IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 Scotch-Weld DP-270 Sort, Part A og B. Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 7.02 Revisionsdato: 13/09/2012 Erstatter Dato: 20/08/2012 Transport versions nummer: 1.00 (31/10/2011) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt Scotch-Weld DP-270 Sort, Part A og B. Produkt identifikations numre FS Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Struktur klæbestof. 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: 1.4 Nødtelefon (+45) Dette produkt er et kit eller et produkt med flere dele, som består af flere, uafhængigt pakkede bestanddele. Et MSDS for hvert af disse bestanddele er inkluderet. Adskil ikke individuelle bestanddeles MSDS'er fra denne kit forside. Dette MSDS's dokument numre for bestanddele i dette kit er: , TRANSPORTOPLYSNINGER FS Komponent 1 ADR/RID: UN3267, CORROSIVE LIQUID, BAISC, ORGANIC, N.O.S., LIMITEDQUANTITY, (4,4-Methylenbis(2- Methylcyclohexylamin) og 4-No-nylphenol, forgrenet), 8., II, (--), ADR Klassificerings Kode: C7. IMDG-KODE UN3267, CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (4,4-METHYLENEBIS(2- METHYLCYCLOHEXYLAMINE) AND 4-NONYL PHENOL,BRANCHED), 8., II, IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, LIMITED QUANTITY, Marine Pollutant, (4-NONYL PHENOL,BRANCHED), EMS: FA,SB. Side: 1 af 3

2 Scotch-Weld DP-270 Sort, Part A og B. ICAO/IATA: UN3267, CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (4,4-METHYLENEBIS(2- METHYLCYCLOHEXYLAMINE) AND 4-NONYL PHENOL,BRANCHED), 8., II. Komponent 2 ADR/RID: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S.LIMITED QUANTITY, (Flydende Epoxyresin), 9., III, (--), ADR Klassificerings Kode: M6. IMDG-KODE UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (LIQUID EPOXY RESIN), 9., III, LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SF. ICAO/IATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (LIQUID EPOXY RESIN), 9., III, fish and tree marking may be required (> 5kg/l), LIMITED QUANTITY. KIT ETIKET 2.2 Etiketelementer Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symboler: T N T Giftig N Miljøfarlig Indeholder: Se relevante del af kit MSDS for information om indholdsstoffer på fareetiket.. Risikosætninger: R60 Kan skade forplantningsevnen. R23/24 Giftig ved indånding og ved hudkontakt. R22 Farlig ved indtagelse. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Sikkerhedssætninger: S53 Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. S22 Undgå indånding af støv. S23A Undgå indånding af dampe. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker S45 S61 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning Særlige fællesskabsbestemmelser vedrørende etikettering af bestemte stoffer: Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger. Forbeholdt professionelle brugere. Noter vedrørende etikettering: Baseret på 3M Toxicity Test Data. Revisions information: Side: 2 af 3

3 Scotch-Weld DP-270 Sort, Part A og B. Revisions Ændringer: Ikke Omfattet Side: 3 af 3

4 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 6.02 Revisionsdato: 11/10/2012 Erstatter Dato: 24/08/2012 Transport versions nummer: 1.00 (31/10/2011) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B 1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Struktur klæbestof. Todelt basekomponent epoxy klæbestof 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: 1.4 Nødtelefon Giftlinien Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.): Produkt registreringsnummer: (100kg) Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Fareidentifikation: Giftig i forbindelse med reproduktion; Repr. Cat. 2; R60 Lokalirriterende; Xi; R36/38 Sensibiliserende; R43 Miljøfarlig: N; R51/53 For fuld tekst af R-sætninger, se sektion Etiketelementer Side: 1 af 14

5 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Giftig Miljøfarlig Indeholder: Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700); Polystyren Risikosætninger: R60 Kan skade forplantningsevnen. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet. Sikkerhedssætninger: S53 Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker S45 S61 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning Særlige fællesskabsbestemmelser vedrørende etikettering af bestemte stoffer: Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger. Forbeholdt professionelle brugere. Noter vedrørende etikettering: For RM'en brugt i dette produkt, CASRN er klassificeret som T; R60F Andre farer Ingen kendte Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) NLP Xi:R36-38; N:R51/53; R43 (EU) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Hud Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) Aquatic Chronic 3, H412 (Selvklassificeret) Polystyren NLP Carbon Black EINECS 215-0,5-1, Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R- og H-sætning, der refereres til i denne sektion. Side: 2 af 14

6 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstående indholdsstoffer. For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vpbt, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad Carbon Black ( ) Er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer (Grænseværdilisten, Bilag 3.6) For begrænsinger ved brug se: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget på kræftlisten og nævnt i dette afsnit. Carbon Black ( ) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljøstyrelse Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjenkontakt: Skyl med store mængder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsæt med skylle. Hvis symptomer fortsætter - søg lægehjælp. Hudkontakt: Skyl straks med sæbe og vand. Tilsmudset tøj tages straks af og vaskes før det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstår - søg lægehjælp. Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp. Ved Indtagelse: Skyl og rens munden. Hvis du føler dig utilpas - søg lægehjælp. 4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og forsinkede se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling Ikke anvendeligt 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Ved brand: Anvend kuldioxid eller tørstof til brandslukning. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen Ingen naturlige i dette produkt. Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter Stof Aldehyder Kulbrinter Kulilte Kuldioxid Ketoner Giftige Dampe, Gasser, Partikler Forhold Ved Forbrænding Ved Forbrænding Ved Forbrænding Ved Forbrænding Ved Forbrænding Ved Forbrænding 5.3 Råd til brandslukningspersonale Der forventes ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare. Side: 3 af 14

7 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Ventiler området. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, sørg for mekanisk ventilation til at sprede eller udblæse dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan være antændelseskilde og kan forårsage at brandfarlige gasser og dampe i området med spild går i brand eller eksploderer. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr. 6.2 Miljømæssige forholdsregler Undgå udledning til miljøet. Ved større spild, afdæk afløb og lav afskærmning for at forebygge at stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljøet. 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning Spild opsamles. Dæk med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsætning af et absorberende materiale ikke fjerner risikoen for at det er giftigt, ætsende eller brændbart. Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Ventilér området med frisk luft. Læs og følg sikkerhedsforanstaltningerne på Leverandørbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Kun til industriel eller professionel brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Undgå udledning til miljøet. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Anvend de påkrævede personlige værnemidler (som f.eks. handsker, åndedrætsværn...). Undgå hudkontakt med varm lim. Undgå indånding af støv dannet ved bearbejdning af hærdet produkt, såsom ved skæring, slibning o.lign. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) 7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed Holdes væk fra syrer. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. Opbevares på et velventileret sted og efter Justitsministeriets regler. Brandfareklasse: III 1 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler 8.1 Kontrol parametre Erhvervsmæssige grænseværdier Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ myndighed Carbon Black Danmark OEL'er: Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier Begrænsningstype TWA(8 timer):3.5 mg/m3 Supplerende kommentarer Kræftfremkaldende Side: 4 af 14

8 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B TWA: Time-Weighted-Average STEL: Short Term Exposure Limit ppm: parts per million mg/m3: milligram per m3 CEIL: Loftsværdi 8.2 Eksponeringskontrol 8.3 maskinmæssig kontrol Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation til at kontrollere luftbårne udsættelser er under relevante evante grænseværdier og/eller kontroller støv/røg/ /gas/tåge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrækkeligt, så anvend åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse Følgende typer øjenværn anbefales: Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne. Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller. Hud/hånd beskyttelse Bær beskyttelseshandsker. Handsker lavet af følgende materialer anbefales: Polymerlaminat Beskyttelse af åndedrætsorganer Brug egnet åndedrætsværn, hvis ventilation ikke er tilstrækkelig til at undgå overeksponering. En eksponeringsvurdering kan være nødvendig for at beslutte om åndedrætsværn er påkrævet. Hvis der er behov for åndedrætsværn, så brug åndedrætsværn som del af det fulde beskyttelse af åndedrætsudstyr. Baseret på resultaterne af eksponeringsvurderingen, vælg fra følgende åndedrætsværntype(r) for at reducere indåndingseksponeringen. Halv- eller helmaske med filter mod partikler i klasse FFP3/P3. Europæiske standarder (CEN): EN149:2001 eller EN140/EN143 eller EN136/EN143 Spørgsmål omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af åndedrætsværn Såfremt malkoden medfører mere restriktiv type åndedrætsværn (værnemidler) - skal vurderingen af værnemidler være i henhold til retningslinierne nævnt i malkodebekendtgørelsen. Termiske farer Anvend varme isolerende handsker under håndtering af dette materiale for at undgå termiske forbrændinger. 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Væske Udseende/Lugt Sort, med meget mild lugt. ph Ikke Anvendelig Kogepunkt/kogepunktsinterval > 148,9 ºC Smeltepunkt Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke klassificeret. Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt > 93,3 ºC [Testmetode:Lukket kop (CC)] Selcantændelig temperatur Brandfarlige Begrænsninger (LEL) Ikke Anvendelig Side: 5 af 14

9 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B Brandfarlige Begrænsninger (UEL) Ikke Anvendelig Damptryk <= ,4 Pa 55 ºC ] Relativ Densitet 1,150 [Ref Std:Vand=1] Vandopløselighed Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Fordampningshastighed Dampmassefylde Viskositet Densitet Nul Ikke Anvendelig Pa-s [Detaljer:Forhold: (ved stuetemperatur)] 1,15 g/ml 9.2 Anden information Farlige Luft Forurenende Stoffer 0 vægt % [Testmetode:Beregnet] Flygtige Organiske Bestanddele (VOC) 0 g/l [Testmetode:beregnet SCAQMD regel 443.1] Flygtige Organiske Bestanddele (VOC) 0 g/l [Detaljer:EU VOC indhold] Procent flygtig <=0,1 % VOC Less H2O & Undtagne Opløsningsmidler 9,73 g/l [Testmetode:testet per EPA metode 24] [Detaljer:ved brug som tilsigtet med part A] 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette materiale betragtes som værende ikke-reaktiv under normale brugsforhold Kemisk stabilitet Stabil Sandsynlighed for farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke forekomme Forhold, der skal undgås Der dannes varme under hærdeprocessen. På lukkede områder bør der ikke hærde en større masse end 50 gram for at forhindre for tidlig reaktion (exotermisk reaktion) med deraf følgende dannelse af intens varme og røg Uforenelige materialer Stærke syrer Stærke oxidationsmidler 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Stof Ingen kendte. Forhold 11: Toksikologiske oplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed. Derudover bør Toksikologisk data på stoffer ikke være reflekteret i materialet og/eller tegn eller symptomer på eksponering, fordi et indholdsstof kan være tilstede under grænseværdien for etikettering, der er måske ikke mulighed for at blive eksponeret for stoffet eller data er måske ikke relevant for materialet som en helhed Information om Toksikologiske egenskaber Side: 6 af 14

10 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B Tegn og Symptomer på Eksponering Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer: Øjenkontakt: Moderat irritation af øjnene med symptomer som rødme, hævelser, smerter, tårer og sløret syn. Støv dannet ved skæring, slibning og lignende kan medføre irritation af øjnene. Hudkontakt: Mild hudirritation: Tegn/symptomer kan være lokal rødme, hævelse, kløe og tør hud. Allergisk hudreaktion med symptomer som rødme, hævelser, blister og kløe. Indånding: Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen. Støv fra skæring, slibning og lignende kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Indtagelse: Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Reproduktions/Udviklings (fostre) Toksicitet: Indeholder et eller flere stoffer, som kan medføre fosterskader eller anden reproduktionsskade. Toksikologisk Data Akut Toksicitet Navn Rute Arter / Typer Værdi Overordnede produkt Indtagelse Ingen test data til rådighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg Bisphenol-A-diglycidylether, Dermal Rotte LD50 > mg/kg reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-A-diglycidylether, Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Polystyren Dermal Kanin LD50 > mg/kg Polystyren Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg Carbon Black Dermal Kanin LD50 > mg/kg Carbon Black Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg ATE = Akut Toksicitets Estimat Ætsningsfare på huden/irritation Navn Arter / Typer Værdi Bisphenol-A-diglycidylether, Kanin Mildt irriterende reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Polystyren Ingen særlig irritation Carbon Black Ingen særlig irritation Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Bisphenol-A-diglycidylether, Kanin Moderat irriterende reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Polystyren Carbon Black Side: 7 af 14

11 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Værdi Bisphenol-A-diglycidylether, Mennesker og dyr Sensibiliserende reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Polystyren Carbon Black Sensibilisering af åndedrætsorganerne Navn Arter / Typer Værdi Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = Menneske Der eksisterer 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Polystyren Carbon Black Kimcelle Mutagenicitet Navn Rute Værdi Bisphenol-A-diglycidylether, In Vivo Ikke mutagent reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) In Vitro Der eksisterer Polystyren In Vitro Ikke mutagent Carbon Black In Vivo Der eksisterer kræftfremkaldende Navn Rute Arter / Typer Værdi Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Dermal Mus Der eksisterer data, men data er en klassificering Polystyren Ikke specificeret Der eksisterer data, men data er en klassificering Carbon Black Dermal Ikke carcinogent Carbon Black Indtagelse Ikke carcinogent Carbon Black Indånding Kræftfremkaldende Reproduktionstoksicitet Reproduktions- og/eller Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodukt;ho mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodukt;ho mologe med mv < eller = Indtagelse Indtagelse Ikke reproduktionsskadelig for kvinder. Ikke reproduktionsskadelig for mænd. Resultat Rotte NOAEL 750 Rotte NOAEL 750 Eksponeringsvarigh ed 2 generation 2 generation Side: 8 af 14

12 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodukt;ho mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodukt;ho mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Polystyren Carbon Black Dermal Indtagelse Ikke udviklingsskadelig. Ikke udviklingsskadelig. Kanin NOAEL 300 Rotte NOAEL 750 under organogenesis 2 generation Mål-Organ(er) Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Polystyren Ingen data til Carbon Black Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne rådighed Der eksisterer Irritation. Positiv Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Bisphenol-Adiglycidylethe r, reaktionsprod ukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyhar piks med mv < eller = 700) Bisphenol-Adiglycidylethe r, reaktionsprod ukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyhar piks med mv < eller = 700) Dermal Lever Der eksisterer Dermal nervesystemet Alle data er negative Rotte NOAEL Rotte NOAEL år 13 uger Bisphenol-A- Indtagelse Høresystemet Alle data er Rotte NOAEL dage Side: 9 af 14

13 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B diglycidylethe r, reaktionsprod ukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyhar piks med mv < eller = 700) Polystyren hjerte Hormonsystem hæmatopoietisk system Lever øjne Nyre og/eller Blære negative Ingen data til rådighed Carbon Black Indånding hjerte Der eksisterer Carbon Black Indånding pneumoconiosis Der eksisterer Udsugningsfare Navn Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Polystyren Carbon Black NOEL N/A NOAEL N/A Værdi Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Venligst kontakt adresse, eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele. 12: Miljøoplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed. Supplerende information, som fører til materiale klassificering under punkt 2 kan evt. udleveres ved henvendelse. Derudover bør data på effekter og miljøet på stoffer ikke være reflekteret i dette afsnit, da et indholdsstof er tilstede under grænsen for krav om etikettering, der forventes ikke at være mulighed eksponering af stoffet eller data betragtes ikke som værende relevant for materialet som en helhed Økotoksicitet Akut fare for vandmiljøet: GHS Acute 2: Giftig for vandlevende organismer. Kronisk fare for vandmiljøet: GHS kronisk fare, farekategori 3: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Ingen produkt testdata til rådighed Materiale Cas # Organisme Type Eksponering Test Slutpunkt Bisphenol-Adiglycidylether Ricefish Laboratorie 96 timer Dødelig Koncentration, 50% (LC50) reaktionsprodu kt;homologe Test Resultat 1,41 mg/l Side: 10 af 14

14 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B med mv < eller = 700(Epoxyharp iks med mv < eller = 700) 12.2 Persistens og nedbrydelighed Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodu kt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharp iks med mv < eller = 700) Laboratorie Bionedbrydnin g 28 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 0 vægt % OECD 301C - MITI (I) 12.3 Bioakkumulationspotentiale Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodu kt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharp iks med mv < eller = 700) Laboratorie BCF - Andre 28 dage Bioakkumuleri ngs Faktor <42 OECD 305E-Bioaccum Fl-thru fis 12.4 Mobilitet i jord Kontakt producent for yderligere information Resultater af PBT-vurdering Ingen tilgængelig information på nuværende tidspunkt. Kontakt producent for yderligere information Andre negative virkninger Ingen information til rådighed 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder for affaldsbehandling Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemelse med lokal/regional/national/international lovgivning Bortskaf fuldstændigt udhærdet (eller polymeriseret) materale hos et anlæg som er godkendt til at håndtere industrielt affald. Som et bortskaffelses alternativ, forbrænd uhærdet i produkt hos et godkendt forbrændingsanlæg for kemikalieaffald. Ordentlig destruering kan kræve brug af supplerende brændstof under forbrændingsprocessen. Koden for affaldsstrømmen er baseret på forbrugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC /532/EC og Side: 11 af 14

15 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges. EU affaldskode (produkt som solgt) Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Maling, farver, klæbestoffer og resiner, som indeholder farlige stoffer Kemikalieaffaldsgruppe / kode: Affaldsgruppe; H 3.51 Affald skal udsmides i specielt afmærkede containere - isocyanat/epoxy resin Produktet indeholder carcinogen - skal udsmides i specielle containere markeret med en gul label og den danske carcinogen sætning 14: Transportoplysninger ADR: Miljøfarligt indhold, væske, N.O.S. begrænset antal (BISPHENOL A-EPICHLOROHYDRIN COPOLYMER) Klasse 9; emballage IMDG: UN3082; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S.,(BISPHENOL A- EPICHLOROHYDRIN COPOLYMER); Class 9; Packaging group III; Ems FA, SF. IATA: UN3082; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S.; (BISPHENOL A- EPICHLOROHYDRIN COPOLYMER); Class 9; Packaging group III. 15: Oplysninger om regulering Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen kræftfremkaldende Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Klassifikation Lovgivning Polystyren Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency for Research on Cancer Carbon Black Grp. 2B: Stoffer mistænkt for at være humane carcinogener. International Agency for Research on Cancer Global inventory status Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Korean Toxic Chemical Control Law. Særlige restriktioner kan være gældende. Kontakt den sælgende division for supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Særlige restriktioner kan være gældende. Kontakt den sælgende division for supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Japan Chemical Substance Control Law. Særlige restriktioner kan være gældende. Kontakt den sælgende division for supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Philippines RA 6969 requirements. Særlige restriktioner kan være gældende. Kontakt den sælgende division for supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med new substance notification requirements of CEPA. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med chemical notification requirements of TSCA. Særlige restriktioner kan være gældende. Kontakt den sælgende division for supplerende information. Information om Dansk lovgivning Brugeren skal have gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med Polyurethan- og Epoxyprodukter. Mal-kode (1993): 00-1 Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993, for information om krav til åndedrætsværn og andre Side: 12 af 14

16 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B personlige værnemidler m.m. når der arbejdes med kodenummererede produkter. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde, der kan tillade anvendelse under særlige omstændigheder Kemikaliesikkerhedsvurdering Ikke anvendelig 16: Andre oplysninger Liste af relevante H Sætninger H315 H317 H319 H411 Forårsager hudirritation. Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Liste over relevante R-sætninger R36 Irriterer øjnene. R38 Irriterer huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet. Revisions information: Revisions Ændringer: Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer blev ajourført. Punkt 2: Information omkring fare indikation blev ajourført. Punkt 12: Information om persistens og Nedbrydelighed blev ajourført. Punkt 12: Information om potentiale for bioakkumulering blev ajourført. Sektion 14: Transportklassificering blev ajourført. Punkt 1: Nødtelefon blev ajourført. Punkt 7: Information om forholdsregler for sikker håndtering. blev ajourført. Punkt 2: Heading om etiketterings noter blev tilføjet. Punkt 2: Etiket bemærkninger blev tilføjet. Label: Grafisk tekst blev tilføjet. Etiket: Grafik blev tilføjet. Etiket: Grafik blev tilføjet. Label: Grafisk tekst blev tilføjet. Punkt 2: Symbol var slettet. Sektion 2: Symboler titel var slettet. Section 8: 8.1. Derived no effect level (DNEL) tabel overskrift var slettet. Section 8: 8.1. Predicted no effect concentrations (PNEC) tabel overskrift var slettet. Section 8: 8.1. Derived no effect level (DNEL) tabel indholdsstof kolonne overskrift var slettet. Section 8: 8.1. Derived no effect level (DNEL) tabel population kolonne overskrift var slettet. Section 8: 8.1. Derived no effect level (DNEL) tabel menneskelig udsættelsesmønster kolonne overskrift var slettet. Section 8: 8.1. Derived no effect level (DNEL) tabel DNEL kolonne overskrift var slettet. Section 8: DNEL tabel række var slettet. Section 8: 8.1. Predicted no effect concentrations (PNEC) tabel indholdsstof kolonne overskrift var slettet. Section 8: 8.1. Predicted no effect concentrations (PNEC) tabel afsnit kolonne overskrift var slettet. Section 8: 8.1. Predicted no effect concentrations (PNEC) table PNEC kolonne overskrift var slettet. Section 8: PNEC tabel række var slettet. Section 8: 8.1. Derived no effect level (DNEL) tabel Nedbrydningsprodukt kolonne overskrift var slettet. Section 8: 8.1. Predicted no effect concentrations (PNEC) tabel Nedbrydningsprodukt kolonne overskrift var slettet. DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende Side: 13 af 14

17 Scotch-Weld (TM) Brand DP-270 Sort, Part B viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte, indirekte, generelle eller specifikke, hændelige eller tilfældige tab eller skader eller følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab eller påvirkning af indtægter, avance eller omsætning ) relateret til eller som følge af oplysninger i dette dokument herunder som følge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Informationen gælder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. 3M Danmark SDS'er er tilgængelige på Side: 14 af 14

18 3M(TM) Scotch-weld(TM) Epoxy potting compound/adhesive 270 B/A,sort (Part A) Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 5.00 Revisionsdato: 16/10/2012 Erstatter Dato: 24/08/2012 Transport versions nummer: 1.00 (31/10/2011) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 3M(TM) Scotch-weld(TM) Epoxy potting compound/adhesive 270 B/A,sort (Part A) 1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Struktur klæbestof. part A af 2 parts klæbestof. 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: 1.4 Nødtelefon Giftlinien Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.): Produkt registreringsnummer: (100kg) Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Korrosiv til metal: kategori 1.Akut Toksicitet (indånding): Kategori 2. Akut toksicitet (dermal): Kategori 3. Akut toksicitet (oral): Kategori 4 (Acute tox. 4). Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kategori 2A. Hudætsning/-/Irritation: Kategori 2 (Skin Corr. 2). Giftig for reproduction: Kategori 2.Akut Toksicitet for Vandmiljøet: Kategori 1. Kronisk Toksicitet for Vandmiljøet: Kategori 1. Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Fareidentifikation: Giftig for reproduktion; Repr. Cat. 3 R62-63 Side: 1 af 17

19 3M(TM) Scotch-weld(TM) Epoxy potting compound/adhesive 270 B/A,sort (Part A) Giftig; T; R23/24 Skadelig; Xn; R22 Lokalirriterende; Xi; R36/38 Miljøfarlig; N; R50/53 For fuld tekst af R-sætninger, se sektion Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 SIGNAL ORD FARLIG! Symboler: GHS05 (Ætsning) GHS06 (Dødningehoved og korslagte knogler) GHS08 (Sundhedsfarer) GHS09 (Miljø) Pictogrammer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. % af Vægt 4-nonylphenol, forgrenet ,2'-Dimethyl-yclohexylamin) Benzylalkohol FARESÆTNINGER: H290 H330 H311 H302 H319 H315 H361fd H410 Kan ætse metaller. Livsfarlig ved indånding. Giftig ved hudkontakt. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. FORHOLDSREGLER VED BRUG Forebyggelse: P260 P280C P281 P273 Reaktion: P304 + P340 P305 + P351 + P338 P310 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå udledning til miljøet VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bortskaffelse: Side: 2 af 17

20 3M(TM) Scotch-weld(TM) Epoxy potting compound/adhesive 270 B/A,sort (Part A) P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/regional/national/international lovgivning. 3,3% af blandingen består af komponenter af akut oral toksicitet. 11,96% af blandingen som består af komponenter med ukendt akut hud giftighed. 58,38% af blandingen består af komponenter med ukendt akut toksicitet ved indånding. Indeholder 3,3% af indholdsstofferne med ukendt fare for det akvatiske miljø. Noter vedrørende etikettering: Test data indikerer at dette materiale møder klassificeringskriterie for øje- og hudirritation, men ikke korrosion Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Giftig Miljøfarlig Indeholder: 4-nonylphenol, forgrenet; 2,2'-Dimethyl-yclohexylamin) Risikosætninger: R23/24 Giftig ved indånding og ved hudkontakt. R22 Farlig ved indtagelse. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen. R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Sikkerhedssætninger: S22 Undgå indånding af støv. S23A Undgå indånding af dampe. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker S45 S61 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning Noter vedrørende etikettering: R36/38 tilføjet i stedet for R35 baseret på resulaterne af hud-irritation/ætsende undersøgelse. 2.3 Andre farer Ingen kendte Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation 4-nonylphenol, forgrenet EINECS Repr.Cat.3:R62; Repr.Cat.3:R63; Side: 3 af 17

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M ESPE Adper Scotchbond 1XT Enhedsdosis Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer 4352156 CAS nummer 64-17-5 Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation Kemisk formel SIKKERHEDSDATABLAD Væske. C2-H6-O PUNKT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SALTSYRE 30% / DK 23 KG

SALTSYRE 30% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALTSYRE 30% / DK 23 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere