DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser"

Transkript

1 DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse DIGITAXI Konsulentbistand Løsninger der inkluderer en programlicens Forsinkelse, fejl, erstatning og reklamation Ansvar Garanti Forskellige vilkår... 9

2 1. Definitioner 1.1 DIGITAL CAB I det følgende bliver DIGITAL CAB ApS Naverland Glostrup CVR-nr: og leverandører af produkter, som DIGITAL CAB ApS distribuerer, kaldt DIGITAL CAB. DIGITAL CAB bekræfter, at sådanne leverandører vedstår alle angivne vilkår om deres produkter i denne Aftale. 1.2 Kunden Kunden er den fysiske eller juridiske person, der har oprettet en kundekonto hos DIGITAL CAB via web-adressen eller har indgået en skriftlig aftale på anden vis med DIGITAL CAB. 1.3 DIGITAXI DIGITAXI er fællesbetegnelsen for DIGITAL CABs samlede platform, som står for al elektronisk dokumenthåndtering, validering og konvertering til og fra DIGITAL CAB samt vores webydelser som f.eks. Kundeweb. 1.4 Aftale om DIGITAXI, konsulentydelser og anden software I det følgende kaldet Aftalen. Aftalen dækker over dette dokument sammenholdt med de produkter og ydelser der er bestilt enten via eller ved en skriftlig tiltrædelse af et forudgående aftaleoplæg vedr. ydelser og/eller produkter. 1.5 Accept af gældende forretnings- og aftalebetingelser (dette dokument) De gældende forretnings- og aftalebetingelser (dette dokument) betragtes som værende accepterede af Kunden i forbindelse med afgivelsen af første bestilling af produkter og ydelser fra DIGITAL CAB, hvor købets gennemførelse betinges af at man aktivt tilkendegiver en accept af disse betingelser. Ved accept af dette dokument giver man samtidig DIGITAL CAB adgang til den af Kunden oprettede konto af hensyn til opdatering af kundedata og afregning af afledte produkter og ydelser i forhold til den gennemførte bestilling. Eksempler på afledte produkter og ydelser er forbrugsafregning i forbindelse med anvendelse af DIGITAXI systemet og abonnementer. 1.6 Skriftlige aftaler og meddelelser Alle aftaler der involverer et økonomisk mellemværende mellem Kunden og DIGITAL CAB skal foreligge skriftligt. Der er tale om en skriftlig aftale eller en skriftlig meddelelse, hvis den er indgået eller meddelt på en af følgende måder: i) at Kunden via sin personlige konto hos DIGITAL CAB på har foretaget en bestilling af produkter og ydelser. ii) at Kunden ved forudgående aftale giver DIGITAL CAB lov til at foretage bestilling af produkter eller ydelser på Kundens vegne på Kundens personlige konto hos DIGITAL CAB. iii) at Aftalen mellem Kunden og DIGITAL CAB er indgået via mailkorrespondance, hvor begge parter tilkendegiver at de tiltræder Aftalen. iv) at Aftalen foreligger på papir eller i indscannet stand underskrevet af både Kunden og DIGITAL CAB

3 v) at meddelelser fra Kunden til DIGITAL CAB eller omvendt er foretaget via mail eller på papir 1.7 Ydelser Betegnelse for anvendelsen af DIGITAXI platformen, support og konsulentbistand. 1.8 Produkt Produkt eller produkter omfatter det af DIGITAL CAB ejede eller distribuerede programmel, hvortil Kunden har opnået en programlicens i henhold til Aftalen. 1.9 Aftaledato Den dato hvor Kunden har bestilt en vare hos DIGITAL CAB via sin konto på eller den dato, hvor Kunden har accepteret et skriftligt tilbud fra DIGITAL CAB eller afgivet skrift bestilling på anden vis som beskrevet under Leverancedato Er den dato, hvor produktet er leveret til Kunden Arbejdsopgaver og faktureringsgrundlag Alle opgaver udført for Kunden (support, rådgivning, teknisk arbejde, seminarer, møder osv.) betragtes som fakturerbare. Konsulentarbejde og support udføres normalt på ½ timebasis, dokumenteret ved en log over udført arbejde. Hvis der ønskes forudgående tilbud, fast pris på opgaven osv. skal dette eksplicit aftales på forhånd Aftalens anvendelsesområde DIGITAL CAB stiller med denne Aftale personaleressourcer, produktionsapparat og programmel til rådighed for Kunden til brug ved konvertering/validering/forsendelse/modtagelse af dokumenter udvekslet elektronisk, med de(n) aftalte partner(e). 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår 2.1 Priser og betaling Kunden bliver faktureret for brug af DIGITAL CABs DIGITAXI platform. Priser for behandling af dokumenter er fastsat i Aftalen. Kunden bliver endvidere faktureret for ydelser i forbindelse med opsætning, behandling af fejlede dokumenter etc. Efter de til enhver tid gældende priser og gebyrer, som reguleret i Aftalen Priser Alle angivne priser er i danske kroner og ekskl. moms. Merværdiafgift og/eller andre offentlige afgifter, som DIGITAL CAB skal opkræve, faktureres Kunden udover de gældende priser. Priser fremgår af Aftalen eller af den til enhver tid gældende prisliste fra DIGITAL CAB Prisændring eller prisregulering DIGITAL CABs priser reguleres én gang årligt. Hvis det viser sig nødvendigt, som følge af forøgede underleverandørpriser e. lign., kan DIGITAL CAB ændre priser med 1 måneds skriftligt varsel før ikrafttræden.

4 Modtager DIGITAL CAB ikke en opsigelse inden for 1 måned efter det fremsendte skriftlige varsel, betragtes de nye priser som værende accepterede af Kunden Betalingsbetingelser og frister Der faktureres månedligt eller mindst én gang pr. kvartal uanset tilgodehavendets størrelse. Faktura udstedes og sendes til Kunden på baggrund af det på Kundens Aftale anførte CVReller SE-nr. Betaling forfalder på fakturadato med sidste rettidige indbetalingsdag 10 dage netto efter fakturadato. Ved overskridelse heraf beregnes morarenter og gebyrer i henhold til gældende lovgivning fra forfaldsdagen. Ved manglende betaling pålignes rykkergebyr for op til 3 påmindelser. Ved fortsat manglende betaling kan DIGITAL CAB se sig nødsaget til at standse leveringen samt vælge at iværksætte inkassobehandling. 2.2 Tilbudsgivning Vi giver gerne tilbud og fast pris på velbeskrevne opgaver, men betingelsen er at opgaven har et omfang der berettiger dette. Dertil kommer at der som betingelse for afgivelse af tilbud skal foreligge en præcis og afgrænsende beskrivelse af opgaven. Hvis en sådan ikke forefindes skal den udarbejdes, enten af Kunden selv eller af DIGITAL CAB i samarbejde med Kunden. Hvis DIGITAL CAB skal udarbejde opgavebeskrivelsen vil der normalt kunne aftales en fast pris for dette. Hvis der ikke er aftalt fast pris udføres beskrivelsesarbejdet på timebasis. 2.3 Fakturering Programlicenser og/eller andre éngangsafgifter faktureres på leverancedatoen eller ved førstkommende månedsfakturering. Produktvedligeholdelses- eller andre abonnementer faktureres på leverancedatoen for ydelsen eller ved førstkommende månedsfakturering. Kundens forbrug faktureres månedsvist eller når DIGITAL CAB s tilgodehavende overstiger kr. Fakturaen vil indeholde en specifikation af antal ekspederede dokumenter. Supportydelser faktureres umiddelbart efter opgavens afslutning eller ved førstkommende månedsfakturering. Konsulentydelser faktureres, hvis andet ikke er skriftligt aftalt, månedsvist bagud efter forbrugt tid for opgaver, der løber længere end en måned eller ved afslutning af opgaven. 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse 3.1 Aftalens gyldighed De ovenfor nævnte vilkår udgør den fulde aftale mellem parterne, og denne aftale tilsidesætter alle tidligere mundtligt eller skriftligt indgåede aftaler og tilsagn vedrørende de i aftalen specificerede produkter og serviceydelser. Denne aftale kan ikke ændres, med mindre ændringen foreligger skriftligt og underskrevet af begge parter. 3.2 Aftalens ikrafttræden og løbetid Aftalen og eventuelle senere tillæg til denne træder i kraft fra aftaledatoerne. Aftalen samt hver licens, der udstedes under denne aftale, løber uendeligt, med mindre den opsiges eller der indgås en ny Aftale som ophæver den tidligere aftale. Hvis Kunden, uanset at DIGITAXI servicen ikke benyttes, ikke ønsker at være bundet af Aftalen, kan Kunden endvidere opsige Aftalen med en måneds varsel til udgangen af en

5 måned. Ønsker Kunden igen at anvende ydelser fra DIGITAL CAB skal Kunden oprette sig på ny Forretningsbetingelser For afsendelse og modtagelse af dokumenter via DIGITAL CAB gælder DIGITAL CABs til enhver tid gældende forretningsbetingelser for konvertering/validering af dokumenter via DIGITAXI (dette dokument). Væsentlige ændringer i Forretningsbetingelserne varsles med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned Aftalens hemmeligholdelse Parterne er indforstået med, at indholdet af Aftalen er fortroligt og derfor ikke må meddeles til tredjemand. I forbindelse med overdragelse af aktiviteter til en anden juridisk person eller ved overdragelse af andele af et datterselskab er DIGITAL CAB dog berettiget til at informere om Kundens benyttelse af DIGITAXI service ved DIGITAL CAB. DIGITAL CAB er berettiget til at videregive de fornødne oplysninger til underleverandører, såfremt de udfører opgaver i relation til Kunden. 3.3 Opsigelse Kundens opsigelse Kunden er berettiget til enhver tid skriftligt at opsige denne aftale med en måneds varsel til udgangen af en måned DIGITAL CABs opsigelse DIGITAL CAB er berettiget til skriftligt at opsige Aftalen, såfremt Kunden misligholder Aftalen og undlader at udbedre misligholdelsen inden 30 dage efter skriftlig påmindelse fra DIGITAL CAB, hvori misligholdelsen påpeges Virkning af opsigelse Opsigelse Aftalen begrænser på ingen måde parternes mulighed for at gøre brug af de til rådighed stående retsmidler. Ej heller skal en sådan opsigelse fratage Kunden forpligtelsen til at betale alle afgifter, der er påløbet forud for opsigelsen Returnering af produkt ved opsigelse Såfremt en i henhold til denne aftale afgiven licens udløber eller på anden måde ophører, skal Kunden: i) ophøre med at anvende produktet ii) inden for en måned efter aftalens afslutning eller ophør overfor DIGITAL CAB bekræfte, at Kunden har destrueret eller returneret produktet samt eventuelle kopier heraf. Denne bestemmelse gælder enhver form for total eller delvis kopi på alle medier, og hvad enten en sådan kopi udgør et selvstændigt hele, er modificeret eller integreret i et andet materiale Opsigelse af abonnementer Abonnementer beskrevet i forbindelse med og knyttet til ydelserne er obligatoriske og kan ikke opsiges uden en samtidig opsigelse som Kunde. En eventuel restløbetid af et eller flere abonnementer tilbagebetales ikke i forbindelse med opsigelse.

6 4. DIGITAXI Platformen 4.1 Ydelsen De modtagne dokumenter valideres og/eller transformeres til det ønskede format og videresendes til modtageren i henhold til Aftalen. Dette gælder både dokumenttrafik sendt fra Kunden til partneren og fra partneren sendt til Kunden. DIGITAL CAB ekspederer alene dokumenter i henhold til Aftalen. Såfremt et dokument ikke kan identificeres eller afleveres til den rette modtager, vil den blive markeret som fejlet i DIGITAXI systemet. Ved fejl forbeholder DIGITAL CAB sig ret til at kontakte Kunden, hvis det skønnes nødvendigt. For dette og for behandling af fejlede dokumenter beregner DIGITAL CAB et gebyr efter gældende supporttakst. 4.2 Afsendelse og modtagelse af Dokumenter Dokumenter til behandling hos DIGITAL CAB DIGITAXI service skal overføres elektronisk til DIGITAL CAB i henhold til Aftalen. Dokumenter overføres til DIGITAL CAB DIGITAXI service på Kundens risiko. Der returneres ikke kvitteringer for modtagne dokumenter. Anvendes programmel fra DIGITAL CAB er der indbygget kontrol for korrekt overførsel af elektroniske dokumenter. Dokumenter som modtages fra partnere og efter endt behandling skal afleveres til Kunden lægger DIGITAL CAB ud i elektronisk form, således at Kunden har mulighed for at modtage dokumenterne i henhold til Aftalen. 5. Konsulentbistand 5.1 Konsulentydelser herunder support DIGITAL CAB vil bistå Kunden med konsulentydelser ifølge det i Aftalen beskrevne omkring art, priser og tidsforbrug. 5.2 Installation, uddannelse, rådgivning og support On-site konsulentbistand og telefonbistand kan rekvireres af Kunden efter nærmere aftale og i henhold til de her beskrevne generelle aftalevilkår og efter den til enhver tid gældende prisliste. 5.3 Arbejdstid og sted Aftalte konsulentydelser kan udføres dels hos Kunden og dels hos DIGITAL CAB. Med mindre andet er aftalt udføres ydelserne inden for DIGITAL CABs normale arbejdstid. Mere information om de gældende arbejds- og åbningstider kan findes på 5.4 Fjernassistance DIGITAL CAB kan med Kundens godkendelse levere fjernassistance via en remote opkobling. Kunden har selv ansvaret for at åbne og lukke for DIGITAL CABs adgang til installationen. 5.5 Udviklingsrettigheder Hvis DIGITAL CAB på Kundens foranledning yder teknisk bistand eller konsulentassistance, sker dette i henhold til vilkårene i denne aftale. Dette gælder også Kundens brug af enhver forbedring, data eller anden information, som er stillet til rådighed af DIGITAL CAB. Enhver

7 idé, know-how, teknik eller programmel, som udvikles af DIGITAL CAB, inklusive forbedringer eller ændringer af produktet, er DIGITAL CABs ejendom, med mindre andet skriftligt er aftalt. 5.6 Kundens forpligtelser før konsulentbistand Før installation eller anden konsulentbistand er det Kundens ansvar forud at have fremskaffet de aftalte informationer og det aftalte nødvendige udstyr samt kommunikationsforbindelser for opgavens udførelse. 5.7 Diverse omkostninger Dokumenterede rejse, opholds- eller andre direkte omkostninger, som påløber DIGITAL CAB i forbindelse med udførelsen af Kundens bestilte konsulentydelser, faktureres til og betales særskilt af Kunden. Transporttid mellem DIGITAL CAB og Kunden betales af Kunden med den gældende rejsetidssats. 6. Løsninger der inkluderer en programlicens 6.1 Rettigheder DIGITAL CAB giver hermed Kunden en ikke-eksklusiv licens til det af Kunden bestilte produkt. Med mindre andet er angivet i forbindelse med varebeskrivelsen af produktet har Kunden ret til: i) at kopiere produktet til arkiv eller backup formål. Alle arkiv eller backup kopier af produktet er underlagt betingelserne i denne aftale, og alle anmærkninger vedrørende ejendomsret, trademarks, copyright og brugsmæssige begrænsninger skal gengives i sådanne kopier. ii) at ændre produktet eller kombinere produktet med andre programprodukter, forudsat at produktet eller de dele deraf, som er inkluderet i det ændrede programprodukt, fortsat er underlagt vilkårene i denne aftale. Kunden indvilliger i ikke at forårsage eller tillade reverse engineering, disassemblering, eller adskillelse af produktet. 6.2 Overdragelse og overførsel Overdragelse af rettigheder og pligter DIGITAL CAB kan overdrage selskabets rettigheder og pligter efter Aftalen til tredjemand, herunder til helt eller delvist ejede datterselskaber. DIGITAL CAB APS er berettiget til at lade opgaver udføre ved underleverandører. Kunden kan ikke uden DIGITAL CAB accept overføre dennes rettigheder eller pligter efter Aftalen til tredjemand Overdragelse til tredjepart Rettighederne er begrænset til brug for Kunden alene og må ikke overdrages eller leases til tredjepart uden forudgående skriftlig accept fra DIGITAL CAB. Kunden må ikke i nogen form offentliggøre eller stille produktet eller dele deraf til rådighed for tredjepart. Denne aftale må af DIGITAL CAB ikke overdrages eller overføres til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Kunden. 6.3 Dokumentation Kopiering af dokumentation, brugermanualer og andet referencemateriale er kun tilladt for Kunder hos DIGITAL CAB og med henblik på at anvende materialet i forbindelse med produkter og ydelser erhvervet hos DIGITAL CAB.

8 7. Forsinkelse, fejl, erstatning og reklamation 7.1 Forsinkelse DIGITAL CAB yder ikke erstatning ved forsinkelse af DIGITAL CABs leverance til Kunden. 7.2 Fejl og mangler DIGITAL CAB er fri for ansvar ved fejl eller mangler ved den leverede ydelse Tab af data DIGITAL CAB er alene erstatningspligtig for tab af Kundens data, såfremt Kundens data er gået tabt efter modtagelse hos DIGITAL CAB, og såfremt tabet skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes DIGITAL CAB. 7.3 Erstatning DIGITAL CAB holder Kunden skadesløs i forbindelse med fordringer fremsat som resultat af, at det licenserede produkt anvendt inden for denne aftales rammer krænker en dansk copyright eller patentrettighed forudsat, at Kunden inden 30 dage giver DIGITAL CAB skriftlig meddelelse om fordringen. DIGITAL CAB alene (eller sammen med en underleverandør til DIGITAL CAB) står for forsvaret samt alle deraf følgende forhandlinger om skadesopgørelsen. Kunden forsyner på DIGITAL CABs anmodning DIGITAL CAB med al påkrævet assistance, information og bemyndigelse til at udføre ovenstående. Kontante udlæg, som Kunden i forbindelse med sådan assistance måtte foretage, vil, så vidt disse ligger inden for rimelighedens grænser, blive refunderet af DIGITAL CAB. DIGITAL CAB skal ikke kunne gøres erstatningsansvarlig for krænkelser, der skyldes: eller i) brug af forældet eller ændret udgave af produktet, hvis den påståede krænkelse kunne have været undgået ved brug af den på det pågældende tidspunkt gældende og uændrede udgave af produktet som leveret til Kunden af DIGITAL CAB, ii) at produktet er blevet brugt sammen med produkter, der ikke er leveret af DIGITAL CAB, hvis den påståede krænkelse kunne have været undgået ved at bruge produktet alene. Såfremt produktet anses for at krænke copyright eller patentrettigheder, har DIGITAL CAB følgende valgmuligheder: i) DIGITAL CAB kan for egen regning ændre produktet, således at det ikke længere udgør en krænkelse af en copyright eller patentrettighed. ii) DIGITAL CAB kan, på Kundens vegne og for egen regning tilvejebringe en licens, der tillader Kunden fortsat brug af produktet. iii) DIGITAL CAB kan bringe licensen for det krænkende produkt til ophør og, jævnt fordelt over en femårig periode, tilbagebetale Kunden de for produktet indbetalte afgifter, som siden leverancedatoen er indbetalt af Kunden. 7.4 Erstatningens størrelse DIGITAL CAB yder alene erstatning for Kundens dokumenterede økonomiske tab svarende til de direkte udgifter til genetablering af tabte data, dog maksimeret til kr eller Kundens omsætning hos DIGITAL CAB inden for de forudgående 12 måneder, hvis denne er lavere. DIGITAL CAB yder ikke erstatning for Kundens tab af avance, for afsavn, driftstab, tidstab, kurstab eller for andre indirekte følger af tab af data.

9 7.5 Reklamation Erstatningskrav skal fremsættes overfor DIGITAL CAB uden ugrundet ophold og senest 6 måneder efter Kundens fremsendelse af de dokumenter, som kravet vedrører. 8. Ansvar 8.1 Ansvarsfraskrivelse Uanset en hvilken som helst misligholdelse vil ingen af parterne blive holdt ansvarlige for noget indirekte, tilfældigt, specielt eller følgelig tab, heri også inkluderet tab af fortjeneste, overskud, data eller anvendelse, hvad enten tabet er lidt af modparten eller af tredje part. Dette gælder også i tilfælde, hvor tabet er lidt under aftalens løbetid eller under et eventuelt efterfølgende søgsmål, selv ikke hvis modparten eller nogen anden person er blevet gjort bekendt med risikoen for de ovenfor beskrevne tab. DIGITAL CABs erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder overstige størrelsen af det totalt fakturerede og betalte beløb i de seneste 12 måneder forud for erstatningspligtens ikrafttræden og kun i forbindelse med den forretning, der er årsag til erstatningskravet. 8.2 Modtaget materiale DIGITAL CAB er fri for ansvar, hvis indhold og udseende af de dokumenter, som modtages, er i strid med gældende lovgivning. Kunden har ansvaret for, at det leverede materiale ikke er i strid med dansk ret, herunder persondatalovgivningen. DIGITAL CAB er endvidere fri for ansvar i tilfælde, hvor materialet har undergået en forandring fra afsendelse af dokumenterne fra Kunden til modtagelse hos DIGITAL CAB. 9. Garanti 9.1 Garanti af ydelser DIGITAL CAB garanterer, at deres serviceydelser, hvad angår vedligeholdelse, teknik, rådgivning og uddannelse er af professionel karakter og lever op til gængse industrielle standarder og normer. For at kunne påberåbe sig sine rettigheder skal Kunden uden ophold og inden for 90 arbejdsdage efter den udførte serviceydelse skriftligt over for DIGITAL CAB fremsætte sine klagepunkter. 9.2 Begrænsninger i garantien Ovenstående beskrivelse af garantiforpligtelser er fuldstændig og erstatter alle tidligere givne garantier, hvad enten disse udtrykkeligt foreligger eller er underforståede. Dette gælder dog ikke garantibetingelser, der efterfølgende skriftligt til et bestemt formål aftales med Kunden. 10. Forskellige vilkår 10.1 Tavshedspligt Parterne og disses personale, herunder også underleverandører og tredjeparts konsulenter, har tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende parterne eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med de i denne aftale omhandlede leverancer, serviceydelser m.v. Tavshedspligten gælder også efter udløb af denne aftale og tavshedspligten ophører ikke ved medarbejdernes fratræden.

10 10.2 Force majeure Ingen af parterne skal være ansvarlig over for den anden part i tilfælde af force majeure, som DIGITAL CAB ikke kunne undgå eller hvis følger DIGITAL CAB ikke kunne afværge. Sådanne forhold kan være arbejdskonflikt, brand, kemikalieudslip eller fare herfor, oversvømmelse, lynnedslag, nedbrud af kommunikationsforbindelser, strømafbrydelse eller lignende forsyningssvigt, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstand, terror, bombetrusler, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, produktknaphed, restriktioner af drivkraft samt forsinkede eller mangelfulde underleverancer, der skyldes nogen af de anførte forhold, og som ikke, eller kun på særdeles byrdefulde vilkår, kan erstattes. Hvis forholdet varer mere end 3 måneder kan aftalen annulleres af begge parter med 30 dages skriftligt varsel Meddelelser Enhver meddelelse, heri også inkluderet meddelelse om adresseændring, som i henhold til denne aftale kræves givet, skal være skriftlig og anses for at være givet, så snart den er modtaget på den seneste skriftligt oplyste adresse, herunder mailadresse Misligholdelse Såfremt den ene part ved misligholdelse af denne aftale frafalder sine forpligtelser, foreligger der ikke dermed et lovformeligt aftaleophør. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Aftalen ophæves uden varsel. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet: i) Manglende betaling af skyldige beløb til sidste rettidige betalingsdag ii) Såfremt Kunden efter indgåelse af Aftalen erklæres konkurs, åbner forhandling om tvangsakkord, træder i likvidation eller i betalingsstandsning, indgår en anden ordning, som medfører, at Kundens kreditorer ikke får fuld dækning, eller hvis Kunden ved eksekution er fundet at mangle midler til at betale sin gæld eller Kundens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at Kunden må antages at ville være ude af stand til ved forfaldstid at betale skyldige beløb omfattet af Aftalen iii) Manglende udbedring af en fejl eller mangel indenfor 30 dage fra identificering af den pågældende fejl eller mangel iv) DIGITAL CAB ophør af den aktivitet og/eller virksomhed, som Aftalen vedrører, herunder indtræden af omstændigheder, der bringer Aftalens opfyldelse i væsentlig fare Værneting og lovvalg Aftalen er underkastet dansk ret, bortset fra dansk rets international-privatretlige regler. Værneting for enhver tvist mellem Kunden og DIGITAL CAB APS vedrørende Aftalen, er Københavns Byret eller Østre Landsret, såfremt sagen kan anlægges ved landsretten Retsmidler For ethvert brud på garantier som beskrevet i denne aftale vil Kundens eneste retsmiddel og DIGITAL CABs fulde ansvar uanset misligholdelse og brud på garantiforpligtelser være som følger: i) Produkt herunder DIGITAXI: (1) Udbedring af produktfejl. Såfremt DIGITAL CAB ikke er i stand til at få produktet til at virke som garanteret, er Kunden berettiget til at få tilbagebetalt de til DIGITAL CAB foretagne indbetalinger inklusive abonnementer for den periode, hvor produktet ikke har virket. ii) Serviceydelser:

11 (1) En fornyet udførelse af den pågældende serviceydelse. Såfremt DIGITAL CAB gentagne gange er ude af stand til at udføre servicen som garanteret, er Kunden berettiget til at få tilbagebetalt den for den samlede serviceydelse indbetalte afgift herunder abonnementer. For at kunne påberåbe sig sine rettigheder som beskrevet i dette afsnit skal Kunden uden ophold og inden garantiperiodens udløb skriftligt underrette DIGITAL CAB om forholdene.

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere