DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser"

Transkript

1 DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse DIGITAXI Konsulentbistand Løsninger der inkluderer en programlicens Forsinkelse, fejl, erstatning og reklamation Ansvar Garanti Forskellige vilkår... 9

2 1. Definitioner 1.1 DIGITAL CAB I det følgende bliver DIGITAL CAB ApS Naverland Glostrup CVR-nr: og leverandører af produkter, som DIGITAL CAB ApS distribuerer, kaldt DIGITAL CAB. DIGITAL CAB bekræfter, at sådanne leverandører vedstår alle angivne vilkår om deres produkter i denne Aftale. 1.2 Kunden Kunden er den fysiske eller juridiske person, der har oprettet en kundekonto hos DIGITAL CAB via web-adressen eller har indgået en skriftlig aftale på anden vis med DIGITAL CAB. 1.3 DIGITAXI DIGITAXI er fællesbetegnelsen for DIGITAL CABs samlede platform, som står for al elektronisk dokumenthåndtering, validering og konvertering til og fra DIGITAL CAB samt vores webydelser som f.eks. Kundeweb. 1.4 Aftale om DIGITAXI, konsulentydelser og anden software I det følgende kaldet Aftalen. Aftalen dækker over dette dokument sammenholdt med de produkter og ydelser der er bestilt enten via eller ved en skriftlig tiltrædelse af et forudgående aftaleoplæg vedr. ydelser og/eller produkter. 1.5 Accept af gældende forretnings- og aftalebetingelser (dette dokument) De gældende forretnings- og aftalebetingelser (dette dokument) betragtes som værende accepterede af Kunden i forbindelse med afgivelsen af første bestilling af produkter og ydelser fra DIGITAL CAB, hvor købets gennemførelse betinges af at man aktivt tilkendegiver en accept af disse betingelser. Ved accept af dette dokument giver man samtidig DIGITAL CAB adgang til den af Kunden oprettede konto af hensyn til opdatering af kundedata og afregning af afledte produkter og ydelser i forhold til den gennemførte bestilling. Eksempler på afledte produkter og ydelser er forbrugsafregning i forbindelse med anvendelse af DIGITAXI systemet og abonnementer. 1.6 Skriftlige aftaler og meddelelser Alle aftaler der involverer et økonomisk mellemværende mellem Kunden og DIGITAL CAB skal foreligge skriftligt. Der er tale om en skriftlig aftale eller en skriftlig meddelelse, hvis den er indgået eller meddelt på en af følgende måder: i) at Kunden via sin personlige konto hos DIGITAL CAB på har foretaget en bestilling af produkter og ydelser. ii) at Kunden ved forudgående aftale giver DIGITAL CAB lov til at foretage bestilling af produkter eller ydelser på Kundens vegne på Kundens personlige konto hos DIGITAL CAB. iii) at Aftalen mellem Kunden og DIGITAL CAB er indgået via mailkorrespondance, hvor begge parter tilkendegiver at de tiltræder Aftalen. iv) at Aftalen foreligger på papir eller i indscannet stand underskrevet af både Kunden og DIGITAL CAB

3 v) at meddelelser fra Kunden til DIGITAL CAB eller omvendt er foretaget via mail eller på papir 1.7 Ydelser Betegnelse for anvendelsen af DIGITAXI platformen, support og konsulentbistand. 1.8 Produkt Produkt eller produkter omfatter det af DIGITAL CAB ejede eller distribuerede programmel, hvortil Kunden har opnået en programlicens i henhold til Aftalen. 1.9 Aftaledato Den dato hvor Kunden har bestilt en vare hos DIGITAL CAB via sin konto på eller den dato, hvor Kunden har accepteret et skriftligt tilbud fra DIGITAL CAB eller afgivet skrift bestilling på anden vis som beskrevet under Leverancedato Er den dato, hvor produktet er leveret til Kunden Arbejdsopgaver og faktureringsgrundlag Alle opgaver udført for Kunden (support, rådgivning, teknisk arbejde, seminarer, møder osv.) betragtes som fakturerbare. Konsulentarbejde og support udføres normalt på ½ timebasis, dokumenteret ved en log over udført arbejde. Hvis der ønskes forudgående tilbud, fast pris på opgaven osv. skal dette eksplicit aftales på forhånd Aftalens anvendelsesområde DIGITAL CAB stiller med denne Aftale personaleressourcer, produktionsapparat og programmel til rådighed for Kunden til brug ved konvertering/validering/forsendelse/modtagelse af dokumenter udvekslet elektronisk, med de(n) aftalte partner(e). 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår 2.1 Priser og betaling Kunden bliver faktureret for brug af DIGITAL CABs DIGITAXI platform. Priser for behandling af dokumenter er fastsat i Aftalen. Kunden bliver endvidere faktureret for ydelser i forbindelse med opsætning, behandling af fejlede dokumenter etc. Efter de til enhver tid gældende priser og gebyrer, som reguleret i Aftalen Priser Alle angivne priser er i danske kroner og ekskl. moms. Merværdiafgift og/eller andre offentlige afgifter, som DIGITAL CAB skal opkræve, faktureres Kunden udover de gældende priser. Priser fremgår af Aftalen eller af den til enhver tid gældende prisliste fra DIGITAL CAB Prisændring eller prisregulering DIGITAL CABs priser reguleres én gang årligt. Hvis det viser sig nødvendigt, som følge af forøgede underleverandørpriser e. lign., kan DIGITAL CAB ændre priser med 1 måneds skriftligt varsel før ikrafttræden.

4 Modtager DIGITAL CAB ikke en opsigelse inden for 1 måned efter det fremsendte skriftlige varsel, betragtes de nye priser som værende accepterede af Kunden Betalingsbetingelser og frister Der faktureres månedligt eller mindst én gang pr. kvartal uanset tilgodehavendets størrelse. Faktura udstedes og sendes til Kunden på baggrund af det på Kundens Aftale anførte CVReller SE-nr. Betaling forfalder på fakturadato med sidste rettidige indbetalingsdag 10 dage netto efter fakturadato. Ved overskridelse heraf beregnes morarenter og gebyrer i henhold til gældende lovgivning fra forfaldsdagen. Ved manglende betaling pålignes rykkergebyr for op til 3 påmindelser. Ved fortsat manglende betaling kan DIGITAL CAB se sig nødsaget til at standse leveringen samt vælge at iværksætte inkassobehandling. 2.2 Tilbudsgivning Vi giver gerne tilbud og fast pris på velbeskrevne opgaver, men betingelsen er at opgaven har et omfang der berettiger dette. Dertil kommer at der som betingelse for afgivelse af tilbud skal foreligge en præcis og afgrænsende beskrivelse af opgaven. Hvis en sådan ikke forefindes skal den udarbejdes, enten af Kunden selv eller af DIGITAL CAB i samarbejde med Kunden. Hvis DIGITAL CAB skal udarbejde opgavebeskrivelsen vil der normalt kunne aftales en fast pris for dette. Hvis der ikke er aftalt fast pris udføres beskrivelsesarbejdet på timebasis. 2.3 Fakturering Programlicenser og/eller andre éngangsafgifter faktureres på leverancedatoen eller ved førstkommende månedsfakturering. Produktvedligeholdelses- eller andre abonnementer faktureres på leverancedatoen for ydelsen eller ved førstkommende månedsfakturering. Kundens forbrug faktureres månedsvist eller når DIGITAL CAB s tilgodehavende overstiger kr. Fakturaen vil indeholde en specifikation af antal ekspederede dokumenter. Supportydelser faktureres umiddelbart efter opgavens afslutning eller ved førstkommende månedsfakturering. Konsulentydelser faktureres, hvis andet ikke er skriftligt aftalt, månedsvist bagud efter forbrugt tid for opgaver, der løber længere end en måned eller ved afslutning af opgaven. 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse 3.1 Aftalens gyldighed De ovenfor nævnte vilkår udgør den fulde aftale mellem parterne, og denne aftale tilsidesætter alle tidligere mundtligt eller skriftligt indgåede aftaler og tilsagn vedrørende de i aftalen specificerede produkter og serviceydelser. Denne aftale kan ikke ændres, med mindre ændringen foreligger skriftligt og underskrevet af begge parter. 3.2 Aftalens ikrafttræden og løbetid Aftalen og eventuelle senere tillæg til denne træder i kraft fra aftaledatoerne. Aftalen samt hver licens, der udstedes under denne aftale, løber uendeligt, med mindre den opsiges eller der indgås en ny Aftale som ophæver den tidligere aftale. Hvis Kunden, uanset at DIGITAXI servicen ikke benyttes, ikke ønsker at være bundet af Aftalen, kan Kunden endvidere opsige Aftalen med en måneds varsel til udgangen af en

5 måned. Ønsker Kunden igen at anvende ydelser fra DIGITAL CAB skal Kunden oprette sig på ny Forretningsbetingelser For afsendelse og modtagelse af dokumenter via DIGITAL CAB gælder DIGITAL CABs til enhver tid gældende forretningsbetingelser for konvertering/validering af dokumenter via DIGITAXI (dette dokument). Væsentlige ændringer i Forretningsbetingelserne varsles med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned Aftalens hemmeligholdelse Parterne er indforstået med, at indholdet af Aftalen er fortroligt og derfor ikke må meddeles til tredjemand. I forbindelse med overdragelse af aktiviteter til en anden juridisk person eller ved overdragelse af andele af et datterselskab er DIGITAL CAB dog berettiget til at informere om Kundens benyttelse af DIGITAXI service ved DIGITAL CAB. DIGITAL CAB er berettiget til at videregive de fornødne oplysninger til underleverandører, såfremt de udfører opgaver i relation til Kunden. 3.3 Opsigelse Kundens opsigelse Kunden er berettiget til enhver tid skriftligt at opsige denne aftale med en måneds varsel til udgangen af en måned DIGITAL CABs opsigelse DIGITAL CAB er berettiget til skriftligt at opsige Aftalen, såfremt Kunden misligholder Aftalen og undlader at udbedre misligholdelsen inden 30 dage efter skriftlig påmindelse fra DIGITAL CAB, hvori misligholdelsen påpeges Virkning af opsigelse Opsigelse Aftalen begrænser på ingen måde parternes mulighed for at gøre brug af de til rådighed stående retsmidler. Ej heller skal en sådan opsigelse fratage Kunden forpligtelsen til at betale alle afgifter, der er påløbet forud for opsigelsen Returnering af produkt ved opsigelse Såfremt en i henhold til denne aftale afgiven licens udløber eller på anden måde ophører, skal Kunden: i) ophøre med at anvende produktet ii) inden for en måned efter aftalens afslutning eller ophør overfor DIGITAL CAB bekræfte, at Kunden har destrueret eller returneret produktet samt eventuelle kopier heraf. Denne bestemmelse gælder enhver form for total eller delvis kopi på alle medier, og hvad enten en sådan kopi udgør et selvstændigt hele, er modificeret eller integreret i et andet materiale Opsigelse af abonnementer Abonnementer beskrevet i forbindelse med og knyttet til ydelserne er obligatoriske og kan ikke opsiges uden en samtidig opsigelse som Kunde. En eventuel restløbetid af et eller flere abonnementer tilbagebetales ikke i forbindelse med opsigelse.

6 4. DIGITAXI Platformen 4.1 Ydelsen De modtagne dokumenter valideres og/eller transformeres til det ønskede format og videresendes til modtageren i henhold til Aftalen. Dette gælder både dokumenttrafik sendt fra Kunden til partneren og fra partneren sendt til Kunden. DIGITAL CAB ekspederer alene dokumenter i henhold til Aftalen. Såfremt et dokument ikke kan identificeres eller afleveres til den rette modtager, vil den blive markeret som fejlet i DIGITAXI systemet. Ved fejl forbeholder DIGITAL CAB sig ret til at kontakte Kunden, hvis det skønnes nødvendigt. For dette og for behandling af fejlede dokumenter beregner DIGITAL CAB et gebyr efter gældende supporttakst. 4.2 Afsendelse og modtagelse af Dokumenter Dokumenter til behandling hos DIGITAL CAB DIGITAXI service skal overføres elektronisk til DIGITAL CAB i henhold til Aftalen. Dokumenter overføres til DIGITAL CAB DIGITAXI service på Kundens risiko. Der returneres ikke kvitteringer for modtagne dokumenter. Anvendes programmel fra DIGITAL CAB er der indbygget kontrol for korrekt overførsel af elektroniske dokumenter. Dokumenter som modtages fra partnere og efter endt behandling skal afleveres til Kunden lægger DIGITAL CAB ud i elektronisk form, således at Kunden har mulighed for at modtage dokumenterne i henhold til Aftalen. 5. Konsulentbistand 5.1 Konsulentydelser herunder support DIGITAL CAB vil bistå Kunden med konsulentydelser ifølge det i Aftalen beskrevne omkring art, priser og tidsforbrug. 5.2 Installation, uddannelse, rådgivning og support On-site konsulentbistand og telefonbistand kan rekvireres af Kunden efter nærmere aftale og i henhold til de her beskrevne generelle aftalevilkår og efter den til enhver tid gældende prisliste. 5.3 Arbejdstid og sted Aftalte konsulentydelser kan udføres dels hos Kunden og dels hos DIGITAL CAB. Med mindre andet er aftalt udføres ydelserne inden for DIGITAL CABs normale arbejdstid. Mere information om de gældende arbejds- og åbningstider kan findes på 5.4 Fjernassistance DIGITAL CAB kan med Kundens godkendelse levere fjernassistance via en remote opkobling. Kunden har selv ansvaret for at åbne og lukke for DIGITAL CABs adgang til installationen. 5.5 Udviklingsrettigheder Hvis DIGITAL CAB på Kundens foranledning yder teknisk bistand eller konsulentassistance, sker dette i henhold til vilkårene i denne aftale. Dette gælder også Kundens brug af enhver forbedring, data eller anden information, som er stillet til rådighed af DIGITAL CAB. Enhver

7 idé, know-how, teknik eller programmel, som udvikles af DIGITAL CAB, inklusive forbedringer eller ændringer af produktet, er DIGITAL CABs ejendom, med mindre andet skriftligt er aftalt. 5.6 Kundens forpligtelser før konsulentbistand Før installation eller anden konsulentbistand er det Kundens ansvar forud at have fremskaffet de aftalte informationer og det aftalte nødvendige udstyr samt kommunikationsforbindelser for opgavens udførelse. 5.7 Diverse omkostninger Dokumenterede rejse, opholds- eller andre direkte omkostninger, som påløber DIGITAL CAB i forbindelse med udførelsen af Kundens bestilte konsulentydelser, faktureres til og betales særskilt af Kunden. Transporttid mellem DIGITAL CAB og Kunden betales af Kunden med den gældende rejsetidssats. 6. Løsninger der inkluderer en programlicens 6.1 Rettigheder DIGITAL CAB giver hermed Kunden en ikke-eksklusiv licens til det af Kunden bestilte produkt. Med mindre andet er angivet i forbindelse med varebeskrivelsen af produktet har Kunden ret til: i) at kopiere produktet til arkiv eller backup formål. Alle arkiv eller backup kopier af produktet er underlagt betingelserne i denne aftale, og alle anmærkninger vedrørende ejendomsret, trademarks, copyright og brugsmæssige begrænsninger skal gengives i sådanne kopier. ii) at ændre produktet eller kombinere produktet med andre programprodukter, forudsat at produktet eller de dele deraf, som er inkluderet i det ændrede programprodukt, fortsat er underlagt vilkårene i denne aftale. Kunden indvilliger i ikke at forårsage eller tillade reverse engineering, disassemblering, eller adskillelse af produktet. 6.2 Overdragelse og overførsel Overdragelse af rettigheder og pligter DIGITAL CAB kan overdrage selskabets rettigheder og pligter efter Aftalen til tredjemand, herunder til helt eller delvist ejede datterselskaber. DIGITAL CAB APS er berettiget til at lade opgaver udføre ved underleverandører. Kunden kan ikke uden DIGITAL CAB accept overføre dennes rettigheder eller pligter efter Aftalen til tredjemand Overdragelse til tredjepart Rettighederne er begrænset til brug for Kunden alene og må ikke overdrages eller leases til tredjepart uden forudgående skriftlig accept fra DIGITAL CAB. Kunden må ikke i nogen form offentliggøre eller stille produktet eller dele deraf til rådighed for tredjepart. Denne aftale må af DIGITAL CAB ikke overdrages eller overføres til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Kunden. 6.3 Dokumentation Kopiering af dokumentation, brugermanualer og andet referencemateriale er kun tilladt for Kunder hos DIGITAL CAB og med henblik på at anvende materialet i forbindelse med produkter og ydelser erhvervet hos DIGITAL CAB.

8 7. Forsinkelse, fejl, erstatning og reklamation 7.1 Forsinkelse DIGITAL CAB yder ikke erstatning ved forsinkelse af DIGITAL CABs leverance til Kunden. 7.2 Fejl og mangler DIGITAL CAB er fri for ansvar ved fejl eller mangler ved den leverede ydelse Tab af data DIGITAL CAB er alene erstatningspligtig for tab af Kundens data, såfremt Kundens data er gået tabt efter modtagelse hos DIGITAL CAB, og såfremt tabet skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes DIGITAL CAB. 7.3 Erstatning DIGITAL CAB holder Kunden skadesløs i forbindelse med fordringer fremsat som resultat af, at det licenserede produkt anvendt inden for denne aftales rammer krænker en dansk copyright eller patentrettighed forudsat, at Kunden inden 30 dage giver DIGITAL CAB skriftlig meddelelse om fordringen. DIGITAL CAB alene (eller sammen med en underleverandør til DIGITAL CAB) står for forsvaret samt alle deraf følgende forhandlinger om skadesopgørelsen. Kunden forsyner på DIGITAL CABs anmodning DIGITAL CAB med al påkrævet assistance, information og bemyndigelse til at udføre ovenstående. Kontante udlæg, som Kunden i forbindelse med sådan assistance måtte foretage, vil, så vidt disse ligger inden for rimelighedens grænser, blive refunderet af DIGITAL CAB. DIGITAL CAB skal ikke kunne gøres erstatningsansvarlig for krænkelser, der skyldes: eller i) brug af forældet eller ændret udgave af produktet, hvis den påståede krænkelse kunne have været undgået ved brug af den på det pågældende tidspunkt gældende og uændrede udgave af produktet som leveret til Kunden af DIGITAL CAB, ii) at produktet er blevet brugt sammen med produkter, der ikke er leveret af DIGITAL CAB, hvis den påståede krænkelse kunne have været undgået ved at bruge produktet alene. Såfremt produktet anses for at krænke copyright eller patentrettigheder, har DIGITAL CAB følgende valgmuligheder: i) DIGITAL CAB kan for egen regning ændre produktet, således at det ikke længere udgør en krænkelse af en copyright eller patentrettighed. ii) DIGITAL CAB kan, på Kundens vegne og for egen regning tilvejebringe en licens, der tillader Kunden fortsat brug af produktet. iii) DIGITAL CAB kan bringe licensen for det krænkende produkt til ophør og, jævnt fordelt over en femårig periode, tilbagebetale Kunden de for produktet indbetalte afgifter, som siden leverancedatoen er indbetalt af Kunden. 7.4 Erstatningens størrelse DIGITAL CAB yder alene erstatning for Kundens dokumenterede økonomiske tab svarende til de direkte udgifter til genetablering af tabte data, dog maksimeret til kr eller Kundens omsætning hos DIGITAL CAB inden for de forudgående 12 måneder, hvis denne er lavere. DIGITAL CAB yder ikke erstatning for Kundens tab af avance, for afsavn, driftstab, tidstab, kurstab eller for andre indirekte følger af tab af data.

9 7.5 Reklamation Erstatningskrav skal fremsættes overfor DIGITAL CAB uden ugrundet ophold og senest 6 måneder efter Kundens fremsendelse af de dokumenter, som kravet vedrører. 8. Ansvar 8.1 Ansvarsfraskrivelse Uanset en hvilken som helst misligholdelse vil ingen af parterne blive holdt ansvarlige for noget indirekte, tilfældigt, specielt eller følgelig tab, heri også inkluderet tab af fortjeneste, overskud, data eller anvendelse, hvad enten tabet er lidt af modparten eller af tredje part. Dette gælder også i tilfælde, hvor tabet er lidt under aftalens løbetid eller under et eventuelt efterfølgende søgsmål, selv ikke hvis modparten eller nogen anden person er blevet gjort bekendt med risikoen for de ovenfor beskrevne tab. DIGITAL CABs erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder overstige størrelsen af det totalt fakturerede og betalte beløb i de seneste 12 måneder forud for erstatningspligtens ikrafttræden og kun i forbindelse med den forretning, der er årsag til erstatningskravet. 8.2 Modtaget materiale DIGITAL CAB er fri for ansvar, hvis indhold og udseende af de dokumenter, som modtages, er i strid med gældende lovgivning. Kunden har ansvaret for, at det leverede materiale ikke er i strid med dansk ret, herunder persondatalovgivningen. DIGITAL CAB er endvidere fri for ansvar i tilfælde, hvor materialet har undergået en forandring fra afsendelse af dokumenterne fra Kunden til modtagelse hos DIGITAL CAB. 9. Garanti 9.1 Garanti af ydelser DIGITAL CAB garanterer, at deres serviceydelser, hvad angår vedligeholdelse, teknik, rådgivning og uddannelse er af professionel karakter og lever op til gængse industrielle standarder og normer. For at kunne påberåbe sig sine rettigheder skal Kunden uden ophold og inden for 90 arbejdsdage efter den udførte serviceydelse skriftligt over for DIGITAL CAB fremsætte sine klagepunkter. 9.2 Begrænsninger i garantien Ovenstående beskrivelse af garantiforpligtelser er fuldstændig og erstatter alle tidligere givne garantier, hvad enten disse udtrykkeligt foreligger eller er underforståede. Dette gælder dog ikke garantibetingelser, der efterfølgende skriftligt til et bestemt formål aftales med Kunden. 10. Forskellige vilkår 10.1 Tavshedspligt Parterne og disses personale, herunder også underleverandører og tredjeparts konsulenter, har tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende parterne eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med de i denne aftale omhandlede leverancer, serviceydelser m.v. Tavshedspligten gælder også efter udløb af denne aftale og tavshedspligten ophører ikke ved medarbejdernes fratræden.

10 10.2 Force majeure Ingen af parterne skal være ansvarlig over for den anden part i tilfælde af force majeure, som DIGITAL CAB ikke kunne undgå eller hvis følger DIGITAL CAB ikke kunne afværge. Sådanne forhold kan være arbejdskonflikt, brand, kemikalieudslip eller fare herfor, oversvømmelse, lynnedslag, nedbrud af kommunikationsforbindelser, strømafbrydelse eller lignende forsyningssvigt, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstand, terror, bombetrusler, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, produktknaphed, restriktioner af drivkraft samt forsinkede eller mangelfulde underleverancer, der skyldes nogen af de anførte forhold, og som ikke, eller kun på særdeles byrdefulde vilkår, kan erstattes. Hvis forholdet varer mere end 3 måneder kan aftalen annulleres af begge parter med 30 dages skriftligt varsel Meddelelser Enhver meddelelse, heri også inkluderet meddelelse om adresseændring, som i henhold til denne aftale kræves givet, skal være skriftlig og anses for at være givet, så snart den er modtaget på den seneste skriftligt oplyste adresse, herunder mailadresse Misligholdelse Såfremt den ene part ved misligholdelse af denne aftale frafalder sine forpligtelser, foreligger der ikke dermed et lovformeligt aftaleophør. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Aftalen ophæves uden varsel. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet: i) Manglende betaling af skyldige beløb til sidste rettidige betalingsdag ii) Såfremt Kunden efter indgåelse af Aftalen erklæres konkurs, åbner forhandling om tvangsakkord, træder i likvidation eller i betalingsstandsning, indgår en anden ordning, som medfører, at Kundens kreditorer ikke får fuld dækning, eller hvis Kunden ved eksekution er fundet at mangle midler til at betale sin gæld eller Kundens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at Kunden må antages at ville være ude af stand til ved forfaldstid at betale skyldige beløb omfattet af Aftalen iii) Manglende udbedring af en fejl eller mangel indenfor 30 dage fra identificering af den pågældende fejl eller mangel iv) DIGITAL CAB ophør af den aktivitet og/eller virksomhed, som Aftalen vedrører, herunder indtræden af omstændigheder, der bringer Aftalens opfyldelse i væsentlig fare Værneting og lovvalg Aftalen er underkastet dansk ret, bortset fra dansk rets international-privatretlige regler. Værneting for enhver tvist mellem Kunden og DIGITAL CAB APS vedrørende Aftalen, er Københavns Byret eller Østre Landsret, såfremt sagen kan anlægges ved landsretten Retsmidler For ethvert brud på garantier som beskrevet i denne aftale vil Kundens eneste retsmiddel og DIGITAL CABs fulde ansvar uanset misligholdelse og brud på garantiforpligtelser være som følger: i) Produkt herunder DIGITAXI: (1) Udbedring af produktfejl. Såfremt DIGITAL CAB ikke er i stand til at få produktet til at virke som garanteret, er Kunden berettiget til at få tilbagebetalt de til DIGITAL CAB foretagne indbetalinger inklusive abonnementer for den periode, hvor produktet ikke har virket. ii) Serviceydelser:

11 (1) En fornyet udførelse af den pågældende serviceydelse. Såfremt DIGITAL CAB gentagne gange er ude af stand til at udføre servicen som garanteret, er Kunden berettiget til at få tilbagebetalt den for den samlede serviceydelse indbetalte afgift herunder abonnementer. For at kunne påberåbe sig sine rettigheder som beskrevet i dette afsnit skal Kunden uden ophold og inden garantiperiodens udløb skriftligt underrette DIGITAL CAB om forholdene.

Generelle aftalevilkår

Generelle aftalevilkår Generelle aftalevilkår 1. Definitioner EDImatic I det følgende er EDImatic A/S, og leverandører af produkter, som EDImatic distribuerer, kaldet EDImatic. EDImatic bekræfter, at sådanne leverandører vedstår

Læs mere

Forretningsbestemmelser for formidling af GLN-fakturaer via Faktura Danmark s Læs-lnd Service.

Forretningsbestemmelser for formidling af GLN-fakturaer via Faktura Danmark s Læs-lnd Service. 1 Forretningsbestemmelser for formidling af GLN-fakturaer via Faktura Danmark s Læs-lnd Service. Bestemmelserne er gældende pr. 01-01-2015. Indhold 1. Forretningsbestemmelser... 2 2. Serviceydelsen...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Handelsbetingelser - generelt

Handelsbetingelser - generelt Handelsbetingelser - generelt for samhandel med Online Assistenten/musogco (CVR 35595791). Dato: 20. oktober 2016 Nærværende betingelser gælder i forbindelse med levering af design, grafiske ydelser, print,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere