Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom"

Transkript

1 Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet... 8 INDLEDNING Workshoppen Aktiv med kronisk sygdom er en 4 timers workshop for kursister, der har deltaget på et af 6. moduls kurserne Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter 1 udbudt af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Denne evaluering er sidste del af projektet Lær at arbejde med kronisk sygdom, der delvist er finansieret af Sundhedsstyrelsens SATS-pulje Styrket indsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektet indeholder følgende faser: Udvikling og test af workshop i samarbejde med 4 kommuner Udbredelse til mindst 10 kommuner Evaluering af kursisternes udbytte I workshoppen arbejder man videre med de samme metoder, som på førnævnte kurser, men med fokus rettet mod kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet forstås her, som alle former for beskæftigelse eller aktivitet, varierende fra fuldtidsarbejde til frivilligt arbejde. Emnerne på workshoppen er fx: Arbejdet får ny betydning Evner, færdigheder og kompetencer Aktiv deltagelse og støttemuligheder Kommunikation med arbejdsgiver og kollegaer Netværk og familie Handleplan og problemløsning Kursuslederne er frivillige og har personlige erfaringer med at være kronisk syg og arbejde med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. De har desuden gennemført en systematisk uddannelse. Der undervises efter en detaljeret manual, der sikrer indholdet og kvaliteten i undervisningen. En central metode på workshoppen er at arbejde med idérunder og problemløsning, hvor man på struktureret vis lader kursisterne dele erfaringer og dermed støtte hinanden i at overkomme de barrierer, der står i vejen for deres ønsker og mål. 1 For mere information se 1

3 Ultimativt er målet med workshoppen at øge kursisternes tro på egne evner til at finde løsninger på de problemer, de oplever i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og være aktive ude blandt andre mennesker. Formålet med evalueringen af Aktiv med kronisk sygdom er at afdække, om workshoppen kan bidrage med nye redskaber til at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet, og om kursisterne finder workshoppens indhold relevant i forhold til deres situation. DATAGRUNDLAG I evalueringen indgår 102 ud af 152 kursister, der deltog i en workshop i løbet af De 102 kursister har været tilmeldt workshops, som blev udbudt 10 forskellige steder i landet (Esbjerg, Frederiksberg, Haderslev, Skanderborg/Silkeborg, Holbæk, Sønderborg, Varde, Aalborg, Roskilde og Vejle). Af disse kursister har 1 person meldt fra igen. Af de 101 kursister, der har deltaget i programmet, har 83 udfyldt et spørgeskema ved workshoppens afslutning (Skema1), og 66 har svaret på et tilsendt opfølgningsskema 2 måneder efter afholdelsen af workshoppen (Skema2). Det vides ikke hvor stort et overlap, der er mellem dem, der har besvaret Skema1 og Skema2. At kun godt hundrede kursister har deltaget i evalueringen af workshoppen betyder, at der er en relativ stor usikkerhed knyttet til vurderingen af workshoppens effekt, og endvidere at det ikke er muligt at bedømme, hvorvidt der er forskel på, om der er nogen grupper (fx kvinder, højtuddannede eller nogle med en speciel sygdomsprofil), der har haft særlig positiv effekt af workshoppen. Yderligere må der i fortolkningen af resultaterne tages højde for, at ikke alle har besvaret alle spørgsmål. Ved Skema1 er svarprocenten 82% og ved Skema2 65%. Ved begge skemaer har nogle deltagere valgt ikke at udfylde specifikke spørgsmål. Disse er i det følgende rapporteret som missing. Hvis resultaterne skal give mere end en indikation af workshoppens effekt, er det derfor nødvendigt med mere viden på området. KURSISTERNES BAGGRUND Ifølge besvarelserne på spørgeskemaerne er 15 kursister, der har udfyldt Skema1, og 8, der har udfyldt Skema2, født i år Det findes dog sandsynligt, at der her er sket en fejl under indtastningen, og disse er derfor udeladt. Det betyder, at gennemsnitsalderen på de respondenter, der har udfyldt første skema, er 53 år, og for dem, der har udfyldt andet skema, er gennemsnitsalderen 55. Størstedelen af kursisterne er mellem 45 og 65. Den yngste der har besvaret et spørgeskema er 29, og den ældste (fraregnet dem, der har svaret, at de er født i år 1900) er 79. Både i besvarelserne til skema1 og Skema2 var der tre respondenter i aldersgruppen 65-70, men udover de allerede nævnte var alle under 65 år. Det er således i vid udstrækning lykkedes at rekruttere kursister i den ønskede målgruppe på år. Det har overvejende været kvinder, der har deltaget på workshoppen, hvilket også kommer til udtryk i hvem, der har besvaret spørgeskemaerne, som det fremgår af nedenstående figurer. 2

4 Fig. 1.1 Deltagere fordelt på køn ved Skema1 Fig. 1.2 Deltagere fordelt på køn ved Skema2 Deltagernes uddannelsesmæssige baggrund er jævnt fordelt mellem de forskellige kategorier (se Fig.2), om end der er mange med en mellemlang videregående uddannelse repræsenteret. Med fokus på social ulighed i sundhed er dette interessant, da kursisternes blandede uddannelsesniveau kan ses som en indikation af, at workshoppen ikke henvender sig specifikt til fx de socialt bedst stillede, men har en appel i flere forskellige socialgrupper. Nærværende evaluering har dog et datagrundlag, der er for sparsomt til at kunne konkludere noget endeligt omkring workshoppens appel eller effekt i forskellige socialklasser. Fig. 2 Senest afsluttede uddannelse Skema1 Skema2 Folkeskole, mellemskole, realeksamen 15,5% (13) 14,7% (10) EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 3,6% (3) 2,9% (2) Studentereksamen/HH/HF 4,8% (4) 4,4% (3) Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) 17,9% (15) 22,1% (15) Kort videregående uddannelse (1-2 år) 17,9% (15) 19,1% (13) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 28,6% (24) 27,9% (19) Lang videregående uddannelse (5 år eller der over) 10,7% (9) 8,8% (6) Ubesvaret 1,2% (1) 0, I alt 100,0% (84) 100,0% (68) Mange forskellige patienttyper har været repræsenteret på workshoppen. De hyppigst forekommende er gigt, ryglidelser, astma/allergi, fybromyalgi, psykisk lidelse, men blandt deltagerne er der også flere, der har hjertesygdom, KOL, diabetes og knogleskørhed, sclerose og piskesmæld. På tværs af Skema1 og Skema2 er i alt over 25 forskellige 3

5 sygdomme/sygdomskategorier repræsenteret af deltagerne på workshoppen. De fleste har haft sygdommen i adskillige år, hvilket fremgår af figurerne nedenfor. Fig. 3.1 Levetid med en kronisk sygdom ved Skema1 Fig. 3.2 Levetid med en kronisk sygdom ved Skema2 Ser man på den ægteskabelige status, er ca. 2/3 gift eller har en samlever, og 1/3 er enten single, fraskilt/separeret eller enke/enkemand. Fordelingen er relativt ens ved Skema1 og Skema2. På workshoppen er det stort set kun etniske danskere, der har deltaget. Ved skema1 har kun 2% angivet en anden etnicitet end dansk (dog 17% ubesvaret), og ved skema 2 er det 1%, der angiver en anden etnicitet (1% ubesvaret). KURSISTERNES BRUG AF DE TILLÆRTE REDSKABER Et af de centrale redskaber, kursisterne bliver undervist i på workshoppen, er at lægge handleplaner for en given målsætning. Adspurgt ved slutningen af workshoppen har langt den overvejende del af kursisterne benyttet handleplaner som et redskab til at håndtere nogle af de udfordringer, de møder som følge af deres sygdom (Fig. 4.1), og lige så mange vil fortsat bruge handleplaner som et aktivt værktøj for at opnå deres langsigtede mål (Fig. 4.2). Fig. 4.1 Har lagt handleplan på workshoppen (Skema1) Fig. 4.2 Vil fortsat arbejde med handleplaner (Skema1) 4

6 I besvarelserne af Skema2 fremgår det, at også efter opfølgningsperioden er handleplanerne et aktivt værktøj for kursisterne. 3 ud af 4 har udført deres handleplan fra workshoppen. Fig. 5.1 Har udført handleplan fra workshoppen (Skema2) Retter man blikket mod nogle af de andre redskaber og emner, som kursisterne stiftede bekendtskab med på workshoppen, er deres selvrapporterede udbytte meget højt. Kursisterne skulle i Skema1 forholde sig til forskellige udsagn, der beskrev deres udbytte af workshoppen, og vurdere, hvor enige de var. Som det fremgår af Fig. 6 nedenfor, vurderer kursisterne på alle parametre, at de har haft et positivt udbytte. Med en enkelt undtagelse er omkring 7/10 (eller flere) enige eller i høj grad enige i de positive udsagn omkring deres udbytte. På det sidste udsagn Workshoppen har hjulpet mig med at afstemme forventningerne til min rolle på arbejdet eller i eksempelvis frivilligt arbejde er det blot 53 %, der er enige eller i høj grad enige. På ingen af udsagnene har mere end 7,2 % af kursisterne svaret, at de er uenige eller i høj grad uenige, og kun til et udsagn har én kursist svaret, at han/hun i høj grad er uenig. Sammenfattende kan man sige, at det helt klare billede, der fremstår, er, at kursisterne i høj grad føler, de har fået et udbytte, hvad angår konkrete redskaber, viden og motivation for at være aktive og i vurdering af egne begrænsninger som følge af deres sygdom og eller funktionsnedsættelse samt evnen til at tage hensyn til dette. 5

7 Fig. 6 Kursisternes udbytte af workshoppen, Skema1 I høj grad enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig I høj grad uenig I alt Jeg fik inspiration på workshoppen til at skabe mig en aktiv hverdag. 22,9% (19) 51,8% (43) 19,3% (16) 6,0% (5) Workshoppen har givet mig mod på at være aktiv inden for en realistisk ramme. 25,3% (21) 50,6% (42) 19,3% (16) 4,8% (4) Jeg føler, jeg kan bruge de værkstøjer, jeg fik på workshoppen til at skabe mig en aktiv hverdag. 26,5% (22) 56,6% (47) 13,3% (11) 3,6% (3) På workshoppen fik jeg redskaber til at vurdere, hvordan der kan tages hensyn til min sygdom, når jeg er aktiv. 22,9% (19) 50,6% (42) 19,3% (16) 7,2% (6) Jeg kan vurdere, hvilke kompetencer, evner og færdigheder jeg har, på trods af min sygdom og/eller funktionsnedsættelse. 20,5% (17) 48,2% (40) 26,5% (22) 3,6% (3) 1,2% (1) Jeg har på workshoppen forholdt mig til, hvordan jeg kan passe på mig selv og være aktiv samtidig. 19,3% (16) 50,6% (42) 27,7% (23) 2,4% (2) Jeg føler, jeg kan bruge metoder fra workshoppen til at kommunikere med mine kollegaer eller samarbejdsparter i eksempelvis frivilligt arbejde. 16,9% (14) 49,4% (41) 30,1% (25) 3,6% (3) Workshoppen har hjulpet mig med at afstemme forventningerne til min rolle på arbejdet eller i eksempelvis frivilligt arbejde. 10,8% (9) 42,2% (35) 41,0% (34) 6,0% (5) Ved Skema2 blev respondenterne bedt om at forholde sig til forskellige udsagn, hvor de endnu engang blev bedt om at forholde sig til deres udbytte fra workshoppen, og hvorvidt de i praksis rent faktisk gjorde brug af redskaberne, den erhvervede viden osv. Resultaterne kan ses i Fig. 7 nedenfor. På forhånd kunne man forvente, at færre ville beskrive sig som enig eller i høj grad enig, da det kan være svært at omsætte selv de bedste intentioner til praksis, men resultaterne er stadig klart positive. Til alle udsagn undtagen et enkelt svarede omkring 7/10 (eller flere), at de var enige eller i høj grad enige i, at de har gavn af deres udbytte og benytter sig af det i hverdagen, og mindre end 1/10 var uenige eller i høj grad uenige. Til udsagnet Jeg benytter mig af metoder fra workshoppen til at kommunikere med mine kollegaer eller samarbejdsparter i eksempelvis frivilligt arbejde var 41,8 % enige eller i høj grad enige, mens 22,4 % var uenige eller i høj grad uenige. 6

8 Fig. 7 Kursisternes udbytte af workshoppen, Skema2 I høj grad enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig I høj grad uenig Ubesvaret I alt Jeg bruger den viden, jeg fik på workshoppen, om hvordan jeg kan skabe mig en aktiv hverdag. 14,9% (10) 55,2% (37) 19,4% (13) 7,5% (5) 1,5% (1) 1,5% (1) (67) Jeg bruger den inspiration, jeg fik på workshoppen til at skabe mig en aktiv hverdag. 14,9% (10) 56,7% (38) 19,4% (13) 6,0% (4) 1,5% (1) 1,5% (1) (67)) Jeg bruger de værktøjer, jeg fik på workshoppen til at skabe mig en aktiv hverdag. 11,9% (8) 53,7% (36) 23,9% (16) 7,5% (5) 1,5% (1) 1,5% (1) (67) Jeg kan vurdere, hvordan der kan tages hensyn til min sygdom, når jeg er aktiv. 16,4% (11) 53,7% (36) 20,9% (14) 6,0% (4) 1,5% (1) 1,5% (1) (67) Jeg kan vurdere, hvilke kompetencer, evner og færdigheder jeg har, på trods af min sygdom og/eller funktionsnedsættelse. 19,4% (13) 59,7% (40) 11,9% (8) 6,0% (4) 1,5% (1) 1,5% (1) (67) Jeg forholder mig løbende til, hvordan jeg kan passe på mig selv og være aktiv samtidig. 25,4% (17) 65,7% (44) 6,0% (4) 1,5% (1) 1,5% (1) (67) Jeg benytter mig af metoder fra workshoppen til at kommunikere med mine kollegaer eller samarbejdsparter i eksempelvis frivilligt arbejde. 11,9% (8) 29,9% (20) 31,3% (21) 17,9% (12) 4,5% (3) 4,5% (3) (67) Når kursisterne bliver bedt om at forholde sig til, hvorvidt workshoppen samlet set har øget mulighederne for at være aktive, er resultaterne meget positive. Som det fremgår af Fig. 8 føler 73 % af kursisterne, at workshoppen samlet set har givet dem bedre muligheder for at være aktive, mens blot 10 % er uenige i dette udsagn. 7

9 Fig. 8 Workshoppen har givet mig mulighed for at være mere aktiv (Skema1) Samlet set kan det på baggrund af kursisternes egne vurderinger konkluderes, at deres udbytte med hensyn til redskaber, viden mm. er meget højt. Ikke alene føler kursisterne, at de får redskaber til at styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet og håndtere udfordringer i forbindelse med deres sygdom og eller funktionsnedsættelse, men 73 % vurderer også, at de efter endt workshop har en øget mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet. KURSISTERNES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Kursisternes nuværende beskæftigelse fremgår af Fig. 9. Besvarelserne anden beskæftigelse dækker over beskrivelser som fx netop opsagt med 5 måneders varsel, hjemmegående, skånejob og freelance + folkepensionist. Fig. 9 Nuværende beskæftigelse Skema1 Skema2 Under uddannelse I arbejde 3,6% (3) 4,4% (3) Sygemeldt 14,3% (12) 11,8% (8) Flexjob 14,3% (12) 16,2% (11) Førtidspensionist 29,8% (25) 33,8% (23) Jobsøgende 3,6% (3) 1,5% (1) Folkepensionist 14,3% (12) 20,6% (14) Jobtræning 2,4% (2) Efterløn 2,4% (2) 1,5% (1) Revalidering 1,2% (1) 8

10 Kontanthjælpsmodtager 6,0% (5) 4,4% (3) Anden beskæftigelse 9,5% (8) 7,4% (5) Ubesvaret I alt (84) (68) Det er ikke alene på baggrund af spørgsmålene om den nuværende beskæftigelse muligt at konkludere noget endeligt om workshoppens effekt på tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er imidlertid en indikation af, at der i tiden efter workshoppen har været en positiv udvikling. Således er andelen, der er i arbejde, eller har et flexjob, steget, mens andelen, der er kontanthjælpsmodtager, sygemeldt eller jobsøgende, faldet. Der er dog tale om små variationer, og det samlede billede er svært gennemskueligt, da andelen af folkepensionister fx er større ved Skema2. Hvis man ser på, hvad kursisterne angiver som deres ønske for aktiviteter og jobfunktioner i fremtiden, er det specielt frivilligt arbejde og flexjob samt kategorien andet, der tiltaler mange både ved Skema1 og Skema2. Andet dækker over mange forskellige ønsker herunder fx skånejob, førtidspension, pension, afklaring på sygemelding, at hjælpe mine børn, være sammen med mine børnebørn og på længere sigt frivilligt arbejde. Ved Skema2 ytrer knap 1/3 ønske om jobtræning en bemærkelsesværdig forskel i forhold til Skema1, hvor ingen ønsker dette. En mulig forklaring på dette er, at den store stigning er et udtryk for, at kursisterne har været gennem en afklaringsfase og ved opfølgningen har bevaret deres motivation for en tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidigt er begyndt at operationalisere, hvordan de skal etablere tilknytningen til arbejdsmarkedet. Gennemsnitligt ønsker kursisterne ved Skema2 at udføre aktiviteten i 10,5 timer om ugen. Fig. 10 Ønske til fremtidige aktiviteter eller jobfunktioner Skema1 Skema2 Fuldtidsbeskæftigelse 1,3% (1) 3,0% (2) Deltidsbeskæftigelse 7,6% (6) 1,5% (1) Uddannelse 3,8% (3) Frivilligt arbejde 38,0% (30) 32,8% (22) Flexjob 26,6% (21) 23,9% (16) Jobtræning 29,9% (20) Andet 27,8% (22) 11,9% (8) I alt (79) 100,0% (67) Generelt er der noget der tyder på, at en proces er blevet sat i gang hos flere af kursisterne. Som det fremgår af Fig.11 har 15 % sammen med sin arbejdsgiver eller sagsbehandler aftalt et møde omkring muligheden for at blive mere aktiv. 9

11 Fig. 11 Har aftalt møde med arbejdsgiver eller sagsbehandler omkring at være aktiv (Skema2) Hvis man ser på kursisternes rapportering af frivilligt arbejde(fig.12.1 og 12.2), kan der fra workshoppens afholdelse (Skema1) til opfølgningen (Skema2) anes en lille stigning i antallet, der angiver at have et frivilligt arbejde. Det kan dog ikke udelukkes, at forskellen skyldes tilfældigheder. Sammenholdt med hvor mange, der ønsker at påtage sig frivilligt arbejde (fig. 10), kan man dog argumentere for, at det ikke er urealistisk, at antallet af kursister med et frivilligt arbejde er steget efter afsluttet workshop. Fig Har frivilligt arbejde ved Skema1 Fig Har frivilligt arbejde ved Skema2 Det har været en målsætning med projektet, at 50 % af deltagerne ved opfølgningen skulle have en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet i form af at være i arbejde, at have konkrete aftaler med arbejdsgiver, at være ansat i skåne- eller flexjob, at have et frivilligt arbejde eller at have afklaret ens muligheder på arbejdsmarkedet. For at vurderer, om denne målsætning er opfyldt, er Fig. 13 opstillet. 2 personer har ikke besvaret, om de har et frivilligt arbejde, og bliver i følgende betragtet som om de ikke har et. Hvis man laver beregningen på baggrund af de kursister, der er i arbejde/flexjob/skånejob og/eller har frivilligt arbejde, bliver resultatet, at nøjagtig 50 % har en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis man trækker dem der er på pension, efterløn eller førtidspension (og dermed er afklarede 10

12 omkring deres tilknytning til arbejdsmarkedet) ud af beregningen, vil andelen, der har en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, stige til 70 %. Fig. 13 Tilknytning til arbejdsmarkedet (Skema2) 2 Har frivilligt arbejde Har ikke frivilligt arbejde I alt I arbejde Flexjob/skånejob Førtidspensionist På efterløn Folkepensionist jobsøgende/på kontanthjælp Sygemeldt I alt På baggrund af besvarelserne i Skema2 tyder alt derfor på, at projektet lever op til sin målsætning om, at 50 % har en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. 2 5 personer har svaret, at de havde følgende anden beskæftigelse, er blevet tilføjet til kategori nævnt umiddelbart efter i parantes: Fyret pr (jobsøgende/på kontanthjælp); Hjemmegående (jobsøgende/på kontanthjælp); Skånejob (flexjob/skånejob); delvist sygemeldt (flexjob/skånejob); freelance + folkepensionist (arbejde) 11

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DISPOSITION EN UNDERSØGELSE OM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE TILTAG OVERFOR SVAGE LEDIGE Veje til beskæftigelse. En kvalitativ undersøgelse af sagsbehandlernes forestillinger

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Stor forskel i danskernes medicinforbrug

Stor forskel i danskernes medicinforbrug Stor forskel i danskernes medicinforbrug En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2)

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2) MIDTVEJSNOTAT 1. Sammenfatning indgår i regeringens handicapstrategi fra 2009. Initiativet giver en række jobcentre mulighed for at få erfaring med afklaring og jobformidling til førtidspensionister, der

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER. Mette Lausten, SFI

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER. Mette Lausten, SFI ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER Mette Lausten, SFI DISPOSITION Statistik Forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995 (AFU) Resultater fra rapporten 2 Andel 0-17-årige i forebyggelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed Patient uddannelse Lær at leve med kronisk sygdom Din genvej til sundhed Fælles problemer og fælles løsninger Mennesker med kronisk sygdom har ofte de samme bekymringer og problemer i hverdagen, selv om

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening Dansk Epilepsiforening Fleksjob og epilepsi sådan ser virkeligheden ud Dansk Epilepsiforening, 17. april 2012 Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi er topmotiverede og flittige med at

Læs mere

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato:

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato: Bilagsnotat Notat til sagen: Politikkontrol Forløbsprogrammer for borgere m. sygdom Se næste side. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere