PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012

2 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospekt for 4 Foreningen 5 1. Foreningens navn, adresse m.v Foreningens formål 5 3. Foreningens bestyrelse 6 4. Foreningens investeringsforvaltningsselskab 6 5. Foreningens revisor 6 6. Foreningens tilsynsmyndighed 6 7. Foreningens finanskalender 6 Afdelingens investeringsforhold, risici m.v Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL 7 Generelt for afdelingen 7 Specielt for andelsklasse Latinamerika Acc Risikoforhold og risikofaktorer Den typiske investor FT-nr., SE-nr. og ISIN-koder 10 Afkast, udbytte, skatteforhold m.v Afkast, udbytte og kursændringer Skatteregler for afdelingen/andelsklassen Beskatning hos investorerne 10 Tegning og tegningsomkostninger Tegningskurs Tegningssted Løbende emission Betaling for tegning og opbevaring Emissions- og indløsningspriser m.v. 12 Omsætning, indløsning og indløsningsomkostninger Omsættelighed og indløsning Optagelse til handel Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse Negotiabilitet 13 Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger Administration Investeringsforvaltningsselskab Depotselskab Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver 16 Rettigheder, vedtægter, regnskabsforhold m.v Notering på navn Stemmeret og rettigheder Opløsning af foreningen, afdelingen eller en andelsklasse Vedtægter, central investorinformation, årsrapport m.v Regnskabsaflæggelse Midlertidig finansiering Formue 17 Bilag 1 18 Bilag

3 Bilag 3 20 Bilag

4 Ansvar for det prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for afdelingens potentielle medlemmer. Kgs. Lyngby, den 4. december 2012 Bestyrelse: Jørn Ankær Thomsen formand Agnete Raaschou-Nielsen næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Investeringsforvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Thomas Mitchell adm. direktør Jørgen Pagh underdirektør Robert Mikkelstrup underdirektør 3

5 Uafhængig revisors erklæring om prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Til potentielle medlemmer i afdeling Latinamerika Akkumulerende KL under Investeringsforeningen Danske Invest Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede prospekt dateret den 4. december 2012, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 2011 om oplysninger i prospekter for investeringsforeninger m.v. Foreningens ledelse har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationen af oplysningerne heri og har afgivet særskilt erklæring herom. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt prospektet indeholder de i 3 6 i bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 2011 krævede delelementer til investeringsforeningers prospekter, samt hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra årsrapporten for 2011 og fra halvårsrapporten pr. 30. juni Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst prospektet og vurderet, om prospektet indeholder de i 3 6 i bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 2011 krævede delelementer til investeringsforeningers prospekter, samt at prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra den af os reviderede årsrapport for 2011 samt fra halvårsrapporten pr. 30. juni 2012, der ikke har været genstand for revision eller review. Efter sædvanlig praksis omfatter denne erklæring ikke ledelsens vurdering af forventningerne til fremtiden, og vi erklærer os følgelig ikke herom. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at prospektet indeholder de i 3 6 i bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 2011 krævede delelementer til investeringsforeningers prospekter, samt at oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra årsrapporten for 2011 samt fra halvårsrapporten pr. 30. juni 2012, der ikke har været genstand for revision eller review. Supplerende oplysning vedrørende forhold i prospektet Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til ledelsens beskrivelse af afdelingens investeringsforhold og risici i punkt 8 og afdelingens risikoforhold og risikofaktorer i punkt 9. Her beskrives bl.a. afdelingens risikoprofil samt de foranstaltninger i form af restriktioner i porteføljesammensætningen, som ledelsen har besluttet for at fastholde afdelingens risikoprofil. København, den 4. december 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev statsautoriseret revisor Gerda Retbøll-Bauer statsautoriseret revisor 4

6 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har den 4. december 2012 godkendt, at foreningsandele i andelsklasse Latinamerika Acc. af afdeling Latinamerika Akkumulerende KL udbydes på nedenstående betingelser, som offentliggøres den 4. december Prospektet erstatter det hidtil gældende prospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. Der er endvidere foretaget anmeldelse til myndighederne i forbindelse med markedsføring af andele i Sverige. Andelene må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og prospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysningerne i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Ethvert forhold omtalt i nærværende prospekt, herunder investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Med mindre andet er anført, vedrører lovhenvisninger danske love. 1. Foreningens navn, adresse m.v. Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Danmark. Tlf.: Fax: Foreningen er stiftet den 25. november Foreningen Foreningen er registreret i Finanstilsynet i Danmark under FT-nr og i Det Centrale Virksomhedsregister i Danmark under CVR-nr Foreningens formål Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes 13. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås et tilfredsstillende afkast. 5

7 3. Foreningens bestyrelse Advokat Jørn Ankær Thomsen Direktør Agnete Raaschou-Nielsen Gorrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkeborgvej Frederiksberg 8000 Århus C Danmark Danmark Adm. direktør Lars Fournais Teknisk direktør Birgitte Brinch Madsen Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Maersk FPSOs Park Allé 370 A.P. Møller Mærsk A/S 2605 Brøndby Esplanaden 50 Danmark 1098 Københaven K Danmark Direktør Walther V. Paulsen Direktør Jens Peter Toft Tuborg Havnepark 20, 2. th. toft advice aps 2900 Hellerup Sankt Annæ Plads 13 Danmark 1250 København Danmark. 4. Foreningens investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Se punkt 25. Investeringsforvaltningsselskab. 5. Foreningens revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsaut. revisor Per Gunslev og statsaut. revisor Gerda Retbøll-Bauer Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Danmark CVR-nr Foreningens tilsynsmyndighed Finanstilsynet Tlf Århusgade 110 Fax København Ø Danmark 7. Foreningens finanskalender Marts 2013 Årsrapport 2012 April 2013 Ordinær generalforsamling August 2013 Halvårsrapport

8 Afdelingens investeringsforhold, risici m.v. 8. Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er stiftet den 11. januar Bestyrelsen har den 12. april 2011 besluttet at oprette følgende andelsklasse i afdelingen: Latinamerika Acc. Generelt for afdelingen Afdelingen er akkumulerende og certifikatudstedende. I relation til EU s rentebeskatningsdirektiv kan det oplyses, at andelen af direkte og indirekte ejede rentebærende fordringer i afdelingen og andelsklassen ikke vil overstige 40 pct. af aktiverne. Foreningens bestyrelse har fastlagt en SRI-politik (Socially Responsible Investments), som indebærer, at foreningens og dermed også afdelingens og andelsklassernes investeringer screenes ud fra UN Human Rights Norms for Business samt yderligere et antal internationale normer tiltrådt af en række stater. Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller som har hovedaktivitet i Latinamerika, dvs. Mexico, Mellemamerika, Sydamerika og Vestindien. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. 3, stk. 1. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må dog højst placere 10 pct. af sin formue i sådanne andele. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. Midlerne placeres på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser og andre regulerede markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at de lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således godkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lov om investeringsforeninger m.v. 120, stk. 4. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter. Restriktioner for afdelingens porteføljesammensætning Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner: Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andele i andre investeringsforeninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 7

9 Der investeres ikke aktivt i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede værdipapirer og afnoterede værdipapirer kan beholdes. Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter aktivt, men tildelte afledte finansielle instrumenter kan beholdes. Afdelingens teoretiske tracking error tilstræbes at være mindre end 10 pct. point. Den teoretiske tracking error beregnes i en risikostyringsmodel og vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan overstige det anførte maksimum. Tracking error afspejler, hvor tæt en afdeling følger sit benchmark. Restriktionerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Yderligere oplysninger om afdelingens kvantitative grænser og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet anvender med henblik på at sikre overholdelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kontakte Danske Invest Management A/S. Investor kan hos Danske Invest Management A/S desuden, når afdelingen har været i drift i en tilstrækkelig periode, få oplyst om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen. Specielt for andelsklasse Latinamerika Acc. Andelsklassen udbydes fortrinsvis i Sverige. Klassespecifikke restriktioner for porteføljesammensætningen Bestyrelsen har ikke fastsat klassespecifikke restriktioner for investeringerne foretaget af andelsklassen. Indførelse og ændring af restriktioner kan ske efter bestyrelsens beslutning. Benchmark Benchmark for andelsklassen er Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Latin America Index inkl. nettoudbytter omregnet til svenske kroner. Benchmarkets afkast og standardafvigelse i svenske kroner side andelsklassens start fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk for udsvingene i de månedlige afkast, som indgår i beregningen af de årlige afkast. Latinamerika - Acc. Benchmarkets afkast, pct. p.a. Standardafvigelse, procentpoint Afdelingens afkast, 2) pct. p.a. Standardafvigelse, procentpoint Aug. dec Jan. jun ,71 4) 0,20 3) 3) 2,64 1) 7,27 1) 3) 3) 1) Angivelsen for perioderne august til december 2011 og januar til juni 2012 er ikke omregnet til p.a. 2) Afkastet udtrykker, hvor meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i form af kursgevinster. 3) Standardafvigelsen er ikke beregnet for 2011 og 2012, da beregning for en kortere periode end et år indebærer for stor usikkerhed. 4) Benchmarkafkastet er beregnet fra ultimo den måned, hvor afdelingen er etableret. Kilde: Danske Capital og Danske Invest. Det skal bemærkes, at afdelingens afkast er opgjort efter fradrag af handelsomkostninger og andre løbende omkostninger, hvorimod der ikke indgår omkostninger i benchmarkafkastet. Bemærk endvidere, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. 8

10 Risikofaktorer Investor skal i særlig grad være opmærksom på, at modpartsrisiko, risiko knyttet til eksponering mod udlandet, risiko knyttet selskabsspecifikke forhold, risiko vedr. nye markeder/emerging markets, risiko vedr. udsving på aktiemarkedet og valutarisiko, som nærmere beskrevet i punkt 9. Risikoforhold og risikofaktorer, har indflydelse på investeringernes værdi. 9. Risikoforhold og risikofaktorer Som ved enhver investering indebærer investering i andele i afdelinge en risiko for, at investor lider et tab. Investor skal være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Af nedenstående skema fremgår andelsklassens risikoklasse angivet på en skala fra 1 til 7. Risikoklassen angiver den typiske sammenhæng mellem risikoen og afkastmulighederne ved investering i afdelingen/andelsklassen og er bestemt ud fra udsvingene i den enkelte andelsklasses indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Placering i risikoklasse 1 indikerer små kursudsving og dermed lav risiko, typisk kombineret med lavere afkast. Placering i risikoklasse 7 indikerer store kursudsving og dermed høj risiko, typisk kombineret med mulighed for højere afkast. Vær opmærksom på, at en andelsklasses placering i en risikoklasse ikke er konstant, men kan ændre sig med tiden, og at de historiske data, der ligger bag indplaceringen i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil. Den til enhver tid senest beregnede risikoklasse fremgår af andelsklassernes centrale investorinformation, der er tilgængelig på Andelsklasse Aktuel risikoklasse (skala 1 7) Latinamerika - Acc. 7 Investor skal i relation til investering være særligt opmærksom på nedenstående risikofaktorer, jf. angivelsen i punkt 8. Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL. Modpartsrisiko: Ved placering i indlån, afledte finansielle instrumenter og depotbeviser, som f.eks. ADRs og GDRs, m.v. kan der være risiko for, at modparten ikke overholder sine forpligtelser. Risiko knyttet til selskabsspecifikke forhold: Værdien af et enkelt værdipapir kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en afdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte værdipapirer. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Risiko vedr. eksponering mod udlandet: Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/- markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Risiko vedr. nye markeder/emerging markets: Begrebet nye markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ekskl. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie- og obligationsmarkeder, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer. Effekten kan også være mere vedvarende. 9

11 Risiko vedr. udsving på aktiemarkedet: Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Valutarisiko: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til andelsklassens basisvaluta. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer. Andelsklasser, som systematisk kurssikrer mod andelsklassens basisvaluta, har en meget begrænset valutarisiko. En sådan kurssikring vil fremgå af beskrivelsen af andelsklassens investeringsområde under klassespecifikke restriktioner i porteføljesammensætningen. Ovenstående omtale af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af investeringernes værdi. Desuden kan forskellige dele af investeringsmarkedet reagere forskelligt på disse forhold. 10. Den typiske investor Den typiske investor i afdelingens andelsklasse ønsker at drage fordel af den indbyggede risikospredning inden for andelsklassens investeringsområde frem for selv at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje. Den typiske investor har en investeringshorisont på mindst tre år og betragter investeringen som et element, der indgår i en samlet portefølje. Den typiske investor i andelsklasse Latinamerika Acc. er svensk. 11. FT-nr., SE-nr. og ISIN-koder Afdelingen er registreret hos Finanstilsynet i Danmark under FT-nr og hos Erhvervsstyrelsen i Danmark under SE-nr Andelsklassens SE-nr. og ISIN-koder fremgår af nedenstående skema: ISIN-kode ISIN-kode Andelsklasse SE-nr VP Danske Bank* ) Latinamerika Acc DK DKSE *) ISIN-kode Danske Bank anvendes ved investors køb og salg af andele, jf. omtalen under pkt. 22 Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse. Afkast, udbytte, skatteforhold m.v. 12. Afkast, udbytte og kursændringer Andelsklassen udbetaler ikke udbytte, men henlægger årets resultat til formuen. Afkast af investering i andelsklassen vil forekomme som kursændring (positiv eller negativ) på foreningsandelene. 13. Skatteregler for afdelingen/andelsklassen Afdelingen (andelsklassen) er ikke skattepligtig, da den er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Dog beskattes udenlandske udbytter typisk med 15 pct. i kildelandet. Beskatningen afhænger af skattereglerne i kildelandet og af en evt. dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og det pågældende land. 14. Beskatning hos investorerne Investorer skattepligtige til Danmark Nedenfor gives en kort beskrivelse af de skatteforhold, der ved underskrivelsen af dette prospekt er gældende for forskellige investortyper. Oplysningerne er af generel karakter, hvorfor særregler og detaljer ikke omtales. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller investors forhold. 10

12 Såfremt der er tale om personers frie midler, beskattes afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for såvel realiseret som urealiseret tab. Det årlige afkast medregnes i kapitalindkomsten. Midler under virksomhedsskatteordningen beskattes ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene eller eventuelt tab indgår i virksomhedens skattepligtige overskud. Såfremt der er tale om pensionsmidler, beskattes afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Såfremt der er tale om selskabers eller fondes midler, indgår avance og tab i den skattepligtige indkomst, som beskattes efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven. Opgørelsen sker i begge tilfælde efter lagerprincippet. Yderligere information om reglerne kan indhentes hos foreningen; for mere detaljeret information henvises dog til medlemmets egne rådgivere. Køb og salg af andele samt års-ultimobeholdninger indberettes til skattemyndighederne. For investorer, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, gælder andre regler end de ovenfor anførte. Investorer skattepligtige til Sverige Nedenfor gives en kort beskrivelse af skatteforholdene ved investering i andelsklassen for forskellige investorer skattepligtige til Sverige. Forholdene er de ved underskrivelsen af dette prospekt gældende. Andelene beskattes efter de svenske regler for marknadsnoterede delägerretter. Skattepligtige personlige investorer og juridiske personer skal årligt beskattes af en Schablonintäkt. Beregningsgrundlaget er værdien af andelene ved kalenderårets begyndelse, og størrelsen af indtægten beregnes som 0,4 pct. af beregningsgrundlaget. For personlige investorer medregnes indtægten i indkomsttypen kapital, mens den for juridiske personer medregnes i indkomsttypen näringsverksamhet. Der gælder særlige regler for andele erhvervet som lagertillgångar i näringsverksamhet. For personlige investorer skal en skattepligtig gevinst ved salg af andele medregnes i indkomsttypen kapital. Et eventuelt tab kan modregnes i skattepligtige gevinster på aktier og andre marknadsnoterade delägarrätter i indkomståret med undtagelse af räntefonder, dvs. investeringsfonde som kun investerer i fordringer denomineret i SEK. Et overskydende tab kan udnyttes i årets beskatning efter særlige regler. For personlige investorer, der har erhvervet andelene i en investeringssparkonto, gælder særlige skatteregler. For juridiske personer skal en skattepligtig gevinst ved salg af andele i almindelighed medregnes i indkomsttypen näringsverksamhet. Et eventuelt tab kan ikke fratrækkes i øvrig indkomst fra näringsverksamhet, men kan modregnes i skattepligtige gevinster på aktier og andre delägarrätter. Et eventuelt uudnyttet tab kan fremføres til senere indkomstår uden tidsbegrænsning. Der gælder særlige regler for visse typer af juridiske personer, hvis andelene er erhvervet som lagertillgångar i näringsverksamhet. Yderligere information om reglerne kan indhentes hos foreningen; for mere detaljeret information henvises dog til medlemmets egne rådgivere. Tegning og tegningsomkostninger 15. Tegningskurs Tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode (jf. 6 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v.) Dette indebærer, at der fastsættes et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte emissionsprisen til indre værdi på det førstkommende opgørelsestidspunkt. 11

13 Indre værdi beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Foreningens bestyrelse har fastsat, at der ved enhver nettoemission skal ske en justering af ovennævnte indre værdi ved at tillægge et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Disse vil ved hvert indskud blive beregnet ud fra de aktuelle handelsvilkår (kurtage, kursspread og øvrige handelsomkostninger). Den aktuelle størrelse fremgår af Bilag 1. Den således beregnede emissionspris afrundes, jf. punkt 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse. Afregning af skriftlige anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget før kl , sker til emissionsprisen, der med forbehold for eventuelle markedsmæssige eller tekniske hindringer fastsættes kl samme bankdag. Ved større emissioner kan emissionsprisen dog fastsættes på basis af de faktiske handelspriser senere samme dag efter afdelingens køb af de nødvendige værdipapirer m.v. i forbindelse med emissionerne. 16. Tegningssted Danske Bank, Sverige, (filial af Danske Bank A/S) Norrmalmstorg 1 Box Stockholm Sverige Tlf.: +46 (0) Andelene kan købes og sælges gennem Danske Bank, Sverige. 17. Løbende emission Foreningsandelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb til den aktuelt beregnede tegningskurs og med kutymemæssige handelsomkostninger. 18. Betaling for tegning og opbevaring Andele tegnet i løbende emission afregnes på tegningsdagen samtidig med registrering af andelene på investors depot. For opbevaring af andele betales de for det pågældende pengeinstitut gældende satser. 19. Emissions- og indløsningspriser m.v. Danske Invest Management A/S beregner og oplyser (med forbehold for eventuelle markedsmæssige og tekniske hindringer) aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Kursoplysninger kan desuden findes via Omsætning, indløsning og indløsningsomkostninger 20. Omsættelighed og indløsning Foreningsandelene er frit omsættelige. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i en afdeling/klasse af foreningen for at købe i en anden, sker det på handelsvilkårene i det af investor valgte pengeinstitut. Der er indgået aftale med Danske Bank om, at foreningsandelene, med forbehold for eventuelle markedsmæssige og tekniske hindringer, kan købes og sælges gennem banken. Intet medlem er pligtigt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er pligtig til at indløse andele, hvis et medlem ønsker det. Foreningen kan dog, jf. vedtægternes 13, stk. 6, i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. 12

14 Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af kutymemæssige handelsomkostninger. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode (jf. 6 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v.). Dette indebærer, at der fastsættes et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte indløsningsprisen til indre værdi på det førstkommende opgørelsestidspunkt. Indre værdi beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Foreningens bestyrelse har fastsat, at der ved enhver nettoindløsning skal ske en justering af ovennævnte indre værdi ved at fratrække et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Disse vil ved hver indløsning blive beregnet ud fra de aktuelle handelsvilkår (kurtage, kursspread og øvrige handelsomkostninger). Den aktuelle størrelse fremgår af Bilag 2. Den således beregnede indløsningspris afrundes, jf. punkt 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse. Afregning af skriftlige anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget før kl , sker til indløsningsprisen, der med forbehold for eventuelle markedsmæssige eller tekniske hindringer fastsættes kl samme bankdag. Ved større indløsninger kan indløsningsprisen dog fastsættes på basis af de faktiske handelspriser senere samme dag efter afdelingens salg af de nødvendige værdipapirer m.v. i forbindelse med indløsningerne. 21. Optagelse til handel Andelene i andelsklassen Latinamerika Acc. er ikke optaget til handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads, men kan handles gennem Danske Bank, Sverige, jf. pkt. 16. Tegningssted. 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse Foreningsandelene udstedes gennem VP Securities A/S. Danske Bank er certifikatudstedende institut i forhold til VP Securities A/S. Størrelsen af foreningsandelene udstedt af VP Securities A/S fremgår af skemaet nedenfor. Med henblik på at muliggøre handel af andele i andelsklasse Latinamerika Acc. i mindre størrelser end den anførte tilbyder Danske Bank via sit depotsystem, at dette kan ske, når andelene opbevares i bankens depotsystem. Den mindste størrelse, som andelene derved kan handles i, er anført i skemaet. Endvidere er der anført grundlaget for kursangivelse for andelene. Mindste størrelse, Mindste størrelse, Kursangivelse Andelsklasse VP Securities DanskeBank pr. nominelt Latinamerika Acc. 100 SEK 0,00001 SEK 100 SEK Tegningskursen og indløsningskursen for andelsklasse Latinamerika Acc. afrundes til 2 decimaler. 23. Negotiabilitet Foreningsandelene er omsætningspapirer. Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger 24. Administration Den daglige ledelse varetages af Danske Invest Management A/S i henhold til aftale med foreningen, jf. punkt 25. Investeringsforvaltningsselskab. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, porteføljerådgivning, it, revision, tilsyn, markedsføring, investeringsforvaltningsselskabet og depotselskabet må for 13

15 afdelingen/andelsklassen ikke overstige 2,0 pct. af den gennemsnitlige formueværdi af afdelingen inden for regnskabsåret. Salgs- og informationsomkostninger indgår i de samlede omkostninger. Omkostninger, som ikke kan henføres til en enkelt afdeling/andelsklasse (fællesomkostninger), fordeles på de relevante afdelinger/andelsklasser ud fra deres gennemsnitlige formueværdi, jf. vedtægternes bestemmelse herom. Afdelingens samlede administrationsomkostninger (Total Expense Ratio (TER)) i procent af gennemsnitsformuen udgjorde for regnskabsåret 2011: Andelsklasse 2011 Latinamerika Acc. 1,70 1) 1) Afdelingen er etableret i løbet af året. Omkostningen er omregnet til anslået helårstal. Den del af de samlede administrationsomkostninger, der går til investeringsforvaltningsselskabet, depotselskabet og porteføljerådgiver, er nærmere omtalt under punkt De under punkt 27. Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver omtalte kurtageomkostninger indgår dog ikke i administrationsomkostningsprocenterne. Det samme gælder emissionsomkostninger under punkt 26. Depotselskab, idet disse finansieres af emissionsindtægterne. Afdelingens/andelsklassens omkostninger til bestyrelse og Finanstilsynet i 2011 fremgår af skemaet nedenfor. Afdeling Bestyrelse Finanstilsynet (t. kr. ) (t. kr.) Latianmerika Akkumulerende KL 0 3 Vederlæggelse af bestyrelsen er en fællesomkostning. Direktionsvederlaget indgår som en del af det samlede vederlag til investeringsforvaltningsselskabet, jf. punkt 25. Investeringsforvaltningsselskab. Vederlag til Finanstilsynet bliver fastlagt af Finanstilsynet ved udgangen af kalenderåret. 25. Investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Danmark. Tlf.: Fax: Selskabet ejes af Danske Bank A/S, som endvidere er depotselskab for foreningen. Investeringsforvaltningsselskabet er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr og i Finanstilsynet under FT-nr Investeringsforvaltningsselskabets direktion udgøres af adm. direktør Thomas Mitchell og vicedirektør Finn Kjærgård. Foreningen har indgået aftale med selskabet om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftaler om porteføljeforvaltning m.v., jf. punkt 27. Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver. Honoraret for ydelserne fremgår af Bilag 3. Det anførte honorar omfatter ikke eventuelle afgifter til offentlige myndigheder (bortset fra vederlag til Finanstilsynet), honorar for porteføljeforvaltning m.v., gebyrer til depotbanken samt transaktionsomkostninger, der alle udredes særskilt. 14

16 Aftalen kan af foreningen opsiges med øjeblikkeligt varsel, dog således at foreningen ved kortere opsigelsesvarsel end 6 måneder skal betale forskellen mellem 6 måneders ordinær betaling og betaling i den faktiske opsigelsesperiode. Aftalen kan af selskabet opsiges med 18 måneders varsel. Selskabet har videredelegeret registreringsopgaver samt en række it-mæssige opgaver til Danske Capital, division af Danske Bank A/S. 26. Depotselskab Danske Bank A/S Danske Forvaltning Holmens Kanal København K. Danmark CVR-nr Foreningen har indgået aftale med Danske Bank A/S, som er eneejer af foreningens investeringsforvaltningsselskab, om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen et depotgebyr beregnet ud fra arten af værdipapirer og deres værdi. Satsen for afdeling Latinamerika Akkumulerende KL fremgår af Bilag 3. Aftalen med depotselskabet indebærer endvidere, at afdelingen betaler et honorar for opbevaring af medlemmernes foreningsandele. Satsen for afdeling Latinamerika Akkumulerende KL fremgår af Bilag 3. Aftalen kan af foreningen opsiges med tre måneders varsel og af banken med 12 måneders varsel til udgangen af en måned. Foreningen har endvidere indgået aftale med Danske Bank om, at banken til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af investeringsandele i foreningens afdelinger samt opbevarer investeringsandelene, når ejerne ønsker det. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens investeringsandele, og foreningen kan sideløbende med banken iværksætte egen markedsføring af investeringsandele. Lignende aftaler er indgået med andre pengeinstitutter m.v. Aftalen indebærer endvidere, at Danske Bank via sin Investeringslinje (tlf ) yder rådgivning til investorer hjemmehørende i pengeinstitutter, som ikke har indgået formidlingsaftale med foreningen. Som honorar for ydelserne betaler hver afdeling en provision beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af de af foreningens investeringsandele, som opbevares i depot i Danske Bank eller i pengeinstitutter uden formidlingsaftale med foreningen. Satsen for klassen i afdeling Latinamerika Akkumulerende KL fremgår af Bilag 3. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 30 dage. Endvidere har foreningen indgået aftale med Danske Bank om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. 15

17 27. Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver Aberdeen Asset Management Limited Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9 HH United Kingdom Danske Capital (division af Danske Bank A/S) Parallelvej Kgs. Lyngby Danmark Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale med Aberdeen Asset Management Limited om ydelse af porteføljeforvaltning. Aberdeen Asset Management Limiteds hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. Aftalen indebærer, at porteføljeforvalter gennemfører denne handler, som denne anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Der skal tilstræbes et optimalt afkast med samtidig hensyntagen til fornøden risikospredning. Porteføljeforvaltningen, herunder gennemførelse af handler, skal ske i overensstemmelse med de rammer og retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt. Afdelingens forventede udgifter ved køb og salg af instrumenter fremgår af kolonnerne "kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb/salg af instrumenter" og "øvrige markedsafledte udgifter ved køb/salg af instrumenter" i Bilag 1 og Bilag 2. Foreningens investeringsforvaltningsselskab har endvidere indgået aftale med Danske Capital, division af Danske Bank A/S, som er depotselskab for foreningen og er koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab, om ydelse af porteføljerådgivning m.v. i samarbejde med Aberdeen Asset Management Limited. Danske Capitals hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. Danske Capitals ydelser består af udarbejdelse af beslutningsgrundlag for udvælgelse og eventuel udskiftning af, opfølgning på og rapportering vedrørende porteføljeforvalter. Desuden foretager Danske Capital valutaveksling og -sikring i det omfang, det er relevant for afdelingen. Endvidere varetager Danske Capital kontakt til institutionelle investorer og tredjepartsdistributører vedrørende afdelingen. Rådgivning m.v. skal ske i overensstemmelse med de rammer og retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt for afdelingen. Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver skal endvidere forsyne foreningens ledelse med de informationer, der af ledelsen anses for nødvendige til opfyldelse af aftalerne. Honorar for ydelserne fremgår af Bilag 4. Aftalen med Aberdeen Asset Management Asia Limited kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen med Danske Capital kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Rettigheder, vedtægter, regnskabsforhold m.v. 28. Notering på navn Foreningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på anmodning over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens ejerbog, der føres af VP Investor Services A/S. Foreningsandele opbevaret i depot i Danske Bank A/S noteres dog automatisk på navn i ejerbogen. 29. Stemmeret og rettigheder Hvert medlem af foreningen har én stemme for hver 100 DKK pålydende investeringsforeningsandel. I afdelinger/andelsklasser, der er denomineret i anden valuta, beregnes antallet af stemmer ved at multiplicere den nominelle værdi af medlemmets antal andele med den officielt fastsatte valutakurs mod danske kroner på den af Nasdaq OMX Copenhagen A/S opgjorte liste over valutakurser 30 dage forud for generalforsamlingen og dividere resultatet med 100. Det således fundne stemmetal nedrundes til nærmeste hele tal. Hvert medlem har dog mindst 1 stemme Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. 16

18 Ingen ejer af foreningsandele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemme for mere end 1 pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende foreningsandele for den afdeling, en afstemning vedrører, eller 1 pct. af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. 30. Opløsning af foreningen, afdelingen eller en andelsklasse Opløsning af foreningen, afdelingen eller en andelsklasse kan besluttes af generalforsamlingen og skal ske ved kvalificeret flertal, jf. vedtægternes Vedtægter, central investorinformation, årsrapport m.v. Foreningens vedtægter er en integreret del af prospektet og skal medfølge ved udleveringen af dette. Endvidere er dokumentet central investorinformation udarbejdet. Dette dokument giver et overblik over de væsentligste oplysninger vedrørende denne afdeling/andelsklasse. Dokumentet samt seneste årsrapport og seneste halvårsrapport vil kunne rekvireres gratis på foreningens kontor og er tilgængelige på 32. Regnskabsaflæggelse Afdelingens midler administreres og regnskabsføres særskilt. Årsrapport, hvor afdelingen/andelsklassen indgår, aflægges i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporten vil indeholde særlige noter for de enkelte andelsklasser. 33. Midlertidig finansiering Foreningen har fået Finanstilsynets tilladelse til, at afdelingen kan optage lån til midlertidig finansiering af indgåede handler, jf. vedtægternes Formue Afdelingens/andelsklassens formue udgjorde pr. 31. december 2011 og pr. 30. juni 2012 og følgende beløb: Andelsklasse Formue pr. 31. december 2011 (mio. DKK) Formue pr. 30. juni 2012 (mio. DKK) Latinamerika Acc. 54,1 64,7 I alt 54,1 64,7 17

19 Bilag 1 Bilag til prospekt for afdeling Latinamerika Akkumulerende KL under Investeringsforeningen Danske Invest Aktuelle handelsomkostninger m.v. ved køb af instrumenter Andelsklasse (prismetode) Latinamerika Acc. (modificeret enkeltprismetode) Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige omkostninger, ca. I alt, maksimalt 0,45 0,45 18

20 Bilag 2 Bilag til prospekt for afdeling Latinamerika Akkumulerende KL under Investeringsforeningen Danske Invest Aktuelle handelsomkostninger m.v. ved salg af instrumenter Andelsklasse (prismetode) Latinamerika Acc. (modificeret enkeltprismetode) Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige omkostninger, ca. I alt, maksimalt 0,50 0,50 19

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere