REVISOR POSTEN. SIDE 2 Afdragsfrie lån til boligejerne. SIDE 3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN. SIDE 2 Afdragsfrie lån til boligejerne. SIDE 3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Afdragsfrie lån til boligejerne SIDE 3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer SIDE 5 Billeasing Fri bil SIDE 5 Ny lov om tidsbegrænset ansættelse SIDE 7 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning SIDE 8 Vi noterer at

2 2 Afdragsfrie lån til boligejerne Med forbehold for tidspunktet hvor folketinget vedtager de fornødne ændringer i tinglysningsloven, bliver der fra 1. oktober 2003 mulighed for, at boligejerne kan optage afdragsfrie lån i deres boliger. Definitionen på et afdragsfrit lån er, at man i den afdragsfrie periode kun betaler renter og bidrag. Restgælden forbliver altså uændret. Realkreditlån optages normalt med en løbetid på op til 30 år, og det er inden for denne periode at man nu kan vælge at få op til 10 år med afdragsfrihed. Den afdragsfrie periode kan man valgfrit placere inden for den normale løbetid på 30 år. Det kan være i starten af lånets løbetid eller på et vilkårligt tidspunkt, hvor man synes, man gerne vil have lidt mere luft i økonomien. Selv om man tager en afdragsfri periode, behøver gælden ikke at være nedbragt til 0,- kr., når man når til år 30. Man kan således godt i år 30 have en restgæld, der svarer til det, man ellers ville have afdraget. Det betyder blot, at restgælden enten forfalder til kontant betaling på 30 årsdagen eller skal omprioriteres til et nyt lån med en løbetid inden for en ny 30-års periode. I den nye 30-års periode har man igen mulighed for valgfrit at tage op til 10-års afdragsfrihed. Ydelsen er selvsagt lavere i den afdragsfrie periode. Ydelsesbetalingen på et lån på 1 mio. kr. vil p.t. være ca ,- kr. mdl. efter skat i den afdragsfrie periode. (Beregnet ved et FlexLån F1, juni 2003). Hvis man skulle betale afdrag, ville ydelsen være på 3.700,- kr. efter skat. Altså en besparelse på 1.800,- kr. om måneden. HVORNÅR SKAL MAN TAGE ET AFDRAGSFRIT LÅN? Afvikling af dine dyrere lån: Køber man et hus til 1,5 mio. kr., kan man optage et realkreditlån på 1,2 mio. kr. svarende til 80% af købesummen. Efterfinansieringen optages typisk gennem banken til en noget højere rente og kan afvikles i op til 30 år. Vælger man at bruge ydelseslettelsen i den afdragsfrie periode til afvikling af de dyrere lån, kan man afvikle hele efterfinansieringen på ca. 6 år. Altså en reduktion i løbetiden på ca. 24 år! Herefter kan man vælge at betale afdrag igen på realkreditlånet og bevare den samme ydelse som før. Modellen kan selvfølgelig anvendes på et hvilket som helst dyrere låneengagement, man ønsker at afvikle (bank, kontokort bilfinansiering etc.) Tag orlov: I børneorlovs- eller uddannelsesorlovsperioder etc. falder indtægten normalt til et noget lavere niveau. Med en afdragsfri periode skabes der ofte det økonomiske luftrum, der kan gøre drømmen muligt. Øge pensionsopsparingen: Pensionsordninger giver som hovedregel et højere afkast end renten på et FlexLån. Lige nu er renten på et F1 lån på ca. 2,4%, og en pensionsordning har et forventet afkast på ca. 4,5%. Hertil kommer så skattefordelene ved at indbetale på en pensionsordning. Indskud på ratepension kan fradrages i topskatten, og indskud på kapitalpension kan fradrages i mellemskatten. RISICI Når der ikke afdrages på lånet i en periode, nedbringes restgælden ikke. Har man købt sit hus i en dyr periode og er nødt til at sælge i en billig periode, kan man risikere at husets salgspris ikke kan indbringe den gæld, der er i huset. Set over en længere periode er der historisk set dog altid en værdistigning på fast ejendom. En anden risiko ved afdragsfrie lån er, at lettelsen alene anvendes til forbrug, som familien ellers ikke har råd til. Det er usundt. Definitionen på et afdragsfrit lån er, at man i den afdragsfrie periode kun betaler renter og bidrag. Restgælden forbliver altså uændret. Allan Aagaard Direktør RP_03-03.indd , 11:31:42

3 Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer 3 Siden indkomståret 2001 har selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer haft mulighed for at udskyde beskatning af de skattepligtige avancer, der realiseres ved hel eller delvis salg af virksomheden. Udskydelsen sker ved, at et beløb svarende til den realiserede avance - dog maks. kr (2003) - indbetales på en pensionsordning med løbende udbetaling. Tanken bag reglerne er, at selvstændigt erhvervsdrivende ofte ikke har indbetalt til pensionsordninger løbende, idet virksomhedens midler først og fremmest er anvendt i driften og kun i begrænset omfang er trukket ud til private pensioner. Disse personer skal derfor have mulighed for at anvende realiserede avancer ved virksomhedsophør til at skaffe sig en pensionsordning. Dette mål skal opnås ved at indrømme fradrag for kapitalindskud ved indbetaling på en ordning med løbende udbetaling, således at de skattepligtige avancer helt eller delvist udlignes. Reglen findes i pensionsbeskatningslovens 15A og omtales i det følgende som en 15A-ordning. regler om arbejdsgiverbetalte pensionsordninger. ikke overstiger 12 måneder, anses 10 års perioden ikke for afbrudt derved. Hvis en ægtefælle ved død succederer i den anden ægtefælles virksomhed, succederes der også i den periode, som afdøde havde»optjent«i relation til 10-års reglen. ALDERSBETINGELSE OG 10- ÅRS PERIODE Det er en betingelse, at personen er fyldt 55 år inden afståelsen af virksomheden eller aktierne. Der kan ikke dispenseres herfra. ERHVERVSMÆSSIG VIRK- Personen skal have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed eller Det er en betingelse, at der har SOMHED været hovedaktionær i en uafbrudt været drevet aktiv erhvervsmæssig periode på 10 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen ikke kan oprettes 15A-ordning, virksomhed. Dette betyder, at der oprettes. Det skal ikke nødvendigvis være samme virksomhed eller grad har bestået af passiv virk- hvis virksomheden i overvejende samme branche, ligesom det kan somhed i form af udlejning af fast være en kombination af selvstændig ejendom, besiddelse af kontanter, virksomhed og hovedaktionær, hvilket kan være aktuelt ved virksom- der næring med køb og salg af vær- værdipapirer eller lignende. Drives hedsomdannelse. Hvis der i forbindelse med virksomhedsskift er en eller bortforpagtes landbrug mv., dipapirer, finansieringsvirksomhed, kortere periode, hvor personen ikke betragtes dette som aktiv virksomhed, og reglerne kan anvendes. driver selvstændig virksomhed, betyder dette ikke i sig selv, at 10-års Næringsvirksomhed med fast ejendom er derimod passiv virksomhed. betingelsen brydes. Ligningsrådet har således i en konkret afgørelse Ved»overvejende grad«forstås i fastslået, at, forudsat perioden, hvor der ikke drives virksomhed, PERSONKREDS Reglerne kan anvendes af selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer. Ægtefæller, der er beskattet efter reglerne om beskatning hos den ægtefælle, der driver virksomheden, som medarbejdende ægtefælle eller efter den fri fordelingsregel, kan også anvende reglerne. Den ægtefælle, der har været lønansat, kan derimod ikke oprette en 15A-ordning, men kan så til gengæld anvende de almindelige RP_03-03.indd , 11:31:43

4 4 denne forbindelse, at mindst 50% af indtægterne (opgjort regnskabsmæssigt) stammer fra den nævnte aktivitet, eller at handelsværdien af de nævnte aktiver (uden fradrag af passiver) udgør mindst 50% af virksomhedens samlede aktiver. De 50% opgøres som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår. Indtil 1. juli 2002 var nævnte procent 25. PENSIONSORDNINGEN Der skal være tale om en pensionsordning med løbende udbetaling, herunder ratepension og livrenter. Pensionsordningen skal opfylde de almindelige regler for den pågældende ordning, dog kan der indskydes på en 15A-ordning efter det fyldte 60. år, og der kan ske udbetaling efter det fyldte 85. år. Endvidere er reglen om fordeling af fradragsretten over 10 år ved kapitalindskud fraveget, således at der er fradrag ved indbetalingen. Vælges indskud på en ratepension, skal opmærksomheden henledes på, at udbetaling tidligst kan påbegyndes 5 år efter, hvorimod udbetalingen fra en livrente kan påbegyndes umiddelbart efter indskud. Oprettelse af en 15A-ordning påvirker ikke eventuelle andre ordninger, som personen måtte have. Der kan således oprettes en 15A-ordning og foretages»normale«pensionsindbetalinger i samme år. SKATTEPLIGTIGE AVANCER OG MAKSIMERINGSREGEL Der kan højst indskydes et beløb svarende til de realiserede skattepligtige (netto)avancer og højst DKK i alt for personen. Skattepligtige avancer på omsætningsaktiver, så som varelagre og igangværende arbejder, kan ikke medregnes ved opgørelsen af det beløb, der kan indskydes på 15A-ordningen. Tilsvarende gælder eventuelt opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen. Indbetalingen til pensionsordningen, og dermed fradraget, kan ske indenfor en 10-års-periode, hvilket kan være relevant, hvis salgssummen for virksomheden/aktierne erlægges ved en løbende ydelse. Den fulde effekt af pensionsordningen opnås dog kun ved indbetaling/fradrag i salgsåret, ligesom værdien af fradrag i senere indkomstår forudsætter tilsvarende skattepligtig indkomst i disse år. Eksempel: A. Selvstændigt erhvervsdrivende FRADRAGET Fradraget opnås som udgangspunkt i indbetalingsåret, men fradrag kan dog ske i afståelsesåret, hvis indbetalingen sker senest 1. juli året efter (fristen for indgivelse af selvangivelse af afståelsen). Fradraget sker i personlig indkomst, men hvis der afstås hovedaktionæraktier, kan fradraget dog vælges henført til aktieindkomsten. Beløb i DKK Uden 15A-ordning Virkning af 15A-ordning Personlig indkomst Lønindkomst før bidrag Fortjeneste på driftsmidler Genvundne afskrivninger AM- og SP-bidrag Personlig indkomst før fradrag Fradrag for pensionsindskud (= skattepligtige avancer) Personlig indkomst Kapitalindkomst Ejendomsavance Samlet skat B. Hovedaktionær Beløb i DKK Personlig indkomst Uden 15Aordning Virkning af 15A-ordning (fradrag i aktieindkomst Virkning af 15A-ordning (størst muligt fradrag i personlig indkomst) Lønindkomst før bidrag AM- og SP-bidrag Personlig indkomst før fradrag Fradrag for pensionsindskud Personlig indkomst Aktieindkomst Fradrag for pensionsindskud Samlet skat Karin Hald Cand.jur. RP_03-03.indd , 11:31:53

5 Billeasing Fri bil 5 FRI BIL Fri bil er et meget populært personalegode. I stadig større omfang bliver den af arbejdsgiveren til rådighed stillede bil leaset. Dette ændrer imidlertid ikke ved beregningsgrundlaget for fri bil, idet dette fastsættes til den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt for bilen, hvis han havde erhvervet denne på lejetidspunktet. Værdi af fri bil i købsåret og de næste to år fastsættes herefter til 25% af de første kr. og 20% af den del af beregningsgrundlaget, som overstiger kr. Herefter reduceres beregningsgrundlaget til 75%. Beregningsgrundlaget kan dog aldrig blive mindre end kr. Imidlertid ses det ofte at være en fordel for den ansatte at anvende leasingbiler, idet leasingselskabernes anskaffelsespris ofte er lavere grundet store indkøb af biler eller rabattilbud fra bilfabrikker f.eks. i forbindelse med modelskifte m.m. Denne evt. lavere anskaffelsespris vil i så fald skulle anvendes som beregningsgrundlag for beskatningen af fri bil. I december 2002 har Landsskatteretten afgjort, at der ikke i beregningsgrundlaget kan gives nedslag for værdien af sikkerhedsudstyr som ABS-bremser, airbags mv. LEASINGKONTRAKTEN Landsskatteretten har i maj 2003 taget stilling til udformningen af leasingkontrakter. Spørgsmålet har været, om der er tale om kreditkøb, hvor det leasede aktiv overgår til køberens eje og dermed kan afskrives, eller der er tale om et lejeforhold med fradragsret for lejeudgiften. Landsskatteretten konkluderer, at leasingkontrakten kan betragtes som værende en lejeaftale og dermed ikke tilsidesættes, hvis kontaktens bestemmelser om leasingtagers anvisningspligt og leasingtagers udskiftningsret ikke indebærer såvel en køberet som en købepligt for leasingtageren ved leasingperiodens udløb. GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEASING Told- og Skattestyrelsen har i en meddelelse ændret vilkårene for de såkaldte totalleasingaftaler. Der er herefter ikke længere mulighed for at lade en aftale om brændstofadministration indgå i et udenlandsk bilarrangement med det resultat, at leasingselskabet kan tilbagesøge momsen af brændstofudgiften i Danmark. En del virksomheder har benyttet sig af denne mulighed i forbindelse med aftaler med tyske billeasingvirksomheder. Denne mulighed kan således ikke længere anvendes, idet betaling af det faktiske brændstofforbrug anses for afholdt af leasingtager. Skattekonsulent Erik Høegh Ny lov om tidsbegrænset ansættelse LOV NR. 370 AF 28. MAJ Baggrunden for lov om tidsbegrænset ansættelse Folketinget har vedtaget en lov om tidsbegrænset ansættelse, som er trådt i kraft den 1. juni 2003 (i det følgende: loven). Loven gennemfører Rådets direktiv 1999/70/EF, som indeholder en rammeaftale af 28. juni 1999 vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået mellem de tværfaglige europæiske arbejdsmarkedsorganisationer UNICE, CEEP og EFS. Selv om rammeaftalen har direktivkraft, indrømmes en ret for de nationale arbejdsmarkedsparter til selv at implementere direktivet via kollektive overenskomster. I Danmark har arbejdsmarkedets parter ønsket at gennemføre direktivet ved kollektive overenskomster, og der er konkret indgået implementeringsaftaler på det (amts)kommunale område samt på størstedelen af det private arbejdsmarked (hele DA/LO-området). Lovens indhold er i overensstemmelse med disse aftaler. 2. Anvendelsesområde Loven har karakter af supplerende lovgivning til de implementeringsaftaler, som arbejdsmarkedets parter indgår/har indgået. Loven finder derfor alene anvendelse for lønmodtagere, som ikke allerede i medfør af en kollektiv overenskomst eller en individuel aftale er sikret rettigheder, der som minimum svarer til direktivets. Herefter gælder loven for ansættelsesforhold, hvor tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier som eksempelvis en bestemt RP_03-03.indd , 11:31:53

6 6 dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed 3. Hovedprincipper Loven foreskriver et ikke-diskriminationsprincip, idet der ikke må finde en ikke-objektivt begrundet forskelsbehandling sted mellem tidsbegrænset ansatte og fastansatte. Lønmodtagere med tidsbegrænset ansættelse skal med andre ord behandles på lige fod med fastansatte og må ikke gives ringere ansættelsesvilkår end sammenlignelige fastansatte. En forskelsbehandling, som udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed og ikke i objektive forhold, er dermed ulovlig, idet tidsbegrænset ansættelse ikke i sig selv kan begrunde en forskelsbehandling. Loven foreskriver ingen særlige beskyttelsesregler i forbindelse med ansættelsen, hvorfor det fortsat er op til arbejdsgiveren - i respekt for eventuelle kollektive overenskomster - at bestemme, hvorvidt lønmodtageren skal udføre arbejdet i en tidsbegrænset eller en tidsubegrænset ansættelse. Derudover må der ikke ske misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Loven foreskriver derfor, at en fornyelse af det tidsbegrænsede ansættelsesforhold alene kan ske med begrundelse i objektive forhold som eksempelvis orlov, sygdom, graviditet og barsel. I tilfælde af lovens krænkelse er den ansatte berettiget til en ikke nærmere specificeret godtgørelse. Krav på godtgørelse har den ansatte endvidere, såfremt fremsættelse af krav i henhold til loven resulterer i en afskedigelse. Endelig har den ansatte krav på at få udbetalt en eventuel løndifference, som opstår ved, at den ansatte oppebærer en lavere løn end en sammenlignelig fastansat. 4. Konsekvensændring af funktionærloven Vedtagelsen af lov om tidsbegrænset ansættelse har nødvendiggjort nogle konsekvensændringer af funktionærloven, som tilsvarende trådte i kraft den 1. juni Det fremgår nu direkte af funktionærloven, at denne tillige omfatter tidsbegrænsede ansættelsesaftaler. Endvidere præciseres det, at de almindelige opsigelsesbestemmelser i funktionærloven tillige finder anvendelse, såfremt en tidsbegrænset aftale ønskes opsagt før det tidspunkt, hvor aftalen ellers automatisk ville udløbe. Det bemærkes, at begge tilføjelser tillige var gældende efter hidtidig retspraksis og er indskrevet direkte i lovteksten af hensyn til EU-rettens krav om klarhed og implementering. Endelig er der sket en ændring af reglen i funktionærlovens 2, stk. 4, om midlertidige ansættelsesforhold, idet alene midlertidige ansættelsesforhold på mindre end 1 måned er undtaget fra de almindelige opsigelsesregler, hvilket er en justering af grænsen i forhold til den tidligere gældende på 3 måneder. Dette skyldes, at midlertidig ansættelse er omfattet af direktivets definition af tidsbegrænset ansættelse og dermed kravet om manglende forskelsbehandling uden objektiv grund. Midlertidigt ansatte har derfor krav på at være omfattet af de almindelige opsigelsesregler. Grænsen på 1 måneds varighed forudsætter, at en ansættelsesaftale, som er lig med eller mindre end det korteste opsigelsesvarsel i funktionærloven, i sig selv udgør en objektiv og dermed gyldig grund til at undtage disse ansættelser fra de almindelige opsigelsesvarsler. Majse Jarlov Advokat RP_03-03.indd , 11:31:54

7 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning 7 Tidligere har der ikke været skattemæssig afskrivningsret for kunst og kunstnerisk ud smykning, ud fra en betragtning om at kunst ikke falder i værdi. Ad 2 omgange er der imidlertid indført mulighed for afskrivning på kunst både i form af»mur- og nagelfast kunst«og i form af»løsørekunst«. Reglerne er skabt primært for at tilgodese kunstnere, men er naturligvis til glæde for erhvervslivet. For de 2 typer af kunstværker gælder en række fælles regler: Der skal være tale om kunst i bygninger, der udelukkende anvendes erhvervsmæs sigt og ikke anvendes til beboelse For at sikre mod misbrug er det bestemt, at den, der udnytter afskrivningsretten, ikke må være nærtstående i forhold til kunstneren. Nærtstående er eksempelvis ægtefælle, børn og forældre og disses ægtefælle Der skal ske afskrivning særskilt for hver enkelt kunstnerisk udsmykning, hvilket er et led i kontrollen med, at kunstværket ikke forsvinder fra den erhvervsmæssige bygning Hvis et kunstværk fjernes fra bygningen, sidestilles dette med salg og udløser skat af forskellen mellem dagsværdien og den nedskrevne værdi. Det samme er tilfældet, hvis bygningen ophører med at være udelukkende erhvervsmæssigt anvendt Der skal være tale om førstegangskøb af original billedkunst. Ved førstegangskøb forstås køb direkte fra kunstneren. Et kunstværk, som et galleri har i kommission, falder således ind under reglerne, hvorimod et kunstværk som et galleri har købt af en kunstner og videresælger for egen regning, ikke opfylder betingelserne. Lovens begreb billedkunst skal forstås bredt, idet det eksempelvis omfatter malerier, skulpturer, visse former for grafik, fotografisk kunst og installationskunst. Ud over disse fællesregler gælder følgende regler for de enkelte typer af kunstværker: MUR- OG NAGELFAST KUNST Det er en betingelse for afskrivning at den kunstneriske udsmykning indføjes i bygnin gen eller dens nære omgivelser, eksempelvis på en forplads ved indgangspartiet. Afskrivning kan foretages med indtil 5% af anskaffelsessummen fra og med anskaffel sesåret. LØSØREKUNST Kunst der ophænges eller opstilles i en erhvervsmæssig bygning, der som nævnt ikke må anvendes til beboelse, afskrives efter afskrivningslovens almindelige regler for ude lukkende erhvervsmæssigt anvendte driftsmidler. Der er således tale om en saldoafskriv ning på 25% fra og med anskaffelsesåret. Reglerne for afskrivning på såkaldte småaktiver gælder ligeledes (grænsen er kr. i 2003). For at mindske risikoen for, at kunsten overgår til privat anvendelse, stilles der krav om, at de fritstående kunstværker afskrives på særskilt saldo, således at kunstværker ikke kan»forsvinde«blandt virksomhedens øvrige aktiver. Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Vi noterer at... Kantinemoms - retsforlig om den forenklede metode ToldSkat har i en række sager truffet afgørelse om, at virksomheder, der havde opgjort deres kantinemoms efter den såkaldte forenklede metode (lønmomsmetoden eller indkøb fra kantineoperatør uden selvstændig momsafregning), ikke var omfattet af tilbagebetalingscirkulæret for kantinemoms og om suspension af forældelsesfristen. I stedet blev tilbagebetalingskravene behandlet efter den 5-årige forældelsesfrist og uden egentlig forrentning af den for meget betalte kantinemoms. Told- og Skattestyrelsen har den 11. juli 2003 offentliggjort en meddelelse om et forlig i en retssag om brugen af den forenklede metode ved opgørelse af kantinemomsen (SKM TSS). Retsforliget betyder, at ToldSkat nu anerkender, at virksomheder, der har anvendt den forenklede metode, er omfattet af kantinemomscirkulæret og af meddelelse om suspension af forældelsesfristen. ToldSkat vil af egen drift genoptage de sager, hvor der er nægtet tilbagebagebetaling og fuld forrentning. Benny Hjortkær Hansen Partner RP_03-03.indd , 11:32:04

8 8 Vi noterer at... AKTUELLE DATOER 5. september 2003 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for november 2003 Betaling af moms for virksomheder med kvartalsvis afregning (momspligtig omsætning mellem 1,0 og 15,0 mio. kr.) 20. november 2003 Sidste frist for betaling af acontoskat og frivillig indbetaling for selskaber og foreninger. Ved frivillig indbetaling, der kan foretages henholdsvis senest 20/3 og 20/11, forhøjes henholdsvis nedsættes indbetalingsbeløbet med 1%. Hvis den frivillige indbetaling medfører overskydende skat, tillægges tilbagebetalingsbeløbet 4,2%. Herved opnås en forrentning på ca. 3,1% p.a. af indbetalinger, der er foretaget senest 20/3, og ca. 2,8% p.a. af indbetalinger, der er foretaget senest 20. november. Disse tillæg og renter er skattefrie, og skal derfor sammenlignes med den rente, selskabet kan opnå henholdsvis skal betale efter skat. Dette svarer til renter før skat på 4,43%. Det vil derfor være fordelagtigt at foretage frivillig indbetaling, hvis man kan låne eller får forrentet sine likvide midler med mindre end ovenstående procenter. DISKONTOEN Fra 9. november ,25% Fra 6. december ,75% Fra 7. marts ,50% Fra 6. juni ,00% MINDSTERENTEN 1/1 9/ ,00% 10/10 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% REDUKTION AF VÆGT- AFGIFT Registreringsafgiftsloven er ændret vedrørende to forhold. Dels er der foretaget en bestemmelse om nedsættelse for biler med ekstraudstyr og dels en nedsættelse ved ekstraordinære prisstigninger. EKSTRAUDSTYR Nye biler, der ved indregistreringen er forsynet med nærmere angivet udstyr, får en nedsat registreringsafgift. Når højre sidespejl er justerbart ved indvendig betjeningsanordning, er nedsættelsen på 300 kr. for både personbiler, busser og varebiler. Når der er monteret bagrudevisker og vasker er nedsættelsen 300 kr. for personbiler og busser, og på 600 kr. for varebiler. Varebiler, der har en ekstra, højt monteret stoplygte får en nedsættelse på 200 kr. Endelig gives der en nedsættelse på 100 kr. pr. alarm for indtil 3 alarmer i kalenderårene for personbiler og busser. Endvidere nedsættes den afgiftspligtige værdi for nye personbiler, der er udstyret med elektronisk stabiliseringsprogram (ESP-system), der kan bremse bilens hjul individuelt, med kr. i 2003, kr. i 2004, kr. i 2005, kr. i 2006, kr. i 2007 og 700 kr. i Loven har virkning for biler, der registreres første gang den 1. juli 2003 eller senere. PRISSTIGNINGER I det omfang prisstigningen på nye biler stiger mere end den generelle prisudvikling, nedsættes registreringsafgiften. Der er ingen direkte sammenhæng med stigningen på det enkelte bilmærke. Dette medfører, at for en almindelig bil, med en registreringsafgift på ca kr., som stiger ekstraordinært i pris svarende til den gennemsnitlige stigningstakt for alle biler, vil ét procentpoints ekstraordinær stigning medføre en registreringsafgift, der er 2 procentpoint eller ca kr. lavere, medens køberen må betale den ordinære prisstigning, afgift af denne og den ekstraordinære merpris for selve bilen. Den procentvise korrektion beregnes første gang på grundlag af prisstigningerne på biler fra marts til april 2003, men i praksis vil det sige med virkning for de registreringer, der foretages fra og med juni GRÆNSERNE FOR GAVER TIL BØRN, BØRNEBØRN OG SVIGERBØRN Der kan i 2003 gives kr. til børn, børnebørn, oldebørn osv. uden afgift. Tilsvarende kan der gives kr. til svigerbørn uden afgift. Ægtefæller kan give hinanden gave helt uden afgift, dvs. uden grænser for beløbets størrelse eller størrelsen af værdien af et konkret aktiv. For at gaveoverdragelser kan få retsvirkning, skal værdierne overføres i gavemodtagers navn. Forlaget Thomson A/S Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 5. august 2003 Skattekonsulent Jytte Hjorth RP_03-03.indd , 11:32:04

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

HOLDER DU AF KUNST? DET GØR DINE KLIENTER MÅSKE OGSÅ

HOLDER DU AF KUNST? DET GØR DINE KLIENTER MÅSKE OGSÅ FEBRUAR 2006 HOLDER DU AF KUNST? WWW.KUM.DK HOLDER DU AF KUNST? DET GØR DINE KLIENTER MÅSKE OGSÅ FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDERS KØB AF KUNST INFORMATION TIL REVISORER OG ANDRE SKATTERÅDGIVERE

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården Udgifter, der fordeles forholdsvis mellem jord, driftsbygninger og stuehus: Nedbrydningsudgifter Ejendomsmæglerhonorar, også tidligere vurderinger

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

SELSKABERS ACONTOSKAT

SELSKABERS ACONTOSKAT Side 1/8 Selskabers acontoskat Side 1 Udbytter og forskudsregistrering Side 1 Skattejagt (jagt og skat) Side 2 Skattemæssig behandling af solcelleanlæg på parcelhus, når huset sælges Side 7 SELSKABERS

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere