REVISOR POSTEN. SIDE 2 Afdragsfrie lån til boligejerne. SIDE 3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN. SIDE 2 Afdragsfrie lån til boligejerne. SIDE 3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Afdragsfrie lån til boligejerne SIDE 3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer SIDE 5 Billeasing Fri bil SIDE 5 Ny lov om tidsbegrænset ansættelse SIDE 7 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning SIDE 8 Vi noterer at

2 2 Afdragsfrie lån til boligejerne Med forbehold for tidspunktet hvor folketinget vedtager de fornødne ændringer i tinglysningsloven, bliver der fra 1. oktober 2003 mulighed for, at boligejerne kan optage afdragsfrie lån i deres boliger. Definitionen på et afdragsfrit lån er, at man i den afdragsfrie periode kun betaler renter og bidrag. Restgælden forbliver altså uændret. Realkreditlån optages normalt med en løbetid på op til 30 år, og det er inden for denne periode at man nu kan vælge at få op til 10 år med afdragsfrihed. Den afdragsfrie periode kan man valgfrit placere inden for den normale løbetid på 30 år. Det kan være i starten af lånets løbetid eller på et vilkårligt tidspunkt, hvor man synes, man gerne vil have lidt mere luft i økonomien. Selv om man tager en afdragsfri periode, behøver gælden ikke at være nedbragt til 0,- kr., når man når til år 30. Man kan således godt i år 30 have en restgæld, der svarer til det, man ellers ville have afdraget. Det betyder blot, at restgælden enten forfalder til kontant betaling på 30 årsdagen eller skal omprioriteres til et nyt lån med en løbetid inden for en ny 30-års periode. I den nye 30-års periode har man igen mulighed for valgfrit at tage op til 10-års afdragsfrihed. Ydelsen er selvsagt lavere i den afdragsfrie periode. Ydelsesbetalingen på et lån på 1 mio. kr. vil p.t. være ca ,- kr. mdl. efter skat i den afdragsfrie periode. (Beregnet ved et FlexLån F1, juni 2003). Hvis man skulle betale afdrag, ville ydelsen være på 3.700,- kr. efter skat. Altså en besparelse på 1.800,- kr. om måneden. HVORNÅR SKAL MAN TAGE ET AFDRAGSFRIT LÅN? Afvikling af dine dyrere lån: Køber man et hus til 1,5 mio. kr., kan man optage et realkreditlån på 1,2 mio. kr. svarende til 80% af købesummen. Efterfinansieringen optages typisk gennem banken til en noget højere rente og kan afvikles i op til 30 år. Vælger man at bruge ydelseslettelsen i den afdragsfrie periode til afvikling af de dyrere lån, kan man afvikle hele efterfinansieringen på ca. 6 år. Altså en reduktion i løbetiden på ca. 24 år! Herefter kan man vælge at betale afdrag igen på realkreditlånet og bevare den samme ydelse som før. Modellen kan selvfølgelig anvendes på et hvilket som helst dyrere låneengagement, man ønsker at afvikle (bank, kontokort bilfinansiering etc.) Tag orlov: I børneorlovs- eller uddannelsesorlovsperioder etc. falder indtægten normalt til et noget lavere niveau. Med en afdragsfri periode skabes der ofte det økonomiske luftrum, der kan gøre drømmen muligt. Øge pensionsopsparingen: Pensionsordninger giver som hovedregel et højere afkast end renten på et FlexLån. Lige nu er renten på et F1 lån på ca. 2,4%, og en pensionsordning har et forventet afkast på ca. 4,5%. Hertil kommer så skattefordelene ved at indbetale på en pensionsordning. Indskud på ratepension kan fradrages i topskatten, og indskud på kapitalpension kan fradrages i mellemskatten. RISICI Når der ikke afdrages på lånet i en periode, nedbringes restgælden ikke. Har man købt sit hus i en dyr periode og er nødt til at sælge i en billig periode, kan man risikere at husets salgspris ikke kan indbringe den gæld, der er i huset. Set over en længere periode er der historisk set dog altid en værdistigning på fast ejendom. En anden risiko ved afdragsfrie lån er, at lettelsen alene anvendes til forbrug, som familien ellers ikke har råd til. Det er usundt. Definitionen på et afdragsfrit lån er, at man i den afdragsfrie periode kun betaler renter og bidrag. Restgælden forbliver altså uændret. Allan Aagaard Direktør RP_03-03.indd , 11:31:42

3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer 3 Siden indkomståret 2001 har selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer haft mulighed for at udskyde beskatning af de skattepligtige avancer, der realiseres ved hel eller delvis salg af virksomheden. Udskydelsen sker ved, at et beløb svarende til den realiserede avance - dog maks. kr (2003) - indbetales på en pensionsordning med løbende udbetaling. Tanken bag reglerne er, at selvstændigt erhvervsdrivende ofte ikke har indbetalt til pensionsordninger løbende, idet virksomhedens midler først og fremmest er anvendt i driften og kun i begrænset omfang er trukket ud til private pensioner. Disse personer skal derfor have mulighed for at anvende realiserede avancer ved virksomhedsophør til at skaffe sig en pensionsordning. Dette mål skal opnås ved at indrømme fradrag for kapitalindskud ved indbetaling på en ordning med løbende udbetaling, således at de skattepligtige avancer helt eller delvist udlignes. Reglen findes i pensionsbeskatningslovens 15A og omtales i det følgende som en 15A-ordning. regler om arbejdsgiverbetalte pensionsordninger. ikke overstiger 12 måneder, anses 10 års perioden ikke for afbrudt derved. Hvis en ægtefælle ved død succederer i den anden ægtefælles virksomhed, succederes der også i den periode, som afdøde havde»optjent«i relation til 10-års reglen. ALDERSBETINGELSE OG 10- ÅRS PERIODE Det er en betingelse, at personen er fyldt 55 år inden afståelsen af virksomheden eller aktierne. Der kan ikke dispenseres herfra. ERHVERVSMÆSSIG VIRK- Personen skal have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed eller Det er en betingelse, at der har SOMHED været hovedaktionær i en uafbrudt været drevet aktiv erhvervsmæssig periode på 10 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen ikke kan oprettes 15A-ordning, virksomhed. Dette betyder, at der oprettes. Det skal ikke nødvendigvis være samme virksomhed eller grad har bestået af passiv virk- hvis virksomheden i overvejende samme branche, ligesom det kan somhed i form af udlejning af fast være en kombination af selvstændig ejendom, besiddelse af kontanter, virksomhed og hovedaktionær, hvilket kan være aktuelt ved virksom- der næring med køb og salg af vær- værdipapirer eller lignende. Drives hedsomdannelse. Hvis der i forbindelse med virksomhedsskift er en eller bortforpagtes landbrug mv., dipapirer, finansieringsvirksomhed, kortere periode, hvor personen ikke betragtes dette som aktiv virksomhed, og reglerne kan anvendes. driver selvstændig virksomhed, betyder dette ikke i sig selv, at 10-års Næringsvirksomhed med fast ejendom er derimod passiv virksomhed. betingelsen brydes. Ligningsrådet har således i en konkret afgørelse Ved»overvejende grad«forstås i fastslået, at, forudsat perioden, hvor der ikke drives virksomhed, PERSONKREDS Reglerne kan anvendes af selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer. Ægtefæller, der er beskattet efter reglerne om beskatning hos den ægtefælle, der driver virksomheden, som medarbejdende ægtefælle eller efter den fri fordelingsregel, kan også anvende reglerne. Den ægtefælle, der har været lønansat, kan derimod ikke oprette en 15A-ordning, men kan så til gengæld anvende de almindelige RP_03-03.indd , 11:31:43

4 4 denne forbindelse, at mindst 50% af indtægterne (opgjort regnskabsmæssigt) stammer fra den nævnte aktivitet, eller at handelsværdien af de nævnte aktiver (uden fradrag af passiver) udgør mindst 50% af virksomhedens samlede aktiver. De 50% opgøres som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår. Indtil 1. juli 2002 var nævnte procent 25. PENSIONSORDNINGEN Der skal være tale om en pensionsordning med løbende udbetaling, herunder ratepension og livrenter. Pensionsordningen skal opfylde de almindelige regler for den pågældende ordning, dog kan der indskydes på en 15A-ordning efter det fyldte 60. år, og der kan ske udbetaling efter det fyldte 85. år. Endvidere er reglen om fordeling af fradragsretten over 10 år ved kapitalindskud fraveget, således at der er fradrag ved indbetalingen. Vælges indskud på en ratepension, skal opmærksomheden henledes på, at udbetaling tidligst kan påbegyndes 5 år efter, hvorimod udbetalingen fra en livrente kan påbegyndes umiddelbart efter indskud. Oprettelse af en 15A-ordning påvirker ikke eventuelle andre ordninger, som personen måtte have. Der kan således oprettes en 15A-ordning og foretages»normale«pensionsindbetalinger i samme år. SKATTEPLIGTIGE AVANCER OG MAKSIMERINGSREGEL Der kan højst indskydes et beløb svarende til de realiserede skattepligtige (netto)avancer og højst DKK i alt for personen. Skattepligtige avancer på omsætningsaktiver, så som varelagre og igangværende arbejder, kan ikke medregnes ved opgørelsen af det beløb, der kan indskydes på 15A-ordningen. Tilsvarende gælder eventuelt opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen. Indbetalingen til pensionsordningen, og dermed fradraget, kan ske indenfor en 10-års-periode, hvilket kan være relevant, hvis salgssummen for virksomheden/aktierne erlægges ved en løbende ydelse. Den fulde effekt af pensionsordningen opnås dog kun ved indbetaling/fradrag i salgsåret, ligesom værdien af fradrag i senere indkomstår forudsætter tilsvarende skattepligtig indkomst i disse år. Eksempel: A. Selvstændigt erhvervsdrivende FRADRAGET Fradraget opnås som udgangspunkt i indbetalingsåret, men fradrag kan dog ske i afståelsesåret, hvis indbetalingen sker senest 1. juli året efter (fristen for indgivelse af selvangivelse af afståelsen). Fradraget sker i personlig indkomst, men hvis der afstås hovedaktionæraktier, kan fradraget dog vælges henført til aktieindkomsten. Beløb i DKK Uden 15A-ordning Virkning af 15A-ordning Personlig indkomst Lønindkomst før bidrag Fortjeneste på driftsmidler Genvundne afskrivninger AM- og SP-bidrag Personlig indkomst før fradrag Fradrag for pensionsindskud (= skattepligtige avancer) Personlig indkomst Kapitalindkomst Ejendomsavance Samlet skat B. Hovedaktionær Beløb i DKK Personlig indkomst Uden 15Aordning Virkning af 15A-ordning (fradrag i aktieindkomst Virkning af 15A-ordning (størst muligt fradrag i personlig indkomst) Lønindkomst før bidrag AM- og SP-bidrag Personlig indkomst før fradrag Fradrag for pensionsindskud Personlig indkomst Aktieindkomst Fradrag for pensionsindskud Samlet skat Karin Hald Cand.jur. RP_03-03.indd , 11:31:53

5 Billeasing Fri bil 5 FRI BIL Fri bil er et meget populært personalegode. I stadig større omfang bliver den af arbejdsgiveren til rådighed stillede bil leaset. Dette ændrer imidlertid ikke ved beregningsgrundlaget for fri bil, idet dette fastsættes til den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt for bilen, hvis han havde erhvervet denne på lejetidspunktet. Værdi af fri bil i købsåret og de næste to år fastsættes herefter til 25% af de første kr. og 20% af den del af beregningsgrundlaget, som overstiger kr. Herefter reduceres beregningsgrundlaget til 75%. Beregningsgrundlaget kan dog aldrig blive mindre end kr. Imidlertid ses det ofte at være en fordel for den ansatte at anvende leasingbiler, idet leasingselskabernes anskaffelsespris ofte er lavere grundet store indkøb af biler eller rabattilbud fra bilfabrikker f.eks. i forbindelse med modelskifte m.m. Denne evt. lavere anskaffelsespris vil i så fald skulle anvendes som beregningsgrundlag for beskatningen af fri bil. I december 2002 har Landsskatteretten afgjort, at der ikke i beregningsgrundlaget kan gives nedslag for værdien af sikkerhedsudstyr som ABS-bremser, airbags mv. LEASINGKONTRAKTEN Landsskatteretten har i maj 2003 taget stilling til udformningen af leasingkontrakter. Spørgsmålet har været, om der er tale om kreditkøb, hvor det leasede aktiv overgår til køberens eje og dermed kan afskrives, eller der er tale om et lejeforhold med fradragsret for lejeudgiften. Landsskatteretten konkluderer, at leasingkontrakten kan betragtes som værende en lejeaftale og dermed ikke tilsidesættes, hvis kontaktens bestemmelser om leasingtagers anvisningspligt og leasingtagers udskiftningsret ikke indebærer såvel en køberet som en købepligt for leasingtageren ved leasingperiodens udløb. GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEASING Told- og Skattestyrelsen har i en meddelelse ændret vilkårene for de såkaldte totalleasingaftaler. Der er herefter ikke længere mulighed for at lade en aftale om brændstofadministration indgå i et udenlandsk bilarrangement med det resultat, at leasingselskabet kan tilbagesøge momsen af brændstofudgiften i Danmark. En del virksomheder har benyttet sig af denne mulighed i forbindelse med aftaler med tyske billeasingvirksomheder. Denne mulighed kan således ikke længere anvendes, idet betaling af det faktiske brændstofforbrug anses for afholdt af leasingtager. Skattekonsulent Erik Høegh Ny lov om tidsbegrænset ansættelse LOV NR. 370 AF 28. MAJ Baggrunden for lov om tidsbegrænset ansættelse Folketinget har vedtaget en lov om tidsbegrænset ansættelse, som er trådt i kraft den 1. juni 2003 (i det følgende: loven). Loven gennemfører Rådets direktiv 1999/70/EF, som indeholder en rammeaftale af 28. juni 1999 vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået mellem de tværfaglige europæiske arbejdsmarkedsorganisationer UNICE, CEEP og EFS. Selv om rammeaftalen har direktivkraft, indrømmes en ret for de nationale arbejdsmarkedsparter til selv at implementere direktivet via kollektive overenskomster. I Danmark har arbejdsmarkedets parter ønsket at gennemføre direktivet ved kollektive overenskomster, og der er konkret indgået implementeringsaftaler på det (amts)kommunale område samt på størstedelen af det private arbejdsmarked (hele DA/LO-området). Lovens indhold er i overensstemmelse med disse aftaler. 2. Anvendelsesområde Loven har karakter af supplerende lovgivning til de implementeringsaftaler, som arbejdsmarkedets parter indgår/har indgået. Loven finder derfor alene anvendelse for lønmodtagere, som ikke allerede i medfør af en kollektiv overenskomst eller en individuel aftale er sikret rettigheder, der som minimum svarer til direktivets. Herefter gælder loven for ansættelsesforhold, hvor tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier som eksempelvis en bestemt RP_03-03.indd , 11:31:53

6 6 dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed 3. Hovedprincipper Loven foreskriver et ikke-diskriminationsprincip, idet der ikke må finde en ikke-objektivt begrundet forskelsbehandling sted mellem tidsbegrænset ansatte og fastansatte. Lønmodtagere med tidsbegrænset ansættelse skal med andre ord behandles på lige fod med fastansatte og må ikke gives ringere ansættelsesvilkår end sammenlignelige fastansatte. En forskelsbehandling, som udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed og ikke i objektive forhold, er dermed ulovlig, idet tidsbegrænset ansættelse ikke i sig selv kan begrunde en forskelsbehandling. Loven foreskriver ingen særlige beskyttelsesregler i forbindelse med ansættelsen, hvorfor det fortsat er op til arbejdsgiveren - i respekt for eventuelle kollektive overenskomster - at bestemme, hvorvidt lønmodtageren skal udføre arbejdet i en tidsbegrænset eller en tidsubegrænset ansættelse. Derudover må der ikke ske misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Loven foreskriver derfor, at en fornyelse af det tidsbegrænsede ansættelsesforhold alene kan ske med begrundelse i objektive forhold som eksempelvis orlov, sygdom, graviditet og barsel. I tilfælde af lovens krænkelse er den ansatte berettiget til en ikke nærmere specificeret godtgørelse. Krav på godtgørelse har den ansatte endvidere, såfremt fremsættelse af krav i henhold til loven resulterer i en afskedigelse. Endelig har den ansatte krav på at få udbetalt en eventuel løndifference, som opstår ved, at den ansatte oppebærer en lavere løn end en sammenlignelig fastansat. 4. Konsekvensændring af funktionærloven Vedtagelsen af lov om tidsbegrænset ansættelse har nødvendiggjort nogle konsekvensændringer af funktionærloven, som tilsvarende trådte i kraft den 1. juni Det fremgår nu direkte af funktionærloven, at denne tillige omfatter tidsbegrænsede ansættelsesaftaler. Endvidere præciseres det, at de almindelige opsigelsesbestemmelser i funktionærloven tillige finder anvendelse, såfremt en tidsbegrænset aftale ønskes opsagt før det tidspunkt, hvor aftalen ellers automatisk ville udløbe. Det bemærkes, at begge tilføjelser tillige var gældende efter hidtidig retspraksis og er indskrevet direkte i lovteksten af hensyn til EU-rettens krav om klarhed og implementering. Endelig er der sket en ændring af reglen i funktionærlovens 2, stk. 4, om midlertidige ansættelsesforhold, idet alene midlertidige ansættelsesforhold på mindre end 1 måned er undtaget fra de almindelige opsigelsesregler, hvilket er en justering af grænsen i forhold til den tidligere gældende på 3 måneder. Dette skyldes, at midlertidig ansættelse er omfattet af direktivets definition af tidsbegrænset ansættelse og dermed kravet om manglende forskelsbehandling uden objektiv grund. Midlertidigt ansatte har derfor krav på at være omfattet af de almindelige opsigelsesregler. Grænsen på 1 måneds varighed forudsætter, at en ansættelsesaftale, som er lig med eller mindre end det korteste opsigelsesvarsel i funktionærloven, i sig selv udgør en objektiv og dermed gyldig grund til at undtage disse ansættelser fra de almindelige opsigelsesvarsler. Majse Jarlov Advokat RP_03-03.indd , 11:31:54

7 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning 7 Tidligere har der ikke været skattemæssig afskrivningsret for kunst og kunstnerisk ud smykning, ud fra en betragtning om at kunst ikke falder i værdi. Ad 2 omgange er der imidlertid indført mulighed for afskrivning på kunst både i form af»mur- og nagelfast kunst«og i form af»løsørekunst«. Reglerne er skabt primært for at tilgodese kunstnere, men er naturligvis til glæde for erhvervslivet. For de 2 typer af kunstværker gælder en række fælles regler: Der skal være tale om kunst i bygninger, der udelukkende anvendes erhvervsmæs sigt og ikke anvendes til beboelse For at sikre mod misbrug er det bestemt, at den, der udnytter afskrivningsretten, ikke må være nærtstående i forhold til kunstneren. Nærtstående er eksempelvis ægtefælle, børn og forældre og disses ægtefælle Der skal ske afskrivning særskilt for hver enkelt kunstnerisk udsmykning, hvilket er et led i kontrollen med, at kunstværket ikke forsvinder fra den erhvervsmæssige bygning Hvis et kunstværk fjernes fra bygningen, sidestilles dette med salg og udløser skat af forskellen mellem dagsværdien og den nedskrevne værdi. Det samme er tilfældet, hvis bygningen ophører med at være udelukkende erhvervsmæssigt anvendt Der skal være tale om førstegangskøb af original billedkunst. Ved førstegangskøb forstås køb direkte fra kunstneren. Et kunstværk, som et galleri har i kommission, falder således ind under reglerne, hvorimod et kunstværk som et galleri har købt af en kunstner og videresælger for egen regning, ikke opfylder betingelserne. Lovens begreb billedkunst skal forstås bredt, idet det eksempelvis omfatter malerier, skulpturer, visse former for grafik, fotografisk kunst og installationskunst. Ud over disse fællesregler gælder følgende regler for de enkelte typer af kunstværker: MUR- OG NAGELFAST KUNST Det er en betingelse for afskrivning at den kunstneriske udsmykning indføjes i bygnin gen eller dens nære omgivelser, eksempelvis på en forplads ved indgangspartiet. Afskrivning kan foretages med indtil 5% af anskaffelsessummen fra og med anskaffel sesåret. LØSØREKUNST Kunst der ophænges eller opstilles i en erhvervsmæssig bygning, der som nævnt ikke må anvendes til beboelse, afskrives efter afskrivningslovens almindelige regler for ude lukkende erhvervsmæssigt anvendte driftsmidler. Der er således tale om en saldoafskriv ning på 25% fra og med anskaffelsesåret. Reglerne for afskrivning på såkaldte småaktiver gælder ligeledes (grænsen er kr. i 2003). For at mindske risikoen for, at kunsten overgår til privat anvendelse, stilles der krav om, at de fritstående kunstværker afskrives på særskilt saldo, således at kunstværker ikke kan»forsvinde«blandt virksomhedens øvrige aktiver. Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Vi noterer at... Kantinemoms - retsforlig om den forenklede metode ToldSkat har i en række sager truffet afgørelse om, at virksomheder, der havde opgjort deres kantinemoms efter den såkaldte forenklede metode (lønmomsmetoden eller indkøb fra kantineoperatør uden selvstændig momsafregning), ikke var omfattet af tilbagebetalingscirkulæret for kantinemoms og om suspension af forældelsesfristen. I stedet blev tilbagebetalingskravene behandlet efter den 5-årige forældelsesfrist og uden egentlig forrentning af den for meget betalte kantinemoms. Told- og Skattestyrelsen har den 11. juli 2003 offentliggjort en meddelelse om et forlig i en retssag om brugen af den forenklede metode ved opgørelse af kantinemomsen (SKM TSS). Retsforliget betyder, at ToldSkat nu anerkender, at virksomheder, der har anvendt den forenklede metode, er omfattet af kantinemomscirkulæret og af meddelelse om suspension af forældelsesfristen. ToldSkat vil af egen drift genoptage de sager, hvor der er nægtet tilbagebagebetaling og fuld forrentning. Benny Hjortkær Hansen Partner RP_03-03.indd , 11:32:04

8 8 Vi noterer at... AKTUELLE DATOER 5. september 2003 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for november 2003 Betaling af moms for virksomheder med kvartalsvis afregning (momspligtig omsætning mellem 1,0 og 15,0 mio. kr.) 20. november 2003 Sidste frist for betaling af acontoskat og frivillig indbetaling for selskaber og foreninger. Ved frivillig indbetaling, der kan foretages henholdsvis senest 20/3 og 20/11, forhøjes henholdsvis nedsættes indbetalingsbeløbet med 1%. Hvis den frivillige indbetaling medfører overskydende skat, tillægges tilbagebetalingsbeløbet 4,2%. Herved opnås en forrentning på ca. 3,1% p.a. af indbetalinger, der er foretaget senest 20/3, og ca. 2,8% p.a. af indbetalinger, der er foretaget senest 20. november. Disse tillæg og renter er skattefrie, og skal derfor sammenlignes med den rente, selskabet kan opnå henholdsvis skal betale efter skat. Dette svarer til renter før skat på 4,43%. Det vil derfor være fordelagtigt at foretage frivillig indbetaling, hvis man kan låne eller får forrentet sine likvide midler med mindre end ovenstående procenter. DISKONTOEN Fra 9. november ,25% Fra 6. december ,75% Fra 7. marts ,50% Fra 6. juni ,00% MINDSTERENTEN 1/1 9/ ,00% 10/10 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% REDUKTION AF VÆGT- AFGIFT Registreringsafgiftsloven er ændret vedrørende to forhold. Dels er der foretaget en bestemmelse om nedsættelse for biler med ekstraudstyr og dels en nedsættelse ved ekstraordinære prisstigninger. EKSTRAUDSTYR Nye biler, der ved indregistreringen er forsynet med nærmere angivet udstyr, får en nedsat registreringsafgift. Når højre sidespejl er justerbart ved indvendig betjeningsanordning, er nedsættelsen på 300 kr. for både personbiler, busser og varebiler. Når der er monteret bagrudevisker og vasker er nedsættelsen 300 kr. for personbiler og busser, og på 600 kr. for varebiler. Varebiler, der har en ekstra, højt monteret stoplygte får en nedsættelse på 200 kr. Endelig gives der en nedsættelse på 100 kr. pr. alarm for indtil 3 alarmer i kalenderårene for personbiler og busser. Endvidere nedsættes den afgiftspligtige værdi for nye personbiler, der er udstyret med elektronisk stabiliseringsprogram (ESP-system), der kan bremse bilens hjul individuelt, med kr. i 2003, kr. i 2004, kr. i 2005, kr. i 2006, kr. i 2007 og 700 kr. i Loven har virkning for biler, der registreres første gang den 1. juli 2003 eller senere. PRISSTIGNINGER I det omfang prisstigningen på nye biler stiger mere end den generelle prisudvikling, nedsættes registreringsafgiften. Der er ingen direkte sammenhæng med stigningen på det enkelte bilmærke. Dette medfører, at for en almindelig bil, med en registreringsafgift på ca kr., som stiger ekstraordinært i pris svarende til den gennemsnitlige stigningstakt for alle biler, vil ét procentpoints ekstraordinær stigning medføre en registreringsafgift, der er 2 procentpoint eller ca kr. lavere, medens køberen må betale den ordinære prisstigning, afgift af denne og den ekstraordinære merpris for selve bilen. Den procentvise korrektion beregnes første gang på grundlag af prisstigningerne på biler fra marts til april 2003, men i praksis vil det sige med virkning for de registreringer, der foretages fra og med juni GRÆNSERNE FOR GAVER TIL BØRN, BØRNEBØRN OG SVIGERBØRN Der kan i 2003 gives kr. til børn, børnebørn, oldebørn osv. uden afgift. Tilsvarende kan der gives kr. til svigerbørn uden afgift. Ægtefæller kan give hinanden gave helt uden afgift, dvs. uden grænser for beløbets størrelse eller størrelsen af værdien af et konkret aktiv. For at gaveoverdragelser kan få retsvirkning, skal værdierne overføres i gavemodtagers navn. Forlaget Thomson A/S Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 5. august 2003 Skattekonsulent Jytte Hjorth RP_03-03.indd , 11:32:04

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n 4 2009 Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering Side 3 Skat for sportsudøvere mv. med karriere i udlandet Side 4 ny selskabslov

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

REVISOR POSTEN. SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer. SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat. SIDE 4 e-faktura er klar nu!

REVISOR POSTEN. SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer. SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat. SIDE 4 e-faktura er klar nu! STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat SIDE 4 e-faktura er klar nu! SIDE 5 Moms- og afgiftsgennemgang

Læs mere

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder Statsautoriserede Revisorer Revisor Posten 2 2008 SIDE 2 Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? SIDE 3 Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2010

statsautoriserede revisorer 1-2010 statsautoriserede revisorer 1-2010 Nye regler for pension i 2010 2 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport 3 Digital tinglysning en verdensnyhed i Danmark 4 Ledelsesmodeller i selskaber nye muligheder

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere