1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 8.00 Revisionsdato: 14/10/2012 Erstatter Dato: 04/06/2012 Transport versions nummer: 3.00 (16/11/2011) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt Primer 94 Produkt identifikations numre Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Primer 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: 1.4 Nødtelefon Giftlinien Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.): Produkt registreringsnummer: Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Brandfarlig Væske: Kategori 2.Hudætsning/-/Irritation: Kategori 2 (Skin Corr. 2). Aspirationsfare: Kategori 1.Specifik målorgantoksicitet: Kategori 3. Akut Toksicitet for Vandmiljøet: Kategori 1. Kronisk Toksicitet for Vandmiljøet: Kategori 1. Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Fareidentifikation: Meget brandfarlig; F; R11 Side: 1 af 31

2 Skadelig; Xn; R20/21 Skadelig; Xn; R65 Irriterende for huden; Xi; R38 Miljøfarlig; N; R50/53 For fuld tekst af R-sætninger, se sektion Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 SIGNAL ORD FARLIG! Symboler: GHS02 (Flamme) GHS07 (Udråbstegn) GHS08 (Sundhedsfarer) GHS09 (Miljø) Pictogrammer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. % af Vægt Cyclohexan FARESÆTNINGER: H225 H315 H304 H336 H410 Meget brandfarlig væske og dampe. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. FORHOLDSREGLER VED BRUG Forebyggelse: P210 P273 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet Reaktion: P331 Fremprovoker IKKE opkast P301 + P310 Ved indtagelse: Kontakt omgående læge eller Giftlinjen på P370 I tilfælde af brand: P378G Brug et brandslukningsmiddel der er beregnet til brandfarligt væske og faststoffer såsom tørt kemikalie eller kuldioxid Bortskaffelse: P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/regional/national/international lovgivning. SUPPLERENDE INFORMATION Supplerende Faresætninger: EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Side: 2 af 31

3 EUH208 Indeholder Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700). Kan udløse en allergisk reaktion. 2,33% af blandingen består af komponenter af akut oral toksicitet. 2,33% af blandingen som består af komponenter med ukendt akut hud giftighed. 3,55% af blandingen består af komponenter med ukendt akut toksicitet ved indånding. Indeholder 34,53% af indholdsstofferne med ukendt fare for det akvatiske miljø. Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Meget brandfarlig Skadelig Miljøfarlig Indeholder: Cyclohexan; Xylen Risikosætninger: R11 Meget brandfarlig. R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R38 Irriterer huden. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Sikkerhedssætninger: S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S23A Undgå indånding af dampe. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker S62 S61 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning Særlige fællesskabsbestemmelser vedrørende etikettering af bestemte stoffer: Indeholder 4,4'-Isopropylidendiphenol-Epichlorhydrin polymer. Kan udløse en allergisk reaktion. Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger. Noter vedrørende etikettering: For beholdere<= 125 ml, anvend F, Xn, N, R20/21-65-(3M)3109-(3M)1100, S36/37-62-(3M) Andre farer Ingen kendte Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation Cyclohexan EINECS F:R11; Xn:R65; Xi:R38; N:R50/53; R67 - Nota 4 (EU) Side: 3 af 31

4 Xylen EINECS Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (CLP) Aquatic Acute 1, H400 (Selvklassificeret) Xn:R20-21; Xi:R38; R10 - Nota C (EU) Ethylbenzen EINECS Ethanol EINECS Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR P) TS - Handelshem melighed Ethylacetat EINECS Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315 - Nota C (CLP) 1-10 F:R11; Xn:R20 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332 (CLP) 5-10 F:R11 (EU) 1-5 Flam. Liq. 2, H225 (CLP) 1-5 F:R11; Xi:R36; R66; R67 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 (CLP) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med < 1,5 Polypropylen, Chloreret Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) NLP ,1-1 Xi:R36-38; N:R51/53; R43 (EU) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Hud Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) Aquatic Chronic 3, H412 (Selvklassificeret) Methanol EINECS ,1-1,0 F:R11; T:R /23; T:R39/24; T:R39/25 (EU) Toluen EINECS Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H301; STOT SE 1, H370 (CLP) < 0,5 Repr.Cat.3:R63; F:R11; Xn:R48/20; Xn:R65; Xi:R38; R67 - Nota 4 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Repr. 2, H361d; STOT SE 3, H336; STOT RE 1, H372 (CLP) Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R- og H-sætning, der refereres til i denne sektion. Side: 4 af 31

5 Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstående indholdsstoffer. For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vpbt, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad Ethylbenzen ( ) Er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer (Grænseværdilisten, Bilag 3.6) For begrænsinger ved brug se: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget på kræftlisten og nævnt i dette afsnit. Ethylbenzen ( ) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljøstyrelse Methanol ( ) Er nævnt på den Danske liste over uønskede stoffer. Toluen ( ) Er nævnt på den Danske liste over uønskede stoffer. Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjenkontakt: Skyl straks med store mængder vand i mindst 15. minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er lettet at tage ud. Fortsæt skyldning. Søg straks lægehjælp. Hudkontakt: Skyl straks med sæbe og vand. Tilsmudset tøj tages straks af og vaskes før det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstår - søg lægehjælp. Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp. Ved Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge. 4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og forsinkede se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling Ikke anvendeligt 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel egnet til brandfarlige væsker eller gasser såsom tørstof (pulverslukker) eller kuldioxid. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan sprænges. Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter Stof Kulilte Kuldioxid Hydrogenchlorid Forhold Ved Forbrænding Ved Forbrænding Ved Forbrænding 5.3 Råd til brandslukningspersonale Side: 5 af 31

6 Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at afkøle beholdere og overflader, som er udsat for varmen og derved forhindre sprængning. 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Evakuer området. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Ventiler området. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, sørg for mekanisk ventilation til at sprede eller udblæse dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan være antændelseskilde og kan forårsage at brandfarlige gasser og dampe i området med spild går i brand eller eksploderer. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr. 6.2 Miljømæssige forholdsregler Undgå udledning til miljøet. Ved større spild, afdæk afløb og lav afskærmning for at forebygge at stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljøet. 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning Spild opsamles. Dæk spild med brandslukkende skum. Det anbefales at anvende en egnet "aqueous film forming foam" (AFFF). Dæk med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsætning af et absorberende materiale ikke fjerner risikoen for at det er giftigt, ætsende eller brændbart. Skal opsamles med værktøj som ikke danner gnister. Opbevares i metalbeholder. Ventilér området med frisk luft. Læs og følg sikkerhedsforanstaltningerne på Leverandørbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt). Kun til industriel eller professionel brug. Må ikke anvendes i lukkede rum med svag eller ingen ventilation. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Beholder og modtageudstyr forbindes/ potentialudlignes. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Undgå udledning til miljøet. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend sko med lav statisk elektricitet eller jordforbindelse. Anvend de påkrævede personlige værnemidler (som f.eks. handsker, åndedrætsværn...). 7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed Opbevares på et godt ventileret sted. pbevares køligt. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varmekilder. Holdes væk fra syrer. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. Opbevares på et velventileret sted og efter Justitsministeriets regler. Brandfareklasse: I 1 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler Side: 6 af 31

7 8.1 Kontrol parametre Erhvervsmæssige grænseværdier Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ myndighed Ethylbenzen Danmark OEL'er: Toluen Danmark OEL'er: Cyclohexan Danmark OEL'er: Xylen Danmark OEL'er: Ethylacetat Danmark OEL'er: Ethanol Danmark OEL'er: Methanol Danmark Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time-Weighted-Average STEL: Short Term Exposure Limit ppm: parts per million mg/m3: milligram per m3 CEIL: Loftsværdi OEL'er: Begrænsningstype Supplerende kommentarer TWA(8 timer):217 mg/m3(50 ppm) TWA(8 timer):94 mg/m3(25 Hud Notat ppm) TWA(8 timer):172 mg/m3(50 ppm) TWA(8 timer):109 mg/m3(25 Hud Notat ppm) TWA(8 timer):540 mg/m3(150 ppm) TWA(8 timer):1900 mg/m3(1000 ppm) TWA(8 timer):260 mg/m3(200 Hud Notat ppm) 8.2 Eksponeringskontrol 8.3 maskinmæssig kontrol Anvend eksplosions-sikkert ventilationsudstyr. Sørg for egnet lokal udsugning ved åbne beholdere. Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation til at kontrollere luftbårne udsættelser er under relevante evante grænseværdier og/eller kontroller støv/røg/ /gas/tåge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrækkeligt, så anvend åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Følgende typer øjenværn anbefales: Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne. Hud/hånd beskyttelse Bær beskyttelseshandsker. Handsker lavet af følgende materialer anbefales: Fluoroelastomer Polyvinylalkohol (PVA) Beskyttelse af åndedrætsorganer Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. En eksponeringsvurdering kan være nødvendig for at beslutte om åndedrætsværn er påkrævet. Hvis der er behov for åndedrætsværn, så brug åndedrætsværn som del af det fulde beskyttelse af åndedrætsudstyr. Baseret på resultaterne af eksponeringsvurderingen, vælg fra følgende åndedrætsværntype(r) for at reducere indåndingseksponeringen. Halv- eller helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A. Europæiske standarder (CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143 Side: 7 af 31

8 Spørgsmål omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af åndedrætsværn Såfremt malkoden medfører mere restriktiv type åndedrætsværn (værnemidler) - skal vurderingen af værnemidler være i henhold til retningslinierne nævnt i malkodebekendtgørelsen. 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Væske Specifik Fysisk Form: Væske Udseende/Lugt Ravfarvet med lugt af opløsningsmiddel. ph Ikke Anvendelig Kogepunkt/kogepunktsinterval 76,7 ºC Smeltepunkt Ikke Anvendelig Brændbarhed (fast stof, gas) Brandfarlig Væske: Kategori 2. Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt -20 ºC [Testmetode:Lukket kop (CC)] Selcantændelig temperatur Ingen data til Brandfarlige Begrænsninger (LEL) 1 % Brandfarlige Begrænsninger (UEL) 11 % Damptryk 9.065,9 Pa 20 ºC ] Relativ Densitet 0,82 25 ºC ] [Ref Std:Vand=1] Vandopløselighed Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Fordampningshastighed Dampmassefylde Ubetydelig Ingen data til Ingen data til Ingen data til Viskositet 0,001-0,035 Pa-s 23 ºC ] Densitet 0,82 g/ml 9.2 Anden information Farlige Luft Forurenende Stoffer 35,2-45,3 vægt % [Testmetode:Beregnet] Farlige Luft Forurenende Stoffer <=15,11 lb HAPS/lb solids [Testmetode:Beregnet] Flygtige Organiske Bestanddele (VOC) 781 g/l [Testmetode:beregnet SCAQMD regel 443.1] [Detaljer:low solids less exempts] Procent flygtig 95,3-97 vægt % [Testmetode:Estimeret] VOC Less H2O & Undtagne Opløsningsmidler <=97 % [Testmetode:beregnet per CARB titel 2] 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette materiale kan være reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette punk 10.2 Kemisk stabilitet Stabil Sandsynlighed for farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke forekomme Forhold, der skal undgås Side: 8 af 31

9 Varme Gløder og/eller ild 10.5 Uforenelige materialer Stærke oxidationsmidler 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Stof Ingen kendte. Forhold 11: Toksikologiske oplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed. Derudover bør Toksikologisk data på stoffer ikke være reflekteret i materialet og/eller tegn eller symptomer på eksponering, fordi et indholdsstof kan være tilstede under grænseværdien for etikettering, der er måske ikke mulighed for at blive eksponeret for stoffet eller data er måske ikke relevant for materialet som en helhed Information om Toksikologiske egenskaber Tegn og Symptomer på Eksponering Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer: Øjenkontakt: Moderat irritation af øjnene med symptomer som rødme, hævelser, smerter, tårer og sløret syn. Hudkontakt: Kan være farlig ved hudkontakt. Mild hudirritation: Tegn/symptomer kan være lokal rødme, hævelse, kløe og tør hud. Allergisk hudreaktion med symptomer som rødme, hævelser, blister og kløe. Indånding: Kan være farlig ved indånding. Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen. Kan ved indånding medføre effekter på målorganer. Indtagelse: kemisk lungebetændelse (hvis produktet kommer i lungerne) med symptomer som hosten, åndedrætsbesvær, hiven efter vejret, hosten blod op. Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Kan ved indtagelse medføre effekter på målorganer. Effekter på Mål-Organ(er): Påvirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, sløvhed, ukoordinerede bevægelser, kvalme, nedsat reaktionstid, sløret tale, ugidelighed og bevidstløshed. Symptomer kan være påvirkning af hørelsen, balanceproblemer og ringen for ørene. Vedvarende og gentagen udsættelse: Neurologiske effekter: symptomer kan være ændringer i personlighed, koordineringsvanskeligheder, følelsesløshed, snurren eller følelsesløshed i fingre eller tæer, svaghed, skælven og/eller ændringer i blodtryk og hjerterytme. Reproduktions/Udviklings (fostre) Toksicitet: Indeholder et eller flere stoffer, som kan medføre fosterskader eller anden reproduktionsskade. kræftfremkaldende: Indeholder et eller flere stoffer, som kan medføre kræft. Side: 9 af 31

10 Supplerende information: Dette produkt indeholder Ethanol. Alkoholiske drikkevarer og Ethanol i alkoholiske drikkevarer er blevet klassificeret af IARC (the International Agency for Research on Cancer) som værende kræftfremkaldende for mennesker. Der er desuden data som forbinder menneskets indtagelse af alkoholiske drikkevarer med udviklingsmæssig toksicitet og lever toksicitet. Udsættelse for Ethanol under forventet brug af dette produkt forventes ikke at kunne medføre kræft, udviklings toksicitet eller lever toksicitet. Toksikologisk Data Akut Toksicitet Navn Rute Arter / Typer Værdi Overordnede produkt Dermal Ingen testdata til ; beregn ATE3.646 mg/kg Overordnede produkt Indånding-Dampe(4 Timer) Ingen testdata til ; beregn ATE31 Overordnede produkt Indtagelse Ingen test data til ; beregnet ATE >5.000 mg/kg Cyclohexan Dermal Rotte LD50 > mg/kg Cyclohexan Indtagelse Rotte LD mg/kg Xylen Dermal Kanin LD50 > mg/kg Xylen Indånding-Dampe (4 Rotte LC50 29 timer) Xylen Indtagelse Rotte LD mg/kg Ethylbenzen Dermal Kanin LD mg/kg Ethylbenzen Indånding-Dampe (4 Rotte LC50 17 timer) Ethylbenzen Indtagelse Rotte LD mg/kg Ethanol Dermal Kanin LD50 > mg/kg Ethanol Indånding-Dampe (4 Rotte LC timer) Ethanol Indtagelse Rotte LD mg/kg Ethylacetat Dermal Kanin LD50 > mg/kg Ethylacetat Indånding-Dampe (4 Rotte LC50 71 timer) Ethylacetat Indtagelse Rotte LD mg/kg Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR. Ingen data til P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Dermal Guinea pig LD50 > Polypropylen, Chloreret 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg Polypropylen, Chloreret Methanol Dermal LD50 estimeret til at være mg/kg Methanol Indånding-Dampe LC50 estimeret til at være Methanol Indtagelse LD50 estimeret til at være mg/kg Bisphenol-A-diglycidylether, Dermal Rotte LD50 > mg/kg reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-A-diglycidylether, Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Toluen Dermal Rotte LD mg/kg Toluen Indånding-Dampe (4 Rotte LC50 30 timer) Toluen Indtagelse Rotte LD mg/kg ATE = Akut Toksicitets Estimat Side: 10 af 31

11 Ætsningsfare på huden/irritation Navn Arter / Typer Værdi Cyclohexan Mildt irriterende Xylen Kanin Mildt irriterende Ethylbenzen Kanin Mildt irriterende Ethanol Kanin Ingen særlig irritation Ethylacetat Kanin Minimal irritation. Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR Ingen data til 5984P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Minimal irritation. Chloreret Methanol Kanin Mildt irriterende Bisphenol-A-diglycidylether, Kanin Mildt irriterende reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Toluen Kanin Lokalirriterende Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Cyclohexan Kanin Mildt irriterende Xylen Kanin Mildt irriterende Ethylbenzen Moderat irriterende Ethanol Kanin Moderat irriterende Ethylacetat Kanin Mildt irriterende Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR Ingen data til 5984P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Mildt irriterende Chloreret Methanol Kanin Moderat irriterende Bisphenol-A-diglycidylether, Kanin Moderat irriterende reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Toluen Kanin Moderat irriterende Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Værdi Cyclohexan Ingen data til Xylen Ingen data til Ethylbenzen Ikke sensibiliserende Ethanol Ethylacetat Guinea pig Ikke sensibiliserende Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR Ingen data til 5984P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Ingen data til Chloreret Methanol Guinea pig Ikke sensibiliserende Bisphenol-A-diglycidylether, Sensibiliserende reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Toluen Guinea pig Ikke sensibiliserende Sensibilisering af åndedrætsorganerne Navn Arter / Typer Værdi Cyclohexan Ingen data til Xylen Ingen data til Ethylbenzen Ingen data til Ethanol Ingen data til Ethylacetat Ingen data til Side: 11 af 31

12 Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Chloreret Methanol Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Toluen Ingen data til Ingen data til Ingen data til Ingen data til Kimcelle Mutagenicitet Navn Rute Værdi Cyclohexan In Vitro Ikke mutagent Cyclohexan In Vivo Xylen In Vitro Ikke mutagent Xylen In Vivo Ikke mutagent Ethylbenzen In Vivo Ikke mutagent Ethylbenzen In Vitro Ethanol In Vitro Ethanol In Vivo Ethylacetat In Vitro Ikke mutagent Ethylacetat In Vivo Ikke mutagent Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR Ingen data til 5984P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Ingen data til Chloreret Methanol In Vitro Methanol In Vivo Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = In Vivo Ikke mutagent 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) In Vitro Toluen In Vitro Ikke mutagent Toluen In Vivo Ikke mutagent kræftfremkaldende Navn Rute Arter / Typer Værdi Cyclohexan Ingen data til Xylen Dermal Rotte Ikke carcinogent Xylen Indtagelse Mange dyrearter Ikke carcinogent Xylen Indånding data, men data er en klassificering Ethylbenzen Indånding Mange dyrearter Kræftfremkaldende Ethanol Indtagelse Mange dyrearter data, men data er en klassificering Ethylacetat Ingen data til Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR. Ingen data til P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Chloreret Ingen data til Side: 12 af 31

13 Methanol Indånding Mange dyrearter Ikke carcinogent Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt;homologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Dermal Mus data, men data er en klassificering Toluen Dermal Mus data, men data er en klassificering Toluen Indtagelse Rotte data, men data er en klassificering Toluen Indånding Mus data, men data er en klassificering Reproduktionstoksicitet Reproduktions- og/eller Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Cyclohexan Indånding Ikke reproduktionsskadelig for kvinder. Cyclohexan Indånding Ikke reproduktionsskadelig for mænd. Cyclohexan Indånding nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til klassificering. Xylen Indtagelse Ikke reproduktionsskadelig for kvinder. Xylen Indtagelse Ikke reproduktionsskadelig for mænd. Xylen Indånding noget positivt data omkring kvindelig reproduktion, men data er utilstrækkelig som grundlag for klassificering. Xylen Indtagelse nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til klassificering. Xylen Indånding nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til klassificering. Ethylbenzen Indånding nogle positive udviklingsdata, men data er ikke Resultat Rotte NOAEL 24 Rotte NOAEL 24 Rotte NOAEL 6,9 Mus Mus Mus Mange dyrearter NOAEL NOAEL NOAEL Ikke til NOAEL Ikke til NOAEL Ikke til Rotte NOAEL 4,3 Eksponeringsvarigh ed 2 generation 2 generation 2 generation 103 uger 103 uger Arbejdsmæssig eksponering under organogenesis under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden før og under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden Side: 13 af 31

14 tilstrækkelig til klassificering. Ethanol Indånding Ikke udviklingsskadelig. Ethanol Indtagelse nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til klassificering. Ethanol Indtagelse Giftig for reproduktion og for fostre Ethylacetat Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR P) 2,5-Furandion, reaktionsprodukt med Polypropylen, Chloreret Ingen data til Ingen data til Ingen data til Methanol Indtagelse nogen positive data for mænds reproduktion, men data er utilstrækkelig til klassifikation. Methanol Indtagelse Giftig for reproduktion Methanol Indånding Giftig for reproduktion Methanol Indånding Giftig for reproduktion og for fostre Bisphenol-Adiglycidylether, Indtagelse Ikke reproduktionsskadelig reaktionsprodukt;ho for kvinder. mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodukt;ho mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodukt;ho mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Indtagelse Dermal Ikke reproduktionsskadelig for mænd. Ikke udviklingsskadelig. Rotte NOAEL 38 Rotte Rotte NOAEL NOAEL N/A NOAEL Mus LOAEL Mus NOAEL 1,3 Mus NOAEL 1,3 Rotte NOAEL 750 Rotte NOAEL 750 Kanin NOAEL 300 under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden før og under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden 21 dage under organogenesis under organogenesis 2 generation 2 generation under organogenesis Side: 14 af 31

15 Bisphenol-Adiglycidylether, reaktionsprodukt;ho mologe med mv < eller = 700(Epoxyharpiks med mv < eller = 700) Indtagelse Ikke udviklingsskadelig. Toluen Indånding noget positivt data omkring kvindelig reproduktion, men data er utilstrækkelig som grundlag for klassificering. Toluen Indånding nogen positive data for mænds reproduktion, men data er utilstrækkelig til klassifikation. Toluen Indtagelse Giftig for reproduktion Toluen Indånding Giftig for reproduktion Amning Rotte NOAEL 750 NOAEL Ikke til Rotte NOAEL 2,3 Rotte LOAEL 520 NOAEL Ikke til 2 generation Arbejdsmæssig eksponering 1 generation under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden Giftig og/eller misbrug Navn Rute Arter / Typer Værdi Xylen Indtagelse Mus Medfører ingen effekt ved eller via amning. Mål-Organ(er) Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Cyclohexan Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Cyclohexan Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Xylen Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Xylen Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Xylen Indånding øjne LOAEL 0,09 Irritation. Positiv Rotte NOAEL 3,5 Xylen Indånding Lever Mange Ingen data. Side: 15 af 31

16 Xylen Indtagelse Påvirkning af centranervesyst emet Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Xylen Indtagelse øjne Ethylbenzen Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Ethylbenzen Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Ethanol Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Ethanol Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Ethanol Indtagelse Påvirkning af centranervesyst emet Ethanol Indtagelse Nyre og/eller Blære Ethylacetat Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Ethylacetat Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Ethylacetat Indtagelse Påvirkning af centranervesyst emet Akrylat Polymer (N.J. T.S REG. NR P) 2,5- Furandion, reaktionsprod ukt med Polypropylen, Chloreret Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Ingen data til Ingen data til Methanol Indånding blindhed Medfører skade på organer dyrearter Mange dyrearter Rotte NOAEL 250 mg/kg r og dyr Ikke anvendelig LOAEL 2,6 30 minutter LOAEL 9,4 Ingen data. NOAEL N/A Hund NOAEL mg/kg Arbejdsmæssig eksponering Side: 16 af 31

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M ESPE Adper Scotchbond 1XT Enhedsdosis Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer 4352156 CAS nummer 64-17-5 Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation Kemisk formel SIKKERHEDSDATABLAD Væske. C2-H6-O PUNKT

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SALTSYRE 30% / DK 23 KG

SALTSYRE 30% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALTSYRE 30% / DK 23 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere