IBM Generelle Vilkår. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBM Generelle Vilkår. Indledning"

Transkript

1 IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller flere Transaktionsdokumenter til alle transaktioner, der foretages i henhold til disse Generelle Vilkår. En produkt- eller servicetransaktion bliver underlagt en aftale i henhold til disse Generelle Vilkår, når IBM accepterer Deres ordre ved enten at 1) sende et Transaktionsdokument til Dem, 2) sende Maskinen eller stille Programmet til rådighed for Dem eller ved at 3) levere Serviceydelsen. Hvis et Transaktionsdokument ikke afspejler Deres ordre korrekt, bedes De straks meddele IBM eventuelle uoverensstemmelser, så fejlen kan blive rettet. Transaktionsdokumenter og Tillæg kan indeholde særlige tillægsvilkår, som gælder for en konkret transaktion. Sådanne tillægsvilkår ændrer eller supplerer de Generelle Vilkår. Transaktionsdokumentet, Tillægget og de Generelle Vilkår kaldes herefter under et for Aftalen. Vi tilstræber at levere Produkter og Serviceydelser af høj kvalitet. Hvis De har spørgsmål, hvis der opstår problemer, eller hvis De ikke er tilfreds med det leverede, bedes De venligst meddele os dette. Vores mål er tilfredse kunder. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 1 af 21

2 IBM Generelle Vilkår Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Generelt Definitioner Aftalestruktur Levering Priser og betaling Ændring af aftalevilkår IBM Business Partnere Patenter og ophavsrettigheder Ansvarsbegrænsninger Generelle principper Aftaleophør Geografisk dækning og gældende lov 8 Afsnit 2 - Garanti IBM's garantibetingelser Garantiens omfang 9 Afsnit 3 - Maskiner Produktionsstatus Ejendomsret og risiko Installation Maskinkode og Licensgiven Intern Kode 11 Afsnit 4 - ICA-Programmer Licens Programkomponenter, som ikke anvendes på den Designerede Maskine Distributed System License Option Programtest Programservice Licensophør 14 Afsnit 5 - Serviceydelser Personale Ejendomsret og licensrettigheder til Materialer Service på Maskiner (under og efter garantiperioden) Automatisk vedligeholdelse (efter garantiperiodens udløb) Anden vedligeholdelsesdækning Automatisk fornyelse af Serviceydelser Opsigelse og tilbagetrækning af en Serviceydelse 17 Afsnit 6 - Leasing Priser og betaling Regulering af leasingydelser Leasingperiode Udvidelser og opgraderinger Misligholdelse og retsmidler Ejendomsret Risiko Returnering af Maskiner Vedligeholdelse og inspektion af Maskiner Ændring af Maskiner Overdragelse af rettigheder Ændringer eller tilføjelser 21 IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 2 af 21

3 IBM Generelle Vilkår Afsnit 1 - Generelt 1.1 Definitioner Andet IBM-Program er et IBM-Program, der gives i licens i henhold til en særskilt IBM-licensaftale, f.eks. IBM International Program License Agreement. Designeret Maskine er enten 1) den maskine, som kunden vil bruge et ICA-Program på, og som kunden skal identificere over for IBM med type/model og serienummer, eller 2) enhver maskine, som kunden bruger ICA-Programmet på, og som IBM ikke kræver en sådan identifikation af. FMV står for Fair Market Value og er en Leasingtype, der giver kunden køberet til leasede Maskiner til markedspris ved udløbet af Leasingperioden. IBM fastsætter markedsprisen på basis af de priser, der offentliggøres af uafhængige virksomheder på det europæiske marked, samt prisoplysninger fra forhandlere af brugte maskiner og/eller aktuelle priser på markedet. ICA-Program er et IBM-Program, der gives i licens i henhold til disse Generelle Vilkår, afsnit 4. Ikke-IBM-Program er et Program, som gives i licens i henhold til en særskilt tredjepartslicensaftale. Installationsdato er følgende: 1. For en IBM-Maskine, hvor IBM er ansvarlig for installationen: Den 1. arbejdsdag efter den dag, IBM har installeret Maskinen, eller, hvis kunden udsætter installationen, den 1. arbejdsdag efter den dag, IBM stiller Maskinen til rådighed for kunden til senere installation. 2. For en Kundeopstillet Maskine og for ikke-ibm-maskiner: Den 2. arbejdsdag efter Maskinens standardtransporttid. 3. For et Program: a. Basislicens - den seneste af følgende: (i) Dagen efter testperiodens udløb. (ii) Den 2. arbejdsdag efter Programmets standardtransporttid. b. Kopi - den dato (anført i et Transaktionsdokument), hvor IBM autoriserer kunden til at tage en kopi af Programmet. c. Betalbar komponent - den dato, kunden distribuerer en kopi af en betalbar komponent til støtte for kundens autoriserede brug af Programmet. Koncern er enhver form for juridisk enhed, f.eks. et selskab, og de datterselskaber, som ejes med mere end 50 procent. Udtrykket Koncern gælder kun den del af Koncernen, der er placeret i Danmark. Kundeopstillet Maskine er en IBM-Maskine, som kunden selv installerer i overensstemmelse med IBM's instruktioner. Leasing betyder, at leasinggiveren (IBM) mod betaling overlader leasingtageren (kunden) brugsretten til Produkter og/eller Serviceydelser i en angiven periode. Leasingperiode er en leasingaftales løbetid. Leasingtype betyder den type Leasing, kunden har valgt, og som er anført i leasingaftalen. Licensgiven Intern Kode er Maskinkode, som anvendes af visse Maskiner, som IBM angiver (kaldet Specifikke Maskiner). Maskine er en maskine, dens funktioner, ombygninger, opgraderinger, elementer, tilbehør eller kombinationer heraf. Udtrykket "Maskine" omfatter både IBM-Maskiner og ikke-ibm-maskiner (herunder andet udstyr), som IBM måtte levere til kunden. Maskinkode er mikrokode, grundlæggende input/outputsystemkode (kaldet BIOS), hjælpeprogrammer, styreprogrammer og fejlfindingsprogrammer, som leveres sammen med en IBM-Maskine. Materialer er skriftlige arbejder eller andre former for udviklede arbejder, f.eks. programmer, programlister, programmeringsværktøjer, dokumentation, rapporter, tegninger eller tilsvarende, som IBM måtte levere til kunden som en del af en Serviceydelse. Udtrykket Materialer" omfatter ikke Programmer, Maskinkode eller Licensgiven Intern Kode. Produkt er en Maskine eller et Program. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 3 af 21

4 Program omfatter følgende, uanset om der er tale om originalen eller alle fuldstændige eller delvise kopier: 1. Maskinlæsbare instruktioner og data 2. Komponenter 3. Audiovisuelt indhold, f.eks. billeder, tekst, lyd eller illustrationer 4. Tilhørende licensmaterialer. Udtrykket Program omfatter et hvilket som helst ICA-Program, Andet IBM-Program eller Ikke-IBM- Program, som IBM måtte levere til kunden. Udtrykket omfatter ikke Maskinkode, Licensgiven Intern Kode eller Materialer. Serviceydelse er udførelse af en opgave, råd og vejledning, assistance, support eller adgang til en ressource, f.eks. adgang til en informationsdatabase, som IBM stiller til rådighed for kunden. Specificeret Driftsmiljø er de Maskiner og Programmer, som et ICA-Program er beregnet til at blive anvendt sammen med, som beskrevet i ICA-Programmets Specifikationer. Specifikationer er et dokument, der indeholder produktspecifikke oplysninger. IBM leverer en IBM- Maskines Specifikationer i et dokument kaldet "Official Published Specifications" og et ICA-Programs Specifikationer i et dokument kaldet "Licensed Program Specifications" eller "Licensinformation". SPO står for Substantial Payout og er en Leasingtype, der giver kunden køberet til leasede Maskiner til fast pris. Vesteuropa omfatter: Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Estland, United Kingdom, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østrig og ethvert land, der senere måtte blive medlem af den Europæiske Union med virkning fra medlemskabets ikrafttrædelsesdato. 1.2 Aftalestruktur Medmindre kunden og IBM aftaler andet i forbindelse med en specifik transaktion, anerkender kunden, at alle de transaktioner, hvor kunden anskaffer Maskiner, ICA-Programmer, programlicenser og Serviceydelser i henhold til disse Generelle Vilkår, udgør separate aftaler, som er juridisk uafhængige af hinanden. Til alle transaktioner hører et eller flere Transaktionsdokumenter (f.eks. bilag, oversigter, servicebeskrivelser og aftaleændringer). For nogle Produkter og Serviceydelser gælder særlige vilkår. IBM anfører sådanne vilkår, gældende for en specifik transaktion, i Transaktionsdokumenterne eller i Tillæg til Generelle Vilkår (Tillægsvilkår). Disse Tillægsvilkår ændrer eller supplerer vilkårene i disse Generelle Vilkår. Hvis der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i de enkelte dokumenter, har vilkårene i Tillægsvilkår forrang for de Generelle Vilkår. Vilkårene i et Transaktionsdokument har forrang for både Tillægsvilkår og de Generelle Vilkår. Kunden accepterer Tillægsvilkår og Transaktionsdokumenter 1) ved at underskrive dem eller 2) ved at tage Produktet eller Serviceydelsen i brug eller tillade andre at gøre det eller 3) ved at betale for Produktet eller Serviceydelsen. Et Produkt eller en Serviceydelse bliver underlagt en Aftale under IBM's Generelle Vilkår, når IBM accepterer kundens ordre ved enten at 1) sende kunden et Transaktionsdokument, 2) sende Maskinen eller stille Programmet til rådighed for kunden eller ved at 3) levere Serviceydelsen. 1.3 Levering IBM bestræber sig på at levere Produkter og Serviceydelser på den dato, kunden ønsker, og vil informere kunden om leveringsstatus. Hvis transportomkostningerne skal betales af kunden, specificeres dette i et Transaktionsdokument. 1.4 Priser og betaling Det beløb, der skal betales for et Produkt eller en Serviceydelse, er baseret på en eller flere af følgende pristyper: engangsbetaling, løbende betaling, betaling for Materialer og medgået tid eller til fast pris. Der kan være tale om yderligere betalinger, f.eks. i forbindelse med særlig fysisk håndtering eller rejseudgifter. Hvis der tillægges yderligere betalinger, vil IBM informere kunden herom på forhånd. Løbende betalinger for et Produkt beregnes fra Installationsdatoen. Serviceydelser faktureres, som IBM specificerer, hvilket kan være forud eller periodisk under levering af en Serviceydelse, eller når levering af en Serviceydelse er afsluttet. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 4 af 21

5 Serviceydelser, som kunden betaler forud, skal benyttes inden for den gældende aftaleperiode. Medmindre IBM angiver andet, krediterer eller refunderer IBM ikke forudbetalte beløb for ubenyttede Serviceydelser. Priser Engangsbetalinger og løbende betalinger kan være baseret på måling af aktuelt eller autoriseret brug, (f.eks. antal brugere eller processorstørrelse i forbindelse med Programmer, måleraflæsninger i forbindelse med vedligeholdelsesservice eller tilslutningstid i forbindelse med netværksserviceydelser). Kunden er indforstået med at indsende data om aktuelt brug, hvis IBM specificerer dette. Hvis kunden foretager ændringer i sit driftsmiljø, som har betydning for betalinger baseret på brug, f.eks. ændrer processorstørrelse eller konfiguration i forbindelse med Programmer, er kunden indforstået med straks at informere IBM og med at betale eventuelle skyldige beløb som følge heraf. Løbende betalinger vil blive reguleret tilsvarende. Medmindre andet aftales, krediterer eller refunderer IBM ikke allerede forfaldne eller betalte beløb. Hvis IBM ændrer målegrundlaget, vil en sådan ændring blive behandlet som en prisændring og gennemført i henhold til IBM's vilkår for prisændringer. En eventuel prisnedsættelse, som berører beløb, der forfalder på eller efter ikrafttrædelsesdatoen for nedsættelsen, vil komme kunden til gode. IBM kan med tre måneders skriftligt varsel forhøje de løbende betalinger for Produkter og Serviceydelser samt timesatser og mindstebetalinger for de Serviceydelser, der er undergivet disse Generelle Vilkår. En prisforhøjelse er gældende fra den første dag i den fakturerings- eller betalingsperiode, der starter på eller efter den ikrafttrædelsesdato, IBM anfører i varslet. IBM kan uden varsel forhøje engangsbetalinger. Dog får prisforhøjelser på engangsbetalinger ikke virkning for kunden, hvis 1) IBM har modtaget kundens ordre, inden prisforhøjelsen træder i kraft, og 2) ét af følgende sker inden for tre måneder efter IBM's modtagelse af kundens ordre: 1. IBM leverer Maskinen eller stiller Programmet til kundens rådighed. 2. Kunden tager en autoriseret kopi af et Program eller distribuerer en betalbar komponent fra et Program til en anden Maskine. 3. En forhøjelse af brugsbetalingen for et Program forfalder. Betaling Fakturaer forfalder til betaling ved modtagelsen. Hvis betaling ikke er foretaget inden for 30 dage fra fakturadatoen (eller inden for 60 dage fra fakturadatoen ved kvartalsfakturerede løbende betalinger), kan kunden blive faktureret morarenter. Morarenter beregnes i henhold til Rentelovens satser pr. måned i forhold til det antal dage, betalingen modtages for sent. Hvis en offentlig myndighed lægger afgifter, skatter eller andre former for beskatning på transaktioner, der er undergivet disse Generelle Vilkår, er kunden indforstået med at betale sådanne beløb i henhold til fakturaen eller med over for IBM at dokumentere myndighedernes fritagelse for betaling af sådanne beløb. Betalingsbetingelser vedrørende IBM-Leasing er anført i afsnit Ændring af aftalevilkår IBM kan med tre måneders skriftligt varsel meddele ændringer til vilkårene for en løbende Aftale. Sådanne ændringer har ikke tilbagevirkende kraft. Ændringerne har virkning fra den dato, IBM anfører i ændringsvarslet for løbende Aftaler uden udløbsdato (bortset fra ændringer til opsigelsesvilkårene for licenser, hvor ændringerne kun gælder for nye ordrer). For løbende Aftaler, som har en defineret aftaleperiode, der kan fornys, kan kunden anmode om, at IBM udskyder ikrafttrædelsesdatoen for en ændring indtil udgangen af den nuværende aftaleperiode, hvis (i) ændringen har indvirkning på kundens nuværende aftaleperiode, og (ii) kunden anser ændringen for ufordelagtig. Kunden accepterer, at enhver af følgende handlinger (eller undladelse af handling) fra kundens side betragtes som kundens accept af den varslede ændring, og accepterer, at ændringen træder i kraft for alle de Aftaler, der er berørt af ændringen pr. den angivne ikrafttrædelsesdato. Det drejer sig om følgende: i. Kunden gør ikke indsigelse mod fornyelsen af en Aftale inden for 90 dage efter ændringsvarslet. ii. Kunden anmoder ikke om enten udsættelse af ikrafttrædelsesdatoen for en ændring indtil udgangen af den nuværende aftaleperiode eller om opsigelse i henhold til de gældende aftalevilkår for en løbende Aftale inden for 90 dage efter ændringsvarslet. Prisændringer for Produkter og Serviceydelser gennemføres som beskrevet under 1.4 Priser og betaling ovenfor. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 5 af 21

6 Andre ændringer er kun gyldige efter begge parters skriftlige tiltrædelse. Eventuelle tilføjelser til eller ændringer af vilkår fra kundens side, uanset form (f.eks. i en ordre), anses for ugyldige. 1.6 IBM Business Partnere IBM har indgået aftaler med bestemte virksomheder (kaldet IBM Business Partnere) om salg og markedsføring af og support til visse Produkter og Serviceydelser. IBM er ikke ansvarlig for 1) IBM Business Partneres handlinger, 2) eventuelle yderligere forpligtelser, de måtte have over for kunden, eller 3) produkter eller serviceydelser, som de leverer til kunden under deres egne aftaler. 1.7 Patenter og ophavsrettigheder I dette afsnit omfatter udtrykket "Produkt" også Materialer, Maskinkode og Licensgiven Intern Kode. Hvis en tredjepart nedlægger påstand om, at et Produkt, som IBM har leveret til kunden, krænker denne parts patent- eller ophavsrettigheder, vil IBM for egen regning forsvare kunden mod en sådan påstand og betale alle omkostninger, skadeserstatninger og advokatsalærer, som retten måtte idømme, eller som er omfattet af et forlig, som IBM har godkendt, forudsat at kunden: 1. straks underretter IBM skriftligt om en sådan påstand. 2. giver IBM fuld kontrol med sagens førelse og samarbejder med IBM i forsvaret og enhver relateret forhandling om forlig. Hvis der fremsættes en sådan påstand, eller det er sandsynligt, at en sådan vil blive fremsat, er kunden indforstået med at tillade IBM at opnå ret til, at kunden fortsat kan benytte Produktet, eller at lade IBM ændre eller udskifte det med et, der har mindst tilsvarende funktionalitet. Hvis IBM vurderer, at ingen af disse alternativer er mulige på rimelige vilkår, er kunden indforstået med at returnere Produktet til IBM på IBM's skriftlige anmodning. Herefter tilbagebetaler IBM kunden et beløb svarende til: 1. For Maskiner: Den af kunden bogførte værdi, forudsat at der er anvendt almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. 2. For ICA-Programmer: Det mindste af enten 1) det af kunden betalte beløb eller 2) 12 måneders betaling. 3. For Materialer: Det beløb, kunden har betalt IBM for udviklingen af Materialerne. Ovennævnte udgør IBM's maksimale ansvar over for kunden for så vidt angår enhver påstand om krænkelse. IBM fraskriver sig ethvert ansvar for så vidt angår krav, baseret på følgende: 1. Elementer, som kunden selv har anskaffet, og som er inkorporeret i et Produkt, eller IBM's overholdelse af de design, specifikationer eller instruktioner, som kunden har givet, eller som tredjepart har givet på kundens vegne. 2. Ændringer af et Produkt foretaget af kunden eller brug af et ICA-Program i andre IT-miljøer end det Specificerede Driftsmiljø. 3. Kombination, drift eller brug af et Produkt sammen med andre produkter, som IBM ikke har leveret som et System, eller kombination, drift eller brug af et Produkt sammen med andre produkter, data, enheder eller forretningsmetoder, som IBM ikke har leveret, eller distribution, drift eller brug af et Produkt til fordel for en tredjepart uden for kundens Koncern. 4. Krænkelse, forårsaget af et ikke-ibm-produkt eller et Andet IBM-Program alene. 1.8 Ansvarsbegrænsninger Medmindre gældende lov kræver andet, gælder følgende: a. IBM's erstatningsansvar for krav og tab, der måtte opstå som følge af IBM's udførelse af sine forpligtelser eller som følge af andre årsager i forbindelse med Aftalen, er begrænset til erstatning udelukkende for de krav og tab, der kan påvises at være opstået som en umiddelbar og direkte følge af IBM's manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser. Erstatningen kan ikke overstige det største af følgende beløb: (i) kr eller (ii) Betalingen for det Produkt eller den Serviceydelse, der er genstand for kravet (12 måneders betaling i tilfælde af løbende betalinger). b. Den ansvarsbegrænsning, der er omtalt ovenfor under (a) gælder ikke: (i) Erstatning for personskade (herunder død) samt skade på fast ejendom og løsøre (ii) Forfaldne betalinger i henhold til 1.7 Patenter og ophavsret ovenfor. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 6 af 21

7 c. IBM er ikke ansvarlig for følgende: (i) Tabt avance, selv om det er en direkte følge af den begivenhed, der har forårsaget tabet. (ii) Indirekte tab eller følgeskader, selv om sådanne tab eller følgeskader kunne være forudset, og selv om IBM var blevet informeret om muligheden for sådanne tab eller følgeskader. (iii) Tab af eller skade på data. (iv) Tabt forretning, indtægt, goodwill eller forventede besparelser. d. Ansvarsbegrænsningen i dette afsnit gælder ikke kun de aktiviteter, som IBM udfører, men også de aktiviteter, som IBM's underleverandører, leverandører og programudviklere udfører, og repræsenterer det maksimale beløb, som IBM samt IBM's underleverandører, leverandører og programudviklere samlet er ansvarlige for. e. I dette afsnit omfatter udtrykket Produkt også Materialer, Maskinkode og Licensgiven Intern Kode. 1.9 Generelle principper 1. Parterne giver ikke hinanden ret til at benytte deres respektive (eller nogen af deres respektive Koncerners) varemærker, handelsnavne eller andre betegnelser i nogen form for markedsføring eller salgsmateriale uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. 2. Al den information, der udveksles mellem parterne, er ikke-fortrolig. Hvis en af parterne ønsker udveksling af fortrolig information, skal dette ske under en underskrevet fortrolighedsaftale. 3. Det står parterne frit for at indgå tilsvarende aftaler med andre. 4. Parterne giver udelukkende de licenser og rettigheder, der er anført. Der gives ingen andre licenser eller rettigheder (herunder licenser eller rettigheder i forbindelse med patenter). 5. I det omfang gældende ret tillader det, kan parterne kommunikere med hinanden ad elektronisk vej, og denne form for kommunikation anerkendes som skriftlig og underskrevet kommunikation. En identifikationskode (en såkaldt bruger-id) indeholdt i et elektronisk dokument er tilstrækkelig bekræftelse på afsenderens identitet og dokumentets gyldighed. 6. Hver af parterne skal give den anden part rimelig mulighed for at opfylde sine forpligtelser, inden der rejses påstand om manglende opfyldelse. 7. Ingen af parterne kan fremsætte juridiske krav, der er opstået som en følge af eller i forbindelse med Aftalen, mere end to år efter at årsagen til kravet er opstået. 8. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis dette skyldes forhold, uden for partens kontrol. 9. Ingen af parterne må overdrage en Aftale, helt eller delvist, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg herpå er ugyldigt. Parterne er enige om ikke at nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. Overdragelse af en Aftale, helt eller delvist, inden for den Koncern, parterne hver især er en del af, eller overdragelse til en fortsættende virksomhed pga. fusion eller virksomhedsovertagelse kræver ikke den anden parts samtykke. IBM har også ret til at overdrage sine rettigheder til betalinger under en Aftale uden kundens samtykke. Det betragtes ikke som overdragelse, hvis IBM afvikler en del af sin virksomhed på en måde, der berører alle IBM's kunder ensartet. 10. Kunden er indforstået med ikke at videresælge en Serviceydelse uden IBM's forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg herpå er ugyldigt. 11. Kunden accepterer, at en Aftale ikke skaber nogen rettigheder eller noget søgsmålsgrundlag for tredjepart. IBM er ikke ansvarlig for krav over for kunden fremsat af tredjepart, bortset fra de bestemmelser, der er anført i afsnittet Patenter og ophavsrettigheder ovenfor, og i afsnittet Ansvarsbegrænsninger ovenfor, hvad angår personskade (herunder død) samt skade på fast ejendom og løsøre, som IBM er juridisk ansvarlig for. 12. Kunden erklærer, at anskaffelse af Maskiner sker i den hensigt at benytte dem inden for den del af kundens Koncern, som er fysisk placeret i Vesteuropa og ikke med henblik på videresalg, leasing eller overdragelse til tredjepart, medmindre et af følgende forhold er gældende: a) Kunden indgår en lease back-finansieringsaftale for Maskiner eller d. Kunden køber Maskinerne uden nogen form for rabat eller tilskud. 13. Kunden er indforstået med at tillade IBM at installere obligatoriske, tekniske ændringer (f.eks. sikkerhedsanordninger) på en Maskine. Dele, som IBM fjerner, bliver IBM's ejendom. Kunden erklærer at have tilladelse fra ejeren og eventuelle panthavere til at overdrage ejendomsret og besiddelse af de fjernede dele til IBM. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 7 af 21

8 14. Kunden accepterer, at kunden selv er ansvarlig for de resultater, der opnås ved brugen af de pågældende Produkter og Serviceydelser. 15. Kunden er indforstået med at sørge for, at IBM har fornøden, uhindret og sikker adgang til kundens faciliteter og systemer, så IBM kan opfylde sine forpligtelser. 16. Kunden er indforstået med at give International Business Machines Corporation og dets datterselskaber tilladelse til at indsamle og anvende personoplysninger, der kan omfatte en persons navn, telefonnummer og -adresse, overalt, hvor de driver forretning. International Business Machines Corporation benytter oplysningerne i forbindelse med sine forretningsprocesser og forbeholder sig ret til at videregive sådanne oplysninger til sine leverandører, Business Partnere og transporthavere i forretningsøjemed, herunder kommunikation med kunden, f.eks. i forbindelse med ordrebehandling, salgsfremstød og markedsundersøgelser. 17. Kunden er indforstået med at overholde samtlige gældende love og bestemmelser vedrørende eksport og import Aftaleophør En Aftale kan opsiges af begge parter, hvis den anden part ikke opfylder Aftalens vilkår, helt eller delvist, forudsat at den ikke-opfyldende part får skriftlig meddelelse om den manglende opfyldelse samt rimelig tid til at opfylde sine forpligtelser. Bestemmelser i en Aftale, der ifølge deres natur rækker ud over Aftalens ophørstidspunkt, er fortsat gyldige, indtil de er opfyldt, og gælder også begge parters respektive efterfølgere og transporthavere Geografisk dækning og gældende lov Parternes rettigheder og forpligtelser gælder kun i Danmark. Dog er alle licenser gældende, sådan som det specifikt er angivet for dem. En Aftale i henhold til de Generelle Vilkår er undergivet dansk ret uden hensyn til principperne i international privatret. Medmindre gældende lov kræver det, er IBM ikke forpligtet til at levere Serviceydelser til Maskiner, der ikke er placeret i Danmark. Hvis eventuelle bestemmelser i en Aftale er ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil resten af bestemmelserne i Aftalen fortsat være gældende. Intet i en Aftale skal ændre ved lovbestemte forbrugerrettigheder, der ikke kan fraskrives eller begrænses ved aftale. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 8 af 21

9 IBM Generelle Vilkår Afsnit 2 - Garanti 2.1 IBM's garantibetingelser Garanti for IBM-Maskiner IBM indestår for, at hver enkelt IBM-Maskine er mangelfri mht. materialer og fabrikation, og at den overholder sine Specifikationer. Garantiperioden for en Maskine er en specificeret, afgrænset periode, der begynder på Maskinens Installationsdato. I garantiperioden yder IBM vederlagsfrit reparations- og udskiftningsservice på Maskinen i overensstemmelse med den type service, IBM har defineret for den pågældende Maskine. Hvis en Maskine i garantiperioden ikke fungerer i henhold til garantien, og IBM 1) ikke er i stand til at få den til det eller 2) ikke er i stand til at udskifte den med en Maskine, der har mindst tilsvarende funktionalitet, er kunden berettiget til at returnere den til IBM, hvorefter kunden får det betalte beløb refunderet. Garantien på IBM-Maskiner, der er anskaffet i Vesteuropa, er gyldig i alle lande i Vesteuropa, forudsat at Maskinerne er annonceret og tilgængelige i disse lande. Efter udløbet af garantiperioden vil alle IBM-Maskiner, som kunden anskaffer under Aftalen, automatisk blive vedligeholdt mod betaling, medmindre kunden skriftligt meddeler, at denne vedligeholdelsesservice ikke ønskes. Yderligere vilkår vedrørende service på Maskiner i og efter garantiperioden er anført i afsnit 5. Garanti for ICA-Programmer IBM indestår for, at hvert enkelt ICA-Program, hvortil der ydes garanti, overholder sine Specifikationer, hvis det benyttes i det Specificerede Driftsmiljø. Garantiperioden for et ICA-Program udløber, når programservice ikke længere tilbydes af IBM. I garantiperioden yder IBM vederlagsfrit programservice til fejlretning. Programservice er til rådighed for et ICA-Program, hvortil der ydes garanti, i mindst et år efter at Programmet er blevet generelt tilgængeligt fra IBM. Hvis et ICA-Program ikke fungerer i henhold til garantien i løbet af det første år, efter at kunden har modtaget sin licens, og IBM ikke er i stand til at få det til det, er kunden berettiget til at returnere ICA- Programmet, hvorefter kunden får refunderet det betalte beløb. For at være berettiget hertil skal kunden have fået sin licens, mens programservice var til rådighed (uanset hvor lang tid, der var tilbage). Yderligere vilkår for programservice er anført i afsnit 4. Garanti for IBM-Serviceydelser IBM indestår for, at hver enkelt Serviceydelse udføres med fornøden omhu og kompetence og i overensstemmelse med beskrivelsen (inkl. eventuelle afleveringskriterier), som findes i et Tillæg eller et Transaktionsdokument. Garanti for Systemer Når IBM leverer Produkter som et System, indestår IBM for, at Produkterne er indbyrdes kompatible og kan fungere sammen. Denne garanti supplerer IBM's øvrige gældende garantier. Et System består af Produkter, som IBM leverer samlet i henhold til disse Generelle Vilkår, og som IBM identificerer som et System i et Transaktionsdokument. 2.2 Garantiens omfang De ovenfor nævnte garantier bortfalder i tilfælde af forkert brug (herunder f.eks. brug af maskinkapacitet ud over, hvad IBM har givet kunden skriftlig tilladelse til at bruge), ydre omstændigheder, uautoriseret ændring, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø, drift i andre miljøer end det Specificerede Driftsmiljø, mangelfuld vedligeholdelse fra kundens side eller fejl forårsaget af produkter, som IBM ikke er ansvarlig for. Garantien på Maskiner bortfalder, hvis kunden fjerner eller ændrer Maskinernes eller komponenternes identifikationsmærkater. IBM's forpligtelser er begrænset til det ovenfor anførte. IBM påtager sig ingen forpligtelser herudover uanset kundens forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 9 af 21

10 Undtagelser fra garantien IBM indestår ikke for, at et Produkt eller en Serviceydelse vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at IBM vil rette alle fejl. IBM vil identificere IBM-Maskiner og ICA-Programmer, der ikke er omfattet af garanti. Medmindre IBM angiver andet, leverer IBM Materialer, ikke-ibm-produkter og ikke-ibm-serviceydelser uden nogen form for garanti. Ikke-IBM-producenter, -udviklere, -leverandører eller -udgivere yder dog muligvis egne garantier over for kunden. Eventuelle garantier for Andre IBM-Programmer og Ikke-IBM- Programmer findes i deres respektive licensaftaler. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 10 af 21

11 IBM Generelle Vilkår Afsnit 3 - Maskiner 3.1 Produktionsstatus En IBM-Maskine er fremstillet af nye eller brugte dele. En Maskine er ikke i alle tilfælde ny og kan have været installeret tidligere. Uanset dette gælder IBM's garantivilkår. 3.2 Ejendomsret og risiko IBM har ejendomsforbehold i en Maskine, indtil hele betalingen er modtaget, hvorefter ejendomsretten til Maskinen overgår til kunden eller, efter kundens valg, til kundens leasinggiver. For funktioner, ombygninger eller opgraderinger, der indebærer afmontering af dele, som herefter bliver IBM's ejendom, overgår ejendomsretten først til kunden, når IBM har modtaget alle skyldige beløb samt de afmonterede dele. IBM bærer risikoen for tab af eller skade på en Maskine, indtil det tidspunkt, den leveres til transportøren for videreforsendelse til kunden eller til den adresse, kunden har angivet. Herefter overgår risikoen til kunden. Maskinen er dækket af en forsikring, som IBM tegner og betaler til fordel for kunden, og som dækker tidsrummet, indtil Maskinen leveres til kunden eller til den adresse, kunden har angivet. I tilfælde af tab eller skade skal kunden 1) give IBM skriftlig besked om tabet eller skaden senest 10 arbejdsdage efter leveringen og 2) følge den gældende procedure i forbindelse med skadesanmeldelse. IBM-Leasing Ejendomsret og risiko i forbindelse med IBM-Leasing er anført i afsnit Installation Kunden skal etablere driftsbetingelser, som opfylder de specificerede krav for Maskinen. IBM følger visse standardprocedurer for installation. IBM anser først en installation af en IBM-Maskine for at være afsluttet, når disse procedurer er gennemført (bortset fra Maskiner, hvor kunden udsætter installationen, eller hvor der er tale om en Kundeopstillet Maskine). Kunden er selv ansvarlig for installation af en Kundeopstillet Maskine og, medmindre IBM og kunden aftaler andet, en ikke-ibm Maskine. Maskinfunktioner, ombygninger og opgraderinger IBM sælger funktioner, ombygninger og opgraderinger til installation på Maskiner - i visse tilfælde udelukkende til installation på en specifik Maskine, identificeret ved serienummer. En del af denne type installationer indebærer afmontering og returnering af dele til IBM. Kunden indestår i sådanne tilfælde for at have tilladelse fra ejeren og eventuelle panthavere til 1) at installere funktioner, ombygninger og opgraderinger og 2) at overdrage ejendomsret og besiddelse af de afmonterede dele (som herefter bliver IBM's ejendom) til IBM. Kunden erklærer desuden, at alle afmonterede dele er originale, uændrede og i god og funktionsdygtig stand. Dele, der erstatter udskiftede dele, overtager samme garanti- og vedligeholdelsesservicestatus som de udskiftede dele. Kunden er indforstået med at give IBM mulighed for at installere en funktion, ombygning eller opgradering senest 30 dage efter levering. I modsat fald er IBM berettiget til at annullere transaktionen, hvorefter kunden er forpligtet til at returnere den pågældende funktion, ombygning eller opgradering til IBM for egen regning. 3.4 Maskinkode og Licensgiven Intern Kode Maskinkode er undergivet de licensvilkår, der leveres sammen med Maskinkoden. Licensen gælder alene brug af Maskinkoden, således at Maskinen kan fungere i overensstemmelse med sine Specifikationer og kun for den maskinkapacitet, som IBM har givet kunden skriftlig tilladelse til at bruge, og som IBM modtager betaling for. Visse IBM-Maskiner (kaldet Specifikke Maskiner) benytter Licensgiven Intern Kode. IBM identificerer sådanne Specifikke Maskiner i et Transaktionsdokument. International Business Machines Corporation, et af dets datterselskaber eller en tredjepart ejer Licensgiven Intern Kode, herunder alle ophavsrettigheder til Licensgiven Intern Kode og alle kopier af Licensgiven Intern Kode (dette omfatter den originale Licensgivne Interne Kode, kopier af den originale Licensgivne Interne Kode og kopier af kopier). IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 11 af 21

12 Licensgiven Intern Kode er omfattet af ophavsret og gives i licens (den sælges ikke). Licensgiven Intern Kode licenseres i henhold til vilkårene i den aftale, der leveres sammen med den Licensgivne Interne Kode. Licensen til Licensgiven Intern Kode gælder alene brug af koden, således at en Specifik Maskine kan fungere i overensstemmelse med sine Specifikationer og kun for den maskinkapacitet, som IBM har givet kunden skriftlig tilladelse til at bruge, og som IBM modtager betaling for. Ejendomsretten overdrages ikke, når IBM leverer funktioner, ombygninger eller opgraderinger, der udelukkende består af Maskinkode eller Licensgiven Intern Kode. Når kunden accepterer vilkårene i denne Aftale, accepterer kunden samtidig den IBM-licensaftale, der leveres sammen med Maskinkoden, og den IBM-aftale, der leveres sammen med den Licensgivne Interne Kode. Disse to aftaler, der foreligger på engelsk og kaldes henholdsvis IBM License Agreement for Machine Code og IBM Agreement for Licensed Internal Code, findes på følgende webadresse: www-1.ibm.com/servers/support/machine_warranties/ Licensaftalerne vedrørende Maskinkoden og aftalen vedrørende Licensgiven Intern Kode ændres løbende Ændrede licensvilkår gælder kun Maskinkode og Licensgiven Intern Kode, der leveres, efter de ændrede vilkår er trådt i kraft. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 12 af 21

13 IBM Generelle Vilkår Afsnit 4 - ICA-Programmer 4.1 Licens Ved IBM's accept af kundens ordre giver IBM kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge ICA-Programmet i Danmark. ICA-Programmer ejes af International Business Machines Corporation, et af dets datterselskaber eller en tredjepart og er omfattet af ophavsret og gives i licens (de sælges ikke). Autoriseret brug Hver licens giver kunden ret til: 1. udelukkende at anvende ICA-Programmets maskinlæsbare del på den Designerede Maskine. Hvis den Designerede Maskine er ude af drift, må kunden dog bruge en anden maskine midlertidigt. Hvis den Designerede Maskine ikke er i stand til at oversætte eller kompilere Programmet, må kunden oversætte eller kompilere ICA-Programmet på en anden maskine. Hvis kunden ændrer den Designerede Maskine, skal kunden informere IBM om ændringen samt dens ikrafttrædelsesdato. 2. at anvende ICA-Programmet i det omfang, kunden har anskaffet autorisation til. 3. at tage og installere kopier af ICA-Programmet i overensstemmelse med den autoriserede brug, forudsat at kunden gengiver alle copyrighterklæringer eller andre erklæringer om ejendomsrettigheder på alle hele eller delvise kopier. 4. udelukkende at anvende et ICA-Program eller en del heraf, som IBM 1) leverer i kildeform eller 2) forsyner med restriktioner, f.eks. "Restricted Materials of IBM", til at: a. løse problemer i forbindelse med brugen af ICA-Programmet. b. ændre Programmet, så det kan arbejde sammen med andre produkter. Kundens øvrige forpligtelser For hvert ICA-Program skal kunden: 1. overholde alle tillægsvilkår i ICA-Programmets Specifikationer eller i et Transaktionsdokument. 2. sikre, at enhver brug af ICA-Programmet (uanset om det sker lokalt eller fra en anden maskine) udelukkende sker i overensstemmelse med kundens autoriserede brug og under overholdelse af IBM's licensvilkår. 3. foretage løbende registrering af samtlige kopier og efter anmodning stille denne til rådighed for IBM. Handlinger, som kunden ikke må foretage Kunden må ikke: 1. tilbageoversætte (reverse assemble/reverse compile) eller på anden måde oversætte ICA- Programmet, medmindre andet gælder ifølge ufravigelig lovbestemmelse. 2. overdrage, fremleje eller lease ICA-Programmet eller give det i underlicens. 4.2 Programkomponenter, som ikke anvendes på den Designerede Maskine Visse ICA-Programmer har komponenter, der er beregnet til brug på andre maskiner end den Designerede Maskine, som ICA-Programmet benyttes på. Kunden må kopiere en komponent med den tilhørende dokumentation i forbindelse med kundens autoriserede brug af ICA-Programmet. Kunden skal meddele IBM Installationsdatoen for en betalbar komponent. 4.3 Distributed System License Option For visse Programmer gælder, at kunden kan fremstille en kopi under Distributed System License Option (kaldet en DSLO-kopi). IBM beregner en lavere betaling for en DSLO-kopi end for den oprindelige licens (kaldet Basislicensen). Til gengæld for den lavere betaling er kunden indforstået med følgende betingelser for licenser givet i henhold til DSLO: 1. Kunden skal have en Basislicens til ICA-Programmet. 2. Kunden skal levere problemdokumentation og modtage eventuel programservice udelukkende via den adresse, der er knyttet til Basislicensen. 3. Kunden skal distribuere til og installere på DSLO-kopiens Designerede Maskine enhver ny programudgave, programrettelse eller omgåelse, som IBM leverer til Basislicensen. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 13 af 21

14 4.4 Programtest For visse ICA-Programmer tilbyder IBM en testperiode, så kunden kan vurdere, om ICA-Programmerne imødekommer kundens behov. Hvis der er tilknyttet en sådan testperiode, begynder perioden på 1) den 2. arbejdsdag efter ICA-Programmets standardtransporttid eller 2) en anden dato, anført i et Transaktionsdokument. IBM oplyser kunden om varigheden af ICA-Programmets testperiode. IBM tilbyder ikke en testperiode for DSLO-kopier. 4.5 Programservice IBM leverer programservice til ICA-Programmer, hvortil der ydes garanti. Hvis IBM er i stand til at genskabe et problem, kunden har rapporteret, i det Specificerede Driftsmiljø, leverer IBM information om fejlretning, begrænsning i anvendelsen eller omgåelse af fejlen. IBM leverer kun programservice til uændrede dele af den gældende udgave af et ICA-Program. IBM leverer programservice 1) på løbende basis (indtil IBM opsiger den med mindst seks måneders skriftligt varsel, 2) indtil en af IBM specificeret dato eller 3) i en af IBM specificeret periode. 4.6 Licensophør Kunden kan opsige licensen til et ICA-Program med en måneds skriftligt varsel eller når som helst i løbet af ICA-Programmets testperiode. Licenser til visse ICA-erstatningsprogrammer kan anskaffes mod betaling af et opgraderingsbeløb. Hvis kunden anskaffer licenser til erstatningsprogrammerne, skal kunden opsige licensen for de ICA- Programmer, der erstattes, med virkning fra det tidspunkt betaling for erstatningsprogrammet forfalder, medmindre IBM angiver andet. IBM kan ophæve licensen, hvis kunden ikke overholder licensens vilkår, hvorefter kundens ret til at bruge ICA-Programmet bortfalder. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 14 af 21

15 IBM Generelle Vilkår Afsnit 5 - Serviceydelser 5.1 Personale Hver er parterne er ansvarlig for eget personale mht. tilsyn, ledelse, kontrol og aflønning. IBM forbeholder sig ret til at disponere over sit eget personale. IBM kan lade en Serviceydelse eller dele heraf udføre af underleverandører, som IBM vælger. 5.2 Ejendomsret og licensrettigheder til Materialer IBM specificerer Materialer, der skal leveres til kunden. IBM vil angive dem som Type I-Materialer", Type II-Materialer eller andet efter aftale. Hvis ikke andet er angivet, betragtes Materialer som Type II- Materialer. Type I-Materialer er de Materialer, der er udviklet i løbet af aftaleperioden, og som kunden har ejendomsret og alle andre rettigheder til (herunder ophavsret). IBM beholder en kopi af Materialerne. Kunden giver IBM 1) en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, global og fuldt betalt licens til at bruge, eksekvere, reproducere, fremvise, udføre og distribuere (internt som eksternt) kopier af samt fremstille afledte arbejder på grundlag af Type I-Materialer og 2) ret til at autorisere andre til at udføre det ovenfor anførte. Type II-Materialer er de Materialer, der er udviklet i løbet af aftaleperioden eller på anden måde (f.eks. Materialer som eksisterede forud for levering af Serviceydelsen), og som IBM eller en tredjepart har ejendomsret og alle andre rettigheder til (herunder ophavsret). IBM leverer én kopi af de specificerede Materialer til kunden. IBM giver kunden en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, global og fuldt betalt licens til kun at bruge, eksekvere, reproducere, fremvise, udføre og distribuere kopier af Type II-Materialer inden for kundens egen Koncern. I dette afsnit er Koncern enhver form for juridisk enhed i eller uden for Danmark, f.eks. et selskab, og de datterselskaber, som ejes med mere end 50 procent. Parterne er indforstået med at gengive copyrighterklæringen og enhver anden form for erklæring om ejendomsret på alle kopier, der fremstilles under den licens, der gives i henhold vilkårene i denne paragraf. 5.3 Service på Maskiner (under og efter garantiperioden) IBM yder forskellige typer service med det formål at holde eller bringe Maskiner i overensstemmelse med deres Specifikationer. Kunden kan ved at henvende sig til IBM få oplysninger om de typer service, der er til rådighed for en Maskine. IBM kan efter eget valg 1) enten reparere eller udskifte en defekt Maskine eller 2) yde service enten på kundens adresse eller i et servicecenter. Hvis en servicetype forudsætter, at kunden leverer den defekte Maskine til IBM, skal kunden sende den forsvarligt emballeret til den adresse, IBM angiver. Transporten er forudbetalt, medmindre IBM specificerer andet. Når IBM enten har repareret eller udskiftet Maskinen, returnerer IBM den til kunden for IBM's regning, medmindre IBM specificerer andet. IBM er ansvarlig for tab eller beskadigelse af kundens Maskine, mens den er 1) i IBM's besiddelse, eller 2) under transport for IBM's regning. Alle funktioner, ombygninger eller opgraderinger, som IBM yder service til, skal være installeret på en Maskine, der 1) for visse Maskiners vedkommende er den Designerede Maskine med serienummer, og som 2) har et teknisk niveau, der er kompatibelt med den pågældende funktion, ombygning eller opgradering. IBM administrerer og installerer udvalgte tekniske ændringer til IBM-Maskiner og kan også udføre forebyggende vedligeholdelse. Kunden skal: 1. indhente ejerens tilladelse til, at IBM yder service på en Maskine, som kunden ikke ejer. 2. inden IBM udfører service (hvor dette er relevant), a. følge IBM's procedurer for fejlfinding, problemanalyse og anmodning om service. b. sikre alle programmer, data og andre værdier, som Maskinen indeholder. c. meddele IBM, hvis en Maskine flyttes til en anden installationsadresse. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 15 af 21

16 Udskiftninger Hvis service indebærer udskiftning af en Maskine eller en maskindel, bliver den udskiftede Maskine eller del IBM's ejendom, og den Maskine eller del, der installeres i stedet, bliver kundens ejendom. Kunden indestår for, at alle afmonterede dele er originale og uændrede. Maskinen eller delen, der installeres i stedet, er ikke nødvendigvis ny, men den vil være i god og funktionsdygtig stand og have mindst tilsvarende funktionalitet som den udskiftede Maskine eller del. Erstatningsmaskinen eller -delen overtager samme garanti- eller vedligeholdelsesstatus, som det udskiftede. Inden IBM udskifter en Maskine eller en del, skal kunden fjerne alle funktioner, dele, ekstraudstyr, ændringer eller tilslutninger, som ikke er omfattet af IBM's service. Kunden indestår desuden for, at Maskinen eller delen er fri for juridiske hæftelser eller andre begrænsninger, som hindrer en udskiftning. Visse IBM-Maskiners dele er beregnet til udskiftning af kunden selv, f.eks. tastaturer, hukommelse og harddiske. IBM leverer disse dele til kunden, som så selv udskifter dem. Kunden skal returnere alle udskiftede, defekte dele til IBM, senest 30 dage efter kunden har modtaget erstatningsdelen. Kunden er selv ansvarlig for at hente relevante opdateringer af Maskinkode og Licensgiven Intern Kode fra IBM's websted eller fra andre elektroniske medier og følge IBM's vejledning. Undtagelser Reparations- og udskiftningsservice omfatter ikke: 1. Tilbehør, forbrugsartikler eller særlige komponenter, f.eks. batterier, rammer og dæksler. 2. Maskiner, der er beskadigede som følge af forkert brug, ydre omstændigheder, uautoriseret ændring, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø eller mangelfuld vedligeholdelse fra kundens side. 3. Maskiner, hvor identifikationsmærkaterne for selve Maskinen eller for enkeltkomponenter er fjernet eller ændret. 4. Fejl forårsaget af et produkt, som IBM ikke er ansvarlig for. 5. Service på uautoriserede maskinændringer. 6. Service på en Maskine, hvor kunden bruger maskinkapacitet ud over, hvad IBM skriftligt har givet kunden tilladelse til at bruge. Serviceopgradering i garantiperioden For visse Maskiner kan kunden vælge at opgradere serviceniveauet i garantiperioden i forhold til den garantiservice, der er standard for Maskinen. IBM fakturerer kunden for serviceopgraderingen i garantiperioden. Kunden kan ikke annullere serviceopgraderingen eller overføre den til en anden Maskine i garantiperioden. Når garantiperioden udløber, fortsætter Maskinen med samme type vedligeholdelsesservice, som kunden har valgt i forbindelse med serviceopgraderingen i garantiperioden. 5.4 Automatisk vedligeholdelse (efter garantiperiodens udløb) Alle de IBM-Maskiner, kunden anskaffer under Aftalen, vil automatisk blive omfattet af betalbar vedligeholdelsesservice i forlængelse af Maskinernes garantiperiode, med mindre kunden skriftligt meddeler andet. Servicen vil være den samme som den, der ydes til andre tilsvarende IBM-Maskiner på samme adresse. Hvis der ikke findes tilsvarende IBM-Maskiner, vil der blive ydet vedligeholdelse svarende til basisservice for den pågældende maskintype. Kunden kan afbestille den automatiske dækning ved skriftligt at meddele IBM dette inden for en måned efter datoen for den første faktura for vedligeholdelsesservice for Maskinen. Kunden vil dog blive faktureret for eventuel vedligeholdelsesservice, som IBM måtte have udført på kundens anmodning. 5.5 Anden vedligeholdelsesdækning Når kunden bestiller vedligeholdelsesservice på Maskiner, som ikke er dækket af automatisk vedligeholdelsesservice, meddeler IBM kunden, fra hvilken dato vedligeholdelsesservice træder i kraft. IBM kan foretage eftersyn af Maskinerne inden for en måned efter denne dato. Hvis en Maskine ikke er i acceptabel stand til vedligeholdelse, kan kunden enten anmode IBM om at sætte Maskinen i stand mod betaling eller annullere sin anmodning om vedligeholdelsesservice. Kunden vil dog blive faktureret for eventuel vedligeholdelsesservice, som IBM måtte have udført på kundens anmodning. 5.6 Automatisk fornyelse af Serviceydelser Fornybare Serviceydelser fornys automatisk for en ny aftaleperiode af samme længde som tidligere, medmindre en af parterne skriftligt meddeler den anden part, at fornyelse ikke skal finde sted. En sådan meddelelse skal gives senest en måned inden den gældende aftaleperiodes udløb. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 16 af 21

17 5.7 Opsigelse og tilbagetrækning af en Serviceydelse Hver af parterne kan opsige en Serviceydelse, hvis den anden part ikke opfylder sine forpligtelser i forbindelse med Serviceydelsen. Kunden kan ved skriftlig meddelelse til IBM opsige en Serviceydelse, forudsat at kunden har opfyldt alle mindstekrav og betalt de eventuelle opsigelsesafgifter, der er angivet i de tilhørende Tillæg og Transaktionsdokumenter. I forbindelse med en vedligeholdelsesservice kan kunden opsige uden opsigelsesafgift, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 1. Kunden ophører med produktiv anvendelse af det Produkt, der ydes Service til. 2. Kunden anvender ikke længere den lokalitet, der ydes service til, f.eks. på grund af salg eller lukning. 3. Maskinen har været under vedligeholdelsesservice i mindst seks måneder, og kunden opsiger Maskinens vedligeholdelsesservice med mindst en måneds skriftligt varsel til IBM. Kunden skal betale IBM 1) for alle de Serviceydelser, Produkter og Materialer, som IBM leverer frem til ophørsdatoen, 2) alle de udgifter, IBM pådrager sig frem til ophørsdatoen, og 3) alle de betalinger, IBM pådrager sig i forbindelse med serviceophøret. IBM kan med tre måneders skriftligt varsel tilbagetrække en Serviceydelse eller support til et Produkt. Hvis IBM tilbagetrækker en Serviceydelse, som kunden har forudbetalt, men som IBM endnu ikke har leveret fuldt ud til kunden, vil IBM refundere kunden et forholdsmæssigt beløb. Bestemmelser, der ifølge deres natur rækker ud over en Serviceydelses ophørs- eller tilbagetrækningsdato, er fortsat gældende, indtil de er opfyldt, og omfatter også begge parters respektive efterfølgere og transporthavere. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 17 af 21

18 IBM Generelle Vilkår Afsnit 6 - Leasing En IBM-leasingaftale i henhold til disse Generelle Vilkår kan omfatte Leasing af Maskiner, Programmer og Serviceydelser. 6.1 Priser og betaling Leasingtype, leasingsats og andre finansielle parametre er anført i leasingaftalen. Startdatoen for en leasingtransaktion er Installationsdatoen. Kunden betaler en startydelse for perioden fra leasingaftalens startdato til forfaldsdatoen for den første leasingydelse (normalt den første dag i måneden efter leasingaftalens startdato). IBM beregner startydelsen som en renteberegning for det aktuelle antal dage, dvs. kunden betaler en rentesats, som angivet i leasingaftalen, af finansieringsbeløbet for Produktet eller Serviceydelsen. Ydelsen, inklusive moms, forfalder til betaling som anført på fakturaen. Hvis IBM ikke modtager rettidig betaling, faktureres kunden morarenter som anført i leasingaftalen. Kundens forpligtelse til at betale alle leasingydelser og overholde alle øvrige forpligtelser i henhold til leasingaftalen er uopsigelig og ubetinget og kan ikke gøres betinget af modregning, udsættelse, modkrav, opsigelse, udførelsen af en Serviceydelse eller af, om et Produkt fungerer. Enhver tvist eller ethvert krav uanset årsag, der måtte opstå i forbindelse med Produkterne og Serviceydelserne, kan udelukkende gøres gældende over for leverandøren af Produkterne og Serviceydelserne. 6.2 Regulering af leasingydelser Ved en ændring af renteniveauet i Danmark, der medfører en afvigelse på mindst 0,5 procentpoint i forhold til det renteniveau, der ligger til grund for de til enhver tid gældende leasingsatser, regulerer IBM leasingsatsen forholdsmæssigt svarende til ændringen i renteniveauet. Dog forbeholder IBM sig ret til at undlade en sådan regulering, hvis renteniveauet på det pågældende tidspunkt efter IBM's skøn er ustabilt. Som indikator for renteniveauet i Danmark anvendes de månedsgennemsnit for CIBOR-renterne, som Nationalbanken offentliggør. IBM kan også regulere leasingsatsen, hvis reguleringen skyldes ændringer i eller ændret tolkning af gældende lovgivning eller skyldes ændringer i den aktuelle kreditpolitik eller andre ændringer, som besluttes af myndighederne. IBM varsler ændrede leasingsatser skriftligt. Ændringer gælder alle leasingydelser, der faktureres efter et sådant varsel. Indtil 30 dage inden en planlagt leveringsdato - eller, hvis levering ikke har fundet sted senest 45 dage efter den planlagte leveringsdato - har IBM ret til at regulere leasingsatsen ved skriftlig meddelelse til kunden. Kunden har ret til senest 15 dage efter modtagelsen af ændringsvarslet at opsige leasingaftalen for de berørte Produkter. Ellers træder ændringen i kraft. Hvis IBM leverer Produkter på forskellige tidspunkter inden for den samme leasingaftale, kan IBM justere de enkelte Leasingperioder, så de får en fælles udløbsdato, og justere leasingydelserne i overensstemmelse hermed. 6.3 Leasingperiode Leasingperioden for Produkter begynder på Installationsdatoen. For Serviceydelser begynder Leasingperioden, når levering af Serviceydelserne påbegyndes. Ved Leasingperiodens udløb kan kunden vælge en af følgende muligheder. Kunden kan: 1. returnere Produktet til IBM. 2. købe Produktet. 3. forlænge leasingaftalen for en 12-måneders periode som angivet under Forlængelse nedenfor. IBM sender senest 4 måneder inden Leasingperiodens udløb kunden et skriftligt varsel om Leasingperiodens forestående udløb. Senest 3 måneder inden Leasingperiodens eller forlængelsesperiodens udløb skal kunden skriftligt meddele IBM, hvilken af de tre muligheder kunden ønsker. I modsat fald vil leasingaftalen automatisk blive forlænget på de vilkår og til den leasingydelse, der var gældende ved udløbet af Leasingperioden eller forlængelsesperioden, medmindre IBM skriftligt meddeler andet. Hver af parterne kan opsige en sådan automatisk forlænget leasingaftale med 3 måneders skriftligt varsel. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 18 af 21

19 Købspris Ved FMV-Leasing beregnes købsprisen på følgende måde: 1. Indtil 4 måneder før Leasingperiodens udløb fastsætter IBM købsprisen som summen af nutidsværdierne af i) de resterende leasingydelser (fra den valgte købsdato) og ii) Maskinens oprindelige købspris efter rabat multipliceret med den udkøbsfaktor, der er anført i leasingaftalen. 2. I Leasingperiodens sidste 4 måneder fastsætter IBM købsprisen som summen af i) de resterende leasingydelser (fra den valgte købsdato) og ii) den markedspris, IBM estimerer på udløbsdatoen. 3. Ved Leasingperiodens udløb er købsprisen den markedspris, som IBM estimerer på udløbsdatoen. 4. Ved køb i løbet af en forlængelsesperiode er købsprisen den markedspris, som IBM estimerer den dag, købet finder sted. Ved SPO-Leasing beregnes købsprisen på følgende måde: 1. Før udløbet af Leasingperioden fastsætter IBM købsprisen som summen af nutidsværdien af i) de resterende leasingydelser (fra den valgte købsdato) og ii) Maskinens købspris på udløbsdatoen. 2. Ved udløbet af Leasingperioden fastsætter IBM købsprisen ved at multiplicere Maskinens oprindelige købspris efter rabat med den procentsats, der er anført i leasingaftalen. 3. Ved køb indtil 4 måneder før en eventuel forlængelsesperiodes udløb fastsætter IBM købsprisen ved at multiplicere nutidsværdien af Maskinens oprindelige købspris efter rabat med den procentsats, der er anført i leasingaftalen. 4. Ved køb inden for de sidste 4 måneder af en forlængelsesperiode fastsættes købsprisen ved at multiplicere Maskinens oprindelige købspris efter rabat med den procentsats, der er anført i leasingaftalen. Forlængelse En forlængelsesperiode begynder dagen efter udløbet af den aftalte Leasingperiode eller af den tidligere forlængelsesperiode og varer 12 måneder. For FMV-Leasing gælder følgende: 1. IBM fastsætter prisen for en forlængelsesperiode på basis af den markedspris, IBM estimerer på forlængelsesperiodens startdato. 2. Prisen for forlængelsesperioden betales årligt forud. 3. Hvis kunden køber eller returnerer leasede Produkter i løbet af forlængelsesperioden, refunderer IBM ikke nogen del af forudbetalingen. For SPO-Leasing gælder følgende: 1. Prisen for en forlængelsesperiode er som anført i leasingaftalen. 2. Prisen for forlængelsesperioden betales årligt forud. 3. Hvis kunden køber eller returnerer Produkterne i løbet af forlængelsesperioden, refunderer IBM ikke nogen del af forudbetalingen. 6.4 Udvidelser og opgraderinger Kunden kan lease udvidelser, opgraderinger m.m. på de vilkår og til de priser, der gælder på aftaletidspunktet. Leasingperioden for en opgradering udløber på samme tidspunkt som den gældende Leasingperiode for det opgraderede Produkt, medmindre parterne aftaler andet. 6.5 Misligholdelse og retsmidler IBM betragter det som en væsentlig misligholdelse af leasingaftalen, hvis: 1. kunden ikke betaler forfaldne beløb senest 15 dage efter forfaldsdatoen. 2. kunden ikke opfylder sine øvrige forpligtelser i henhold til denne Aftale eller andre aftaler med IBM senest 15 dage efter at have modtaget et skriftligt varsel fra IBM. 3. kunden erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning eller likvidation, indgår akkord eller er under rekonstruktion. 4. IBM ikke længere finder sikkerheden for leasingaftalen tilfredsstillende. 5. der er rimelig grund til at antage, at kunden ikke vil opfylde sine forpligtelser i henhold til leasingaftalen. I tilfælde af misligholdelse forfalder alle beløb i henhold til leasingaftalen øjeblikkeligt til betaling, og IBM kan frit vælge at gøre følgende: 1. Hæve aftalen helt eller delvist. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 19 af 21

20 2. Tage et eller flere af Produkterne i besiddelse eller gøre dem ubrugelige. 3. Inddrive alle forfaldne og resterende leasingbetalinger under leasingaftalen. 4. Gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Kunden skal holde IBM skadesløs for alle de udgifter, IBM påføres i forbindelse med misligholdelsen af leasingaftalen. 6.6 Ejendomsret Maskiner og Programmer er IBM s ejendom, og kunden overtager ikke ejendomsretten til de leasede Produkter i kraft af leasingaftalen. Kunden skal holde de leasede Produkter fri for alle panterettigheder, hæftelser og tredjepartsinteresser, og kunden må ikke pantsætte, sælge eller på anden måde disponere over de leasede Produkter. 6.7 Risiko IBM bærer risikoen for Maskinerne og dækker, med undtagelse af personlige computere, bærbare computere og lignende udstyr (kaldet pc er), alle Maskiner med en all risk-forsikring. Forsikringen dækker skade på og tab af Maskinerne i Leasingperioden. I tilfælde af skade på eller tab af de leasede Maskiner skal kunden straks informere IBM. Hvis en Maskine bliver stjålet, skal kunden kunne fremlægge bevis for tabet og levere nødvendig dokumentation herfor efter IBM s anvisninger. IBM vil herefter reparere eller erstatte Maskinen. I tilfælde af tab eller skade dækker IBM udgifterne til reparation eller anskaffelse af nyt udstyr/ny maskinkapacitet. Uanset ovenstående hæfter IBM ikke for skader på pc'er, medmindre parterne aftaler andet skriftligt. Kunden bærer således risikoen for tab af eller skade på pc'er. Det er kundens ansvar at reparere eller erstatte en sådan Maskine for egen regning. IBM kan ikke gøres ansvarlig for skader, som kunden forårsager. IBM's leasingaftale er en finansieringsaftale, og IBM er ikke ansvarlig for et eventuelt driftstab eller anden form for tab, som kunden måtte pådrage sig, som følge af at kunden ikke kan anvende et Produkt pga. tab eller skade. Kunden er selv ansvarlig for tegning af forsikring mod sådanne tab. Tab af eller skade på leasede Produkter fritager ikke kunden for leasingbetalinger. 6.8 Returnering af Maskiner Når Leasingperioden eller en forlængelsesperiode udløber, skal Kunden for egen regning og risiko afmontere, pakke og levere Maskinerne på den adresse, som IBM angiver. Hvis kunden undlader at gøre dette, fakturerer IBM kunden leasingydelser, indtil IBM har modtaget Maskinerne. Det er kundens ansvar at fjerne alle data fra Maskinerne, inden de returneres. Data omfatter krypterede data, kodeord og programmer samt fortrolige, interne og personlige oplysninger. IBM påtager sig intet ansvar for sådanne datas sikkerhed eller fortrolighed. Kunden skal fjerne eventuelle ændringer, som kunden har installeret, inden kunden returnerer Maskinerne til IBM. Ændringer, som ikke er fjernet på returneringstidspunktet, bliver IBM's ejendom uden beregning. Maskinerne skal returneres komplette og i samme stand, som de havde på leveringstidspunktet, bortset fra almindelig slitage. Maskinerne skal opfylde kriterierne for IBM's vedligeholdelsesservice, medmindre andet er angivet. Kunden er forpligtet til at refundere IBM s udgifter som følge af eventuelle manglende funktioner eller unormalt slid. 6.9 Vedligeholdelse og inspektion af Maskiner Kunden skal sørge for at etablere et passende installationsmiljø, som specificeret af IBM, og skal efter garantiperiodens udløb tage vare på og vedligeholde Maskinerne for egen regning. IBM har ret til at inspicere Maskinerne i Leasingperioden, og kunden skal give IBM eller IBM's repræsentant adgang til de lokaler, som Maskinerne er placeret i. Kunden skal mærke Maskinerne, sådan som IBM angiver. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 20 af 21

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

International Passport Advantage Express-Aftale

International Passport Advantage Express-Aftale International Passport Advantage Express-Aftale Denne IBM International Passport Advantage Express-Aftale (kaldet Aftalen), inklusive eventuelle Tillæg, Vilkår for brug og Transaktionsdokumenter, gælder

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere