1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 8.00 Revisionsdato: 14/10/2012 Erstatter Dato: 04/06/2012 Transport versions nummer: 3.00 (16/11/2011) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt Primer 94 Produkt identifikations numre Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Primer 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: 1.4 Nødtelefon Giftlinien Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.): Produkt registreringsnummer: Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Brandfarlig Væske: Kategori 2.Hudætsning/-/Irritation: Kategori 2 (Skin Corr. 2). Aspirationsfare: Kategori 1.Specifik målorgantoksicitet: Kategori 3. Akut Toksicitet for Vandmiljøet: Kategori 1. Kronisk Toksicitet for Vandmiljøet: Kategori 1. Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Fareidentifikation: Meget brandfarlig; F; R11 Side: 1 af 31

2 Skadelig; Xn; R20/21 Skadelig; Xn; R65 Irriterende for huden; Xi; R38 Miljøfarlig; N; R50/53 For fuld tekst af R-sætninger, se sektion Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 SIGNAL ORD FARLIG! Symboler: GHS02 (Flamme) GHS07 (Udråbstegn) GHS08 (Sundhedsfarer) GHS09 (Miljø) Pictogrammer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. % af Vægt Cyclohexan FARESÆTNINGER: H225 H315 H304 H336 H410 Meget brandfarlig væske og dampe. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. FORHOLDSREGLER VED BRUG Forebyggelse: P210 P273 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet Reaktion: P331 Fremprovoker IKKE opkast P301 + P310 Ved indtagelse: Kontakt omgående læge eller Giftlinjen på P370 I tilfælde af brand: P378G Brug et brandslukningsmiddel der er beregnet til brandfarligt væske og faststoffer såsom tørt kemikalie eller kuldioxid Bortskaffelse: P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/regional/national/international lovgivning. SUPPLERENDE INFORMATION Supplerende Faresætninger: EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Side: 2 af 31

3 EUH208 Indeholder Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700). Kan udløse en allergisk reaktion. 2,33% af blandingen består af komponenter af akut oral toksicitet. 2,33% af blandingen som består af komponenter med ukendt akut hud giftighed. 3,55% af blandingen består af komponenter med ukendt akut toksicitet ved indånding. Indeholder 34,53% af indholdsstofferne med ukendt fare for det akvatiske miljø. Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Meget brandfarlig Skadelig Miljøfarlig Indeholder: Cyclohexan; Xylen Risikosætninger: R11 Meget brandfarlig. R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R38 Irriterer huden. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Sikkerhedssætninger: S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S23A Undgå indånding af dampe. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker S62 S61 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning Særlige fællesskabsbestemmelser vedrørende etikettering af bestemte stoffer: Indeholder 4,4'-Isopropylidendiphenol-Epichlorhydrin polymer. Kan udløse en allergisk reaktion. Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger. Noter vedrørende etikettering: For beholdere<= 125 ml, anvend F, Xn, N, R20/21-65-(3M)3109-(3M)1100, S36/37-62-(3M) Andre farer Ingen kendte Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation Cyclohexan EINECS F:R11; Xn:R65; Xi:R38; N:R50/53; R67 - Nota 4 (EU) Side: 3 af 31

4 Xylen EINECS Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (CLP) Aquatic Acute 1, H400 (Selvklassificeret) Xn:R20-21; Xi:R38; R10 - Nota C (EU) Ethylbenzen EINECS Ethanol EINECS Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR P) TS - Handelshem melighed Ethylacetat EINECS Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315 - Nota C (CLP) 1-10 F:R11; Xn:R20 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332 (CLP) 5-10 F:R11 (EU) 1-5 Flam. Liq. 2, H225 (CLP) 1-5 F:R11; Xi:R36; R66; R67 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 (CLP) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med < 1,5 Polypropylen, Chloreret Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) NLP ,1-1 Xi:R36-38; N:R51/53; R43 (EU) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Hud Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) Aquatic Chronic 3, H412 (Selvklassificeret) Methanol EINECS ,1-1,0 F:R11; T:R /23; T:R39/24; T:R39/25 (EU) Toluen EINECS Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H301; STOT SE 1, H370 (CLP) < 0,5 Repr.Cat.3:R63; F:R11; Xn:R48/20; Xn:R65; Xi:R38; R67 - Nota 4 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Repr. 2, H361d; STOT SE 3, H336; STOT RE 1, H372 (CLP) Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R- og H-sætning, der refereres til i denne sektion. Side: 4 af 31

5 Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstående indholdsstoffer. For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vpbt, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad Ethylbenzen ( ) Er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer (Grænseværdilisten, Bilag 3.6) For begrænsinger ved brug se: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget på kræftlisten og nævnt i dette afsnit. Ethylbenzen ( ) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljøstyrelse Methanol ( ) Er nævnt på den Danske liste over uønskede stoffer. Toluen ( ) Er nævnt på den Danske liste over uønskede stoffer. Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjenkontakt: Skyl straks med store mængder vand i mindst 15. minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er lettet at tage ud. Fortsæt skyldning. Søg straks lægehjælp. Hudkontakt: Skyl straks med sæbe og vand. Tilsmudset tøj tages straks af og vaskes før det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstår - søg lægehjælp. Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp. Ved Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge. 4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og forsinkede se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling Ikke anvendeligt 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel egnet til brandfarlige væsker eller gasser såsom tørstof (pulverslukker) eller kuldioxid. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan sprænges. Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter Stof Kulilte Kuldioxid Hydrogenchlorid Forhold Ved Forbrænding Ved Forbrænding Ved Forbrænding 5.3 Råd til brandslukningspersonale Side: 5 af 31

6 Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at afkøle beholdere og overflader, som er udsat for varmen og derved forhindre sprængning. 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Evakuer området. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Ventiler området. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, sørg for mekanisk ventilation til at sprede eller udblæse dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan være antændelseskilde og kan forårsage at brandfarlige gasser og dampe i området med spild går i brand eller eksploderer. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr. 6.2 Miljømæssige forholdsregler Undgå udledning til miljøet. Ved større spild, afdæk afløb og lav afskærmning for at forebygge at stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljøet. 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning Spild opsamles. Dæk spild med brandslukkende skum. Det anbefales at anvende en egnet "aqueous film forming foam" (AFFF). Dæk med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsætning af et absorberende materiale ikke fjerner risikoen for at det er giftigt, ætsende eller brændbart. Skal opsamles med værktøj som ikke danner gnister. Opbevares i metalbeholder. Ventilér området med frisk luft. Læs og følg sikkerhedsforanstaltningerne på Leverandørbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt). Kun til industriel eller professionel brug. Må ikke anvendes i lukkede rum med svag eller ingen ventilation. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Beholder og modtageudstyr forbindes/ potentialudlignes. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Undgå udledning til miljøet. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend sko med lav statisk elektricitet eller jordforbindelse. Anvend de påkrævede personlige værnemidler (som f.eks. handsker, åndedrætsværn...). 7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed Opbevares på et godt ventileret sted. pbevares køligt. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varmekilder. Holdes væk fra syrer. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. Opbevares på et velventileret sted og efter Justitsministeriets regler. Brandfareklasse: I 1 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler Side: 6 af 31

7 8.1 Kontrol parametre Erhvervsmæssige grænseværdier Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ myndighed Ethylbenzen Danmark OEL'er: Toluen Danmark OEL'er: Cyclohexan Danmark OEL'er: Xylen Danmark OEL'er: Ethylacetat Danmark OEL'er: Ethanol Danmark OEL'er: Methanol Danmark Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time-Weighted-Average STEL: Short Term Exposure Limit ppm: parts per million mg/m3: milligram per m3 CEIL: Loftsværdi OEL'er: Begrænsningstype Supplerende kommentarer TWA(8 timer):217 mg/m3(50 ppm) TWA(8 timer):94 mg/m3(25 Hud Notat ppm) TWA(8 timer):172 mg/m3(50 ppm) TWA(8 timer):109 mg/m3(25 Hud Notat ppm) TWA(8 timer):540 mg/m3(150 ppm) TWA(8 timer):1900 mg/m3(1000 ppm) TWA(8 timer):260 mg/m3(200 Hud Notat ppm) 8.2 Eksponeringskontrol 8.3 maskinmæssig kontrol Anvend eksplosions-sikkert ventilationsudstyr. Sørg for egnet lokal udsugning ved åbne beholdere. Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation til at kontrollere luftbårne udsættelser er under relevante evante grænseværdier og/eller kontroller støv/røg/ /gas/tåge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrækkeligt, så anvend åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Følgende typer øjenværn anbefales: Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne. Hud/hånd beskyttelse Bær beskyttelseshandsker. Handsker lavet af følgende materialer anbefales: Fluoroelastomer Polyvinylalkohol (PVA) Beskyttelse af åndedrætsorganer Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. En eksponeringsvurdering kan være nødvendig for at beslutte om åndedrætsværn er påkrævet. Hvis der er behov for åndedrætsværn, så brug åndedrætsværn som del af det fulde beskyttelse af åndedrætsudstyr. Baseret på resultaterne af eksponeringsvurderingen, vælg fra følgende åndedrætsværntype(r) for at reducere indåndingseksponeringen. Halv- eller helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A. Europæiske standarder (CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143 Side: 7 af 31

8 Spørgsmål omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af åndedrætsværn Såfremt malkoden medfører mere restriktiv type åndedrætsværn (værnemidler) - skal vurderingen af værnemidler være i henhold til retningslinierne nævnt i malkodebekendtgørelsen. 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Væske Specifik Fysisk Form: Væske Udseende/Lugt Ravfarvet med lugt af opløsningsmiddel. ph Ikke Anvendelig Kogepunkt/kogepunktsinterval 76,7 ºC Smeltepunkt Ikke Anvendelig Brændbarhed (fast stof, gas) Brandfarlig Væske: Kategori 2. Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt -20 ºC [Testmetode:Lukket kop (CC)] Selcantændelig temperatur Ingen data til Brandfarlige Begrænsninger (LEL) 1 % Brandfarlige Begrænsninger (UEL) 11 % Damptryk 9.065,9 Pa 20 ºC ] Relativ Densitet 0,82 25 ºC ] [Ref Std:Vand=1] Vandopløselighed Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Fordampningshastighed Dampmassefylde Ubetydelig Ingen data til Ingen data til Ingen data til Viskositet 0,001-0,035 Pa-s 23 ºC ] Densitet 0,82 g/ml 9.2 Anden information Farlige Luft Forurenende Stoffer 35,2-45,3 vægt % [Testmetode:Beregnet] Farlige Luft Forurenende Stoffer <=15,11 lb HAPS/lb solids [Testmetode:Beregnet] Flygtige Organiske Bestanddele (VOC) 781 g/l [Testmetode:beregnet SCAQMD regel 443.1] [Detaljer:low solids less exempts] Procent flygtig 95,3-97 vægt % [Testmetode:Estimeret] VOC Less H2O & Undtagne Opløsningsmidler <=97 % [Testmetode:beregnet per CARB titel 2] 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette materiale kan være reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette punk 10.2 Kemisk stabilitet Stabil Sandsynlighed for farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke forekomme Forhold, der skal undgås Side: 8 af 31

9 Varme Gløder og/eller ild 10.5 Uforenelige materialer Stærke oxidationsmidler 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Stof Ingen kendte. Forhold 11: Toksikologiske oplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed. Derudover bør Toksikologisk data på stoffer ikke være reflekteret i materialet og/eller tegn eller symptomer på eksponering, fordi et indholdsstof kan være tilstede under grænseværdien for etikettering, der er måske ikke mulighed for at blive eksponeret for stoffet eller data er måske ikke relevant for materialet som en helhed Information om Toksikologiske egenskaber Tegn og Symptomer på Eksponering Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer: Øjenkontakt: Moderat irritation af øjnene med symptomer som rødme, hævelser, smerter, tårer og sløret syn. Hudkontakt: Kan være farlig ved hudkontakt. Mild hudirritation: Tegn/symptomer kan være lokal rødme, hævelse, kløe og tør hud. Allergisk hudreaktion med symptomer som rødme, hævelser, blister og kløe. Indånding: Kan være farlig ved indånding. Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen. Kan ved indånding medføre effekter på målorganer. Indtagelse: kemisk lungebetændelse (hvis produktet kommer i lungerne) med symptomer som hosten, åndedrætsbesvær, hiven efter vejret, hosten blod op. Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Kan ved indtagelse medføre effekter på målorganer. Effekter på Mål-Organ(er): Påvirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, sløvhed, ukoordinerede bevægelser, kvalme, nedsat reaktionstid, sløret tale, ugidelighed og bevidstløshed. Symptomer kan være påvirkning af hørelsen, balanceproblemer og ringen for ørene. Vedvarende og gentagen udsættelse: Neurologiske effekter: symptomer kan være ændringer i personlighed, koordineringsvanskeligheder, følelsesløshed, snurren eller følelsesløshed i fingre eller tæer, svaghed, skælven og/eller ændringer i blodtryk og hjerterytme. Reproduktions/Udviklings (fostre) Toksicitet: Indeholder et eller flere stoffer, som kan medføre fosterskader eller anden reproduktionsskade. kræftfremkaldende: Indeholder et eller flere stoffer, som kan medføre kræft. Side: 9 af 31

10 Supplerende information: Dette produkt indeholder Ethanol. Alkoholiske drikkevarer og Ethanol i alkoholiske drikkevarer er blevet klassificeret af IARC (the International Agency for Research on Cancer) som værende kræftfremkaldende for mennesker. Der er desuden data som forbinder menneskets indtagelse af alkoholiske drikkevarer med udviklingsmæssig toksicitet og lever toksicitet. Udsættelse for Ethanol under forventet brug af dette produkt forventes ikke at kunne medføre kræft, udviklings toksicitet eller lever toksicitet. Toksikologisk Data Akut Toksicitet Navn Rute Arter / Typer Værdi Overordnede produkt Dermal Ingen testdata til ; beregn ATE3.646 mg/kg Overordnede produkt Indånding-Dampe(4 Timer) Ingen testdata til ; beregn ATE31 Overordnede produkt Indtagelse Ingen test data til ; beregnet ATE >5.000 mg/kg Cyclohexan Dermal Rotte LD50 > mg/kg Cyclohexan Indtagelse Rotte LD mg/kg Xylen Dermal Kanin LD50 > mg/kg Xylen Indånding-Dampe (4 Rotte LC50 29 timer) Xylen Indtagelse Rotte LD mg/kg Ethylbenzen Dermal Kanin LD mg/kg Ethylbenzen Indånding-Dampe (4 Rotte LC50 17 timer) Ethylbenzen Indtagelse Rotte LD mg/kg Ethanol Dermal Kanin LD50 > mg/kg Ethanol Indånding-Dampe (4 Rotte LC timer) Ethanol Indtagelse Rotte LD mg/kg Ethylacetat Dermal Kanin LD50 > mg/kg Ethylacetat Indånding-Dampe (4 Rotte LC50 71 timer) Ethylacetat Indtagelse Rotte LD mg/kg Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR. Ingen data til P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Dermal Guinea pig LD50 > Polypropylen, Chloreret 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg Polypropylen, Chloreret Methanol Dermal LD50 estimeret til at være mg/kg Methanol Indånding-Dampe LC50 estimeret til at være Methanol Indtagelse LD50 estimeret til at være mg/kg Bisphenol-A-diglycidylether, Dermal Rotte LD50 > mg/kg reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-A-diglycidylether, Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Toluen Dermal Rotte LD mg/kg Toluen Indånding-Dampe (4 Rotte LC50 30 timer) Toluen Indtagelse Rotte LD mg/kg ATE = Akut Toksicitets Estimat Side: 10 af 31

11 Ætsningsfare på huden/irritation Navn Arter / Typer Værdi Cyclohexan Mildt irriterende Xylen Kanin Mildt irriterende Ethylbenzen Kanin Mildt irriterende Ethanol Kanin Ingen særlig irritation Ethylacetat Kanin Minimal irritation. Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR Ingen data til 5984P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Minimal irritation. Chloreret Methanol Kanin Mildt irriterende Bisphenol-A-diglycidylether, Kanin Mildt irriterende reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Toluen Kanin Lokalirriterende Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Cyclohexan Kanin Mildt irriterende Xylen Kanin Mildt irriterende Ethylbenzen Moderat irriterende Ethanol Kanin Moderat irriterende Ethylacetat Kanin Mildt irriterende Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR Ingen data til 5984P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Mildt irriterende Chloreret Methanol Kanin Moderat irriterende Bisphenol-A-diglycidylether, Kanin Moderat irriterende reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Toluen Kanin Moderat irriterende Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Værdi Cyclohexan Ingen data til Xylen Ingen data til Ethylbenzen Ikke sensibiliserende Ethanol Ethylacetat Guinea pig Ikke sensibiliserende Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR Ingen data til 5984P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Ingen data til Chloreret Methanol Guinea pig Ikke sensibiliserende Bisphenol-A-diglycidylether, Sensibiliserende reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Toluen Guinea pig Ikke sensibiliserende Sensibilisering af åndedrætsorganerne Navn Arter / Typer Værdi Cyclohexan Ingen data til Xylen Ingen data til Ethylbenzen Ingen data til Ethanol Ingen data til Ethylacetat Ingen data til Side: 11 af 31

12 Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Chloreret Methanol Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Toluen Ingen data til Ingen data til Ingen data til Ingen data til Kimcelle Mutagenicitet Navn Rute Værdi Cyclohexan In Vitro Ikke mutagent Cyclohexan In Vivo Xylen In Vitro Ikke mutagent Xylen In Vivo Ikke mutagent Ethylbenzen In Vivo Ikke mutagent Ethylbenzen In Vitro Ethanol In Vitro Ethanol In Vivo Ethylacetat In Vitro Ikke mutagent Ethylacetat In Vivo Ikke mutagent Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR Ingen data til 5984P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Ingen data til Chloreret Methanol In Vitro Methanol In Vivo Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = In Vivo Ikke mutagent 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) In Vitro Toluen In Vitro Ikke mutagent Toluen In Vivo Ikke mutagent kræftfremkaldende Navn Rute Arter / Typer Værdi Cyclohexan Ingen data til Xylen Dermal Rotte Ikke carcinogent Xylen Indtagelse Mange dyrearter Ikke carcinogent Xylen Indånding data, men data er en klassificering Ethylbenzen Indånding Mange dyrearter Kræftfremkaldende Ethanol Indtagelse Mange dyrearter data, men data er en klassificering Ethylacetat Ingen data til Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR. Ingen data til P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Chloreret Ingen data til Side: 12 af 31

13 Methanol Indånding Mange dyrearter Ikke carcinogent Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Dermal Mus data, men data er en klassificering Toluen Dermal Mus data, men data er en klassificering Toluen Indtagelse Rotte data, men data er en klassificering Toluen Indånding Mus data, men data er en klassificering Reproduktionstoksicitet Reproduktions- og/eller Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Cyclohexan Indånding Ikke reproduktionsskadelig for kvinder. Cyclohexan Indånding Ikke reproduktionsskadelig for mænd. Cyclohexan Indånding nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til klassificering. Xylen Indtagelse Ikke reproduktionsskadelig for kvinder. Xylen Indtagelse Ikke reproduktionsskadelig for mænd. Xylen Indånding noget positivt data omkring kvindelig reproduktion, men data er utilstrækkelig som grundlag for klassificering. Xylen Indtagelse nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til klassificering. Xylen Indånding nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til klassificering. Ethylbenzen Indånding nogle positive udviklingsdata, men data er ikke Resultat Rotte NOAEL 24 Rotte NOAEL 24 Rotte NOAEL 6,9 Mus Mus Mus Mange dyrearter NOAEL NOAEL NOAEL Ikke til NOAEL Ikke til NOAEL Ikke til Rotte NOAEL 4,3 Eksponeringsvarigh ed 2 generation 2 generation 2 generation 103 uger 103 uger Arbejdsmæssig eksponering under organogenesis under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden før og under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden Side: 13 af 31

14 tilstrækkelig til klassificering. Ethanol Indånding Ikke udviklingsskadelig. Ethanol Indtagelse nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til klassificering. Ethanol Indtagelse Giftig for reproduktion og for fostre Ethylacetat Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Chloreret Ingen data til Ingen data til Ingen data til Methanol Indtagelse nogen positive data for mænds reproduktion, men data er utilstrækkelig til klassifikation. Methanol Indtagelse Giftig for reproduktion Methanol Indånding Giftig for reproduktion Methanol Indånding Giftig for reproduktion og for fostre Bisphenol-Adiglycidylether, Indtagelse Ikke reproduktionsskadelig reaktionsprodukt;ho for kvinder. mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodukt;ho mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodukt;ho mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Indtagelse Dermal Ikke reproduktionsskadelig for mænd. Ikke udviklingsskadelig. Rotte NOAEL 38 Rotte Rotte NOAEL NOAEL N/A NOAEL Mus LOAEL Mus NOAEL 1,3 Mus NOAEL 1,3 Rotte NOAEL 750 Rotte NOAEL 750 Kanin NOAEL 300 under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden før og under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden 21 dage under organogenesis under organogenesis 2 generation 2 generation under organogenesis Side: 14 af 31

15 Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodukt;ho mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Indtagelse Ikke udviklingsskadelig. Toluen Indånding noget positivt data omkring kvindelig reproduktion, men data er utilstrækkelig som grundlag for klassificering. Toluen Indånding nogen positive data for mænds reproduktion, men data er utilstrækkelig til klassifikation. Toluen Indtagelse Giftig for reproduktion Toluen Indånding Giftig for reproduktion Amning Rotte NOAEL 750 NOAEL Ikke til Rotte NOAEL 2,3 Rotte LOAEL 520 NOAEL Ikke til 2 generation Arbejdsmæssig eksponering 1 generation under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden Giftig og/eller misbrug Navn Rute Arter / Typer Værdi Xylen Indtagelse Mus Medfører ingen effekt ved eller via amning. Mål-Organ(er) Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Cyclohexan Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Cyclohexan Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Xylen Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Xylen Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Xylen Indånding øjne LOAEL 0,09 Irritation. Positiv Rotte NOAEL 3,5 Xylen Indånding Lever Mange Ingen data. Side: 15 af 31

16 Xylen Indtagelse Påvirkning af centranervesyst emet Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Xylen Indtagelse øjne Ethylbenzen Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Ethylbenzen Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Ethanol Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Ethanol Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Ethanol Indtagelse Påvirkning af centranervesyst emet Ethanol Indtagelse Nyre og/eller Blære Ethylacetat Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Ethylacetat Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Ethylacetat Indtagelse Påvirkning af centranervesyst emet Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR P) 2,5- Furandion, reaktionsprod ukt med Polypropylen, Chloreret Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Ingen data til Ingen data til Methanol Indånding blindhed Medfører skade på organer dyrearter Mange dyrearter Rotte NOAEL 250 mg/kg r og dyr Ikke anvendelig LOAEL 2,6 30 minutter LOAEL 9,4 Ingen data. NOAEL N/A Hund NOAEL mg/kg Arbejdsmæssig eksponering Side: 16 af 31

17 Methanol Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Methanol Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Methanol Indtagelse blindhed Medfører skade på organer Methanol Indtagelse Påvirkning af Kan medføre centranervesyst sløvhed eller emet svimmelhed. Toluen Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Toluen Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Toluen Indånding Immum system Toluen Indtagelse Påvirkning af centranervesyst emet Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Rotte Mus NOAEL 0,004 Ingen data. 6 timer Giftig og/eller misbrug Giftig og/eller misbrug 3 timer Giftig og/eller misbrug Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Cyclohexan Dermal hud Kan forårsage NOAEL N/A organskader ved gentagende eller vedvarende eksponering Cyclohexan Indånding Lever Rotte NOAEL dage Cyclohexan Indånding Høresystemet Cyclohexan Indånding Nyre og/eller Blære Cyclohexan Indånding hæmatopoietisk system Cyclohexan Indånding perifære nervesystem Alle data er negative Rotte NOAEL 1,7 Kanin NOAEL 2,7 90 dage 10 uger Mus NOAEL uger Rotte NOAEL 8,6 30 uger Side: 17 af 31

18 Xylen Indånding nervesystemet Medfører skade på organer ved gentagende eller vedvarende eksponering. Xylen Indånding Høresystemet Kan forårsage organskader ved gentagende eller vedvarende eksponering Xylen Indånding Lever Xylen Indånding hjerte Hormonsystem hæmatopoietisk system muskler Nyre og/eller Blære Åndedrætsværn Alle data er negative Xylen Indtagelse Høresystemet Xylen Indtagelse Nyre og/eller Blære Xylen Indtagelse Lever Xylen Indtagelse hjerte hud Hormonsystem knogler, tænder, negle og/eller hår hæmatopoietisk system Immum system nervesystemet Åndedrætsværn Ethylbenzen Indånding Nyre og/eller Blære Ethylbenzen Indånding hæmatopoietisk system Alle data er negative Ethylbenzen Indånding Høresystemet Rotte LOAEL 0,4 Rotte LOAEL 7,8 Mange dyrearter Mange dyrearter NOAEL 3,5 Rotte NOAEL 900 Rotte NOAEL Mange dyrearter Mus NOAEL Rotte NOAEL 1,1 Rotte NOAEL 3,4 Rotte NOAEL 2,4 4 uger 5 dage 13 uger 2 uger 90 dage 103 uger 2 år 28 dage 5 dage Side: 18 af 31

19 Ethylbenzen Indånding Hormonsystem Ethylbenzen Indånding knogler, tænder, negle og/eller hår muskler Ethylbenzen Indånding hjerte Immum system Åndedrætsværn Ethylbenzen Indtagelse Lever Nyre og/eller Blære Alle data er negative Alle data er negative Ethanol Indånding Lever Ethanol Indånding hæmatopoietisk system Immum system Ethanol Indtagelse Lever Medfører skade på organer ved gentagende eller vedvarende eksponering. Ethanol Indtagelse Nyre og/eller Blære Ethylacetat Indånding Hormonsystem Lever nervesystemet Ethylacetat Indånding hæmatopoietisk system Ethylacetat Indtagelse hæmatopoietisk system Lever Nyre og/eller Blære Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR P) 2,5- Furandion, reaktionsprod ukt med Ingen data til Ingen data til Mus NOAEL 3,3 Mange dyrearter Mange dyrearter NOAEL 4,2 NOAEL 3,3 Rotte NOAEL 680 Kanin NOAEL N/A 103 uger 90 dage 2 år 6 måneder Rotte NOAEL dage NOAEL N/A Hund NOAEL Rotte NOAEL 0,043 7 dage 90 dage Kanin LOAEL dage Rotte NOAEL dage Side: 19 af 31

20 Polypropylen, Chloreret Methanol Indånding Lever Alle data er negative Methanol Indånding Åndedrætsværn Alle data er Methanol Indtagelse Lever nervesystemet Bisphenol-Adiglycidylethe r, reaktionsprod ukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyhar piks med mv < eller = 700) Bisphenol-Adiglycidylethe r, reaktionsprod ukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyhar piks med mv < eller = 700) Bisphenol-Adiglycidylethe r, reaktionsprod ukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyhar piks med mv < eller = 700) negative Dermal Lever Dermal nervesystemet Alle data er negative Indtagelse Høresystemet hjerte Hormonsystem hæmatopoietisk system Lever øjne Nyre og/eller Blære Toluen Indånding Høresystemet nervesystemet øjne Lugtesystemet Alle data er negative Medfører skade på organer ved gentagende eller vedvarende eksponering. Toluen Indånding Åndedrætsværn Toluen Indånding hjerte Lever Nyre og/eller Blære Toluen Indånding Hormonsystem Rotte NOAEL 6,55 Rotte NOAEL 13,1 Rotte NOAEL Rotte NOAEL Rotte NOAEL Rotte NOAEL Rotte LOAEL 2,3 Rotte NOAEL 11,3 Rotte NOAEL 1,1 4 uger 6 uger 90 dage 2 år 13 uger 28 dage Giftig og/eller misbrug 15 måneder 15 uger 4 uger Toluen Indånding Immum system Mus 20 dage Side: 20 af 31

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 8882 High Gel støbemasse Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER Udfærdigelsesdato: 11.12.2014 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL X-POWER SERVICERENS BENZIN Produktkode: PR-nr.: 3250 Under

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2010, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M ESPE IMPREGUM PENTA SOFT/ IMPREGUM PENTA SOFT MB/ IMPREGUM PENTA H DUOSOFT/ IMPREGUM PENTA SOFT HB Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 12/12/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: RRFF4000 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

3M A/S Fabriksparken Glostrup

3M A/S Fabriksparken Glostrup M A/S Fabriksparken 15 2600 Glostrup 3 = Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 = Erstatter den 03/12/07 Udskrevet : 09/11/10 side 1 af 12 Copyright, 2010, 3M Selskab. Alle rettigheder

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M SCOTCH-WELD Epoxy Adhesive DP-110, Clear Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere