30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned."

Transkript

1 Ligahockey ApS Hvidovrevej Hvidovre Frederiksberg, den Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse Tid Pris i DKK./stk. 1 stk. 4+1 rum Dame/Herre toiletvogn 4 dame + 1 herre + 2 urinal Vægt: kg L/B/H: 5,20/2,48/3,12 meter El tilslutning: 230V Leje pris stk. Levering torsdag den 23. juni Pris stk. Afhentning mandag den 27. juni Pris Leveringsforhold Leveringstid: Ved accept efter aftale Lejeperiode: fra den 23. juni til den 27. juni 2011 Betalingsbetingelser: 30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Side 1 af 6

2 Leveringsbetingelser: Ab depot. Leveringsplads: Forbehold: Forsikring: Vi tager forbehold for særskilte udgifter, P-afgifter, hejsetilladelser og myndighedsbehandling i forbindelse med placering af lifte. Ligeledes beregner vi omkostninger ved eventuel opstilling, afspærring af gade og vej, ventetid, projektering og lignende særskilt. Forsikring udgør for tiden et tillæg på 4,6 % af bruttolejen. Lejer hæfter i forsikringssager for brand og/eller tyveri med en selvrisiko pr. skade pr. enhed (se Lejebetingelser ). Selvrisikoen er beregnet efter materiellets nyværdi. Tilbudsvilkår Priser: Alle priser er opgivet i danske kroner ekskl. moms, forsikring og omkostninger til myndighedsbehandling. Lejen reguleres i takt med det danske forbrugerprisindeks en gang pr. kalenderår med oktober måned som grundmåned. Første lejeregulering sker januar 20XX. Gyldighed: Ejendomsforbehold: 30 dage fra tilbudsdato Det tilbudte materiel er Cramo A/S ejendom og kan således ikke gøres til genstand for videreudlejning eller -salg. Sikkerhed og service Sikkerhed og kvalitet: Miljø: Cramo A/S er medlem af Dansk Industri og er ISO 9001 certificeret. Dette sikrer, at alt materiel efter endt udlejning gennemgås og rettes for evt. fejl og at alle sikkerhedsforskrifter og myndighedskrav overholdes, herunder lovpligtige årseftersyn. Cramo A/S er ligesom den svenske og norske del af virksomheden miljøcertificeret ifølge den internationale norm ISO14001, hvilket sikrer, at Cramo opfylder strenge miljøkrav. Vores systematiske miljøindsats muliggør en kontinuerlig reduktion af miljøpåvirkningerne. Side 2 af 6

3 Forbehold: Cramo A/S tager forbehold for lejers ansvar, hvorvidt brugeren har de lovpligtige certifikater og opfylder øvrige myndighedskrav til at måtte betjene det lejede materiel. Vi håber, ovenstående er i overensstemmelse med Deres forventninger og ser frem til et godt og positivt samarbejde. Skulle De have spørgsmål til ovenstående, er De naturligvis velkommen til at kontakte os tlf Med venlig hilsen Cramo A/S Kathrine Nielsen Afdelingsleder City Side 3 af 6

4 Leje- og forsikringsbetingelser 1.0 Almindelige betingelser 1.1 Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående betingelser og de i vor Lejeguide angivne priser anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med CRAMO A/S, vedrørende det i lejekontrakten anførte materiel (herefter kaldet Det Lejede Materiel ). 1.2 De i Lejeguiden opgivne priser er ekskl. moms og transport. Transportudgifter betales af lejeren. 1.3 Skaffevarer, hvorved forstås varer, hvortil der ikke er fastsat listepris, faktureres til gældende dagspriser. 1.4 Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 1.5 Denne Lejeguide annullerer hermed alle tidligere Lejeguider samt leje- og forsikringsbetingelser, og skal være gældende for alle lejeforhold, som indgås efter 1. januar 2010, uanset om der i samarbejdsaftaler eller på anden vis måtte være henvisning til tidligere versioner af CRAMO A/S Lejeguide. 2.0 Lejemålets varighed og beregning 2.1 Lejemålet regnes fra og med den dag materiellet forlader Afhentnings- og afleveringsstedet for Det Lejede Materiel, som nærmere angivet i Lejeaftalen (herefter kaldet Vor Plads ) til og med den dag materiellet tilbageleveres på Vor Plads. 2.2 Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om Det Lejede Materiel benyttes eller ej. Der regnes normalt med 5- dages arbejdsuge á 8 timer fra kl. 7-15, hvor andet ikke er aftalt, medmindre andet fremgår af prislisten. I det omfang Det Lejede Materiel benyttes lørdag-søndag beregnes tillige lejeafgift for disse dage. Lejer er derfor forpligtiget til uopfordret og på tro og love at erklære overfor Cramo A/S, hvorvidt Det Lejede Materiel i lejeperioden er anvendt lørdag-søndag. 2.3 CRAMO A/S er berettiget til leje uanset om Det Lejede Materiel benyttes på hverdage eller ej. 2.4 Minimumslejeperioden for materiel er 2 dage, medmindre andet er angivet i Lejeguiden. For moduler og skurvogne er minimumslejeperioden imidlertid 1 måned. Opsigelse af et løbende lejemål vedrørende moduler og/eller skurvogne skal ske skriftligt med et varsel på 14 dage. 3.0 Depositum og legitimation 3.1 CRAMO A/S kan til enhver tid forlange indbetaling af depositum udover det i Lejekontakten anførte således at depositum til enhver tid svarer til det ud-lejede materiels værdi. 3.2 Lejer skal på opfordring kunne fremvise gyldig billedlegitimation. 4.0 Misligholdelsesbeføjelser 4.1 Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede kontrakt at have undersøgt materiellet og at dets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser. 4.2 I tilfælde af mangler ved Det lejede Materiel, som ikke skyldes Lejers forhold eller brug, er Lejer alene berettiget til at kræve disse afhjulpet af CRAMO A/S. Afhjælpningen skal så vidt det er muligt for CRAMO A/S ske inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for lejer, medmindre afhjælpning må anses påføre Cramo A/S uforholdsmæssige omkostninger. Udover afhjælpning er lejer ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder krav om ophævelse, erstatning og/eller omlevering. I tilfælde af mangler, som skyldes Lejers forhold eller brug af Det Lejede Materiel, er Lejer forpligtiget til straks at kontakte Cramo A/S med henblik på udbedring og afregning, herunder for den forlængelse af leje-perioden, som udbedringen måtte medføre, og må ikke i øvrigt i nogen tilfælde uden forudgående skriftligt samtykke fra Cramo A/S lade Det Lejede Materiel reparere af egne folk eller tredjemand. 5.0 Ansvarsfraskrivelse 5.1 Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder for skader på Lejers og/eller tredjemands person, ting eller materiel, herunder men ikke begrænset til skader opstået som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet. 5.2 Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til Driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af Det Lejede Materiel er således CRAMO A/S uvedkommende. I denne sammenhæng anses som Driftstab et hvert direkte eller indirekte tab eller skade opstået i forbindelse med brug af Det Lejede Materiel eller enhver form for driftsnedbrud, herunder følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til Det Lejede Materiel. 5.3 Vedrørende ansvar for Det Lejede Materiels farlige egenskaber, henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar. 5.4 Lejer bærer endvidere risikoen for skader på til-kørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende. 5.5 CRAMO A/S er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure og andre udefrakommende og upåregnelige hændelser, herunder men ikke begrænset til arbejdsnedlæggelser, strejker, maskinskader, forsinkelser, mv. opstået i anledning af krig, optøjer, brand, myndighedsindgreb, lockout samt vejrlig, herunder, lav temperatur, nedbør, kraftig vind samt lignende omstændigheder. Side 4 af 6

5 6.0 Brug af Det Lejede Materiel 6.1 CRAMO A/S produkter og materiel er baseret på udlejning til faglærte brugere, hvorfor der alene gives mundtlig vejledning. Der forefindes skriftlig vejledning på materiellet. Lejer bærer risikoen og ansvaret for skade, som måtte følge af ukurant eller ukyndig brug af Det Lejede Materiel. Der må ikke foretages forandringer på CRAMO A/S materiel uden samtykke fra CRAMO A/S. 6.2 Alt materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget på Vor Plads, finder eftersyn sted. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt nødvendig rengøring og sandblæsning betales af lejeren. 6.3 Lejer er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af Det Lejede Materiel og er forpligtet til at sørge for anmeldelse til alle relevante myndigheder, herunder f.eks. Arbejdstilsynet samt eventuelle kabel- og ledningsejere. 6.4 Lejer er forpligtet til at sikre, at materiel, hvortil der kræves førercertifikat, kun anvendes af personer med gyldigt certifikat, ligesom øvrigt materiel alene må betjenes af personale, der besidder de fornødne kundskaber hertil. Lejer er herudover forpligtiget til at drage omsorg for, at de medarbejdere hos Lejer, der anvender Det Lejede Materiel, modtager den fornødne instruktion og oplysning om sikkerhedsmæssige forhold, som efter producentens eller offentlige myndigheders forskrifter, skal iagttages ved brug af det pågældende materiel. 6.5 Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til at sikre fornøden smøring, renholdelse samt opladning af batterier, mv. 7.0 Ejendomsret 7.1 Det Lejede Materiel forbliver i lejeperioden CRAMO A/S ejendom og må ikke pant-sættes eller på anden måde stilles til sikkerhed overfor tredjemand. Det påhviler Lejer til enhver tid at påse, at CRAMO A/S identifikationsmærker er intakte og ikke fjernes i lejeperioden. 7.2 CRAMO A/S eller dennes repræsentant har til enhver tid ret men ikke pligt til at besigtige Det Lejede Materiel. 7.3 Det Lejede Materiel må ikke flyttes til anden arbejdsplads end den aftalte som anført i Lejekontrakten uden meddelelse til Cramo A/S, ligesom Det Lejede Materiel ikke må fremlejes eller udlånes til tredjemand uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra CRAMO A/S. 8.0 Misligholdelse 8.1 I tilfælde af Lejers Væsentlige Misligholdelse af nærværende aftale eller andre aftaler indgået med CRAMO A/S, er CRAMO A/S berettiget til at hæve aftalen og afhente Det Lejede Materiel, ligesom Lejer på anfordring er forpligtet til at udlevere dette til CRAMO A/S eller dennes repræsentant. 8.2 Som Væsentlig Misligholdelse anses i denne aftale: afsigelse af konkursdekret- eller indledning af akkordforhandlinger overfor Lejer, Lejers iværksættelse af stille eller anmeldt betalingsstandsning, udlån eller udlejning af Det Lejede Materiel til tredje-mand, fjernelse eller væsentlig beskadigelse af identifikationsmærker, iværksættelse af tekniske forandringer samt anden misbrug af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til ikke-forskriftsmæssig anvendelse, samt enhver betalingsmisligholdelse. 8.3 Demontering og tilbagetransport af materiellet sker i tilfælde af ophævelse for Lejers regning og risiko. 9.0 Driftsudgifter 9.1 Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Hvor Det Lejede Materiel leveres til aftalt tid, og der af årsager, som ikke skyldes CRAMO A/S, op-står ventetid inden aflæsning kan finde sted, vil denne ventetid blive debiteret lejeren Lejers ansvar for Det Lejede Materiel 10.1 Det Lejede Materiel skal stedse og under hele lejeperioden være behørigt forsikret af lejeren Lejer bærer enhver risiko og ansvar for skade forvoldt af og på Det Lejede Materiel, herunder for dets betjening i hele lejeperioden og indtil materiellet er afhentet af CRAMO A/S eller afleveret på Vor Plads. Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos det af CRAMO A/S anvendte forsikringsselskab for hele lejeperioden, medmindre Lejer dokumenterer, at der for hele lejeperioden er tegnet en forsikring i anerkendt dansk forsikringsselskab, som dækker alt det lejede materiel og alle de risici, som Lejeren efter denne aftale har, og at præmien for hele lejeperioden er betalt Enhver beskadigelse, som ikke fuldt ud dækkes af forsikringen betales/erstattes af lejeren. Enhver skade skal straks anmeldes til CRAMO A/S. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet med anmodning om, at rapport sendes til CRAMO A/S senest inden for 48 timer efter anmeldelsen Forsikringsforhold for materiel lejet i Danmark 11.1 Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos udlejer for hele lejeperioden. Præmien udgør 4,6 % af den til enhver tid gældende listepris og specificeres særskilt på vores faktura Forsikringen (tingsforsikringen) der er tegnet af udlejer dækker brand, tyveri, hærværk samt skader som opstår som følge af en pludselig udefra kommende årsag, eksempelvis påkørsel, nedstyrtende genstande, beskadigelse af karosseri. Forsikringen dækker ikke nogen former for mekanisk / hydraulisk skade. Desuden dækkes vandskade på lejede skurvogne, såfremt skaden opstår som følge af utætheder i vognens tilsluttede vandinstallationer og nedbør som trænger ind i vognen som følge af skybrud eller stormskade på den lejede vogn. Tyveri er udelukkende dækket såfremt det lejede befinder sig i aflåst bygning eller bag minimum 2 meter højt hegn og bag aflåst stålport. Side 5 af 6

6 11.3 Uindregistrerede motorkøretøjer er ansvarsforsikret i henhold til færdselsloven og dækker skader forvoldt overfor 3. person, når det uindregistrerede motorkøretøj er i brug som køretøj Ansvarsforsikringen dækker ikke når motorkøretøjet anvendes i en arbejdssituation og køretøjet benyttes som arbejdsredskab Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer o. lign. Disse skader dækkes ikke af den hos udlejer tegnede forsikring Forsikringen begrænser ikke ansvaret hos Lejer til de nævnte summer. Overskrider skaden således forsikringssummen er Lejer ansvarlig for det tab Cramo A/S lider Lejer hæfter for skader på det lejede med følgende beløb beregnet af materiellets nyværdi: Produkter Nyværdi Selvrisiko pr. begivenhed Maskiner og lifte 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. Maskiner og lifte ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Maskiner og lifte ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Maskiner og lifte ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Maskiner og lifte ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Maskiner og lifte ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Maskiner og lifte ,00 kr ,00 kr. Skurvogne Uanset nyværdi ,00 kr Såfremt materiel, der er sikret med overvågningsudstyr, kommer til veje igen, betaler, lejer kun halv selvrisiko Hvis skaden sker! Alle skader der opstår i lejeperioden skal uden ophold anmeldes til CRAMO A/S. Lejer har pligt til at udfylde og aflevere en skadeanmeldelse som indeholder oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen til CRAMO A/S umiddelbart efter skaden er sket. Skader sket som følge af tyveri, hærværk og anden kriminalitet skal anmeldes til politiet indenfor 48 timer og lejer skal sørge for, at politirapport sendes til CRAMO A/S Forsikringer tegnet af lejer. Såfremt lejer kan dokumentere, at have tegnet tingsforsikring for det lejede tilsvarende udlejers forsikring, og kan dokumentere, at forsikringen er i kraft og præmien er betalt i lejeperioden kan denne forsikring efter nærmere aftale med udlejer træde i stedet for udlejers forsikring. Ved udbetaling af skadeserstatning fra lejers forsikringsgiver, skal udbetaling udelukkende ske til CRAMO A/S Lejer er under alle omstændigheder forpligtiget til, at have tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring, samt arbejdsskadeforsikring Betalingsbetingelser 12.1 Betaling sker senest på det i lejeaftalen fastsatte tidspunkt. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for én leverance, er CRAMO A/S berettiget til uden ansvar at tilbageholde alle yderligere leverancer til Lejer indtil betaling er sket, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng Eventuelle rabatter uanset art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, hvor der har været tilknyttet en rabat, forbeholder CRAMO A/S sig ret til at fakturere listepris på leverancen I tilfælde af misligholdelse af betalingsbetingelserne er CRAMO A/S berettiget til at afhente Det Lejede Materiel CRAMO A/S kan til enhver tid forlange forudbetaling af lejeafgiften Vagtordning 13.1 Der er etableret en vagtordning, således at Lejer altid kan komme i kontakt med CRAMO A/S, også udenfor normal åbningstid. Bruges vagtordningen debiteres lejer efter de til enhver tid gældende takster, som findes på Ændringer CRAMO A/S forbeholder sig retten til at ændre nærværende lejeguide samt lejepriser uden forudgående varsel, bortset fra løbende aftaleforhold, hvor ændringerne træder i kraft med en måneds varsel Særlige betingelser Der forefindes særlige betingelser, som kan udleveres på forlangende. De særlige betingelser gælder for lejeaftale på Kraner og Hejs, Vandbygningsmateriel, udlejning af maskiner med fører samt til Privatkunder Miljøbidrag For alt materiel faktureres et miljøbidrag på 2,7 % af bruttolejeprisen pr. enhed Lovvalg og værneting 17.1 I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed CRAMO A/S og lejer imellem, benyttes byretten i Glostrup Aftalen er underlagt dansk ret Januar Side 6 af 6

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere