Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side

2 Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December DLST starts DLST ends B: 744 h P: 276 h B: 696 h P: 252 h B: 743 h P: 252 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 264 h B: 720 h P: 252 h B: 744 h P: 276 h B: 744 h P: 252 h B: 720 h P: 264 h B: 745 h P: 276 h B: 720 h P: 240 h B: 744 h P: 276 h B=Base P=Peak Sommertid start: 30. marts Sommertid slut: 26. oktober 2008 Røde datoer = Nord Pool lukket, Åhave Parkvej 27, 8260 Viby J, Årets kraftkalender 2008: Står der en mand bag en kvinde? Kunstneren Birgitte Johansen startede med at male i Ingen kvinder uden mænd var det første af en række billeder, som dette er en del af. Der står en kvinde bag enhver mand, siger man. Men hvem står så bag en kvinde? Årsrapport 2007 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 5 Ejerforhold... 7 Grundlag... 8 Hoved- og nøgletal for koncernen... 9 Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning...11 Ledelsesberetning Prisudvikling Norden Øst- og Vestdanmark Olie og kul Handelsafdelingen Afdeling for Analyse og Modeludvikling Salg til erhvervskunder i Danmark Salg Energi Danmark Pulje Produktion og balance Porteføljeforvaltning til førende skandinaviske virksomheder via Elektra A/S Salg til erhvervskunder i Sverige via Energi Försäljning Sverige AB Energi Danmark International A/S Corporate Social Responsibility (CSR) Energi Danmark Online Fremtiden Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Forsknings- og udviklingsaktiviteter Resultatdisponering Kapitalforhold Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Udvikling Årsrapport 2007 Side

4 Årsrapport 2007 Side 4

5 Selskabsoplysninger Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet:. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune Gert Braae Jesper Hjulmand Bestyrelse Adm. direktør Gert Braae, formand Adm. direktør Jesper Hjulmand, næstformand Adm. direktør Jan Ravn Adm. direktør Knud Steen Larsen Adm. direktør Bent Agerholm Adm. direktør Ebbe Seligmann Adm. direktør Henning O. Jensen Salgs- og Marketingdirektør Jeanette Hartz Direktør Jens Otto Veile Jan Ravn Bent Agerholm Knud Steen Larsen Ebbe Seligmann Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor Statsaut. revisor Søren P. Nielsen KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Værkmestergade Århus C Henning O. Jensen Jeanette Hartz Advokat Bech-Bruun Jens Otto Veile Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 17. april 2008 Jørgen Holm Westergaard Årsrapport 2007 Side 5

6 Det nordiske transmissionsnet Årsrapport 2007 Side 6

7 Ejerforhold Selskabet har pr. 31. december 2007 følgende aktionærer: % ejerandel SEAS-NVE A.m.b.a., Svinninge 25,14 Energi Nord A/S, Aalborg 5,95 NRGi a.m.b.a., Århus N 4,45 TRE-FOR El-handel A/S, Kolding 14,32 SEAS-NVE Strømmen A/S, Svinninge 10,00 SYD ENERGI Holding A/S, Esbjerg 9,66 Energi Horsens A.m.b.a., Horsens 5,62 Elgas Handel A/S, Odense: 4,86 Odense Energi A/S SEF Forsyning A/S Nyborg Forsyning og Service A/S Langelands Elforsyning Faaborg Forsynings-virksomheder A/S 100,00 Dattervirksomheder i Energi Danmark koncernen: Elektra Energihandel A/S Elektra Energihandel TM Energi Försäljning Sverige AB Energi Danmark International A/S TM Energia Myynti Suomi OY Årsrapport 2007 Side 7

8 Grundlag Energi Danmark er en af Danmarks førende energihandelsvirksomheder med aktiviteter der spænder fra fysisk- og finansiel krafthandel, CO 2 -handel, valutaafdækning samt porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Energi Danmark har en væsentlig del af erhvervskundemarkedet samt offentlige virksomheder i Danmark som kunder, og indirekte en væsentlig del af privatkundemarkedet via leverancer til flere forsyningspligtselskaber samt andre handelsselskaber. Energi Danmark ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. Energi Danmark udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Idegrundlag Energi Danmark er med udgangspunkt i energihandel en vigtig aktør i sikringen og videreudviklingen af et velfungerende el- og energihandelsmarked til gavn for både den enkelte virksomhed og familien Danmark. Vision Energi Danmarks vision er: at være den foretrukne partner for erhvervskunder, der ønsker at realisere økonomiske fordele i de liberaliserede energimarkeder. Mission Energi Danmarks mission er: at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Udføre ledelse gennem synlige mål Være omkostningseffektive Være troværdig forretningspartner Satse på teamarbejde Satse på fortsat dygtiggørelse Forretningsværdier Energi Danmarks indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Være rettidige og omhyggelige Være en videns baseret virksomhed Være til rådighed Årsrapport 2007 Side 8

9 Hoved- og nøgletal for koncernen mio.kr * Hovedtal koncern Nettoomsætning 6.339, , , , ,6 Bruttoresultat 124,3 240,1 40,9 82,3 52,0 Resultat af ordinær primær drift 46,7 168,6-10,6 27,3 16,5 Resultat af finansielle poster 8,5 3,1 0,1-2,8-2,5 Årets resultat før skat 55,2 171,8-10,5 24,5 14,0 Skat -14,5-48,3 2,0-7,4-4,2 Årets resultat efter skat 40,7 123,5-8,5 17,1 9,8 Balancesum 1.114, ,3 903,7 589,4 395,3 Heraf til investering i anlægsaktiver 8,6 6,9 8,9 7,9 4,1 Heraf til investering i finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital 542,8 536,2 412,7 327,4 149,4 Pengestrøm fra driftsaktiviteten -69,1 184,8-171,1-82,4-311,5 Pengestrøm til investeringsaktiviteten -8,8-4,5-7,4-7,1-3,5 Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -34,2 0,0 95,9 91,2 0,0 Pengestrøm i alt -112,1 180,3-82,6 1,7-315,0 Nøgletal koncern Bruttomargin 2,0 % 3,5 % 0,8 % 3,2 % 2,9 % EBITA-margin 0,7 % 2,5 % -0,2 % 1,0 % 9,3 % Egenkapitalandel (soliditet) 48,7 % 44,2 % 45,7 % 55,5 % 37,8 % Egenkapitalforrentning før skat 10,5 % 36,2 % -2,8 % 9,0 % 9,7 % Egenkapitalforrentning efter skat 7,7 % 26,0 % -2,3 % 6,3 % 6,8 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. * På grund af forskel i regnskabspraksis og manglende mulighed for reklassificering af regnskabsposter, er der ikke foretaget sammenlægning af regnskabstal for og Elektra Energihandel A/S for året Der er derfor for året 2003 alene vist regnskabstal for moderselskabet. Årsrapport 2007 Side 9

10 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for Energi Danmark A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 10. marts 2008 Direktion: Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse: Gert Braae Jesper Hjulmand Jan Ravn formand næstformand Knud Steen Larsen Bent Agerholm Ebbe Seligmann Henning O. Jensen Jeanette Hartz Jens Otto Veile Årsrapport 2007 Side 10

11 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Vi har revideret årsrapporten for Energi Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Århus, den 21. februar 2008 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Søren P. Nielsen Statsaut. revisor Årsrapport 2007 Side 11

12 Ledelsesberetning 2007 var et godt år for Energi Danmark koncernen. Med et resultat før skat på 55,222 mio. kroner og et resultat efter skat på 40,725 mio. kroner realiseredes et resultat på linie med de udmeldte forventninger. Året var præget af betydelig kundeaktivitet på alle koncernens forretningsområder i både indog udland. Koncernens omsætning blev 6,330 mia. kroner, hvilket er 611 mio. kroner mindre end år Omsætningsnedgangen skyldes udelukkende faldet i energipriserne i forhold til året forinden, og viser ikke den kundefremgang koncernen har haft i år Energi Danmarks markedsandel blev øget igennem år 2007 og især det nye forretningsområde indenfor Produktions- og Balanceansvar (PBA) oplevede en markant kundefremgang. Markedet for produktionsbalanceansvar er et nyt område og net-operatørerne der er måleansvarlige har oplevet udfordringer med de forskellige afregningssystemer. Således måtte vi konstatere, at vi i regnskabsåret 2007 måtte nettoomkostningsføre 24 mio. kroner som følge af fejlhåndtering af måledata hos SEAS-NVE Strømmen i perioden Koncernens resultater for regnskabsårene 2005 og 2006 har som konsekvens heraf været overvurderede med samlet 24 mio. kroner, medens koncernens resultat for 2007 burde have været 79 mio. kroner. Koncernens etablering i Sverige blev i år 2007 befæstet og Energi Försäljning Sverige oplevede en markant kundetilgang med et samlet nysalg på ca. 1,5 TWh og havde samtidig en positiv konsolidering. På de fjernere eksportmarkeder oplevede Energi Danmark ligeledes en betydelig driftsfremgang idet Energi Danmark International påbegyndte nye projekter i Bolivia & Malaysia. De igangværende projekter i Thailand udvikler sig gunstigt og lover godt for fremtiden. Prisdannelsen i år 2007 var en udfordring idet den kabelmæssige forværrede situation til Norden blev afløst af endnu en begrænsning i overførings-kapaciteten via et havari på Skagerak pol 3. Vestdanmark oplevede således igen at markedet manglede kapacitet med voldsomt stigende priser til følge godt for producenterne men skidt for aktørerne i det korte marked. Til eftertanke kan nævnes at overføringskapaciteten mellem Danmark og Norge kun har været på fuld kapacitet i 52 % af tiden i perioden til og med og imellem Danmark og Sverige var der kun fuld kapacitet i 75 % af samme periode. Bestyrelsen ser det som en vigtig opgave, fortsat at medvirke til at el-markedet er velfungerende og henleder opmærksomheden på nødvendigheden af at den kabelmæssige situation forbedres i nordgående retning, således at markedet ikke påvirkes så kraftigt af havari på havari. Et velfungerende marked med en fri og rigtig prisdannelse er en forudsætning for, at alle aktørerne kan have fuld tillid til el-markedets handelsplads og dermed sikre den for aktørerne så vigtige råvare som el-energien er. Konkurrencerådet traf den afgørelse i sagen om, hvorvidt elproducenten Elsam A/S nu Dong Energy A/S, i perioden til havde misbrugt sin dominerende stilling på en gros-markedet i Vestdanmark til at opnå urimeligt høje priser. I afgørelsen står der følgende: Det meddeles Dong Energy A/S at: 1) Elsam Kraft A/S, der er overtaget af Dong Energy A/S i forbindelse med fusionen mellem Dong A/S og Elsam A/S, har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for en- Årsrapport 2007 Side 12

13 Ledelsesberetning grossalg af fysisk elsalg i Vestdanmark ved i perioden 01. januar 2005 til 30.juni 2006 at anvende en strategi for indmeldelse på Nord Pool, der resulterer i urimelige salgspriser i strid med EFT art. 82, stk.1, art. 82, stk. 1, litra a og konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 3, nr. 1 og at: 2) Elsam Kraft A/S, der efter fusionen hedder Dong Energy Generation A/S trods Vattenfalls indtræden på markedet i 2. halvår af 2006 forsat har en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark, og at selskabet i perioden 01. juli 2006 til 31. december 2006 har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark ved at anvende en strategi for indmeldelse på Nord Pool, der resulterer i urimelige salgspriser i strid med EFT art. 82, stk. 1, jf. art. 82, stk. 1, litra a og konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 3, nr. 1. Ovenstående sag er en direkte opfølgning på Konkurrencerådets afgørelse i Elsam II sagen fra 2005 som er omtalt i selskabets årsrapport 2006, hvor rådet traf afgørelse om, at Elsam A/S i perioden 01. juli 2003 til og med 31. december 2004 havde misbrugt sin dominerende stilling, idet Elsam A/S havde anvendt en prisstrategi for indmeldelse på Nord Pool, som resulterede i, at Elsam i 900 timer i perioden opnåede urimeligt høje priser. Dong Energy har imidlertid anket Rådets afgørelse af Konkurrencenævnet behandlede anken på mødet den og vi forventer som for Elsam II sagen at Konkurrenceankenævnet stadfæster Konkurrencerådets afgørelse. Som omtalt i forrige årsrapport påbegyndte koncernen sammen med en række andre elhandelsselskaber forarbejdet til en erstatningssag som følge af hændelserne i årene mod Elsam A/S, nu Dong Energy A/S. Modeller m.m. blev gennem år 2007 udarbejdet og den stævnede sammen med andre erhvervsvirksomheder Dong Energy Generation A/S og Dong Energy Power A/S for at betale kr ,23 med tillæg af procesrenter til betalingen sker. Udviklingen og afgørelser i sagen kan endvidere ses på hjemmesiden: Adm. direktør Per Sørensen udtrådte af bestyrelsen som følge af pensionering og i stedet indtrådte Energi Horsens adm. direktør Henning O. Jensen. Sidst på året fusionerede to af selskabets aktionærer NRGi og Energi Horsens, og dannelsen af det nye NRGi var en realitet primo indeværende år. Koncernens vækst og ekspansion stiller krav om en betydelig egenkapitalopbygning, hvorfor bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Ved indgangen til år 2008 er Energi Danmark koncernens fortsatte vækstgrundlag styrket via den vellykkede etablering i Sverige og der forventes en øget markedsandel i de kommende år i Sverige og ligeledes indenfor forretningsområdet produktions- og balancehåndtering samt i Energi Danmark International. Ligeledes er der på helt indledende vis etableret selskab i Finland for at få godkendelser af selskabsnavn og logoer på plads således, at formalia er til stede hvis bestyrelsen beslutter egentlig etablering på dette marked. Under forudsætning af tilfredsstilende markedsmæssige vilkår i Danmark og Norden er det forventningen, at år 2008 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Der forventes således et resultat før skat i år 2008, i niveauet mio. kroner. Årsrapport 2007 Side 13

14 Ledelsesberetning Prisudvikling 2007 Norden EUR/MWh 65,00 60,00 YR-08 kontrakterne År 2007 kan kendetegnes ved meget vand i norden og stigende olie og kulpriser. De norske spotpriser blev historisk lave hen over sommeren idet magasinbeholdningen var tæt på maksimum efter vedvarende nedbør. Det medførte at systemprisen (den fælles nordiske el-pris) blev trykket helt i bund. Forskellen mellem de danske områder og systemprisen blev derfor markant større end forventet, idet de danske priser ikke deltog i festen nedad i samme udstrækning. Når priserne bliver så lave som tilfældet var i Norge, kan det ikke svare sig at producere med almindelige produktionsformer kul, gas mv. Hen på efteråret steg priserne, og såvel det vestdanske prisområde (DK1) som det østdanske prisområde (DK2) fik nogle meget højere spotpriser. Årsagen til disse hop i priserne skyldes meget store prisspring i de kontinentale spotpriser (Tyskland og Frankrig). På dage hvor der ikke var vind og de tyske spotpriser var meget høje fik danskerne del i problemerne med strømbalancen på kontinentet. EUR/MWh 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 SYSTEM NORGE DK1 DK2 Spotpriserne i år som ugepriser 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30, Den primære årsag til denne stigende tendens var stigende marginalomkostninger for kul, gas og olieproduktion. EUR/MWh YR-09 kontrakterne SYS YR-08 EEX YR-08 DK1 YR-08 DK2 YR EEX YR-09 BASE SYS YR-09 BASE DK1 YR-09 BASE DK2 YR-09 BASE År 2007 blev sidste år for fase 1 med CO 2 kvote systemet. Næste fase løber fra Grundet overudbud af kvoter i fase 1 faldt prisen på CO 2 kvoten 2007 hurtigt mod 0 EUR/ton i Kvoten for det efterfølgende år, 2008, tilhører den nye fase 2, og derfor var der ingen samvariation i priserne for de to kontrakter CO 2 kontrakten handledes stabilt mellem ,00 10,00 0,00 På grafen med prisudviklingen gennem år 2007 i årskontrakterne for år 2008 for Jylland/Fyn (DK1), Sjælland (DK2) samt System (Nord Pool) og Tyskland (EEX), kan man se en stigende tendens over året EUR/MWh CO2 prisudviklingen for år 2007 og 2008 kontrakten CO2-07 CO Årsrapport 2007 Side 14

15 Ledelsesberetning EUR/ton gennem den sidste halvdel af Øst- og Vestdanmark Kablet mellem Norge og Jylland har vist sig at være et tilbagevendende problembarn. Hvis man ser på, hvor ofte kablet har haft fuld kapacitet fra år 2004 til år 2007, kan man se at kablet har haft mindre end fuld kapacitet 46 % af alle timer i perioden. Der er i øjeblikket håb om at kablet kommer på fuld kraft igen (1000 MW) fra primo juli Kablet har stor betydning for hvor mange flaskehalse DK1 området får i en given periode. Med kablet på halv kraft er sandsynligheden for store prishop meget større end ellers. Svenskerne har opført sig meget uforudsigeligt med hensyn til begrænsninger af overførselskapacitet i 2007 mellem Sverige og de danske områder. De store periodevise restriktioner i kapaciteten har bidraget til mange prishop i spotpriserne. Svenskerne har dog besluttet at forbedre deres interne net således at restriktioner til/fra DK1 og DK2 skulle være væk fra år EUR/MWh 8 7 Udvikling CfD 2009 kontrakterne for DK1 og DK2 således at den billigste strøm altid flyder til det dyreste område for hver time. Olie og kul Der har været en generel stigende pristendens i energiråvarerne gennem år Noget af stigningen har dog været en smule overdrevet i pressen, idet stigningen generelt havde to årsager. For det første steg efterspørgslen efter olie, kul mv. Det betød højere priser. Men for det andet faldt den amerikanske dollar over for stort set alle andre valutaer heriblandt danske kroner. 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 USD/DKK Idet olie og kul noteres i US-dollar, betød den lavere dollarkurs, at f. eks. olieproducenterne i andre lande satte dollarprisen op for en tønde olie for at få det samme for olien i egen valuta DKK/MWh 800 Olie, kul og fragt (af kul) i DKK DK1 CfD YR-09 BASE DK2 CfD YR-09 BASE Brent Olie DKK/bbl Kul DKK/t Fragt DKK/t Den længe ventede markedskobling mellem Tyskland (EEX) og Nord Pool, som skulle have fundet sted i sidste kvartal af 2007, er blevet udskudt til sommeren Markedskoblingen betyder et mere optimalt flow af strøm over grænsen fra Jylland og Sjælland til Tyskland, Figuren herover viser brent olie pr tønde, kul pr ton (inkl. fragtrate af kul) samt fragtraten for kul Årsrapport 2007 Side 15

16 Ledelsesberetning - alle noteret i DKK. Kul prisen har relativt haft den største stigning i perioden. Handelsafdelingen Året 2007 blev for handelsafdelingen et år med mange nye udfordringer. Efter sidste års tilgang af 3 nye medarbejdere blev afdelingen i det forgangne år forøget med 1 traniee. Sikring og udbygning af special-kompetence er afgørende betydning for sikring af en forsat positiv udvikling af handelsafdelingens indtjeningsmuligheder. Handelsafdelingen har i det forgangne år i det vandbaserede system skullet håndtere en overgang fra et normalt nedbørsscenarium til et scenarie, hvor den globale opvarmning af mange fik skyld for det varmeste år nogensinde i det nordiske område. De norske spotpriser blev meget lave over sensommeren, hvor Magasinbeholdningerne var faretruende høje, med en stor produktionsvillighed fra de norske producenter til følge og deraf meget lave systempriser. Dette medførte væsentlig højere CFD-leveringer i det danske marked Reservoirfyldning i Norden - % af maksimalfyldning på ugebasis Normal Kabeludfald mellem Jylland og Norge er desværre efterhånden gået hen og blevet en fast tradition. Da kabelforbindelserne er de eneste reelle konkurrenter til duopolet på det danske marked kan det ikke undre at producenterne i perioder igen formåede at presse priserne forholdsvis højt op. Det er af afgørende betydning for en reel prisfastsættelse at kabelforbindelserne fungerer, hvorfor Energi Danmark forsat mener at de netansvarlige må sikre sig bedre mod disse udfald, ved at opbygge et beredskab til udbedring af disse skader, således at ventetider på over 6 måneder i fremtiden ikke bør kunne finde sted. Svenske Kraftnät beskytter forsat deres eget prisområde ved at skubbe deres interne kabelproblemer til det danske elmarked. Begrænsninger af overførselskapaciteter har også i 2007 medført mange spotprisstigninger på DK2. Der er dog her lys forude, idet svenskerne har besluttet at forbedre deres interne net med virkning fra Priserne på CO 2 kvoterne har været i bund, hvilket har haft den betydning at producenterne ikke har haft en høj marginalomkostning som forklaring på de relativt høje udbudskurver vi har set i I 2008 og fremefter vil vi se en kraftig stigende marginalomkostning for de termiske producenter pga. den høje prisfastsættelse af CO 2 kvoterne i 2 CO 2 fast, der løber fra EUR/MWh CO2 prisudviklingen for år 2007 og 2008 kontrakten CO2-07 CO Handelsafdelingen har i anden halvdel af 2007 startet Cross-border trading op på den Tysk- Schweiziske grænse og i 2008 vil handel på Nor-ned samt Tyskland-Holland starte op. Årsrapport 2007 Side 16

17 Ledelsesberetning I forbindelse med Elsams overtagelse af Nesa blev det besluttet at bortauktionere 600 MW produktionskapacitet ved indførelse af VPPauktioner. Disse VPP-auktioner er nu fuldt implementeret og bruges af handelsafdelingen som en del af den daglige indkøbsoptimering. Handelsafdelingen har også igennem hele 2007 haft stor fokus på flow-optimeringen over den dansk-tyske og tysk-schweiziske grænse. Denne ekspertise er afgørende for positionstagningen i afdelingen, og det er med stor tilfredshed at se analyseafdelingens strukturerede analysearbejde, der har gjort det muligt at udvide dette forretningsområde. Endvidere sikrer den daglige kontakt med analyseafdelingen en objektiv vurdering af prisfastsættelsen af vores nær-markeder med størst fokus på DK1 og DK blev gennembruddet for handel med PBAkunderne. En forsat struktureret rådgivning fra PBA-afdelingens side omkring risikoafdækning af de decentrale kraftvarmeværkers elproduktion giver handelsafdelingen endnu en udbyder af Strøm i et meget illikvidt kraftmarked på især DK2. Afdeling for Analyse og Modeludvikling Afdeling for Analyse og Modeludvikling forestår den teoretiske udvikling/opdatering af de modeller virksomheden anvender. I 2007 har der været fokus på udviklingen af nye modeller samt opdatering af nogle eksisterende modeller til flere af kerneområderne i virksomheden, f.eks. forudsigelse af forbrugsmønstre, forudsigelse af fremtidige balance i markedet samt generelle opdateringer af forwardmodeller. I løbet af 2007 er der blevet brugt en del tid i forbindelse med Elsam-sagen, både hvad angår modeludviklingen hertil samt hjælp til den efterfølgende implementering af modeller. I forbindelse med modelarbejdet for de finansielle handler, blev der også brugt tid på udarbejdelsen af et working paper i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet. Også i år 2007 er der brugt tid på ekstern vejledning til specialestuderende. Der var to finansieringsspecialestuderende, som afleverede speciale i I øjeblikket er der en finansieringsspecialeskrivende som modtager ekstern vejledning. Afdeling for Analyse og Modeludvikling er blevet udvidet fra tre til fire personer i Salg til erhvervskunder i Danmark Salget i år 2007 var præget af det kraftige fald i priserne som årsskiftet bød alle elkunder i Danmark. Kunder der havde prissikret deres el-leverance i år 2007 i løbet af år 2006 havde mulighed for at prissikre til grundkraft niveauer mellem 320 DKK/MWh og 340 DKK/ MWh. Spotpriserne fra Januar september 2007 blev leveret i omkring 200 DKK/MWh, og oktober til december 2007 blev leveret i ca. 350 DKK/MWh. De lave spotpriser har gjort at en del kunder har været afventende med at tegne lange aftaler 3-5 år ud i fremtiden. En del kunder, der tidligere udelukkende har købt fast-pris aftaler, har fra år 2008 og frem, valgt at købe hele eller dele af el-forbruget til spotpris. Dette skyldes dels oplevelsen med lave spotpriser i år 2007 og dels det forhold, at når spotpriserne falder, stiger PSO-tariffen fra netselskaberne alt andet lige. Hos har udviklingen i PSO-tariffen i forhold til udviklingen i spotpriserne været en del af rådgivningen vil vores kunder gennem flere år. Energi Danmark A/S har da også oplevet en tilgang af kunder i år 2007, hvor den kontraherede volumen til levering i år 2008 er steget med 2-3%. Det betyder at markedsandel forsat er stigende. satser fortsat på at dygtiggøre sine medarbejdere og udvikle selskabets produkter, således at kunderne får den bedst Årsrapport 2007 Side 17

18 Ledelsesberetning mulige rådgivning og service. Da elmarkedet og de forhold der påvirker prisudviklingen er relativt indviklede er det vigtigt med en stor fastholdelsesgrad i medarbejder staben. Det kan derfor med glæde konstateres at der er en meget lille udskiftning blandt regionsansvarlige kunderådgivere samt i virksomheden som helhed. Salg Energi Danmark Pulje Resulatatet i største og bedste sælgende produkt Energi Danmark Pulje blev igen en succés. DKK/MWh 460,00 440,00 420,00 400,00 80,00 60,00 40,00 20,00 00, Pulje 2008 Vestdanmark Produktet er et alternativt til at indgå en fastpris aftale og sikrer, at kunden får en fast pris der afspejler de muligheder, der har været for at prissikre elleverancen, gennem den periode kunden har været med i puljen DK BASE DKK DK Middel DKK PULJE 2008 DKK Resultatet af grundkraftpriser i puljen til levering i år 2008 ligger fra 336,50 til 434,00 DKK/MWh. Året 2008 gik til levering i hhv. 418,20 DKK/ MWh for Vestdanmark og 429,50 DKK/MWh for Østdanmark. Produktion og balance Året prægedes set fra en producent synsvinkel af generelt lave priser på el. Således var produktion på gasmotoranlæg i lange perioder af året urentabel. Flere producenter lagde derfor hele eller store dele af deres produktion i reservemarkedet for opregulering og sikrede derigennem økonomien i driften af anlæggene. Energi Danmark var således en aktiv rådgiver i forbindelse med den daglige planlægning af producentens varme- og el-produktion. Det udviklede software til optimering af varmeproduktionen blev derfor også en vigtig brik for mange gartnerier og kraftvarmeværker. Udover opregulering var Energi Danmark også aktiv med nedreguleringspuljer i både Vest- og Østdanmark. Dermed er Energi Danmark aktiv med alle fire typer reguleringspuljer. Finansielle handler blev igen i 2007 et vigtigt instrument for producenterne. De generelt lave elpriser muliggjorde i perioder sikring af det statslige grundbeløb. Med finansielle afdækninger sikrede mange producenter sig mod et stigende el-marked, hvor selv små stigninger betød at store reduktioner i grundbeløbet. På de afholdte kundedage var netop sikring af cashflow og budgetter gennem finansielle handler et af hovedemnerne. Pulje 2008 Østdanmark DKK/MWh 480,00 460,00 440,00 420,00 400,00 80,00 60,00 40,00 20,00 00,00 DK2 BASE DKK DK2 Middel DKK PULJE 2008 DKK Porteføljeforvaltning til førende skandinaviske virksomheder via Elektra A/S Elektra Energihandel TM Elektra A/S er et 100 % ejet datterselskab af. Selskabet har i 2007 æn- Årsrapport 2007 Side 18

19 Ledelsesberetning dret hovednavn fra Elektra Energihandel A/S til Elektra A/S. Med udgangspunkt i det nordiske marked for el tilbyder Elektra porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Det geografiske forretningsområde dækker hele Skandinavien. Elektras porteføljekunder tilbydes en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. I årene efter fusionen den 1. januar 2005 har selskabet befæstet sin position som en af de væsentligste aktører indenfor porteføljeforvaltning på energiområdet i Danmark. På porteføljeområdet er Elektra således blandt de førende på det danske marked, og referencelisten omfatter flere markante virksomheder, der har valgt at skifte de traditionelle leveranceaftaler ud med en porteføljeaftale med Elektra. Selskabet har endvidere formået at udbygge sit geografiske forretningsområde til hele Skandinavien, herunder primært Sverige og Finland, nu i et tæt samarbejde med søsterselskabet Energi Försäljning Sverige. Fusionen skabte en slagkraftig danskejet energihandelskoncern med stor synergieffekt for begge selskaber, ligesom der blev skabt mulighed for fortsat at forbedre selskabernes konkurrenceevne og til stadighed tilbyde kunderne nye produkter og kompetent rådgivning. Med den nye fælles styrke har selskabet befæstet sin position på det danske og udenlandske energimarked. Ved indgangen til 2007 har Elektra udelukkende fokuseret på at varetage kundeinteresser og rådgivning indenfor porteføljeforvaltning. På trods af indtjeningsmulighederne ønsker selskabet heller ikke fremover nogen form for egne beholdninger og dermed risikoeksponering - i bøgerne. Aktiviteter og risikoeksponeringer som disse vil fortsat alene blive udført i moderselskabet Energi Danmark. Selskabets risici er dermed reduceret markant. Det er ambitionen fremover, fortsat at være det førende selskab indenfor porteføljeforvaltning på det danske marked, men også at tilbyde et seriøst alternativ til øvrige skandinaviske kunder. Midlet er individuelt tilpasset rådgivning, der nøje er afstemt med den enkelte kundes behov og risikoprofil. Fokusering på og minimering af kundernes risici i det kraftigt varierende el-marked bliver en af hovedopgaverne for Elektra i Risikominimeringen sker i samråd med kunden og gennem Elektra s konstante overvågning af markedet, hvor anbefalinger på gunstige købetidspunkter skal sikre den mest optimale og, frem for alt, stabile el-pris. Udfordringen for Elektra tager således fortsat udgangspunkt i et stigende krav om dyb indsigt i de begivenheder, der får afgørende betydning for den kommende prisdannelse. Selskabets fortsatte succes på porteføljeområdet afhænger således helt klart af evnen til at omsætte denne indsigt og forståelse heraf til en effektiv og professionel rådgivning og dermed risikostyring for selskabets kunder. Med fortsat høj fokus på selskabets kernekompetence - porteføljeforvaltning - og med Energi Danmark organisation som en del af platformen, forventes Elektra fortsat at være en særdeles attraktiv, professionel og konkurrencedygtig samarbejdspartner på porteføljeforvaltningsområdet for større virksomheder i Skandinavien og udbygge forretningsaktiviteterne i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Årsrapport 2007 Side 19

20 Ledelsesberetning Salg til erhvervskunder i Sverige via Energi Försäljning Sverige AB. Energi Försäljning Sverige AB er et 100 % ejet datterselskab af. Energi Försäljning Sverige har fået en fantastisk modtagelse på det svenske marked, og det første regnskabsår er gået efter forventningerne. Der har været et stort behov for en ny samarbejdspartner på markedet, som Energi Försäljning Sverige opfylder. elpris på lang sigt. Med en unik position på det svenske marked og fokus på erhvervskunder og den offentlige sektor tilbydes et bredt sortiment af produkter, der tilpasses den enkelte kundes behov, og sammen med Energi Danmark og søsterselskabet Elektra er der skabt en god platform til at skabe Sveriges bedste elhandelsselskab med en effektiv organisation og smidige løsninger. Energi Danmark International A/S Energi Danmark International A/S er et 100 % ejet datterselskab af. Ambitionen er at skabe Sveriges bedste elhandelsselskab. De fleste medarbejdere i selskabet har stor erfaring med elmarkedet inden for flere områder som indkøb, analyse, risikohåndtering og salg, erfaringer der blandt andet er hentet hos andre selskaber i branchen. Dermed er der sikret en bred viden, som gør at selskabet står stærkt på alle forretningsområder. Medarbejderne er engagerede og er parate til at yde kunderne den service de efterspørger. Det svenske elmarked udvikler sig kontinuerligt og bliver mere og mere komplekst. Denne udvikling stiller store krav til gode samarbejdspartnere, som kan tyde de forskellige signaler der kommer fra råvaremarkeder, finansielle markeder, politiske beslutninger og lignende. Konjunkturerne får større og større indflydelse på elprisen, og i løbet af 2007 har man oplevet store forskelle mellem spotpriser og terminspriser kraftigt påvirket af forholdene på det europæiske marked. Virksomhedskunderne, som er selskabets målgruppe, oplever derfor et stigende behov for at have en kompetent samarbejdspartner, som kan blive en væsentlig del af værdikæden. Derfor opsøger Energi Försäljning Sverige langsigtede samarbejdspartnere, som man kan hjælpe ved at finde den optimale løsning og den rigtige 2007 blev året, hvor der for alvor kom gang i de internationale projekter. Selskabets første regnskabsår har været et tilfredsstillende år. Energi Danmark International s Loss Reduction Service er blevet introduceret med succes i Bolivia, Thailand og Malaysia, med baggrund i projekter finansieret af henholdsvis Danidas B2B for Bolivias vedkommende og af Danidas Partner Facility Programme for Thailand og Malaysia. Fundamentet i denne service er et internet baseret beregningsværktøj, som med kundernes egne data indlagt kan foretage optimeringsberegninger med hensyn til nettab på kundernes el-distributionsnet og levere forslag til omkoblinger i distributionsnettet, således at nettabet minimeres. Et reduceret nettab medfører lavere omkostninger for kunden samt mindskede udslip af diverse drivhusgasser. Ligeledes beregner programmet belastningen på distributionstransformerne, således at der hurtigt kan skabes et overblik over belastningen og de tilhørende tab. På baggrund af disse beregninger vil det let kunne ses, om der er en TM Årsrapport 2007 Side 20

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1 Årsrapport 2009/2010 Årsrapport 2010 Side 1 Nyopførte Energi Danmark-vindmøller ved Rens Hedegård, oktober 2010 Årsrapport 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere