MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C CVR-nr MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent CVR-NR

2 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent GENERALFORSAMLING Afholdes på Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe torsdag den 26. april 2012 kl Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af årsrapport for Forelæggelse af budget for Valg af bestyrelse på valg er: Arvid Rasmussen, Søren Schmidt og Sven Erik Greve 6. Valg af 2 suppleanter på valg er: Thomas Eriksen og Johnny Poulsen 7. Valg af revisorer på valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Eventuelt Årsrapport for 2011, samt vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad, kan afhentes på Vandværkets kontor efter den 19. april Ifølge Miljøstyrelsens drikkevandsbekendtgørelse skal vandværkerne formidle de vigtigste informationer til forbrugerne. Forbrugerne ved Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. forsynes fra 13 boringer og 5 vandværker placeret spredt over forsyningsområdet. Der tages regelmæssigt vandanalyser. Analyseresultaterne kan ses på Vandværkets hjemmeside. Nedenstående er vist et repræsentativt udsnit af disse: Prøve: Værdi Grænseværdi Hårdhed o dh Jern <0,01 til 0,022 mg/l 0,2 mg/l Mangan <0,002-0,013 mg/l 0,02 mg/l Coliforme bakterier <1/100 ml i.m. E. Coli <1/100 ml i.m. Kimtal v. 22 º C <1 til 5/100 ml 50 Grænseværdi hos forbruger 200 Kimtal v. 37 º C <1 til 1/100 ml 5 Grænseværdi hos forbruger 20 Nitrat 1,75 mg/l 50 mg/l Flourid 0,24 mg/l 1,5 mg/l Nitrit målt på vandværket <0,005 til 0,006 mg/l0,01 mg/l Grænseværdi hos forbruger 0,1 mg/l Ammonium målt på vandv. 0,007 mg/l 0,05 mg/l Yderligere oplysninger kan fås på Midtfyns Vandforsynings hjemmeside eller ved direkte henvendelse på kontoret. Bestyrelsen.

3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... Vandforsyningens drift Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

4 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. Lombjergevej Ringe CVR-nr.: Stiftet: 25. april 1893 Hjemsted: Ringe Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Arvid Rasmussen, formand Søren Schmidt, næstformand Christian Andersen Elias Hestbech Leif Frederiksen Svend Erik Greve Peder Illum Direktion Direktør Hans la Cour Revision BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, Box Odense C Pengeinstitut Den Danske Bank Algade Ringe

5 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2011 for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a.. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ringe, den 18. april 2012 Direktion: Direktør Hans la Cour Bestyrelse: Arvid Rasmussen Formand Søren Schmidt Christian Andersen Elias Hestbech Leif Frederiksen Svend Erik Greve Peder Illum

6 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til andelshaverne i Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 18. april 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lars Ove Hansen Statsautoriseret revisor

7 5 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Selskabets hovedaktiviteter består i at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, i øvrigt som beskrevet i selskabets vedtægter under 2. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2011 har været et år, hvor Midtfyns Vandforsyning atter har gennemgået mange forandringer. Vandsektorlovens forandringer af vand- og spildevandsforsyningerne har igen i år været en meget stor udfordring for Midtfyns Vandforsyning. Vi har brugt rigtig meget tid på at indberette økonomital, således at Forsyningssekretariatet har været i stand til at beregne vores prisloft. Prisloftet er en maksimal pris vi må opkræve hos forbrugerne til dækning af vores drifts- og investeringsomkostninger. Prisloftet, der må anvendes til driftsudgifter, er beregnet i forhold til gennemsnittet af de driftsomkostninger, vi har haft i perioden 2003 til 2005, tillagt prisudviklingen frem til i dag. Perioden 2003 til 2005 var meget turbulent for os. Der blev etableret motorvej mellem Ringe og Odense. I 2004 overtog vi Årslev Vandværk. Idet vores omkostninger i forbindelse med motorvejsbyggeriet til omlægninger af ledninger m.v. blev betragtet som omkostninger ud over det sædvanlige, valgte Forsyningssekretariatet, at disse omkostninger skulle udelades af det fremtidige beregningsgrundlag. Efterfølgende har det som nævnt givet os store udfordringer, at overbevise Forsyningssekretariatet om, at vi skal have kompensation i form af et tillæg til dækning af kommende driftsomkostninger til erstatning fra disse særlige begivenheder. Vi adskiller os jo som bekendt temmelig meget, strukturelt, i forhold til de øvrige vandforsyninger vi sammenlignes med. Vi har egen entreprenørafdeling, vi vedligeholder forbrugernes stik/jordledninger frem til vandmåleren og vi driver et akkrediteret målerlaboratorium. Alle disse forskelligheder medfører naturligvis, at vores omkostninger ligeledes er noget anderledes sammensat end de øvrige forsyninger. Andelen af prisloftet, der skal anvendes til nyanlæg og investeringer, er tilstrækkelige da vores vandværks anlægsværdier er meget store, og prisloftet for dette område beregnes i forhold til afskrivningen af disse værdier. Ligeledes er vi pligtige til at indberette tal til benchmarking. Forsyningssekretariatet beregner, ud for disse indberetninger, hvor effektive vi er i forhold til vores kollegaer. De forsyninger der skal blive mere effektive får herefter tildelt et effektivitetskrav, som de skal leve op til i fremtiden. Midtfyns Vandforsyning er ikke blevet pålagt et effektiviseringskrav. Vandsektorloven er kommet til verden pga. store prisforskelle på vand i Danmark. Konkurrencestyrelsens økonomer regnede sig frem til, at der burde kunne spares 1 milliard kr. på vand- og spildevandsforsyningen i Danmark. Endvidere var der et udbredt politisk ønske om, at de kommunale vandselskaber fremadrettet ikke fortsat måtte kontrolleres af deres egen kommunale myndighed. Ifølge oplægget til vandsektorloven var det da også meningen, at det kun var de kommunalt ejede vandselskaber, der skulle omfattes af loven. Begrundelsen var, at de forbrugerejede vandselskaber allerede blev, og fortsat skulle, kontrolleres teknisk og økonomisk af kommunen. Endvidere kontrolleres de forbrugerejede vandselskaber ydermere af deres ejere, der har direkte adgang til selskabets årlige generalforsamling, hvor enhver forbruger har ret til at komme med sine meninger og stille forslag til ændringer. Ligeledes har vores forbrugere adgang til selskabets regnskaber og herigennem muligheder for, at vurdere om selskabet drives forsvarligt og tilfredsstillende. I modsætning til et kommunalt ejet vandselskab, hvor forbrugeren ikke er direkte ejer, men kun en kunde, der ikke har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i selskabet, da forbrugerne/kunderne ikke har adgang til selskabets generalforsamling. De kommunale selskaber, der oftest er A/S-selskaber, ejes sædvanligvis 100 % af kommunen, hvilket medfører, at byrådet vælger selskabets bestyrelse. Vi har sammen med mange af de øvrige forbrugerejede vandforsyninger forsøgt at blive fritaget for at være underlagt vandsektorlovens prisloft. Indtil videre uden held. Vi har dog ikke mistet håbet fuldstændigt endnu. Flere af vores landspolitikere, heriblandt tidligere borgmester i Broby Erling

8 6 LEDELSESBERETNING Bonnesen, der efter at have hørt på vores synspunkter, sammen med sit parti arbejder for, at få gennemført en lovændring der tilgodeser vores ønsker. Men vi er klar over at det er op ad bakke, da vi er oppe imod, at vandsektorloven blev vedtaget med tilslutning af alle partier i folketinget med undtagelse af det Radikale Venstre. Væksten har været moderat i forsyningsområdet i 2011, hvilket har medført, at Midtfyns Vandforsyning ikke har tilsluttet så mange nye forbrugere som de foregående år, hvor aktivitetsniveauet har været positivt påvirket af de gode konjunkturer. I alt har det medført 20 nye tilslutninger, hvilket er en tilbagegang i forhold til sidste år, hvor vi tilsluttede 43. Af de 20 nye tilslutninger er de 13 parcelhuse/lejligheder i Ringe by. 7 tilslutninger uden for Ringe by heraf 2 erhvervstilslutninger/landbrug. Vi vil benytte lejligheden til at byde de mange nye forbrugere velkommen. Entreprenørafdelingen har haft travlt med udstykning af 16 nye rækkehusgrunde på Knud Bankes Gyden i Årslev. I Ringe har vi gennemført en ny parcelhusudstykning Boltebjerg beliggende ud til Hestehavevej i Ringe. Udstykningen er beregnet for 26 parcelhuse. Entreprenørafdelingen har etableret m nye hovedledninger i Vandværkets samlede hovedledningslængde andrager herefter ca. 395 km. I forbindelse med reinvestering af hovedledninger har vi etableret 155 m ledninger. Meget af tiden i entreprenørafdelingen er blevet brugt i Årslev, hvor vi har renoveret mange stik og en del hovedledninger. Samtidig har vi registreret ledninger og ventilplaceringer i området. Renoveringsarbejdet vil fortsætte i En væsentlig opgave for entreprenørafdelingen har ligeledes været, at færdigøre den nye kildeplads beliggende øst for motorvejen mellem Vandgården og motorvejen. Ligeledes at få etableret rørforbindelserne mellem kildepladsen og vandværkerne på Vandgården og Åværket. Renpumpningen af boringerne og rørsystemet, har som det har været refereret i pressen, voldt os megen hovedbrud. Bakterierne der er kommet i råvandet i forbindelse med borearbejdet og i forbindelse med lægningen af rørføringerne har været meget sejlivede. Renpumpning af boringerne og efterfølgende gennemskylning af rørsystemerne har været usædvanlig langvarige og omfattende. Men nu er vandet rent. Alt anlægsarbejdet er afsluttet og vand fra kildepladsen blandes med vandet fra den gamle kildeplads på Lombjergevej. Vi orienterede om projektet og begrundelsen herfor i ledelsesberetningen for Den ønskede effekt af at blande vandtyperne fra de to kildepladser ser ud til at lykkes. Det er derfor vores klare forventning, at formålet med projektet, om at vi også i fremtiden kan levere rent drikkevand fra vandværkerne beliggende på Lombjergevej i Ringe er lykkedes. Da Havndrup Vandværk efterhånden var meget nedslidt og utidssvarende blev det besluttet allerede i 2010, at vandværket skulle renoveres eller udskiftes til et nyt vandværk. Efter nærmere beregninger blev det besluttet, at den bedste løsning var at rive det gamle vandværk ned og bygge et nyt. Bestyrelsen havde et ønske om at få de åbne filtre i Havndrup erstattet med trykfiltre. Efter samråd med Faaborg-Midtfyn Kommune blev det besluttet at bygge et vandværk med en filterkapacitet på 35 m³/t, en udpumpningskapacitet på ca. 50 m³/t samt en rentvandsbeholder på 92 m³.

9 7 LEDELSESBERETNING Efter at vi havde forespurgt hos et par rådgivere heriblandt Silhorko A/S, valgte vi at dette firma skulle hjælpe os med projekteringen, myndighedsarbejdet og tilsynet med entreprenører. Bygge- og anlægsprojektet blev udbudt blandt 4 lokale byggefirmaer. Lavestbydende valgte efterfølgende, efter en nærmere forhandling med os, at tilbagetrække sit tilbud, efter vi konstaterede at tilbuddet ikke var konditionsmæssigt og i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Herefter valgte vi 2. lavest bydende, tømrermester Carsten Knudsen. På grund af en lang myndighedsbehandling, kunne vi først igangsætte arbejdet i slutningen af Begunstiget af godt vejer i vinter er byggearbejdet gennemført med et yderst tilfredsstillende resultat og indenfor den planlagte tidsplan. Montage af filtre og pumper udføres af vores egne medarbejdere. Vi forventer at vandværket er klar til at sætte i drift før sommerferien. Vi har i 2011 gennemført stikprøvekontrol af i alt 11 partier vandmålere med i alt ca målere. Heraf er de 8 partier med ca. 894 målere godkendt til fortsat anvendelse i 3 år før næste afprøvning. Resultatet af afprøvningerne er tilfredsstillende, idet det viser, at målerne hos vores brugere er af en tilfredsstillende kvalitet, der kan leve op til forventningerne om en rimelig troværdighed i forbindelse med forbrugsafregningen. Det er store beløb der afregnes via Midtfyns Vandforsynings vandmålere, da afledningsafgiften for spildevand også afregnes efter det målte vandforbrug. Målerne er grundlaget for en afregning på ca. kr. 45,-/m³ i kloakerede områder, hvor vi forsyner med vand. For god orden skyld skal det lige præciseres, at Midtfyns Vandforsyning kun får kr. 2,87 inkl. moms af denne pris. Det er derfor rimeligt, at der føres kontrol med, at målerne virker optimalt. Vi er tilfredse med at konstatere, at de sidste 12 års kontrol har vist, at vores målere er af god kvalitet og viser, at forbrugerne bliver retfærdigt behandlet, og kun betaler for det vand de faktisk har modtaget. Kendskabet til målernes nøjagtighed er ligeledes vigtigt, for at vi kan kontrollere, at det registrerede spild på ledningsnettet er korrekt. Vandværkets vandmålere har en gennemsnitslevetid på ca. 16 år, hvilket er særdeles tilfredsstillende og formentlig et godt stykke over landsgennemsnittet for levetiden for almindelige vandmålere. Aktiviteterne på målerlaboratoriet har i 2011 været næsten på niveau med sidste år. Vi har i 2011 afprøvet 4176 målere i forhold til 3999 i Midtfyns Vandforsyning er stadig det eneste godkendte vandmålerlaboratorium på Fyn. Vi har igen i år haft et tilfredsstillende lavt antal ledningsbrud. Vandtabet fra ledningsnettet er på 4,97 % i 2011, hvilket svarer til de foregående års tab. Ledningsnettets gennemsnitsalder er på ca. 26 år. Det forventes at den gennemsnitlige levealder for vores rør er ca. 75 år. Med baggrund i at levetiden for vores ledninger forventes at være ca. 49 år endnu, har vi ikke de sidste år reinvesteret ret meget i vandværkets hoved- og forsyningsledninger. Vi har valgt mere at koncentrere os om reinvesteringer af stil/jordledninger og målerinstallationerne hos den enkelte forbruger. Denne udvikling har vi planlagt at fortsætte i Vi mener denne disposition er rigtig, med baggrund i vandværkets lave spildprocent og ligeledes meget få ledningsbrud på anlægget. Vandsalget er faldet med ca m³ i 2011 svarende til et fald på ca. 2,8 %. Dette mindre salg er imidlertid blevet udlignet, da vandsalget til Sdr. Nærå vandværk i 2011 svarer til ovennævnte mindre salg. Edb-mæssigt er året forløbet tilfredsstillende. Opkrævningssystemet og bogholderiet har fungeret tilfredsstillende. Vi har investeret i nyt hardware. Serveren manglede efterhånden kapacitet og arbejdsstationerne var forældede.

10 8 LEDELSESBERETNING Måleraflæsninger fungerer også godt, ca. 70 % af forbrugerne valgte at indberette via telefonen, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. Vi vil stadigt opfordre de sidste 30 % af forbrugerne til, at bruge telefonordning til indberetning af målerstanden i 2012 da indberetningsformen medfører en væsentlig lettelse for personalet. Indberetningen via telefon overføres direkte til vandværkets forbrugersystem. Det er vandværkernes vigtigste opgave at levere drikkevand af høj kvalitet, hvilket Midtfyns Vandforsyning til fulde lever op til. Opfordringen skal være: Drik vand fra hanen. Du finder ikke højere drikkevandskvalitet i nogen former for alternativ drikkevand, f.eks. drikkevand på flasker. Tværtimod er vand fra hanen testet og analyseret meget mere end de øvrige drikkevandsprodukter. Vi er heldige i Danmark at råde over noget af verdens bedste og reneste grundvand. Tænk på, at du bor oven på dit drikkevand. Pas godt på det. Vandværkerne i Danmark skal informere forbrugerne om vandkvalitet m.v. Midtfyns Vandforsyning har valgt at informere på vandværkets hjemmeside. Her har forbrugerne mulighed for at få de informationer om vandværket, man måtte have brug for. På hjemmesiden informerer vi løbende og efter behov om aktuelle situationer. I øvrigt indeholder hjemmesiden oplysning i form af et takstblad, regulativ, vedtægter, bestyrelsens sammensætning, medarbejdere, betalingsinformation, hvordan man tilmelder til PBS, flytninger, ledningsoplysninger, målerlaboratoriet og vandanalyser. Analyseresultaterne indlægges løbende i forhold til, at vi modtager resultaterne fra laboratoriet. I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen informeres forbrugerne endvidere kortfattet om vandværkets drift, herunder hvordan vandkvaliteten har været året igennem. Jeg kan anbefale, at I besøger hjemmesiden, ved at gå ind på Skulle der være forbrugere, der ikke har adgang til internettet, som ønsker information om vandforsyningen, er man altid velkommen til at møde op på Vandgården, hvor personalet gerne udleverer det ønskede informationsmaterialer. Sdr. Nærå Vandværks bestyrelse henvendte sig til os i foråret, med anmodning om et tilbud på levering af en delvandleverance til supplement og opblanding af vandværkets egne vandforsyninger. Begrundelsen var, at arsen-indholdet i deres udpumpede vand overskred grænseværdien. Vi fremsendte et tilbud på levering af vand fra Årslev Vandværk. I forbindelse med kontakten mellem de to vandværker blev det bestemt, at bestyrelserne skulle mødes i forbindelse med en fremvisning af Midtfyns Vandforsynings vandværker. Under dette møde drøftede man Sdr. Nærå Vandværks fremtid. Det blev tilkendegivet, at Midtfyns Vandforsyning under alle omstændighed ville være behjælpelig over for Sdr. Nærå Vandværk med vandleverancer m.v. Der var enighed om, at man efter nærmere aftale, til enhver tid kunne åbne den eksisterende nødforbindelse mellem vandværkerne. I slutningen af august måned blev Sdr. Nærå Vandværk ramt af en kraftig bakteriologisk vandforurening, der medførte at vandværket måtte lukkes. Forbrugerne i Sdr. Nærå blev derefter forsynet fra os via Årslev vandværk. Sdr. Nærå Vandværks bestyrelse vurderede vandværkets fremtidige situation og valgte som en af flere muligheder, at få et tilbud fra os på, at vi overtog samtlige Sdr. Nærå Vandværks forpligtigelser, rettigheder og økonomiske aktiver og passiver. Udfaldet heraf blev, at forbrugerne i Sdr. Nærå valgte, efter retningslinjerne i vandværkets vedtægter, at man ønskede at blive en del af Midtfyns Vandforsyning, hvilket vi har accepteret. Midtfyns Vandforsyning har som bekendt overtaget mange vandværker gennem de sidste ca. 30 år. Betingelsen for at vi kan overtage et andet vandværk er, og har altid været, at det indkommende vandværk skal præstere samme økonomiske værdi pr. forbruger som gør sig gældende for værdien pr. forbruger ved Midtfyns vandforsyning. Den endelige overtagelsessum er endnu ikke helt fastlagt, da der skal udarbejdes et slutregnskab, herunder en vand forbrugsmæssig skæring og opgørelse heraf. Overtagelsen er aftalt til den 1. april Vi vil gerne hermed byde forbrugerne i Sdr. Nærå velkommen. Vi håber, i må blive tilfredse med at være sammen med os.

11 9 LEDELSESBERETNING Regnskabet, der er aflagt i henhold til årsregnskabsloven, betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende. Årets driftsresultat, korrigeret for årets overdækning, der er modregnet i nettoomsætningen jf. anvendt regnskabspraksis og note 1, udviser en forbedring i forhold til sidste år på tkr. Forbedringen kan i hovedtræk henføres til et fald i produktions- og vedligeholdelsesomkostninger med 855 tkr., en forbedring af installationsafdelingens resultat med 43 tkr., samt en forbedret finansiering med 285 tkr. Budgettet for 2012 har vi, igen med respekt for den aktuelle finanskrise, anlagt med forsigtighed. Forventningerne til nye tilslutninger er i forhold til de aktuelle tilslutninger i Vi har igen afsat forholdsvis mange penge til investeringer i anlægget, da det er bestyrelsens hensigt at nedbringe den likvide formue via investeringer i anlægget de kommende år. Med baggrund i ovennævnte betragtninger og den generelle prisudvikling i samfundet, har vi anmodet Faaborg-Midtfyn Kommune om, at godkende vores fastafgifter, vandpriser og tilslutningsafgifter for M³ priserne er nedsat med et beløb, der svarer til de omkostninger, vi tidligere har indregnet til dækning af det kortlægningsgebyr, vi tidligere er blevet opkrævet for af kommunen. Det beløb der svarer til kortlægningsgebyret skal i 2012 og fremadrettet opkræves sammen med den grønne afgift. De faste udgifter og tilslutningsafgifterne er uændrede i forhold til 2011 taksterne. Taksterne for 2012 er godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune den Til slut vil jeg takke bestyrelsen og personalet for et særdeles godt samarbejde i Det er mit håb, at Midtfyns Vandforsyning må fortsætte sin positive udvikling i 2012, at vandkvaliteten må fortsætte med at være god, og at virksomheden i øvrigt må kunne indfri forbrugernes forventninger til vandværket i fremtiden. Arvid Rasmussen Formand

12 10 OPLYSNINGER OM VANDVÆRKETS DRIFT stig/-fald Udpumpet vandmængde (m 3 ) ,55 % Elforbrug (kwh) ,75 % El-økonomi (m 3 /kwh) 2,49 2,35 2,43 Indkøring af nye filtre. Elforbrug (kwh) Renpumpning af boringer. Elforbrug (kwh) Trykforøgerstation på Stegshavevej Udpumpet vandmængde (m 3 ) ,58 % Elforbrug (kwh) ,85 % El-økonomi (m 3 /kwh) 11,27 10,95 11,56 Antal tilsluttede forbrugssteder Nyetablerede hovedledninger (m) Solgt vandmængde via vandmåler (m 3 ) ,18 % Tab i ledninger (brandslukning, udskylning af hovedledninger og målerunøjagtigheder) 3,85 % 4,27 % 4,97 % NYETABLEREDE HOVEDLEDNINGER I 2011 Dato Faktura nr. Lokalitet Dimension Længde Hågerupvej 40 mm PEM 525 m Boltebjerg 160 mm PVC 8 m 110 mm PEM 180 m 63 mm PEM 200 m 50 mm PEM 120 m I alt m Den samlede hovedledningslængde andrager m REINVESTERING I HOVEDLEDNINGER I 2011 Dato Faktura nr. Lokalitet Dimension Længde Birkevænget 40 mm PEM 15 m Snarupvejen 160 mm PVC 140 m I alt 155 m

13 11 DRIFTSOVERSIGT for 2011 Å-værket/Vandgården Espe Vandværk Goe Bakke Trykforøger Stegshave Trykforøger m³ kwh m 3 kwh m³ kwh m 3 kwh kwh kwh Januar , , Februar , , Marts , , April , , Maj , , Juni , , Juli , , August , , September , , Oktober , , November , , December , , I alt , , Sidste år , , Årslev Vandværk Havndrup Vandværk I alt Intern m³ kwh m 3 kwh m³ kwh m 3 kwh m³ kwh Januar , , , Februar , , , Marts , , April , , Maj , , Juni , , m 3 kwh kwh Juli , , August , , September , , Oktober , , November , , December , , I alt , , , Sidste år , , ,

14 UDSVING I VANDFORBRUGET Vand 2011 El Økonomi Vand 2010 Januar , Februar , Marts , April , Maj , Juni , Juli , August , September , Oktober , November , December , Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Vandproduktion 2011 Vandproduktion

15 UDVIKLINGEN I DE SIDSTE 7 ÅRS FORBRUG C: Ringe m³ D: Ringe m³ E: Ringe større end m³ G: Pederstrup m³ H: Pederstrup m³ K: Ø.Hæsinge m³ M: Ø.Hæsinge m³ C:Heden m³ D:Heden m³ Diverse forbrug C: Årslev m³ C: Årslev m³ C: Årslev større end m³ Sdr. Nærå (4 mdr. 2011) Forbrug ialt Udsving ,18% -9,11% 1,99% 13,33% -3,51% 2,34% Antal forbrugere i perioden

16 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. for 2011 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Ændring i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder: Selskabet har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens generelle vejledning af 18. maj 2011 ændret præsentationen af beløb som i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet skal tilbagebetales/opkræves hos forbrugerne i efterfølgende regnskabsår, således at det fremover indregnes i nettoomsætningen som en korrektionspost. Værdipapirer måles til kursværdi på statustidspunktet. Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør en formindskelse af årets resultat før skat med tkr. og årets resultat efter skat formindskes med tkr. Balancesummen forøges med 614 tkr., mens egenkapitalen pr. 31. december 2011 forøges med 291 tkr. Sammenligningstal er tilrettet for Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Hvile-i-sig selv princippet Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, excl. drift af installationsafdeling og målerværksted, skal tilbagebetales henholdsvis opkræves hos kunderne ved indregning i de efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som en korrektionspost i nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning er udtryk for et mellemværende med vandselskabets kunder og indregnes i balancen under hensættelser eller tilgodehavender. Ved over- eller underdækning forstås, at de opkrævede betalinger fra kunderne henholdsvis overstiger eller ikke dækker de i selskabet afholdte omkostninger til oppumpning, distribution, administration, afskrivninger, finansiering og skat.

17 15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Omsætning vandværk og installationsafdeling Omsætningen udgør de indgåede indbetalinger på vandsalg samt de fakturerede beløb af årets afsluttede salg i installationsafdelingen. Beløb som i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet skal tilbagebetales/opkræves hos forbrugerne i efterfølgende regnskabsår, indregnes i nettoomsætningen som en korrektionspost. Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger/vareforbrug og lønninger Produktions- og vedligeholdelsesomkostnigner/vareforbrug og lønnninger omfatter omkostninger til løn, el og vedligeholdelse samt vareforbrug, for at opnå årets omsætning. Driftsomkostninger Driftsomkostninger indeholder omkostninger og forsikringer til den løbende drift. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. BALANCEN Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer måles til kursværdi på statustidspunktet. Udlån til tilslutninger måles til nominel værdi.

18 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-tider og restværdi herefter: Brugstid Restværdi Grunde, bygninger og anlæg år 5-10% Maskiner, værktøj og automobiler år 0% Inventar og EDB år 0% Målere år 0% Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser er forpligtelser, der er usikre med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afregning. Hensatte forpligtelser indregnet under passiver omfatter de akkumulerede overdækninger i henhold til hvile-i-sig-selv princippet samt hensatte forpligtelser til grundvandssikring. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

19 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

20 18 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note kr. tkr. NETTOOMSÆTNING Andre driftsindtægter Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger Vareforbrug og lønninger BRUTTORESULTAT Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Ejendommenes drift DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af ordinært resultat ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført overskud installationsafdeling I ALT

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 87. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 87. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2015 87. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 83. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 83. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011 83. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16 Tlf.: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf.: 96561700 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret Havnegade 18 DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HF TAX A/S 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. november Torben Steen Jensen

HF TAX A/S 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. november Torben Steen Jensen Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 Copenhagen V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013/14 Årsrapporten

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

HUSBY & SDR. ÅBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

HUSBY & SDR. ÅBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HUSBY & SDR. ÅBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere