Aktuelle udfordringer i sektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle udfordringer i sektoren"

Transkript

1 Aktuelle udfordringer i sektoren Indlæg den 20. november 2014 PwC s Bankseminar i Middelfart v/direktør Jan Kondrup Lokale Pengeinstitutter Er solen så småt ved at bryde igennem? Alt andet lige ser det ud til at lysne. Bedre tider kan så småt, så småt ses i makroøkonomien og i de regnskaber, vi har set på det seneste. Forhåbentlig lysner det mere op!

2 Nogle hovedpunkter Den fremtidige samfundsøkonomiske ramme Strukturtilpasning Filialudvikling/demografi/teknologi etc. Toplinjepres /behov for fortsat effektivisering Nye likviditetsregler fra 2015 Nye nedskrivningsregler fra 2018 Lidt om øvrig kommende regulering mv. Sparekassernes garantsystem Ønsker til Pensionskommissionens arbejde Bankunion og nye krisehåndteringsregler Opsummering, spørgsmål og debat 2

3 Makroøkonomisk outlook BNP-væksten forventes at blive 0,7 % i 2014 stigende til 1,5 % i 2015 men er ikke ligelig fordelt rundt om i landet Inflationen under 1 % - som i euroområdet. Reel frygt for deflation Det private forbrug har svært ved at komme i gang på trods af god forbrugertillid og stigende disponible indkomster Husholdninger og virksomheder nedbringer fortsat deres gæld Større usikkerhed om fremtiden, ikke mindst på grund af den seneste geopolitiske udvikling Arbejdsløsheden er forholdsvis lav og faldende De korte renter forbliver nok rekordlave 2-3 år endnu Intet penge- eller finanspolitisk spillerum til at stimulere væksten Boligmarkedet er fragmenteret med store prisstigninger i de større byer og stagnerende eller faldende priser udenfor - de seneste tal viser dog stigende priser i alle regioner 3

4 Behersket dansk optimisme Økonomien er som vejret: Uforudsigelig og til tider med fremgang, når det går værst. Se bare de seneste BNP-kvartalstal (blev korrigeret fra minus 0,3 til plus 0,2) Ser man på økonomiske nøgletal (forbrugertillid, aktiekurser, stigende beskæftigelse, faldende ledighed etc.) over en lang tidshorisont, synes billedet at pege mod lysere tider. Nationalbanken venter stærkere fremgang Faresignal Hvis Ruslands-krisen bliver langvarig Forværrede afsætningsvilkår i landbruget => kan medføre større nedskrivninger på landbrugskunder og dets underleverandører samt øget solvensbehov Tysklands store samkvem med Rusland skader den tyske økonomi => Tyskland har svært ved at agere lokomotiv i EU og vækstforventningerne (herunder i DK) må atter nedjusteres 4

5 Realkredittens tilsynsdiamant I Rangvid-rapporten blev det anbefalet, at realkreditten i lighed med pengeinstitutterne fik en tilsynsdiamant Realkredittens tilsynsdiamant indeholder 5 pejlemærker (2018/20) 1. Udlånsvækst i segmenter (privat, erhverv med boligformål, landbrug, andet erhverv) < 15% p.a. 2. Andel lån (med LTV > 60/45% og renten fast < 2 år) < 30% af alle lån 3. Andel afdragsfrie lån (med LTV > 60/45%) < 55% af alle lån i båndet (grænse bliver sandsynligvis ændret) 4. Andel lån (der skal refinansieres indenfor et halvt år) < 15% af alle lån (grænse bliver sandsynligvis ændret) 5. Summen af de 20 største eksponeringer < egentlig kernekapital Pejlemærke 3. og 5. kan få afsmittende effekt på pengeinstitutterne! Hertil kommer 5% blødt udbetalingskrav på lån til private mv. 5

6 LOPI s fokus - realkreditdiamanten Pengeinstitut-indberetninger må ikke blive administrativt tunge, og der bør være lempelser, så pengeinstitutter med få af disse lån kan undlade indberetning og tilsynsreaktioner Realkreditinstitutternes nedbringelse af lån med afdragsfrihed må ikke skævvride boligmarkedet til ugunst for de mindre byer og landdistrikter Store eksponeringer bliver en del af realkreditdiamanten Tilsynsforslag: Sum af de 20 største eksponeringer/egentlig kernekapital < 100 %. Udformningen kan få afsmittende effekt på pengeinstitutternes tilsynsdiamant 6

7 Store eksponeringer - pengeinstitutter Udfordringer Rangvid-udvalget anbefaler, at Finanstilsynet skærper grænserne i pengeinstitutternes tilsynsdiamant for store engagementer Store eksponeringer skal ind i realkredittens tilsynsdiamant LOPI-fokus Grænseværdien for pengeinstitutter skal være langt, langt større end 100% Eksponeringer skal opgøres efter nedskrivninger Det skal være muligt at foretage fradrag for visse sikkerheder i tælleren Kapitalbegrebet i nævneren bør udvides Bør som minimum også omfatte hybrid kernekapital 7

8 Argumenter for et udvidet kapitalbegreb 1. Argumentet for at anvende Egentlige kernekapital er et ønske om at sætte summen af de 20 største eksponeringer op imod et kapitalbegreb, som er tabsabsorberende i en going concern situation I henhold i CRR-forordningen er både egentlig kernekapital og hybrid kernekapital imidlertid tabsabsorberende i en going concern situation 2. Straffer på urimelig vis dem, der har hjemtaget CRR-compliant hybrid kapital evt. med et højt trigger-niveau Den hybride kernekapital er hjemtaget i tiltro til, at den kan anvendes på lige fod med egentlig kernekapital ved opfyldelse af kravene til søjle IItillæg og tilsynsdiamanten 3. Sparekasser og andelskasser uden adgang til aktiemarkedet kan ikke umiddelbart bare øge deres egenkapital ved en kapitaludvidelse De kan derimod styrke kapitalen gennem optagelse af hybrid kernekapital 8

9 Den danske pengeinstitutsektor Betydeligt fald de seneste 7 år (de fleste sammenlægninger indbyrdes fusioner mellem LOPI-medlemmer) Antallet synes nu mere stabiliseret Fremover mindre konsolidering, bl.a. fordi de svageste pengeinstitutter enten er væk grundet finanskrisen, eller nu er blevet stærkere Spar Nord/Nørresundby case speciel: Næppe startskud til uinviterede overtagelser Internationale storbanker (2): Danske Bank og Nordea Regionale/landsdækkende banker (4): Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord, Arbejd. Landsb. LOPI (66) Andre (12): Nykredit Bank, FIH Erhvervsbank mfl. Udenlandske banker (12): Handelsbanken mfl. 9

10 De lokale pengeinstitutter 66 ud af landets 84 pengeinstitutter er medlemmer af foreningen Lokale Pengeinstitutter LOPI omfatter samlet set ansatte og 550 filialer fordelt over hele landet Det er fortsat hver 4. dansker, der er kunde i et lokalt pengeinstitut, selv om flere mindre pengeinstitutter tidligere har mistet deres selvstændighed Fortsat kundetilstrømning på nye Dankort-kunder (netto) alene i årets første 3 kvartaler Målinger viser, at kundetilfredsheden er i top 10

11 Positive tendenser i LOPI-regnskaberne Halvårsregnskaber 2014 for medlemmerne af Lokale Pengeinstitutter Næsten alle medlemmer har overskud igen Samlet overskud på knap 1,8 mia. kr. mod 0-resultat i 1. halvår 2013 Egenkapitalforrentning før skat på 10,1 % omregnet til helår Nedskrivningsposten faldt 33 % svarende til 0,9 mia. kr. Stor vækst i kursreguleringerne på 0,9 mia. kr. (delvis Nets) Pres på nettorenter og vækst i nettogebyrer Fortsat stigende indlånsoverskud De positive takter er fortsat i ¾-års regnskaberne

12 Stigende egenkapitalforrentning Hele sektorens egenkapitalforrentning er stigende % Egenkapitalforrentning år stat Tilvækst i form af engangsindtægter som følge af Jyske Banks fusion med BRF Kredit 12

13 Nu næsten endelig enighed om LCR Fremtidens korte likviditetsmål (LCR) defineres som: Beholdning af høj-likvide aktiver Netto cash outflow over 30 dage 100% Skal sikre nok ubelånte, høj-kvalitetsaktiver til at klare likviditetstræk under en 30-dages intensiv stressperiode Ikrafttræden 1. oktober 2015 Overgangsordning(ej for SIFI): Brøk >60-100% i Hvis pengeinstituttet oplever lempelse i forhold til 152 bevares 152-kravet som gulv/bund til ultimo 2016 (og 152 fastholdes som pejlemærke i Tilsynsdiamanten indtil videre) 13

14 Danmark delvis imødekommet Grøn: Level 1-aktiver (ekstremt højlikvide), Rød: Level 2-aktiver (højlikvide aktiver) 14

15 Dokumentation af likviditets- og fundingstyring To nye vejledninger om dokumentation af likviditetsstyring på vej fra Finanstilsynet Vejledningerne beskriver tilsynsforventninger til likviditetsstyring og dokumentationen heraf Vejledningerne bygger på 152-kravet, men vil blive revideret, når LCR træder i kraft forventelig den 1. oktober 2015 Alle pengeinstitutter skal fremover årligt udarbejde dokumentation til tilsynet (benævnt ILAAP). Kan være et selvstændigt dokument eller et særskilt afsnit i solvensbehovs-dokumentationen Gruppe 1-3 skal indsende dokumentationen senest 2/3 2015! Dokumentationen skal være drøftet og godkendt af bestyrelsen Omfang af dokumentation afhænger af pengeinstituttets størrelse, kompleksitet og likviditetsmæssige situation 15

16 Likviditets- og fundingrisiko Det centrale i pengeinstitutvirksomhed er at omdanne indlån eller anden finansiering med kort tidshorisont til udlån med længere tidshorisont Løbetidstransformationen skaber likviditets- og fundingrisiko Likviditetsrisiko = risiko for ikke at kunne imødekomme sine forpligtelser på kort og mellemlang sigt Fundingrisiko = risiko for ikke at kunne imødekomme sine forpligtelser uden store stigninger i finansieringsomkostningerne 16

17 Likviditets- og fundingrisiko Kan materialisere sig ved en række forskellige hændelser: 1. Bankrun, hvor kunder trækker indlån ud i stor stil 2. Adgang til markedsbaseret finansiering forsvinder 3. Værdien af likvide aktiver falder 4. Store uventede likviditetstræk (eks. træk på afgivne kredit og likviditetsfaciliteter) 17

18 Proportionalitet Simple gruppe 3-4 institutter Næsten kun finansieret ved almindelige mindre indlån Solidt indlånsoverskud Meget høj 152-overdækning (aktuelt og over tid) Institutter med øget kompleksitet Svingende 152-overdækning Stor andel funding skal refinansieres inden for 1 år Stor afhængighed af enkelte store indlån Komplekse eller risikofyldte institutter Benytter i vid udstrækning markedsbaseret finansiering Stort indlånsunderskud Lav 152-overdækning 18

19 Solvensbehovsvejledningen justeres Generelt: Ny terminologi i medfør af CRR/CRD IV, f.eks. Kapitalgrundlag i stedet for basiskapital Eksponeringer i stedet for engagementer Samlede risikoeksponering i stedet for vægtede poster Renterisiko: Notat fra oktober 2013, der beskriver to tilgange til opgørelse af renterisici (standardmetoden og porteføljemetoden) er indarbejdet. Derudover krav om rentevip på 1% i standardmetoden Øvrige kreditrisici (på kreditter under 2% af kapitalgrundlaget). Mere vejledning - herunder 3 eksempler på opgørelse af øvrig kreditrisiko: Mange 1 og 2C er i en branche, branche med dårlig udsigt, stor tyngde i en risikofyldt branche. I alle 3 tilfælde skal både beregningsmetoder og forudsætninger dokumenteres i videst mulig omfang 19

20 % 2,5 2,0 Sektorens nedskrivningsprocent Hensættelser Nedskrivninger 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 20

21 Nye forventningsbaserede nedskrivninger IASB har udstedt ny regnskabs-standard for finansielle instrumenter ( IFRS 9 Financial Instruments ) Med standarden indføres nye forventningsbaserede nedskrivninger, Expected Loss - i modsætning til det nuværende Incurred Loss -regime Standarden træder i kraft 1. januar 2018 Reglerne må forventes indarbejdet i regnskabsbekendtgørelsen også 21

22 Nye forventningsbaserede nedskrivninger 3 trins model afspejler kreditforværringen siden første indregning for lån der bliver nødlidende Trin 1 Trin 2 Førstegangsindregning = up front indregning af 12 måneders forventet tab Væsentlig værdiforringelse, men ikke OIV = up front indregning af forventet tab i lånets restløbetid Trin 3 Væsentlig værdiforringelse og OIV = up front indregning af forventet tab i lånets restløbetid 22

23 Ny nedskrivningsmodel Ændringer i kreditrisiko siden første indregning Væsentlig forøgelse i kreditrisiko Objektiv indikation for værdiforringelse Første indregning Fase 1 Fase 2 Fase 3 Nedskrivning Bogført effektiv rente beregnes af 12 måneders forventet kredittab Brutto bogført beløb Forventet tab for hele løbetiden Brutto bogført beløb Forventet tab for hele løbetiden Netto bogført beløb 23

24 Et groft regneeksempel Udlån på 1 mio. kr. med effektiv rente på 5 procent og LGD på 25 procent Ændringer i kreditrisiko siden første indregning Væsentlig forøgelse i kreditrisiko Objektiv indikation for værdiforringelse Første indregning Fase 1 PD 12 måneder 0,5 pct. Fase 2 PD restløbetid 20 pct. Fase 3 PD restløbetid 100 pct. Nedskrivning Bogført effektiv rente beregnes af kr. (= 1 mio.kr. x 0,5 pct. x 25 pct.) 1 mio.kr. (= kr.) kr. (= 1 mio.kr. x 20 pct. x 25 pct.) 1 mio.kr. (= kr.) kr. (= 1 mio.kr. x 100 pct. x 25 pct.) kr. (= kr.) Nedskrivningspct. 0,125 % 5 % 25 % Tallene er før tilbagediskontering 24

25 Større og tidligere nedskrivninger Væsentligt spring i nedskrivninger ved vandring fra trin 1 til trin 2 og fra trin 2 til trin 3 Større og tidligere nedskrivninger (imødegår too little og too late - problemstilling ved gældende regler) fordi: Up front nedskrivning på alle udlån medmindre tabsforventning på nul Up front nedskrivning på alle utrukne kreditfaciliteter (kassekreditter m.v.), for så vidt angår den del, der forventes udnyttet på 12 måneders sigt eller i lånets restløbetid, medmindre tabsforventning på nul Up front hensættelse på alle garantier medmindre tabsforventning på nul (garantier omfattes af samme nedskrivningsregler som udlån) Nye nedskrivningsregler reducerer egenkapital - men er allerede i et vist omfang indarbejdet i opgørelsen af det individuelle solvensbehov Fremkalder også justeringer af modeller for gruppevise nedskrivninger 25

26 Sparekassernes garantsystem Over de sidste par år er der sket flere ændringer: Øgede krav til rådgivning herom (væk med i et i garantikapital, tegning isf indskud, fokus på at der er tale om ansvarlig kapital, skriftlighed osv.) Forrentning af garantikapital besluttes bagud Forrentning flyttet ud af resultatopgørelsen Begrænset mulighed for differentieret rentebetaling Krav om forudgående tilladelse til indløsning inden for en ramme 26

27 Garantsystemet har fortsat en fremtid anvendt med omtanke Sparekasserne har for længst fået styrket rådgivningen og har nu fået tilpasset sig de nye regler En selvejende sparekasse har mulighed for at drive sin virksomhed med et bredere sigte end optimering af egenkapitalforrentningen (mere vægt på Stakeholder Value og mindre vægt på Shareholder Value) end en Sparekasse A/S Garantsystemet kan være skrøbeligt under en krise, da garanterne ved at storsælge kan presse kapitalgrundlaget ned, mens større aktiesalg kun vil trykke børskursen ned, og lade kapitalen være uforandret Garantsystemet er stærkt: Hvis sparekassen har en passende stor solvensmæssig friværdi Hvis garantkapitalens andel af egenkapitalen ikke er relativ høj, dvs. at der er rigeligt med tabsabsorberende frie reserver Hvis der er fastsat et fornuftigt loft over det beløb, hver garant kan tegne Historien har vist, at når sparekasser kommer over en vis størrelse (både mht. balance og geografi) og vil satse på større erhvervskunder, så får man brug for fondsbørsen til at kunne rejse tilstrækkelig kapital (SDS, Bikuben, Sparekassen Nordjylland, Amtssparekassen Fyn m.fl.) 27

28 Indløsning af garantkapital/ramme til market making af aktier Ny praksis initialt fradrag for hele rammen!! CRR medfører, at den egentlige kernekapital først må indfries efter forudgående tilladelse fra tilsynet på baggrund af en rammeansøgning Tilsynets praksis har hidtil været, at tilbagekøb først skal fradrages i kernekapitalen på tidspunktet for tilbagekøbet. Praksis er nu ændret til, at hele rammen skal fradrages på tidspunktet for tildeling af rammen! For A/S er er den maksimale ramme det laveste tal af 3 pct. af aktiekapitalen eller 10% af den solvensmæssige overdækning Sparekasser og andelskasser kan maksimalt få en ramme på 2 % af den egentlige kernekapital. LOPI har udfordret dette med et spørgsmål til EBA. EBA-svar følger tilsynet. Andre følger nu trop og tager sagen op. 28

29 Pensionskommissionen på arbejde Tre pensionssøjler: I: Folkepension, II: Obligatoriske arbejdsgiverordninger og III: Frivillige private, individuelle ordninger Robusthed og social balance i pensionssystemet skal opretholdes Indbetalingerne på pensionsordninger i pengeinstitutter kan øges, hvis: Det gøres mere attraktivt for mellem- og lavindkomstgrupperne at spare op f.eks. er modregning i sociale ydelser en hindring for opsparing Større frihed for borgerne til at vælge, hvor opsparingen skal ske Fradragsloftet for ratepension og indbetalingsloftet på aldersopsparing hæves Pensionskommissionen skal afgive rapport senest i efteråret

30 Stort fald i pensionsindbetalinger til PI erne Tal for hele pengeinstitutsektoren i mia. kr Skøn 2013 Gæt 2014 Kapitalpension Volumen Indbetaling Aldersopsparing Volumen Indbetaling Ratepension Volumen Indbetaling Samlede pensionsindbetalinger i pengeinstitutter Samlede pensionsindbetalinger * *) I pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller pensionskasser 30

31 LOPI s fokus Banking Recovery Resolution Directive LOPI lægger afgørende vægt på: Fuld tilpasning til dansk lovgivning Adgang til samme afviklingsværktøjer for alle Nye værdiansættelsesprincipper Ny konkursrækkefølge som i EU-regler Videreførelse af medgiftsordningen Proportionalitet bl.a. mht. indhold af nye genopretningsplaner medio

32 Fremover to fonde Indskydergarantifonden Formue på 0,8 procent af de dækkede indskud (mod i dag 1 procent af dækkede nettoindskud) Bidrag til fonden fastsættes på baggrund af pengeinstitutternes dækkede indskud, suppleret med en risikojustering Sidste indbetaling forventeligt i foråret 2015 så er fonden fyldt op Mindre ændringer i dækningen bl.a. dækkes direktører og bestyrelse som andre Afviklingsfonden Formue på 1 procent af de dækkede indskud Bidrag til fonden fastsættes af myndighederne, bl.a. på baggrund af pengeinstitutternes passiver fratrukket kapitalgrundlag og dækkede indskud, suppleret med en risikojustering 32

33 Bankunion eller ej? Et ja kan betyde: Sikring af DK s høje AAA kreditværdighed? Sikring af fortsat lav dansk rente? Fare for dobbeltregning til danske banker? Styrket rating af danske banker? Mildere dansk Finanstilsyn? Afgivelse af dansk suverænitet? Vil fjerne "too big to fail-doktrinen" og indføre "too big to rescuedoktrinen. Sikrer dermed bedre level playing field mellem større og mindre banker? 33

34 Konklusioner (I) Lav BNP-vækst og meget lave renter vil nok fortsat være en væsentlig rammebetingelse de næste 2-3 år PLUS: Næsten alle pengeinstitutter har nu fået ryddet godt op efter krisen Konsolideringen stabiliseret og vil fremover langt fra foregå i samme tempo som de seneste 6-7 år Fortsat fokus for effektivisering og produktivitetstiltag Mængden af ny byrdefuld regulering synes at have toppet, og der er ikke så tunge ændringer i sigte som tidligere med CRD IV mv. DK rammes næppe så hårdt som andre lande i 2018 af ny IFRS 9 34

35 Konklusioner (II) Udsigt til fortsat toplinjepres : Udlånsvækst især gennem kundetilgang og nyetableringer/opkøb Intens konkurrence om gode erhvervskunder og Private Banking segmentet Fare for at nogle vender sigtet mod et bredere felt af virksomheder uden at få prissat risiciene Risiko for at indlånsoverskud bliver investeret i højrisiko-aktiver Lånekonverteringer, pension og eks. skadesforsikring giver indtægter uden kapitalbinding Det brede sektorsamarbejde om betalingsløsninger under en vis forandring. LOPI s kreds satser via samarbejde med andre målrettet på dette felt med øget digitalisering og udvikling af nye applikationer (BOKIS, Apps, kontaktløse kort, Swipp, Mobile Wallets, SEPA Direct Debet m.v.) 35

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Aktuelle udfordringer for pengeinstitutterne

Aktuelle udfordringer for pengeinstitutterne Aktuelle udfordringer for pengeinstitutterne Indlæg på PWC-seminar i Middelfart den 13. november 2013 v/direktør Jan Kondrup Lokale Pengeinstitutter jk@lopi.dk Tidens største udfordringer 1. Det økonomiske

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

SIFI At være eller ikke være

SIFI At være eller ikke være SIFI At være eller ikke være Jesper Berg Finansanalytikerforeningen 17.4.2013 18-04-2013 1 Hvorfor - fra Rasmus Klump til Armageddon et skridt for langt 18-04-2013 2 Agenda Forskellen på bank og realkredit

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Krisen, og hvad har vi lært af det?

Krisen, og hvad har vi lært af det? 12.11.2010 Krisen, og hvad har vi lært af det? 11. november 2010 # 2 Lidt om AP Pension Livs- og pensionsforsikring Østbanegade 135, København Ø Åhaveparkvej 11, Viby J 211 medarbejdere Kundeejet Vi administrerer

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

PwC s bankseminar 2013. Ulrik Nødgaard. 13. november 2013

PwC s bankseminar 2013. Ulrik Nødgaard. 13. november 2013 PwC s bankseminar 2013 Ulrik Nødgaard 13. november 2013 Agenda Nedskrivninger Seneste udvikling i sektoren Ændring af 8+ vejledning Krisehåndteringsdirektiv og Bankunion AQR/CA IRB Likviditet, indfasning

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter

Vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter (xxxxxxxx) Udskriftsdato: xx. xxx 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin.,Finanstilsynet, j.nr. xxx-xxxx Vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge-

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere