Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side

2 Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December DLST starts DLST ends B: 744 h P: 276 h B: 696 h P: 252 h B: 743 h P: 252 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 264 h B: 720 h P: 252 h B: 744 h P: 276 h B: 744 h P: 252 h B: 720 h P: 264 h B: 745 h P: 276 h B: 720 h P: 240 h B: 744 h P: 276 h B=Base P=Peak Sommertid start: 30. marts Sommertid slut: 26. oktober 2008 Røde datoer = Nord Pool lukket, Åhave Parkvej 27, 8260 Viby J, Årets kraftkalender 2008: Står der en mand bag en kvinde? Kunstneren Birgitte Johansen startede med at male i Ingen kvinder uden mænd var det første af en række billeder, som dette er en del af. Der står en kvinde bag enhver mand, siger man. Men hvem står så bag en kvinde? Årsrapport 2007 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 5 Ejerforhold... 7 Grundlag... 8 Hoved- og nøgletal for koncernen... 9 Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning...11 Ledelsesberetning Prisudvikling Norden Øst- og Vestdanmark Olie og kul Handelsafdelingen Afdeling for Analyse og Modeludvikling Salg til erhvervskunder i Danmark Salg Energi Danmark Pulje Produktion og balance Porteføljeforvaltning til førende skandinaviske virksomheder via Elektra A/S Salg til erhvervskunder i Sverige via Energi Försäljning Sverige AB Energi Danmark International A/S Corporate Social Responsibility (CSR) Energi Danmark Online Fremtiden Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Forsknings- og udviklingsaktiviteter Resultatdisponering Kapitalforhold Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Udvikling Årsrapport 2007 Side

4 Årsrapport 2007 Side 4

5 Selskabsoplysninger Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet:. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune Gert Braae Jesper Hjulmand Bestyrelse Adm. direktør Gert Braae, formand Adm. direktør Jesper Hjulmand, næstformand Adm. direktør Jan Ravn Adm. direktør Knud Steen Larsen Adm. direktør Bent Agerholm Adm. direktør Ebbe Seligmann Adm. direktør Henning O. Jensen Salgs- og Marketingdirektør Jeanette Hartz Direktør Jens Otto Veile Jan Ravn Bent Agerholm Knud Steen Larsen Ebbe Seligmann Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor Statsaut. revisor Søren P. Nielsen KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Værkmestergade Århus C Henning O. Jensen Jeanette Hartz Advokat Bech-Bruun Jens Otto Veile Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 17. april 2008 Jørgen Holm Westergaard Årsrapport 2007 Side 5

6 Det nordiske transmissionsnet Årsrapport 2007 Side 6

7 Ejerforhold Selskabet har pr. 31. december 2007 følgende aktionærer: % ejerandel SEAS-NVE A.m.b.a., Svinninge 25,14 Energi Nord A/S, Aalborg 5,95 NRGi a.m.b.a., Århus N 4,45 TRE-FOR El-handel A/S, Kolding 14,32 SEAS-NVE Strømmen A/S, Svinninge 10,00 SYD ENERGI Holding A/S, Esbjerg 9,66 Energi Horsens A.m.b.a., Horsens 5,62 Elgas Handel A/S, Odense: 4,86 Odense Energi A/S SEF Forsyning A/S Nyborg Forsyning og Service A/S Langelands Elforsyning Faaborg Forsynings-virksomheder A/S 100,00 Dattervirksomheder i Energi Danmark koncernen: Elektra Energihandel A/S Elektra Energihandel TM Energi Försäljning Sverige AB Energi Danmark International A/S TM Energia Myynti Suomi OY Årsrapport 2007 Side 7

8 Grundlag Energi Danmark er en af Danmarks førende energihandelsvirksomheder med aktiviteter der spænder fra fysisk- og finansiel krafthandel, CO 2 -handel, valutaafdækning samt porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Energi Danmark har en væsentlig del af erhvervskundemarkedet samt offentlige virksomheder i Danmark som kunder, og indirekte en væsentlig del af privatkundemarkedet via leverancer til flere forsyningspligtselskaber samt andre handelsselskaber. Energi Danmark ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. Energi Danmark udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Idegrundlag Energi Danmark er med udgangspunkt i energihandel en vigtig aktør i sikringen og videreudviklingen af et velfungerende el- og energihandelsmarked til gavn for både den enkelte virksomhed og familien Danmark. Vision Energi Danmarks vision er: at være den foretrukne partner for erhvervskunder, der ønsker at realisere økonomiske fordele i de liberaliserede energimarkeder. Mission Energi Danmarks mission er: at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Udføre ledelse gennem synlige mål Være omkostningseffektive Være troværdig forretningspartner Satse på teamarbejde Satse på fortsat dygtiggørelse Forretningsværdier Energi Danmarks indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Være rettidige og omhyggelige Være en videns baseret virksomhed Være til rådighed Årsrapport 2007 Side 8

9 Hoved- og nøgletal for koncernen mio.kr * Hovedtal koncern Nettoomsætning 6.339, , , , ,6 Bruttoresultat 124,3 240,1 40,9 82,3 52,0 Resultat af ordinær primær drift 46,7 168,6-10,6 27,3 16,5 Resultat af finansielle poster 8,5 3,1 0,1-2,8-2,5 Årets resultat før skat 55,2 171,8-10,5 24,5 14,0 Skat -14,5-48,3 2,0-7,4-4,2 Årets resultat efter skat 40,7 123,5-8,5 17,1 9,8 Balancesum 1.114, ,3 903,7 589,4 395,3 Heraf til investering i anlægsaktiver 8,6 6,9 8,9 7,9 4,1 Heraf til investering i finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital 542,8 536,2 412,7 327,4 149,4 Pengestrøm fra driftsaktiviteten -69,1 184,8-171,1-82,4-311,5 Pengestrøm til investeringsaktiviteten -8,8-4,5-7,4-7,1-3,5 Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -34,2 0,0 95,9 91,2 0,0 Pengestrøm i alt -112,1 180,3-82,6 1,7-315,0 Nøgletal koncern Bruttomargin 2,0 % 3,5 % 0,8 % 3,2 % 2,9 % EBITA-margin 0,7 % 2,5 % -0,2 % 1,0 % 9,3 % Egenkapitalandel (soliditet) 48,7 % 44,2 % 45,7 % 55,5 % 37,8 % Egenkapitalforrentning før skat 10,5 % 36,2 % -2,8 % 9,0 % 9,7 % Egenkapitalforrentning efter skat 7,7 % 26,0 % -2,3 % 6,3 % 6,8 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. * På grund af forskel i regnskabspraksis og manglende mulighed for reklassificering af regnskabsposter, er der ikke foretaget sammenlægning af regnskabstal for og Elektra Energihandel A/S for året Der er derfor for året 2003 alene vist regnskabstal for moderselskabet. Årsrapport 2007 Side 9

10 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for Energi Danmark A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 10. marts 2008 Direktion: Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse: Gert Braae Jesper Hjulmand Jan Ravn formand næstformand Knud Steen Larsen Bent Agerholm Ebbe Seligmann Henning O. Jensen Jeanette Hartz Jens Otto Veile Årsrapport 2007 Side 10

11 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Vi har revideret årsrapporten for Energi Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Århus, den 21. februar 2008 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Søren P. Nielsen Statsaut. revisor Årsrapport 2007 Side 11

12 Ledelsesberetning 2007 var et godt år for Energi Danmark koncernen. Med et resultat før skat på 55,222 mio. kroner og et resultat efter skat på 40,725 mio. kroner realiseredes et resultat på linie med de udmeldte forventninger. Året var præget af betydelig kundeaktivitet på alle koncernens forretningsområder i både indog udland. Koncernens omsætning blev 6,330 mia. kroner, hvilket er 611 mio. kroner mindre end år Omsætningsnedgangen skyldes udelukkende faldet i energipriserne i forhold til året forinden, og viser ikke den kundefremgang koncernen har haft i år Energi Danmarks markedsandel blev øget igennem år 2007 og især det nye forretningsområde indenfor Produktions- og Balanceansvar (PBA) oplevede en markant kundefremgang. Markedet for produktionsbalanceansvar er et nyt område og net-operatørerne der er måleansvarlige har oplevet udfordringer med de forskellige afregningssystemer. Således måtte vi konstatere, at vi i regnskabsåret 2007 måtte nettoomkostningsføre 24 mio. kroner som følge af fejlhåndtering af måledata hos SEAS-NVE Strømmen i perioden Koncernens resultater for regnskabsårene 2005 og 2006 har som konsekvens heraf været overvurderede med samlet 24 mio. kroner, medens koncernens resultat for 2007 burde have været 79 mio. kroner. Koncernens etablering i Sverige blev i år 2007 befæstet og Energi Försäljning Sverige oplevede en markant kundetilgang med et samlet nysalg på ca. 1,5 TWh og havde samtidig en positiv konsolidering. På de fjernere eksportmarkeder oplevede Energi Danmark ligeledes en betydelig driftsfremgang idet Energi Danmark International påbegyndte nye projekter i Bolivia & Malaysia. De igangværende projekter i Thailand udvikler sig gunstigt og lover godt for fremtiden. Prisdannelsen i år 2007 var en udfordring idet den kabelmæssige forværrede situation til Norden blev afløst af endnu en begrænsning i overførings-kapaciteten via et havari på Skagerak pol 3. Vestdanmark oplevede således igen at markedet manglede kapacitet med voldsomt stigende priser til følge godt for producenterne men skidt for aktørerne i det korte marked. Til eftertanke kan nævnes at overføringskapaciteten mellem Danmark og Norge kun har været på fuld kapacitet i 52 % af tiden i perioden til og med og imellem Danmark og Sverige var der kun fuld kapacitet i 75 % af samme periode. Bestyrelsen ser det som en vigtig opgave, fortsat at medvirke til at el-markedet er velfungerende og henleder opmærksomheden på nødvendigheden af at den kabelmæssige situation forbedres i nordgående retning, således at markedet ikke påvirkes så kraftigt af havari på havari. Et velfungerende marked med en fri og rigtig prisdannelse er en forudsætning for, at alle aktørerne kan have fuld tillid til el-markedets handelsplads og dermed sikre den for aktørerne så vigtige råvare som el-energien er. Konkurrencerådet traf den afgørelse i sagen om, hvorvidt elproducenten Elsam A/S nu Dong Energy A/S, i perioden til havde misbrugt sin dominerende stilling på en gros-markedet i Vestdanmark til at opnå urimeligt høje priser. I afgørelsen står der følgende: Det meddeles Dong Energy A/S at: 1) Elsam Kraft A/S, der er overtaget af Dong Energy A/S i forbindelse med fusionen mellem Dong A/S og Elsam A/S, har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for en- Årsrapport 2007 Side 12

13 Ledelsesberetning grossalg af fysisk elsalg i Vestdanmark ved i perioden 01. januar 2005 til 30.juni 2006 at anvende en strategi for indmeldelse på Nord Pool, der resulterer i urimelige salgspriser i strid med EFT art. 82, stk.1, art. 82, stk. 1, litra a og konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 3, nr. 1 og at: 2) Elsam Kraft A/S, der efter fusionen hedder Dong Energy Generation A/S trods Vattenfalls indtræden på markedet i 2. halvår af 2006 forsat har en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark, og at selskabet i perioden 01. juli 2006 til 31. december 2006 har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark ved at anvende en strategi for indmeldelse på Nord Pool, der resulterer i urimelige salgspriser i strid med EFT art. 82, stk. 1, jf. art. 82, stk. 1, litra a og konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 3, nr. 1. Ovenstående sag er en direkte opfølgning på Konkurrencerådets afgørelse i Elsam II sagen fra 2005 som er omtalt i selskabets årsrapport 2006, hvor rådet traf afgørelse om, at Elsam A/S i perioden 01. juli 2003 til og med 31. december 2004 havde misbrugt sin dominerende stilling, idet Elsam A/S havde anvendt en prisstrategi for indmeldelse på Nord Pool, som resulterede i, at Elsam i 900 timer i perioden opnåede urimeligt høje priser. Dong Energy har imidlertid anket Rådets afgørelse af Konkurrencenævnet behandlede anken på mødet den og vi forventer som for Elsam II sagen at Konkurrenceankenævnet stadfæster Konkurrencerådets afgørelse. Som omtalt i forrige årsrapport påbegyndte koncernen sammen med en række andre elhandelsselskaber forarbejdet til en erstatningssag som følge af hændelserne i årene mod Elsam A/S, nu Dong Energy A/S. Modeller m.m. blev gennem år 2007 udarbejdet og den stævnede sammen med andre erhvervsvirksomheder Dong Energy Generation A/S og Dong Energy Power A/S for at betale kr ,23 med tillæg af procesrenter til betalingen sker. Udviklingen og afgørelser i sagen kan endvidere ses på hjemmesiden: Adm. direktør Per Sørensen udtrådte af bestyrelsen som følge af pensionering og i stedet indtrådte Energi Horsens adm. direktør Henning O. Jensen. Sidst på året fusionerede to af selskabets aktionærer NRGi og Energi Horsens, og dannelsen af det nye NRGi var en realitet primo indeværende år. Koncernens vækst og ekspansion stiller krav om en betydelig egenkapitalopbygning, hvorfor bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Ved indgangen til år 2008 er Energi Danmark koncernens fortsatte vækstgrundlag styrket via den vellykkede etablering i Sverige og der forventes en øget markedsandel i de kommende år i Sverige og ligeledes indenfor forretningsområdet produktions- og balancehåndtering samt i Energi Danmark International. Ligeledes er der på helt indledende vis etableret selskab i Finland for at få godkendelser af selskabsnavn og logoer på plads således, at formalia er til stede hvis bestyrelsen beslutter egentlig etablering på dette marked. Under forudsætning af tilfredsstilende markedsmæssige vilkår i Danmark og Norden er det forventningen, at år 2008 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Der forventes således et resultat før skat i år 2008, i niveauet mio. kroner. Årsrapport 2007 Side 13

14 Ledelsesberetning Prisudvikling 2007 Norden EUR/MWh 65,00 60,00 YR-08 kontrakterne År 2007 kan kendetegnes ved meget vand i norden og stigende olie og kulpriser. De norske spotpriser blev historisk lave hen over sommeren idet magasinbeholdningen var tæt på maksimum efter vedvarende nedbør. Det medførte at systemprisen (den fælles nordiske el-pris) blev trykket helt i bund. Forskellen mellem de danske områder og systemprisen blev derfor markant større end forventet, idet de danske priser ikke deltog i festen nedad i samme udstrækning. Når priserne bliver så lave som tilfældet var i Norge, kan det ikke svare sig at producere med almindelige produktionsformer kul, gas mv. Hen på efteråret steg priserne, og såvel det vestdanske prisområde (DK1) som det østdanske prisområde (DK2) fik nogle meget højere spotpriser. Årsagen til disse hop i priserne skyldes meget store prisspring i de kontinentale spotpriser (Tyskland og Frankrig). På dage hvor der ikke var vind og de tyske spotpriser var meget høje fik danskerne del i problemerne med strømbalancen på kontinentet. EUR/MWh 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 SYSTEM NORGE DK1 DK2 Spotpriserne i år som ugepriser 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30, Den primære årsag til denne stigende tendens var stigende marginalomkostninger for kul, gas og olieproduktion. EUR/MWh YR-09 kontrakterne SYS YR-08 EEX YR-08 DK1 YR-08 DK2 YR EEX YR-09 BASE SYS YR-09 BASE DK1 YR-09 BASE DK2 YR-09 BASE År 2007 blev sidste år for fase 1 med CO 2 kvote systemet. Næste fase løber fra Grundet overudbud af kvoter i fase 1 faldt prisen på CO 2 kvoten 2007 hurtigt mod 0 EUR/ton i Kvoten for det efterfølgende år, 2008, tilhører den nye fase 2, og derfor var der ingen samvariation i priserne for de to kontrakter CO 2 kontrakten handledes stabilt mellem ,00 10,00 0,00 På grafen med prisudviklingen gennem år 2007 i årskontrakterne for år 2008 for Jylland/Fyn (DK1), Sjælland (DK2) samt System (Nord Pool) og Tyskland (EEX), kan man se en stigende tendens over året EUR/MWh CO2 prisudviklingen for år 2007 og 2008 kontrakten CO2-07 CO Årsrapport 2007 Side 14

15 Ledelsesberetning EUR/ton gennem den sidste halvdel af Øst- og Vestdanmark Kablet mellem Norge og Jylland har vist sig at være et tilbagevendende problembarn. Hvis man ser på, hvor ofte kablet har haft fuld kapacitet fra år 2004 til år 2007, kan man se at kablet har haft mindre end fuld kapacitet 46 % af alle timer i perioden. Der er i øjeblikket håb om at kablet kommer på fuld kraft igen (1000 MW) fra primo juli Kablet har stor betydning for hvor mange flaskehalse DK1 området får i en given periode. Med kablet på halv kraft er sandsynligheden for store prishop meget større end ellers. Svenskerne har opført sig meget uforudsigeligt med hensyn til begrænsninger af overførselskapacitet i 2007 mellem Sverige og de danske områder. De store periodevise restriktioner i kapaciteten har bidraget til mange prishop i spotpriserne. Svenskerne har dog besluttet at forbedre deres interne net således at restriktioner til/fra DK1 og DK2 skulle være væk fra år EUR/MWh 8 7 Udvikling CfD 2009 kontrakterne for DK1 og DK2 således at den billigste strøm altid flyder til det dyreste område for hver time. Olie og kul Der har været en generel stigende pristendens i energiråvarerne gennem år Noget af stigningen har dog været en smule overdrevet i pressen, idet stigningen generelt havde to årsager. For det første steg efterspørgslen efter olie, kul mv. Det betød højere priser. Men for det andet faldt den amerikanske dollar over for stort set alle andre valutaer heriblandt danske kroner. 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 USD/DKK Idet olie og kul noteres i US-dollar, betød den lavere dollarkurs, at f. eks. olieproducenterne i andre lande satte dollarprisen op for en tønde olie for at få det samme for olien i egen valuta DKK/MWh 800 Olie, kul og fragt (af kul) i DKK DK1 CfD YR-09 BASE DK2 CfD YR-09 BASE Brent Olie DKK/bbl Kul DKK/t Fragt DKK/t Den længe ventede markedskobling mellem Tyskland (EEX) og Nord Pool, som skulle have fundet sted i sidste kvartal af 2007, er blevet udskudt til sommeren Markedskoblingen betyder et mere optimalt flow af strøm over grænsen fra Jylland og Sjælland til Tyskland, Figuren herover viser brent olie pr tønde, kul pr ton (inkl. fragtrate af kul) samt fragtraten for kul Årsrapport 2007 Side 15

16 Ledelsesberetning - alle noteret i DKK. Kul prisen har relativt haft den største stigning i perioden. Handelsafdelingen Året 2007 blev for handelsafdelingen et år med mange nye udfordringer. Efter sidste års tilgang af 3 nye medarbejdere blev afdelingen i det forgangne år forøget med 1 traniee. Sikring og udbygning af special-kompetence er afgørende betydning for sikring af en forsat positiv udvikling af handelsafdelingens indtjeningsmuligheder. Handelsafdelingen har i det forgangne år i det vandbaserede system skullet håndtere en overgang fra et normalt nedbørsscenarium til et scenarie, hvor den globale opvarmning af mange fik skyld for det varmeste år nogensinde i det nordiske område. De norske spotpriser blev meget lave over sensommeren, hvor Magasinbeholdningerne var faretruende høje, med en stor produktionsvillighed fra de norske producenter til følge og deraf meget lave systempriser. Dette medførte væsentlig højere CFD-leveringer i det danske marked Reservoirfyldning i Norden - % af maksimalfyldning på ugebasis Normal Kabeludfald mellem Jylland og Norge er desværre efterhånden gået hen og blevet en fast tradition. Da kabelforbindelserne er de eneste reelle konkurrenter til duopolet på det danske marked kan det ikke undre at producenterne i perioder igen formåede at presse priserne forholdsvis højt op. Det er af afgørende betydning for en reel prisfastsættelse at kabelforbindelserne fungerer, hvorfor Energi Danmark forsat mener at de netansvarlige må sikre sig bedre mod disse udfald, ved at opbygge et beredskab til udbedring af disse skader, således at ventetider på over 6 måneder i fremtiden ikke bør kunne finde sted. Svenske Kraftnät beskytter forsat deres eget prisområde ved at skubbe deres interne kabelproblemer til det danske elmarked. Begrænsninger af overførselskapaciteter har også i 2007 medført mange spotprisstigninger på DK2. Der er dog her lys forude, idet svenskerne har besluttet at forbedre deres interne net med virkning fra Priserne på CO 2 kvoterne har været i bund, hvilket har haft den betydning at producenterne ikke har haft en høj marginalomkostning som forklaring på de relativt høje udbudskurver vi har set i I 2008 og fremefter vil vi se en kraftig stigende marginalomkostning for de termiske producenter pga. den høje prisfastsættelse af CO 2 kvoterne i 2 CO 2 fast, der løber fra EUR/MWh CO2 prisudviklingen for år 2007 og 2008 kontrakten CO2-07 CO Handelsafdelingen har i anden halvdel af 2007 startet Cross-border trading op på den Tysk- Schweiziske grænse og i 2008 vil handel på Nor-ned samt Tyskland-Holland starte op. Årsrapport 2007 Side 16

17 Ledelsesberetning I forbindelse med Elsams overtagelse af Nesa blev det besluttet at bortauktionere 600 MW produktionskapacitet ved indførelse af VPPauktioner. Disse VPP-auktioner er nu fuldt implementeret og bruges af handelsafdelingen som en del af den daglige indkøbsoptimering. Handelsafdelingen har også igennem hele 2007 haft stor fokus på flow-optimeringen over den dansk-tyske og tysk-schweiziske grænse. Denne ekspertise er afgørende for positionstagningen i afdelingen, og det er med stor tilfredshed at se analyseafdelingens strukturerede analysearbejde, der har gjort det muligt at udvide dette forretningsområde. Endvidere sikrer den daglige kontakt med analyseafdelingen en objektiv vurdering af prisfastsættelsen af vores nær-markeder med størst fokus på DK1 og DK blev gennembruddet for handel med PBAkunderne. En forsat struktureret rådgivning fra PBA-afdelingens side omkring risikoafdækning af de decentrale kraftvarmeværkers elproduktion giver handelsafdelingen endnu en udbyder af Strøm i et meget illikvidt kraftmarked på især DK2. Afdeling for Analyse og Modeludvikling Afdeling for Analyse og Modeludvikling forestår den teoretiske udvikling/opdatering af de modeller virksomheden anvender. I 2007 har der været fokus på udviklingen af nye modeller samt opdatering af nogle eksisterende modeller til flere af kerneområderne i virksomheden, f.eks. forudsigelse af forbrugsmønstre, forudsigelse af fremtidige balance i markedet samt generelle opdateringer af forwardmodeller. I løbet af 2007 er der blevet brugt en del tid i forbindelse med Elsam-sagen, både hvad angår modeludviklingen hertil samt hjælp til den efterfølgende implementering af modeller. I forbindelse med modelarbejdet for de finansielle handler, blev der også brugt tid på udarbejdelsen af et working paper i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet. Også i år 2007 er der brugt tid på ekstern vejledning til specialestuderende. Der var to finansieringsspecialestuderende, som afleverede speciale i I øjeblikket er der en finansieringsspecialeskrivende som modtager ekstern vejledning. Afdeling for Analyse og Modeludvikling er blevet udvidet fra tre til fire personer i Salg til erhvervskunder i Danmark Salget i år 2007 var præget af det kraftige fald i priserne som årsskiftet bød alle elkunder i Danmark. Kunder der havde prissikret deres el-leverance i år 2007 i løbet af år 2006 havde mulighed for at prissikre til grundkraft niveauer mellem 320 DKK/MWh og 340 DKK/ MWh. Spotpriserne fra Januar september 2007 blev leveret i omkring 200 DKK/MWh, og oktober til december 2007 blev leveret i ca. 350 DKK/MWh. De lave spotpriser har gjort at en del kunder har været afventende med at tegne lange aftaler 3-5 år ud i fremtiden. En del kunder, der tidligere udelukkende har købt fast-pris aftaler, har fra år 2008 og frem, valgt at købe hele eller dele af el-forbruget til spotpris. Dette skyldes dels oplevelsen med lave spotpriser i år 2007 og dels det forhold, at når spotpriserne falder, stiger PSO-tariffen fra netselskaberne alt andet lige. Hos har udviklingen i PSO-tariffen i forhold til udviklingen i spotpriserne været en del af rådgivningen vil vores kunder gennem flere år. Energi Danmark A/S har da også oplevet en tilgang af kunder i år 2007, hvor den kontraherede volumen til levering i år 2008 er steget med 2-3%. Det betyder at markedsandel forsat er stigende. satser fortsat på at dygtiggøre sine medarbejdere og udvikle selskabets produkter, således at kunderne får den bedst Årsrapport 2007 Side 17

18 Ledelsesberetning mulige rådgivning og service. Da elmarkedet og de forhold der påvirker prisudviklingen er relativt indviklede er det vigtigt med en stor fastholdelsesgrad i medarbejder staben. Det kan derfor med glæde konstateres at der er en meget lille udskiftning blandt regionsansvarlige kunderådgivere samt i virksomheden som helhed. Salg Energi Danmark Pulje Resulatatet i største og bedste sælgende produkt Energi Danmark Pulje blev igen en succés. DKK/MWh 460,00 440,00 420,00 400,00 80,00 60,00 40,00 20,00 00, Pulje 2008 Vestdanmark Produktet er et alternativt til at indgå en fastpris aftale og sikrer, at kunden får en fast pris der afspejler de muligheder, der har været for at prissikre elleverancen, gennem den periode kunden har været med i puljen DK BASE DKK DK Middel DKK PULJE 2008 DKK Resultatet af grundkraftpriser i puljen til levering i år 2008 ligger fra 336,50 til 434,00 DKK/MWh. Året 2008 gik til levering i hhv. 418,20 DKK/ MWh for Vestdanmark og 429,50 DKK/MWh for Østdanmark. Produktion og balance Året prægedes set fra en producent synsvinkel af generelt lave priser på el. Således var produktion på gasmotoranlæg i lange perioder af året urentabel. Flere producenter lagde derfor hele eller store dele af deres produktion i reservemarkedet for opregulering og sikrede derigennem økonomien i driften af anlæggene. Energi Danmark var således en aktiv rådgiver i forbindelse med den daglige planlægning af producentens varme- og el-produktion. Det udviklede software til optimering af varmeproduktionen blev derfor også en vigtig brik for mange gartnerier og kraftvarmeværker. Udover opregulering var Energi Danmark også aktiv med nedreguleringspuljer i både Vest- og Østdanmark. Dermed er Energi Danmark aktiv med alle fire typer reguleringspuljer. Finansielle handler blev igen i 2007 et vigtigt instrument for producenterne. De generelt lave elpriser muliggjorde i perioder sikring af det statslige grundbeløb. Med finansielle afdækninger sikrede mange producenter sig mod et stigende el-marked, hvor selv små stigninger betød at store reduktioner i grundbeløbet. På de afholdte kundedage var netop sikring af cashflow og budgetter gennem finansielle handler et af hovedemnerne. Pulje 2008 Østdanmark DKK/MWh 480,00 460,00 440,00 420,00 400,00 80,00 60,00 40,00 20,00 00,00 DK2 BASE DKK DK2 Middel DKK PULJE 2008 DKK Porteføljeforvaltning til førende skandinaviske virksomheder via Elektra A/S Elektra Energihandel TM Elektra A/S er et 100 % ejet datterselskab af. Selskabet har i 2007 æn- Årsrapport 2007 Side 18

19 Ledelsesberetning dret hovednavn fra Elektra Energihandel A/S til Elektra A/S. Med udgangspunkt i det nordiske marked for el tilbyder Elektra porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. Det geografiske forretningsområde dækker hele Skandinavien. Elektras porteføljekunder tilbydes en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. I årene efter fusionen den 1. januar 2005 har selskabet befæstet sin position som en af de væsentligste aktører indenfor porteføljeforvaltning på energiområdet i Danmark. På porteføljeområdet er Elektra således blandt de førende på det danske marked, og referencelisten omfatter flere markante virksomheder, der har valgt at skifte de traditionelle leveranceaftaler ud med en porteføljeaftale med Elektra. Selskabet har endvidere formået at udbygge sit geografiske forretningsområde til hele Skandinavien, herunder primært Sverige og Finland, nu i et tæt samarbejde med søsterselskabet Energi Försäljning Sverige. Fusionen skabte en slagkraftig danskejet energihandelskoncern med stor synergieffekt for begge selskaber, ligesom der blev skabt mulighed for fortsat at forbedre selskabernes konkurrenceevne og til stadighed tilbyde kunderne nye produkter og kompetent rådgivning. Med den nye fælles styrke har selskabet befæstet sin position på det danske og udenlandske energimarked. Ved indgangen til 2007 har Elektra udelukkende fokuseret på at varetage kundeinteresser og rådgivning indenfor porteføljeforvaltning. På trods af indtjeningsmulighederne ønsker selskabet heller ikke fremover nogen form for egne beholdninger og dermed risikoeksponering - i bøgerne. Aktiviteter og risikoeksponeringer som disse vil fortsat alene blive udført i moderselskabet Energi Danmark. Selskabets risici er dermed reduceret markant. Det er ambitionen fremover, fortsat at være det førende selskab indenfor porteføljeforvaltning på det danske marked, men også at tilbyde et seriøst alternativ til øvrige skandinaviske kunder. Midlet er individuelt tilpasset rådgivning, der nøje er afstemt med den enkelte kundes behov og risikoprofil. Fokusering på og minimering af kundernes risici i det kraftigt varierende el-marked bliver en af hovedopgaverne for Elektra i Risikominimeringen sker i samråd med kunden og gennem Elektra s konstante overvågning af markedet, hvor anbefalinger på gunstige købetidspunkter skal sikre den mest optimale og, frem for alt, stabile el-pris. Udfordringen for Elektra tager således fortsat udgangspunkt i et stigende krav om dyb indsigt i de begivenheder, der får afgørende betydning for den kommende prisdannelse. Selskabets fortsatte succes på porteføljeområdet afhænger således helt klart af evnen til at omsætte denne indsigt og forståelse heraf til en effektiv og professionel rådgivning og dermed risikostyring for selskabets kunder. Med fortsat høj fokus på selskabets kernekompetence - porteføljeforvaltning - og med Energi Danmark organisation som en del af platformen, forventes Elektra fortsat at være en særdeles attraktiv, professionel og konkurrencedygtig samarbejdspartner på porteføljeforvaltningsområdet for større virksomheder i Skandinavien og udbygge forretningsaktiviteterne i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed, og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Årsrapport 2007 Side 19

20 Ledelsesberetning Salg til erhvervskunder i Sverige via Energi Försäljning Sverige AB. Energi Försäljning Sverige AB er et 100 % ejet datterselskab af. Energi Försäljning Sverige har fået en fantastisk modtagelse på det svenske marked, og det første regnskabsår er gået efter forventningerne. Der har været et stort behov for en ny samarbejdspartner på markedet, som Energi Försäljning Sverige opfylder. elpris på lang sigt. Med en unik position på det svenske marked og fokus på erhvervskunder og den offentlige sektor tilbydes et bredt sortiment af produkter, der tilpasses den enkelte kundes behov, og sammen med Energi Danmark og søsterselskabet Elektra er der skabt en god platform til at skabe Sveriges bedste elhandelsselskab med en effektiv organisation og smidige løsninger. Energi Danmark International A/S Energi Danmark International A/S er et 100 % ejet datterselskab af. Ambitionen er at skabe Sveriges bedste elhandelsselskab. De fleste medarbejdere i selskabet har stor erfaring med elmarkedet inden for flere områder som indkøb, analyse, risikohåndtering og salg, erfaringer der blandt andet er hentet hos andre selskaber i branchen. Dermed er der sikret en bred viden, som gør at selskabet står stærkt på alle forretningsområder. Medarbejderne er engagerede og er parate til at yde kunderne den service de efterspørger. Det svenske elmarked udvikler sig kontinuerligt og bliver mere og mere komplekst. Denne udvikling stiller store krav til gode samarbejdspartnere, som kan tyde de forskellige signaler der kommer fra råvaremarkeder, finansielle markeder, politiske beslutninger og lignende. Konjunkturerne får større og større indflydelse på elprisen, og i løbet af 2007 har man oplevet store forskelle mellem spotpriser og terminspriser kraftigt påvirket af forholdene på det europæiske marked. Virksomhedskunderne, som er selskabets målgruppe, oplever derfor et stigende behov for at have en kompetent samarbejdspartner, som kan blive en væsentlig del af værdikæden. Derfor opsøger Energi Försäljning Sverige langsigtede samarbejdspartnere, som man kan hjælpe ved at finde den optimale løsning og den rigtige 2007 blev året, hvor der for alvor kom gang i de internationale projekter. Selskabets første regnskabsår har været et tilfredsstillende år. Energi Danmark International s Loss Reduction Service er blevet introduceret med succes i Bolivia, Thailand og Malaysia, med baggrund i projekter finansieret af henholdsvis Danidas B2B for Bolivias vedkommende og af Danidas Partner Facility Programme for Thailand og Malaysia. Fundamentet i denne service er et internet baseret beregningsværktøj, som med kundernes egne data indlagt kan foretage optimeringsberegninger med hensyn til nettab på kundernes el-distributionsnet og levere forslag til omkoblinger i distributionsnettet, således at nettabet minimeres. Et reduceret nettab medfører lavere omkostninger for kunden samt mindskede udslip af diverse drivhusgasser. Ligeledes beregner programmet belastningen på distributionstransformerne, således at der hurtigt kan skabes et overblik over belastningen og de tilhørende tab. På baggrund af disse beregninger vil det let kunne ses, om der er en TM Årsrapport 2007 Side 20

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere