Aktuelle udfordringer i sektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle udfordringer i sektoren"

Transkript

1 Aktuelle udfordringer i sektoren Indlæg den 20. november 2014 PwC s Bankseminar i Middelfart v/direktør Jan Kondrup Lokale Pengeinstitutter Er solen så småt ved at bryde igennem? Alt andet lige ser det ud til at lysne. Bedre tider kan så småt, så småt ses i makroøkonomien og i de regnskaber, vi har set på det seneste. Forhåbentlig lysner det mere op!

2 Nogle hovedpunkter Den fremtidige samfundsøkonomiske ramme Strukturtilpasning Filialudvikling/demografi/teknologi etc. Toplinjepres /behov for fortsat effektivisering Nye likviditetsregler fra 2015 Nye nedskrivningsregler fra 2018 Lidt om øvrig kommende regulering mv. Sparekassernes garantsystem Ønsker til Pensionskommissionens arbejde Bankunion og nye krisehåndteringsregler Opsummering, spørgsmål og debat 2

3 Makroøkonomisk outlook BNP-væksten forventes at blive 0,7 % i 2014 stigende til 1,5 % i 2015 men er ikke ligelig fordelt rundt om i landet Inflationen under 1 % - som i euroområdet. Reel frygt for deflation Det private forbrug har svært ved at komme i gang på trods af god forbrugertillid og stigende disponible indkomster Husholdninger og virksomheder nedbringer fortsat deres gæld Større usikkerhed om fremtiden, ikke mindst på grund af den seneste geopolitiske udvikling Arbejdsløsheden er forholdsvis lav og faldende De korte renter forbliver nok rekordlave 2-3 år endnu Intet penge- eller finanspolitisk spillerum til at stimulere væksten Boligmarkedet er fragmenteret med store prisstigninger i de større byer og stagnerende eller faldende priser udenfor - de seneste tal viser dog stigende priser i alle regioner 3

4 Behersket dansk optimisme Økonomien er som vejret: Uforudsigelig og til tider med fremgang, når det går værst. Se bare de seneste BNP-kvartalstal (blev korrigeret fra minus 0,3 til plus 0,2) Ser man på økonomiske nøgletal (forbrugertillid, aktiekurser, stigende beskæftigelse, faldende ledighed etc.) over en lang tidshorisont, synes billedet at pege mod lysere tider. Nationalbanken venter stærkere fremgang Faresignal Hvis Ruslands-krisen bliver langvarig Forværrede afsætningsvilkår i landbruget => kan medføre større nedskrivninger på landbrugskunder og dets underleverandører samt øget solvensbehov Tysklands store samkvem med Rusland skader den tyske økonomi => Tyskland har svært ved at agere lokomotiv i EU og vækstforventningerne (herunder i DK) må atter nedjusteres 4

5 Realkredittens tilsynsdiamant I Rangvid-rapporten blev det anbefalet, at realkreditten i lighed med pengeinstitutterne fik en tilsynsdiamant Realkredittens tilsynsdiamant indeholder 5 pejlemærker (2018/20) 1. Udlånsvækst i segmenter (privat, erhverv med boligformål, landbrug, andet erhverv) < 15% p.a. 2. Andel lån (med LTV > 60/45% og renten fast < 2 år) < 30% af alle lån 3. Andel afdragsfrie lån (med LTV > 60/45%) < 55% af alle lån i båndet (grænse bliver sandsynligvis ændret) 4. Andel lån (der skal refinansieres indenfor et halvt år) < 15% af alle lån (grænse bliver sandsynligvis ændret) 5. Summen af de 20 største eksponeringer < egentlig kernekapital Pejlemærke 3. og 5. kan få afsmittende effekt på pengeinstitutterne! Hertil kommer 5% blødt udbetalingskrav på lån til private mv. 5

6 LOPI s fokus - realkreditdiamanten Pengeinstitut-indberetninger må ikke blive administrativt tunge, og der bør være lempelser, så pengeinstitutter med få af disse lån kan undlade indberetning og tilsynsreaktioner Realkreditinstitutternes nedbringelse af lån med afdragsfrihed må ikke skævvride boligmarkedet til ugunst for de mindre byer og landdistrikter Store eksponeringer bliver en del af realkreditdiamanten Tilsynsforslag: Sum af de 20 største eksponeringer/egentlig kernekapital < 100 %. Udformningen kan få afsmittende effekt på pengeinstitutternes tilsynsdiamant 6

7 Store eksponeringer - pengeinstitutter Udfordringer Rangvid-udvalget anbefaler, at Finanstilsynet skærper grænserne i pengeinstitutternes tilsynsdiamant for store engagementer Store eksponeringer skal ind i realkredittens tilsynsdiamant LOPI-fokus Grænseværdien for pengeinstitutter skal være langt, langt større end 100% Eksponeringer skal opgøres efter nedskrivninger Det skal være muligt at foretage fradrag for visse sikkerheder i tælleren Kapitalbegrebet i nævneren bør udvides Bør som minimum også omfatte hybrid kernekapital 7

8 Argumenter for et udvidet kapitalbegreb 1. Argumentet for at anvende Egentlige kernekapital er et ønske om at sætte summen af de 20 største eksponeringer op imod et kapitalbegreb, som er tabsabsorberende i en going concern situation I henhold i CRR-forordningen er både egentlig kernekapital og hybrid kernekapital imidlertid tabsabsorberende i en going concern situation 2. Straffer på urimelig vis dem, der har hjemtaget CRR-compliant hybrid kapital evt. med et højt trigger-niveau Den hybride kernekapital er hjemtaget i tiltro til, at den kan anvendes på lige fod med egentlig kernekapital ved opfyldelse af kravene til søjle IItillæg og tilsynsdiamanten 3. Sparekasser og andelskasser uden adgang til aktiemarkedet kan ikke umiddelbart bare øge deres egenkapital ved en kapitaludvidelse De kan derimod styrke kapitalen gennem optagelse af hybrid kernekapital 8

9 Den danske pengeinstitutsektor Betydeligt fald de seneste 7 år (de fleste sammenlægninger indbyrdes fusioner mellem LOPI-medlemmer) Antallet synes nu mere stabiliseret Fremover mindre konsolidering, bl.a. fordi de svageste pengeinstitutter enten er væk grundet finanskrisen, eller nu er blevet stærkere Spar Nord/Nørresundby case speciel: Næppe startskud til uinviterede overtagelser Internationale storbanker (2): Danske Bank og Nordea Regionale/landsdækkende banker (4): Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord, Arbejd. Landsb. LOPI (66) Andre (12): Nykredit Bank, FIH Erhvervsbank mfl. Udenlandske banker (12): Handelsbanken mfl. 9

10 De lokale pengeinstitutter 66 ud af landets 84 pengeinstitutter er medlemmer af foreningen Lokale Pengeinstitutter LOPI omfatter samlet set ansatte og 550 filialer fordelt over hele landet Det er fortsat hver 4. dansker, der er kunde i et lokalt pengeinstitut, selv om flere mindre pengeinstitutter tidligere har mistet deres selvstændighed Fortsat kundetilstrømning på nye Dankort-kunder (netto) alene i årets første 3 kvartaler Målinger viser, at kundetilfredsheden er i top 10

11 Positive tendenser i LOPI-regnskaberne Halvårsregnskaber 2014 for medlemmerne af Lokale Pengeinstitutter Næsten alle medlemmer har overskud igen Samlet overskud på knap 1,8 mia. kr. mod 0-resultat i 1. halvår 2013 Egenkapitalforrentning før skat på 10,1 % omregnet til helår Nedskrivningsposten faldt 33 % svarende til 0,9 mia. kr. Stor vækst i kursreguleringerne på 0,9 mia. kr. (delvis Nets) Pres på nettorenter og vækst i nettogebyrer Fortsat stigende indlånsoverskud De positive takter er fortsat i ¾-års regnskaberne

12 Stigende egenkapitalforrentning Hele sektorens egenkapitalforrentning er stigende % Egenkapitalforrentning år stat Tilvækst i form af engangsindtægter som følge af Jyske Banks fusion med BRF Kredit 12

13 Nu næsten endelig enighed om LCR Fremtidens korte likviditetsmål (LCR) defineres som: Beholdning af høj-likvide aktiver Netto cash outflow over 30 dage 100% Skal sikre nok ubelånte, høj-kvalitetsaktiver til at klare likviditetstræk under en 30-dages intensiv stressperiode Ikrafttræden 1. oktober 2015 Overgangsordning(ej for SIFI): Brøk >60-100% i Hvis pengeinstituttet oplever lempelse i forhold til 152 bevares 152-kravet som gulv/bund til ultimo 2016 (og 152 fastholdes som pejlemærke i Tilsynsdiamanten indtil videre) 13

14 Danmark delvis imødekommet Grøn: Level 1-aktiver (ekstremt højlikvide), Rød: Level 2-aktiver (højlikvide aktiver) 14

15 Dokumentation af likviditets- og fundingstyring To nye vejledninger om dokumentation af likviditetsstyring på vej fra Finanstilsynet Vejledningerne beskriver tilsynsforventninger til likviditetsstyring og dokumentationen heraf Vejledningerne bygger på 152-kravet, men vil blive revideret, når LCR træder i kraft forventelig den 1. oktober 2015 Alle pengeinstitutter skal fremover årligt udarbejde dokumentation til tilsynet (benævnt ILAAP). Kan være et selvstændigt dokument eller et særskilt afsnit i solvensbehovs-dokumentationen Gruppe 1-3 skal indsende dokumentationen senest 2/3 2015! Dokumentationen skal være drøftet og godkendt af bestyrelsen Omfang af dokumentation afhænger af pengeinstituttets størrelse, kompleksitet og likviditetsmæssige situation 15

16 Likviditets- og fundingrisiko Det centrale i pengeinstitutvirksomhed er at omdanne indlån eller anden finansiering med kort tidshorisont til udlån med længere tidshorisont Løbetidstransformationen skaber likviditets- og fundingrisiko Likviditetsrisiko = risiko for ikke at kunne imødekomme sine forpligtelser på kort og mellemlang sigt Fundingrisiko = risiko for ikke at kunne imødekomme sine forpligtelser uden store stigninger i finansieringsomkostningerne 16

17 Likviditets- og fundingrisiko Kan materialisere sig ved en række forskellige hændelser: 1. Bankrun, hvor kunder trækker indlån ud i stor stil 2. Adgang til markedsbaseret finansiering forsvinder 3. Værdien af likvide aktiver falder 4. Store uventede likviditetstræk (eks. træk på afgivne kredit og likviditetsfaciliteter) 17

18 Proportionalitet Simple gruppe 3-4 institutter Næsten kun finansieret ved almindelige mindre indlån Solidt indlånsoverskud Meget høj 152-overdækning (aktuelt og over tid) Institutter med øget kompleksitet Svingende 152-overdækning Stor andel funding skal refinansieres inden for 1 år Stor afhængighed af enkelte store indlån Komplekse eller risikofyldte institutter Benytter i vid udstrækning markedsbaseret finansiering Stort indlånsunderskud Lav 152-overdækning 18

19 Solvensbehovsvejledningen justeres Generelt: Ny terminologi i medfør af CRR/CRD IV, f.eks. Kapitalgrundlag i stedet for basiskapital Eksponeringer i stedet for engagementer Samlede risikoeksponering i stedet for vægtede poster Renterisiko: Notat fra oktober 2013, der beskriver to tilgange til opgørelse af renterisici (standardmetoden og porteføljemetoden) er indarbejdet. Derudover krav om rentevip på 1% i standardmetoden Øvrige kreditrisici (på kreditter under 2% af kapitalgrundlaget). Mere vejledning - herunder 3 eksempler på opgørelse af øvrig kreditrisiko: Mange 1 og 2C er i en branche, branche med dårlig udsigt, stor tyngde i en risikofyldt branche. I alle 3 tilfælde skal både beregningsmetoder og forudsætninger dokumenteres i videst mulig omfang 19

20 % 2,5 2,0 Sektorens nedskrivningsprocent Hensættelser Nedskrivninger 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 20

21 Nye forventningsbaserede nedskrivninger IASB har udstedt ny regnskabs-standard for finansielle instrumenter ( IFRS 9 Financial Instruments ) Med standarden indføres nye forventningsbaserede nedskrivninger, Expected Loss - i modsætning til det nuværende Incurred Loss -regime Standarden træder i kraft 1. januar 2018 Reglerne må forventes indarbejdet i regnskabsbekendtgørelsen også 21

22 Nye forventningsbaserede nedskrivninger 3 trins model afspejler kreditforværringen siden første indregning for lån der bliver nødlidende Trin 1 Trin 2 Førstegangsindregning = up front indregning af 12 måneders forventet tab Væsentlig værdiforringelse, men ikke OIV = up front indregning af forventet tab i lånets restløbetid Trin 3 Væsentlig værdiforringelse og OIV = up front indregning af forventet tab i lånets restløbetid 22

23 Ny nedskrivningsmodel Ændringer i kreditrisiko siden første indregning Væsentlig forøgelse i kreditrisiko Objektiv indikation for værdiforringelse Første indregning Fase 1 Fase 2 Fase 3 Nedskrivning Bogført effektiv rente beregnes af 12 måneders forventet kredittab Brutto bogført beløb Forventet tab for hele løbetiden Brutto bogført beløb Forventet tab for hele løbetiden Netto bogført beløb 23

24 Et groft regneeksempel Udlån på 1 mio. kr. med effektiv rente på 5 procent og LGD på 25 procent Ændringer i kreditrisiko siden første indregning Væsentlig forøgelse i kreditrisiko Objektiv indikation for værdiforringelse Første indregning Fase 1 PD 12 måneder 0,5 pct. Fase 2 PD restløbetid 20 pct. Fase 3 PD restløbetid 100 pct. Nedskrivning Bogført effektiv rente beregnes af kr. (= 1 mio.kr. x 0,5 pct. x 25 pct.) 1 mio.kr. (= kr.) kr. (= 1 mio.kr. x 20 pct. x 25 pct.) 1 mio.kr. (= kr.) kr. (= 1 mio.kr. x 100 pct. x 25 pct.) kr. (= kr.) Nedskrivningspct. 0,125 % 5 % 25 % Tallene er før tilbagediskontering 24

25 Større og tidligere nedskrivninger Væsentligt spring i nedskrivninger ved vandring fra trin 1 til trin 2 og fra trin 2 til trin 3 Større og tidligere nedskrivninger (imødegår too little og too late - problemstilling ved gældende regler) fordi: Up front nedskrivning på alle udlån medmindre tabsforventning på nul Up front nedskrivning på alle utrukne kreditfaciliteter (kassekreditter m.v.), for så vidt angår den del, der forventes udnyttet på 12 måneders sigt eller i lånets restløbetid, medmindre tabsforventning på nul Up front hensættelse på alle garantier medmindre tabsforventning på nul (garantier omfattes af samme nedskrivningsregler som udlån) Nye nedskrivningsregler reducerer egenkapital - men er allerede i et vist omfang indarbejdet i opgørelsen af det individuelle solvensbehov Fremkalder også justeringer af modeller for gruppevise nedskrivninger 25

26 Sparekassernes garantsystem Over de sidste par år er der sket flere ændringer: Øgede krav til rådgivning herom (væk med i et i garantikapital, tegning isf indskud, fokus på at der er tale om ansvarlig kapital, skriftlighed osv.) Forrentning af garantikapital besluttes bagud Forrentning flyttet ud af resultatopgørelsen Begrænset mulighed for differentieret rentebetaling Krav om forudgående tilladelse til indløsning inden for en ramme 26

27 Garantsystemet har fortsat en fremtid anvendt med omtanke Sparekasserne har for længst fået styrket rådgivningen og har nu fået tilpasset sig de nye regler En selvejende sparekasse har mulighed for at drive sin virksomhed med et bredere sigte end optimering af egenkapitalforrentningen (mere vægt på Stakeholder Value og mindre vægt på Shareholder Value) end en Sparekasse A/S Garantsystemet kan være skrøbeligt under en krise, da garanterne ved at storsælge kan presse kapitalgrundlaget ned, mens større aktiesalg kun vil trykke børskursen ned, og lade kapitalen være uforandret Garantsystemet er stærkt: Hvis sparekassen har en passende stor solvensmæssig friværdi Hvis garantkapitalens andel af egenkapitalen ikke er relativ høj, dvs. at der er rigeligt med tabsabsorberende frie reserver Hvis der er fastsat et fornuftigt loft over det beløb, hver garant kan tegne Historien har vist, at når sparekasser kommer over en vis størrelse (både mht. balance og geografi) og vil satse på større erhvervskunder, så får man brug for fondsbørsen til at kunne rejse tilstrækkelig kapital (SDS, Bikuben, Sparekassen Nordjylland, Amtssparekassen Fyn m.fl.) 27

28 Indløsning af garantkapital/ramme til market making af aktier Ny praksis initialt fradrag for hele rammen!! CRR medfører, at den egentlige kernekapital først må indfries efter forudgående tilladelse fra tilsynet på baggrund af en rammeansøgning Tilsynets praksis har hidtil været, at tilbagekøb først skal fradrages i kernekapitalen på tidspunktet for tilbagekøbet. Praksis er nu ændret til, at hele rammen skal fradrages på tidspunktet for tildeling af rammen! For A/S er er den maksimale ramme det laveste tal af 3 pct. af aktiekapitalen eller 10% af den solvensmæssige overdækning Sparekasser og andelskasser kan maksimalt få en ramme på 2 % af den egentlige kernekapital. LOPI har udfordret dette med et spørgsmål til EBA. EBA-svar følger tilsynet. Andre følger nu trop og tager sagen op. 28

29 Pensionskommissionen på arbejde Tre pensionssøjler: I: Folkepension, II: Obligatoriske arbejdsgiverordninger og III: Frivillige private, individuelle ordninger Robusthed og social balance i pensionssystemet skal opretholdes Indbetalingerne på pensionsordninger i pengeinstitutter kan øges, hvis: Det gøres mere attraktivt for mellem- og lavindkomstgrupperne at spare op f.eks. er modregning i sociale ydelser en hindring for opsparing Større frihed for borgerne til at vælge, hvor opsparingen skal ske Fradragsloftet for ratepension og indbetalingsloftet på aldersopsparing hæves Pensionskommissionen skal afgive rapport senest i efteråret

30 Stort fald i pensionsindbetalinger til PI erne Tal for hele pengeinstitutsektoren i mia. kr Skøn 2013 Gæt 2014 Kapitalpension Volumen Indbetaling Aldersopsparing Volumen Indbetaling Ratepension Volumen Indbetaling Samlede pensionsindbetalinger i pengeinstitutter Samlede pensionsindbetalinger * *) I pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller pensionskasser 30

31 LOPI s fokus Banking Recovery Resolution Directive LOPI lægger afgørende vægt på: Fuld tilpasning til dansk lovgivning Adgang til samme afviklingsværktøjer for alle Nye værdiansættelsesprincipper Ny konkursrækkefølge som i EU-regler Videreførelse af medgiftsordningen Proportionalitet bl.a. mht. indhold af nye genopretningsplaner medio

32 Fremover to fonde Indskydergarantifonden Formue på 0,8 procent af de dækkede indskud (mod i dag 1 procent af dækkede nettoindskud) Bidrag til fonden fastsættes på baggrund af pengeinstitutternes dækkede indskud, suppleret med en risikojustering Sidste indbetaling forventeligt i foråret 2015 så er fonden fyldt op Mindre ændringer i dækningen bl.a. dækkes direktører og bestyrelse som andre Afviklingsfonden Formue på 1 procent af de dækkede indskud Bidrag til fonden fastsættes af myndighederne, bl.a. på baggrund af pengeinstitutternes passiver fratrukket kapitalgrundlag og dækkede indskud, suppleret med en risikojustering 32

33 Bankunion eller ej? Et ja kan betyde: Sikring af DK s høje AAA kreditværdighed? Sikring af fortsat lav dansk rente? Fare for dobbeltregning til danske banker? Styrket rating af danske banker? Mildere dansk Finanstilsyn? Afgivelse af dansk suverænitet? Vil fjerne "too big to fail-doktrinen" og indføre "too big to rescuedoktrinen. Sikrer dermed bedre level playing field mellem større og mindre banker? 33

34 Konklusioner (I) Lav BNP-vækst og meget lave renter vil nok fortsat være en væsentlig rammebetingelse de næste 2-3 år PLUS: Næsten alle pengeinstitutter har nu fået ryddet godt op efter krisen Konsolideringen stabiliseret og vil fremover langt fra foregå i samme tempo som de seneste 6-7 år Fortsat fokus for effektivisering og produktivitetstiltag Mængden af ny byrdefuld regulering synes at have toppet, og der er ikke så tunge ændringer i sigte som tidligere med CRD IV mv. DK rammes næppe så hårdt som andre lande i 2018 af ny IFRS 9 34

35 Konklusioner (II) Udsigt til fortsat toplinjepres : Udlånsvækst især gennem kundetilgang og nyetableringer/opkøb Intens konkurrence om gode erhvervskunder og Private Banking segmentet Fare for at nogle vender sigtet mod et bredere felt af virksomheder uden at få prissat risiciene Risiko for at indlånsoverskud bliver investeret i højrisiko-aktiver Lånekonverteringer, pension og eks. skadesforsikring giver indtægter uden kapitalbinding Det brede sektorsamarbejde om betalingsløsninger under en vis forandring. LOPI s kreds satser via samarbejde med andre målrettet på dette felt med øget digitalisering og udvikling af nye applikationer (BOKIS, Apps, kontaktløse kort, Swipp, Mobile Wallets, SEPA Direct Debet m.v.) 35

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860 HD-FR Speciale Sandie Damborg Side 1 HD - Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato d. 29-04-2011 Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer:

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere