PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012

2 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospekt for 4 Foreningen 5 1. Foreningens navn, adresse m.v Foreningens formål 5 3. Foreningens bestyrelse 6 4. Foreningens investeringsforvaltningsselskab 6 5. Foreningens revisor 6 6. Foreningens tilsynsmyndighed 6 7. Foreningens finanskalender 6 Afdelingens investeringsforhold, risici m.v Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL 7 Generelt for afdelingen 7 Specielt for andelsklasse Latinamerika Acc Risikoforhold og risikofaktorer Den typiske investor FT-nr., SE-nr. og ISIN-koder 10 Afkast, udbytte, skatteforhold m.v Afkast, udbytte og kursændringer Skatteregler for afdelingen/andelsklassen Beskatning hos investorerne 10 Tegning og tegningsomkostninger Tegningskurs Tegningssted Løbende emission Betaling for tegning og opbevaring Emissions- og indløsningspriser m.v. 12 Omsætning, indløsning og indløsningsomkostninger Omsættelighed og indløsning Optagelse til handel Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse Negotiabilitet 13 Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger Administration Investeringsforvaltningsselskab Depotselskab Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver 16 Rettigheder, vedtægter, regnskabsforhold m.v Notering på navn Stemmeret og rettigheder Opløsning af foreningen, afdelingen eller en andelsklasse Vedtægter, central investorinformation, årsrapport m.v Regnskabsaflæggelse Midlertidig finansiering Formue 17 Bilag 1 18 Bilag

3 Bilag 3 20 Bilag

4 Ansvar for det prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for afdelingens potentielle medlemmer. Kgs. Lyngby, den 4. december 2012 Bestyrelse: Jørn Ankær Thomsen formand Agnete Raaschou-Nielsen næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Investeringsforvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Thomas Mitchell adm. direktør Jørgen Pagh underdirektør Robert Mikkelstrup underdirektør 3

5 Uafhængig revisors erklæring om prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Til potentielle medlemmer i afdeling Latinamerika Akkumulerende KL under Investeringsforeningen Danske Invest Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede prospekt dateret den 4. december 2012, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 2011 om oplysninger i prospekter for investeringsforeninger m.v. Foreningens ledelse har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationen af oplysningerne heri og har afgivet særskilt erklæring herom. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt prospektet indeholder de i 3 6 i bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 2011 krævede delelementer til investeringsforeningers prospekter, samt hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra årsrapporten for 2011 og fra halvårsrapporten pr. 30. juni Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst prospektet og vurderet, om prospektet indeholder de i 3 6 i bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 2011 krævede delelementer til investeringsforeningers prospekter, samt at prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra den af os reviderede årsrapport for 2011 samt fra halvårsrapporten pr. 30. juni 2012, der ikke har været genstand for revision eller review. Efter sædvanlig praksis omfatter denne erklæring ikke ledelsens vurdering af forventningerne til fremtiden, og vi erklærer os følgelig ikke herom. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at prospektet indeholder de i 3 6 i bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 2011 krævede delelementer til investeringsforeningers prospekter, samt at oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra årsrapporten for 2011 samt fra halvårsrapporten pr. 30. juni 2012, der ikke har været genstand for revision eller review. Supplerende oplysning vedrørende forhold i prospektet Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til ledelsens beskrivelse af afdelingens investeringsforhold og risici i punkt 8 og afdelingens risikoforhold og risikofaktorer i punkt 9. Her beskrives bl.a. afdelingens risikoprofil samt de foranstaltninger i form af restriktioner i porteføljesammensætningen, som ledelsen har besluttet for at fastholde afdelingens risikoprofil. København, den 4. december 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev statsautoriseret revisor Gerda Retbøll-Bauer statsautoriseret revisor 4

6 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har den 4. december 2012 godkendt, at foreningsandele i andelsklasse Latinamerika Acc. af afdeling Latinamerika Akkumulerende KL udbydes på nedenstående betingelser, som offentliggøres den 4. december Prospektet erstatter det hidtil gældende prospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. Der er endvidere foretaget anmeldelse til myndighederne i forbindelse med markedsføring af andele i Sverige. Andelene må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og prospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysningerne i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Ethvert forhold omtalt i nærværende prospekt, herunder investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Med mindre andet er anført, vedrører lovhenvisninger danske love. 1. Foreningens navn, adresse m.v. Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Danmark. Tlf.: Fax: Foreningen er stiftet den 25. november Foreningen Foreningen er registreret i Finanstilsynet i Danmark under FT-nr og i Det Centrale Virksomhedsregister i Danmark under CVR-nr Foreningens formål Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes 13. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås et tilfredsstillende afkast. 5

7 3. Foreningens bestyrelse Advokat Jørn Ankær Thomsen Direktør Agnete Raaschou-Nielsen Gorrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkeborgvej Frederiksberg 8000 Århus C Danmark Danmark Adm. direktør Lars Fournais Teknisk direktør Birgitte Brinch Madsen Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Maersk FPSOs Park Allé 370 A.P. Møller Mærsk A/S 2605 Brøndby Esplanaden 50 Danmark 1098 Københaven K Danmark Direktør Walther V. Paulsen Direktør Jens Peter Toft Tuborg Havnepark 20, 2. th. toft advice aps 2900 Hellerup Sankt Annæ Plads 13 Danmark 1250 København Danmark. 4. Foreningens investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Se punkt 25. Investeringsforvaltningsselskab. 5. Foreningens revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsaut. revisor Per Gunslev og statsaut. revisor Gerda Retbøll-Bauer Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Danmark CVR-nr Foreningens tilsynsmyndighed Finanstilsynet Tlf Århusgade 110 Fax København Ø Danmark 7. Foreningens finanskalender Marts 2013 Årsrapport 2012 April 2013 Ordinær generalforsamling August 2013 Halvårsrapport

8 Afdelingens investeringsforhold, risici m.v. 8. Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er stiftet den 11. januar Bestyrelsen har den 12. april 2011 besluttet at oprette følgende andelsklasse i afdelingen: Latinamerika Acc. Generelt for afdelingen Afdelingen er akkumulerende og certifikatudstedende. I relation til EU s rentebeskatningsdirektiv kan det oplyses, at andelen af direkte og indirekte ejede rentebærende fordringer i afdelingen og andelsklassen ikke vil overstige 40 pct. af aktiverne. Foreningens bestyrelse har fastlagt en SRI-politik (Socially Responsible Investments), som indebærer, at foreningens og dermed også afdelingens og andelsklassernes investeringer screenes ud fra UN Human Rights Norms for Business samt yderligere et antal internationale normer tiltrådt af en række stater. Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller som har hovedaktivitet i Latinamerika, dvs. Mexico, Mellemamerika, Sydamerika og Vestindien. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. 3, stk. 1. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må dog højst placere 10 pct. af sin formue i sådanne andele. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. Midlerne placeres på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser og andre regulerede markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at de lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således godkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lov om investeringsforeninger m.v. 120, stk. 4. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter. Restriktioner for afdelingens porteføljesammensætning Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner: Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andele i andre investeringsforeninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 7

9 Der investeres ikke aktivt i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede værdipapirer og afnoterede værdipapirer kan beholdes. Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter aktivt, men tildelte afledte finansielle instrumenter kan beholdes. Afdelingens teoretiske tracking error tilstræbes at være mindre end 10 pct. point. Den teoretiske tracking error beregnes i en risikostyringsmodel og vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan overstige det anførte maksimum. Tracking error afspejler, hvor tæt en afdeling følger sit benchmark. Restriktionerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Yderligere oplysninger om afdelingens kvantitative grænser og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet anvender med henblik på at sikre overholdelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kontakte Danske Invest Management A/S. Investor kan hos Danske Invest Management A/S desuden, når afdelingen har været i drift i en tilstrækkelig periode, få oplyst om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen. Specielt for andelsklasse Latinamerika Acc. Andelsklassen udbydes fortrinsvis i Sverige. Klassespecifikke restriktioner for porteføljesammensætningen Bestyrelsen har ikke fastsat klassespecifikke restriktioner for investeringerne foretaget af andelsklassen. Indførelse og ændring af restriktioner kan ske efter bestyrelsens beslutning. Benchmark Benchmark for andelsklassen er Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Latin America Index inkl. nettoudbytter omregnet til svenske kroner. Benchmarkets afkast og standardafvigelse i svenske kroner side andelsklassens start fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk for udsvingene i de månedlige afkast, som indgår i beregningen af de årlige afkast. Latinamerika - Acc. Benchmarkets afkast, pct. p.a. Standardafvigelse, procentpoint Afdelingens afkast, 2) pct. p.a. Standardafvigelse, procentpoint Aug. dec Jan. jun ,71 4) 0,20 3) 3) 2,64 1) 7,27 1) 3) 3) 1) Angivelsen for perioderne august til december 2011 og januar til juni 2012 er ikke omregnet til p.a. 2) Afkastet udtrykker, hvor meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i form af kursgevinster. 3) Standardafvigelsen er ikke beregnet for 2011 og 2012, da beregning for en kortere periode end et år indebærer for stor usikkerhed. 4) Benchmarkafkastet er beregnet fra ultimo den måned, hvor afdelingen er etableret. Kilde: Danske Capital og Danske Invest. Det skal bemærkes, at afdelingens afkast er opgjort efter fradrag af handelsomkostninger og andre løbende omkostninger, hvorimod der ikke indgår omkostninger i benchmarkafkastet. Bemærk endvidere, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. 8

10 Risikofaktorer Investor skal i særlig grad være opmærksom på, at modpartsrisiko, risiko knyttet til eksponering mod udlandet, risiko knyttet selskabsspecifikke forhold, risiko vedr. nye markeder/emerging markets, risiko vedr. udsving på aktiemarkedet og valutarisiko, som nærmere beskrevet i punkt 9. Risikoforhold og risikofaktorer, har indflydelse på investeringernes værdi. 9. Risikoforhold og risikofaktorer Som ved enhver investering indebærer investering i andele i afdelinge en risiko for, at investor lider et tab. Investor skal være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Af nedenstående skema fremgår andelsklassens risikoklasse angivet på en skala fra 1 til 7. Risikoklassen angiver den typiske sammenhæng mellem risikoen og afkastmulighederne ved investering i afdelingen/andelsklassen og er bestemt ud fra udsvingene i den enkelte andelsklasses indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Placering i risikoklasse 1 indikerer små kursudsving og dermed lav risiko, typisk kombineret med lavere afkast. Placering i risikoklasse 7 indikerer store kursudsving og dermed høj risiko, typisk kombineret med mulighed for højere afkast. Vær opmærksom på, at en andelsklasses placering i en risikoklasse ikke er konstant, men kan ændre sig med tiden, og at de historiske data, der ligger bag indplaceringen i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil. Den til enhver tid senest beregnede risikoklasse fremgår af andelsklassernes centrale investorinformation, der er tilgængelig på Andelsklasse Aktuel risikoklasse (skala 1 7) Latinamerika - Acc. 7 Investor skal i relation til investering være særligt opmærksom på nedenstående risikofaktorer, jf. angivelsen i punkt 8. Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL. Modpartsrisiko: Ved placering i indlån, afledte finansielle instrumenter og depotbeviser, som f.eks. ADRs og GDRs, m.v. kan der være risiko for, at modparten ikke overholder sine forpligtelser. Risiko knyttet til selskabsspecifikke forhold: Værdien af et enkelt værdipapir kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en afdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte værdipapirer. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Risiko vedr. eksponering mod udlandet: Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/- markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Risiko vedr. nye markeder/emerging markets: Begrebet nye markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ekskl. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie- og obligationsmarkeder, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer. Effekten kan også være mere vedvarende. 9

11 Risiko vedr. udsving på aktiemarkedet: Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Valutarisiko: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til andelsklassens basisvaluta. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer. Andelsklasser, som systematisk kurssikrer mod andelsklassens basisvaluta, har en meget begrænset valutarisiko. En sådan kurssikring vil fremgå af beskrivelsen af andelsklassens investeringsområde under klassespecifikke restriktioner i porteføljesammensætningen. Ovenstående omtale af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af investeringernes værdi. Desuden kan forskellige dele af investeringsmarkedet reagere forskelligt på disse forhold. 10. Den typiske investor Den typiske investor i afdelingens andelsklasse ønsker at drage fordel af den indbyggede risikospredning inden for andelsklassens investeringsområde frem for selv at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje. Den typiske investor har en investeringshorisont på mindst tre år og betragter investeringen som et element, der indgår i en samlet portefølje. Den typiske investor i andelsklasse Latinamerika Acc. er svensk. 11. FT-nr., SE-nr. og ISIN-koder Afdelingen er registreret hos Finanstilsynet i Danmark under FT-nr og hos Erhvervsstyrelsen i Danmark under SE-nr Andelsklassens SE-nr. og ISIN-koder fremgår af nedenstående skema: ISIN-kode ISIN-kode Andelsklasse SE-nr VP Danske Bank* ) Latinamerika Acc DK DKSE *) ISIN-kode Danske Bank anvendes ved investors køb og salg af andele, jf. omtalen under pkt. 22 Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse. Afkast, udbytte, skatteforhold m.v. 12. Afkast, udbytte og kursændringer Andelsklassen udbetaler ikke udbytte, men henlægger årets resultat til formuen. Afkast af investering i andelsklassen vil forekomme som kursændring (positiv eller negativ) på foreningsandelene. 13. Skatteregler for afdelingen/andelsklassen Afdelingen (andelsklassen) er ikke skattepligtig, da den er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Dog beskattes udenlandske udbytter typisk med 15 pct. i kildelandet. Beskatningen afhænger af skattereglerne i kildelandet og af en evt. dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og det pågældende land. 14. Beskatning hos investorerne Investorer skattepligtige til Danmark Nedenfor gives en kort beskrivelse af de skatteforhold, der ved underskrivelsen af dette prospekt er gældende for forskellige investortyper. Oplysningerne er af generel karakter, hvorfor særregler og detaljer ikke omtales. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller investors forhold. 10

12 Såfremt der er tale om personers frie midler, beskattes afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for såvel realiseret som urealiseret tab. Det årlige afkast medregnes i kapitalindkomsten. Midler under virksomhedsskatteordningen beskattes ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene eller eventuelt tab indgår i virksomhedens skattepligtige overskud. Såfremt der er tale om pensionsmidler, beskattes afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Såfremt der er tale om selskabers eller fondes midler, indgår avance og tab i den skattepligtige indkomst, som beskattes efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven. Opgørelsen sker i begge tilfælde efter lagerprincippet. Yderligere information om reglerne kan indhentes hos foreningen; for mere detaljeret information henvises dog til medlemmets egne rådgivere. Køb og salg af andele samt års-ultimobeholdninger indberettes til skattemyndighederne. For investorer, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, gælder andre regler end de ovenfor anførte. Investorer skattepligtige til Sverige Nedenfor gives en kort beskrivelse af skatteforholdene ved investering i andelsklassen for forskellige investorer skattepligtige til Sverige. Forholdene er de ved underskrivelsen af dette prospekt gældende. Andelene beskattes efter de svenske regler for marknadsnoterede delägerretter. Skattepligtige personlige investorer og juridiske personer skal årligt beskattes af en Schablonintäkt. Beregningsgrundlaget er værdien af andelene ved kalenderårets begyndelse, og størrelsen af indtægten beregnes som 0,4 pct. af beregningsgrundlaget. For personlige investorer medregnes indtægten i indkomsttypen kapital, mens den for juridiske personer medregnes i indkomsttypen näringsverksamhet. Der gælder særlige regler for andele erhvervet som lagertillgångar i näringsverksamhet. For personlige investorer skal en skattepligtig gevinst ved salg af andele medregnes i indkomsttypen kapital. Et eventuelt tab kan modregnes i skattepligtige gevinster på aktier og andre marknadsnoterade delägarrätter i indkomståret med undtagelse af räntefonder, dvs. investeringsfonde som kun investerer i fordringer denomineret i SEK. Et overskydende tab kan udnyttes i årets beskatning efter særlige regler. For personlige investorer, der har erhvervet andelene i en investeringssparkonto, gælder særlige skatteregler. For juridiske personer skal en skattepligtig gevinst ved salg af andele i almindelighed medregnes i indkomsttypen näringsverksamhet. Et eventuelt tab kan ikke fratrækkes i øvrig indkomst fra näringsverksamhet, men kan modregnes i skattepligtige gevinster på aktier og andre delägarrätter. Et eventuelt uudnyttet tab kan fremføres til senere indkomstår uden tidsbegrænsning. Der gælder særlige regler for visse typer af juridiske personer, hvis andelene er erhvervet som lagertillgångar i näringsverksamhet. Yderligere information om reglerne kan indhentes hos foreningen; for mere detaljeret information henvises dog til medlemmets egne rådgivere. Tegning og tegningsomkostninger 15. Tegningskurs Tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode (jf. 6 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v.) Dette indebærer, at der fastsættes et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte emissionsprisen til indre værdi på det førstkommende opgørelsestidspunkt. 11

13 Indre værdi beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Foreningens bestyrelse har fastsat, at der ved enhver nettoemission skal ske en justering af ovennævnte indre værdi ved at tillægge et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Disse vil ved hvert indskud blive beregnet ud fra de aktuelle handelsvilkår (kurtage, kursspread og øvrige handelsomkostninger). Den aktuelle størrelse fremgår af Bilag 1. Den således beregnede emissionspris afrundes, jf. punkt 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse. Afregning af skriftlige anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget før kl , sker til emissionsprisen, der med forbehold for eventuelle markedsmæssige eller tekniske hindringer fastsættes kl samme bankdag. Ved større emissioner kan emissionsprisen dog fastsættes på basis af de faktiske handelspriser senere samme dag efter afdelingens køb af de nødvendige værdipapirer m.v. i forbindelse med emissionerne. 16. Tegningssted Danske Bank, Sverige, (filial af Danske Bank A/S) Norrmalmstorg 1 Box Stockholm Sverige Tlf.: +46 (0) Andelene kan købes og sælges gennem Danske Bank, Sverige. 17. Løbende emission Foreningsandelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb til den aktuelt beregnede tegningskurs og med kutymemæssige handelsomkostninger. 18. Betaling for tegning og opbevaring Andele tegnet i løbende emission afregnes på tegningsdagen samtidig med registrering af andelene på investors depot. For opbevaring af andele betales de for det pågældende pengeinstitut gældende satser. 19. Emissions- og indløsningspriser m.v. Danske Invest Management A/S beregner og oplyser (med forbehold for eventuelle markedsmæssige og tekniske hindringer) aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Kursoplysninger kan desuden findes via Omsætning, indløsning og indløsningsomkostninger 20. Omsættelighed og indløsning Foreningsandelene er frit omsættelige. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i en afdeling/klasse af foreningen for at købe i en anden, sker det på handelsvilkårene i det af investor valgte pengeinstitut. Der er indgået aftale med Danske Bank om, at foreningsandelene, med forbehold for eventuelle markedsmæssige og tekniske hindringer, kan købes og sælges gennem banken. Intet medlem er pligtigt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er pligtig til at indløse andele, hvis et medlem ønsker det. Foreningen kan dog, jf. vedtægternes 13, stk. 6, i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. 12

14 Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af kutymemæssige handelsomkostninger. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode (jf. 6 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v.). Dette indebærer, at der fastsættes et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte indløsningsprisen til indre værdi på det førstkommende opgørelsestidspunkt. Indre værdi beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Foreningens bestyrelse har fastsat, at der ved enhver nettoindløsning skal ske en justering af ovennævnte indre værdi ved at fratrække et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Disse vil ved hver indløsning blive beregnet ud fra de aktuelle handelsvilkår (kurtage, kursspread og øvrige handelsomkostninger). Den aktuelle størrelse fremgår af Bilag 2. Den således beregnede indløsningspris afrundes, jf. punkt 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse. Afregning af skriftlige anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget før kl , sker til indløsningsprisen, der med forbehold for eventuelle markedsmæssige eller tekniske hindringer fastsættes kl samme bankdag. Ved større indløsninger kan indløsningsprisen dog fastsættes på basis af de faktiske handelspriser senere samme dag efter afdelingens salg af de nødvendige værdipapirer m.v. i forbindelse med indløsningerne. 21. Optagelse til handel Andelene i andelsklassen Latinamerika Acc. er ikke optaget til handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads, men kan handles gennem Danske Bank, Sverige, jf. pkt. 16. Tegningssted. 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse Foreningsandelene udstedes gennem VP Securities A/S. Danske Bank er certifikatudstedende institut i forhold til VP Securities A/S. Størrelsen af foreningsandelene udstedt af VP Securities A/S fremgår af skemaet nedenfor. Med henblik på at muliggøre handel af andele i andelsklasse Latinamerika Acc. i mindre størrelser end den anførte tilbyder Danske Bank via sit depotsystem, at dette kan ske, når andelene opbevares i bankens depotsystem. Den mindste størrelse, som andelene derved kan handles i, er anført i skemaet. Endvidere er der anført grundlaget for kursangivelse for andelene. Mindste størrelse, Mindste størrelse, Kursangivelse Andelsklasse VP Securities DanskeBank pr. nominelt Latinamerika Acc. 100 SEK 0,00001 SEK 100 SEK Tegningskursen og indløsningskursen for andelsklasse Latinamerika Acc. afrundes til 2 decimaler. 23. Negotiabilitet Foreningsandelene er omsætningspapirer. Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger 24. Administration Den daglige ledelse varetages af Danske Invest Management A/S i henhold til aftale med foreningen, jf. punkt 25. Investeringsforvaltningsselskab. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, porteføljerådgivning, it, revision, tilsyn, markedsføring, investeringsforvaltningsselskabet og depotselskabet må for 13

15 afdelingen/andelsklassen ikke overstige 2,0 pct. af den gennemsnitlige formueværdi af afdelingen inden for regnskabsåret. Salgs- og informationsomkostninger indgår i de samlede omkostninger. Omkostninger, som ikke kan henføres til en enkelt afdeling/andelsklasse (fællesomkostninger), fordeles på de relevante afdelinger/andelsklasser ud fra deres gennemsnitlige formueværdi, jf. vedtægternes bestemmelse herom. Afdelingens samlede administrationsomkostninger (Total Expense Ratio (TER)) i procent af gennemsnitsformuen udgjorde for regnskabsåret 2011: Andelsklasse 2011 Latinamerika Acc. 1,70 1) 1) Afdelingen er etableret i løbet af året. Omkostningen er omregnet til anslået helårstal. Den del af de samlede administrationsomkostninger, der går til investeringsforvaltningsselskabet, depotselskabet og porteføljerådgiver, er nærmere omtalt under punkt De under punkt 27. Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver omtalte kurtageomkostninger indgår dog ikke i administrationsomkostningsprocenterne. Det samme gælder emissionsomkostninger under punkt 26. Depotselskab, idet disse finansieres af emissionsindtægterne. Afdelingens/andelsklassens omkostninger til bestyrelse og Finanstilsynet i 2011 fremgår af skemaet nedenfor. Afdeling Bestyrelse Finanstilsynet (t. kr. ) (t. kr.) Latianmerika Akkumulerende KL 0 3 Vederlæggelse af bestyrelsen er en fællesomkostning. Direktionsvederlaget indgår som en del af det samlede vederlag til investeringsforvaltningsselskabet, jf. punkt 25. Investeringsforvaltningsselskab. Vederlag til Finanstilsynet bliver fastlagt af Finanstilsynet ved udgangen af kalenderåret. 25. Investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Danmark. Tlf.: Fax: Selskabet ejes af Danske Bank A/S, som endvidere er depotselskab for foreningen. Investeringsforvaltningsselskabet er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr og i Finanstilsynet under FT-nr Investeringsforvaltningsselskabets direktion udgøres af adm. direktør Thomas Mitchell og vicedirektør Finn Kjærgård. Foreningen har indgået aftale med selskabet om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftaler om porteføljeforvaltning m.v., jf. punkt 27. Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver. Honoraret for ydelserne fremgår af Bilag 3. Det anførte honorar omfatter ikke eventuelle afgifter til offentlige myndigheder (bortset fra vederlag til Finanstilsynet), honorar for porteføljeforvaltning m.v., gebyrer til depotbanken samt transaktionsomkostninger, der alle udredes særskilt. 14

16 Aftalen kan af foreningen opsiges med øjeblikkeligt varsel, dog således at foreningen ved kortere opsigelsesvarsel end 6 måneder skal betale forskellen mellem 6 måneders ordinær betaling og betaling i den faktiske opsigelsesperiode. Aftalen kan af selskabet opsiges med 18 måneders varsel. Selskabet har videredelegeret registreringsopgaver samt en række it-mæssige opgaver til Danske Capital, division af Danske Bank A/S. 26. Depotselskab Danske Bank A/S Danske Forvaltning Holmens Kanal København K. Danmark CVR-nr Foreningen har indgået aftale med Danske Bank A/S, som er eneejer af foreningens investeringsforvaltningsselskab, om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen et depotgebyr beregnet ud fra arten af værdipapirer og deres værdi. Satsen for afdeling Latinamerika Akkumulerende KL fremgår af Bilag 3. Aftalen med depotselskabet indebærer endvidere, at afdelingen betaler et honorar for opbevaring af medlemmernes foreningsandele. Satsen for afdeling Latinamerika Akkumulerende KL fremgår af Bilag 3. Aftalen kan af foreningen opsiges med tre måneders varsel og af banken med 12 måneders varsel til udgangen af en måned. Foreningen har endvidere indgået aftale med Danske Bank om, at banken til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af investeringsandele i foreningens afdelinger samt opbevarer investeringsandelene, når ejerne ønsker det. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens investeringsandele, og foreningen kan sideløbende med banken iværksætte egen markedsføring af investeringsandele. Lignende aftaler er indgået med andre pengeinstitutter m.v. Aftalen indebærer endvidere, at Danske Bank via sin Investeringslinje (tlf ) yder rådgivning til investorer hjemmehørende i pengeinstitutter, som ikke har indgået formidlingsaftale med foreningen. Som honorar for ydelserne betaler hver afdeling en provision beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af de af foreningens investeringsandele, som opbevares i depot i Danske Bank eller i pengeinstitutter uden formidlingsaftale med foreningen. Satsen for klassen i afdeling Latinamerika Akkumulerende KL fremgår af Bilag 3. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 30 dage. Endvidere har foreningen indgået aftale med Danske Bank om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. 15

17 27. Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver Aberdeen Asset Management Limited Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9 HH United Kingdom Danske Capital (division af Danske Bank A/S) Parallelvej Kgs. Lyngby Danmark Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale med Aberdeen Asset Management Limited om ydelse af porteføljeforvaltning. Aberdeen Asset Management Limiteds hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. Aftalen indebærer, at porteføljeforvalter gennemfører denne handler, som denne anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Der skal tilstræbes et optimalt afkast med samtidig hensyntagen til fornøden risikospredning. Porteføljeforvaltningen, herunder gennemførelse af handler, skal ske i overensstemmelse med de rammer og retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt. Afdelingens forventede udgifter ved køb og salg af instrumenter fremgår af kolonnerne "kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb/salg af instrumenter" og "øvrige markedsafledte udgifter ved køb/salg af instrumenter" i Bilag 1 og Bilag 2. Foreningens investeringsforvaltningsselskab har endvidere indgået aftale med Danske Capital, division af Danske Bank A/S, som er depotselskab for foreningen og er koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab, om ydelse af porteføljerådgivning m.v. i samarbejde med Aberdeen Asset Management Limited. Danske Capitals hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. Danske Capitals ydelser består af udarbejdelse af beslutningsgrundlag for udvælgelse og eventuel udskiftning af, opfølgning på og rapportering vedrørende porteføljeforvalter. Desuden foretager Danske Capital valutaveksling og -sikring i det omfang, det er relevant for afdelingen. Endvidere varetager Danske Capital kontakt til institutionelle investorer og tredjepartsdistributører vedrørende afdelingen. Rådgivning m.v. skal ske i overensstemmelse med de rammer og retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt for afdelingen. Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver skal endvidere forsyne foreningens ledelse med de informationer, der af ledelsen anses for nødvendige til opfyldelse af aftalerne. Honorar for ydelserne fremgår af Bilag 4. Aftalen med Aberdeen Asset Management Asia Limited kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen med Danske Capital kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Rettigheder, vedtægter, regnskabsforhold m.v. 28. Notering på navn Foreningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på anmodning over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens ejerbog, der føres af VP Investor Services A/S. Foreningsandele opbevaret i depot i Danske Bank A/S noteres dog automatisk på navn i ejerbogen. 29. Stemmeret og rettigheder Hvert medlem af foreningen har én stemme for hver 100 DKK pålydende investeringsforeningsandel. I afdelinger/andelsklasser, der er denomineret i anden valuta, beregnes antallet af stemmer ved at multiplicere den nominelle værdi af medlemmets antal andele med den officielt fastsatte valutakurs mod danske kroner på den af Nasdaq OMX Copenhagen A/S opgjorte liste over valutakurser 30 dage forud for generalforsamlingen og dividere resultatet med 100. Det således fundne stemmetal nedrundes til nærmeste hele tal. Hvert medlem har dog mindst 1 stemme Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. 16

18 Ingen ejer af foreningsandele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemme for mere end 1 pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende foreningsandele for den afdeling, en afstemning vedrører, eller 1 pct. af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. 30. Opløsning af foreningen, afdelingen eller en andelsklasse Opløsning af foreningen, afdelingen eller en andelsklasse kan besluttes af generalforsamlingen og skal ske ved kvalificeret flertal, jf. vedtægternes Vedtægter, central investorinformation, årsrapport m.v. Foreningens vedtægter er en integreret del af prospektet og skal medfølge ved udleveringen af dette. Endvidere er dokumentet central investorinformation udarbejdet. Dette dokument giver et overblik over de væsentligste oplysninger vedrørende denne afdeling/andelsklasse. Dokumentet samt seneste årsrapport og seneste halvårsrapport vil kunne rekvireres gratis på foreningens kontor og er tilgængelige på 32. Regnskabsaflæggelse Afdelingens midler administreres og regnskabsføres særskilt. Årsrapport, hvor afdelingen/andelsklassen indgår, aflægges i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporten vil indeholde særlige noter for de enkelte andelsklasser. 33. Midlertidig finansiering Foreningen har fået Finanstilsynets tilladelse til, at afdelingen kan optage lån til midlertidig finansiering af indgåede handler, jf. vedtægternes Formue Afdelingens/andelsklassens formue udgjorde pr. 31. december 2011 og pr. 30. juni 2012 og følgende beløb: Andelsklasse Formue pr. 31. december 2011 (mio. DKK) Formue pr. 30. juni 2012 (mio. DKK) Latinamerika Acc. 54,1 64,7 I alt 54,1 64,7 17

19 Bilag 1 Bilag til prospekt for afdeling Latinamerika Akkumulerende KL under Investeringsforeningen Danske Invest Aktuelle handelsomkostninger m.v. ved køb af instrumenter Andelsklasse (prismetode) Latinamerika Acc. (modificeret enkeltprismetode) Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige omkostninger, ca. I alt, maksimalt 0,45 0,45 18

20 Bilag 2 Bilag til prospekt for afdeling Latinamerika Akkumulerende KL under Investeringsforeningen Danske Invest Aktuelle handelsomkostninger m.v. ved salg af instrumenter Andelsklasse (prismetode) Latinamerika Acc. (modificeret enkeltprismetode) Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige omkostninger, ca. I alt, maksimalt 0,50 0,50 19

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar for prospektet...4 Investeringsforeningen Danske Invest...4 Uafhængig revisors

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika 4. december 2012 Ansvar

Læs mere

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer PROSPEKT Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer 26. juni 2013 Ansvar for prospektet for... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn,

Læs mere

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Fællesprospekt for 8 afdelinger Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika Juni

Læs mere

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Europa Fokus Akkumulerende KL

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Europa Fokus Akkumulerende KL #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- &29+67+5.2-6,35+2.2-+2 #)26/+ &29+67! ),*+0.2- $8534) %3/86 : "//8180+5+2*+ ( 14. maj 2010 Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Euro High Yield-Obligationer Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Euro High Yield-Obligationer Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Euro High Yield-Obligationer Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Euro High Yield-obligationer Euro High Yield-Obligationer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 Ansvar

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling AlmenBolig Mellemlange Obligationer

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling AlmenBolig Mellemlange Obligationer PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling AlmenBolig Mellemlange Obligationer 4. juni 2013 Ansvar for prospekt... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet... 4 Foreningen... 5

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 14 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnene: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select

Investeringsforeningen Danske Invest Select PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Afdeling FX - Accumulating KL Afdelingen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser:

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for afdelingerne: - Flexinvest Danske Obligationer 2 - Flexinvest Korte Obligationer 2 Afdelingerne markedsføres

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros Danske Obligationer

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- #/4(23(1+/*2)01(/+/*(/ "&/2,( #/4(23! &) (-+/* $-+.&%1(/ 2 9. september 2009 Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Global StockPicking Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Global StockPicking Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Global StockPicking Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Global StockPicking Global StockPicking Akkumulerende, klasse

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture

PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 12. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Danmark Small Cap

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Danmark Small Cap PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Danmark Small Cap 26. februar 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for... 2 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 3 Foreningen...

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

PROSPEKT. Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK PROSPEKT Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 30. juni 2014 Ansvar for prospektetfor Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Afrika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Afrika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Afrika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Afrika Afrika Akkumulerende, klasse DK Afrikka Ansvar for prospektet 3 Uafhængig

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Mix med Sikring (fra 23. oktober 2012 navneændring til Mix Obligationer Akkumulerende)

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Mix med Sikring (fra 23. oktober 2012 navneændring til Mix Obligationer Akkumulerende) PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Mix med Sikring (fra 23. oktober 2012 navneændring til Mix Obligationer Akkumulerende) 27. september 2012 Ansvar for prospektet for Investeringsforeningen

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Aktier... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Globala Realräntor Globale Indeksobligationer Akkumulerende,

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Nye Markeder Obligationer Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Nye Markeder Obligationer Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Nye Markeder Obligationer Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Emerging Markets Debt Hard Currency Accumulating Nye Markeder

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Obligationer... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

Afdeling Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted... 6 Afdeling Kommuner 4... 9 Afdeling Kommuner Europæiske Obligationer...

Afdeling Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted... 6 Afdeling Kommuner 4... 9 Afdeling Kommuner Europæiske Obligationer... PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 obligationsafdelinger Foreningen markedsføres under binavnet: Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Europa Aktier 3 Tegningsbetingelser for

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Globale High Yield-Obligationer Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Globale High Yield-Obligationer Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Globale High Yield-Obligationer Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Global High Yield Bonds Accumulating Globala High

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere