MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C CVR-nr MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent CVR-NR

2 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent GENERALFORSAMLING Afholdes på Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe torsdag den 26. april 2012 kl Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af årsrapport for Forelæggelse af budget for Valg af bestyrelse på valg er: Arvid Rasmussen, Søren Schmidt og Sven Erik Greve 6. Valg af 2 suppleanter på valg er: Thomas Eriksen og Johnny Poulsen 7. Valg af revisorer på valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Eventuelt Årsrapport for 2011, samt vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad, kan afhentes på Vandværkets kontor efter den 19. april Ifølge Miljøstyrelsens drikkevandsbekendtgørelse skal vandværkerne formidle de vigtigste informationer til forbrugerne. Forbrugerne ved Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. forsynes fra 13 boringer og 5 vandværker placeret spredt over forsyningsområdet. Der tages regelmæssigt vandanalyser. Analyseresultaterne kan ses på Vandværkets hjemmeside. Nedenstående er vist et repræsentativt udsnit af disse: Prøve: Værdi Grænseværdi Hårdhed o dh Jern <0,01 til 0,022 mg/l 0,2 mg/l Mangan <0,002-0,013 mg/l 0,02 mg/l Coliforme bakterier <1/100 ml i.m. E. Coli <1/100 ml i.m. Kimtal v. 22 º C <1 til 5/100 ml 50 Grænseværdi hos forbruger 200 Kimtal v. 37 º C <1 til 1/100 ml 5 Grænseværdi hos forbruger 20 Nitrat 1,75 mg/l 50 mg/l Flourid 0,24 mg/l 1,5 mg/l Nitrit målt på vandværket <0,005 til 0,006 mg/l0,01 mg/l Grænseværdi hos forbruger 0,1 mg/l Ammonium målt på vandv. 0,007 mg/l 0,05 mg/l Yderligere oplysninger kan fås på Midtfyns Vandforsynings hjemmeside eller ved direkte henvendelse på kontoret. Bestyrelsen.

3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... Vandforsyningens drift Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

4 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. Lombjergevej Ringe CVR-nr.: Stiftet: 25. april 1893 Hjemsted: Ringe Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Arvid Rasmussen, formand Søren Schmidt, næstformand Christian Andersen Elias Hestbech Leif Frederiksen Svend Erik Greve Peder Illum Direktion Direktør Hans la Cour Revision BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, Box Odense C Pengeinstitut Den Danske Bank Algade Ringe

5 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2011 for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a.. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ringe, den 18. april 2012 Direktion: Direktør Hans la Cour Bestyrelse: Arvid Rasmussen Formand Søren Schmidt Christian Andersen Elias Hestbech Leif Frederiksen Svend Erik Greve Peder Illum

6 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til andelshaverne i Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 18. april 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lars Ove Hansen Statsautoriseret revisor

7 5 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Selskabets hovedaktiviteter består i at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, i øvrigt som beskrevet i selskabets vedtægter under 2. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2011 har været et år, hvor Midtfyns Vandforsyning atter har gennemgået mange forandringer. Vandsektorlovens forandringer af vand- og spildevandsforsyningerne har igen i år været en meget stor udfordring for Midtfyns Vandforsyning. Vi har brugt rigtig meget tid på at indberette økonomital, således at Forsyningssekretariatet har været i stand til at beregne vores prisloft. Prisloftet er en maksimal pris vi må opkræve hos forbrugerne til dækning af vores drifts- og investeringsomkostninger. Prisloftet, der må anvendes til driftsudgifter, er beregnet i forhold til gennemsnittet af de driftsomkostninger, vi har haft i perioden 2003 til 2005, tillagt prisudviklingen frem til i dag. Perioden 2003 til 2005 var meget turbulent for os. Der blev etableret motorvej mellem Ringe og Odense. I 2004 overtog vi Årslev Vandværk. Idet vores omkostninger i forbindelse med motorvejsbyggeriet til omlægninger af ledninger m.v. blev betragtet som omkostninger ud over det sædvanlige, valgte Forsyningssekretariatet, at disse omkostninger skulle udelades af det fremtidige beregningsgrundlag. Efterfølgende har det som nævnt givet os store udfordringer, at overbevise Forsyningssekretariatet om, at vi skal have kompensation i form af et tillæg til dækning af kommende driftsomkostninger til erstatning fra disse særlige begivenheder. Vi adskiller os jo som bekendt temmelig meget, strukturelt, i forhold til de øvrige vandforsyninger vi sammenlignes med. Vi har egen entreprenørafdeling, vi vedligeholder forbrugernes stik/jordledninger frem til vandmåleren og vi driver et akkrediteret målerlaboratorium. Alle disse forskelligheder medfører naturligvis, at vores omkostninger ligeledes er noget anderledes sammensat end de øvrige forsyninger. Andelen af prisloftet, der skal anvendes til nyanlæg og investeringer, er tilstrækkelige da vores vandværks anlægsværdier er meget store, og prisloftet for dette område beregnes i forhold til afskrivningen af disse værdier. Ligeledes er vi pligtige til at indberette tal til benchmarking. Forsyningssekretariatet beregner, ud for disse indberetninger, hvor effektive vi er i forhold til vores kollegaer. De forsyninger der skal blive mere effektive får herefter tildelt et effektivitetskrav, som de skal leve op til i fremtiden. Midtfyns Vandforsyning er ikke blevet pålagt et effektiviseringskrav. Vandsektorloven er kommet til verden pga. store prisforskelle på vand i Danmark. Konkurrencestyrelsens økonomer regnede sig frem til, at der burde kunne spares 1 milliard kr. på vand- og spildevandsforsyningen i Danmark. Endvidere var der et udbredt politisk ønske om, at de kommunale vandselskaber fremadrettet ikke fortsat måtte kontrolleres af deres egen kommunale myndighed. Ifølge oplægget til vandsektorloven var det da også meningen, at det kun var de kommunalt ejede vandselskaber, der skulle omfattes af loven. Begrundelsen var, at de forbrugerejede vandselskaber allerede blev, og fortsat skulle, kontrolleres teknisk og økonomisk af kommunen. Endvidere kontrolleres de forbrugerejede vandselskaber ydermere af deres ejere, der har direkte adgang til selskabets årlige generalforsamling, hvor enhver forbruger har ret til at komme med sine meninger og stille forslag til ændringer. Ligeledes har vores forbrugere adgang til selskabets regnskaber og herigennem muligheder for, at vurdere om selskabet drives forsvarligt og tilfredsstillende. I modsætning til et kommunalt ejet vandselskab, hvor forbrugeren ikke er direkte ejer, men kun en kunde, der ikke har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i selskabet, da forbrugerne/kunderne ikke har adgang til selskabets generalforsamling. De kommunale selskaber, der oftest er A/S-selskaber, ejes sædvanligvis 100 % af kommunen, hvilket medfører, at byrådet vælger selskabets bestyrelse. Vi har sammen med mange af de øvrige forbrugerejede vandforsyninger forsøgt at blive fritaget for at være underlagt vandsektorlovens prisloft. Indtil videre uden held. Vi har dog ikke mistet håbet fuldstændigt endnu. Flere af vores landspolitikere, heriblandt tidligere borgmester i Broby Erling

8 6 LEDELSESBERETNING Bonnesen, der efter at have hørt på vores synspunkter, sammen med sit parti arbejder for, at få gennemført en lovændring der tilgodeser vores ønsker. Men vi er klar over at det er op ad bakke, da vi er oppe imod, at vandsektorloven blev vedtaget med tilslutning af alle partier i folketinget med undtagelse af det Radikale Venstre. Væksten har været moderat i forsyningsområdet i 2011, hvilket har medført, at Midtfyns Vandforsyning ikke har tilsluttet så mange nye forbrugere som de foregående år, hvor aktivitetsniveauet har været positivt påvirket af de gode konjunkturer. I alt har det medført 20 nye tilslutninger, hvilket er en tilbagegang i forhold til sidste år, hvor vi tilsluttede 43. Af de 20 nye tilslutninger er de 13 parcelhuse/lejligheder i Ringe by. 7 tilslutninger uden for Ringe by heraf 2 erhvervstilslutninger/landbrug. Vi vil benytte lejligheden til at byde de mange nye forbrugere velkommen. Entreprenørafdelingen har haft travlt med udstykning af 16 nye rækkehusgrunde på Knud Bankes Gyden i Årslev. I Ringe har vi gennemført en ny parcelhusudstykning Boltebjerg beliggende ud til Hestehavevej i Ringe. Udstykningen er beregnet for 26 parcelhuse. Entreprenørafdelingen har etableret m nye hovedledninger i Vandværkets samlede hovedledningslængde andrager herefter ca. 395 km. I forbindelse med reinvestering af hovedledninger har vi etableret 155 m ledninger. Meget af tiden i entreprenørafdelingen er blevet brugt i Årslev, hvor vi har renoveret mange stik og en del hovedledninger. Samtidig har vi registreret ledninger og ventilplaceringer i området. Renoveringsarbejdet vil fortsætte i En væsentlig opgave for entreprenørafdelingen har ligeledes været, at færdigøre den nye kildeplads beliggende øst for motorvejen mellem Vandgården og motorvejen. Ligeledes at få etableret rørforbindelserne mellem kildepladsen og vandværkerne på Vandgården og Åværket. Renpumpningen af boringerne og rørsystemet, har som det har været refereret i pressen, voldt os megen hovedbrud. Bakterierne der er kommet i råvandet i forbindelse med borearbejdet og i forbindelse med lægningen af rørføringerne har været meget sejlivede. Renpumpning af boringerne og efterfølgende gennemskylning af rørsystemerne har været usædvanlig langvarige og omfattende. Men nu er vandet rent. Alt anlægsarbejdet er afsluttet og vand fra kildepladsen blandes med vandet fra den gamle kildeplads på Lombjergevej. Vi orienterede om projektet og begrundelsen herfor i ledelsesberetningen for Den ønskede effekt af at blande vandtyperne fra de to kildepladser ser ud til at lykkes. Det er derfor vores klare forventning, at formålet med projektet, om at vi også i fremtiden kan levere rent drikkevand fra vandværkerne beliggende på Lombjergevej i Ringe er lykkedes. Da Havndrup Vandværk efterhånden var meget nedslidt og utidssvarende blev det besluttet allerede i 2010, at vandværket skulle renoveres eller udskiftes til et nyt vandværk. Efter nærmere beregninger blev det besluttet, at den bedste løsning var at rive det gamle vandværk ned og bygge et nyt. Bestyrelsen havde et ønske om at få de åbne filtre i Havndrup erstattet med trykfiltre. Efter samråd med Faaborg-Midtfyn Kommune blev det besluttet at bygge et vandværk med en filterkapacitet på 35 m³/t, en udpumpningskapacitet på ca. 50 m³/t samt en rentvandsbeholder på 92 m³.

9 7 LEDELSESBERETNING Efter at vi havde forespurgt hos et par rådgivere heriblandt Silhorko A/S, valgte vi at dette firma skulle hjælpe os med projekteringen, myndighedsarbejdet og tilsynet med entreprenører. Bygge- og anlægsprojektet blev udbudt blandt 4 lokale byggefirmaer. Lavestbydende valgte efterfølgende, efter en nærmere forhandling med os, at tilbagetrække sit tilbud, efter vi konstaterede at tilbuddet ikke var konditionsmæssigt og i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Herefter valgte vi 2. lavest bydende, tømrermester Carsten Knudsen. På grund af en lang myndighedsbehandling, kunne vi først igangsætte arbejdet i slutningen af Begunstiget af godt vejer i vinter er byggearbejdet gennemført med et yderst tilfredsstillende resultat og indenfor den planlagte tidsplan. Montage af filtre og pumper udføres af vores egne medarbejdere. Vi forventer at vandværket er klar til at sætte i drift før sommerferien. Vi har i 2011 gennemført stikprøvekontrol af i alt 11 partier vandmålere med i alt ca målere. Heraf er de 8 partier med ca. 894 målere godkendt til fortsat anvendelse i 3 år før næste afprøvning. Resultatet af afprøvningerne er tilfredsstillende, idet det viser, at målerne hos vores brugere er af en tilfredsstillende kvalitet, der kan leve op til forventningerne om en rimelig troværdighed i forbindelse med forbrugsafregningen. Det er store beløb der afregnes via Midtfyns Vandforsynings vandmålere, da afledningsafgiften for spildevand også afregnes efter det målte vandforbrug. Målerne er grundlaget for en afregning på ca. kr. 45,-/m³ i kloakerede områder, hvor vi forsyner med vand. For god orden skyld skal det lige præciseres, at Midtfyns Vandforsyning kun får kr. 2,87 inkl. moms af denne pris. Det er derfor rimeligt, at der føres kontrol med, at målerne virker optimalt. Vi er tilfredse med at konstatere, at de sidste 12 års kontrol har vist, at vores målere er af god kvalitet og viser, at forbrugerne bliver retfærdigt behandlet, og kun betaler for det vand de faktisk har modtaget. Kendskabet til målernes nøjagtighed er ligeledes vigtigt, for at vi kan kontrollere, at det registrerede spild på ledningsnettet er korrekt. Vandværkets vandmålere har en gennemsnitslevetid på ca. 16 år, hvilket er særdeles tilfredsstillende og formentlig et godt stykke over landsgennemsnittet for levetiden for almindelige vandmålere. Aktiviteterne på målerlaboratoriet har i 2011 været næsten på niveau med sidste år. Vi har i 2011 afprøvet 4176 målere i forhold til 3999 i Midtfyns Vandforsyning er stadig det eneste godkendte vandmålerlaboratorium på Fyn. Vi har igen i år haft et tilfredsstillende lavt antal ledningsbrud. Vandtabet fra ledningsnettet er på 4,97 % i 2011, hvilket svarer til de foregående års tab. Ledningsnettets gennemsnitsalder er på ca. 26 år. Det forventes at den gennemsnitlige levealder for vores rør er ca. 75 år. Med baggrund i at levetiden for vores ledninger forventes at være ca. 49 år endnu, har vi ikke de sidste år reinvesteret ret meget i vandværkets hoved- og forsyningsledninger. Vi har valgt mere at koncentrere os om reinvesteringer af stil/jordledninger og målerinstallationerne hos den enkelte forbruger. Denne udvikling har vi planlagt at fortsætte i Vi mener denne disposition er rigtig, med baggrund i vandværkets lave spildprocent og ligeledes meget få ledningsbrud på anlægget. Vandsalget er faldet med ca m³ i 2011 svarende til et fald på ca. 2,8 %. Dette mindre salg er imidlertid blevet udlignet, da vandsalget til Sdr. Nærå vandværk i 2011 svarer til ovennævnte mindre salg. Edb-mæssigt er året forløbet tilfredsstillende. Opkrævningssystemet og bogholderiet har fungeret tilfredsstillende. Vi har investeret i nyt hardware. Serveren manglede efterhånden kapacitet og arbejdsstationerne var forældede.

10 8 LEDELSESBERETNING Måleraflæsninger fungerer også godt, ca. 70 % af forbrugerne valgte at indberette via telefonen, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. Vi vil stadigt opfordre de sidste 30 % af forbrugerne til, at bruge telefonordning til indberetning af målerstanden i 2012 da indberetningsformen medfører en væsentlig lettelse for personalet. Indberetningen via telefon overføres direkte til vandværkets forbrugersystem. Det er vandværkernes vigtigste opgave at levere drikkevand af høj kvalitet, hvilket Midtfyns Vandforsyning til fulde lever op til. Opfordringen skal være: Drik vand fra hanen. Du finder ikke højere drikkevandskvalitet i nogen former for alternativ drikkevand, f.eks. drikkevand på flasker. Tværtimod er vand fra hanen testet og analyseret meget mere end de øvrige drikkevandsprodukter. Vi er heldige i Danmark at råde over noget af verdens bedste og reneste grundvand. Tænk på, at du bor oven på dit drikkevand. Pas godt på det. Vandværkerne i Danmark skal informere forbrugerne om vandkvalitet m.v. Midtfyns Vandforsyning har valgt at informere på vandværkets hjemmeside. Her har forbrugerne mulighed for at få de informationer om vandværket, man måtte have brug for. På hjemmesiden informerer vi løbende og efter behov om aktuelle situationer. I øvrigt indeholder hjemmesiden oplysning i form af et takstblad, regulativ, vedtægter, bestyrelsens sammensætning, medarbejdere, betalingsinformation, hvordan man tilmelder til PBS, flytninger, ledningsoplysninger, målerlaboratoriet og vandanalyser. Analyseresultaterne indlægges løbende i forhold til, at vi modtager resultaterne fra laboratoriet. I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen informeres forbrugerne endvidere kortfattet om vandværkets drift, herunder hvordan vandkvaliteten har været året igennem. Jeg kan anbefale, at I besøger hjemmesiden, ved at gå ind på Skulle der være forbrugere, der ikke har adgang til internettet, som ønsker information om vandforsyningen, er man altid velkommen til at møde op på Vandgården, hvor personalet gerne udleverer det ønskede informationsmaterialer. Sdr. Nærå Vandværks bestyrelse henvendte sig til os i foråret, med anmodning om et tilbud på levering af en delvandleverance til supplement og opblanding af vandværkets egne vandforsyninger. Begrundelsen var, at arsen-indholdet i deres udpumpede vand overskred grænseværdien. Vi fremsendte et tilbud på levering af vand fra Årslev Vandværk. I forbindelse med kontakten mellem de to vandværker blev det bestemt, at bestyrelserne skulle mødes i forbindelse med en fremvisning af Midtfyns Vandforsynings vandværker. Under dette møde drøftede man Sdr. Nærå Vandværks fremtid. Det blev tilkendegivet, at Midtfyns Vandforsyning under alle omstændighed ville være behjælpelig over for Sdr. Nærå Vandværk med vandleverancer m.v. Der var enighed om, at man efter nærmere aftale, til enhver tid kunne åbne den eksisterende nødforbindelse mellem vandværkerne. I slutningen af august måned blev Sdr. Nærå Vandværk ramt af en kraftig bakteriologisk vandforurening, der medførte at vandværket måtte lukkes. Forbrugerne i Sdr. Nærå blev derefter forsynet fra os via Årslev vandværk. Sdr. Nærå Vandværks bestyrelse vurderede vandværkets fremtidige situation og valgte som en af flere muligheder, at få et tilbud fra os på, at vi overtog samtlige Sdr. Nærå Vandværks forpligtigelser, rettigheder og økonomiske aktiver og passiver. Udfaldet heraf blev, at forbrugerne i Sdr. Nærå valgte, efter retningslinjerne i vandværkets vedtægter, at man ønskede at blive en del af Midtfyns Vandforsyning, hvilket vi har accepteret. Midtfyns Vandforsyning har som bekendt overtaget mange vandværker gennem de sidste ca. 30 år. Betingelsen for at vi kan overtage et andet vandværk er, og har altid været, at det indkommende vandværk skal præstere samme økonomiske værdi pr. forbruger som gør sig gældende for værdien pr. forbruger ved Midtfyns vandforsyning. Den endelige overtagelsessum er endnu ikke helt fastlagt, da der skal udarbejdes et slutregnskab, herunder en vand forbrugsmæssig skæring og opgørelse heraf. Overtagelsen er aftalt til den 1. april Vi vil gerne hermed byde forbrugerne i Sdr. Nærå velkommen. Vi håber, i må blive tilfredse med at være sammen med os.

11 9 LEDELSESBERETNING Regnskabet, der er aflagt i henhold til årsregnskabsloven, betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende. Årets driftsresultat, korrigeret for årets overdækning, der er modregnet i nettoomsætningen jf. anvendt regnskabspraksis og note 1, udviser en forbedring i forhold til sidste år på tkr. Forbedringen kan i hovedtræk henføres til et fald i produktions- og vedligeholdelsesomkostninger med 855 tkr., en forbedring af installationsafdelingens resultat med 43 tkr., samt en forbedret finansiering med 285 tkr. Budgettet for 2012 har vi, igen med respekt for den aktuelle finanskrise, anlagt med forsigtighed. Forventningerne til nye tilslutninger er i forhold til de aktuelle tilslutninger i Vi har igen afsat forholdsvis mange penge til investeringer i anlægget, da det er bestyrelsens hensigt at nedbringe den likvide formue via investeringer i anlægget de kommende år. Med baggrund i ovennævnte betragtninger og den generelle prisudvikling i samfundet, har vi anmodet Faaborg-Midtfyn Kommune om, at godkende vores fastafgifter, vandpriser og tilslutningsafgifter for M³ priserne er nedsat med et beløb, der svarer til de omkostninger, vi tidligere har indregnet til dækning af det kortlægningsgebyr, vi tidligere er blevet opkrævet for af kommunen. Det beløb der svarer til kortlægningsgebyret skal i 2012 og fremadrettet opkræves sammen med den grønne afgift. De faste udgifter og tilslutningsafgifterne er uændrede i forhold til 2011 taksterne. Taksterne for 2012 er godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune den Til slut vil jeg takke bestyrelsen og personalet for et særdeles godt samarbejde i Det er mit håb, at Midtfyns Vandforsyning må fortsætte sin positive udvikling i 2012, at vandkvaliteten må fortsætte med at være god, og at virksomheden i øvrigt må kunne indfri forbrugernes forventninger til vandværket i fremtiden. Arvid Rasmussen Formand

12 10 OPLYSNINGER OM VANDVÆRKETS DRIFT stig/-fald Udpumpet vandmængde (m 3 ) ,55 % Elforbrug (kwh) ,75 % El-økonomi (m 3 /kwh) 2,49 2,35 2,43 Indkøring af nye filtre. Elforbrug (kwh) Renpumpning af boringer. Elforbrug (kwh) Trykforøgerstation på Stegshavevej Udpumpet vandmængde (m 3 ) ,58 % Elforbrug (kwh) ,85 % El-økonomi (m 3 /kwh) 11,27 10,95 11,56 Antal tilsluttede forbrugssteder Nyetablerede hovedledninger (m) Solgt vandmængde via vandmåler (m 3 ) ,18 % Tab i ledninger (brandslukning, udskylning af hovedledninger og målerunøjagtigheder) 3,85 % 4,27 % 4,97 % NYETABLEREDE HOVEDLEDNINGER I 2011 Dato Faktura nr. Lokalitet Dimension Længde Hågerupvej 40 mm PEM 525 m Boltebjerg 160 mm PVC 8 m 110 mm PEM 180 m 63 mm PEM 200 m 50 mm PEM 120 m I alt m Den samlede hovedledningslængde andrager m REINVESTERING I HOVEDLEDNINGER I 2011 Dato Faktura nr. Lokalitet Dimension Længde Birkevænget 40 mm PEM 15 m Snarupvejen 160 mm PVC 140 m I alt 155 m

13 11 DRIFTSOVERSIGT for 2011 Å-værket/Vandgården Espe Vandværk Goe Bakke Trykforøger Stegshave Trykforøger m³ kwh m 3 kwh m³ kwh m 3 kwh kwh kwh Januar , , Februar , , Marts , , April , , Maj , , Juni , , Juli , , August , , September , , Oktober , , November , , December , , I alt , , Sidste år , , Årslev Vandværk Havndrup Vandværk I alt Intern m³ kwh m 3 kwh m³ kwh m 3 kwh m³ kwh Januar , , , Februar , , , Marts , , April , , Maj , , Juni , , m 3 kwh kwh Juli , , August , , September , , Oktober , , November , , December , , I alt , , , Sidste år , , ,

14 UDSVING I VANDFORBRUGET Vand 2011 El Økonomi Vand 2010 Januar , Februar , Marts , April , Maj , Juni , Juli , August , September , Oktober , November , December , Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Vandproduktion 2011 Vandproduktion

15 UDVIKLINGEN I DE SIDSTE 7 ÅRS FORBRUG C: Ringe m³ D: Ringe m³ E: Ringe større end m³ G: Pederstrup m³ H: Pederstrup m³ K: Ø.Hæsinge m³ M: Ø.Hæsinge m³ C:Heden m³ D:Heden m³ Diverse forbrug C: Årslev m³ C: Årslev m³ C: Årslev større end m³ Sdr. Nærå (4 mdr. 2011) Forbrug ialt Udsving ,18% -9,11% 1,99% 13,33% -3,51% 2,34% Antal forbrugere i perioden

16 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. for 2011 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Ændring i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder: Selskabet har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens generelle vejledning af 18. maj 2011 ændret præsentationen af beløb som i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet skal tilbagebetales/opkræves hos forbrugerne i efterfølgende regnskabsår, således at det fremover indregnes i nettoomsætningen som en korrektionspost. Værdipapirer måles til kursværdi på statustidspunktet. Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør en formindskelse af årets resultat før skat med tkr. og årets resultat efter skat formindskes med tkr. Balancesummen forøges med 614 tkr., mens egenkapitalen pr. 31. december 2011 forøges med 291 tkr. Sammenligningstal er tilrettet for Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Hvile-i-sig selv princippet Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, excl. drift af installationsafdeling og målerværksted, skal tilbagebetales henholdsvis opkræves hos kunderne ved indregning i de efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som en korrektionspost i nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning er udtryk for et mellemværende med vandselskabets kunder og indregnes i balancen under hensættelser eller tilgodehavender. Ved over- eller underdækning forstås, at de opkrævede betalinger fra kunderne henholdsvis overstiger eller ikke dækker de i selskabet afholdte omkostninger til oppumpning, distribution, administration, afskrivninger, finansiering og skat.

17 15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Omsætning vandværk og installationsafdeling Omsætningen udgør de indgåede indbetalinger på vandsalg samt de fakturerede beløb af årets afsluttede salg i installationsafdelingen. Beløb som i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet skal tilbagebetales/opkræves hos forbrugerne i efterfølgende regnskabsår, indregnes i nettoomsætningen som en korrektionspost. Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger/vareforbrug og lønninger Produktions- og vedligeholdelsesomkostnigner/vareforbrug og lønnninger omfatter omkostninger til løn, el og vedligeholdelse samt vareforbrug, for at opnå årets omsætning. Driftsomkostninger Driftsomkostninger indeholder omkostninger og forsikringer til den løbende drift. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. BALANCEN Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer måles til kursværdi på statustidspunktet. Udlån til tilslutninger måles til nominel værdi.

18 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-tider og restværdi herefter: Brugstid Restværdi Grunde, bygninger og anlæg år 5-10% Maskiner, værktøj og automobiler år 0% Inventar og EDB år 0% Målere år 0% Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser er forpligtelser, der er usikre med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afregning. Hensatte forpligtelser indregnet under passiver omfatter de akkumulerede overdækninger i henhold til hvile-i-sig-selv princippet samt hensatte forpligtelser til grundvandssikring. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

19 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

20 18 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note kr. tkr. NETTOOMSÆTNING Andre driftsindtægter Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger Vareforbrug og lønninger BRUTTORESULTAT Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Ejendommenes drift DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af ordinært resultat ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført overskud installationsafdeling I ALT

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

NØRRE LYNGBY VANDVÆRK a.m.b.a.

NØRRE LYNGBY VANDVÆRK a.m.b.a. Dansk Revision Hjørring registreret revisionsanpartsselskab Vandværksvej 10 9800 Hjørring hjoerring@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 98 92 81 11 Telefax: +45 98 92 72 28 CVR: DK 75 93

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere