Aktuelle udfordringer i sektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle udfordringer i sektoren"

Transkript

1 Aktuelle udfordringer i sektoren Indlæg den 20. november 2014 PwC s Bankseminar i Middelfart v/direktør Jan Kondrup Lokale Pengeinstitutter Er solen så småt ved at bryde igennem? Alt andet lige ser det ud til at lysne. Bedre tider kan så småt, så småt ses i makroøkonomien og i de regnskaber, vi har set på det seneste. Forhåbentlig lysner det mere op!

2 Nogle hovedpunkter Den fremtidige samfundsøkonomiske ramme Strukturtilpasning Filialudvikling/demografi/teknologi etc. Toplinjepres /behov for fortsat effektivisering Nye likviditetsregler fra 2015 Nye nedskrivningsregler fra 2018 Lidt om øvrig kommende regulering mv. Sparekassernes garantsystem Ønsker til Pensionskommissionens arbejde Bankunion og nye krisehåndteringsregler Opsummering, spørgsmål og debat 2

3 Makroøkonomisk outlook BNP-væksten forventes at blive 0,7 % i 2014 stigende til 1,5 % i 2015 men er ikke ligelig fordelt rundt om i landet Inflationen under 1 % - som i euroområdet. Reel frygt for deflation Det private forbrug har svært ved at komme i gang på trods af god forbrugertillid og stigende disponible indkomster Husholdninger og virksomheder nedbringer fortsat deres gæld Større usikkerhed om fremtiden, ikke mindst på grund af den seneste geopolitiske udvikling Arbejdsløsheden er forholdsvis lav og faldende De korte renter forbliver nok rekordlave 2-3 år endnu Intet penge- eller finanspolitisk spillerum til at stimulere væksten Boligmarkedet er fragmenteret med store prisstigninger i de større byer og stagnerende eller faldende priser udenfor - de seneste tal viser dog stigende priser i alle regioner 3

4 Behersket dansk optimisme Økonomien er som vejret: Uforudsigelig og til tider med fremgang, når det går værst. Se bare de seneste BNP-kvartalstal (blev korrigeret fra minus 0,3 til plus 0,2) Ser man på økonomiske nøgletal (forbrugertillid, aktiekurser, stigende beskæftigelse, faldende ledighed etc.) over en lang tidshorisont, synes billedet at pege mod lysere tider. Nationalbanken venter stærkere fremgang Faresignal Hvis Ruslands-krisen bliver langvarig Forværrede afsætningsvilkår i landbruget => kan medføre større nedskrivninger på landbrugskunder og dets underleverandører samt øget solvensbehov Tysklands store samkvem med Rusland skader den tyske økonomi => Tyskland har svært ved at agere lokomotiv i EU og vækstforventningerne (herunder i DK) må atter nedjusteres 4

5 Realkredittens tilsynsdiamant I Rangvid-rapporten blev det anbefalet, at realkreditten i lighed med pengeinstitutterne fik en tilsynsdiamant Realkredittens tilsynsdiamant indeholder 5 pejlemærker (2018/20) 1. Udlånsvækst i segmenter (privat, erhverv med boligformål, landbrug, andet erhverv) < 15% p.a. 2. Andel lån (med LTV > 60/45% og renten fast < 2 år) < 30% af alle lån 3. Andel afdragsfrie lån (med LTV > 60/45%) < 55% af alle lån i båndet (grænse bliver sandsynligvis ændret) 4. Andel lån (der skal refinansieres indenfor et halvt år) < 15% af alle lån (grænse bliver sandsynligvis ændret) 5. Summen af de 20 største eksponeringer < egentlig kernekapital Pejlemærke 3. og 5. kan få afsmittende effekt på pengeinstitutterne! Hertil kommer 5% blødt udbetalingskrav på lån til private mv. 5

6 LOPI s fokus - realkreditdiamanten Pengeinstitut-indberetninger må ikke blive administrativt tunge, og der bør være lempelser, så pengeinstitutter med få af disse lån kan undlade indberetning og tilsynsreaktioner Realkreditinstitutternes nedbringelse af lån med afdragsfrihed må ikke skævvride boligmarkedet til ugunst for de mindre byer og landdistrikter Store eksponeringer bliver en del af realkreditdiamanten Tilsynsforslag: Sum af de 20 største eksponeringer/egentlig kernekapital < 100 %. Udformningen kan få afsmittende effekt på pengeinstitutternes tilsynsdiamant 6

7 Store eksponeringer - pengeinstitutter Udfordringer Rangvid-udvalget anbefaler, at Finanstilsynet skærper grænserne i pengeinstitutternes tilsynsdiamant for store engagementer Store eksponeringer skal ind i realkredittens tilsynsdiamant LOPI-fokus Grænseværdien for pengeinstitutter skal være langt, langt større end 100% Eksponeringer skal opgøres efter nedskrivninger Det skal være muligt at foretage fradrag for visse sikkerheder i tælleren Kapitalbegrebet i nævneren bør udvides Bør som minimum også omfatte hybrid kernekapital 7

8 Argumenter for et udvidet kapitalbegreb 1. Argumentet for at anvende Egentlige kernekapital er et ønske om at sætte summen af de 20 største eksponeringer op imod et kapitalbegreb, som er tabsabsorberende i en going concern situation I henhold i CRR-forordningen er både egentlig kernekapital og hybrid kernekapital imidlertid tabsabsorberende i en going concern situation 2. Straffer på urimelig vis dem, der har hjemtaget CRR-compliant hybrid kapital evt. med et højt trigger-niveau Den hybride kernekapital er hjemtaget i tiltro til, at den kan anvendes på lige fod med egentlig kernekapital ved opfyldelse af kravene til søjle IItillæg og tilsynsdiamanten 3. Sparekasser og andelskasser uden adgang til aktiemarkedet kan ikke umiddelbart bare øge deres egenkapital ved en kapitaludvidelse De kan derimod styrke kapitalen gennem optagelse af hybrid kernekapital 8

9 Den danske pengeinstitutsektor Betydeligt fald de seneste 7 år (de fleste sammenlægninger indbyrdes fusioner mellem LOPI-medlemmer) Antallet synes nu mere stabiliseret Fremover mindre konsolidering, bl.a. fordi de svageste pengeinstitutter enten er væk grundet finanskrisen, eller nu er blevet stærkere Spar Nord/Nørresundby case speciel: Næppe startskud til uinviterede overtagelser Internationale storbanker (2): Danske Bank og Nordea Regionale/landsdækkende banker (4): Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord, Arbejd. Landsb. LOPI (66) Andre (12): Nykredit Bank, FIH Erhvervsbank mfl. Udenlandske banker (12): Handelsbanken mfl. 9

10 De lokale pengeinstitutter 66 ud af landets 84 pengeinstitutter er medlemmer af foreningen Lokale Pengeinstitutter LOPI omfatter samlet set ansatte og 550 filialer fordelt over hele landet Det er fortsat hver 4. dansker, der er kunde i et lokalt pengeinstitut, selv om flere mindre pengeinstitutter tidligere har mistet deres selvstændighed Fortsat kundetilstrømning på nye Dankort-kunder (netto) alene i årets første 3 kvartaler Målinger viser, at kundetilfredsheden er i top 10

11 Positive tendenser i LOPI-regnskaberne Halvårsregnskaber 2014 for medlemmerne af Lokale Pengeinstitutter Næsten alle medlemmer har overskud igen Samlet overskud på knap 1,8 mia. kr. mod 0-resultat i 1. halvår 2013 Egenkapitalforrentning før skat på 10,1 % omregnet til helår Nedskrivningsposten faldt 33 % svarende til 0,9 mia. kr. Stor vækst i kursreguleringerne på 0,9 mia. kr. (delvis Nets) Pres på nettorenter og vækst i nettogebyrer Fortsat stigende indlånsoverskud De positive takter er fortsat i ¾-års regnskaberne

12 Stigende egenkapitalforrentning Hele sektorens egenkapitalforrentning er stigende % Egenkapitalforrentning år stat Tilvækst i form af engangsindtægter som følge af Jyske Banks fusion med BRF Kredit 12

13 Nu næsten endelig enighed om LCR Fremtidens korte likviditetsmål (LCR) defineres som: Beholdning af høj-likvide aktiver Netto cash outflow over 30 dage 100% Skal sikre nok ubelånte, høj-kvalitetsaktiver til at klare likviditetstræk under en 30-dages intensiv stressperiode Ikrafttræden 1. oktober 2015 Overgangsordning(ej for SIFI): Brøk >60-100% i Hvis pengeinstituttet oplever lempelse i forhold til 152 bevares 152-kravet som gulv/bund til ultimo 2016 (og 152 fastholdes som pejlemærke i Tilsynsdiamanten indtil videre) 13

14 Danmark delvis imødekommet Grøn: Level 1-aktiver (ekstremt højlikvide), Rød: Level 2-aktiver (højlikvide aktiver) 14

15 Dokumentation af likviditets- og fundingstyring To nye vejledninger om dokumentation af likviditetsstyring på vej fra Finanstilsynet Vejledningerne beskriver tilsynsforventninger til likviditetsstyring og dokumentationen heraf Vejledningerne bygger på 152-kravet, men vil blive revideret, når LCR træder i kraft forventelig den 1. oktober 2015 Alle pengeinstitutter skal fremover årligt udarbejde dokumentation til tilsynet (benævnt ILAAP). Kan være et selvstændigt dokument eller et særskilt afsnit i solvensbehovs-dokumentationen Gruppe 1-3 skal indsende dokumentationen senest 2/3 2015! Dokumentationen skal være drøftet og godkendt af bestyrelsen Omfang af dokumentation afhænger af pengeinstituttets størrelse, kompleksitet og likviditetsmæssige situation 15

16 Likviditets- og fundingrisiko Det centrale i pengeinstitutvirksomhed er at omdanne indlån eller anden finansiering med kort tidshorisont til udlån med længere tidshorisont Løbetidstransformationen skaber likviditets- og fundingrisiko Likviditetsrisiko = risiko for ikke at kunne imødekomme sine forpligtelser på kort og mellemlang sigt Fundingrisiko = risiko for ikke at kunne imødekomme sine forpligtelser uden store stigninger i finansieringsomkostningerne 16

17 Likviditets- og fundingrisiko Kan materialisere sig ved en række forskellige hændelser: 1. Bankrun, hvor kunder trækker indlån ud i stor stil 2. Adgang til markedsbaseret finansiering forsvinder 3. Værdien af likvide aktiver falder 4. Store uventede likviditetstræk (eks. træk på afgivne kredit og likviditetsfaciliteter) 17

18 Proportionalitet Simple gruppe 3-4 institutter Næsten kun finansieret ved almindelige mindre indlån Solidt indlånsoverskud Meget høj 152-overdækning (aktuelt og over tid) Institutter med øget kompleksitet Svingende 152-overdækning Stor andel funding skal refinansieres inden for 1 år Stor afhængighed af enkelte store indlån Komplekse eller risikofyldte institutter Benytter i vid udstrækning markedsbaseret finansiering Stort indlånsunderskud Lav 152-overdækning 18

19 Solvensbehovsvejledningen justeres Generelt: Ny terminologi i medfør af CRR/CRD IV, f.eks. Kapitalgrundlag i stedet for basiskapital Eksponeringer i stedet for engagementer Samlede risikoeksponering i stedet for vægtede poster Renterisiko: Notat fra oktober 2013, der beskriver to tilgange til opgørelse af renterisici (standardmetoden og porteføljemetoden) er indarbejdet. Derudover krav om rentevip på 1% i standardmetoden Øvrige kreditrisici (på kreditter under 2% af kapitalgrundlaget). Mere vejledning - herunder 3 eksempler på opgørelse af øvrig kreditrisiko: Mange 1 og 2C er i en branche, branche med dårlig udsigt, stor tyngde i en risikofyldt branche. I alle 3 tilfælde skal både beregningsmetoder og forudsætninger dokumenteres i videst mulig omfang 19

20 % 2,5 2,0 Sektorens nedskrivningsprocent Hensættelser Nedskrivninger 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 20

21 Nye forventningsbaserede nedskrivninger IASB har udstedt ny regnskabs-standard for finansielle instrumenter ( IFRS 9 Financial Instruments ) Med standarden indføres nye forventningsbaserede nedskrivninger, Expected Loss - i modsætning til det nuværende Incurred Loss -regime Standarden træder i kraft 1. januar 2018 Reglerne må forventes indarbejdet i regnskabsbekendtgørelsen også 21

22 Nye forventningsbaserede nedskrivninger 3 trins model afspejler kreditforværringen siden første indregning for lån der bliver nødlidende Trin 1 Trin 2 Førstegangsindregning = up front indregning af 12 måneders forventet tab Væsentlig værdiforringelse, men ikke OIV = up front indregning af forventet tab i lånets restløbetid Trin 3 Væsentlig værdiforringelse og OIV = up front indregning af forventet tab i lånets restløbetid 22

23 Ny nedskrivningsmodel Ændringer i kreditrisiko siden første indregning Væsentlig forøgelse i kreditrisiko Objektiv indikation for værdiforringelse Første indregning Fase 1 Fase 2 Fase 3 Nedskrivning Bogført effektiv rente beregnes af 12 måneders forventet kredittab Brutto bogført beløb Forventet tab for hele løbetiden Brutto bogført beløb Forventet tab for hele løbetiden Netto bogført beløb 23

24 Et groft regneeksempel Udlån på 1 mio. kr. med effektiv rente på 5 procent og LGD på 25 procent Ændringer i kreditrisiko siden første indregning Væsentlig forøgelse i kreditrisiko Objektiv indikation for værdiforringelse Første indregning Fase 1 PD 12 måneder 0,5 pct. Fase 2 PD restløbetid 20 pct. Fase 3 PD restløbetid 100 pct. Nedskrivning Bogført effektiv rente beregnes af kr. (= 1 mio.kr. x 0,5 pct. x 25 pct.) 1 mio.kr. (= kr.) kr. (= 1 mio.kr. x 20 pct. x 25 pct.) 1 mio.kr. (= kr.) kr. (= 1 mio.kr. x 100 pct. x 25 pct.) kr. (= kr.) Nedskrivningspct. 0,125 % 5 % 25 % Tallene er før tilbagediskontering 24

25 Større og tidligere nedskrivninger Væsentligt spring i nedskrivninger ved vandring fra trin 1 til trin 2 og fra trin 2 til trin 3 Større og tidligere nedskrivninger (imødegår too little og too late - problemstilling ved gældende regler) fordi: Up front nedskrivning på alle udlån medmindre tabsforventning på nul Up front nedskrivning på alle utrukne kreditfaciliteter (kassekreditter m.v.), for så vidt angår den del, der forventes udnyttet på 12 måneders sigt eller i lånets restløbetid, medmindre tabsforventning på nul Up front hensættelse på alle garantier medmindre tabsforventning på nul (garantier omfattes af samme nedskrivningsregler som udlån) Nye nedskrivningsregler reducerer egenkapital - men er allerede i et vist omfang indarbejdet i opgørelsen af det individuelle solvensbehov Fremkalder også justeringer af modeller for gruppevise nedskrivninger 25

26 Sparekassernes garantsystem Over de sidste par år er der sket flere ændringer: Øgede krav til rådgivning herom (væk med i et i garantikapital, tegning isf indskud, fokus på at der er tale om ansvarlig kapital, skriftlighed osv.) Forrentning af garantikapital besluttes bagud Forrentning flyttet ud af resultatopgørelsen Begrænset mulighed for differentieret rentebetaling Krav om forudgående tilladelse til indløsning inden for en ramme 26

27 Garantsystemet har fortsat en fremtid anvendt med omtanke Sparekasserne har for længst fået styrket rådgivningen og har nu fået tilpasset sig de nye regler En selvejende sparekasse har mulighed for at drive sin virksomhed med et bredere sigte end optimering af egenkapitalforrentningen (mere vægt på Stakeholder Value og mindre vægt på Shareholder Value) end en Sparekasse A/S Garantsystemet kan være skrøbeligt under en krise, da garanterne ved at storsælge kan presse kapitalgrundlaget ned, mens større aktiesalg kun vil trykke børskursen ned, og lade kapitalen være uforandret Garantsystemet er stærkt: Hvis sparekassen har en passende stor solvensmæssig friværdi Hvis garantkapitalens andel af egenkapitalen ikke er relativ høj, dvs. at der er rigeligt med tabsabsorberende frie reserver Hvis der er fastsat et fornuftigt loft over det beløb, hver garant kan tegne Historien har vist, at når sparekasser kommer over en vis størrelse (både mht. balance og geografi) og vil satse på større erhvervskunder, så får man brug for fondsbørsen til at kunne rejse tilstrækkelig kapital (SDS, Bikuben, Sparekassen Nordjylland, Amtssparekassen Fyn m.fl.) 27

28 Indløsning af garantkapital/ramme til market making af aktier Ny praksis initialt fradrag for hele rammen!! CRR medfører, at den egentlige kernekapital først må indfries efter forudgående tilladelse fra tilsynet på baggrund af en rammeansøgning Tilsynets praksis har hidtil været, at tilbagekøb først skal fradrages i kernekapitalen på tidspunktet for tilbagekøbet. Praksis er nu ændret til, at hele rammen skal fradrages på tidspunktet for tildeling af rammen! For A/S er er den maksimale ramme det laveste tal af 3 pct. af aktiekapitalen eller 10% af den solvensmæssige overdækning Sparekasser og andelskasser kan maksimalt få en ramme på 2 % af den egentlige kernekapital. LOPI har udfordret dette med et spørgsmål til EBA. EBA-svar følger tilsynet. Andre følger nu trop og tager sagen op. 28

29 Pensionskommissionen på arbejde Tre pensionssøjler: I: Folkepension, II: Obligatoriske arbejdsgiverordninger og III: Frivillige private, individuelle ordninger Robusthed og social balance i pensionssystemet skal opretholdes Indbetalingerne på pensionsordninger i pengeinstitutter kan øges, hvis: Det gøres mere attraktivt for mellem- og lavindkomstgrupperne at spare op f.eks. er modregning i sociale ydelser en hindring for opsparing Større frihed for borgerne til at vælge, hvor opsparingen skal ske Fradragsloftet for ratepension og indbetalingsloftet på aldersopsparing hæves Pensionskommissionen skal afgive rapport senest i efteråret

30 Stort fald i pensionsindbetalinger til PI erne Tal for hele pengeinstitutsektoren i mia. kr Skøn 2013 Gæt 2014 Kapitalpension Volumen Indbetaling Aldersopsparing Volumen Indbetaling Ratepension Volumen Indbetaling Samlede pensionsindbetalinger i pengeinstitutter Samlede pensionsindbetalinger * *) I pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller pensionskasser 30

31 LOPI s fokus Banking Recovery Resolution Directive LOPI lægger afgørende vægt på: Fuld tilpasning til dansk lovgivning Adgang til samme afviklingsværktøjer for alle Nye værdiansættelsesprincipper Ny konkursrækkefølge som i EU-regler Videreførelse af medgiftsordningen Proportionalitet bl.a. mht. indhold af nye genopretningsplaner medio

32 Fremover to fonde Indskydergarantifonden Formue på 0,8 procent af de dækkede indskud (mod i dag 1 procent af dækkede nettoindskud) Bidrag til fonden fastsættes på baggrund af pengeinstitutternes dækkede indskud, suppleret med en risikojustering Sidste indbetaling forventeligt i foråret 2015 så er fonden fyldt op Mindre ændringer i dækningen bl.a. dækkes direktører og bestyrelse som andre Afviklingsfonden Formue på 1 procent af de dækkede indskud Bidrag til fonden fastsættes af myndighederne, bl.a. på baggrund af pengeinstitutternes passiver fratrukket kapitalgrundlag og dækkede indskud, suppleret med en risikojustering 32

33 Bankunion eller ej? Et ja kan betyde: Sikring af DK s høje AAA kreditværdighed? Sikring af fortsat lav dansk rente? Fare for dobbeltregning til danske banker? Styrket rating af danske banker? Mildere dansk Finanstilsyn? Afgivelse af dansk suverænitet? Vil fjerne "too big to fail-doktrinen" og indføre "too big to rescuedoktrinen. Sikrer dermed bedre level playing field mellem større og mindre banker? 33

34 Konklusioner (I) Lav BNP-vækst og meget lave renter vil nok fortsat være en væsentlig rammebetingelse de næste 2-3 år PLUS: Næsten alle pengeinstitutter har nu fået ryddet godt op efter krisen Konsolideringen stabiliseret og vil fremover langt fra foregå i samme tempo som de seneste 6-7 år Fortsat fokus for effektivisering og produktivitetstiltag Mængden af ny byrdefuld regulering synes at have toppet, og der er ikke så tunge ændringer i sigte som tidligere med CRD IV mv. DK rammes næppe så hårdt som andre lande i 2018 af ny IFRS 9 34

35 Konklusioner (II) Udsigt til fortsat toplinjepres : Udlånsvækst især gennem kundetilgang og nyetableringer/opkøb Intens konkurrence om gode erhvervskunder og Private Banking segmentet Fare for at nogle vender sigtet mod et bredere felt af virksomheder uden at få prissat risiciene Risiko for at indlånsoverskud bliver investeret i højrisiko-aktiver Lånekonverteringer, pension og eks. skadesforsikring giver indtægter uden kapitalbinding Det brede sektorsamarbejde om betalingsløsninger under en vis forandring. LOPI s kreds satser via samarbejde med andre målrettet på dette felt med øget digitalisering og udvikling af nye applikationer (BOKIS, Apps, kontaktløse kort, Swipp, Mobile Wallets, SEPA Direct Debet m.v.) 35

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL REGULERING OG DEN FINANSIELLE SEKTORS UDFORDRINGER Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Indlæg på PWC finanskonference Disposition Indtjeningen i danske kreditinstitutter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Lokale Pengeinstitutters. Årsmøde Ulrik Nødgaard 26. maj 2011

Lokale Pengeinstitutters. Årsmøde Ulrik Nødgaard 26. maj 2011 Lokale Pengeinstitutters Årsmøde 2011 Ulrik Nødgaard 26. maj 2011 Indfasning af nye krav til kapitalgrundlag og -struktur, 2013-19 14 % af RWA 12 Konjunkturbuffer Bevaringsbuffer +1,875% +2,5% 10 8 +0,625%

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31.

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31. 6 fakta om Sparekassens soliditet 2014 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 31. december 2013 02 // Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg Finanstilsynet Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive Finanstilsynets

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2016

Regnskabsmeddelelse for 2016 Regnskabsmeddelelse for 2016 Overskud på 43,2 mio. kr. før skat i Kreditbanken Kreditbanken har for 2016 realiseret et resultat, der er på niveau med forventningen i bankens opjustering i november 2016,

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Tilsynsmæssige udfordringer ved Basel II. Kontorchef Kristian Madsen Finanstilsynet

Tilsynsmæssige udfordringer ved Basel II. Kontorchef Kristian Madsen Finanstilsynet Tilsynsmæssige udfordringer ved Basel II Kontorchef Kristian Madsen Finanstilsynet Dagsorden Finansielt tilsyn Pengeinstitutter og regnskabsregler Basel II og udfordringer ved Basel II Finansielt tilsyn

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Fakta om Sparekassens. Soliditet Solvens og Kapital Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. 30.

Fakta om Sparekassens. Soliditet Solvens og Kapital Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. 30. Fakta om Sparekassens Soliditet 2017 Solvens og Kapital Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Indlånsoverskud Baseret på tal pr. 30. juni 2017 02 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og engagement

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Høringsnotat: Tilsynsdiamant for pengeinstitutter justering af pejlemærke for store engagementer

Høringsnotat: Tilsynsdiamant for pengeinstitutter justering af pejlemærke for store engagementer Finanstilsynet 9. juli 2015 BANK A Høringsnotat: Tilsynsdiamant for pengeinstitutter justering af pejlemærke for store engagementer Forslag til justering af tilsynsdiamanten for pengeinstitutter, pejlemærke

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere