' Hvis du lornægl r sm ilel, som d u lonjener, -vær generøs, giv det dem igen. ' I sandhed, ingen har m re behov lor et

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "' Hvis du lornægl r sm ilel, som d u lonjener, -vær generøs, giv det dem igen. ' I sandhed, ingen har m re behov lor et"

Transkript

1 IMPULS NR.2 SEPTEMBER ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE I DÅNMAEI< INDHOLD: 1. Gil.l s gieemeslerlab- 2 Natur og gildebrcdr... 4 En låbelom lykke... 4 Kær ighed... 4 I!v9s9" ElEnanke..-..., min. Sc!. Geo... 7 Den rene jjja6me'... 7 er "Hvåd hån?"...,.,, I Bemæfininger li! rcgnskab 1987/89 og budget 1989/91..., I Ansvar Oles væbnorsvar Hvad samlerdu på? gemmeskufle Adrcsser Illena11i9eve SMILET ' Del kostsr ing nling, og det hai slorvirk_ ninq. ' Oel beriger d n der{år del, uden atgøre den iaitigere, son giver del. ' Del varcr kun el øieblik, men mindel r undertid n uf org16mm ligt. 'El smiler hvile lor den irætte, mod tilden nodslåede sjæ, trøst lor det sorglyldle hjåde. ' Det er en ægt gavg som nalur n har i reserue lil al modgang. ' Hvis du lornægl r sm ilel, som d u lonjener, -vær generøs, giv det dem igen. ' I sandhed, ingen har m re behov lor et smilend den. som ikke kan 6ttilandre. oversat lra det franske gildebhd "Trait d'l)nion" af Anna Maie v. Holstein Ratbw ha GILDE KONTAK Sct. Georgs Gildene i Odønse

2 1. GILDES GILDE- MESTERTALE Hvad foru nter vi os al al være gildebrcdte? Hvor,or er vi gildebrødre? Hvordan er vor holdning til gildel - den enkelte gildebror - gildeb6vægelsen? Da vi i vor pure ungdom var ulve!nger, grcnsmutier, blåmejser, spejdere og kovmænd, vardet kammeralskabet, de læ les oplevetserog sirabadser, der holdt os grebne af spejderbovægolsen. Vi oplevede tryghedenved al være mange om atopleve del samme'hvad enlen dei var lærerige ugenltige patrulje-, llok- ellerlrcpsallener, - ellerlureog sommerlejre, hvor helellokken ellerlrcppen var aisted. Vilærle en masse prakliske Iæ rdig hede r. Vilæne atrædes iog holde al naluren, -og hvad jeg senere hen har hali allermeslglæde ai: Vilærle at lose opgaverved al bruge vorlantasimeddelorhåndenværendelilog olle meget ulradilionelle midler. Sommoraftnerne ved leilbålei husker vi alle, og delvar her, violle llge så ubemær' ketstillede bekendlskab med -og blevpåvirkel alden eliskeside alspejdeibevægelsen. Hvoro,te ff viikke blevelgrebel al en dejllg allensang som,så kom den tid.. Lige sådejligtdeter al være akl v og gore en masse sarnmen- ligesådejliglkan dei være al vær slllle sammen, Hvad,orvenl r vi os al alvære g;ldebrsdre? - blivervispurglved oplage sen. l9!d al l0 tlllælde, hvordel eren fhv. speider, er svaret -en,orlsællels af del kammeral skab, man oplevede som ung". I el Sct. Georg ira 1988 landt jeg detie Jeg venler mig leg og lighler, når jeg blii gildebror, som dengang, da jeg varspejder deroppe nordenfjord. Jeg ventsr mig lesl og laller, når jeg bli? gildebrcr, med sang og musik, sådel balter selv Verdis Iangekor. Jeg venter mig atler al lære, når jeg bliigldebrcr, at hensyn og ansvar og ære er andel og mere end ord. Jeg venier m g el slidsomt job, når les bli? s debrcr, noget med at eve op li begrebene: al bygge brcer. Jeg venler nr g et venskab her, når ieg blii g debror, så stækr som el Scr- Georgs sværd, så llol som et æresord. Jeg venler mlg al mig og jer, når les bli-rslldebror, al det kan ses, visladig er i Baden-Powells spor. Kammeralskab, feslog latler, at vise hen' syn, ansvarog ære - el slidsomijob - ål gildebrødrene også lever op lildelle - at gå i BP's spor... var, hvad den pågæ dende Viældre gild brodre har ahsåogså et an' svaroverforde nye gidebrcdre - al leve od lil disse foruentninger. Hvodor blver vi ved med ai være gllde'

3 Hvls oran som gildebror har{åeiogv dbli vende iår de i6rnævnte lorventnlnger op' lyldt - altså oplever kammeralskab, iest og latler, hensyn -ansvar-ære, kan svar tale_ n llgge deri. Man har fået oplyldt sine lor_ Ofte er det dog sådan - ligesom med børn -nårlorst rnan harlå t sin vilje med hensyn Iil et slykke legetøi, såtaber man int ressen og ønsker nogel mer, Når man bliver qildebror, er det ofte i en moden a der. Man erbegyndtattænke me_ re på sin egen situation og ig s lv som menneske. Man opdager, at rnan harbrug lorudlordringer. I del at ladesigoplagesom gildebror I gger en udlordr ng. I gildebevæ_ qelsen hår rian hole liden m!lighed 1oI ai lage en udlordring op. [,4ankan deltage aklivl igr!ppens arrejde. En alde obllgalorrske ldlordringer iår man pålag!, når man har værergildebror l - 2 år. Man blivor bedl om at blive optagel i væbnem s kreds og bliver oålagt al ai zegge elvæbnersvarog _ iolle. Det er en!dioldl ng. Man bliver{ør eller senere opiordrettilat yde en indsals vod al dellåg igildeledel_ sens arbejde - oller man bliveroplordrellil på ancen vis at Yd en aktiv indsats. Når man harværel væbner i5 årell rdel_ iaget iglldeledelse il år, kan man lade sig opiage i riddernes kreds. D l er ikke "linere" atvære ridder. Man bekræfterblol, at g debevægelsen er bevet en lvsholdnlng D tie giver glldelivel ndhold _ der er rnan_ ge Iorskellige slykker legetol. Oel giver menlng at være gid bror. Det kan de ældre gildebrsdre, der har værel denne proces lgennem bekræfte. Hvodån ersåvor holdning tilgildetog gildebevæqe sen? Volholdninglii glldelervel nok lo-deh. ' hen holdsvis gilde edelsen og gldebrødrene øvrigt. Gildeledelsen haransvaretiorq;ldelsl v- selogdensopgaveelatvær inspirator og igangsætter. D t er gildeled l ens opgave ai tilslrynd giidebrødrene lil ai yde deres lor gildols lrivsel, både ved gruop mød r, og igildehaller, gildemød r og gildelur. cruppoalinernebørværepræg lal hyg_ ge oq kammeralligi samvær, men helsl med gilde-elisk islæt. Jeg vil bede grupper_ neoplall6de opgaver, de Iårpålagt,som n hjælp lilat gøie gruppeallnelne menings_ lyldle. De gildearrangem enle r, vi beder grupper_ ne ståior, håber vi bliver tilrettelagl og op_ rektameret i»sporen«på en såda.l måde, at alle glldets medlem me I iår lyst at dellage, -og såled s al det kan lokke gildebrødren ide 2 andrc gildellilal gæsie os. Haren gruppe vansl(elighedel med arran_ gement t, erg ldelecielsen paratlilal hjæl Denne gildemestenaie ei meni som en appeiitvækkerog el håndslag på, atviigild edelsenvilgøre vort tll g ildels lrivsel. Vi vilbedel l, al ældre gildebrødre, der igen' nenr mange åriidligere harydet en slorlnd_ sals, ikke lård n,galt ihalsen". Vi rdem dybltaknemmelige forderes indsals, og det er deiligt at se dern tilvors gildehaller. Til de yngre gildebrødre, der al den ene eller anden grund slår udenlor grupperne kan vi kun slg : I er velkomne, når I lår ftasporen Sct. Georys Gilderne i Frederikssund

4 NATUR OG GILDEBRØDRE Forleden dag da leg sad og ioiberedle gildemestortalen lil denne lriiultsgild hai, såjeg sledetlor mig, og d6tlaldrmig ind, at del viikerså uforandret lra år 1lår, og doo ved jeg, at del er el synsbedrag Samtlige lræer, der slår omking os, har agt endnu en å(ing lil slammens tykke lse, de har sal ny blade og kvisle, nogl al dem vilmåsk3 vise sig at blive iil bæredyglige grene_ Bladen vilom konlid vi a de r tlorden, ior at blivs gendannel lil nye næingsslofier, som bddern kan suge tll sig, og sende vider op i slammen, lor al skabe ny iitvækst idel enkolle Væ. Jeg iinder det egenllig måget nærliggende åt sammenligne vi gildebrodre med 1ræerne om(inq os. De harderes rsdder i jorden, hvorde suger næring lilsig. Vihar vores rodder i speldelbevægelsen. D slræberopad mod solen oq lyset, viarbeiderogså mod høje må1. Træ rnesblade vil ieg sammenligne med vores lanker - de skabes. biuges og mistes igen, men danner dog en delal grundlagetlor yderligers Enkeltslåendetræ r har ikke den samme mulighed lor at udnytle andre træers læ, skygge og blade, rnen er måske lsllere al vællo. Påsamme måde erd l med os, hvis vihjælperog sløiter hinanden iarbejdet, er de, siørrc mulighed lor væksl hos den enk lts gildebror. Jeg håb rog tror på, al nårvirnødes lgen lillri ullsgildehal, rderskel en!dvikling og lilvækst hos os ålle, bl.a. pågrund af eigodi gild arbejde iden kommende sæson. Uddhg af gildenesbnale holdt ved lrilufisgildehal i Nøffe Alslev gilde. E}$ LYKKE En voksen kal så, ar dens killing jagecie eflersin hale og spurgl : "Hvodor lager du sådan elier din hale?" Klllingen svar de: "Jeg har lærl, al det bedsis ior en kal er lykk, og at lykkon sidder i halen. Derfor jagerjeg eflerden, og nårjegfangorden, så bliver jes lykkelig". Den store kat sagde: "Son, jeg harogså lænkt over universeis myslerier, og leg mener også, al lykken sldder i halen. Men leg har opdaget at når jeg jager eiterden, sållyglerden hel tiden ira mlg, men nårleg passerdet, jeg skal, så 1ølgerden heleiiden eltermig - hvorjåg end går". tagjøngeposten 17- Scl. Georys Gilde ikøbenhavn KÆRLIGHED Kærligh d er nrangelydigl og dækker næslen allelølels r undlagen had og alsky - og rækkerira mild sympaiililden s]ærke, sle lølelse al inlimitel. Næslekærligheden, Ul alle r.enneske ige væsener, er grund aget. Kær ighed alle dens Iorm r indebær r et onske om al ove omsorg og rumm r desuden elernenler ai arsvarstolelse, rospekt og viden. Im dleriicierder ikkeden uselvlske næslekærlighed, vi i von kapilalistiske samlund almindellgv soplev r. Vortlorhold lil hinanden erihøjere grad b slemtai etprincipom al givelair behandl ng, så man giver lige så megel som man får. Man respekterer sin næsles retligheder, men fø1 r sig ikke ansvarlig lor ham,'man lsker ham ikke. Vll

5 man udove kærlighed, må man iorstå lof ske len melem lair behandling og detiødn ske-kristne bud omatelske SIN NÆSTE SOL.{ SIG SELV, - det vllsige al røle sig ansvarlig ior sin næs1e og eet med ham - og ønske at give lrem Jor ai lage. Kærlgheo er akliv omsorg ior, al ens næsle kan eveog gro, men samlidig måvirespektere næslens egenartede individuali iel uden ønske orn atdominere og herske. Viden om næsten er en lorudsælning lor Iorsiåelseog respekl, -derloreividen også en nødvend g side al kærligheden. Gynna fr Kontakten Sct. Georgs Gildet i Kangens Lyngby MYGGEN Giver august {or meget vådi, bliver seplemberveilet godi. Er i august den første uge hed, så varer vinteten længe ved. Så er vi nåel lil auou l og snart er sommeren lorbi, høslen skal køres i hus, og det kansnarl blive efterårigen. Men lorinden kommer den 15. augusr med legenden om [,1ariæ himmelfadsdag, hvor alle aposllene ved englenes hjælp samledes omkring Marias dødsleje, saml hvorledes Kristus på denne dag selv bar sin moders sjeellilhimlen og tre dage senere, sammen med ær_ keenglen [,4ichael, hentede hendes legeme. Vi{vivaere lidt mere jordnære og sidde ude og nyde sommerajtenens glæder, specielt her,august, kan man være sikkerpå slraks at høre det svirre aluf. tenog -om man ikkevarersig- at blive olferforei alde småblodtørslige insekter, som lige siden de gamle plagede Eegypte res tid i bogstave ligste lo rsiand harværet på nakken al os mennesker'. Men myggestik erdenpris, man måbetaleloratoplevede Iyse nættersirydpå vore nordlige breddegrader, og inden man gårud af sit gode skind al ir.itation cver myggene, er det måske værd at mindes en hislorie, som Knud Rasmussen u nde r sin ie mte Th,Jle-ekspedition høne en fangerfra Moskusoksefolket rortælle: oer varengang en lille bilte myg, der tløl ud ive.den, denvarså lille, at den troede, menneskene slet ikke lagcie mærke lilden. Men da den blev sullen. satteden sig på hånden aien d.eng, og mens den sad d6r, høde den een slge: U-uh, den væmmelige myglskynd dig at mas den! l\len da kunne myggen pludselig tale oo svarede: Å-åh, skån mil llv, jeg har en lille datlersøn, dervil græde, hvis jeg ikke kommer hjem! Og fangeren lultede sin fo.tælling: Tænk- så lille oe dog bedslefa.! Jovisl, også myggene har deres retli! at leve. Også ideres liv erderet led ien større Sammenhæng. Set underen lidt høiere synsvinkeler alle levende væsener - også vilobenede - i myggeslørrelse og er prisgivet skæbnens lilsyneladende vilkårligheder. Nok kan vi til daglig måske,orekomme kryog selvsikre, men derskalså lidt lil,iørvimå erkende, hvorsmå og vær- Oeløse vi i virkeligheden er. Når sygdom rammeros. nårulykken bankeapå

6 vor dør eller hjemsøger een, vi holder af, så fyldes viuvægerlig med angst. I vor magteiløshed bogynder vi ivort sind at remse vore dyder og Io(ienesier op og løler del ollesl urelfærdlgt, at skæbnenvilramme netop os, vi forstår ikke altid, al vi selv kan være skyld idel, som rammeros, ogviserol tesl - ligesom myggen - ingen anden udvejend al bede ror vort iiv. fta Budslikken Scl Georos Gildet i Baosvætd TIID Når ma. engang lår lid nok, r del ikke sikksn, man har mulighed loratbruge den - og måsk slsl ikke, som man gerne selv vil. Nu harman aldrigtid nok, megel måman ladå liggo, for iiden lillader det ikke, og ringens bliverskubbel ud iilman lår lid. Når endelig man rårtld nok, er det måsk blot lor at edarc. al liden har værot n slreng herre. D n har måsk berøvet dlg nogel al rørligheden, ryggen er ikkå, hvad de. varog j heller synel. Nårmaniårtid nok, kan man læse,lytteog lærc, men hvad kan det bruges iil? Måske kunlilal udlylde ens egen lid, og ikk til al glæde andre. Så ønsker man dig - du grådige lid - lilbag e, lilbage lil de n tid, hvor man levede, hvor man ikke kun var tilskuer til liden. Tid liletlerlank l Jøryen M.P., 1.TåstuP Båndet, T.Sct.Georgs Gilde i København, EFTERTANKE Sidde på en lrappesten en sommeratten lund, se den halve måne på himlens lyse bund. Vente på en naltergal, hvis sang har bløde kluk, mæ«e duft af roser og græs med arlendug. Tænke På hvad qodl man har. hvad der qør hjerlel let, glemme all det onde og gerne slette det. Takke lorden svundne dag, der var så rig og lang, bede jeg i morgen ser alt - endnu engang. fra Gildenyl Sct. Geotgs Gildefie i Aabentaa BRUGSANVISNING Midlersiderne - side 9 til 16 - erberegnet tilattage med på landsgildelinget. Om du village dem ud af lmpuls eller lage hele bladet med er op tildig. Landsgildeskatmesteren har på disse sider redegjort lor såvel regnskab for den forgangne pe ode som budgettet lor den kommende. LGT'89 har herel virkeligt godtvæfttøjtilvurdering af landsg ilde rådets,or slag til budget. red.

7 5 MIN. SCT. GEORG Ja, m n jeq hardårlig lid, - hvad dåligtid så end er? Jeg har ikke lidi - hvorlil mon del ikke blol belyder: "Jeg har ikke lysl"? Ja, selv ordene: "Jeg har ikke lid; - leg er pensionist" er ikke heltuvantiornogleører. ALle træ nge r vi undefiiden I i andres hjælp og stølto - og så kan svarct: "jeg har ikke lid" slå mangen en oplimisme og mangen L4åske ersvaret: "jeg harikkelid nu;-men måske s6nere" Hvem alos aner. hvornårvi har mere tid? Fortiden ej6rvi ikke; Nuliden erdetsnesl6 vikan dispon re over. Enhveraf os harsin egeniid.at harsinlid. Hvad gorjeg imln lidsmålte tid? Hvad når leg at gøre som letle. lvel og kårene ior andre, og idel hele taget gøre del hele lldl mere udholdelql 1or mine ornglvelser? Hele vor llvsstil skabes al hvo rdan vi siger ja liltidens krav og udfordlingel. Når vinu manglertid - vores egen iid;bør vl lænke på, om vi måske også bruger a{ næslens lid? - næslen harogså n almåll lid. Tiden må dollesle afos priorllsre - blol er iorskel6n hvordan vi priorilerer den. For lid ns land gnaver - tdens land gnaver voldsornti - jeg tænker h r på den gidebroder,derhavde ovel alvære dornmer på speiderlsbel;men NU varder alså opvis' ning på kasernen. så desværre? lkketid - måske u nde rlo rstået lysl? Jeg skalaltså også tdligt hjem iailen fra gildehallen;- der eriodbold i TV. Nå,-liveter io daossåandel end qildet?l [,len ]eg kommer skam, nårleg hartld?l Vibørgemme lldl alvoraimå tetidlil lykke - åvellor andre som ior os selv. Overden hojre pori li dornklrken ll4ilano er en rosenkrans!dhuggei med ndskriften: "All sorn behagelvarerbloi en li elld" Ov rponsn tllvenstre er n krans allorne med ordene: "Alt, som bedrøver vare r blot en lillelid" Over porlen i midten er el kors med påmindelsen: "lntet er vigligl ude. fta SPOREN Sct. Georgs Gilderne i Frederikssund DEN RENE JJJAMMER Kjære Læser Vodskiønne Sprog indeholdermangloldige kjonne Ord, som dssværre skjæmmes al uskjønne Stavemaadef. Denne kjedelige Udvikllng har især ram! Brugen al Bogslavet j haardt. I Byer som Kjøbenhavn, Kløgs, Gledser og Nykjøbing harman ojensynligl meenl, ai j-el virker provinsi6ltog jydsk, og hard rlor afskalletdet. Derimod erdsl bibeholdl paå en d eljydske Lokaliletersom Skjern, Kjell rup, Hjøning, Gjølog tildels Rlngkjøbing. lkke blol i de paagjældende Bynavne, men ogsaa igjemen Smaaord glider j'et ud. Har De, kjære Læser, bemæ*el at Slællændere udlalerord som F/eruden i? Vi kan atsaa lorvente, at Dansk Sprognævn for eller siden gjennemfører Stavemaaden Fer O t næste bliver, at Kjolehlivet til Kole, Skjona bliverlil Skorle Fortsælle disse kledelige og Skæbnesvangre Tendenser, hvor gllder vi da hen? Ned i Kiæ deren, formodenllisvis. Find s der da ikko lænsere siæve os b6- hjeriede Mennesker med Mod og Mandshjerlesom kan skjelnespøg og Skjæmtlra Skjæg og Kane?

8 Skal Forfædres Kjæmpeqrave, som i Aarhundreder har været stavet med i, iorfladiges og gjores uigjenkendelige paa Danmarkskortds Glob!s? Fejlen er, at Oansk Sprognævn igger i Kjobenhavn, som er belolkel med Kjobenhavnere, der ikke kjender Forckjel paa Kjæp og Kjærllghed. Hvodor maatte vi, der laler dansk, ikke beholde vor Kjoreplan? Hvad er del,or en formynderisk Holdning hos DanskSprognævn, som lorbydor os al gaa lilvor lokale Kløbmand os kløbe Kiærnemælk eller Kjerlelys? Mon ikkeogsaa dei er h;irtnævn som er Skyld i, at det gode Mjsd næslendels er lodrængl ai de1 nymodens ø1, der som bekjendt slaves Lrden t, oq d r,or leflere iader sig udlale al Sjællændere? Skal v i Danske linde os idel? Nej, yisseligen ikke. Her børraabes et Vaqt icieværl Lad oslaa udilytlsl Dansk Sprognævn, ror eksernpel 1il Ringkjsbing, Gjedved eller Fjerrrtslev. Ellers nderdet med, atvi ikkekan kjende os selv, fordi Sjæilænderne ikke gidersig6 j, saa Ylland lii slut biiver belolkel medyder. Jensen (med J), ihv, landsbydegn t'ra Gilde Kontåkt Scl. ceorys cildane iodense»hvad ER HAN?«irlt eiter D- H. Lawrence "Hvad er han?" er gildebror". 'Han "Ja. men hvad laver hen?. "Han lever og udvikler sig som men- -ia, ja, men han må da have el arbejde af en eller anden siags". "Hvorior?" "Fordihan ikke aigneren af dem, som behøver at arbeide". "Han haraltidlravlt med et ellerandel - og så kan han godt Ii' at gøre sil hus og sine møbler istand". "Der har videl. han er snedkerl" "Nei, nei-" "Men det sagde du -, "Hvad sagde jeg?" "At han er tømrerog snedken,. "Nej, jeg sagde, at han selv gor sit hus og sine møbler i stand".,godt, så han er ahså amalør.. "Måske. Vil du sige, at en lærke er professionel f løjtenisl eller amatør?" "Jeg ville bare kalde den en fugl.. "Og jeg siger, al han bare er gildebroa.,. "Du har allid været en ordkløven,. fragjøngeposten 17. Sct. Geargs Gilde i København

9 et" fr Dønmøtrlk åib Bemærkninger til regnskab tqat/aq og budget a9a9/9a

10 Kontlng nl og varesalg Gildeskat " lndtægter Regnskabet udviser n mindreindlægt på kr. j Som beregn ingsgrundtag ior 1 969/91 er anv ndt el m ed tem stat på gildebrød re. Budgettotshg 2 kvanaler å kr. 44,00... kr kvarlaler å kr. 48,00... kt kvartaler å kr.50,00... kr. g22.oo0 kr Avance v d salg fra depol Depolet har givet en avance på kr mod bldgelterel kr. 30.OOO. Fonj nesle på varcsatg sættes i 1989/91 tit kr.35.ooo. Svende-, væbner og riddorafgtft. Regnskabel udviser en indlægt på kr mindrc end budq fleret_ Forden kommende periode budgetteres med uændr t afgilt på kr.40,0o. Afgiiterne budgelteres således: lalt kr kr kr ki kr Hantelndlægt6r. For den komm nd 2-års periode budg fleres med en rentoindlægt på kr Div rse lndtæqter, lndlæglen i 1987/89 bl v ca. kr mindre end ioryentet. lperioden lor 1989Æ1 blrdgetteres med kr.3.ooo. Udgifter Organlsation Landsglldetlng Udvalgel har planlagl med samme prisniveau som i1987, hvilket skulle bevi*e er budgel på kr Som følge ai generelle prissilgninger budgetleres med kr

11 Landsgilderådsmøder. lperioden 1987/89 h været åiholdt 4 landsg ilderådsmøder. Landsg ilderådet består al landsgildeledelsen og provinciaimesire ne. I ah lspersoner. Derudoverdeltagerkon' lorlederen som sekretærlorlgr, r dakløremolra Sct. Georg og lmpul, lnternalional Sekreiær saml udvalgsformændior Rodbjerggård og Kursusudvalgot. lall I I dellage_ re. Møderne holdeslra løidagtllsøndag, og aliid iforbindelse med i landsgildeledel_ ses møde. Som udgangspu nkt lor den kommende 2-års periode regnos med samme anlal dehagere og med samme aklivitetsniveau lor landsgilderådot. I perioden 1987/ 89 harder været en budgetoverskridelse påca. kr.4 500lilca. kr' 84.5&. lden kommende 2-års periode alsæ1les kr Landsgildeledelsesmøder. I perioden 1 987/89 har dar været afholdt i alt 1 1 landsgildeledelses møder, hvilket har bevirket en bldgeiove6kridelse på kr Til ialt LandsglldeledeLsesmo' derne aiholdes fiedag lil lørdag. For perloden 1989/91 afsætles kr Landsg ildeleclelsens ud læ9. Landsglldeledelsens ud1æg vlser el forbrug på kr.3s.032 Derioreslås uændret budget på kr Provincialernes ud!æ9. lperioden 1987/89 harderværeteifoturug påkr mod budgeileret kr liandsgildorådeierderiperioden 1987/89 beslultetopretlet PUM (provincialels!ddannelses medarbejder)på linie m d Pl[,4. Det er nødvendigl at tage høide ior denne ord_ ning i budgeltel, lgesom ordningens indforelse skal give en alsmitlende vi ning på provincialets aklivitetsniveau. Derloreslås derloren mindre budgetiorhoielse på 20 % tilkr Forslaget lil budgel r: Nuv budget Nordlylland kr' Midljy11and... kr Sydjy11and... kr. 2s.000 Fyn..-.., ki Nordsiæ11and... kr Kdbenhavn... kr Sydsjæl and,..,,..,,,-,,,,'',.. kr, 18'000 kr Budgel 1989/91 kt kr kr kr kt.23.4aa kr kr kr Ovensiående budgetskal, som lidligere nævnl d ækks provincialels aklivitelsudgilter, herunder udglllertil provincialmesterrnoder saml relseomkostninger lil Pl['l og PUN'4!,orbindelse med provincialets arrangemenler' 11

12 Udvalg Kursusudvalg Konloen viser et mifdrelorbrug på ca. kr ,00. lden kommend periode snskes aklivilelerne ø9el, hvilket resullerer ifølgende budgei: I Ku-møder {4 slk./år)... kr XUlPUM-møder(1slk./år)..,... kr KUlPUM-koniorencer(1 årl.)... kr Påvej-seminarVesl(2s1./å4... kr Påvej-seminar øst (1 stk./år)... kr MV-seminarVesl(2sik./år)... kr MV-seminarØsi(1stk./å4...: kr Adm.omko"rn. (aursusmarr. og nynedsbrev ) kr. 4.OoO Rejse!dgltlerlilPUMvedmøder... kr DiveBe reserue kr lalt kr Spejderkontakt/Fællesrådet (tld:. kontaktudvatg) Aktlvileterne erøgeislærkl iperloden. Delte giversig udlryk iei merlorbrug påkr En dela, delle beløbkunne ogsåvære konteret som PB-udglller, m6n landsglldeledelsen harvalgl ål lads alle udgiflsr, der hariorbindelse til spejderkonlaklen, {øre her. Der snsk6s en lodsat sligende akllvilel på områdel, {ordelt med nedenslående aklivi- Arbejdsmoder, resl 1S8S,3 msder medhver4dehager... kr r990: Mød6 m6d spejderkorps og landsgildeledels kr Arbejdsmøderog ma eria er... kr : Arbejdsmøder og maleria er... Diverse m ateriale udg ifter. lnternatlonelkomlte. 2 w ek-ond møder (holel) 1 w ek-6nd møde (Rodbjerssård)... Rejseudgitler lil 2 week'end møder lor Pllvlsaml raiseudg ilier tll Lls'slævne... 4 IU'møder (Alh. iforb. med oveisl.)... Diverse kr kr kr kr kr kr kr kr. 2a

13 Diverse udvalgsarbelde Ved opslåden på en ny ledeisespe od, erderikke på,orhånd lasllagt, hvilke udvalg oer kan være tale om. Der alsæ11 s kr Henlæggelse til Gildecenterloncl. Der budgelleres heniagt uændrel kr lnternationalt kontingent. (onlingent lii IFoFSAG lorøges nred 4 % lil kr. uændrst ri lall kr Der budgelleros 1989/91 med kr.' / Andre internationa:s uclgiller. Nord;s. Req. komrre og sem.nar \4 pe's.)... / Nord sk Srævne, lsland (2 pers.)... Nordt6ff. Chr,slianslysl (2 perc.) GA91 (2 pers.)... 'S (rejseudgrller i'orb. med g de')... Porlo & lelelon... I skudlldanskcounc'm dem... D,verse GeneralAssembly , Nordisk koniinq6nl sælt s kr kr kr kr kr kr kr kr kr I perioden 1987/89 er aisat k lil dellagelse iga89. Den saml de algift lor deliaq lse kr er ajholdt. Der aisættes kr. ' i perioden 1989/91 Jor ydelligere udgi,ler i lolbindelse med arrangernenlel. Kursusaktivlleter. Der afsælles kr lil dækn ing al diverse slævneaklivlleter - se e{lerfø lgende fof deling på konli. Beløbei kan forbruges sft6r altale med landsgildeledelsen. lndtægter kurser. 100 k!rsusdellagere å kr. 650, kr ljdgiller kurser. 2 Ved-Vejs-Ende'seminar (1 slk./å0... kr TRÆF. D r afsælles... kr Stævner. Der alsæ ies kr LIS'stævne. Der afsætlss..,,.,...,,...,..., kr Ledelseskonlerence. Deiaisæt es...,,...,,... kr

14 Eepræsenlatlon og gaver /89 viser el merfo crug på kr /91 forv ntes samme antal g ildejubilæe i I perioden 1989/91 afsælles kr Depotvarer og lryksager u/b. Regnskabet udvisor en budgetoversk delse på kr' til kr ' Ud;verde sædvanlige udgifter lil depotvarel og lryksager!/c, skalderiden kommencle periode foreiages e; iiltrængl r vision ai Håndbog iol GildeledeTseriilca kr'15.000, laml iortsdiea m ed udg ivelsen al lde mapper kr. 1 o.ooo- Disse 2 aktivileler vll beløbe sig tilca. kr.25.ooo. Der børalsælt s kr på denne konto. PR-arbejde. På denne konlo aiholdes egentlige PR'akiivileler' d r ikke hd iorbindelse med Spejdemes Fællesåd. UdglJter iiolbindelse med Ær _Staluelten a{holdes her' De: afsættes kr cildemeslermødo. Gildemestermødet blev ca. kr.5.ooo mlndre end budgetteret' Afg iilen io r del enkello gildes d hager skal red uce res, såled es d e n plimære om kostning ve; glhemeslerslævn;l overvejende ertransporlomkoshlnger. Budgetbelsbei Iorho' les der{or1ll kr Diverse orqanisationsudgilter. Tll ioren ingskontingenler saml møde m ed Scl Geo rg s Fonde n hensæltes kr' ' Administration, De adminisllative omkosh inger skal red uceres. De evllblandtandetskeved redlkl on ål perso naleiorbrugel på ko niolet pr. 1. jan uar 1990 med 2 ugenliige arbejdsdage' Sam' lidig vll koniorels åbningsiid b ive reducelet, således konlorarbeidet kan gennemløres me;e eileklivt. Dei imodeses, at indskrænkningen af konlorels åbningstid og redukllon al personale 1 en periode vil blive opjatlel som en servlceiorrlngelse' Gager. I indevæiende periode t budgeuerel m d kr. 72o.ooo' Lønudvikling n har været kraftigere end forven1et, hvorfor der er en budg toverskridelse på kr' 26'867- Sofi!; ævnl ove nfor sn skes de adrninlslralive udgiller reducerel _ blandt andel ved at nedskære på Isnomkoshlngerne. Der afsælles kr.700_000' Porto, telelon m.v. lindeværende periode lorventes et mlndreforbrug på ca' kr' 8'000' Det nuvær nde budget på kr.8o.oo0 iaslholdes. 14

15 Tryksager, kontoranikler m.m. i indeværende periode er lorbfl.rget godl kr. 1O.OOO mindre ilorhotd iit budgefleret. Cmkostningerved kopiering m.m.liludvalg alholdesrremoverpåde respektive konii. KoflorarUklerl ldon egenl ige administralion foruenl s at kosle kr.5o-ooo. Husleje, lys og varme. Omkoslningerne r1989/91 måloruenies aistig6l Ikr I 1987/89 blevforbruget kr mindre end budgelterel. Alskrivnlnger på Invenlar & EDB. Der alskrives kr I 1 989Æ I budgetleres med kr Forsikring /89 udviser t m lndreiorbrug på ca. kr i lorhold lil budgetlerei. Budg eret Ior 1989/91 sæltes uæ.drefiilkr Derbudgelteres med en rn ind re iorholelse som lølg6al prisudviklingen. Der budget leres med kr EDB-seruice. Udgllle n i 1 987/89 d ækker anvendelse al edb-bu reau, konsulentassislance ved ove r- gang lil egen edbd 'l såmr mrndrå udg'ler /91 budgelleresmed indlægning af nyeiunklionerivon programmel. Endvidere børoveruejes al anskalie proglammel tll lekstbeh andllng- Der aisætles kr.15.ooo. Fomyelse af lnventar. Der afsætles et b6loblil mindre nyanskailelser al invenlar kr Oprettelse af madl mskartotek. Regnskabsperlodens resullar udviser el iobrug på kr mod lorveftet kr Kontoen udgår i 1S89/91. Diverse. Der budgetleres m d kr Landsgildets blade Sct. Georg- Begnskabol udviser et merlorbrug på kr i 98 9/91 sætles budgeltel lil kr I budgeltel er indreg net kr lil el evt. møde nred prov ncialjo! rnal sler og IMPULS. Ligesom onkostningerl llydavisen er indrggnet irrpuls Regnskabel udviser el mindreiorbmg på kr i 1969/91 budgetlsres med kr , idel d6riorvenles en omkostningsforøg6ls ved Jdsendeisenalmalerialeti IDE-håndbogen. Endvidere er indregnel kr.5.000rilet ovt. mode mei m o'cvinclaljournalisier og Sct. Georg. 15

16 OPsummering Resultat: Regnskabeludviserel underskudpåkr.4.469,somiores1ås modregnel iegenkapiialen. Budget ls89/s1: Der budgeteres med et overskud lor 1989/91 Påkr Somdeikansesal n denslående opgørels er landsgildets likvidilet meg 1slram. Hvllket harbetydet, al vi lo ganqe i regnskabsperioden har hall en korlvarig bankgæld. Det budgetierede overskud belyder kun sn mindreiolbedring al likvidilolen, deriorlsat vilvæte stram. Oet skal bem æ rkes, ailorhøielsern førstvilslå igennem iianual kvartal1990 og 19S1 Llkvlditeten (kassebeholdningen) i perioden 1987/89 harvæietsåledesi 1987 L jlli kr {beholdning v/period ns stad) 1. augusl kr seplember oktober docember kr januar 1. maj 1. juli kr kr kr kr kr kr april 1.juni 1. augusl januar 1. maj 1. illi kr.' 24j22 1.tebruat kr april kr juni kr (bankgæld v/periodens slut) Husk at medbrinoe bernærkningerne lindes i Sct. Georg nr. 5. til Landsgildetinget. tlegnskabet Palle Wognsen Landsgildeskatmesler 16

17 TERROR I DANMARK? ia, så klareoe jeg ikke lrisag længere, på,,lalrige" opfordringer se. jeg mig :lødsaget tilal lage min lørn med Sta, Iellen. Egenllig burde del at skrive Slaletten ikke være nogel proble m, når man lænkerpå, hvormeoet, derskeromkring os hver enesle dag, men alligevel... Overskrilten ser måske dramatisk ud? lnspirationen {ik ieg i Jyllands Posten den 15/5-88, hvor der omtales et Bz-angreb på et laengsel. Arliklen beskriver i nøglerne vendjnqer, hvordan politiel slormede et BZ-lilholdssled og derved blev udsatlorangreb med diverse kasleskyts. Dagen eiter udviklede en cjemonslration sig til el regulært BZ-angreb på eniængselsbygning, Ilgesom tilfældige lorrelnin, ger og parkerede biler udsattes lor hænærk. Forfå årsiden varden slags ting nogel man læsle om lra italien og Tyskland, men nu serdet!d til, at den' ne iorm for terror er kommel til det Iille, hyggelige Danmark..lvorlor det er sket, kan man linde mange lorklarlnger på. En iii lejligheden hidkaldt sociclog mener f.eks., al samfundel kan iakke ig Selv lor den udvikling, da ungdommen er blevel svigtet og sat udenior indllydelse at det politiske system. De unse oplever. al der ikke erarbejde tildem, de elablerede poliliske partier leiler for ungdommen, men de unge får ikke lcv lllat påvirke padierne. Korl sagt, de unge føier sig maglesløse og tristes derforlil selv at tage maglen. oenne magt kan de kun opnå ved al genere andre. Det er, muligvis rigtigt, men spørgsmålet ea, om problemerne ikke er opstået langt lidligere. Del er en kendsgerning, at ukolig mange børn og unge er luldstændigt overladllilsig selv netop ide år, deres person lig hed udvikles. Fo ræld re ne har lravll med at slæbe sammentilde materieile goder, som etter deres mening erab olut nødvendige for at de selv oo børnene kan leve el ordentlig liv. [,4åleslokken er desværre olte naboernes materielle standard. Alt delte medlører nemt, al der ikke bliverlid til at snakke sammen og inleressere sig for hinanden, børnene ved altså ikke, hvad lorældrene laver, og lorældrene aner endnu mindre om, hvad børnene laver og hvorlor. Olle er børnene kommel ud i kriminalitet eller stotmisbrug, Iør forældrene Iinderud al, hvilke miljøer børnene lærdes i, mendet ervelhellerikke det store problem børnene har jo alligevel værel,instilutionaliseret" lioe {ra fødslen, så forskellen på børnehaven og kriminal forsorgen virker måske ikke så stor endda. Børnene har måske ligelrem mulighed lor al opleve en slags fællesskab, som de mangler ihjemmel. Derer kun den lille fejlved systemet, at de unges adlærd udløser en reaklion,ra andre 17

18 samfundsgrupper, som kræver slrengere lorholdsregler, hvilkel igen kan medføre voldsommere.eaklioner fra de unge. Sociologer lrygter, at det normale samfundssystem tilsidst sælles ud al lunklion, hvorelter vi vil opleve lilstande som i Beirut og Nordirland. Del er ikke nemt at anvise en løsning på problemerne, men helt indlysende erdei, at børn og unge måløle, al de er en ønskel og velkommen del af samfundei, vi kan jo passende begynde i hjemmene, nemlig ved albelragle børnene som andetog mere end de "normerede" statu symboler som hus, bil, møblerog lignende. Livet bliver nemlig ikke genudsendi. ANSVAR Frils Ohrt IG LUBEN Sct. Georys Gildene i Skive llølge vore love, er det Scl. Georgs Gildenes,ormål at underslølte den enkelles slræben efter al leve som en ansvarsbevidst, hiælpsom og nyllig borger. Et gruk al Piel Hein lyder:»når du la'r dil ansvar ligge, tror du visl, du har det ikke( Del er nok så sandi, som det er sagi. I\,lan kan spørge, hvad er ansvar, og hvem har vi ansvar ove rfor? Formange er ansvar måske blot noget, der har med forsikringer at gøre. lry'an ryddei sitfortov f or sne, ellers belalerlorsikringen ikke lor det ansvar, man har, hvis en lalder og brækker benet. De! er selvlølgelig også et ansvar, man må betale sig fra med penqe. Jeg vil sige, at ansvar er nogel mar har over lor sine medmennesker og over lor sio selv. Man harel ansvarlor, hvad der nu og ifremliden skal blive ud al en selv, d.v.s. "ai vide, hvad man vil., og "at ville, hvad man ved" At have ansvaroverlorsine medmennesker kan måske være mere Problematisk lor nogle, ja måske endda helt uoverkommeligl, og hell gennemføre del, eaderda nok heller ingen, derkan; men man kunne måske vænne siglilat Iøle lidt mere ansvar overjor alle dem, man iærdes blandt i det daglige. Der er en tendens 1il, at vi mennesker har sværl ved at finde ud al lingene sammen, når vi,ø ler tryohed og hardei godt. Der skal ligesom ulryghed og usikkerhed til, lør man har tanke lor andre. Det kunne man f.eks. se under 2. verdenskrig og idag i Polen. Det har vist sig, al børn og unge ikke lrives særligl godt i vellærdssamlundet, og så anklager man tit og ofte lorældrene lor ikke at leve oplilderes ansvar som opdragere. Mange forældre lår således skyldlølelse. De manglertid tilbørnene, de er presset a, arbejde og alt muligt andet, derskalnås. Del drejersig om at ovea' leve og at lå det hele til at hænge sammen lid mæssigl og økonomisk. Del er svært at være den, derstopper op oo ændrerdagligdagen. Den måde, man indretter sig på, ligner skæbne, og

19 de iærreste har mod og kræfter til at ændre de grundlæggende vilkår. Derior er det forkert udelukkende al,alde over torældrene og give dem øget skyidfølelse. Vi må i Iællesskab vedkende os de ændrede vilkårforlamilie-!iv og opdragelse. Langt de {lesie lorældre ønsker at vedkende sig hovedansvarel forderes børn, men mange Iøler, at de er op irnod siærke kræller, der gør del vanskeligt lor dem al praklisere ansvaret. Man taier om al prioritere, men elter min mening er del et spørgsmål om al VÆLGE, Vilman foraivor være noget ior børnene og iamilien. er del ikke let at klare en ellerto karrierer. Vimå gøre op. hvad vivil, lor del er ikke muligt at nåalting samlidigt. Hvad skalman med børn, hvis rnan ikke har tænkt sig at være sammen med dem en væsenllig del af de vågne iimer? Valget er et personllgl valg og kun ved at ilygte fra den erkendelse, kan man flytte ansvaret over på samlundei. Gildebevægelsens gtundide er ikke bloi en samling høie idealer, det eren måde at leve sil liv på, og jeg vilgerne tll sidsl læse lølgende: "At leve er ikke at lempe sig udenom alt. der er svært - Al ieve, del eral kaernpejor, hvad vii ivel har kærl - Al leve, det er at elske del bedsle, dit øje så - At leve, det er al kæmpe lor rigere mål at nå". Jette Ovesen G,\,4 - Fjerritslev lra Sanclus GEORC Oles VÆBNERSVAR den 4.lebruar 1989 Da jeg iik mlt sporgsmå, sagde glidemesleren, du behøverikke enqanq at åbne klverten, du skalbare komme, det er nok. Jeglænkte lidtover hvad han kunne mene, del kunne måske væ16 nogel med l.eks., "kom og gør hvad du vil, bare du ikke generer andre«. Samlidig kredsed6 gildeov og loile rundl i mit hoved, kan jeg, skal jeg l veop tilgildelovog lofle, dajeg havde 1ænkt mig grundlgl om, og havde Iundetlo pulrkler som ieg mente at kunne l6v optil, blev ieg eniq med miq selv om, at reslen målle komnre hen ad vejen, de lo jeg blev e.rig om: Gildeloven 1. at erkende nine feil, hvis jeg havde 2. at tuæve nin rct, lronlot at gøre min pligt. Tre dage efler åbnede leg kuverlen, og hvis jeg har lorslåer gildemesreren rigtigl, viljeg slge tak Hans. [,1en er det nu nok, tre væbnersvar erb evei lzest op, genialt, bare detvar mig, men noger skaljo skrives ned, der er jo { ere måderal gøre lolkglad på, i.eks. kunne jeg give Preben 500,00 kr. lil humanilærl a.beids i hjemmel, ilorm af blomster, vin og chokolade, men d6t nægl de min tegnebog, så det blev i monolog- Foralværemed h r allså, håberjeg atde llesle k ndsr lldl lilgill s monologeraf Per Hojholt. Hele seancen erentele{onsamlale mellem Gitl9 og S!sann. Gittes monolog om Sct. Georgs Gild. Gilte har ringel S!sanne op. HejSusannel Nu skaldu altså bare hore, han oplagel i et g ld, Preben jeg ve' ikke hva gild rnen 19

20 håber ikke de drikker, sller rcl'sion, du ve' Susanne, man ve'allerva'sekl de er. Jeg lror han saqde Scl. Petet, Preb n, allsådei gild ikk oss. En kammerat{rara lyet, du ve'han køier ratly, Toyola, glatiørekø rsel ikk oss og han spll er ishockey, dærerjeg toleranl, optilel hundrede proceni Susanns, tirsdag og lorsdag. Han spurgl allså kammeraten om han, Preben, vll me' i Scl- Georgs gild, så-n va?61 bar6 Susanne, Scl. Georg. Han spurgtom han ha-væren speid r- Preben allså. Det ha'han sgisme, otledage -ulveunge du ve', grøn hu'" blå vol, lommekniv og sangbog. Han brændl' skoven al Susanne. dei gjord han Preben, næslen altså-rold skov- Så råg lændstikkean Susanne det giolde de bare uden stikker- ingen spejdersagde han - Preben altså. Han sku- stil pænt1sl, opløre si ord'nllg, del 1 g' Preben, buksel'n - grsn, rod skjoddu ve'han med lsocialdemokraliet. Jeg er aliså ikke vild me'del konqres, nu sidsl han logte mød ikkoss, da kom han hjem som suppleant - lredje suppleanl baro for han ikks k!'nærslg. Det - da ikk sålarlig, slr han så.ja, du log seiølgordel, sirjeg så, du ska'altså la'vær me'et, Preben s rleg så, man hei lost alså, suppleant og reviser, og nu gilde S!sanne detior meg i, det er'el allså. Hanellerspæn detvarhan Prebenaltså. Han slod i n rum, det giord han, ved ikk6 hvor lænqe, så kom en med kæp ihånd og log ial ia'arm, Preben alsåoglortham ind lil n mas'mensker. Han sku' svar spørssmåi, og hold kæft me-et. du ve skoven alså- liu han optaget, han meget gla've'et, det er han, Preben alså. Han ska'te' lil'gild', holde prival, I en grup, han sat i, førsle onsdag imån'den, og stort g ild, trei've er de, det blir' osse hold i a' hal, del kaller de gild-hal, den trejje onsdag imån-den- Ve'det slorgild, sidderder en på en siol slol m borgmeslerkæde, jeg ve ikk ' om det er ham, d lve'han Preber alså, og en på vær side, de sidder på en bette slol. loran el slorbord dægl me- grøn du- hvad girdlr Susannegrsn -pinkhavoe væd mer livlig, syn's du ikk Susanne, jeg syn's ihvedlal. Oær ermørk Susanne, kun opve- borcoi erder lys - lyskasser hva'girdu han slrde heh hvi ihovederne li'ner mumier. Preben alså. Ham i mitlen, gild-mesleren hedder han, del nok ham der bosiemmer når der iræk-s ålop. Banker ibordet med en øks' hva'gir du susanne, en øks', bang ne'iabord, alle de an6r liser op a solern'n, bare lordihan gør'ol. Grupoen han kom i, den bedst, slr han, Preben alså. Han sammen 1re piqer og t. æl?er, de kommer ikk vær gang. Han gii ikk hæn't m ned på hiæmmel, Preben alså. De ska- la'v lamlielur. han vil l skoven, Preben, de an'der heller le- Tyskland, sprut og smogef Susanne ou Han harse-el på hyt me'en ai pigerneiire gang, hvagirdu, Susanne, irre gang ieg sir ikk nogel. Om han Iåriremmet, dei gorieg alså ikkjeg li'gla, bareieg iår mitlørsi. Han søei møs lysos glæ-igild, Preber' alså. Anden gang tog han ølme'og skiltel al40w'erne!d me'60w ern, gjord Preb n. Iaby spreihan oss mog lys og glæ',del gør han Preben, nu Toyoia'n Susanne, ny u'stødning ikkoss, såknaldean ikk, detfolk gla've'sir Preben, og ny halogenblænder' foran Toyola'n. Når han tændei, er der ingen der kan se en ski', men der er lys i Hanosse lov l poltiel, at sæt alarl ne-d t d6 gla- ve'.

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor )

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) Nytårsdag. den første dag i det nye år Ren og fin står den her, foran os og funkler. Det nye år, hvad mon det nye år vil bringe..?? Skal vi mon gå

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen 786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: 725.4-5 769 Sig månen og 748 Nu vågne alle 725 Det dufter 52 Du, Herre Krist 726 Gak ud min sjæl Til sine disciple sagde han:»derfor

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7,

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7, 1 Allehelgen: Mt.5.13-16. Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, 732. 732, 31, 549 / 571, 321v6-7, 787.... H/B.061116. Åb.21.1-7. Så vær hos os i sorgen, og lad det under ske, at vi din påskemorgen må gennem

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Goddagsang Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Tekst 1: Goddag, goddag, goddag og velkommen Goddag og velkommen til musik. Vi skal synge, vi skal spille, vi skal danse. Kom vær med, vi er ikke til at

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27.

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27. 4. Søn.e.h.3.k. d.30.1.11. Matt.8,23-27. 1 Tit og ofte, når vi åbner for fjernsynet, vises der indslag fra krige, der foregår forskellige steder i verden. Indimellem er der også et indslag, der handler

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag.

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Om aftenen tog Ricky til fest sammen med sine venner. Festen endte i tragedie. En tragedie, I der

Læs mere