Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL"

Transkript

1 Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER

2 Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT værdi 5 Ambitiøse mål 6 Sådan arbejder KOMBIT med projekter 7 Året der gik i KOMBIT 9 Opfølgning på mål for Porteføljeoversigt 11 Organisation 17 Organisation 18 Bestyrelse 18 Ledelse 19 Porteføljegruppe 19 Cases 20 Fokus på kommunernes gevinster 21 Forhandlingskraft: Overblik giver øget forhandlingskraft 21 Effektivisering: NemRefusions indberetningsløsning forbedrer effektiviteten 22 Standardisering: Standarder med udgangspunkt i praksis 23 Konkurrence: Vi tegner en plan for at skabe øget konkurrence 24 Årene der kommer 25 Mål Vision Regnskab 28 Hovedtal for Selskabsoplysninger 30 Ledelsespåtegning 31 Den uafhængige revisors påtegning 32 Hoved- og nøgletal 33 Ledelsesberetning 34 Anvendt regnskabspraksis 36 Resultatopgørelse 40 Balance pr. 31. december 41 Pengestrømsopgørelse for koncernen 43 Egenkapitalopgørelse 44 Noter 45

3 Mission og forretning - 2 -

4 KOMBIT kommunernes it-fællesskab KOMBIT skaber stærke fælleskommunale løsninger på it-området. Vi er ejet af KL og dermed af kommunerne. Som en nonprofit organisation er vi sat i verden for at skabe gevinster til kommunerne. Vores vigtigste opgave er derfor at sikre, at kommunerne får bedre og billigere adgang til it-løsninger. Det gør vi ved at samle indkøbskraften og forhandle løsninger og priser på vegne af kommunerne og ved at stå i spidsen for udvikling af it-løsninger. En fælles indsats giver kommunerne markant bedre muligheder for at påvirke it-markedet. KOMBIT har allerede ved flere lejligheder illustreret, at det er billigere, når kommunerne køber it-ydelser sammen. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, november 2010 KOMBIT kort fortalt Kravene til kommunerne bliver stadigt større, uden at økonomien følger med. Derfor er det nødvendigt, at vi finder nye veje til at skabe økonomisk råderum, og her er digitalisering en stor mulighed med væsentligt gevinst potentiale. KOMBIT er sat i verden for at samle kommunerne om digitalisering. Dermed kan kommunerne sammen skabe sig stordriftsfordele og udnytte en fælles indkøbs kraft og videnbank, som den enkelte kommune ofte ellers ikke ville have adgang til. KOMBIT blev dannet den 20. maj 2009, efter at KL i marts samme år havde valgt at sælge KMD. KL, der ejer KOMBIT, satte fra starten rammerne for en ambitiøs virksomhed, der bistår kommunerne med at møde de digitale udfordringer, som kommunerne står over for. KOMBIT ejes 100 procent af KL. Bestyrelsen for KOMBIT består af fem medlemmer, som alle er borgmestre. Vækst i takt med udfordringerne Ved opstarten i 2009 havde KOMBIT ca. 20 medarbejdere, der arbejdede på en håndfuld projekter. Siden er en lang række projekter og services kommet til, og antallet af medarbejdere er øget tilsvarende, så KOMBIT pr. 1. januar 2011 havde omkring 65 medarbejdere. KOMBIT ejer desuden tre ejendomsselskaber (udlejet til KMD). Datterselskabet Kommuneinformation A/S med tilhørende datterselskab blev i 2010 solgt fra til virksomheden EG A/S. Vi har ikke råd til at lade være med at investere i digitaliseringen. Kommunerne skal være bedre til at investere sammen og producere flere fælleskommunale it-løsninger på alle velfærdsområder med KOMBIT som omdrejningspunktet. Erik Fabrin Forvaltning og Digitalisering, 23. november

5 KOMBITs forretningsidé Forretningsområdet for KOMBIT er kommunal it og digitalisering. Her samler KOMBIT kommunerne i et unikt fællesskab omkring indkøb og udvikling af it. En af KOMBITs vigtigste opgaver er at samle kommunerne for at sikre en stærk position i dialogen med it-leverandører om pris og kvalitet. Desuden kan KOMBIT fungere som tovholder og projektleder i processen med at bestille og indkøbe it-løsninger og -serviceydelser. Det er målet for KOMBIT, at organisationen med udgangen af 2013 har skabt et samlet ekstra råderum for kommunerne på 1,8 mia. kr. KOMBIT er en non-profit organisation, som skal hvile i sig selv. I projekter, der kræver store investeringer, kan KOMBIT være den finansielle og praktiske løftestang. Business cases som omdrejningspunkt Som udgangspunkt har alle projekter i KOMBIT en positiv business case for både kommuner og KOMBIT. Men KOMBIT kan i enkelte tilfælde også arbejde med infrastruktur- eller standardiseringsprojekter, hvor der vanskeligt kan opstilles en positiv business case for KOMBIT. Men også her gælder det, som ved øvrige projekter, at projektet skal godkendes konkret af bestyrelsen. KOMBIT har etableret en samarbejdsaftale med SKI. Hovedmodellen er, at KOMBIT fokuserer på områder, hvor der ikke findes løsninger - eller hvor de løsninger, der måtte findes, er utilstrækkelige. SKI arbejder med udbud af standardløsninger, som allerede findes på markedet. KOMBIT arbejdede pr. 31. december 2010 med over 25 projekter og serviceydelser som rådgivning og varetagelse af transitions aftalen. KOMBITs mission KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles it-løsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet. Vi skaber værdi for kommuner ved at: samle kommunal forhandlingskraft for optimale itkontrakter igangsætte og styre digitaliseringsprojekter med fokus på kommuners gevinster fremme standardisering og sammenhæng på tværs af kommuner og løsninger styrke konkurrence og sikre flere leverandører på det kommunale it-marked - 4 -

6 Sådan skaber KOMBIT værdi Det er KOMBITs målsætning inden udgangen af 2013 at bidrage til en samlet værdiskabelse i kommunerne på 1,8 mia. kr. Gevinstskabelsen vil fremkomme ved, at KOMBIT understøtter kvaliteten og effektiviteten i kommunernes opgavevaretagelse gennem rådgivning og levering af fælles it-løsninger og udbud. Fundamentet for denne værdiskabelse er udarbejdelsen af en business case, som sætter fokus på gevinsten i kommunerne både kvalitativt og kvantitativt. For at give et så troværdigt billede som muligt i forhold til det økonomiske gevinstpotentiale i projekterne arbejder KOMBIT tæt sammen med kommunerne. Dette samarbejde kan fx have form af casestudier omkring de målbare gevinster i kommunerne. Værdiberegning ud fra en gennemsnitskommune Business casen vurderes for en gennemsnitskommune og for kommunerne under ét. Den kan derfor ikke objektivt overføres til den enkelte kommune, hvor der ofte er særlige forhold, der gør sig gældende. Men KOMBIT vil til stadighed holde fokus på debatten om gevinstpotentialet. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at gennemføre casestudier i kommuner. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis business casen omhandler nye opgaver, hvor der ikke er empiri i kommunerne at basere en business case på. I disse tilfælde anvendes en modelkommune-beregning, hvor der gøres en række forudsætninger, og hvor man arbejder med begrebet en gennemsnitskommune. Ud over it-projekter leverer KOMBIT rådgivning i forbindelse med transitionsaftalen med KMD og generel rådgivning om betalingsaftaler og kontrakter. For at sikre at KOMBITs business case har hold i virkeligheden, er det et krav, at minimum fem kommuner har sagt god for de gevinstpotentialer, der er skildret i business casene

7 Ambitiøse mål Pipelinen i KOMBIT består af en lang række projekter, som tilsammen er udtryk for en ambitiøs målsætning Idéerne til projekter i KOMBIT kommer blandt andet fra kommuner og KL. KOMBITs portefølje i de kommende år vil i høj grad blive bestemt af de mål, der er fastlagt i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Desuden vil KOMBIT i de kommende år arbejde med en række projekter, der er bestemt i udbudsplanen for de områder, hvor KMD i dag har monopol. Arbejdsdelingen mellem KOMBIT og KL indebærer, at KOMBIT gennemfører konkrete it-projekter sammen med kommunerne og it-leverandørerne, mens KL har opgaven med at afklare de politiske rammer fælleskommunalt og interesse varetage i forhold til staten. I tabellen nedenfor ses KOMBITs projekter under udvikling og kommende projekter med forventet idriftsættelsesår. Læs beskrivelsen af projekter fra side Umbrella - Digital Flytning Udbudsplan for monopolområderne DUBU FLIS Umbrella - Natur og Miljø Dataadgang Handicap/voksne (DHUV) Kontanthjælp Beskæftigelsesområdet Ejendomsregister KommuneNetværk -ESDH-udbud Umbrella - Digital Byggesag Tværgående løsninger Prismodel - 6 -

8 Sådan arbejder KOMBIT med projekter Business casen er udgangspunktet for alle KOMBITs projekter. For at et projekt kan starte op i KOMBIT, er det en forudsætning, at der foreligger en business case, der er positiv både for kommunerne og for KOMBIT. Pr. 31. december 2010 arbejdede KOMBIT med over 25 større eller mindre projekter, som er spredt over de fem faser: idé, analyse & plan, krav & kontrakter, udvikling samt drift. Derudover tilbyder KOMBIT service ydelser som rådgivning og varetagelse af den transitionsaftale, som blev indgået i forbindelse med salget af KMD. For at sikre en stærk styring af projekterne arbejder alle KOMBITs projekter ud fra en projektmodel, som bygger på Prince2. Ide Analyse & plan Krav & kontakter Udvikling Drift Vi har fokus på den værdi, it-løsningerne kan tilføre landets kommuner, og hvordan løsningerne understøtter kommunerne kvalitativt. Højt fagligt niveau KOMBITs projektledere har alle en stærk faglig baggrund og sparrer med hinanden, og vi har allokeret specialister inden for fx jura og it-arkitektur til vores projektteams. Derfor kan kommunerne føle sig trygge i forhold til kvaliteten af KOMBITs leverancer. Alle projekter er baseret på en standard projektmodel, der angiver obligatoriske faser og leverancer samtidig med, at der er rum for den enkelte løsnings behov. I dialog med kommunerne Projektlederne er kontinuerligt i dialog med kommunerne. Vi har kommuner med i styregrupper, og vi har faglige følgegrupper og indstationering af faglige eksperter fra kommunerne direkte i vores projektteams. I nogle projekter står kommuner i spidsen for enkelte faser af projektet. KOMBIT er en projektorganisation, og næsten alle medarbejdere arbejder i dynamiske projektteams. Projektlederne kan desuden søge bistand hos en række specialistfunktioner herunder bl.a. jura, økonomi og it-arkitektur

9 Året der gik - 8 -

10 2010 i KOMBIT 2010 blev året, hvor KOMBIT for alvor etablerede sig Året 2010 var et travlt og produktivt år, hvor KOMBIT blandt andet igangsatte store projekter som DUBU Digitalisering af området for Udsatte Børn og Unge og Umbrellas Natur- og miljøløsning. Både DUBU og andre projekter som FLIS Fælleskommunal LedelsesInformationsSystem - og Umbrellas Digital Flytning var igennem tilslutningsprocesser, som viste stor opbakning fra kommunerne. I sommeren 2010 gik NemRefusion i luften. Det skete til tiden og til budget og beviste dermed, at også store fællesoffentlige it-projekter kan lykkes, hvis de bliver styret rigtigt. NemRefusion er blevet en stor succes og blev nomineret til Digitaliseringsprisen I løbet af 2010 var KOMBIT med på sidelinjen i udarbejdelsen af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. I strategien har KOMBIT en meget væsentlig rolle som enten projektleder eller -deltager i en lang række af de initiativer, der i de kommende år skal sikre, at Danmark forbliver i den digitale superliga. I vinteren 2010 offentliggjorde KL og KOMBIT skitsen til den udbudsplan for monopolområderne, der skal sikre, at kommunerne også efter transitionsaftalens udløb vil have adgang til gode og rimeligt prissatte it-løsninger. KOMBIT har i 2010 bidraget til effektiviseringsmuligheder i kommunerne for ca. 245 mio. kr. Opfølgning på mål for 2010 Forhandlingskraft Mål: 50 kommuner har modtaget rådgivningsbistand til pris-og kontraktanalyser Status: 63 kommuner har modtaget bistand. 23 har indgået egentlig konsulentkontrakt Mål: 50 kommuner har deltaget i KOMBITs kurser i it-kontrakt og leverandørstyring (på monopolområdet) Status: 3 kurser udbudt i samarbejde med COK, der har planlagt disse til afholdelse i december (1, aflyst) hhv. januar måned (2) Mål: KOMBIT har kortlagt kommunernes eksisterende it-løsninger, og oversigten er tilgængelig for kommunerne Status: Kortlægning er foretaget Mål: KOMBIT har kortlagt kommunernes planer for udbud af it-løsninger , og oversigten er tilgængelig for kommunerne Status: Kortlægning er foretaget Mål: KOMBIT har faciliteret etablering og drift af fem udbudsnetværk med i alt 50 kommuner Status: Et netværk omkring ESDH er under etablering. Et leverandørnetværk på beskæftigelse er etableret - 9 -

11 Effektivisering Mål: KOMBIT har fastlagt koncept for måling af KOMBITs bidrag til kommunernes økonomiske råderum Status: Samarbejde indledt med KL og Deloitte. Koncept foreligger i løbet af januar måned 2011 Mål: KOMBIT har bidraget til effektiviseringsmuligheder i kommunerne for 200 mio. kr. Status: Beløbet er opgjort til ca. 245 mio. kr. Mål: KOMBIT har besluttet at igangsætte tre nye fælleskommunale digitaliserings projekter, der bidrager til at øge kommunernes råderum Status: Digital Flytning, Natur- og miljøløsningen og DUBU samt to projekter vedr. Objektiv Sagsbehandling er igangsat Standardisering 9 Mål: KOMBIT har fastlagt en strategi for fælleskommunal infrastruktur Status: Strategi under behandling. Rapport foreligger 31. december Mål: KOMBIT har udvalgt tre fagområder, hvor KOMBIT vil hjælpe kommuner og leverandører med udvikling af standardiserede snitflader Status: Valgte områder: Børn og unge, social og sundhed samt beskæftigelse og integration Konkurrence 11 Mål: KOMBIT har etableret en database til prissammenligning som grundlag for rådgivning til kommunerne Status: Database med foreløbig 30 kommuner er etableret. Yderligere kommuner kommer til Mål: KOMBIT har en fastlagt plan for konkurrenceudsættelse af it-leverandørernes monopolsystemer, herunder hvilke systemer der bringes i udbud hvornår Status: Endelig plan er klar 31. december 2010 Mål: KOMBIT har sikret en systematisk konkurrenceskabende involvering af leverandører i KOMBITs udviklingsprojekter Status: Der har været afholdt møde med knap 40 leverandører. Leverandørmødet vedr. monopolsystemerne samlede 96 deltagere

12 Porteføljeoversigt KOMBITs projekter befinder sig i forskellige faser, jf KOMBITs projektmodel (se side 6). KOMBIT har allerede afsluttet og idriftsat flere løsninger, men størstedelen af KOMBITs projektportefølje er under udvikling eller ligger i pipeline. Idé Kontanthjælp Projekt Kontanthjælp vil resultere i en løsning, som it-understøtter kontanthjælpsområdet gennem etableringen af et moderne fælleskommunalt system. Formålet er at bidrage til realiseringen af udbudsplanen for monopolområderne ved at skabe afløseren for kommunernes brug af KMD Aktiv. Projektet afventer den politiske behandling af udbudsplanen i regi af KL, før projektet bliver igangsat. KOMBIT forventer imidlertid at gå i gang med arbejdet med at udarbejde en business case i løbet af Beskæftigelsesområdet Formålet med KOMBITs projekt på beskæftigelsesområdet er at sikre realiseringen af målene i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Projektets formål og indhold er stadig under udarbejdelse. Den første leverance bliver en analyse, der belyser bl.a., hvilke aktuelle udfordringer der er på beskæftigelsesområdet, og hvordan det kommunale beskæftigelsesområde skal it-understøttes. Som led i analysen vil der også blive udarbejdet en business case. Analysefasen starter i Ejendomsregister Formålet med KOMBITs projekt Ejendomsregister er at sikre it-understøttelse af de kommunale opgaver på området. Projektets formål og indhold er stadig under udarbejdelse. Den første leverance bliver en analyse, der belyser bl.a., hvordan ejendomsregistrene skal organiseres, og hvordan man beregner og opkræver ejendomsskatter, afgifter og forbrug. Som led i analysen vil der også blive udarbejdet en business case. Analysefasen starter i Tværgående løsninger Opgaven med at skabe tværgående løsninger i den kommunale rammearkitektur er en del af udbudsplanen for monopolområdet. Projektet skal sikre, at de tværgående løsninger, som kommunale fagsystemer skal bruge, etableres med standardiserede grænseflader. I første omgang vil projektet bestå af iværksættelse af forprojekter for hver af de tværgående løsninger i den fælleskommunale rammearkitektur. Desuden skal der ske en afklaring af den fælleskommunale it-styringsorganisation vedrørende lovvedligehold m.v. i samarbejde med kommunerne og KL. Projektet slutter 1. juli Analyse og plan Handicap/voksne (DHUV) KL og Indenrigs- og Socialministeriet er gået sammen i et projekt, der søger at styrke it-understøttelsen på området for handicappede og udsatte voksne. I første omgang sker det i form af udarbejdelse og frigivelse af en krav specifikation

13 KOMBITs bidrag bliver i første omgang en analyse, der bl.a. vil undersøge, hvilke eksisterende løsninger der findes på området, og hvilke der eventuelt er på vej. Desuden vil KOMBIT iværksætte en undersøgelse af den kommunale efterspørgsel. Alt dette skal munde ud i en vurdering af, om der skal iværksættes udbudsaktiviteter. Analysefasen løber fra april til september KommuneNetværk ESDH-udbud Målet med ESDH-udbudsnetværket er at gennemføre et begrænset udbud, hvor der laves en rammeaftale med én leverandør, som KOMBIT forventer at kunne vælge i anden halvdel af ESDH-udbudsnetværket er det første netværk, der er gået i luften under KOMBITs KommuneNetværk. KOMBIT vil være overordnet projektleder for ESDH-udbuddet. Der vil være gennemført udbud og indgået rammeaftale med en leverandør med udgangen af Umbrella - Digital Byggesag Projekt Digital Byggesag har til formål at stille webbaserede ansøgninger til rådighed for kommunerne. Dette skal gøre kommunernes byggesagsbehandling hurtigere, billigere og mere ensartet. I første omgang vil projekt Digital Byggesag arbejde med at udbrede den allerede eksisterende DOB-løsning til alle landets borgere og kommuner. Ud fra de erfaringer, der kommer i denne fase, vil projektet herefter arbejde med at udvikle arkitektur og komponenter, som kan leve op til kommunernes ønsker og målet om volumen på løsningen. Det er målet, at 80 kommuner i 2015 giver borgeren mulighed for at sende ansøgninger digitalt, og at 70 % af ansøgerne benytter sig af denne mulighed. Dataadgang Mange kommuner oplever, at det kan være svært at få adgang til de data, de selv ejer og har samlet sammen. Dette problem arbejder projekt Dataadgang for at løse. Kommunale informationer er gennem en årrække blevet registreret og opsamlet i kommunerne. I de fleste tilfælde foregår denne opsamling i proprietære fagsystemer. Selv om det er kommunerne, der ejer informationerne i fagsystemerne, har mange it-leverandører en forretning, der består i at tilbagesælge kommunernes egne informationer til kommunerne eller til leverandører, som ønsker at skabe integration til fagsystemet. Derfor arbejder Dataadgang som udgangspunkt på at få bygget en teknisk løsning, hvor kommuner, leverandører og andre interessenter får stillet de nødvendige data til rådighed. I enkelte tilfælde vil projektets vision dog blive søgt opnået med andre virkemidler, fx ved at påvirke lovgivningen eller ved at udfærdige standardkontrakter. Projekt Dataadgang vil i de kommende år udvikle en række delleverancer, som starter med udviklingen af et proof of concept i Krav og kontrakter Umbrella Natur og Miljø Natur- og miljøløsningen kommer til at understøtte selvbetjening af udvalgte sagsområder inden for teknik- og miljøområdet. Foreløbig forventer KOMBIT, at det blandt andet kommer til at dreje sig om etablering af jordvarmeanlæg, etablering af ny sø og etablering af spildevandsanlæg

14 Ved at digitalisere ansøgningsproceduren for sagsområderne sikrer man, at postgangen automatiseres, og antallet af fejl begrænses. Samtidig vil borgeren allerede på ansøgningstidspunktet kunne få besked, hvis der er åbenlyse konflikter i forhold til ansøgningen, og han eller hun vil få et bedre indblik i sagsbehandlingsproceduren. KOMBIT forventer, at Natur- og miljøløsningen vil gå i drift i FLIS FLIS er det daglige navn for projektet Fælleskommunal LedelsesInformations- System. FLIS er et system, der på en struktureret måde vil samle kommunernes nøgletal og fremvise dem på en overskuelig måde. Dette vil give bedre overblik over indsatser og resultater. Med FLIS bliver det derfor lettere for kommunerne at benchmarke og prioritere de interne udviklingsprocesser. Målet er at give kommunerne værktøjer til at løse opgaver med ledelsesinformation og dokumentation på en ny, nem, kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. Projektet går i udbud medio 2011 med forventet indgåelse af kontrakt i efteråret 2011 og levering af version 1 primo Udvikling Umbrella - Digital Flytning Digital Flytning bliver en brugervenlig løsning, der sikrer, at borgere fremover kan anmelde flytning til kommunen over nettet. Løsningen bliver en helhedsløsning, der på samme tid sikrer, at alle relevante instanser får besked, og at borgeren samtidig bestiller fx sundhedskort. Samtidig vil løsningen lette arbejdet for sagsbehandlerne, når de skal behandle flytteanmeldelserne. Projekt Digital Flytning vil arbejde mod en høj grad af automatisering af kontrol processerne, så antallet af sager, som skal behandles manuelt, vil være så lavt som muligt. Digital Flytning går i luften i sommeren DUBU DUBU står for Digitalisering af området for Udsatte Børn og Unge og er en løsning, der vil fremme effektivitet og kvalitet på børne- og ungeområdet. DUBU vil samle oplysninger og dokumentation og vil dermed gøre det nemmere at få overblik og forbedre den økonomiske styring på området. Med DUBU vil det være muligt at reducere den tid, sagsbehandlerne bruger på administration. Det frigør vigtig tid til konkret behandling af sager og sikrer en bedre prioritering af indsatserne. Løsningen bygger på den socialfaglige metode Integrated Children s System (ICS). Flere end 40 kommuner har indtil nu tilsluttet sig DUBU, som vil gå i drift med version 1 omkring årsskiftet 2011/2012. Prismodel En stadig større del af kommunernes budgetter går til it. Derfor er der et stort behov i kommunerne for mere rimelige, forudsigelige og forståelige it-priser. Intentionen med prismodelprojektet er at producere en fælles prismodel, som kommuner kan anvende fx i forbindelse med udbud, og som også vil kunne bruges, når der bliver indkøbt fælles løsninger gennem KOMBIT. Modellen vil også indeholde krav til, hvordan leverandøren kan sammensætte sine priser for en given løsning, herunder krav til løsningernes ydelsesopdeling og servicemål. Målet med prismodellen er at skabe både større gennemsigtighed af it-løsningers prissætning og sammenlignelighed mellem it-leverandørernes forskellige produkter. Modellen skal også lette kommunernes arbejdsbyrde i forbindelse med udbud

15 Modellen består af en række forskellige leverancer, herunder et benchmarkingværktøj som kommunen kan bruge til at sammenligne sig med andre kommuner, en regnemaskine, der gør det lettere for kommunen at sammenligne priser mellem forskellige leverandører og et sæt fælles udbuds- og kontraktskabeloner. Regnemaskinen vil være tilgængelig fra foråret Drift BBR BBR står for Bygnings- og Boligregistret og er et landsdækkende register, der indeholder data på samtlige bygninger og boliger i Danmark. BBR var KOMBITs første skib i søen, da det blev idriftsat den 1. december Det erstattede det tidligere Bygge- og Boligregister fra 70 erne, som efterhånden var blevet utidssvarende. Sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen og KL sørger KOMBIT nu for, at det nye BBR løbende bliver justeret i forhold til såvel kommunale ønsker som statslige krav. NemRefusion NemRefusion er en ny løsning for indberetning af syge- og barseldagpenge. Via NemRefusion kan virksomheder, selvstændige og a-kasser let og hurtigt anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge samt indberette sygesamtaler. Og kommunerne kan automatisk hente indberetningerne direkte ind i deres fag- og ESDH-systemer. Løsningen blev lanceret den 23. august 2010 og er udviklet i et samarbejde mellem KOMBIT, KL og Beskæftigelsesministeriet. Den nye løsning er en moderniseret udgave af den succesfulde indberetningsløsning på Virk.dk. NemRefusion gør livet nemmere for kommuner, virksomheder og a-kasser ved at åbne for automatisk indberetning via system-til-system snitflader. Den 1. september 2011 bliver det obligatorisk at benytte NemRefusion, når man ønsker at anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge. Ved lukningen af de gamle manuelle kanaler bliver det nemmere for kommunerne at indhente det fulde potentiale, der er i løsningen. Arbejdsgangsbanken Arbejdsgangsbanken er en unik videnbase, som indeholder diagrammer, der på en struktureret og overskuelig måde viser arbejdsprocesserne i over 800 kommunale arbejdsgange. Dermed kan Arbejdsgangsbanken hjælpe kommunerne med at give overblik og sikre effektivitet og kvalitet i arbejdet. Hvis en kommune for eksempel har behov for at effektivisere sagsbehandlingen i sit jobcenter, er det ikke nødvendigt at opfinde den dybe tallerken igen. Beskrivelser af arbejdsgangene kan findes i Arbejdsgangsbanken, og dermed kan effektiviseringen komme langt hurtigere fra start. Arbejdsgangsbanken kan også bruges ved udarbejdelse af kravspecifikationer til nye it-systemer, fordi de med stor nøjagtighed beskriver de arbejdsgange, systemerne skal kunne understøtte. KOMBIT stiller diagrammerne i Arbejdsgangsbanken gratis til rådighed for både kommuner, it-leverandører og andre. Det sker for at sikre, at kommunerne kan høste det fulde potentiale af diagrammerne

16 Services & programmer Ud over KOMBITs projekter, der følger faserne i vores projektmodel, kører KOMBIT også en række services og programmer Transitionsaftalen Transitionsaftalen blev indgået mellem KMD og KL i forbindelse med salget af KMD. Aftalen har til formål at sikre den fortsatte udvikling på de aftaler, kommunerne har med KMD, og at priserne på de løsninger, hvor KMD har monopol, ikke stiger mere end de gjorde, mens kommunerne stadig ejede KMD. KOMBIT varetager det daglige arbejde med transitionsaftalen, herunder overvågningen af priser. Transitionsaftalen udløber senest i Udbudsplanen Udbudsplanen for monopolområderne er den overordnede ramme for flere konkrete projekter, som skal skabe konkurrence om it-opgaverne på de kommunale it-løsninger, hvor KMD i dag har monopol. Løsningsområderne er beskrevet i transitionsaftalen, som KL indgik med KMD, da KMD blev solgt. Udbudsplanen omfatter primært løsninger, der beregner offentlige ydelser til borgeren. De første forprojekter i forbindelse med udbudsplanen er sat i gang på Kontanthjælp og Ejendomsregister. Klippekortet Klippekortet er en del af transitionsaftalen. KOMBIT og KL har som led i denne aftale frem til 2015 ret til timers bistand pr. år fra KMD. Timerne skal bruges til arbejdet med standardiserede grænseflader og udvikling af mindre digitaliseringsopgaver i forbindelse med KMD s kritiske it-løsninger. KOMBIT er tovholder i forhold til varetagelsen af Klippekortet og sørger for, at kommuner og KL bliver inddraget i planlægningen. Rådgivning I KOMBIT har vi samlet de it-mæssige, økonomiske og juridiske kompetencer, der skal til for at kunne bistå kommunerne i spørgsmål om fx indgåelse af kontrakter og køb af it-systemer. Til hver rådgivningsopgave sørger KOMBIT for at sammensætte det rådgiverhold, som bedst matcher den enkelte kommunes ønsker og behov. Flere end 60 kommuner har foreløbig modtaget rådgivningsbistand af KOMBIT. Umbrella-programmet Formålet med Umbrella-programmet er at samle idéer til digitalisering og effektivisering ved hjælp af digitale løsninger. I regi af Umbrella vil der i de kommende år blive udviklet selvbetjeningsløsninger på minimum fem områder. Flere og bedre selvbetjeningsløsninger vil være til glæde for både borgerne, som vil opleve nemmere og hurtigere service, og for kommunerne som vil kunne bruge deres kræfter på andet og mere end tidsrøvende tastearbejde og fejlretninger. Udvælgelse af projekter til Umbrella-programmet sker på baggrund af business cases, som skal være positive for både kommuner og KOMBIT, hvis KOMBIT skal udvikle løsningen. De første løsninger i Umbrella bliver Digital Flytning og Natur- og miljøløsningen. 78 kommuner har foreløbig valgt at tilslutte sig det overordnede Umbrella-program

17 KommuneNetværk KOMBIT KommuneNetværk samler kommuner med en fælles it-faglig udfordring. Det primære formål med netværkene er at samle kommunerne omkring fælles interesser eller udfordringer. Gennem netværkene kan kommunerne bl.a. gå sammen om udbudsudarbejdelse og dermed lette den ofte tunge opgave, det er at lave et udbud til indkøb af et fagsystem. Det første KommuneNetværk, et ESDH-udbudsnetværk, er under etablering

18 Organisation

19 Organisation KOMBIT er en projektorganisation, og næsten alle medarbejdere i KOMBIT er tilknyttet et eller flere projekter. Ledelsen i KOMBIT består ud over administrerende direktør Hans Berthelsen, der har en baggrund fra KL, af markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen og projektdirektør Peter Egelund, som begge har mange års erfaring fra private it-virksomheder i ind- og udland. Bestyrelsen i KOMBIT består af fem medlemmer, som holder møde fire gange årligt. Desuden har KOMBIT en såkaldt porteføljegruppe, som består af 16 medlemmer fra kommuner, KL og KOMBIT. Porteføljegruppen mødes en gang i kvartalet og rådgiver KOMBITs ledelse om vigtige spørgsmål på områder som strategi, forretningsmodeller og projektportefølje. For at sikre den tætte kontakt med kommunerne arbejder KOMBIT med indstationeringer af kommunale medarbejdere i kortere eller længere perioder. Desuden inddrages kommunerne for eksempel i følge- og referencegrupper eller som medlemmer af styregruppen på projekterne. Bestyrelse Borgmester Erik Fabrin, Rudersdal Kommune (formand) Borgmester Nicolai Wammen Aarhus Kommune (næstformand) Borgmester Lars Krarup Herning Kommune Borgmester Niels Hörup Solrød Kommune Borgmester Helge Friis Halsnæs Kommune Det er KL, der som ejer udpeger KOMBITs bestyrelse

20 Ledelse Adm. direktør Hans Berthelsen, KOMBIT A/S Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBIT A/S Projektdirektør Peter Egelund, KOMBIT A/S Porteføljegruppe Porteføljegruppen er KOMBITs kommunale rådgivningsforum. Gruppen mødes mindst en gang i kvartalet og rådgiver KOMBITs ledelse på områder som strategi, forretningsmodeller og projektportefølje. Medlemmerne i gruppen er bl.a. udpeget af Kommunaldirektørforeningen i Danmark. Kommunaldirektør Jane Wiis Frederikshavn Kommune Adm. direktør Claus Juhl Københavns Kommune Børne- og ungdomschef Bruno Borella Rebild Kommune Cheføkonom Jan Olsen KL Kommunaldirektør Bjarne Pedersen Rudersdal Kommune Ældre- og Handicapdirektør Jan Nielsen Aalborg Kommune Centerchef Jørgen Kristensen Rasch Egedal Kommune Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller Hedensted Kommune Teknisk direktør Svend W. Jensen Næstved Kommune Stadsdirektør Jørgen Clausen Odense Kommune Afdelingschef Ralf Klitgaard Jensen KL Direktør Steen Hundevad Knudsen Direktør Henrik Zangenberg Zangenberg & Co

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Udbudsplan for monopolområdet

Udbudsplan for monopolområdet Udbudsplan for monopolområdet Morten Hass, KOMBIT 1 KOMBIT s mission er at samle kommuner om fælles it-løsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet Vi skaber værdi for kommuner ved at Samle kommunal

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere