Årsrapport for regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2012 23. regnskabsår"

Transkript

1 Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No Årsrapport for regnskabsår Annual report for the year ended 31 December rd financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. april 2013 Adopted at the annual general meeting on 30 April dirigent/chairman

2 The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translation of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretation of the translation, the Danish language version shall prevail.

3 Indholdsfortegnelse/Contents Oplysninger om selskabet 1 Company details Ledelsespåtegning 2 Statement by management on the annual report Den uafhængige revisors erklæringer 3 Independent auditor's reports Ledelsesberetning 5 Management's review Årsregnskab Financial statements Anvendt regnskabspraksis 7 Accounting policies Resultatopgørelse 1. januar december 15 Income statement for the year ended 31 December Balance 17 Balance sheet Egenkapitalopgørelse 19 Statement of changes in equity Noter 20 Notes /2012/RBJ/UGP

4

5 Oplysninger om selskabet Company details Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej København N, Danmark Bestyrelse Supervisory board Aleksandr Shuster, formand/chairman Yegor S. Vassetzky Igor Fisch Andrei Petrov Steven Morell Direktion Executive board Alexander Duncan Stig Jarle Pettersen Tilknyttede virksomheder Group enterprises Affitech Research AS, Oslo, Norge, ejerandel/interest: 99% Associerede virksomheder Associates Expres2ion Biotechnologies ApS, Hørsholm, Danmark, ejerandel/interest: 24% Revision Auditors Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Tel: Fax: Bankforbindelse Bankers Danske Bank Jyske Bank 1

6 Ledelsespåtegning Statement by management on the annual report Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Affitech A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Today, management has discussed and approved the annual report of Affitech A/S for the financial year 1 January - 31 December The annual report is prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the company s financial position at 31 December 2012 and of the results of its operations for the financial year 1 January - 31 December In our opinion, the management s review includes a fair review of the matters dealt with in the management's review. We recommend the adoption of the annual report at the annual general meeting. København, den 8. april 2013 Copenhagen, 8. April 2013 Direktionen/executive board: Alexander Duncan Stig Jarle Pettersen Bestyrelsen/supervisory board: Aleksandr Shuster Yegor S. Vassetzky Igor Fisch formand/chairman Andrei Petrov Steven Morell 2

7 Den uafhængige revisors erklæringer Independent auditor's reports Til aktionærerne i Affitech A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Affitech A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. To the shareholders of Affitech A/S Report on financial statements We have audited the financial statements of Affitech A/S for the financial year 1 January - 31 December 2012, which comprise a summary of significant accounting policies, income statement, balance sheet, statement of changes in equity and notes. The financial statements have been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management s responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act. Further, management is responsible for such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor's responsibility Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with international standards on auditing and additional requirements according to Danish audit regulations. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor s judgement, including an assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity s preparation of financial statements that give a true and fair view. The purpose is to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not to express an opinion on the effectiveness of the entity s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used, the reasonableness of accounting estimates made by management as well as the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 3

8 Den uafhængige revisors erklæringer - fortsat Independent auditor's reports - continued Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabet på nuværende tidspunkt ikke har tilstrækkelige ressourcer til at finansiere selskabets drift og dets finansielle forpligtelser overfor datterselskaber i 2013, og hvis det ikke lykkes at indgå de ordninger, som er beskrevet i note 1, vil det være nødvendigt for bestyrelsen at overveje alternative ordninger, som muligvis kan have en betydelig, negativ indflydelse på selskabets netto aktiver. Som det også fremgår af note 1 i regnskabet, forventer bestyrelsen at indgå sådanne ordninger rettidigt. Det fremgår endvidere af note 1, at selskabets evne til at sikre yderligere finansiering af selskabets driftsaktiviteter og dermed evnen til at fortsætte driften er forbundet med væsentlig usikkerhed. Our audit has not resulted in any qualification. Opinion In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the company s financial position at 31 December 2012 and of the results of its operations for the financial year 1 January - 31 December 2012 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Emphasis-of-matter paragraph concerning matters in the financial statements Without modifying our opinion, we draw attention to note 1 in the financial statements that describes that the company currently does not have sufficient resources to fund its own operations and its financial obligations towards its subsidiaries in 2013, and if not succeeding in completing the arrangements described in note 1, the Board of Directors will need to consider alternative arrangements and such arrangements could have a potential significant negative impact on the net asset value of the company. As also described in note 1 in the financial statements the Board of Directors expects to complete such arrangements in due time. Note 1 further describes the existence of the uncertainty regarding the company s ability to secure further financing of its activities and thereby the ability to continue as a going concern. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Statement on the management s review In accordance with the Danish Financial Statements Act, we have read the management's review. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the financial statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the management s review is consistent with the financial statements. København, den 8. april 2013 Copenhagen, 8. April 2013 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Christian Schwenn Johansen statsautoriseret revisor state authorised public accountant 4

9 Ledelsesberetning Management's review Præsentation af virksomheden Affitech A/S er et biofarmaceutisk selskab med fokus på forskning og udvikling af humane antistoflægemidler mod kræft og andre alvorlige sygdomme. Business activities and mission Affitech A/S is a biopharmaceutical company dedicated to the discovery and development of fully human antibody therapeutics against cancer and other serious diseases. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for 2012 udviser et underskud på t.kr , og selskabets balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på t.kr Selskabets aktiekapital er i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning i april 2012 nedsat to ganger i løbet af Selskabets aktiekapital pr. 31. december 2012 er på kr Business review The Company's income statement for the year ended 31 December 2012 shows a net loss of DKK 18,973 thousand, and the balance sheet at 31 December 2012 shows equity of DKK 66,837 thousand. The company s share capital has, in accordance with decisions made at the annual general meeting in April 2012, been decreased twice in The company s share capital at 31st December 2012 is DKK 4,877,215. Selskabet blev afnoteret fra NASDAQ OMX Copenhagen den 24. oktober Selskabet kan dermed benytte årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B for årsrapporten, og derved undlade at aflægge koncernregnskab. The company was delisted from NASDAQ OMX Copenhagen on 24th October The company can, therefore, use the rules in the Danish Financial Statements Act for accounting class B for the annual report meaning that consolidated accounts can be excluded. Det kliniske fase I forsøg med Affitechs anti-vegf antistof AT001/r84 pågår planmæssigt i Rusland. Forsøget gennemføres af selskabets russiske samarbejdspartner IBC Generium. The clinical phase 1 study with Affitechs anti-vegf antibody AT001/r84 continues as planned in Russia. The study is being performed by Affitech s Russian partner IBC Generium. Going concern Til brug for den fortsatte drift i selskabet forventes det at der i 2013 er et likviditetsbehov som kræver finansiering. Selskabets største aktionær Trans Nova Investment Limited som ejer mere end 90 % af aktierne i Affitech A/S, har forpligtet sig til at støtte Affitech finansielt, således at selskabet kan betale sine forpligtelser når de forfalder mindst indtil 31. marts Going concern To ensure the ongoing business, the company expects to require additional funding in The company s main shareholder Trans Nova Investment Limited owning more than 90% of the shares in the company, has committed itself to provide necessary funding to ensure that Affitech A/S can discharge its obligations to any third party as they fall due at least until 31st March

10 Ledelsesberetning - fortsat Management's review - continued Der henvises til note 1. We refer to note 1. Begivenheder efter balancedagen Selskabets største aktionær Trans Nova Investment Limited har iværksat tvangsindløsning af de resterende minoritetsaktionærerne. Denne proces forventes afsluttet i løbet af april Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling. Post balance sheet events The company s main shareholder Trans Nova Investment Limited has initiated a process to redeem the shares held by all other shareholders. This process is expected to be completed in April No events have occurred after the financial year end which could significantly affect the company s financial position. 6

11 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Årsrapporten for Affitech A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder. Ændring i anvendt regnskabspraksis Selskabet er i 2012 afnoteret fra NASDAQ OMX Nordic og er ikke længere underlagt krav om at aflægge årsregnskab efter International Financial Reporting Standards, IFRS som godkendt af EU. Ledelsen har af administrative årsager besluttet at ændre anvendt regnskabspraksis i henhold til årsregnskabslovens 51, stk. 3, og aflægger herefter årsregnskabet for 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet har som følge af overgangen fra IFRS til årsregnskabsloven udarbejdet et årsregnskab efter årsregnskabsloven for regnskabsåret, der begynder den 1. januar 2012, jf. selskabets regnskabspraksis samt "Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven", med en åbningsbalance pr. 1. januar Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Overgangen fra IFRS til årsregnskabsloven har medført en ændring vedrørende indregning og måling af aktiebaseret vederlæggelse, der under selskabets hidtidige regnskabspraksis (IFRS) er indregnet som egenkapitalbaserede ordninger. I henhold til selskabet nuværende regnskabspraksis (årsregnskabsloven) har ledelsen valgt ikke at indregne aktiebaseret vederlæggelse. Herudover har overgangen fra IFRS til årsregnskabsloven ikke haft nogen påvirkning på indregning og måling. Effekten af overgang fra IFRS til årsregnskabsloven er The annual report of Affitech A/S has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act as regards reporting class B enterprises. In 2012, the company was delisted from NASDAQ OMX Nordic and is no longer subject to the requirement to present its financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards, IFRS as adopted by EU. Management has for administrative reasons decided to change the company s accounting policies in accordance with section 51(3) of the Danish Financial Statements Act. Accordingly, the financial statements for 2012 are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. As a result of the transition from IFRS to the Danish Financial Statements Act, the company has prepared a set of financial statements in accordance with the Danish Financial Statements Act for the financial year beginning 1 January 2012, cf. the company's accounting policies and " Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven ", with an opening balance sheet at 1 January Comparative figures have been restated to reflect the policy change. The transition from IFRS to the Danish Financial Statements act has led to a change in the recognition and measurement of share based payments, which under the company's previous accounting policies (IFRS) were recognised as equity based schemes. According to the company's current accounting practice (the Danish Financial Statements Act), management has chosen not to recognise share based payments. The transition from IFRS to the Danish Financial Statements Act has had no other impact on recognition and measurement. The effect of the transition from IFRS to the Danish 7

12 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued beskrevet i note 3. Financial Statements Act is described in note 3. Rapporteringsvaluta Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. Reporting currency The financial statements are presented in Danish kroner. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Foreign currency translation Transactions denominated in foreign currencies are translated into Danish kroner at the exchange rates at the date of the transaction. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Monetary items denominated in foreign currencies are translated into Danish kroner at the exchange rates at the balance sheet date. Realised and unrealised exchange gains and losses are recognised in the income statement as financial income/expenses. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter fra forsknings-, udviklings-, samarbejdskontrakter og for salg af AT001/r84 materiale til brug i kliniske og ikke-kliniske studier indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier for indtægtsførsel er opfyldt, herunder, at levering af ydelsen har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indtægtsføres fordelt over kontraktens løbetid i overensstemmelse med kontraktens betingelser. Nettoomsætning opgøres eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af prisreduktioner i form af rabatter. Income statement Revenue Income from research, development, cooperation agreements and income from sales of AT001/r84 material for use in clinical and non-clinical studies are recognized in the income statement if the general recognition criteria are met, including that the service concerned has been provided before year-end, that the amount can be made up reliably and that it can be expected to be received. Revenue is recognized over the term of the agreement in accordance with the terms and conditions of the agreement. Revenue is made up exclusive of VAT and charges and net of price reductions in the form of discounts. Licensindtægter for brug af selskabets rettigheder, indregnes når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og disse økonomiske fordele kan måles pålideligt. Income from license for use of the companies rights are recognized when it is probable those future economic benefits will flow to the company and that these can be measured reliably. Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, typisk ved varens levering. Revenue from the sale of goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, usually on delivery of the goods. 8

13 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued Royaltyomkostninger Royaltyomkostninger omfatter royalty til samarbejdspartnere for deres andel af licensindtægter og indtægter fra forsknings-, udviklings- og samarbejdskontrakter. Royalty costs Royalty costs include incurred royalty to collaborators for their part of the license income and income from research, development and cooperation agreements. Vareforbrug Vareforbrug omfatter varekøb, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning fra forsknings-, udviklingsog samarbejdskontrakter. Cost of goods sold Cost of goods sold includes purchases incurred to generate the year s income from research, development and cooperation agreements. Udviklingsomkostninger Udviklingsomkostninger omfatter gager, patent og lokaleomkostninger samt andre omkostninger, herunder eksterne tjenester, edb og afskrivninger, der vedrører udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter er karakteriseret ved, at et enkelt stof gennemgår en lang række toksikologiske tests til belysning af fysiske/ kemiske egenskaber samt effekt i enten kliniske forsøg i mennesker eller i prækliniske forsøg i dyr i det omfang disse er nødvendige for at ansøge myndighederne om tilladelse til at indlede kliniske forsøg. Development costs Development costs include salaries, expenses related to patents and premises as well as other expenses such as external services, IT expenses and depreciation relating to the Company s development activities. Development projects are characterized by a single compound undergoing a number of toxicological tests to illustrate its physical/chemical properties and effect, either in clinical trials in human beings or in preclinical studies in animals to the extent these are needed for the application to a regulatory public authority to start clinical studies. Forskningsomkostninger Forskningsomkostninger omfatter gager, patent- og lokaleomkostninger samt andre omkostninger, herunder eksterne ydelser, edb og afskrivninger, der kan henføres til selskabets forskningsaktivitet. Selskabet omkostningsfører alle forskningsomkostninger det år, de afholdes. Research costs Research costs include salaries, expenses related to patents and premises as well as other expenses such as external servises, IT expenses and depreciation attributable to the Company s research activities. The Company expenses all research costs in the year they are incurred. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til gager, lokaleomkostninger samt andre omkostninger, herunder eksterne tjenester, edb og afskrivninger, der Administrative expenses Administrative expenses include expenses incurred during the year in relation to the management and administration of the enterprise, including expenses related to salaries, expenses related to premises as well as other expenses such as external services, IT 9

14 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued kan henføres til administrationen. expenses and depreciation relating to administration. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabernes hovedaktivitet, herunder offentlige tilskud og avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Offentlige tilskud indregnes under andre driftsindtægter på det tidspunkt, hvor der er opnået endelig ret til tilskuddet. Other operating income and expenses Other operating income and other operating expenses include accounts of a secondary nature relative to the companies main activity, including government grants and gains and losses on the sale of intangible assets and property, plant and equipment. Government grants are recognized under Other operating income when the final right to the grant has vested. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen med tillæg af opskrivninger baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Amortisation/depreciation and write-downs Amortisation/depreciation and write-downs include amortisation/depreciation and write-downs of intangible assets and property, plant and equipment. Fixed assets are amortised/depreciated using the straight-line method, based on the cost, revaluations, measured by reference to the below assessment of the useful lifeof the assets: Brugstid Useful life Licencer og rettigheder 5-10 år Licences and rights 5-10 yrs. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Disse omfatter modtagne udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden. Income from investments in group enterprises and associates Such income includes dividends received from group enterprises and associates provided it does not exceed the accumulated earnings of the group enterprise or the associate in the period of ownership. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, samt godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Net financials Financial income and expenses are recognised in the income statement at the amounts that relate to the reporting period. Net financials include interest income and expenses, financial expenses related to realised and unrealised capital and exchange gains and losses on foreign currency transactions, and surcharges and allowances under the advance-payment-of-tax scheme, etc. 10

15 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Tax Tax for the year includes current tax on the year's expected taxable income and the year's deferred tax adjustments less the share of the tax for the year that concerns changes in equity. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Current and deferred taxes related to items recognised directly in equity are taken directly to equity. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Amortisering er foretaget liniært over aktivernes forventede levetid, som er: Balance sheet Intangible assets Intangible assets are measured at cost less accumulated depreciations and impairment losses. Amortization is made on a straight-line basis over the expected useful lives of the assets, which are: Brugstid Useful life Licencer og rettigheder 5-10 år Licences and rights 5-10 yrs. Der foretages nedskrivningstest på immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. An impairment test is made for intangible assets if there are indications of decreases in value. The impairment test is made for each individual asset or group of assets, respectively. The assets are written down to the higher of the value in use and the net selling price of the asset or group of assets (recoverable amount) if it is lower than the carrying amount. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Property, plant and equipment Property, plant and equipment are measured at cost net of accumulated depreciation and write-downs. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Låneomkostninger indregnes ikke som en del af kostprisen. The cost comprises the cost of acquisition and expenses directly related to the acquisition until such time as the asset is ready to be put into use. As for assets of own manufacture, the cost comprises direct and indirect costs of labor, materials, components and sub-suppliers. Borrowing costs are not recognized as part of the cost. 11

16 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: The basis of depreciation, which is cost less any residual value, is distributed on a straight-line basis over the expected life of the assets, as follows: Brugstid Useful life Tekniske anlæg og maskiner 5-10 år Plan and machinery 5-10 yrs. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-10 år Other fixtures and fittings, tools and equipment 2-10 yrs. Indretning af lejede lokaler 10 år Leashold improvements 10 år Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under Andre driftsindtægter og Andre driftsomkostninger. Gains and losses on current replacements of property, plant and equipment are recognized under Other operating income and Other operating expenses, respectively. Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. An impairment test is made for property, plant and equipment if there are indications of decreases in value. The impairment test is made for each individual asset or group of assets, respectively. The assets are written down to the higher of the value in use and the net selling price of the asset or group of assets (recoverable amount) if it is lower than the carrying amount. Investments Investments in group enterprises and associates are measured at cost. Dividends exceeding the accumulated earnings of the group enterprise or the associate in the period of ownership are treated as a cost reduction. Where the cost exceed the net realisable value, a writedown is made to such lower value. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, beregnet i overensstemmelse med FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Nettorealisationsværdien opgøres som den skønnede salgspris ved ordinært salg fratrukket de omkostninger som skønnes at være nødvendig for at gennemføre salget. Inventories Inventory is valued at costs, computed in accordance with FIFO method or net realizable value if this is lower. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale. 12

17 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Receivables Receivables are measured in the balance sheet at the lower of amortized cost and net realizable value, corresponding to the nominal value net of provisions for bad debts. Provisions for bad debts are based on an individual assessment of each account receivable. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, licenser, forsikringspræmier, abonnementer og renter. Prepayments Prepayments recorded as assets comprise expenses relating to subsequent reporting years such as prepaid expenses regarding rent, licenses, insurance premiums, subscription fees and interest. Likvide beholdninger Likviditet omfatter likvide beholdninger, bankkonti og bankindeståender på almindelige anfordringsvilkår. Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents comprises cash, bank balances and bank deposits on demand. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Income taxes Current tax charges are recognised in the balance sheet as the estimated tax charge in respect of the expected taxable income for the year, adjusted for tax on prior years' taxable income and tax paid in advance. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Provisions for deferred tax are calculated at 25% of all temporary differences between carrying amounts and tax values, with the exception of temporary differences occurring at the time of acquisition of assets and liabilities neither affecting the results of operations nor the taxable income. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Deferred tax assets are recognised at the value at which they are expected to be utilised, either through elimination against tax on future earnings or a set-off against deferred tax liabilities. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af Financial liabilities Financial liabilities are recognised on the raising of the loan at the proceeds received net of transaction costs 13

18 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. incurred. Interest-bearing debt is subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method. Other debt is subsequently measured at amortised cost corresponding to the nominal unpaid debt. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. Deferred income Deferred income recognised as a liability comprises payments received concerning income in subsequent reporting years. 14

19 Resultatopgørelse 1. januar december Income statement for the year ended 31 December Notes Nettoomsætning Revenue Produktionsomkostninger Production costs Bruttofortjeneste Gross margin Udviklingsomkostninger Udviklingsomkostninger Forskningsomkostninger Forskningsomkostninger Administrationsomkostninger Administrative expenses Resultat før finansielle poster Loss before net financials Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Income from investments in group enterprises Andre finansielle indtægter Other financial income Andre finansielle omkostninger Other financial expenses Resultat før skat Loss before tax Skat af årets resultat Tax for the year Årets resultat Net loss for the year 15

20 Resultatopgørelse 1. januar december - fortsat Income statement for the year ended 31 December - continued Resultatdisponering Appropriation of loss Det disponible beløb udgør: Loss to be appropriated: Overført fra tidligere år Accumulated loss Årets bevægelser på overført resultat, jf. egenkapitalopgørelsen Changes in retained earnings, cf. the statement of changes in equity Årets resultat Net loss for the year Til disposition Available for appropriation foreslås af bestyrelsen disponeret således: the supervisory board recommends the following appropriation of the loss: Overført resultat Accumulated loss Disponeret Total appropriation 16

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere