Forslag. Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 100 Folketinget Fremsat den 15. november 2017 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse (Ændring af formålet med kystbeskyttelse og mulighed for forsøgsprojekter) 1 I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, affattes således:» 1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 1) Behovet for kystbeskyttelse. 2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kap. 1a. 3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet. 4) Rekreativ udnyttelse af kysten. 5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten. 6) Andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse.«2. I 16 indsættes som stk. 4 og 5:»Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan meddele tilladelse til forsøgsprojekter til afprøvning af virkningen af nye og endnu uprøvede kystbeskyttelsesmetoder, når metoden har til formål at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Tilladelse kan meddeles til en forsøgsperiode på op til 5 år. Stk. 5. Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 4 stilles vilkår, herunder om materialevalg, hensyn til kyststrækningen og naboer.«3. I 16 c, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter» 16, stk. 1«:»og 4,«. 4. I 16 c, stk. 2, indsættes efter» 16, stk. 1«:»og 4,«. 5. I 19 a, nr. 1, indsættes efter» 16, stk. 1, nr. 1,«:»og 16, stk. 4,«. 6. I 19 a, nr. 2, indsættes efter» 16, stk. 1, nr. 2,«:»og 16, stk. 4.«7. I 19 c, stk. 1, indsættes efter» 16, stk. 1«:»og 4,«. 8. I 20, stk. 1, nr. 1, indsættes efter» 16, stk. 1«:»og 4,«. 9. I 20, stk. 1, nr. 4, indsættes efter» 16, stk. 1«:»og 4,«. 2 Loven træder i kraft den 1. februar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Miljø- og Fødevaremin., Kystdirektoratet, j.nr. 17/01785 CK001456

2 2 Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Indhold 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets indhold 3.1. Sammenhæng mellem kystbeskyttelsesloven, klimatilpasning og oversvømmelsesloven Gældende ret Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold års kriteriet udgår Gældende ret Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold 3.3. Kystbeskyttelse af ubebyggede arealer Gældende ret Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold 3.4. Betydningen af økonomiske hensyn Gældende ret Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold 3.5. Øget metodefrihed ved flere mulige kystbeskyttelsesløsninger Gældende ret Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold 3.6. Hensynene til kystlandskabets bevarelse og genopretning, samt naturens frie udfoldelse, som en del af kystbeskyttelsesforanstaltningens natur- og miljømæssige kvalitet Gældende ret Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold 3.7. Hjemmel til at lade nye og uprøvede typer af kystbeskyttelsesmetoder afprøve Gældende ret Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen ønsker, at borgerne skal have mulighed for, i videre omfang end i dag, at kystbeskytte deres ejendomme, og de enkelte grundejere skal i højere grad have frihed til at vælge, hvordan de vil beskytte deres ejendom, hvis der teknisk er flere muligheder, der ikke er til gene for naboerne. Regeringen indgik d. 1. juni 2017 en aftale med KL om kommunernes økonomi for Af aftalen fremgår derfor bl.a. følgende: "Regeringen vil endvidere ændre vægtningen i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse, så grundejere kan kystbeskytte i flere tilfælde og med øget metodefrihed." Administrationen af hensynene skal afspejle regeringens ønske om, at borgerne skal have mulighed for, i videre omfang end i dag, at kystbeskytte deres ejendomme, og de enkelte grundejere skal i højere grad have frihed til at vælge, hvordan de vil beskytte deres ejendom, hvis der teknisk er flere muligheder, der ikke er til gene for naboerne. Den konkrete oplistning af, hvilken vurdering der skulle foretages efter lovens formålsbestemmelse, var tidligere beskrevet i lovtekstens bemærkninger. Den hidtidige administration blev således ikke fuldt ud afspejlet i selve lovteksten. Udmøntningen af initiativet medfører en ændring af bestemmelsen i kystbeskyttelsesloven om formålet med kystbeskyttelse, der fremgår af lovens 1, stk Lovforslagets formål og baggrund Formålet med kystbeskyttelse er i dag efter kystbeskyttelseslovens 1 at beskytte mennesker og ejendomme mod oversvømmelser og erosion. Formålet varetages ved en afvejning af otte hensyn: 1) behovet for kystbeskyttelse, 2) økonomiske hensyn, 3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, 4) kystlandskabets bevarelse og genopretning, 5) naturens frie udfoldelse, 6) rekreative hensyn, 7) sikring af den eksisterende adgang til kysten

3 3 og 8) øvrige forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. Den eksisterende formålsbestemmelse er ikke udtryk for en prioritering, og kystbeskyttelsesloven indeholder ikke andre redskaber til indbyrdes vægtning af de nævnte hensyn. Men på baggrund af bemærkningerne til det lovforslag, hvor formålsbestemmelsen blev indsat i kystbeskyttelsesloven, jf. Folketingstidende , A, L 127 som fremsat, side 3767 ff., har der udviklet sig en praksis, der efter regeringens opfattelse ikke afspejler den rette balance mellem de almene samfundshensyn, som er udtrykt i formålsbestemmelsen, og hensynet til den enkelte grundejers ønske om at beskytte sin ejendom. På baggrund af administrationen af kystbeskyttelsesloven er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at den hidtidige vægtning af hensyn i lovens formålsbestemmelse generelt ikke bliver opfattet som rimelig af ansøgere i kystbeskyttelsessager. Lovforslaget har som hovedformål at sikre, at der bliver givet bedre rammer for at foretage kystbeskyttelse på den måde, som ansøger ønsker, såfremt dette ikke medfører skadevirkninger på naboejendomme eller kolliderer med andre samfundsmæssige interesser. 3. Lovforslagets indhold Med forslaget nyaffattes formålet med kystbeskyttelse. Nyaffattelsen vil medføre, at etablering af kystbeskyttelse skal vurderes ud fra risikobetragtninger for området. Videre medfører nyaffattelsen en ændring i varetagelsen af de hensyn, der skal lægges vægt på, når der tages stilling til en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse. Der er således ingen hensyn, der vægter tungere end andre under forudsætning af, at den ansøgte foranstaltning har en effekt i forhold til at løse den konkrete udfordring på strækningen. Myndigheden skal foretage et skøn over, hvor meget hvert hensyn konkret skal vægtes i den enkelte sag. Det foreslås, at bestemmelsen i kystbeskyttelsesloven, om formålet med kystbeskyttelse, konkret revideres på følgende punkter: For at sikre sammenhæng til klimatilpasning og bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, justeres formålet med kystbeskyttelse til at reducere risikoen for skader, som følge af oversvømmelser eller erosion. Ændringen af kystbeskyttelsesloven skal derfor sikre, at der, ved vurdering af behovet for kystbeskyttelse, tages højde for, hvor stor risikoen er for oversvømmelse i området eller erosion på den konkrete strækning. I forbindelse med vurdering af risikoen for oversvømmelse skal området ses som en helhed, og historiske oversvømmelsesdata kan indgå i vurderingen. 25-års kriteriet udgår som et selvstændigt kriterium i forbindelse med afvejning af hensyn og vurderingen i den konkrete sag. Fremover er det derfor ikke en forudsætning, at ejendommen vurderes at være truet inden for 25 år. Beskyttelsessubjektet udvides, så det fremover vil være muligt at kystbeskytte ubebyggede arealer. Efter fast administrativ praksis beskyttes kun bygninger, infrastruktur og lignende. Udvidelsen medfører, at der fremover også vil kunne opnås tilladelse til beskyttelse af f.eks. landbrugsarealer og haver. Økonomiske hensyn om etablering af den mest omkostningseffektive løsning udgår for projekter, hvor en grundejer ønsker at beskytte sin egen ejendom. Hensynet er fortsat relevant for kommunale projekter efter lovens kap 1a, hvor grundejere kan pålægges at bidrage økonomisk til den fælles løsning. Der skal fortsat lægges vægt på kystbeskyttelsesmetodens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet, men hvor der er flere mulige løsninger, skal grundejeren have valgfrihed. Det er dog fortsat vigtigt, at en løsning ikke medfører en uønsket negativ påvirkning af nabostrækninger. Hensynene til kystlandskabets bevarelse og genopretning, samt naturens frie udfoldelse, udgår som selvstændige hensyn og indgår i relevant omfang under hensyn nr. 3. For at gennemføre disse ændringer, foreslås lovens formålsbestemmelse ændret. Revisionen foreslås gennemført ved en nyaffattelse af kystbeskyttelseslovens 1, stk. 1, der bestemmer, hvilke hensyn der skal lægges vægt på ved vurdering af ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse. De foreslåede hensyn er ikke oplistet i en prioriteret rækkefølge, og der er ikke hensyn, der skal veje tungere end andre. Ved stillingtagen til om der skal gives tilladelse til kystbeskyttelse, skal der således foretages en konkret afvejning af de relevante hensyn i forhold til den enkelte sag. Administrationen af hensynene skal afspejle regeringens ønske om, at borgerne skal have mulighed for, i videre omfang end i dag, at kystbeskytte deres ejendomme, og at de enkelte grundejere i højere grad skal have frihed til at vælge, hvordan de vil beskytte deres ejendom, hvis der teknisk er flere muligheder, der ikke er til gene for naboerne. Med lovforslaget foreslås det endvidere, at der etableres en eksplicit hjemmel til at lade nye og uprøvede kystbeskyttelsesmetoder afprøve, således det er eksplicit muligt at gennemføre forsøg. Bestemmelsen skal give mulighed for, at metoder, der endnu ikke er bevist at have den forventede effekt, kan afprøves på en egnet strækning inden for en rimelig tidsperiode. Et forsøgsprojekt skal vedrøre nye og endnu uprøvede metoder. Det foreslås, at der skal være mulighed for at stille vilkår til et forsøg, herunder fx. til den tekniske udførelse og tidsmæssige varighed mv Sammenhæng mellem kystbeskyttelsesloven, klimatilpasning og oversvømmelsesloven Gældende ret Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelse samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, jf. lovens 1. I bemærkningerne til lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse fremgår det, jf. Folketingstidende , L 37 som fremsat, side 857, at beskyttelse skal

4 4 dog ske under fornøden hensyntagen til de opregnede hensyn. I visse tilfælde er det ikke kun et spørgsmål om at tilgodese en beskyttelse af bestemte ejendomme, men der kan være tale om en ønskelig bevaring af kystlandskabet som sådant for at tilgodese et videregående interessefelt. Et videregående interessefelt er efter administrativ praksis blevet fortolket bl.a. som offentlighedens mulighed for at færdes på kysten. Dette formål varetages ved en afvejning af en række hensyn, herunder behovet for kystbeskyttelse, økonomiske hensyn, kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, kystlandskabets bevarelse og genopretning, naturens frie udfoldelse, muligheden for rekreativ udnyttelse af kysten, sikring af den eksisterende adgang til kysten samt andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 311 af 19. april 2006, hvor formålet med kystbeskyttelse blev indsat i loven (herefter 2006-loven), at kystbeskyttelsesforanstaltninger navnlig skal sikre, at mennesker og ejendom, herunder bebyggelse og infrastruktur, kan beskyttes mod havets påvirkninger. Det fremgår, at beskyttelse skal ske under fornøden hensyntagen til de opregnede hensyn. Videre fremgår det, at det i visse tilfælde ikke kun er et spørgsmål om at tilgodese en beskyttelse af bestemte ejendomme, men at der kan være tale om at bevare et kystlandskab som sådant for at tilgodese et videregående interessefelt. Der kan derfor være tilfælde, hvor en beskyttelse ikke kan foretages, som ønsket af ansøger, ud fra en isoleret vurdering af den berørte ejendom, men vurderingen må foretages på baggrund af en helhedsvurdering af eksempelvis en længere kyststrækning eller øvrige hensyn, der er oplistet i lovens 1, stk Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Det er oplevelsen, at der er behov for at skabe en ensretning mellem kystbeskyttelsesloven med den øvrige lovgivning vedr. oversvømmelse i og omkring de kystnære områder. I den forbindelse vurderes det, at der er behov for at vurderingerne foretages ud fra de samme kriterier. Det foreslås derfor, at det præciseres, at formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelse eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Med forslaget skabes der dermed også en bedre sammenhæng til oversvømmelsesloven, som anvender et risikobegreb i forhold til oversvømmelse, og det sikres, at formålet med kystbeskyttelse hovedsageligt er at reducere risikoen og herigennem støtte op om de øvrige ændringer af formålsbestemmelsen. Risikoen defineres som en kombination af sandsynligheden for en negativ hændelse (f.eks. oversvømmelse og kysterosion) og de potentielle negative følger for menneskers sundhed, natur, landskaber, miljø, kulturarv og økonomiske aktiver m.v., der er forbundet med en sådan hændelse års kriteriet udgår Gældende ret Behovet for kystbeskyttelse foretages ud fra en kystteknisk vurdering af havets påvirkning af kysten. Af bemærkningerne til 2006-loven, jf. Folketingstidende , A, L 127 som fremsat, side 3767, fremgår det, at ved risiko for oversvømmelse skal faren for tab af menneskeliv og omfanget af mulige skader vurderes ved anbefaling af et sikkerhedsniveau, som typisk svarer til en hændelse med et tidsinterval på mindst 50 år (statistisk). En erosionsbeskyttelse vil som hovedregel kun kunne tillades, hvis der inden for en kortere periode, typisk år, vil være risiko for beskadigelse eller ødelæggelse af ejendom, herunder beboelse og infrastruktur. Kriteriet fremgår ikke direkte af lovteksten. Baggrunden for kriteriet er fastlagt ud fra kysttekniske vurderinger af, hvornår der eksisterer et aktuelt behov for beskyttelse af en grundejers ejendom samtidig med, at der skal være tilstrækkelig tid til at etablere de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Da kriteriet blev indført i kystbeskyttelsesloven, var det allerede fast administrativ praksis at vurdere behovet ud fra 25-års kriteriet, og det blev vurderet hensigtsmæssigt at tilvejebringe et gennemsigtigt grundlag for denne praksis ved at indskrive det i bemærkningerne. 25-års kriteriet har i praksis stor betydning for vurderingen af, om kystbeskyttelse skal tillades. 25-års kriteriet medfører, at ansøger skal påvise sandsynligheden for, at der inden for ca. 25 år vil være behov for kystbeskyttelse. Kriteriet medfører, at ansøger i forbindelse med erosion skal påvise sandsynligheden for, at der inden for ca. 25 år vil opleves så meget erosion på strækningen, at bygninger eller infrastruktur er i fare. Det har bl.a. indgået i vurderingen, at indgreb skal ske i tide men ikke for tidligt af hensyn til bl.a. at indarbejde offentlighedens adgangsforhold i løsningen. Hvis der ikke kan påvises et tilstrækkeligt behov for kystbeskyttelse som 25-års kriteriet bruges som udtryk for har det været praksis, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til erosionsbeskyttelse Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Den administrative fortolkning af vurderingen af en ansøgning ud fra et 25-års kriterie har medført, at der er uoverensstemmelse mellem myndighedens og ansøgernes opfattelse af, hvornår det er nødvendigt at kystbeskytte, så det sker i tide. Kriteriet har dermed vanskeliggjort det for borgerne at etablere kystbeskyttelse, hvis det blev vurderet, at etableringen ville være for tidlig. Det foreslås derfor, at 25-års kriteriet udgår. En mere overordnet vurdering af behovet for kystbeskyttelse skal fortsat være et blandt flere hensyn, der skal lægges vægt på. Behovsvurderingen vil dog ikke som i dag være et hensyn, hvis manglende opfyldelse i sig selv vil begrunde et afslag. At der er et meget lille eller intet behov betyder således ikke, at der ikke kan gives tilladelse til kystbeskyttelse, men der skal foretages en samlet vurdering, hvor også øvrige relevante hensyn i den foreslåede 1, stk. 1, skal inddrages. Hvor ingen af de øvrige hensyn taler imod en tilladelse til

5 5 etablering af kystbeskyttelse, kan der således gives tilladelse til kystbeskyttelse af arealer, hvor der ikke er et behov eller behovet er meget lille. Behovet vil heller ikke blive vurderet i forhold til, om der er risiko for skade inden for en bestemt årrække Kystbeskyttelse af ubebyggede arealer Gældende ret Kystbeskyttelsesforanstaltninger skal navnlig sikre, at mennesker og ejendom, herunder bebyggelse og infrastruktur, kan beskyttes mod havets ødelæggende påvirkninger. En sådan beskyttelse skal dog ske under fornøden hensyntagen til de opregnede hensyn. Af bemærkningerne til loven, jf. Folketingstidende , A, L 127 som fremsat, side 3767 fremgår det, at kystbeskyttelsesforanstaltninger navnlig skal sikre, at mennesker og ejendom, herunder bebyggelse og infrastruktur, kan beskyttes mod havets ødelæggende påvirkninger. Ud over bebyggelse, der benyttes til beboelse eller produktion, er beskyttelsesværdige værdier blevet forstået som fast ejendom og kritisk infrastruktur ud fra den betragtning, at huse, skure mv. uden sokkel og installationer samt infrastruktur i form af grusveje, trampestier mv. forholdsvis let kan flyttes ind i landet, og at omkostningerne ved flytningen vil være mindre end at etablere kystbeskyttelse. Efter praksis er der således, som hovedregel, ikke blevet givet tilladelse til erosionsbeskyttelse af ubebyggede arealer, herunder haveanlæg, landbrugsjord og produktionsskov, såfremt der ønskes anvendt hård kystbeskyttelse. Begrundelsen er, at de andre hensyn i lovens formålsbestemmelse samlet set ofte vægter højere end ønsket om at beskytte ubebyggede arealer. Erosion af ubebyggede arealer vurderes ikke at have de samme vidtrækkende konsekvenser for ejerne, som når der er tale om risiko for ødelæggelse af bebyggelse eller infrastruktur. Hensynet til at opretholde en naturlig kyst, at bevare den naturlige sedimenttransport, at sikre offentlighedens adgang til og langs kysten, den rekreative udnyttelse af kysten samt at undgå negative påvirkninger af ejendomme nedstrøms, vægtes derfor højt i forhold til behovet for at beskytte ubebyggede arealer. Ansøgning om tilladelse til at beskytte ubebyggede arealer mod erosion med sand- eller ralfodring (blød kystbeskyttelse) vil derimod ofte kunne opnå en tilladelse, da de øvrige hensyn her ikke vil blive vægtet højere Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Den gældende, administrative fortolkning af ejendomsbegrebet har medført, at der har været stillet spørgsmål til, hvad ejendomsbegrebet dækker. Fortolkningen har været mere snæver end den almindelige formueretlige fortolkning af ejendomsbegrebet. Det er derfor hensigtsmæssigt at ensrette ejendomsbegrebet, således fortolkningen læner sig op ad den fortolkning, som benyttes inden for almindelig formueret. Det foreslås derfor, at beskyttelsessubjektet udvides, så det også er muligt at kystbeskytte ubebyggede arealer. Ubebyggede arealer kan repræsentere et aktiv for grundejeren, og der kan være økonomiske konsekvenser forbundet med ikke at kystbeskytte. Det kan f.eks. være kystbeskyttelse af haver og parker, landbrugsarealer eller endnu ubebyggede grunde. Beskyttelsessubjektet vil derfor være fast ejendom i bred forstand. Herved forstås f.eks. ubebyggede arealer, dyrkede arealer, bygninger, veje, skure, terrasser mv. I sager, hvor en grundejer selv har søgt om tilladelse til at etablere kystbeskyttelse, vil der ikke blive foretaget en vurdering af, om det er billigst for grundejeren at etablere kystbeskyttelse eller flytte sine aktiver, jf. umiddelbart nedenfor pkt Det vil være op til grundejeren selv at vurdere, hvilken løsning der er bedst Betydningen af økonomiske hensyn Gældende ret Det følger af 1, stk. 1, nr. 2, at der foretages en vurdering af de økonomiske hensyn. I bemærkningerne til 2006-loven, fremgår det, jf. Folketingstidende , A, L 127 som fremsat, side 3768, at økonomiske hensyn bl.a. omfatter en vurdering af omkostningerne ved kystbeskyttelsesforanstaltningen sammenholdt med værdien af det, der søges beskyttet. I praksis har det derfor indgået i vurderingen og afvejningen af hensynene, om der er søgt om tilladelse til en forholdsvis meget stor foranstaltning til beskyttelse af en ejendom, som har repræsenteret en beskeden værdi. Hensynet fører dog ikke i sig selv til, at der meddeles afslag på en ansøgt løsning, alene fordi en anden løsning er mindre omkostningstung. I praksis indgår det økonomiske hensyn i en samlet afvejning og har betydning i forhold til, hvorvidt der kan opnås tilladelse til beskyttelse af skure, terrasser mm Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Hensynet har givet anledning til generel bekymring fra ansøgerne, da det ikke er klart og tydeligt, hvilke forhold omkostningerne skal holdes op imod. Bekymringerne har derfor bl.a. været om hvilken værdiansættelse, der skal benyttes, da myndigheder og ansøgere har forskellige udgangspunkter. Ved at fjerne hensynet i de sager, hvor en eller flere grundejere er enige om projektet, vil grundejerne ikke blot selv skulle vurdere om et objekt er beskyttelsesværdigt, men samtidig vil grundejerne også selv få indflydelse på, om etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger står mål med de værdier, der ønskes beskyttet. Det foreslås derfor, at det økonomiske hensyn om etablering af den mest omkostningseffektive løsning udgår for projekter, hvor en grundejer ønsker at beskytte sin egen ejendom.

6 6 En udvidelse af ejendomsbegrebet vil videre få den betydning, at der bliver tydeligere sammenhæng med et af de grundlæggende principper bag kystbeskyttelsesloven, nemlig at det er grundejerens eget ansvar at beskytte sin ejendom mod nedbrydning eller oversvømmelser fra havet samt at betale for denne beskyttelse. Derfor bør det også være op til den enkelte selv at vurdere, om grunden er værd at beskytte. Hensynet skal imidlertid fortsat tillægges vægt i sager, der behandles efter lovens kap 1a. I disse sager kan en grundejer blive pålagt at bidrage til en fælles kystbeskyttelsesløsning, selvom vedkommende ikke selv ønsker løsningen. For at tilgodese alle grundejere bedst muligt i denne situation forslås det, at kommunalbestyrelsen også fremadrettet skal varetage hensynet til at den foranstaltning, der søges etableret, er den mest omkostningseffektive løsning for den konkrete stækning. I forbindelse med en sag, der behandles efter lovens kap 1 a, vil kommunalbestyrelsen skulle foretage en helhedsvurdering af, hvordan en kystbeskyttelsesforanstaltning skal etableres, for at komme alle de ejendomme til gode, som vurderes at være i risiko for at blive oversvømmet eller påvirket af erosion. Kommunalbestyrelsen skal således i disse sager ikke fortage sondringen af, om en konkret ejendom er omfattet af lovens definition på ejendomsbegrebet Øget metodefrihed ved flere mulige kystbeskyttelsesløsninger Gældende ret Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet omfatter bl.a. en vurdering af, om foranstaltningen er teknisk velfunderet, og hvorvidt den har væsentlige miljømæssige konsekvenser. Ansøger skal i forbindelse med en ansøgning redegøre for foranstaltningens forventede effekt, herunder indvirkninger på nabostrækninger. Med foranstaltningens tekniske kvalitet forstås, at en kystbeskyttelsesforanstaltning skal være egnet til at varetage det ansøgte formål. Det betyder, at man ikke vil få tilladelse til anvendelse af en kystbeskyttelsesmetode, som ikke har en dokumenteret effekt som kystbeskyttelse. Ikke alle typer kystbeskyttelsesforanstaltninger er egnede til at løse alle udfordringer i forbindelse med erosion eller oversvømmelse. Hensynet til nabostrækninger vægtes tungt. Alle former for passiv kystbeskyttelse (høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttelse) har en indvirkning på kystens udvikling og på sedimenttransporten langs kysten, såfremt anlægget er virksomt. Årsagen er, at anlæggene ikke standser erosionen, men flytter den foran sig og øger erosionen nedstrøms. Dette medvirker, at sedimenttilførslen langs kysten reduceres, hvilket medfører læsideerosion nedstrøms. Den negative effekt kan der kun kompenseres for ved samtidig aktiv kystbeskyttelse, dvs. sand- eller ralfodring, hvor det tabte sediment erstattes af nyt. I vurderingen af en sag er det af afgørende betydning, at kystbeskyttelsesforanstaltningen skal kunne give den ønskede beskyttelse, og at den samtidig ikke har negative konsekvenser for naboer på strækningen. I mange sager har det ført til afslag på hård kystbeskyttelse som skråningsbeskyttelse, høfder og bølgebrydere. Det har betydet, at der ikke har været metodefrihed, når der ansøges om kystbeskyttelse. Hvilken kystbeskyttelsesmetode, der kan opnås tilladelse til, afhænger af de konkrete forhold, herunder bl.a. om erosionen er akut og/eller kronisk, erosionsraten og afstand til beboelse eller infrastruktur. Derudover inddrages viden om skræntens geotekniske stabilitet, sedimenttransport, bølgehøjde og vindforhold på den konkrete lokalitet. Såfremt et hus eller infrastruktur er i fare i forbindelse med to på hinanden følgende hårde storme, kan der som en ekstra sikkerhed gives tilladelse til skråningsbeskyttelse med sandbuffer Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Det har været fast administrativ praksis, at en foranstaltning skal være teknisk optimeret til at løse de konkrete udfordringer på en given strækning. Det har betydet, at der i konkrete situationer er blevet givet afslag til i øvrigt virksomme foranstaltninger. Der bør fremover i højere grad være metodefrihed for den enkelte borger i de tilfælde, hvor der er flere muligheder der alle vurderes at være lige gode til at løse en konkret udfordring, eller såfremt der med etablering af afværgeforanstaltninger er mulighed for at sidestille flere tekniske foranstaltninger. Det foreslås, at der fortsat skal lægges vægt på kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet. Endvidere foreslås det, at det præciseres, at hensynet også rummer kystbeskyttelsesforanstaltningens naturmæssige kvalitet, hvilket omfatter de eksisterende hensyn til kystlandskabets bevarelse og genopretning samt naturens frie udfoldelse. Der henvises til pkt Eksisterende praksis har som hovedregel været, at der alene gives tilladelse til den mest optimale løsning. Fremover skal der være øget valgfrihed, og teknisk og natur- og miljømæssig kvalitet skal indgå som et hensyn blandt øvrige relevante hensyn, der fremgår af den foreslåede 1, stk. 1. Det betyder også, at der kan gives tilladelse til en løsning, der ikke er den mest teknisk optimale f.eks. hvis andre hensyn i den foreslåede 1, stk. 1 taler for dette. Også i tilfælde hvor der er flere mulige løsninger, skal grundejeren have øget valgfrihed. Der skal fortsat lægges vægt på, om en kystbeskyttelsesforanstaltning har en negativ påvirkning på nabostrækninger, men der er i hidtidig praksis set eksempler på, at grundejere har fået afslag på etablering af hård kystbeskyttelse, selvom naboer har etableret en sådan (f. eks. hvor den hårde kystbeskyttelse er etableret, før kystbeskyttelseslovens ikrafttræden). Fremover skal det indgå i den samlede afvejning af de relevante hensyn, om der er eksisterende lovlig hård kystbeskyttelse på nabostrækninger. Det kan også indgå, om grundejere af nabostrækninger giver deres samtykke og accepterer hård kystbeskyttelse og dennes eventuelle negative påvirkning på deres ejendom. Ligeledes skal der lægges vægt på, at kystbeskyttelsen ikke må have en væsentlig negativ påvirkning på offentlighedens fortsatte mulighed for fri passage langs kysten. Ændringen af lovens 1,stk. 1,

7 7 muliggør således f.eks. anvendelse af hård kystbeskyttelse uden kompenserende sandfodring på strækninger, der i forvejen er intensivt beskyttet med hård kystbeskyttelse, da skader på i forvejen beskyttede naboejendomme her vil være begrænsede Hensynene til kystlandskabets bevarelse og genopretning samt naturens frie udfoldelse som en del af kystbeskyttelsesforanstaltningens natur- og miljømæssige kvalitet Gældende ret Kystlandskabets bevarelse og genopretning samt naturens frie udfoldelse er hensyn, der indgår i vurderingen af en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse, jf. lovens 1, stk. 1, nr. 4 og 5. Bemærkningerne til 2006-loven konkretiserer ikke yderligere, hvorledes hensynene skal inddrages i afvejningen. I praksis er hensynet til bevarelsen af kystlandskabet fortolket således, at eksempelvis bevarelse af synlige geologiske lag til formidling af geologi kan tillægges vægt for at tilgodese hensynet til et videregående interessefelt. Mht. kystlandskabets bevarelse og genopretning sikres bl.a. de forskellige kystlandskaber og -typer, som findes langs Danmarks kyster. Derudover beskyttes naturtyper, geologi og geomorfologi, Natura 2000-områder m.m. Det har været vurderingen, at kystbeskyttelse i form af sandfodring eller en kombination af hård kystbeskyttelse og sandfodring både vil mindske skader på nabostrækninger og samtidig kunne opretholde kystlandskabet og sikre naturens frie udfoldelse Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Uanset hensynet til kystlandskabets bevarelse og naturens frie udfoldelse udgår som et selvstændigt hensyn, og i stedet indgår som hensyn under kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet, skal disse hidtidige hensyn fortsat indgå i den samlede vurdering af, om der i det konkrete tilfælde skal gives tilladelse til etablering af kystbeskyttelse. Hensigten med forslaget er ikke at fjerne hensynet til naturen. Det foreslås, at hensynet til kystlandskabets bevarelse og genopretning og til naturens frie udfoldelse indgår som en del af kystbeskyttelsesforanstaltningens miljømæssige kvalitet, som nu er indeholdt i lovforslagets 1, nr. 3, og for at præcisere dette i den foreslåede bestemmelse, foreslås det, at 1, stk. 1, nr. 3 udformes således, at der skal foretages en vurdering af kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet. I forbindelse med behandlingen af en ansøgning vil hensynet til kyststrækningen ofte være en naturlig del af vurderingen af, hvorvidt den ansøgte foranstaltning er optimal i forhold til den konkrete risiko samt området generelt. Det vil også fortsat være muligt i forbindelse med tilladelse til etablering af f.eks. hård kystbeskyttelse at stille vilkår om f.eks. kompenserende sandfodring af hensyn til kystlandskabet og strækningen generelt for at formindske anlæggets negative effekt på kysten. Der vil i den forbindelse kunne inddrages en vurdering af anlæggets visuelle påvirkning Hjemmel til at lade nye og uprøvede typer af kystbeskyttelsesmetoder afprøve Gældende ret Der er i dag ikke en bestemmelse, som definerer under hvilke forudsætninger, der er mulighed for afprøvning af forsøg. Ligeledes er det ikke defineret, hvornår der er tale om et forsøg, som kan godkendes til afprøvning. Det kan derfor være uklart for ansøger, hvornår og under hvilke forhold det er muligt at kunne opnå tilladelse til et forsøgsprojekt. I de tilfælde, hvor ansøger søger om tilladelse til at etablere en foranstaltning, som ikke allerede er en anerkendt kystbeskyttelsesforanstaltning, gives der tilladelse til et forsøg med hjemmel i lovens 16, stk. 1. Denne administrative praksis har givet anledning til drøftelser, om det er muligt at give tidsbegrænsede tilladelser, lige som det også har givet anledning til drøftelser, om det er muligt at stille vilkår, herunder omfanget af vilkårene, om videnskabeligt begrundede krav til fysiske omkringliggende forhold samt opfølgninger undervejs og efterfølgende af forsøgene Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Der er generelt et behov for, at der kan laves forsøg med nye kystbeskyttelsesmetoder. Disse forsøg foregår mest hensigtsmæssigt på kyststrækninger, hvor der dels er egnede udfordringer, men hvor også det er muligt at teste foranstaltningernes stabilitet og effektivitet under naturlige forhold med vejrmæssige udfordringer. Det vil derfor give de bedste rammer for at afprøve nye metoder, hvis myndigheden har mulighed for at stille relevante vilkår til både forsøgsstrækningen, men også til selve forsøgets udførelse. Det er derfor vurderet, at der er behov for en, for ansøgere, transparent hjemmel til, hvornår der kan søges om tilladelse til at afprøve et forsøg med en ny kystbeskyttelsesmetode. Ønsket er derfor at skabe en klar og tydelig hjemmel hertil, så ansøgere er bedre rustet til at foranledige gode og frugtbare forsøg. Det foreslås, at der indsættes en hjemmel i kystbeskyttelseslovens 16, stk. 4 til, at miljø- og fødevareministeren kan give tilladelse til at udføre forsøg med nye og uprøvede kystbeskyttelsesmetoder. Ved at indsætte denne hjemmel tydeliggøres det, at forsøgsprojekter kan opnå tilladelse også i de tilfælde, hvor myndigheden efter en afvejning af hensynene i formålsbestemmelsen ikke ville kunne give tilladelse. Det skal være muligt at opnå tilladelse til forsøgsprojekter, der ikke kan betegnes som kystbeskyttelsesprojekter med eksisterende, kendte effekter. Særligt skal det være muligt at fravige udgangspunktet om, at kystbeskyttelsesmetoder skal have en dokumenteret effekt i forhold til kriteriet om teknisk og miljømæssig kvalitet af foranstaltningen for at kunne opnå tilladelse. Der skal i forbindelse med en tilladelse på forsøgsbasis kunne stilles vilkår om dokumentation for virkning, tidsbegrænsning af tilladelse m.v. Det er i lighed med lovens almindelige udgangspunkt op til den, der ønsker at udføre et forsøg, at tilvejebringe finansiering til dette.

8 8 Det forslås, at en forsøgsperiode maksimalt kan være 5 år. Inden for en 5-årig periode bør der på en egnet strækning være mulighed for at afprøve et projekt i forhold til de nødvendige hændelser. Såfremt et forsøg i forlængelse af forsøgsperioden ønskes etableret som permanent foranstaltning, kan der søges om tilladelse hertil efter lovens 16, stk Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det vurderes, at forslaget vil medføre, at den enkelte grundejers mulighed for at etablere kystbeskyttelse samt vælge kystbeskyttelsesmetode i videre omfang kan opfyldes end i dag, og at det enkelte sagsforløb vil kunne gennemføres med en bredere forståelse og samhørighed med offentlighedens opfattelse. Forslaget vil medføre negative administrative konsekvenser i Kystdirektoratet, der i en periode må forvente at modtage flere ansøgninger som følge af lovforslaget og dermed et øget ressourcetræk. Forslaget vurderes ikke at medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunerne, der i dag har en koordinerende opgave i forhold til de store helhedsløsninger, jf. lovens kapitel 1a. Regionerne har ikke i dag opgaver i medfør af kystbeskyttelsesloven, og lovforslaget ændrer ikke på dette. Forslaget vil således ikke have økonomiske eller administrative konsekvenser for regionerne. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. Der vil fortsat skulle ansøges om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse. Med lovændringen vil den enkelte grundejers ønske om, og mulighed for, at etablere kystbeskyttelse efter eget valg i videre omfang opfyldes, da der bliver en højere grad af metodefrihed i forbindelse med valg af kystbeskyttelsesmetoder. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vil gøre det muligt at etablere mere hård kystbeskyttelse end det er i dag, og dette kan have en effekt på den naturlige kystdynamik og de landskabelige forhold på den enkelte kyststrækning. 10. sammenfattende skema Der vil dog fortsat som et hensyn blandt øvrige skulle lægges vægt på kystbeskyttelsens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet, og om en kystbeskyttelsesforanstaltning har en negativ påvirkning på nabostrækninger. Den foreslåede formålsbestemmelse rummer også fortsat, at Danmark skal varetage sine EU-retlige forpligtelser, herunder f.eks. i forhold til Natura 2000, når der tages stilling til en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse. Lovforslaget vurderes på den baggrund ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten De foreslåede ændringer indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 30. juni 2017 til den 21. august 2017 været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsgiverne, Byggesocietetet, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Fritidssejler Union, Danmarks idrætsforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Skibsmæglerforening, Dansk Akvakultur, Dansk Amatørfiskerforbund, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Forening for rosport, Dansk Friluftsliv forum for natur og friluftsliv, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Industri, Dansk Kano og Kajak Forbund, Dansk Miljøteknologi, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Sejlunion, Dansk Sportsdykker Forbund, Dansk Surf & Rafting forbund, Dansk Svømmeunion, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Danske Havne, Danske Maritime, Danske Regioner, Det Økologiske Råd, De Økonomiske Råd, DHI, DI Transport, DTU Aqua, Ejendomsforeningen Danmark, EnerginetDK, Forbrugerrådet, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Foreningen af Rådgivende iører, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, Parcelhusejernes Landsforening Greenpeace, iørforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Kommunalteknisk Chefforening, Kyst, Land & Fjord, Landdistrikternes Fællesråd, Fonden Teknologirådet, Teknologisk Institut, Udviklingsselskabet By og Havn I/S, Verdensnaturfonden WWF, Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Geodatastyrelsen, GEUS, Slots- og Kulturstyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Team Effektiv Regulering, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Vejdirektoratet, og Værnfælles Forsvarskommando, Marinestaben.

9 9 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindre udgifter (hvis ja, angiv omfang Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Lovforslaget medfører ikke nye opgaver. Initiativet kan føre til nye ansøgninger om kystbeskyttelse fra grundejere, der tidligere har fået afslag eller afslag til en specifik metode Miljømæssige konsekvenser væsentlige konsekvenser Forholdet til EU-retten Overimplementering af EU-retlige minimums-forpligtelser (sæt X) Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter JA NEJ X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det følger af kystbeskyttelseslovens 1, stk. 1, at formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 1) Behovet for kystbeskyttelse, 2) økonomiske hensyn, 3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, 4) kystlandskabets bevarelse og genopretning, 5) naturens frie udfoldelse, 6) rekreativ udnyttelse af kysten, 7) sikring af den eksisterende adgang til kysten og 8) andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. Det foreslås, at formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 1) Behovet for kystbeskyttelse. 2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kap 1a. 3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet. 4) Rekreativ udnyttelse af kysten. 5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten. 6) Andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. Lovens 1, stk. 1, nyaffattes, idet bestemmelsens rækkevidde tidligere blev fastsat i lovtekstens bemærkninger. Bestemmelserne skal fortsat beskrive, hvilke hensyn, der skal lægges vægt på ved vurdering af tilladelse til etablering af kystbeskyttelse. De foreslåede hensyn er ikke oplistet i en prioriteret rækkefølge, og der er ikke hensyn, der skal veje tungere end andre. Det er dog en forudsætning, at den ansøgte foranstaltning er egnet til at løse de konkrete udfordringer på strækningen. Ved stillingtagen til om der skal gives tilladelse til kystbeskyttelse, skal der således foretages en konkret afvejning af de relevante hensyn i forhold til den enkelte sag. Den nye tekst skal med ændringen tydeliggøre, at formålet med kystbeskyttelse er at reducere risikoen for oversvømmelse eller nedbrydning fra havet. Det foreslås, at det nyaffattes, at formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom mod oversvømmelse og erosion fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet med foranstaltninger, der nedbringer risikoen for skader.

10 10 Det er fastholdt, at der ved beslutningen om der skal etableres kystbeskyttelse skal lægges vægt på en række hensyn. Vurderingen forudsætter en konkret afvejning af de hensyn, der måtte være relevante for den enkelte sag, herunder en vurdering af risikoen for oversvømmelse eller erosion. Det foreslås at nyaffatte 1, stk. 1, nr. 1 således: Behovet for kystbeskyttelse. Det foreslås som bestemmelsens nr. 1 at fastholde hensynet om, at der skal foretages en vurdering af behovet for kystbeskyttelse på den ansøgte placering. Efter fast administrativ praksis vurderes behovet for kystbeskyttelse i forbindelse med beskyttelse mod erosion på baggrund af, om der er risiko for skade inden for år (25-års kriteriet). Hensynet til behovet for kystbeskyttelse fastholdes som ét af flere hensyn, der afvejes i forhold til den konkrete sag, men den foreslåede ændring indebærer dels, at behovet ikke udtrykkes på baggrund af, om en skade vil indtræffe inden for en given årrække, og dels vil et lille behov ikke i sig selv udelukke tilladelse til etablering af kystbeskyttelse. Et lille behov vil indgå i den samlede vurdering og afvejning af de relevante hensyn. Som eksempel på en situation, hvor intet eller et meget lille behov ikke nødvendigvis fører til afslag på etablering af kystbeskyttelse kan nævnes situationen, hvor en grundejer har ønsket et eksisterende lovligt kystbeskyttelsesanlæg, der er etableret før kystbeskyttelseslovens ikrafttræden, erstattet med et nyt evt. mindre anlæg, men hvor der i dag vurderes et meget lille eller intet behov, idet der ikke er ejendom eller infrastruktur, som er udsat for erosion eller oversvømmelse. At der allerede er etableret et anlæg på arealet bør indgå i den samlede vægtning, og der bør ikke afslås etablering af ny kystbeskyttelse, blot fordi der i dag ikke vurderes at være et tilstrækkeligt behov. Ubebyggede arealer kan repræsentere et aktiv for grundejeren, og der kan være økonomiske konsekvenser forbundet med ikke at kystbeskytte. Det kan f.eks. være erosion af haver og parker eller udstykkede, men endnu ubebyggede, grunde. Det er således ikke blot bygninger og infrastruktur, der kan kystbeskyttes, men fast ejendom generelt. Der kan derfor også, efter en konkret vurdering af den enkelte sag, gives tilladelse til f. eks. at beskytte ejendomme med bebyggelse, private haver i forbindelse med beboelsesejendomme, produktionsjord til eksempelvis agerbrug eller skovbrug samt arealer, der allerede er udstykket med henblik på salg. Det følger af den gældende 1, stk. 1, nr. 2, at myndigheden skal varetage de økonomiske hensyn. Varetagelse af hensynet omfatter en vurdering af, om omkostningerne ved etablering af kystbeskyttelsen står mål med værdien af det, der søges beskyttet. Det foreslås at nyaffatte nr. 2 således, at økonomiske hensyn kun skal varetages ved projekter omfattet af sager, der behandles efter lovens kap 1a. Det foreslås med bestemmelsens nr. 2, at der fortsat i forbindelse med sagerne efter kap 1a skal foretages en vurdering af, hvorvidt foranstaltningen er omkostningseffektivt, sammenholdt med værdien af det, der søges beskyttet, og om forholdet er rimeligt og forsvarligt. Hvis alle grundejerne ved kap 1a-sager ikke er enige om dele af eller hele projektet, kan kommunerne beslutte, at et projekt skal gennemføres, uanset om enkelte grundejere ikke ønsker projektet. Derfor skal det af hensyn til den enkelte grundejer fortsat vurderes, om den ansøgte foranstaltning er omkostningseffektiv i forhold til værdien af det, som ønskes beskyttet. Ved denne vurdering skal værdi fortolkes bredt. Vurderingen kan eksempelvis omfatte økonomiske betragtninger, men også hvorvidt et område fremadrettet vil kunne opnå forbedrede muligheder for bredere rekreative aktiviteter til gavn for flere brugere og brugergrupper. Hensynet om at foranstaltningen skal være omkostningseffektiv tillægges derimod ikke vægt i de sager, hvor en grundejer selv ansøger om etablering af kystbeskyttelse, eller en række grundejere går sammen om en fælles ansøgning, idet det i disse sager formodes, at der er enighed om etablering og finansiering af dette. Ved at der er enighed blandt ansøgerne om hele projektet, er det samtidigt op til den enkelte grundejer selv at vurdere og beslutte, hvad der er økonomisk bedst for den enkelte. Det følger af den gældende 1, stk. 1, nr. 3, at myndigheden skal varetage hensynet til kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet. Efter gældende fast administrativ praksis har det betydet, at dette omfatter en vurdering af, om foranstaltningen er den teknisk mest optimale i forhold til den konkrete udfordring på strækningen. Det foreslås at nyaffatte nr. 3, hvorefter kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet skal vurderes. Ændringen medfører, at der fremover skal foretages en konkret helhedsvurdering af den ansøgte foranstaltnings effekt i forhold til udfordringer på strækningen under hensyntagen til omkringliggende natur, landskab og miljø. Samtidigt skal ændringen medføre, at der åbnes op for, at hvis der er flere forskellige lige gode tekniske løsninger, så har ansøger valgfrihed mellem disse. Der vil for ansøger være øget metodefrihed mellem de kystbeskyttelsesmetoder, der kan medvirke til at reducere risikoen for skade på ejendom, idet det ikke er et krav, at den ønskede metode er den mest optimale. Vurderingen af den valgte metode må indgå i den samlede vurdering og afvejning af de hensyn, der skal lægges vægt på, når der tages stilling til en ansøgning om kystbeskyttelse. Det kan i den forbindelse f. eks. indgå, om den ønskede kystbeskyttelsesforanstaltning har så væsentlig en negativ indvirkning på nabostrækningen nedstrøms eller for offentlighedens ret til at færdes til og langs stranden, at det er nødvendigt at stille vilkår om kompenserende foranstaltninger f.eks. i form af sandfodring. Det klare udgangspunkt er, at ansøger kun kan vælge at benytte metoder, der har en dokumenteret effekt i forhold til den konkrete udfordring, der er på strækningen. Såfremt flere forskellige kystbeskyttelsesmetoder dokumenteret kan reducere den konkrete risiko, vil ansøger have frihed til at vælge den metode, der måtte ønskes benyttet. Myndigheden

11 11 skal derfor i denne forbindelse vurdere, om der er metodefrihed, og om den valgte metode er en valgmulighed. I forhold til valg af metode vil der fortsat skulle lægges vægt på påvirkning af nabostrækninger. Der skal derfor lægges vægt på, hvorvidt der er tale om en kyst, der allerede er præget af forskellige kystbeskyttelsesforanstaltninger. Der skal også lægges vægt på, om naboer har fået tilladelse til etablering af hård kystbeskyttelse eller har kystbeskyttelse, som er lovligt etableret før kystbeskyttelseslovens ikrafttræden i Den negative påvirkning af nabostrækninger må være konkret, og en generel vurdering af, at hård kystbeskyttelse vil være et indgreb i den naturlige kystudvikling på stedet og vil forstærke den negative effekt, som kystbeskyttelse har på den samlede kyststrækning, synes mindre betydningsfuldt, når der allerede er etableret en del hård kystbeskyttelse på kyststrækningen. For at der kan meddeles tilladelse til kystbeskyttelse, skal foranstaltningen kunne reducere den konkrete risiko, dvs. at den skal leve op til det ønskede formål. Vurderingen af kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet omfatter bl.a. en vurdering af, om foranstaltningen er teknisk velfunderet, at den ikke har en væsentlig negativ indvirkning på nabostrækninger, og at den ikke har væsentlige negative miljømæssige konsekvenser, herunder også landskabelige påvirkninger. Med teknisk velfunderet forstås at foranstaltningen skal være teknisk egnet til at løse de konkrete udfordringer, som er på strækningen. Videre skal foranstaltningen kunne modstå de naturgivne forhold, som den skal beskytte imod. Det vil sige, at afhængig af hvilken grad af beskyttelse der ønskes, skal foranstaltningen være dimensioneret i forhold hertil. En vurdering af en foranstaltnings tekniske kvalitet forudsætter også viden om, hvorvidt der på den pågældende strækning er tale om udfordringer med akut erosion og/eller kronisk erosion. Med naturmæssige hensyn forstås de hensyn, som var indeholdt i den gældende lovs 1, stk. 1, nr. 4 og 5 om kystlandskabets bevarelse og genopretning samt naturens frie udfoldelse. For at tydeliggøre dette foreslås det, at lovteksten præciseres således, at lovforslagets 1, stk. 1, nr. 3, affattes: kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet. Med miljømæssige hensyn forstås at kystbeskyttelsens påvirkning på nabostrækningen skal tages i betragtning. Foranstaltningen bør udformes, så eventuelle negative påvirkninger minimeres. Der stilles ligeledes krav om, at foranstaltningen skal udføres med naturlige og uforurenede materialer, og at den i sig selv ikke må forringe miljøtilstanden på kysten. Ved behandling af en ansøgning om tilladelse til en enkeltstående foranstaltning skal myndigheden foretage en kystteknisk vurdering af foranstaltningens effekt på kysten, baseret på baggrund af bl.a. kystens udvikling. Såfremt foranstaltningen ikke vurderes at have en teknisk kvalitet, som løser kyststrækningens udfordringer, kan ansøgningen som udgangspunkt ikke imødekommes. Der er derfor forskel på, om der er tale om en risiko i form af oversvømmelse eller om der er tale om akut og/eller kronisk erosion. Der skal ved en vurdering af hensynet tages stilling til, om den ønskede kystbeskyttelsesforanstaltning kan medvirke til at reducere risikoen, ligesom kystbeskyttelsens påvirkning på kysten nedstrøms, herunder kystbeskyttelsens dimensioner og materialevalg, skal indgå i vurderingen. Ved oversvømmelsesforanstaltninger skal den teknisk bedste placering af foranstaltningen endvidere vurderes, og særligt hvorvidt der er natur, der er afhængig af jævnlige oversvømmelser, og foranstaltningen derfor skal være trukket så langt ind på land som muligt. Det er derfor ikke kun et spørgsmål om at tilgodese beskyttelsen af en eller flere bestemte ejendomme, da strækningen, hvorpå beskyttelsen er beliggende, skal ses som en helhed. Ved erosionsforanstaltninger skal myndigheden vurdere, om der er tale om hård eller blød kystbeskyttelse, om kysten hovedsagligt påvirkes af akut eller/og kronisk erosion, foranstaltningens påvirkning på nabostrækningen, og herunder om der er tale om en strækning med mange allerede lovligt etablerede anlæg, der medfører, at foranstaltningens konkrete negative påvirkning ud fra en væsentlighedsvurdering ikke skal tillægges afgørende vægt i sagsbehandlingen. Et hårdt kystbeskyttelsesanlæg, eksempelvis en stenkastning, vil altid have en indvirkning på sedimenttransporten på kysten, idet det tilbageholder tilførsel af sediment til den kystnære sandtransport. Selv i de tilfælde, hvor der er tale om en kyststrækning der er præget af mange og forskelligartede kystbeskyttelsesanlæg, vil det ansøgte anlæg være et indgreb i den naturlige kystudvikling på stedet og forstærke den negative effekt, som kystbeskyttelsen har på den samlede kyststrækning og dermed naboerne. Akut erosion forstås som erosion, der forekommer under atypiske vejrforhold. De atypiske vejrforhold medfører, at erosionspåvirkningen kan udsætte ejendommen for en koncentreret påvirkning. Beskyttes en ejendom mod akut erosionspåvirkning, vil udfordringen under atypiske vejrforhold blive flyttet til nabogrunden. Ved etablering af hård kystbeskyttelse mod akut erosion skal det derfor vurderes, om der er behov for at stille vilkår om, at anlægget er tildækket af sand. Ved en kontinuerlig tildækning af anlægget vil påvirkning på naboejendommen derved formindskes. Kronisk erosion forstås som erosion, der forekommer på daglig basis, og hvor det ikke er en forudsætning, at vejrsituationen er atypisk. Beskyttes ejendommen mod kronisk erosionspåvirkning, vil udfordringen blive flyttet til naboejendommen nedstrøms. Ved etablering af hård kystbeskyttelse mod kronisk erosion vil det derfor i mange situationer være nødvendigt at stille vilkår, der afhjælper de gener, som naboejendommene oplever som følge af anlægget. Myndigheden skal derfor forholde sig til, om anlægget vurderes at have en væsentlig negativ indvirkning på nabostrækningen nedstrøms. Væsentlig negativ påvirkning kan f.eks. være, hvis stranden foran anlægget, og dermed også offentlighedens adgang langs stranden, vurderes at forsvinde

Forslag. Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse Forslag til Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse (Ændring af formålet med kystbeskyttelse m.v.) I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016). Boet efter Stig Hussted-Andersen v/ advokat Uffe Baller Strandvejen 94 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 12/00458-77 Ref. Lone Dupont 04-05-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016.

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016. Søren Reeh Langelinie 41 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 16/02095-17 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 28-07-2016 Afslag på ansøgning om lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse samt slæbested ud for matr.

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej Dronningmølle

Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej Dronningmølle Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej 536 3120 Dronningmølle Kystdirektoratet J.nr. 14/00117-36 Ref. Marianne Jakobsen 24-10-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø. Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015

Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø. Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015 Kirsten og Erik Rosendahl Langelinie Allé 3,5.,-2 2100 København Ø Kystdirektoratet J.nr. 14/00376-12 Ref. Marianne Jakobsen 22-01-2015 Afslag på ansøgning om skråningsbeskyttelse på matr.nre. 3f og 3b

Læs mere

Grundejerforeningen Sunddraget v/ formand Magnus Schødt Svinget Thyholm. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. Anni Lassen

Grundejerforeningen Sunddraget v/ formand Magnus Schødt Svinget Thyholm. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. Anni Lassen Grundejerforeningen Sunddraget v/ formand Magnus Schødt Svinget 9 7790 Thyholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00868-34 Ref. Anni Lassen 07-04-2016 Afslag på anmodning om forlængelse af forsøgsstrækning, Sunddraget

Læs mere

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Jens Poulsen Hellehuse 33 4174 Jystrup Midtsjælland Kystdirektoratet J.nr. 14/00168-46 Ref. Ilse Gräber 27-04-2015 Afslag på ansøgning og påbud om fjernelse af forstærket kystbeskyttelse ud for matr. nr.

Læs mere

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg.

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogårdsvej 33 2820 Gentofte Dato: 06-08-2013 Dokumentnr. 12/00451-96 Sagsbehandler: Anne Binderup Sørensen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 22 Deres reference: Tilladelse

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 15 af 08/01/2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 15 af 08/01/2016). Grf. Kragnæs Formand, v. Erling Jensen Stensgårdsvej 67e, Erritsø 7000 Fredericia Kystdirektoratet J.nr. 12/00361-36 Ref. Ilse Gräber 15-07-2016 Afslag på ansøgning om lovliggørelse samt påbud om fjernelse

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Ole Berntson

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Ole Berntson Ole Berntson Kystdirektoratet J.nr. 16/01887-7 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 31-05-2016 Afslag på ansøgning om en årlig flytning af sten fra strand til etablering af ralpude ved Kystskrænten på matr. nr. 64m,

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 15. af 8. januar 2016, foretages følgende ændringer:

I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 15. af 8. januar 2016, foretages følgende ændringer: Udkast til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse 1 I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 15. af 8. januar 2016, foretages følgende ændringer: 1. 1a, stk. 2 ophæves og i stedet indsættes:»stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse 2016/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., j.nr.: 2016-7968 Fremsat den 10. november 2016 af miljø- og fødevareministeren

Læs mere

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Kystdirektoratet J.nr. 14/00862-23 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 18-04-2016 Tilladelse og dispensation til højvandsbeskyttelse af p-plads ved Kobæk Strand, matr.

Læs mere

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING 1. INDLEDNING OG OPDRAG I forbindelse med et fælles kommunalt kystbeskyttelsesprojekt for strækningen Hundested-Helsingør har Halsnæs Kommune på vegne af de kommuner, der

Læs mere

Til: Anna Østergaard, Kystdirektoratet Masnedøgade København Ø Telefon: Mail:

Til: Anna Østergaard, Kystdirektoratet Masnedøgade København Ø Telefon: Mail: Dato: 21. august 2017 Til: Anna Østergaard, aso@kyst.dk, Kystdirektoratet Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til udkast til

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Allan Winther-Rasmussen Ryesgade 9, Postboks 5097 8100 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00119-24 Ref. Henrik Junker Fogh 21-08-2015 Tilladelse til sandfodring på matr.nr. 9c Furreby By, Furreby beliggende

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jesper Sand Carlsen Nymøllevej 1 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 13/00874-33 Ref. Ilse Gräber 23-04-2014 Tilladelse til høfde ud for matr. nr. 4s, Venø By, Venø, Struer Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Kystdirektoratet J.nr. 14/00494-42 Ref. Ilse Gräber 13-04-2015

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Kystdirektoratet J.nr. 14/00494-42 Ref. Ilse Gräber 13-04-2015 Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Kystdirektoratet J.nr. 14/00494-42 Ref. Ilse Gräber 13-04-2015 Tilladelse til renovering af skråningsbeskyttelse, udskiftning af mur og sandfodring ud for matr.

Læs mere

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Kystdirektoratet J.nr. 11/00759-64 Ref. Thomas Larsen 17-11-2014 Tilladelse til forlængelse af det sydlige dige ved Karup Å ud for Viborgvej, Skive Kommune. Kystdirektoratet

Læs mere

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Dagsorden Velkomst Formål og rammerne for mødet v/ Christian Ibsen, Plan og Klimachef Hvordan ser fremtiden ud og hvad har vi af muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder. Kommunemøde november 2016

Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder. Kommunemøde november 2016 Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder Kommunemøde november 2016 Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme;

Læs mere

Hanne og Gert Larsen Billesborgvej 47c 4600 Køge. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. Ilse Gräber

Hanne og Gert Larsen Billesborgvej 47c 4600 Køge. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. Ilse Gräber Hanne og Gert Larsen Billesborgvej 47c 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00819-38 Ref. Ilse Gräber 13-03-2015 Tilladelse til opfyldning og vedligeholdelse af skråningsbeskyttelse ud for og på matr. nr.

Læs mere

Kystbeskyttelsesloven under forandring

Kystbeskyttelsesloven under forandring Kystbeskyttelsesloven under forandring Jacob Brandt og Mark Christian Walters 2 Kystbeskyttelseslovens grundlæggende principper Ÿ Det grundlæggende princip er, at det er ejeren af den ejendom, der opnår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/christian Hartmann Parkboulevarden 9 8900 Randers C Kystdirektoratet J.nr. 13/00333-110 Ref. Line Henriette Broen 14-01-2015 Tilladelse til sandfodring under

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten.

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten. Kystanalysen Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme; Bodil, Dagmar, Egon m.fl. Stormene har haft konsekvenser for grundejere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

2. Grundejerforeningen påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.

2. Grundejerforeningen påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand. Langøhuse Grundejerforening v/ole Simmelholt Mariavænget 41 5260 Odense S Kystdirektoratet J.nr. 14/00652-17 Ref. Anni Lassen 12-05-2015 Tilladelse til kystbeskyttelse i form af dige og spunsvæg gennem

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkastet til lovforslaget: Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv.

Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkastet til lovforslaget: Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv. Høringsnotat vedrørende Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse Lovudkastet blev sendt i ekstern høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer m.v. den 26. september

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Høring om kystbeskyttelse i Danmark

Høring om kystbeskyttelse i Danmark Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 137 Offentligt illede:,5 mm ttelse, billedet agerst. le foto Høring om kystbeskyttelse i Danmark Den 23. november 2016 Kystbeskyttelse i Danmark 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Renovering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Renovering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kystdirektoratet J.nr. 15/00269-41 Ref. Ilse Gräber 07-10-2015 Tilladelse til renovering af kystbeskyttelse og flytning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne

Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne Kommunemøde november 2016 Disposition - Baggrund for ændring af kystbeskyttelsesloven - Generelt om kapitel 1a - processen

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Liste over høringsparter til ændring af bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af

Læs mere

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader 1)

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader 1) BEK nr 652 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 8. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1440-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Aalborg Kommune Park og Natur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby. Kystdirektoratet J.nr. 15/00287-23 Ref. Ilse Gräber 22-07-2015

Aalborg Kommune Park og Natur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby. Kystdirektoratet J.nr. 15/00287-23 Ref. Ilse Gräber 22-07-2015 Aalborg Kommune Park og Natur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Kystdirektoratet J.nr. 15/00287-23 Ref. Ilse Gräber 22-07-2015 Tilladelse til sandfodring og terrænhævning ud for og på matr.nr. 80ate

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Tilladelse til teknisk ændring af etape 1 i udvidelse af Off Shore Terminal Nord OST Nord

Tilladelse til teknisk ændring af etape 1 i udvidelse af Off Shore Terminal Nord OST Nord Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Sendes digitalt til: lbne@orbicon.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Sagsnr.:TS6020103-00091 Dato:08-05-2017

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Dansk Handicapforbund Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/01177-36 Ref. Ilse Gräber 17-10-2016 Tilladelse til opførelse af rampe, terrænhævning, højvandsmur og porte ud for og

Læs mere