Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an?"

Transkript

1 Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Juli 2015 Udbudsguidens forfattere Strategisk indkøbskonsulent Torben Christiansen, Koncernindkøb, Region Hovedstaden Leder af Køkkenområdet Pia Busk, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad siger loven? EU s udbudsregler omfatter alle: Formål: Beløbsgrænse Annonceringspligt Hvilken udbudsform skal man vælge? Offentligt udbud Begrænset udbud Annonceringspligt Hvilke aftaleformer skal man vælge? Rammeaftale Aftale med fast mængde Prissætning Prisregulering og dokumentation Hvad skal et udbudsmateriale indeholde? Den juridiske og kommercielle del af udbuddet Hvilke varer, hvilke varianter, i hvilke mængder og på hvilket tidspunkt? Tilbudslister Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempler på kravspecifikationer Eksempler på forbrugsoversigt Eksempel på leveringsoversigt Eksempel på aftaleskabelon til sortiments- og prisliste Hvad indeholder udbudsbetingelser og aftaleudkast? Kvalitetskrav til varerne Produktinformation Eksempel på produktinformation Krav til emballage og varemodtagelse Krav til holdbarhed og mærkning Prøveudtagning samt konsekvenser ved fejlleverancer Produktudvikling Tildelingskriterier og evalueringsmodel Meddelelse om tildeling af kontrakt Hvordan griber man det an? Varegrupper Samarbejde Manglende samarbejde, hvad er konsekvensen? Hvad bør et udbudsmateriale ikke indeholde? Udbudsmateriale fra A til Z, - det er lige til Bedømmelsesskema til produkttest

3 1. Indledning. Vejledningen skal ses som et systematisk værktøj, der med fordel kan anvendes, når man skal udarbejde udbudsmateriale. Den er opbygget på en let tilgængelig måde og vil kunne anvendes, uanset hvilke faglige forudsætninger, der er til rådighed i organisationen. 2. Hvad siger loven? 2.1 EU s udbudsregler omfatter alle: 2.2 Formål: Statslige myndigheder Kommunale myndigheder Offentligretlige organer, det vil sige selvstændige juridiske enheder, som imødekommer almene behov og finansieres af eller er underlagt kontrol fra staten, kommuner eller andre tilsvarende organer At sikre at private virksomheder kan konkurrere på lige vilkår om offentlige kontrakter i henhold til Direktiv Nr. 2004/18/EF At det offentlige køber bedst og billigst 2.3 Beløbsgrænse. Tærskelværdi for udbud af varer og tjenesteydelser, der annonceres i 2015, udgør kr. Tærskelværdi er den beløbsgrænse, der afgør, hvorvidt en varegruppe skal udbydes i EU. For løbende kontrakter er det den samlede værdi over hele aftaleperioden inkl. en eventuel forlængelse, der afgør, om et køb er omfattet af EU s udbudsregler. Har kontrakten ikke noget udløbstidspunkt, er værdien af 4 års indkøb afgørende. 2.4 Annonceringspligt. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdien men over kr. skal annonceres på udbudsplatformen jævnfør Tilbudsloven. 3

4 3. Hvilken udbudsform skal man vælge? 3.1 Offentligt udbud. Offentligt udbud er velegnet, når produktet er standard eller ukompliceret: I hovedtræk gælder: Tidsmæssigt minimum 52 dage fra udbudsbekendtgørelsens afsendelse. Det vil sige, leverandørerne skal afgive tilbud inden 52 dage. Alle interesserede virksomheder har adgang til udbudsmaterialet og til at afgive tilbud Den mest gennemsigtige og konkurrencefremmende udbudsform 3.2 Begrænset udbud. Begrænset udbud er velegnet, når produktet er specielt og/eller man ønsker at begrænse antallet af tilbudsgivere: I hovedtræk gælder: Tidsmæssigt 77 dage fra udbudsbekendtgørelsens afsendelse Prækvalifikation, hvor man udvælger det antal leverandører, man ønsker skal afgive tilbud Udbudsfasen, hvor de prækvalificerede leverandører kan afgive tilbud Yderligere information kan fås via 3.3 Annonceringspligt. Ordregiver kan stort set frit tilrettelægge proceduren, så længe den er objektiv og saglig og de bydende ikke forskelsbehandles. Der er alene krav om, at annoncen skal beskrive opgaven, angive kriterier for opgavefordelingen og en tilbudsfrist samt kontaktoplysninger på ordregiver og en adresse, hvor tilbuddet skal afleveres. 4. Hvilke aftaleformer skal man vælge? 4.1 Rammeaftale. En rammeaftale bygger på et skøn over, hvor meget der vil blive købt af den pågældende vare hos leverandøren, men køkkenerne har ikke bundet sig til at aftage en fast mængde. Derudover giver en rammeaftale som oftest frit valg mellem alle leverandørens produkter, det vil sige, at man som kunde, ved aftaleindgåelsen, ikke forpligter sig til at aftage f.eks. et be- 4

5 stemt mærke i bouilloner, men frit kan vælge mellem alle de producenter af bouilloner, som leverandøren kan tilbyde. Valgfrihed på den måde giver ikke optimal pris, da leverandøren har svært ved at styre sit vareflow, når man i én uge vælger ét mærke og i den næste uge vælger et andet mærke. Hvis man ønsker den bedst mulige indkøbspris, skal man derfor ikke vælge at basere sine indkøb på rammeaftaler. 4.2 Aftale med fast mængde. En aftale med fast mængde betyder, at leverandøren kan være sikker på at skulle levere en given mængde af de pågældende varer. Noget for noget, set ud fra leverandørens synspunkt. Hvis du som kunde kan fortælle din leverandør hvad du vil have, hvilke varer, hvilke varianter og i hvilke mængder, så giver du din leverandør mulighed for at styre sit interne vareindkøb optimalt, med bedre indkøbspriser til leverandøren og kunden til følge. For at opnå bedst mulig indkøbspris anbefales det derfor at anvende aftale med fast mængde frem for rammeaftaler, der ikke giver leverandøren den samme mulighed for at købe ind efter netop dit forbrugsmønster. 4.3 Prissætning. Det næste valg man skal træffe i forhold til indkøbsaftalen er, om man ønsker rabatter og bonus eller nettopriser. Nettopriser er klart at foretrække, fordi man med en nettopris opnår fuld gennemsigtighed, - enten pr. liter, kg, stk. etc. Dermed undgår man at skulle sammenligne diverse prisvarianter, f.eks. 5 slags oksebouillon fra hver deres producent med hver deres % sats i rabat. Spandene har oftest: Forskelligt indhold, f.eks. 5 kg spand eller 10 kg spand Forskellig dosering pr. liter færdig suppe Man er nødt til at beregne en kg. pris og derpå en liter pris og først derefter kan produkterne sammenlignes, - en tung og tidskrævende proces, hvis hele varesortimentet skal gennemarbejdes på denne måde. For varegrupper med hyppige prisudsving som f.eks. kød og fisk, frugt og grønt samt kaffe bør prissætning foretages på baggrund af en basis uge eller andet relevant indeks. Derved sikrer man sig, at alle tilbud afgives på et ensartet grundlag, ligesom udgangspunkt for prisregulering er fastlagt. Nogle steder vælger man i dag at udbyde kød- og pålægsvarer på basis af markedsnoteringen fra Danish Meat Association. Denne model kan ikke anbefales, idet noteringen er et udtryk for den aktuelle markedspris for hele dyr. Noteringen afspejler således ikke prisudviklingen på de enkelte kødprodukter, da denne vil afhænge af forarbejdningsgrad samt aktuel efterspørgsel. 5

6 4.4 Prisregulering og dokumentation. Når der indgås indkøbsaftale, skal det også fastlægges, hvordan der undervejs foretages prisregulering og dokumentation herfor. Det anbefales, at man allerede i udbudsmaterialet indbygger og fastlåser prisreguleringsmodellen, da man ellers af hensyn til ligebehandling af de indkomne tilbud skal medtage dette punkt i evalueringsprocessen under kriteriet pris, - noget der kan være vanskeligt at håndtere, da leverandørerne sandsynligvis vil fremsende hvert deres forslag til en prisreguleringsmodel. I dag tilbydes og leveres de fleste varegrupper via grossist. Ved enhver prisregulering bør grossisten derfor fremsende dokumentation fra underleverandør med oplysning om prisstigning/prisfald i kr. eller %. Dokumentation i kr. er den mest enkle og kontrollerbare dokumentationsform. Man skal dog være opmærksom på, at denne model medfører henholdsvis fald og stigning i grossistens procentvise avance. Prisregulering mod dokumentation fra leverandør/underleverandør er meget ressourcekrævende, specielt når der som oftest vil være tale om kontrakter med mange positioner, såsom eksempelvis frostvarer, kolonialvarer etc. Alternativt kan man derfor vælge prisregulering via Danmarks Statistiks prisindeks på fødevarer, som er opdelt i en række undergrupper. Denne model bør anvendes, hvis man ønsker så meget som muligt over på fast regulering. Ved anvendelse af denne model, skal man dog være opmærksom på, at modellen kan indebære en kalkulationsmæssig risiko for leverandøren, idet prisindekset ikke altid vil afspejle den reelle prisudvikling indenfor de enkelte produkter. Prisregulering via ren indeks indebærer risiko for, at nogle leverandører vil undlade at byde ind på opgaven med begrænsning af konkurrencen til følge. Dette kan imødegås ved, at de mest omsætningstunge positioner reguleres mod dokumentation, mens den resterende del af positionerne reguleres via indeks. På den måde tages der hensyn til både den usikkerhed, der kan være forbundet med leverandørens kalkulationer, samt ønsket om en administrativ forenkling af prisreguleringen og dermed gensidig besparelse af ressourcer. 5. Hvad skal et udbudsmateriale indeholde? 5.1 Den juridiske og kommercielle del af udbuddet. Her kan med fordel anvendes et sæt standard udbudsbetingelser med indbygget aftaleudkast. 6

7 Udbudsbetingelserne omhandler bl.a.: Generelle oplysninger til tilbudsgiver om udbuddet Frister og tidsplan for udbuddet Udbuddets art, omfang og formål Aftaleperiode Prisfastsættelse Tildelingskriterier Beskrivelse af udbudsproces Evalueringsmodel Udvælgelseskriterier, herunder krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, tekniske og/eller faglige formåen (for fødevarer typisk krav til fremsendelse af egenkontrolprogram, herunder hygiejne- og kvalitetssikringssystem samt certificeringer evt. i form af HACCP eller lignende) Etc. Aftaleudkastet omhandler bl.a.: Aftalens parter og aftalegrundlag Aftaleperiode Aftalens omfang Kvalitet og produktspecifikationer Sælgers service og support Pris og prisregulering Fakturering Betalingsbetingelser Leveringsbetingelser og logistiske forhold Statistik Forsinkelser Mangler Produktansvar og erstatningsansvar Ophævelse af aftale Etc. Disse parametre er ens fra udbud til udbud og er stort set uafhængig af den enkelte varegruppe. På den måde kan man sikre sig, at alle juridiske og kommercielle aspekter i forbindelse med afgivning og vurdering af tilbud samt den efterfølgende kontraktindgåelse behandles på et ensartet grundlag. Da der er tale om standarddokumenter, kan de ikke anvendes direkte. Man skal altid overveje meget nøje, om og hvorledes de enkelte bestemmelser skal tilpasses, så de passer til det konkrete udbud. Anvendelsen og tilpasningen sker selvsagt på eget ansvar. 5.2 Hvilke varer, hvilke varianter, i hvilke mængder og på hvilket tidspunkt? Kortlægning af forbrugsmønstret er en vigtig og afgørende forudsætning for udarbejdelse af et godt og præcist udbudsmateriale. 7

8 Det er derfor af stor betydning, at kompleksiteten omfanget af varer bliver beskrevet i udbudsmaterialet, både af hensyn til tilbudsgivning, men også af hensyn til den senere daglige håndtering. Det skal desuden fremgå af udbudsmaterialet, hvilke emballageenheder der ønskes for de enkelte varer. Ønskes der pakker á 100 g, 500 g, 1 kg eller 5 kg.?, - det har stor betydning for prissætning, gennemsigtighed etc. og dermed fairness i processen. Afhængig af tilbudsgivers geografiske beliggenhed, vælger nogle leverandører at tilbyde distribution via flere af tilbudsgivers lokalafdelinger. Derfor er det også vigtigt, at man i udbudsmaterialet sikrer sig, at levering via flere lokalafdelinger er betinget af, at varenumre og sortiment er identisk, - især er dette vigtigt, hvis man anvender automatisk prisopdatering i sit produktionsstyringssystem. I det følgende er skematisk beskrevet, hvordan man kan gribe opgaven an. Der er vist eksempler på udformning og opbygning af: Tilbudslister Kravspecifikationer Generelle betingelser for levering af varegruppen, herunder produktinformationer Forbrugsoversigt Leveringsoversigt Aftaleskabelon til sortiments- og prisliste 8

9 5.3 Tilbudslister Eksempel 1 Pos nr. Antal kg pr. år Varenavn Udfyldes af tilbudsgiver Oksekød Okseklump i strimler, ,5 x 1,5 x 5 cm, frost, OB 8.3. Tilbudspris pr. kg. inkl. rabat og ekskl. moms: Varenummer: Producentnavn: Varemærke: Antal kg. pr. pakke/pose: Antal pakker/poser pr. salgskarton: Her ønskes en pris på okseklump i strimler. Ved at angive FOKUS specifikationsnummer OB 8.2. er det er præcist defineret, hvilken udskæring der ønskes. Kunde og leverandør taler om det samme produkt. Se i øvrigt kravspecifikationen på side 14 og 15. 9

10 5.3.2 Eksempel 2 Pos nr. Antal kg pr. år Varenavn Udfyldes af tilbudsgiver Fisk, frosne Rødspætte, fyldt, med reje- og broccolistuvning, paneret, g Tilbudspris pr. kg. inkl. rabat og ekskl. moms: Varenummer: Producentnavn: Varemærke: Antal stk. pr. salgsenhed: Antal kg. pr. pakke/pose: Antal pakker/poser pr. salgskarton: Se kravspecifikationen på side 14 og

11 5.3.3 Eksempel 3 Pos nr. Antal kg pr. år Varenavn Udfyldes af tilbudsgiver Fisk, frosne Rejer, løsfrosne, almindelige, á 2,5 kg Tilbudspris pr. kg. inkl. rabat og eksl. moms: Varenummer: Producentnavn: Varemærke: Antal stk. pr. salgsenhed: Antal kg. pr. pakke/pose: Antal pakker/poser pr. salgskarton: Se kravspecifikationen på side 14 og

12 5.3.4 Eksempel 4 Pos nr. Antal sp. pr. år Varenavn Udfyldes af tilbudsgiver Suppe, sauce & bouillon Oksebouillon, pasta á 5 kg Tilbudspris pr. spand. inkl. rabat og ekskl. moms: Tilbudspris inkl. rabat og ekskl. moms. pr. liter færdig bouillon, udregnet på baggrund af dosseringsforslaget: Varenummer: Producentnavn: Varemærke: Doseringsforslag, antal gram pasta pr. liter vand: Nettoindhold pr. spand: Antal spande pr. salgskarton: Her ønskes en pris på oksebouillon. På dette produkt ønskes oplyst tilbudspris pr. liter færdig bouillon udregnet på baggrund af doseringsforslaget. Denne pris har betydning for valg af produkt, det er ikke nok at kende enhedsprisen, da dosseringen er forskellig fra produkt til produkt. Det produkt, der er dyrest pr. kg., kan totalbetragtet vise sig at være det billigste, når man udregner prisen pr. liter færdig bouillon. Bemærk, at samme problematik er gældende, når der skal indhentes tilbud på: Kaffe Saft og juice i koncentrat Den endelige pris pr. liter færdigbrygget kaffe vil nemlig afhænge af doseringsforslaget, d. v. s. antal gram kaffe pr. liter vand. På samme måde vil den endelige pris pr. liter færdigblandet saft / juice afhænge af blandingsforholdet, d. v. s. antal liter koncentrat pr. liter vand. 12

13 5.3.5 Eksempel 5 Pos nr. Antal ds. pr. år Varenavn Udfyldes af tilbudsgiver Frugt- og grøntkonserves Agurkesalat, á 5 kg. Tilbudspris pr. dåse. inkl. rabat og ekskl. moms: Varenummer: Producentnavn: Varemærke: Nettoindhold pr. dåse: Drænet vægt pr. dåse: Antal dåser pr. salgskarton: Her ønskes en pris på agurkesalat. På dette produkt ønskes oplyst nettoindhold og drænet vægt pr. dåse, da det har betydning for valg af produkt, hvor meget lage der er indeholdt i prisen. Det produkt, der er dyrest pr. dåse, kan totalt betragtet vise sig at være det billigste, når man udregner prisen for den totale mængde drænet vægt. 13

14 5.4 Eksempler på kravspecifikationer SKAL krav BØR krav Pos nr.: Varenavn Kravspecifikation Fokus nr. se Krav der skal opfyldes for at tilbud er konditionsmæssige og indgår i den videre evaluering, jf. dog udbudsbetingelsernes pkt Krav der indgår i ordregivers evaluering af "Kvalitet" jf. udbudsbetingelsernes pkt Særligt vedrørende Fokus kravspecifikationer: Særligt vedrørende Fokus kravspecifikationer: Alle afsnit bortset fra afsnittet "Sensoriske egenskaber" er SKAL krav. Afsnit "Sensoriske egenskaber" i standarderne indgår i ordregivers evaluering af "Kvalitet", jf. udbudsbetingel-sernes pkt Oksekød 1 Oksekød i strimler, 1,5 x 1,5 x 5 cm, frost OB Hakket oksekød, 10% fedt O.div 2. Svinekød 3 Nakkekoteletter, g SF Svinekam m/svær, u/ben, ridset, delt i 2 lige stege SM 1.1. Fisk, frosne 5 Rødspætte, fyldt med reje- og broccolistuvning, paneret, g Rødspættefilét uden mørkt skind og ben med reje- og broccolistuvning, paneret og forstegt. Fiskeandel: Min. 50 %. Produktet skal have duft og smag af frisk fisk. Stuvningen skal have en lind konsistens og må ikke være klistret. Rejerne skal have en frisk smag og må ikke være hårde. 14

15 6 Rejer, løsfrosne, almindelige, á 2,5 kg Koldtvandsrejer, mellemstørrelse /lb. Glacering: Max. 25% Rejerne skal, når de er optøet efter vejledningen, have en frisk duft og smag. Konsistensen må ikke være hård. Kolonialvarer Minimum 3 varianter, heraf skal indgå vanillekrans og Finsk brød 7 Småkager, blandede ca. 500 g Vægt ca. 10 g Emballagen skal være solid, således at produktet er beskyttet under transport Sprøde Frostvarer 8 Portionsis, energitæt, vanille ml Minimum 1150 kj. pr. 100 g Frisk og autentisk smag af vanille Når man udarbejder sin kravspecifikation, er det vigtigt at være opmærksom på, at en kravspecifikation under ingen omstændigheder må forveksles med krav om bestemte mærkevarer, såsom Knorr Bouillon, Uncle Ben Ris, Kellogs Cornflakes, etc., hvilket vil være i strid med EU s udbudsregler. En kravspecifikation skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af den vare, man ønsker tilbud på, opdelt i SKAL og BØR krav, som illustreret i ovenstående skema side 14 og 15. Det vil sige angivelse af SKAL og BØR krav til produktet: SKAL krav Skærespecifikation Størrelse Forarbejdningsgrad Vægt Andel af fisk i det panerede produkt Etc. BØR krav = de sensoriske egenskaber Udseende Duft Smag Konsistens 15

16 Hvis man vil have mulighed for at bedømme varerne i de indkomne tilbud efter sensoriske kriterier, skal det derfor altid af kravspecifikationen tydeligt fremgå, hvilke sensoriske kriterier, der vil blive lagt til grund for valg og fravalg af leverandøren. I modsat fald har man ikke mulighed for at fravælge leverandører, der lever op til alle de opstillede SKAL krav med hensyn til produktets størrelse, vægt, forarbejdningsgrad, ingredienssammensætning, paneringsprocent etc. Eller sagt på en anden måde: Hvad hjælper det, at leverandøren overholder alle de faktuelle og målbare krav, hvis det under den sensoriske bedømmelse konstateres, at rejerne er grønne! Se i øvrigt kravspecifikationen på side 14 og

17 5.5 Eksempler på forbrugsoversigt Antal kg pr. institution pr. år Pos nr. % mæssig andel af nuværende omsætning Antal kg pr. år Varenavn Køkken 1 Køkken 2 Køkken 3 Køkken 4 Oksekød Okseklump i strimler, frost, 1 2,10 % OB Hakket oksekød, 10 % fedt, 2 6,25 % hakket af okseskød O. Div Svinekød Nakkekoteletter, SF , 3 5,50 % g Svinekam m/svær, u/ben, 4 4,50 % ridset, SM Fisk, frosne 5 Rødspætte, fyldt, med rejeog broccolistuvning, paneret, g Rejer, løsfrosne, almindelige, á 2,5 kg Hvordan kommer man frem til den % mæssige andel af nuværende omsætning? Hvis man f.eks. vælger at udbyde okse-, kalve,- svine- og lammekød samlet og køber for 2 mio. kr. årligt, beregner man den % mæssige andel af nuværende omsætning, som i dette tilfælde er 2 mio. kr., ved at beregne hvor meget hver varelinje udgør i % af de 2 mio. kr. Eksempel: Okseklump i strimler: 2,10 % Hakket oksekød: 6,25 % Nakkekoteletter: 5,50 % Svinekam: 4,50 % Etc. Totalt 100 %. 17

18 5.6 Eksempel på leveringsoversigt Navn, adresse og antal leveringssteder Leveringsdage pr. uge Leveringstidspunkter Bemærkninger Køkken 1 Centralkøkkenet 1 Kl Ingen varer på paller Kantinen 2 Kl Ingen varer på paller Køkken 2 Hovedkøkkenet 1 Kl Caféen 1 Kl Køkken 3 Køkkenet 2 Inden kl Kantinen 2 Inden kl Køkken 4 Køkkenet 3 Kl

19 5.7 Eksempel på aftaleskabelon til sortiments- og prisliste Efter aftaleindgåelse oprettes og indlægges det tilbudte sortiment i købers aftaleskabelon. Denne skabelon skal fungere som ét fælles værktøj til brug i den daglige kommunikation for såvel køber, sælger som brugere af aftalen. Alle korrektioner vedr. priser, varenumre og sortimentet etc. skal foregå på basis af denne skabelon Leverandør navn: Sortiments- og prisliste, kød - pr. XX. XX 20XX. Vare nummer: Beskrivelse Mærke Enhed Colli Beløb pr. kg. Ændring Ny pris pr. kg. Kød Oksekød Hakket oksekød 10 % fedt Hakkebøffer - færdigformede m/ kartofler 10 % fedt a 125 g Okseinderlår - til roastbeef Okseinderlår - i skiver Okseyderlår - i tern Okseyderlår - i strimler Oksetykkam - hel, u/ ben, hals og kappe Oksetykkam - i net, u/ ben, hals og kappe Oksesmåkød - til hakning, 10 % fedt Sprængt oksebryst Svinekød Nakkekam - med svær, uden ben, ridset og snøret Sprængt nakke - ESS-FOOD nr Nakke - i tern, af ESS-FOOD nr Nakkefilet - ESS-FOOD nr Nakkekoteletter - af ESS-FOOD nr. 1324, vægt 120 til 130 g Hakket svinekød - 15 % fedt af bov ESS-FOOD nr Hakket svinekød - 10 % fedt af bov ESS-FOOD nr Benløse fugle - af svinekæber, uden synlig lukning Svinelever - hel Svinehjerter - hele i skiver Svinekam - m/ svær, u/ ben ridset Svinekam - u/ svær og ben, ESS- FOOD nr Sprængt svinekam - af ESS-FOOD nr Hamburgerryg - af ESS-Food nr

20 6. Hvad indeholder udbudsbetingelser og aftaleudkast? Ud over de kommercielle og juridiske krav er der i udbudsbetingelser og aftaleudkast indbygget en række yderligere kvalitetskrav til leverancen, samt en beskrivelse af evalueringsmodellen for fødevareudbud. 6.1 Kvalitetskrav til varerne. Varerne skal være produceret i overensstemmelse med udbudsmaterialets kravspecifikationer, ligesom det er en forudsætning, at Dansk Levnedsmiddellovgivnings bestemmelser overholdes med hensyn til produktion, distribution og salg. Produktinformation, - ikke at forveksle med en kravspecifikation -, på varen skal være tilgængelig via leverandørens hjemmeside og skal bl.a. indeholde oplysning om: Næringsindhold pr. 100 g Indholdsdeklaration / ingrediensliste Tilberedningsvejledning Holdbarhed Opbevaring Etc. Se eksemplet på næste side Produktinformation. Produktinformationer er i dag tilgængelige rent elektronisk via FoodSams Produktdatabase, idet Foodservice Branchens producenter og grossister i fællesskab har etableret en elektronisk standard til udveksling af alle disse produktdata. Alle data er således tilgængelige på grossisternes e-handelssystemer, hvor man på den enkelte varelinie kan åbne databladet med billede samt printe det ud, hvis man ønsker det. Målet med de elektroniske produktdata er bl.a., at udbyderne i forbindelse med udbud ikke behøver at udbede sig produktinformationer vedlagt som bilag. I stedet oplyser tilbudsgiver blot, hvor disse kan hentes elektronisk, og vedlægger så kun produktinformation på produkter, der ikke forefindes elektronisk. En stor forenkling af processen og samtidig en væsentlig reduktion i papirmængden. 20

21 6.1.2 Eksempel på produktinformation 21

22 6.2 Krav til emballage og varemodtagelse. Eksempelvis følgende: Varerne skal være hensigtsmæssigt pakket og stablet, d.v.s. tunge varer placeres nederst og lette varer øverst. Bruttovægt pr. kasse/karton må for den overvejende del af varerne maksimalt udgøre 6-11 kg inklusive emballagen, jævnfør Arbejdstilsynets retningslinier for håndtering og løft. 6.3 Krav til holdbarhed og mærkning. Alle varer skal mærkes og være påtrykt varedeklaration i henhold til Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer Nr af 14. december Prøveudtagning samt konsekvenser ved fejlleverancer. Det enkelte køkken kan til enhver tid udtage prøver af leverede varer. Såfremt det viser sig, at den leverede vare ikke lever op til kravspecifikationen, afholdes udgiften til prøveudtagningen af sælger. I modsat fald afholdes udgiften af det pågældende køkken Levering af alternative varer skal ske uden meromkostning for køkkenet. Såfremt levering af alternative varer medfører udgift i form af brug af ekstra ressourcer/øgede produktionsomkostninger i køkkenet, kan der blive tale om økonomisk kompensation. I så fald skal køkkenet fremsende dokumentation til sælger. 6.5 Produktudvikling. Det forventes, at leverandøren i kontraktperioden indgår i et gensidigt produktudviklingssamarbejde, herunder sørger for løbende information omkring nye tiltag og produkter. Dette kan f.eks. ske via: Konsulentbesøg i køkkenerne Etablering af Erfagrupper Afholdelse af temadage Produktudviklingssamarbejde kan foregå såvel i samarbejde med det enkelte køkken som i koordineret form, hvor flere køkkener slår sig sammen og afstemmer deres behov og ønsker. Sidstnævnte model giver som oftest køkkenerne større gennemslagskraft, da højere volumen forbedrer leverandørens indtjeningsevne og dermed også øger leverandørens interesse i at produktudvikle. 22

23 6.6 Tildelingskriterier og evalueringsmodel. Valg af leverandør sker efter kriteriet: Det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra følgende underkriterier: 50 % Pris 50 % Kvalitet Ved pris forstås den samlede pris for de udbudte mængder med fradrag af rabatter. Ved kvalitet forstås de tilbudte produkters sensoriske egenskaber defineret som: Udseende Duft Konsistens Smag Den sensoriske kvalitet evalueres på baggrund af den procentuelle vægtning, som positionen produktet - indgår med i forhold til det samlede antal testede positioner. Vægtningen skal afspejle den procentuelle omsætningsmæssige fordeling blandt produkterne med afsæt i den nuværende kendte omsætning. Vægtningen skal klart fremgå af skemaet over produkter, der indgår i evalueringen af kriteriet kvalitet og/eller tilbudslisten. Vægtning skal tilsammen give 100 % - eller 1. Såfremt kvalitetsvurderingen af ressourcemæssige årsager ønskes foretaget på grundlag af en begrænset del af produkterne tilføjes: Evalueringen af kriteriet kvalitet vil blive foretaget ud fra vareprøver på følgende positioner: Her tilføjes relevante positioner vær her opmærksom på, at disse positioner skal udgøre et repræsentativt udsnit af de udbudte varer og udbuddets værdi, således at resultatet af produkttesten ikke kommer til at udvise et tilfældigt og vilkårligt resultat 23

24 Eksempel: Pos.nr. Procentuel vægtning Varenavn 1 5,00 Agurker i tern, ca. 1 kg. 5 3,00 Bladselleri, skiver, ca. 1 kg. 7 6,00 Blomkål, minibuketter, 5 15 g, ca. 1 kg. 14 2,00 Champignon, skiver, ca. 1 kg ,00 Gulerod, strimler, 2 x 2 mm, ca. 1 kg. 18 2,00 Gulerod, strimler, 4 x 4 mm, ca. 1 kg ,00 Gulerod, snack, ca. 75 g 35 21,00 Iceberg salat, fintsnittet, ca. 1 kg. 50 1,00 Løg, tern, 5 x 5 mm, ca. 1 kg. 52 2,00 Løg, tern, 10 x 10 mm, ca.1 kg. 54 1,00 Løg, ½ skiver, ca. 1 kg. 60 5,00 Rødløg, tern, 10 x 10 mm, ca. 1 kg. 72 5,00 Peberfrugt, rød, tern, 10 x 10 mm, ca. 1 kg. 86 5,00 Rødbeder, strimler, 2 x 2 mm, ca. 1 kg. 89 3,00 Rødkål, strimler, ca. 1 kg. 95 3,00 Squash, tern, ca. 1 kg. Sum 100,00 Udbudsreglerne tillader ikke, at man sammenligner, rangordner og holder de enkelte tilbudsgiveres produkter op mod hinanden, derfor skal den sensoriske kvalitetsbedømmelse af produkterne foregå ved, at de tilbudte produkter holdes op mod kravspecifikationerne. Af hensyn til åbenhed og gennemsigtighed omkring udvælgelsesprocessen samt valg/fravalg af leverandør, anbefales det at indbygge en komplet beskrivelse af evalueringsprocessen. På den måde sikrer man, at alle tilbudsgivere altid får en ensartet information og fair behandling i forhold til udvælgelsesprocessen. Fairplay vedrører alle Se nedenstående: A. Indledningsvis kontrolleres det, om tilbuddene er vedlagt de krævede oplysninger og om tilbudsgiverne på den baggrund opfylder udvælgelseskriterierne anført i pkt. XX. Er dette ikke tilfældet, ses der i det følgende bort fra disse tilbudsgivere. B. Ordregiver gennemgår herefter om tilbuddene opfylder minimumskravene, jf. pkt. XX. Tilbud indeholdende tomme positioner eller tilbud, der ikke lever op til minimumskravene, afvises som ukonditionsmæssige, såfremt dette overstiger 10 % af den samlede omsætning for aftalen/delaftalen, jf. pkt. XX. C. De tilbageværende tilbud evalueres dernæst ud fra underkriteriet pris, jf. pkt. XX. 24

25 D. Dernæst evalueres underkriteriet kvalitet ved, at ordregiver indkalder vareprøver fra tilbudsgiverne, jf. pkt. XX, med henblik på gennemførelse af produkttest til bedømmelse af de tilbudte produkters sensoriske egenskaber omfattet af underkriteriet kvalitet. Se sidste side, som er det bedømmelsesskema, der anvendes ved produkttesten, jf. pkt. XX. E. Kontrakten tildeles herefter den tilbudsgiver, hvis tilbud har opnået den samlet set bedste bedømmelse af underkriterierne Pris og Kvalitet efter en sammenvejning af de opnåede karakterer med respekt af de oplyste vægtninger, jf. pkt. XX. F. Såfremt der er positioner som ikke overholder kravspecifikationen jf. pkt. B ovenfor, finder den valgte tilbudsgiver i samarbejde med ordregiver produkter som overholder kravspecifikationen/kravspecifikationerne for det/de produkter i forbindelse med implementeringen af aftalen. Erstatningsprodukterne må ikke fordyre tilbudsgivers oprindelige tilbud, jf. kontraktudkast. 6.7 Meddelelse om tildeling af kontrakt. Vær opmærksom på, at man i henhold til EU s udbudsregler, ved tildeling af kontrakt, skal underrette samtlige berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen. Underretningen skal indeholde en kort og relevant redegørelse for, hvorfor den enkelte tilbudsgiver er fravalgt set i forhold til den vindende leverandørs tilbud. 7. Hvordan griber man det an? Inden man sender sine fødevarer i udbud, skal man gøre sig følgende klart: Hvor mange udbud skal man have på området? Hvilke varegrupper skal man udbyde sammen? Hvordan skal man samarbejde, og hvem gør hvad? 7.1 Varegrupper Man skal ikke blande flere varegrupper sammen, end at det fortsat virker overskueligt, der skal med andre ord være en logisk sammenhæng i de varer, man udbyder under ét. Det kan f.eks. være: Kød & pålæg Fjerkræ Fisk Frisk frugt & grønt Snittede grøntsager Forarbejdede kartofler Mejeriprodukter Æg, fedtstoffer & pålægssalater Friskbagt brød & kager Industrifremstillet brød Frostvarer: 25

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere