' Hvis du lornægl r sm ilel, som d u lonjener, -vær generøs, giv det dem igen. ' I sandhed, ingen har m re behov lor et

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "' Hvis du lornægl r sm ilel, som d u lonjener, -vær generøs, giv det dem igen. ' I sandhed, ingen har m re behov lor et"

Transkript

1 IMPULS NR.2 SEPTEMBER ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE I DÅNMAEI< INDHOLD: 1. Gil.l s gieemeslerlab- 2 Natur og gildebrcdr... 4 En låbelom lykke... 4 Kær ighed... 4 I!v9s9" ElEnanke..-..., min. Sc!. Geo... 7 Den rene jjja6me'... 7 er "Hvåd hån?"...,.,, I Bemæfininger li! rcgnskab 1987/89 og budget 1989/91..., I Ansvar Oles væbnorsvar Hvad samlerdu på? gemmeskufle Adrcsser Illena11i9eve SMILET ' Del kostsr ing nling, og det hai slorvirk_ ninq. ' Oel beriger d n der{år del, uden atgøre den iaitigere, son giver del. ' Del varcr kun el øieblik, men mindel r undertid n uf org16mm ligt. 'El smiler hvile lor den irætte, mod tilden nodslåede sjæ, trøst lor det sorglyldle hjåde. ' Det er en ægt gavg som nalur n har i reserue lil al modgang. ' Hvis du lornægl r sm ilel, som d u lonjener, -vær generøs, giv det dem igen. ' I sandhed, ingen har m re behov lor et smilend den. som ikke kan 6ttilandre. oversat lra det franske gildebhd "Trait d'l)nion" af Anna Maie v. Holstein Ratbw ha GILDE KONTAK Sct. Georgs Gildene i Odønse

2 1. GILDES GILDE- MESTERTALE Hvad foru nter vi os al al være gildebrcdte? Hvor,or er vi gildebrødre? Hvordan er vor holdning til gildel - den enkelte gildebror - gildeb6vægelsen? Da vi i vor pure ungdom var ulve!nger, grcnsmutier, blåmejser, spejdere og kovmænd, vardet kammeralskabet, de læ les oplevetserog sirabadser, der holdt os grebne af spejderbovægolsen. Vi oplevede tryghedenved al være mange om atopleve del samme'hvad enlen dei var lærerige ugenltige patrulje-, llok- ellerlrcpsallener, - ellerlureog sommerlejre, hvor helellokken ellerlrcppen var aisted. Vilærle en masse prakliske Iæ rdig hede r. Vilæne atrædes iog holde al naluren, -og hvad jeg senere hen har hali allermeslglæde ai: Vilærle at lose opgaverved al bruge vorlantasimeddelorhåndenværendelilog olle meget ulradilionelle midler. Sommoraftnerne ved leilbålei husker vi alle, og delvar her, violle llge så ubemær' ketstillede bekendlskab med -og blevpåvirkel alden eliskeside alspejdeibevægelsen. Hvoro,te ff viikke blevelgrebel al en dejllg allensang som,så kom den tid.. Lige sådejligtdeter al være akl v og gore en masse sarnmen- ligesådejliglkan dei være al vær slllle sammen, Hvad,orvenl r vi os al alvære g;ldebrsdre? - blivervispurglved oplage sen. l9!d al l0 tlllælde, hvordel eren fhv. speider, er svaret -en,orlsællels af del kammeral skab, man oplevede som ung". I el Sct. Georg ira 1988 landt jeg detie Jeg venler mig leg og lighler, når jeg blii gildebror, som dengang, da jeg varspejder deroppe nordenfjord. Jeg ventsr mig lesl og laller, når jeg bli? gildebrcr, med sang og musik, sådel balter selv Verdis Iangekor. Jeg venter mig atler al lære, når jeg bliigldebrcr, at hensyn og ansvar og ære er andel og mere end ord. Jeg venier m g el slidsomt job, når les bli? s debrcr, noget med at eve op li begrebene: al bygge brcer. Jeg venler nr g et venskab her, når ieg blii g debror, så stækr som el Scr- Georgs sværd, så llol som et æresord. Jeg venler mlg al mig og jer, når les bli-rslldebror, al det kan ses, visladig er i Baden-Powells spor. Kammeralskab, feslog latler, at vise hen' syn, ansvarog ære - el slidsomijob - ål gildebrødrene også lever op lildelle - at gå i BP's spor... var, hvad den pågæ dende Viældre gild brodre har ahsåogså et an' svaroverforde nye gidebrcdre - al leve od lil disse foruentninger. Hvodor blver vi ved med ai være gllde'

3 Hvls oran som gildebror har{åeiogv dbli vende iår de i6rnævnte lorventnlnger op' lyldt - altså oplever kammeralskab, iest og latler, hensyn -ansvar-ære, kan svar tale_ n llgge deri. Man har fået oplyldt sine lor_ Ofte er det dog sådan - ligesom med børn -nårlorst rnan harlå t sin vilje med hensyn Iil et slykke legetøi, såtaber man int ressen og ønsker nogel mer, Når man bliver qildebror, er det ofte i en moden a der. Man erbegyndtattænke me_ re på sin egen situation og ig s lv som menneske. Man opdager, at rnan harbrug lorudlordringer. I del at ladesigoplagesom gildebror I gger en udlordr ng. I gildebevæ_ qelsen hår rian hole liden m!lighed 1oI ai lage en udlordring op. [,4ankan deltage aklivl igr!ppens arrejde. En alde obllgalorrske ldlordringer iår man pålag!, når man har værergildebror l - 2 år. Man blivor bedl om at blive optagel i væbnem s kreds og bliver oålagt al ai zegge elvæbnersvarog _ iolle. Det er en!dioldl ng. Man bliver{ør eller senere opiordrettilat yde en indsals vod al dellåg igildeledel_ sens arbejde - oller man bliveroplordrellil på ancen vis at Yd en aktiv indsats. Når man harværel væbner i5 årell rdel_ iaget iglldeledelse il år, kan man lade sig opiage i riddernes kreds. D l er ikke "linere" atvære ridder. Man bekræfterblol, at g debevægelsen er bevet en lvsholdnlng D tie giver glldelivel ndhold _ der er rnan_ ge Iorskellige slykker legetol. Oel giver menlng at være gid bror. Det kan de ældre gildebrsdre, der har værel denne proces lgennem bekræfte. Hvodån ersåvor holdning tilgildetog gildebevæqe sen? Volholdninglii glldelervel nok lo-deh. ' hen holdsvis gilde edelsen og gldebrødrene øvrigt. Gildeledelsen haransvaretiorq;ldelsl v- selogdensopgaveelatvær inspirator og igangsætter. D t er gildeled l ens opgave ai tilslrynd giidebrødrene lil ai yde deres lor gildols lrivsel, både ved gruop mød r, og igildehaller, gildemød r og gildelur. cruppoalinernebørværepræg lal hyg_ ge oq kammeralligi samvær, men helsl med gilde-elisk islæt. Jeg vil bede grupper_ neoplall6de opgaver, de Iårpålagt,som n hjælp lilat gøie gruppeallnelne menings_ lyldle. De gildearrangem enle r, vi beder grupper_ ne ståior, håber vi bliver tilrettelagl og op_ rektameret i»sporen«på en såda.l måde, at alle glldets medlem me I iår lyst at dellage, -og såled s al det kan lokke gildebrødren ide 2 andrc gildellilal gæsie os. Haren gruppe vansl(elighedel med arran_ gement t, erg ldelecielsen paratlilal hjæl Denne gildemestenaie ei meni som en appeiitvækkerog el håndslag på, atviigild edelsenvilgøre vort tll g ildels lrivsel. Vi vilbedel l, al ældre gildebrødre, der igen' nenr mange åriidligere harydet en slorlnd_ sals, ikke lård n,galt ihalsen". Vi rdem dybltaknemmelige forderes indsals, og det er deiligt at se dern tilvors gildehaller. Til de yngre gildebrødre, der al den ene eller anden grund slår udenlor grupperne kan vi kun slg : I er velkomne, når I lår ftasporen Sct. Georys Gilderne i Frederikssund

4 NATUR OG GILDEBRØDRE Forleden dag da leg sad og ioiberedle gildemestortalen lil denne lriiultsgild hai, såjeg sledetlor mig, og d6tlaldrmig ind, at del viikerså uforandret lra år 1lår, og doo ved jeg, at del er el synsbedrag Samtlige lræer, der slår omking os, har agt endnu en å(ing lil slammens tykke lse, de har sal ny blade og kvisle, nogl al dem vilmåsk3 vise sig at blive iil bæredyglige grene_ Bladen vilom konlid vi a de r tlorden, ior at blivs gendannel lil nye næingsslofier, som bddern kan suge tll sig, og sende vider op i slammen, lor al skabe ny iitvækst idel enkolle Væ. Jeg iinder det egenllig måget nærliggende åt sammenligne vi gildebrodre med 1ræerne om(inq os. De harderes rsdder i jorden, hvorde suger næring lilsig. Vihar vores rodder i speldelbevægelsen. D slræberopad mod solen oq lyset, viarbeiderogså mod høje må1. Træ rnesblade vil ieg sammenligne med vores lanker - de skabes. biuges og mistes igen, men danner dog en delal grundlagetlor yderligers Enkeltslåendetræ r har ikke den samme mulighed lor at udnytle andre træers læ, skygge og blade, rnen er måske lsllere al vællo. Påsamme måde erd l med os, hvis vihjælperog sløiter hinanden iarbejdet, er de, siørrc mulighed lor væksl hos den enk lts gildebror. Jeg håb rog tror på, al nårvirnødes lgen lillri ullsgildehal, rderskel en!dvikling og lilvækst hos os ålle, bl.a. pågrund af eigodi gild arbejde iden kommende sæson. Uddhg af gildenesbnale holdt ved lrilufisgildehal i Nøffe Alslev gilde. E}$ LYKKE En voksen kal så, ar dens killing jagecie eflersin hale og spurgl : "Hvodor lager du sådan elier din hale?" Klllingen svar de: "Jeg har lærl, al det bedsis ior en kal er lykk, og at lykkon sidder i halen. Derfor jagerjeg eflerden, og nårjegfangorden, så bliver jes lykkelig". Den store kat sagde: "Son, jeg harogså lænkt over universeis myslerier, og leg mener også, al lykken sldder i halen. Men leg har opdaget at når jeg jager eiterden, sållyglerden hel tiden ira mlg, men nårleg passerdet, jeg skal, så 1ølgerden heleiiden eltermig - hvorjåg end går". tagjøngeposten 17- Scl. Georys Gilde ikøbenhavn KÆRLIGHED Kærligh d er nrangelydigl og dækker næslen allelølels r undlagen had og alsky - og rækkerira mild sympaiililden s]ærke, sle lølelse al inlimitel. Næslekærligheden, Ul alle r.enneske ige væsener, er grund aget. Kær ighed alle dens Iorm r indebær r et onske om al ove omsorg og rumm r desuden elernenler ai arsvarstolelse, rospekt og viden. Im dleriicierder ikkeden uselvlske næslekærlighed, vi i von kapilalistiske samlund almindellgv soplev r. Vortlorhold lil hinanden erihøjere grad b slemtai etprincipom al givelair behandl ng, så man giver lige så megel som man får. Man respekterer sin næsles retligheder, men fø1 r sig ikke ansvarlig lor ham,'man lsker ham ikke. Vll

5 man udove kærlighed, må man iorstå lof ske len melem lair behandling og detiødn ske-kristne bud omatelske SIN NÆSTE SOL.{ SIG SELV, - det vllsige al røle sig ansvarlig ior sin næs1e og eet med ham - og ønske at give lrem Jor ai lage. Kærlgheo er akliv omsorg ior, al ens næsle kan eveog gro, men samlidig måvirespektere næslens egenartede individuali iel uden ønske orn atdominere og herske. Viden om næsten er en lorudsælning lor Iorsiåelseog respekl, -derloreividen også en nødvend g side al kærligheden. Gynna fr Kontakten Sct. Georgs Gildet i Kangens Lyngby MYGGEN Giver august {or meget vådi, bliver seplemberveilet godi. Er i august den første uge hed, så varer vinteten længe ved. Så er vi nåel lil auou l og snart er sommeren lorbi, høslen skal køres i hus, og det kansnarl blive efterårigen. Men lorinden kommer den 15. augusr med legenden om [,1ariæ himmelfadsdag, hvor alle aposllene ved englenes hjælp samledes omkring Marias dødsleje, saml hvorledes Kristus på denne dag selv bar sin moders sjeellilhimlen og tre dage senere, sammen med ær_ keenglen [,4ichael, hentede hendes legeme. Vi{vivaere lidt mere jordnære og sidde ude og nyde sommerajtenens glæder, specielt her,august, kan man være sikkerpå slraks at høre det svirre aluf. tenog -om man ikkevarersig- at blive olferforei alde småblodtørslige insekter, som lige siden de gamle plagede Eegypte res tid i bogstave ligste lo rsiand harværet på nakken al os mennesker'. Men myggestik erdenpris, man måbetaleloratoplevede Iyse nættersirydpå vore nordlige breddegrader, og inden man gårud af sit gode skind al ir.itation cver myggene, er det måske værd at mindes en hislorie, som Knud Rasmussen u nde r sin ie mte Th,Jle-ekspedition høne en fangerfra Moskusoksefolket rortælle: oer varengang en lille bilte myg, der tløl ud ive.den, denvarså lille, at den troede, menneskene slet ikke lagcie mærke lilden. Men da den blev sullen. satteden sig på hånden aien d.eng, og mens den sad d6r, høde den een slge: U-uh, den væmmelige myglskynd dig at mas den! l\len da kunne myggen pludselig tale oo svarede: Å-åh, skån mil llv, jeg har en lille datlersøn, dervil græde, hvis jeg ikke kommer hjem! Og fangeren lultede sin fo.tælling: Tænk- så lille oe dog bedslefa.! Jovisl, også myggene har deres retli! at leve. Også ideres liv erderet led ien større Sammenhæng. Set underen lidt høiere synsvinkeler alle levende væsener - også vilobenede - i myggeslørrelse og er prisgivet skæbnens lilsyneladende vilkårligheder. Nok kan vi til daglig måske,orekomme kryog selvsikre, men derskalså lidt lil,iørvimå erkende, hvorsmå og vær- Oeløse vi i virkeligheden er. Når sygdom rammeros. nårulykken bankeapå

6 vor dør eller hjemsøger een, vi holder af, så fyldes viuvægerlig med angst. I vor magteiløshed bogynder vi ivort sind at remse vore dyder og Io(ienesier op og løler del ollesl urelfærdlgt, at skæbnenvilramme netop os, vi forstår ikke altid, al vi selv kan være skyld idel, som rammeros, ogviserol tesl - ligesom myggen - ingen anden udvejend al bede ror vort iiv. fta Budslikken Scl Georos Gildet i Baosvætd TIID Når ma. engang lår lid nok, r del ikke sikksn, man har mulighed loratbruge den - og måsk slsl ikke, som man gerne selv vil. Nu harman aldrigtid nok, megel måman ladå liggo, for iiden lillader det ikke, og ringens bliverskubbel ud iilman lår lid. Når endelig man rårtld nok, er det måsk blot lor at edarc. al liden har værot n slreng herre. D n har måsk berøvet dlg nogel al rørligheden, ryggen er ikkå, hvad de. varog j heller synel. Nårmaniårtid nok, kan man læse,lytteog lærc, men hvad kan det bruges iil? Måske kunlilal udlylde ens egen lid, og ikk til al glæde andre. Så ønsker man dig - du grådige lid - lilbag e, lilbage lil de n tid, hvor man levede, hvor man ikke kun var tilskuer til liden. Tid liletlerlank l Jøryen M.P., 1.TåstuP Båndet, T.Sct.Georgs Gilde i København, EFTERTANKE Sidde på en lrappesten en sommeratten lund, se den halve måne på himlens lyse bund. Vente på en naltergal, hvis sang har bløde kluk, mæ«e duft af roser og græs med arlendug. Tænke På hvad qodl man har. hvad der qør hjerlel let, glemme all det onde og gerne slette det. Takke lorden svundne dag, der var så rig og lang, bede jeg i morgen ser alt - endnu engang. fra Gildenyl Sct. Geotgs Gildefie i Aabentaa BRUGSANVISNING Midlersiderne - side 9 til 16 - erberegnet tilattage med på landsgildelinget. Om du village dem ud af lmpuls eller lage hele bladet med er op tildig. Landsgildeskatmesteren har på disse sider redegjort lor såvel regnskab for den forgangne pe ode som budgettet lor den kommende. LGT'89 har herel virkeligt godtvæfttøjtilvurdering af landsg ilde rådets,or slag til budget. red.

7 5 MIN. SCT. GEORG Ja, m n jeq hardårlig lid, - hvad dåligtid så end er? Jeg har ikke lidi - hvorlil mon del ikke blol belyder: "Jeg har ikke lysl"? Ja, selv ordene: "Jeg har ikke lid; - leg er pensionist" er ikke heltuvantiornogleører. ALle træ nge r vi undefiiden I i andres hjælp og stølto - og så kan svarct: "jeg har ikke lid" slå mangen en oplimisme og mangen L4åske ersvaret: "jeg harikkelid nu;-men måske s6nere" Hvem alos aner. hvornårvi har mere tid? Fortiden ej6rvi ikke; Nuliden erdetsnesl6 vikan dispon re over. Enhveraf os harsin egeniid.at harsinlid. Hvad gorjeg imln lidsmålte tid? Hvad når leg at gøre som letle. lvel og kårene ior andre, og idel hele taget gøre del hele lldl mere udholdelql 1or mine ornglvelser? Hele vor llvsstil skabes al hvo rdan vi siger ja liltidens krav og udfordlingel. Når vinu manglertid - vores egen iid;bør vl lænke på, om vi måske også bruger a{ næslens lid? - næslen harogså n almåll lid. Tiden må dollesle afos priorllsre - blol er iorskel6n hvordan vi priorilerer den. For lid ns land gnaver - tdens land gnaver voldsornti - jeg tænker h r på den gidebroder,derhavde ovel alvære dornmer på speiderlsbel;men NU varder alså opvis' ning på kasernen. så desværre? lkketid - måske u nde rlo rstået lysl? Jeg skalaltså også tdligt hjem iailen fra gildehallen;- der eriodbold i TV. Nå,-liveter io daossåandel end qildet?l [,len ]eg kommer skam, nårleg hartld?l Vibørgemme lldl alvoraimå tetidlil lykke - åvellor andre som ior os selv. Overden hojre pori li dornklrken ll4ilano er en rosenkrans!dhuggei med ndskriften: "All sorn behagelvarerbloi en li elld" Ov rponsn tllvenstre er n krans allorne med ordene: "Alt, som bedrøver vare r blot en lillelid" Over porlen i midten er el kors med påmindelsen: "lntet er vigligl ude. fta SPOREN Sct. Georgs Gilderne i Frederikssund DEN RENE JJJAMMER Kjære Læser Vodskiønne Sprog indeholdermangloldige kjonne Ord, som dssværre skjæmmes al uskjønne Stavemaadef. Denne kjedelige Udvikllng har især ram! Brugen al Bogslavet j haardt. I Byer som Kjøbenhavn, Kløgs, Gledser og Nykjøbing harman ojensynligl meenl, ai j-el virker provinsi6ltog jydsk, og hard rlor afskalletdet. Derimod erdsl bibeholdl paå en d eljydske Lokaliletersom Skjern, Kjell rup, Hjøning, Gjølog tildels Rlngkjøbing. lkke blol i de paagjældende Bynavne, men ogsaa igjemen Smaaord glider j'et ud. Har De, kjære Læser, bemæ*el at Slællændere udlalerord som F/eruden i? Vi kan atsaa lorvente, at Dansk Sprognævn for eller siden gjennemfører Stavemaaden Fer O t næste bliver, at Kjolehlivet til Kole, Skjona bliverlil Skorle Fortsælle disse kledelige og Skæbnesvangre Tendenser, hvor gllder vi da hen? Ned i Kiæ deren, formodenllisvis. Find s der da ikko lænsere siæve os b6- hjeriede Mennesker med Mod og Mandshjerlesom kan skjelnespøg og Skjæmtlra Skjæg og Kane?

8 Skal Forfædres Kjæmpeqrave, som i Aarhundreder har været stavet med i, iorfladiges og gjores uigjenkendelige paa Danmarkskortds Glob!s? Fejlen er, at Oansk Sprognævn igger i Kjobenhavn, som er belolkel med Kjobenhavnere, der ikke kjender Forckjel paa Kjæp og Kjærllghed. Hvodor maatte vi, der laler dansk, ikke beholde vor Kjoreplan? Hvad er del,or en formynderisk Holdning hos DanskSprognævn, som lorbydor os al gaa lilvor lokale Kløbmand os kløbe Kiærnemælk eller Kjerlelys? Mon ikkeogsaa dei er h;irtnævn som er Skyld i, at det gode Mjsd næslendels er lodrængl ai de1 nymodens ø1, der som bekjendt slaves Lrden t, oq d r,or leflere iader sig udlale al Sjællændere? Skal v i Danske linde os idel? Nej, yisseligen ikke. Her børraabes et Vaqt icieværl Lad oslaa udilytlsl Dansk Sprognævn, ror eksernpel 1il Ringkjsbing, Gjedved eller Fjerrrtslev. Ellers nderdet med, atvi ikkekan kjende os selv, fordi Sjæilænderne ikke gidersig6 j, saa Ylland lii slut biiver belolkel medyder. Jensen (med J), ihv, landsbydegn t'ra Gilde Kontåkt Scl. ceorys cildane iodense»hvad ER HAN?«irlt eiter D- H. Lawrence "Hvad er han?" er gildebror". 'Han "Ja. men hvad laver hen?. "Han lever og udvikler sig som men- -ia, ja, men han må da have el arbejde af en eller anden siags". "Hvorior?" "Fordihan ikke aigneren af dem, som behøver at arbeide". "Han haraltidlravlt med et ellerandel - og så kan han godt Ii' at gøre sil hus og sine møbler istand". "Der har videl. han er snedkerl" "Nei, nei-" "Men det sagde du -, "Hvad sagde jeg?" "At han er tømrerog snedken,. "Nej, jeg sagde, at han selv gor sit hus og sine møbler i stand".,godt, så han er ahså amalør.. "Måske. Vil du sige, at en lærke er professionel f løjtenisl eller amatør?" "Jeg ville bare kalde den en fugl.. "Og jeg siger, al han bare er gildebroa.,. "Du har allid været en ordkløven,. fragjøngeposten 17. Sct. Geargs Gilde i København

9 et" fr Dønmøtrlk åib Bemærkninger til regnskab tqat/aq og budget a9a9/9a

10 Kontlng nl og varesalg Gildeskat " lndtægter Regnskabet udviser n mindreindlægt på kr. j Som beregn ingsgrundtag ior 1 969/91 er anv ndt el m ed tem stat på gildebrød re. Budgettotshg 2 kvanaler å kr. 44,00... kr kvarlaler å kr. 48,00... kt kvartaler å kr.50,00... kr. g22.oo0 kr Avance v d salg fra depol Depolet har givet en avance på kr mod bldgelterel kr. 30.OOO. Fonj nesle på varcsatg sættes i 1989/91 tit kr.35.ooo. Svende-, væbner og riddorafgtft. Regnskabel udviser en indlægt på kr mindrc end budq fleret_ Forden kommende periode budgetteres med uændr t afgilt på kr.40,0o. Afgiiterne budgelteres således: lalt kr kr kr ki kr Hantelndlægt6r. For den komm nd 2-års periode budg fleres med en rentoindlægt på kr Div rse lndtæqter, lndlæglen i 1987/89 bl v ca. kr mindre end ioryentet. lperioden lor 1989Æ1 blrdgetteres med kr.3.ooo. Udgifter Organlsation Landsglldetlng Udvalgel har planlagl med samme prisniveau som i1987, hvilket skulle bevi*e er budgel på kr Som følge ai generelle prissilgninger budgetleres med kr

11 Landsgilderådsmøder. lperioden 1987/89 h været åiholdt 4 landsg ilderådsmøder. Landsg ilderådet består al landsgildeledelsen og provinciaimesire ne. I ah lspersoner. Derudoverdeltagerkon' lorlederen som sekretærlorlgr, r dakløremolra Sct. Georg og lmpul, lnternalional Sekreiær saml udvalgsformændior Rodbjerggård og Kursusudvalgot. lall I I dellage_ re. Møderne holdeslra løidagtllsøndag, og aliid iforbindelse med i landsgildeledel_ ses møde. Som udgangspu nkt lor den kommende 2-års periode regnos med samme anlal dehagere og med samme aklivitetsniveau lor landsgilderådot. I perioden 1987/ 89 harder været en budgetoverskridelse påca. kr.4 500lilca. kr' 84.5&. lden kommende 2-års periode alsæ1les kr Landsgildeledelsesmøder. I perioden 1 987/89 har dar været afholdt i alt 1 1 landsgildeledelses møder, hvilket har bevirket en bldgeiove6kridelse på kr Til ialt LandsglldeledeLsesmo' derne aiholdes fiedag lil lørdag. For perloden 1989/91 afsætles kr Landsg ildeleclelsens ud læ9. Landsglldeledelsens ud1æg vlser el forbrug på kr.3s.032 Derioreslås uændret budget på kr Provincialernes ud!æ9. lperioden 1987/89 harderværeteifoturug påkr mod budgeileret kr liandsgildorådeierderiperioden 1987/89 beslultetopretlet PUM (provincialels!ddannelses medarbejder)på linie m d Pl[,4. Det er nødvendigl at tage høide ior denne ord_ ning i budgeltel, lgesom ordningens indforelse skal give en alsmitlende vi ning på provincialets aklivitetsniveau. Derloreslås derloren mindre budgetiorhoielse på 20 % tilkr Forslaget lil budgel r: Nuv budget Nordlylland kr' Midljy11and... kr Sydjy11and... kr. 2s.000 Fyn..-.., ki Nordsiæ11and... kr Kdbenhavn... kr Sydsjæl and,..,,..,,,-,,,,'',.. kr, 18'000 kr Budgel 1989/91 kt kr kr kr kt.23.4aa kr kr kr Ovensiående budgetskal, som lidligere nævnl d ækks provincialels aklivitelsudgilter, herunder udglllertil provincialmesterrnoder saml relseomkostninger lil Pl['l og PUN'4!,orbindelse med provincialets arrangemenler' 11

12 Udvalg Kursusudvalg Konloen viser et mifdrelorbrug på ca. kr ,00. lden kommend periode snskes aklivilelerne ø9el, hvilket resullerer ifølgende budgei: I Ku-møder {4 slk./år)... kr XUlPUM-møder(1slk./år)..,... kr KUlPUM-koniorencer(1 årl.)... kr Påvej-seminarVesl(2s1./å4... kr Påvej-seminar øst (1 stk./år)... kr MV-seminarVesl(2sik./år)... kr MV-seminarØsi(1stk./å4...: kr Adm.omko"rn. (aursusmarr. og nynedsbrev ) kr. 4.OoO Rejse!dgltlerlilPUMvedmøder... kr DiveBe reserue kr lalt kr Spejderkontakt/Fællesrådet (tld:. kontaktudvatg) Aktlvileterne erøgeislærkl iperloden. Delte giversig udlryk iei merlorbrug påkr En dela, delle beløbkunne ogsåvære konteret som PB-udglller, m6n landsglldeledelsen harvalgl ål lads alle udgiflsr, der hariorbindelse til spejderkonlaklen, {øre her. Der snsk6s en lodsat sligende akllvilel på områdel, {ordelt med nedenslående aklivi- Arbejdsmoder, resl 1S8S,3 msder medhver4dehager... kr r990: Mød6 m6d spejderkorps og landsgildeledels kr Arbejdsmøderog ma eria er... kr : Arbejdsmøder og maleria er... Diverse m ateriale udg ifter. lnternatlonelkomlte. 2 w ek-ond møder (holel) 1 w ek-6nd møde (Rodbjerssård)... Rejseudgitler lil 2 week'end møder lor Pllvlsaml raiseudg ilier tll Lls'slævne... 4 IU'møder (Alh. iforb. med oveisl.)... Diverse kr kr kr kr kr kr kr kr. 2a

13 Diverse udvalgsarbelde Ved opslåden på en ny ledeisespe od, erderikke på,orhånd lasllagt, hvilke udvalg oer kan være tale om. Der alsæ11 s kr Henlæggelse til Gildecenterloncl. Der budgelleres heniagt uændrel kr lnternationalt kontingent. (onlingent lii IFoFSAG lorøges nred 4 % lil kr. uændrst ri lall kr Der budgelleros 1989/91 med kr.' / Andre internationa:s uclgiller. Nord;s. Req. komrre og sem.nar \4 pe's.)... / Nord sk Srævne, lsland (2 pers.)... Nordt6ff. Chr,slianslysl (2 perc.) GA91 (2 pers.)... 'S (rejseudgrller i'orb. med g de')... Porlo & lelelon... I skudlldanskcounc'm dem... D,verse GeneralAssembly , Nordisk koniinq6nl sælt s kr kr kr kr kr kr kr kr kr I perioden 1987/89 er aisat k lil dellagelse iga89. Den saml de algift lor deliaq lse kr er ajholdt. Der aisættes kr. ' i perioden 1989/91 Jor ydelligere udgi,ler i lolbindelse med arrangernenlel. Kursusaktivlleter. Der afsælles kr lil dækn ing al diverse slævneaklivlleter - se e{lerfø lgende fof deling på konli. Beløbei kan forbruges sft6r altale med landsgildeledelsen. lndtægter kurser. 100 k!rsusdellagere å kr. 650, kr ljdgiller kurser. 2 Ved-Vejs-Ende'seminar (1 slk./å0... kr TRÆF. D r afsælles... kr Stævner. Der alsæ ies kr LIS'stævne. Der afsætlss..,,.,...,,...,..., kr Ledelseskonlerence. Deiaisæt es...,,...,,... kr

14 Eepræsenlatlon og gaver /89 viser el merfo crug på kr /91 forv ntes samme antal g ildejubilæe i I perioden 1989/91 afsælles kr Depotvarer og lryksager u/b. Regnskabet udvisor en budgetoversk delse på kr' til kr ' Ud;verde sædvanlige udgifter lil depotvarel og lryksager!/c, skalderiden kommencle periode foreiages e; iiltrængl r vision ai Håndbog iol GildeledeTseriilca kr'15.000, laml iortsdiea m ed udg ivelsen al lde mapper kr. 1 o.ooo- Disse 2 aktivileler vll beløbe sig tilca. kr.25.ooo. Der børalsælt s kr på denne konto. PR-arbejde. På denne konlo aiholdes egentlige PR'akiivileler' d r ikke hd iorbindelse med Spejdemes Fællesåd. UdglJter iiolbindelse med Ær _Staluelten a{holdes her' De: afsættes kr cildemeslermødo. Gildemestermødet blev ca. kr.5.ooo mlndre end budgetteret' Afg iilen io r del enkello gildes d hager skal red uce res, såled es d e n plimære om kostning ve; glhemeslerslævn;l overvejende ertransporlomkoshlnger. Budgetbelsbei Iorho' les der{or1ll kr Diverse orqanisationsudgilter. Tll ioren ingskontingenler saml møde m ed Scl Geo rg s Fonde n hensæltes kr' ' Administration, De adminisllative omkosh inger skal red uceres. De evllblandtandetskeved redlkl on ål perso naleiorbrugel på ko niolet pr. 1. jan uar 1990 med 2 ugenliige arbejdsdage' Sam' lidig vll koniorels åbningsiid b ive reducelet, således konlorarbeidet kan gennemløres me;e eileklivt. Dei imodeses, at indskrænkningen af konlorels åbningstid og redukllon al personale 1 en periode vil blive opjatlel som en servlceiorrlngelse' Gager. I indevæiende periode t budgeuerel m d kr. 72o.ooo' Lønudvikling n har været kraftigere end forven1et, hvorfor der er en budg toverskridelse på kr' 26'867- Sofi!; ævnl ove nfor sn skes de adrninlslralive udgiller reducerel _ blandt andel ved at nedskære på Isnomkoshlngerne. Der afsælles kr.700_000' Porto, telelon m.v. lindeværende periode lorventes et mlndreforbrug på ca' kr' 8'000' Det nuvær nde budget på kr.8o.oo0 iaslholdes. 14

15 Tryksager, kontoranikler m.m. i indeværende periode er lorbfl.rget godl kr. 1O.OOO mindre ilorhotd iit budgefleret. Cmkostningerved kopiering m.m.liludvalg alholdesrremoverpåde respektive konii. KoflorarUklerl ldon egenl ige administralion foruenl s at kosle kr.5o-ooo. Husleje, lys og varme. Omkoslningerne r1989/91 måloruenies aistig6l Ikr I 1987/89 blevforbruget kr mindre end budgelterel. Alskrivnlnger på Invenlar & EDB. Der alskrives kr I 1 989Æ I budgetleres med kr Forsikring /89 udviser t m lndreiorbrug på ca. kr i lorhold lil budgetlerei. Budg eret Ior 1989/91 sæltes uæ.drefiilkr Derbudgelteres med en rn ind re iorholelse som lølg6al prisudviklingen. Der budget leres med kr EDB-seruice. Udgllle n i 1 987/89 d ækker anvendelse al edb-bu reau, konsulentassislance ved ove r- gang lil egen edbd 'l såmr mrndrå udg'ler /91 budgelleresmed indlægning af nyeiunklionerivon programmel. Endvidere børoveruejes al anskalie proglammel tll lekstbeh andllng- Der aisætles kr.15.ooo. Fomyelse af lnventar. Der afsætles et b6loblil mindre nyanskailelser al invenlar kr Oprettelse af madl mskartotek. Regnskabsperlodens resullar udviser el iobrug på kr mod lorveftet kr Kontoen udgår i 1S89/91. Diverse. Der budgetleres m d kr Landsgildets blade Sct. Georg- Begnskabol udviser et merlorbrug på kr i 98 9/91 sætles budgeltel lil kr I budgeltel er indreg net kr lil el evt. møde nred prov ncialjo! rnal sler og IMPULS. Ligesom onkostningerl llydavisen er indrggnet irrpuls Regnskabel udviser el mindreiorbmg på kr i 1969/91 budgetlsres med kr , idel d6riorvenles en omkostningsforøg6ls ved Jdsendeisenalmalerialeti IDE-håndbogen. Endvidere er indregnel kr.5.000rilet ovt. mode mei m o'cvinclaljournalisier og Sct. Georg. 15

16 OPsummering Resultat: Regnskabeludviserel underskudpåkr.4.469,somiores1ås modregnel iegenkapiialen. Budget ls89/s1: Der budgeteres med et overskud lor 1989/91 Påkr Somdeikansesal n denslående opgørels er landsgildets likvidilet meg 1slram. Hvllket harbetydet, al vi lo ganqe i regnskabsperioden har hall en korlvarig bankgæld. Det budgetierede overskud belyder kun sn mindreiolbedring al likvidilolen, deriorlsat vilvæte stram. Oet skal bem æ rkes, ailorhøielsern førstvilslå igennem iianual kvartal1990 og 19S1 Llkvlditeten (kassebeholdningen) i perioden 1987/89 harvæietsåledesi 1987 L jlli kr {beholdning v/period ns stad) 1. augusl kr seplember oktober docember kr januar 1. maj 1. juli kr kr kr kr kr kr april 1.juni 1. augusl januar 1. maj 1. illi kr.' 24j22 1.tebruat kr april kr juni kr (bankgæld v/periodens slut) Husk at medbrinoe bernærkningerne lindes i Sct. Georg nr. 5. til Landsgildetinget. tlegnskabet Palle Wognsen Landsgildeskatmesler 16

17 TERROR I DANMARK? ia, så klareoe jeg ikke lrisag længere, på,,lalrige" opfordringer se. jeg mig :lødsaget tilal lage min lørn med Sta, Iellen. Egenllig burde del at skrive Slaletten ikke være nogel proble m, når man lænkerpå, hvormeoet, derskeromkring os hver enesle dag, men alligevel... Overskrilten ser måske dramatisk ud? lnspirationen {ik ieg i Jyllands Posten den 15/5-88, hvor der omtales et Bz-angreb på et laengsel. Arliklen beskriver i nøglerne vendjnqer, hvordan politiel slormede et BZ-lilholdssled og derved blev udsatlorangreb med diverse kasleskyts. Dagen eiter udviklede en cjemonslration sig til el regulært BZ-angreb på eniængselsbygning, Ilgesom tilfældige lorrelnin, ger og parkerede biler udsattes lor hænærk. Forfå årsiden varden slags ting nogel man læsle om lra italien og Tyskland, men nu serdet!d til, at den' ne iorm for terror er kommel til det Iille, hyggelige Danmark..lvorlor det er sket, kan man linde mange lorklarlnger på. En iii lejligheden hidkaldt sociclog mener f.eks., al samfundel kan iakke ig Selv lor den udvikling, da ungdommen er blevel svigtet og sat udenior indllydelse at det politiske system. De unse oplever. al der ikke erarbejde tildem, de elablerede poliliske partier leiler for ungdommen, men de unge får ikke lcv lllat påvirke padierne. Korl sagt, de unge føier sig maglesløse og tristes derforlil selv at tage maglen. oenne magt kan de kun opnå ved al genere andre. Det er, muligvis rigtigt, men spørgsmålet ea, om problemerne ikke er opstået langt lidligere. Del er en kendsgerning, at ukolig mange børn og unge er luldstændigt overladllilsig selv netop ide år, deres person lig hed udvikles. Fo ræld re ne har lravll med at slæbe sammentilde materieile goder, som etter deres mening erab olut nødvendige for at de selv oo børnene kan leve el ordentlig liv. [,4åleslokken er desværre olte naboernes materielle standard. Alt delte medlører nemt, al der ikke bliverlid til at snakke sammen og inleressere sig for hinanden, børnene ved altså ikke, hvad lorældrene laver, og lorældrene aner endnu mindre om, hvad børnene laver og hvorlor. Olle er børnene kommel ud i kriminalitet eller stotmisbrug, Iør forældrene Iinderud al, hvilke miljøer børnene lærdes i, mendet ervelhellerikke det store problem børnene har jo alligevel værel,instilutionaliseret" lioe {ra fødslen, så forskellen på børnehaven og kriminal forsorgen virker måske ikke så stor endda. Børnene har måske ligelrem mulighed lor al opleve en slags fællesskab, som de mangler ihjemmel. Derer kun den lille fejlved systemet, at de unges adlærd udløser en reaklion,ra andre 17

18 samfundsgrupper, som kræver slrengere lorholdsregler, hvilkel igen kan medføre voldsommere.eaklioner fra de unge. Sociologer lrygter, at det normale samfundssystem tilsidst sælles ud al lunklion, hvorelter vi vil opleve lilstande som i Beirut og Nordirland. Del er ikke nemt at anvise en løsning på problemerne, men helt indlysende erdei, at børn og unge måløle, al de er en ønskel og velkommen del af samfundei, vi kan jo passende begynde i hjemmene, nemlig ved albelragle børnene som andetog mere end de "normerede" statu symboler som hus, bil, møblerog lignende. Livet bliver nemlig ikke genudsendi. ANSVAR Frils Ohrt IG LUBEN Sct. Georys Gildene i Skive llølge vore love, er det Scl. Georgs Gildenes,ormål at underslølte den enkelles slræben efter al leve som en ansvarsbevidst, hiælpsom og nyllig borger. Et gruk al Piel Hein lyder:»når du la'r dil ansvar ligge, tror du visl, du har det ikke( Del er nok så sandi, som det er sagi. I\,lan kan spørge, hvad er ansvar, og hvem har vi ansvar ove rfor? Formange er ansvar måske blot noget, der har med forsikringer at gøre. lry'an ryddei sitfortov f or sne, ellers belalerlorsikringen ikke lor det ansvar, man har, hvis en lalder og brækker benet. De! er selvlølgelig også et ansvar, man må betale sig fra med penqe. Jeg vil sige, at ansvar er nogel mar har over lor sine medmennesker og over lor sio selv. Man harel ansvarlor, hvad der nu og ifremliden skal blive ud al en selv, d.v.s. "ai vide, hvad man vil., og "at ville, hvad man ved" At have ansvaroverlorsine medmennesker kan måske være mere Problematisk lor nogle, ja måske endda helt uoverkommeligl, og hell gennemføre del, eaderda nok heller ingen, derkan; men man kunne måske vænne siglilat Iøle lidt mere ansvar overjor alle dem, man iærdes blandt i det daglige. Der er en tendens 1il, at vi mennesker har sværl ved at finde ud al lingene sammen, når vi,ø ler tryohed og hardei godt. Der skal ligesom ulryghed og usikkerhed til, lør man har tanke lor andre. Det kunne man f.eks. se under 2. verdenskrig og idag i Polen. Det har vist sig, al børn og unge ikke lrives særligl godt i vellærdssamlundet, og så anklager man tit og ofte lorældrene lor ikke at leve oplilderes ansvar som opdragere. Mange forældre lår således skyldlølelse. De manglertid tilbørnene, de er presset a, arbejde og alt muligt andet, derskalnås. Del drejersig om at ovea' leve og at lå det hele til at hænge sammen lid mæssigl og økonomisk. Del er svært at være den, derstopper op oo ændrerdagligdagen. Den måde, man indretter sig på, ligner skæbne, og

19 de iærreste har mod og kræfter til at ændre de grundlæggende vilkår. Derior er det forkert udelukkende al,alde over torældrene og give dem øget skyidfølelse. Vi må i Iællesskab vedkende os de ændrede vilkårforlamilie-!iv og opdragelse. Langt de {lesie lorældre ønsker at vedkende sig hovedansvarel forderes børn, men mange Iøler, at de er op irnod siærke kræller, der gør del vanskeligt lor dem al praklisere ansvaret. Man taier om al prioritere, men elter min mening er del et spørgsmål om al VÆLGE, Vilman foraivor være noget ior børnene og iamilien. er del ikke let at klare en ellerto karrierer. Vimå gøre op. hvad vivil, lor del er ikke muligt at nåalting samlidigt. Hvad skalman med børn, hvis rnan ikke har tænkt sig at være sammen med dem en væsenllig del af de vågne iimer? Valget er et personllgl valg og kun ved at ilygte fra den erkendelse, kan man flytte ansvaret over på samlundei. Gildebevægelsens gtundide er ikke bloi en samling høie idealer, det eren måde at leve sil liv på, og jeg vilgerne tll sidsl læse lølgende: "At leve er ikke at lempe sig udenom alt. der er svært - Al ieve, del eral kaernpejor, hvad vii ivel har kærl - Al leve, det er at elske del bedsle, dit øje så - At leve, det er al kæmpe lor rigere mål at nå". Jette Ovesen G,\,4 - Fjerritslev lra Sanclus GEORC Oles VÆBNERSVAR den 4.lebruar 1989 Da jeg iik mlt sporgsmå, sagde glidemesleren, du behøverikke enqanq at åbne klverten, du skalbare komme, det er nok. Jeglænkte lidtover hvad han kunne mene, del kunne måske væ16 nogel med l.eks., "kom og gør hvad du vil, bare du ikke generer andre«. Samlidig kredsed6 gildeov og loile rundl i mit hoved, kan jeg, skal jeg l veop tilgildelovog lofle, dajeg havde 1ænkt mig grundlgl om, og havde Iundetlo pulrkler som ieg mente at kunne l6v optil, blev ieg eniq med miq selv om, at reslen målle komnre hen ad vejen, de lo jeg blev e.rig om: Gildeloven 1. at erkende nine feil, hvis jeg havde 2. at tuæve nin rct, lronlot at gøre min pligt. Tre dage efler åbnede leg kuverlen, og hvis jeg har lorslåer gildemesreren rigtigl, viljeg slge tak Hans. [,1en er det nu nok, tre væbnersvar erb evei lzest op, genialt, bare detvar mig, men noger skaljo skrives ned, der er jo { ere måderal gøre lolkglad på, i.eks. kunne jeg give Preben 500,00 kr. lil humanilærl a.beids i hjemmel, ilorm af blomster, vin og chokolade, men d6t nægl de min tegnebog, så det blev i monolog- Foralværemed h r allså, håberjeg atde llesle k ndsr lldl lilgill s monologeraf Per Hojholt. Hele seancen erentele{onsamlale mellem Gitl9 og S!sann. Gittes monolog om Sct. Georgs Gild. Gilte har ringel S!sanne op. HejSusannel Nu skaldu altså bare hore, han oplagel i et g ld, Preben jeg ve' ikke hva gild rnen 19

20 håber ikke de drikker, sller rcl'sion, du ve' Susanne, man ve'allerva'sekl de er. Jeg lror han saqde Scl. Petet, Preb n, allsådei gild ikk oss. En kammerat{rara lyet, du ve'han køier ratly, Toyola, glatiørekø rsel ikk oss og han spll er ishockey, dærerjeg toleranl, optilel hundrede proceni Susanns, tirsdag og lorsdag. Han spurgl allså kammeraten om han, Preben, vll me' i Scl- Georgs gild, så-n va?61 bar6 Susanne, Scl. Georg. Han spurgtom han ha-væren speid r- Preben allså. Det ha'han sgisme, otledage -ulveunge du ve', grøn hu'" blå vol, lommekniv og sangbog. Han brændl' skoven al Susanne. dei gjord han Preben, næslen altså-rold skov- Så råg lændstikkean Susanne det giolde de bare uden stikker- ingen spejdersagde han - Preben altså. Han sku- stil pænt1sl, opløre si ord'nllg, del 1 g' Preben, buksel'n - grsn, rod skjoddu ve'han med lsocialdemokraliet. Jeg er aliså ikke vild me'del konqres, nu sidsl han logte mød ikkoss, da kom han hjem som suppleant - lredje suppleanl baro for han ikks k!'nærslg. Det - da ikk sålarlig, slr han så.ja, du log seiølgordel, sirjeg så, du ska'altså la'vær me'et, Preben s rleg så, man hei lost alså, suppleant og reviser, og nu gilde S!sanne detior meg i, det er'el allså. Hanellerspæn detvarhan Prebenaltså. Han slod i n rum, det giord han, ved ikk6 hvor lænqe, så kom en med kæp ihånd og log ial ia'arm, Preben alsåoglortham ind lil n mas'mensker. Han sku' svar spørssmåi, og hold kæft me-et. du ve skoven alså- liu han optaget, han meget gla've'et, det er han, Preben alså. Han ska'te' lil'gild', holde prival, I en grup, han sat i, førsle onsdag imån'den, og stort g ild, trei've er de, det blir' osse hold i a' hal, del kaller de gild-hal, den trejje onsdag imån-den- Ve'det slorgild, sidderder en på en siol slol m borgmeslerkæde, jeg ve ikk ' om det er ham, d lve'han Preber alså, og en på vær side, de sidder på en bette slol. loran el slorbord dægl me- grøn du- hvad girdlr Susannegrsn -pinkhavoe væd mer livlig, syn's du ikk Susanne, jeg syn's ihvedlal. Oær ermørk Susanne, kun opve- borcoi erder lys - lyskasser hva'girdu han slrde heh hvi ihovederne li'ner mumier. Preben alså. Ham i mitlen, gild-mesleren hedder han, del nok ham der bosiemmer når der iræk-s ålop. Banker ibordet med en øks' hva'gir du susanne, en øks', bang ne'iabord, alle de an6r liser op a solern'n, bare lordihan gør'ol. Grupoen han kom i, den bedst, slr han, Preben alså. Han sammen 1re piqer og t. æl?er, de kommer ikk vær gang. Han gii ikk hæn't m ned på hiæmmel, Preben alså. De ska- la'v lamlielur. han vil l skoven, Preben, de an'der heller le- Tyskland, sprut og smogef Susanne ou Han harse-el på hyt me'en ai pigerneiire gang, hvagirdu, Susanne, irre gang ieg sir ikk nogel. Om han Iåriremmet, dei gorieg alså ikkjeg li'gla, bareieg iår mitlørsi. Han søei møs lysos glæ-igild, Preber' alså. Anden gang tog han ølme'og skiltel al40w'erne!d me'60w ern, gjord Preb n. Iaby spreihan oss mog lys og glæ',del gør han Preben, nu Toyoia'n Susanne, ny u'stødning ikkoss, såknaldean ikk, detfolk gla've'sir Preben, og ny halogenblænder' foran Toyola'n. Når han tændei, er der ingen der kan se en ski', men der er lys i Hanosse lov l poltiel, at sæt alarl ne-d t d6 gla- ve'.

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

19. ÅRGANG BARE I DAG. Bare i dag - vili g gøre el alvorligl lorsøg. påal være rnod andre. som jeg gerns vil ar de skal v.ere mod mlg.

19. ÅRGANG BARE I DAG. Bare i dag - vili g gøre el alvorligl lorsøg. påal være rnod andre. som jeg gerns vil ar de skal v.ere mod mlg. IMPULS NR.2 MAJ 1990 SCT. 19. ÅRGANG GEORGS GILDERNE I DANMARK INDHOLD: Bareidag... 1 Gildemeslerslævne1990... 2 Fra Lls'slævn t 1990... 3 LIS-slævnet1990... 4 F lidslov - folkeoplysningslov...-... 5 Egolæning,

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj 1. vers I banken ligger tyve millioner, i Sørens lommer ligger ikke én. Der ligger kun en fløjte

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere