Delårsrapport januar marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr ) One Source

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source"

Transkript

1 Delårsrapport januar marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr ) One Source

2 Delårsrapport 1. januar marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag (12. maj 2011) behandlet og godkendt følgende delårsrapport for FLSmidth & Co. koncernen for perioden 1. januar marts Hovedkonklusioner Forventninger til 2011 fastholdes, ordreindgang i Mineraler stiger markant Ordreindgangen faldt 4% til DKK mio. ( 2010: DKK mio.), men steg 42% i Mineraler isoleret set Ordrebeholdningen er steget 1% til DKK mio. siden årsskiftet (ultimo 2010: DKK mio.) Omsætningen faldt 2% til DKK mio. ( 2010: DKK mio.) Driftsresultatet (EBITDA) faldt 8% til DKK 427 mio. ( 2010: DKK 462 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 9,7% ( 2010: 10,3%) Driftsresultatet (EBIT) faldt 15% til DKK 305 mio. ( 2010: DKK 359 mio.) svarende til en EBIT-margin på 7,0% ( 2010: 8,0%) Resultat før skat (EBT) faldt 27% til DKK 249 mio. ( 2010: DKK 342 mio.) Periodens resultat faldt 26% til DKK 173 mio. ( 2010: DKK 233 mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -101 mio. ( 2010: DKK 349 mio.) Forrentet nettoindestående udgjorde ved udgangen af 2011 DKK 944 mio. (ultimo 2010: DKK mio.) Forventninger til 2011 (uændrede) Forventningerne til cementmarkedet i 2011 er ca. 65 mio. årstons nykontraheret cementovnskapacitet globalt (eksklusiv Kina) FLSmidth & Co. forventer i 2011 en koncernomsætning på DKK mia. og en EBIT-margin på ca. 9-10% For de enkelte forretningsområder forventes i 2011 følgende: Omsætning EBIT-margin Cement DKK 9-10 mia. 9-10% Mineraler DKK mia % Cembrit DKK ca. 1,4 mia. ca. 4% Effekten af købsprisallokeringer vedr. GL&V Process forventes at udgøre ca. DKK -90 mio. i 2011 i form af afskrivning af immaterielle aktiver Den effektive skatteprocent forventes i 2011 at blive ca. 30% Pengestrømme fra investeringsaktivitet (eksklusiv akkvisitioner) forventes i 2011 at udgøre ca. DKK -900 mio. Spørgsmål til denne meddelelse bedes rettet til koncernchef Jørgen Huno Rasmussen på telefon Der afholdes investormøde og telefonkonference vedrørende regnskabsmeddelelsen i dag kl Se nærmere detaljer herom på Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 2 af 23

3 Koncernens hoved- og nøgletal DKK mio Helårstal 2010 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster, netto (56) (17) (118) Resultat før skat (EBT) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter (1) (9) (4) Periodens resultat PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktivitet (101) Køb og salg af virksomheder og aktiviteter (151) 5 (45) Køb af materielle aktiver (67) (49) (473) Andre investeringer, netto (39) (49) (208) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (257) (93) (726) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af fortsættende aktiviteter (353) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af ophørte aktiviteter (5) (5) 32 ARBEJDSKAPITAL FORRENTET NETTOINDESTÅENDE/(-GÆLD) ORDREINDGANG, FORTSÆTTENDE AKTIVITETER (BRUTTO) ORDREBEHOLDNING, FORTSÆTTENDE AKTIVITETER BALANCE Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Koncernens egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt UDBYTTE TIL AKTIONÆRERNE NØGLETAL Fortsættende aktiviteter Dækningsgrad 25,2% 24,7% 25,8% EBITDA margin 9,7% 10,3% 11,8% EBIT margin 7,0% 8,0% 9,9% EBIT margin før effekt af købsprisallokeringer vedr. GL&V Process 7,5% 8,5% 10,3% EBT margin 5,7% 7,6% 9,3% Egenkapitalens forrentning 9% 13% 17% Egenkapitalandel 35% 33% 36% Antal ansatte, ultimo, Koncern Heraf i Danmark Aktie- og udbyttetal, Koncern CFPS (Pengestrømme pr. aktie), DKK (udvandet) (1,9) 6,6 25,3 EPS (Resultat pr. aktie), DKK (udvandet) 3,3 4,4 24,4 EPS (Resultat pr. aktie), DKK (udvandet) før effekt af købsprisallokeringer vedr. GL&V Process 3,5 4,7 25,5 FLSmidth & Co. kurs, DKK Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) (udvandet) Markedsværdi, DKK mio Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 3 af 23

4 Ledelsens beretning for 2011 Markedsudvikling Der forventes fortsat en positiv udvikling i investeringerne i både cement- og mineralindustrierne i Den projektrelaterede ordreindgang vil derfor ikke nødvendigvis være ligeligt fordelt over året, hvilket kan resultere i betydelige kvartalsvise udsving. Inden for Cement er der især høj aktivitet i Indien og en række udviklingslande i Asien, Afrika og Sydamerika med høj økonomisk vækst. Desuden er der tegn på, at Rusland for alvor er ved at blive aktivt igen. Det globale marked for nykontraheret cementovnskapacitet (eksklusiv Kina) forventes fortsat at udgøre 65 mio. årstons i 2011 (2010: 65 mio. årstons). Nordafrika er et attraktivt og væsentligt marked for FLSmidth. Den aktuelle situation i flere nordafrikanske lande medfører forsinkelser på igangværende projekter og usikkerhed på kort sigt, men ændrer ikke FLSmidths langsigtede forventninger til regionen. Mineralpriserne ligger fortsat nær rekordniveauer, hvilket påvirker mineselskabernes forventninger til fremtidige investeringer positivt. Investeringerne i mineralindustrien forventes således at stige mærkbart i 2011 i forhold til Der forventes høj aktivitet inden for materialehåndteringsområdet, og især indenfor industrisegmenterne kul, kobber, guld og jernmalm. Da forhandlinger om store projekter typisk er en langstrakt proces, der kan tage op til flere år, er det ofte tilfældigt, i hvilket kvartal en ordre bliver effektiv. Det afhænger dels af kundernes interne prioriteringer og investeringsplaner, dels af selve forhandlingsforløbet og eksterne faktorer som bankfinansiering, miljøgodkendelser og myndighedstilladelser, m.v. Ordreindgang og ordrebeholdning Den samlede ordreindgang udgjorde i 2011 DKK mio., hvilket er et fald på 4% i forhold til samme periode sidste år ( 2010: DKK mio.). Faldet vedrører primært Cement, der i 2010 var positivt påvirket af modtagelse af en stor drifts- og vedligeholdelseskontrakt på DKK 1,1 mia. Ordreindgangen vedrørende øvrige cementaktiviteter er derimod på niveau med sidste år. bød desuden på en stigning i ordreindgangen i Mineraler på 42%. Ultimo 2011 udgjorde den samlede ordrebeholdning DKK mio. (ultimo 2010: DKK mio.), og ordrebeholdningen er således steget med 1% siden årsskiftet. Udvikling i resultatopgørelse Lav omsætning i, men helårsforventninger fastholdes Omsætningen udgjorde i 2011 DKK mio., hvilket svarer til et fald på 2% i forhold til samme periode sidste år (1. kvartal 2010: DKK mio.). Den lavere omsætning i er en konsekvens af periodeforskudt omsætning, og forventes indhentet i løbet af Omsætningen indenfor Cement faldt 20% i forhold til samme periode sidste år, hvorimod omsætningen steg henholdsvis 20% i Mineraler og 16% i Cembrit. Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 4 af 23

5 Ledelsens beretning for 2011 Generelt har valutakurseffekt ved omregning til DKK påvirket omsætning positivt med 3% i forhold til De samlede af- og nedskrivninger udgjorde DKK 119 mio. i 2011 ( 2010: DKK 103 mio.). FLSmidth overtog i 2011 kontrol med ESSA Australia Limited, der er specialist inden for konstruktion, fremstilling og servicering af prøvetagningsudstyr til mineral- og mineindustrien. Aktiviteterne er konsolideret pr. 17. februar 2011 og indgår i regnskabet med en omsætning på DKK 17 mio. og et resultat efter skat på DKK 1 mio. Nettolikviditetseffekten af opkøbet var DKK -151 mio. Bruttoresultatet udgjorde DKK mio. i 2011 ( 2010: DKK mio.) svarende til en dækningsgrad på 25,2% ( 2010: 24,7%). Den stigende dækningsgrad i forhold til sidste år skyldes primært ændret produktmiks. De samlede investeringer i forskning og udvikling i 2011 udgør DKK 68 mio. ( 2010: DKK 58 mio.), svarende til 1,6% af omsætningen ( 2010: 1,3%). Hertil skal lægges projektfinansieret udvikling i samarbejde med kunder. Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger mv. udgjorde i 2011 DKK 679 mio. ( 2010: DKK 647 mio.) svarende til 15,5% af omsætningen ( 2010: 14,4%). Korrigeret for valutakursregulering og opkøb (Roymec (Pty) Limited og ESSA Australia Limited) er salgs-, distributionsog administrationsomkostninger på niveau med sidste år. Stigende salgs- og ordreaktivitet medfører generelt øgede salgsog distributionsomkostninger her og nu, men først omsætning og indtjening på et senere tidspunkt, hvilket især har været tilfældet i Mineraler. Antal medarbejdere på koncernniveau udgjorde ultimo, hvilket er en stigning på 11% i forhold til samme tidspunkt sidste år (ultimo 2010: ). Eksklusiv opkøb er antal medarbejdere steget med 8%, hvilket primært vedrører drifts- og vedligeholdelseskontrakter i både Cement og Mineraler, samt øget aktivitetsniveau generelt i Mineraler. Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 427 mio. ( 2010: DKK 462 mio.), hvilket svarer til en EBITDA-margin på 9,7% ( 2010: 10,3%). Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) blev DKK 305 mio. i 2011 ( 2010: DKK 359 mio.), hvilket svarer til en EBIT-margin på 7,0% ( 2010: 8,0%). Den lavere EBIT-margin skyldes primært lavere omsætning og dermed lavere operationel gearing. Den samlede effekt af købsprisallokeringer vedrørende GL&V Process (inklusiv af- og nedskrivninger og særlige engangsposter) udgjorde DKK -22 mio. i 2011 ( 2010: DKK -22 mio.). Justeret for disse købsprisallokeringer var EBITmarginen i 7,5% ( 2010: 8,5%). Finansielle poster udgjorde i 2011 DKK -56 mio. (1. kvartal 2010: DKK -17 mio.). Heraf vedrører valutakursreguleringer DKK -52 mio. Resultat før skat (EBT) blev DKK 249 mio. ( 2010: DKK 342 mio.), hvilket svarer til en EBT-margin på 5,7% ( 2009: 7,6%). Skat af periodens resultat udgjorde DKK 75 mio. ( 2010: DKK 100 mio.). Den effektive skatteprocent i 1. kvartal var 30% ( 2010: 30%). Periodens resultat var DKK 173 mio. ( 2010: DKK 233 mio.), hvilket svarer til et resultat pr. aktie (udvandet) på DKK 3,3 ( 2010: DKK 4,4). Udvikling i balance Den samlede balancesum var DKK mio. ved udgangen af 2011 (ultimo 2010: DKK mio.). Koncernens egenkapital udgjorde ultimo 2011 DKK mio. (ultimo 2010: DKK mio.) svarende til en egenkapitalandel på 35% (ultimo 2010: 36%). Egenkapitalen blev i 2011 forrentet med 9% (annualiseret) ( 2010: 13%). Arbejdskapital Arbejdskapitalen udgjorde ultimo 2011 DKK 991 mio., hvilket er en stigning på DKK 113 mio. siden årsskiftet (ultimo 2010: DKK 878 mio.). Stigningen skyldes i al væsentlighed faldende forudbetalinger (netto) samt stigende tilgodehavender og faldende leverandører af varer og tjenesteydelser, som dog delvist modsvares af stigende igangværende arbejder (passiv). Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 5 af 23

6 Ledelsens beretning for 2011 Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 2011 DKK -101 mio. ( 2010: DKK 349 mio.), hvilket primært skyldes stigende arbejdskapital, som nævnt på forrige side. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde DKK -257 mio. ( 2010: DKK -93 mio.), hvoraf DKK -151 mio. vedrørte købet af ESSA Australia Limited og DKK -67 mio. vedrørte køb af materielle aktiver ( 2010: DKK -49 mio.). Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet udgjorde således i alt DKK -358 mio. i 2011, heraf DKK -353 mio. fra fortsættende aktiviteter og DKK -5 mio. fra ophørte aktiviteter ( 2010: DKK 256 mio., heraf DKK 261 mio. fra fortsættende aktiviteter og DKK -5 mio. fra ophørte aktiviteter). Segmentinformation Cement Den samlede ordreindgang inden for cementområdet udgjorde DKK mio. i 2011, hvilket er 43% lavere end i samme periode sidste år ( 2010: DKK mio.). Ordreindgangen vedrørende Customer Services udgjorde i 2011 DKK 852 mio., hvilket er 55% lavere end samme periode sidste år ( 2010: DKK mio.). Den lavere ordreindgang skyldes især, at 2010 var positivt påvirket af indgåelse af en drifts- og vedligeholdelseskontrakt på DKK 1,1 mia., hvorimod ordreindgangen vedrørende øvrige cementaktiviteter var på niveau med samme periode sidste år. Ordrebeholdningen er faldet med 3% siden årsskiftet og udgjorde ved udgangen af 2011 DKK mio. (ultimo 2010: DKK mio.). Generelt har valutakurseffekt ved omregning til DKK påvirket omsætning indenfor cementområdet positivt med 1% i forhold til Den samlede omsætning inden for Cement var i 2011 DKK mio., hvilket er 20% lavere end samme periode sidste år ( 2010: DKK mio.), hvilket primært skyldes periodeforskydninger vedrørende kontrakter i Nordafrika. Omsætningen vedrørende Customer Services udgjorde i 2011 DKK 669 mio., hvilket er en stigning på 5% i forhold til samme periode sidste år ( 2010: DKK 638 mio.). Dækningsgraden var i ,1% ( 2010: 25,2%) som følge af favorabelt produktmiks. EBIT-resultatet udgjorde i 2011 DKK 162 mio. (1.kvartal 2010: DKK 237 mio.). Den realiserede EBIT-margin i 2011 var 8,4% ( 2010: 9,8%), hvilket primært skyldes lavere omsætning og dermed lavere operationel gearing. Mineraler Den samlede ordreindgang inden for Mineraler var i 2011 DKK mio. ( 2010: DKK mio.) svarende til en stigning på 42% i forhold til samme periode sidste år. Der blev i 2011 indgået en større kontrakt på DKK 700 mio. vedrørende materialehåndteringsudstyr til en kulmine i Indonesien. Ordreindgangen vedrørende Customer Services var i 2011 DKK 967 mio., hvilket repræsenterer en stigning på 33% i forhold til samme periode sidste år ( 2010: DKK 725 mio.). Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 6 af 23

7 Ledelsens beretning for 2011 Ordrebeholdningen udgjorde ultimo 2011 DKK mio., hvilket svarer til en stigning på 7% siden årsskiftet (ultimo 2010: DKK mio.). Generelt har valutakurseffekt ved omregning til DKK påvirket omsætning indenfor Mineraler positivt med 4% i forhold til 1. kvartal Den samlede omsætning inden for mineralområdet udgjorde i 2011 DKK mio., hvilket er en stigning på 20% i forhold til samme periode sidste år ( 2010: DKK mio.). Omsætningen var imidlertid relativt lav i forhold til forventningerne til helåret og forventes således at stige i de kommende kvartaler. Omsætningen vedrørende Customer Services udgjorde i 1. kvartal 2011 DKK 793 mio. svarende til en stigning på 19% i forhold til samme periode sidste år ( 2010: DKK 669 mio.), hvilket illustrerer, at der generelt er stigende aktivitet og høj kapacitetsudnyttelse inden for mineralindustrien. Dækningsgraden faldt til 23,9% i 2011 ( 2010: 24,9%), hvilket primært skyldes lavere margin på projektrelateret omsætning. Salgs-, distributions og administrationsomkostningerne i Mineraler er steget i forhold til 2010 som følge af opkøb. Desuden er omkostningerne steget i forbindelse med opbemanding til håndtering af stigende ordrevolumen. Antal medarbejdere er således steget med 21%, eksklusiv opkøb, i forhold til samme periode sidste år, og udgør nu ( 2010: medarbejdere). EBIT-resultatet udgjorde i 2011 DKK 158 mio. ( 2010: DKK 147 mio.), hvilket svarer til en EBIT-margin på 7,2% ( 2010: 8,0%). Eksklusiv købsprisallokeringer faldt EBIT-marginen til 8,2% fra 9,2% i samme periode sidste år. Cembrit Cembrit har i 2011 realiseret en omsætning på DKK 290 mio., hvilket er en stigning på 16% i forhold til samme periode sidste år ( 2010: DKK 250 mio.). EBIT-resultatet udgjorde i 2011 DKK -9 mio. ( 2010: DKK -16 mio.), hvilket svarer til en EBIT-margin på -3,1% ( 2010: -6,4%). Omsætningen og driftsresultatet i 1. og 4. kvartal er generelt negativt påvirket af sæsonudsving og vintervejr i Europa. Generelt har valutakurseffekt ved omregning til DKK påvirket omsætning i Cembrit positivt med 3% i forhold til Forventninger til 2011 (uændrede) Markedet for nykontraheret cementovnskapacitet globalt (eksklusiv Kina) forventes i 2011 at blive ca. 65 mio. årstons, hvoraf Indien forventes at stå for ca. 20 mio. årstons. Der forventes en stigende ordreindgang vedrørende store cementprojekter i 2011 i forhold til 2010 målt i DKK. Til gengæld er det ikke sandsynligt, at 2011 vil byde på samme høje ordreindgang vedrørende drifts- og vedligeholdelseskontrakter som i Baseret på de aktuelle markedsudsigter forventes stigende investeringer i mineralindustrien i 2011, og dette forventes at resultere i stigende ordreindgang vedrørende både små og store ordrer samt Customer Services. Ordreindgangen forventes dog ikke nødvendigvis at blive ligeligt fordelt over året, hvilket betyder, at den kvartalsvise ordreindgang vil variere. Aktivitetsniveauet inden for materialehåndtering forventes især at udvikle sig positivt og blive et vækstområde for FLSmidth. FLSmidth & Co. forventer i 2011 en koncernomsætning på DKK mia. og en EBIT-margin på ca. 9-10%. For de enkelte forretningsområder forventes i 2011 følgende: Omsætning EBIT-margin Cement DKK 9-10 mia. 9-10% Mineraler DKK mia % Cembrit DKK ca. 1,4 mia. ca. 4% Effekten af købsprisallokeringer vedr. GL&V Process forventes at udgøre ca. DKK -90 mio. i 2011 i form af afskrivning af immaterielle aktiver Den effektive skatteprocent forventes i 2011 at blive ca. 30% Pengestrømme fra investeringsaktivitet (eksklusive akkvisitioner) forventes i 2011 at udgøre ca. DKK -900 mio. Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 7 af 23

8 Ledelsens beretning for 2011 Udtalelser om fremtidige forhold FLSmidth & Co. A/S regnskabsmeddelelser, hvad enten det drejer sig om årsrapporter eller delårsrapporter, der er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og/eller offentliggjort på firmaets hjemmeside og/ eller NasdaqOMX Nordic Exchange, samt præsentationer baseret på sådanne regnskabsmeddelelser og enhver anden offentliggjort skriftlig information eller mundligt fremsatte udsagn, der offentliggøres med udgangspunkt i dette dokument eller fremover på FLSmidth & Co. A/S vegne, kan indeholde udtalelser om fremtidige forhold. Ordene mener, forventer, kan måske, vil, planlægger, strategi, forventninger forudser, skønner, beregner, forventer, kan, agter, sigter mod og variationer af disse ord i forbindelse med enhver omtale af fremtidige driftsmæssige eller økonomiske resultater betegner udtalelser om fremtidige forhold. Eksempler på sådanne udtalelser om fremtidige forhold omfatter, men er ikke begrænset til: Faktorer som kunne påvirke fremtidige resultater omfatter, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutakursudsving, forsinkelser eller fejl i produktafvikling, svingninger i priser på råmaterialer, forsinkelser i forskning og/eller udvikling af nye produkter eller servicekoncepter, afbrydelser af forsyninger og produktion, uventet misligeholdelse eller opsigelse af kontrakter, markedsdrevne prisnedsættelser for FLSmidth & Co. A/S produkter og/eller tjenesteydelser, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, FLSmidth & Co. A/S s evne til at markedsføre aktuelle og nye produkter, produktansvarssager, retssager og undersøgelser, lovændringer eller ændrede regler og fortolkning heraf, beskyttelse af patentrettigheder, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske procedurer for markedsføring, investering i og afhændelse af indenlandske og udenlandske virksomheder, uventet stigning i omkostninger og udgifter, manglende rekruttering og fastholdelse af de rette medarbejdere og manglende evne til at fastholde en praksis for overholdelse af politikken. udtalelser om planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder sådanne der vedrører FLSmidth & Co. A/S s markeder, produkter, produktforskning og produktudvikling Medmindre loven kræver det, er FLSmidth & Co A/S ikke forpligtet til og påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller ændre udtalelser om fremtidige forhold efter offentliggørelsen af dette dokument. udtalelser der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, resultat (eller tab), anlægsudgifter, udbytte, kapitalforhold eller andre finansielle poster udtalelser vedrørende fremtidig økonomiske resultater, fremtidige tiltag og resultatet af eventualiteter, så som udtalelser om retssager vedrørende de forudsætninger der ligger til grund for eller er relateret til sådanne udtalelser udtalelser vedrørende mulige fusioner og opkøb Langsigtede vækst- og indtjeningsperspektiver (uændrede) Det er forventningen, at især urbanisering og industrialisering i udviklingslande vil medføre stigende efterspørgsel på cement og mineraler. Desuden er der en række andre strukturelle forhold, der forventes at føre til øgede investeringer i mineralindustrien; herunder underinvesteringer igennem en årrække, samt at kvaliteten og tilgængeligheden af uudnyttede malmforekomster falder, hvilket øger efterspørgslen på udstyr til håndtering og udvinding af mineraler. Disse udtalelser om fremtidige forhold er baseret på aktuelle planer, skøn og forventninger. I sagens natur omfatter udtalelser om fremtidige forhold både generelle og specifikke iboende risici og usikkerhedsmomenter, som kan være udenfor FLSmidth & Co. A/S s indflydelse og som i væsentlig grad vil kunne påvirke disse udtalelser om fremtidige forhold. Det langsigtede gennemsnitlige bæredygtige niveau for tilførsel af ny cementovnskapacitet globalt (eksklusiv Kina) forventes at være mio. årstons. FLSmidth & Co. A/S advarer om, at en række vigtige faktorer, herunder dem der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er forudsagt i udtalelserne om fremtidige forhold. Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 8 af 23

9 Ledelsens beretning for 2011 Indtjeningen fra Customer Services i både Cement og Mineraler forventes i de kommende år at udgøre en stadig stigende del af koncernens samlede indtjening. Dette gælder også for mineralsegmentet som helhed. Med dette udgangspunkt er det fortsat forventningen, at koncernens rapporterede EBIT-margin fremover vil være 10-12% i højkonjunkturer og 8-9% i lavkonjunkturer, hvor det bemærkes, at FLSmidth er sencyklisk af natur. Effekt af købsprisallokeringer vedrørende GL&V Process forventes fremover at være ca. DKK -100 mio. årligt. De årlige investeringer (eksklusiv akkvisitioner) forventes fremover at udgøre ca. DKK mio. (tidligere forventet DKK mio.), men forventes dog i 2011 at udgøre DKK 900 mio. som følge af investeringer i Service Super Centre samt produktionsfaciliteter i Kina og Indien. Kapitalstruktur og udbytte Det er FLSmidth koncernens målsætning til enhver tid at have en passende kapitalstruktur i forhold til de underliggende driftsmæssige resultater, således at det altid er muligt at få stillet tilstrækkelige og nødvendige kredit- og garantifaciliteter til at understøtte den forretningsmæssige drift. Der tilstræbes en egenkapitalandel på mindst 30%. Ultimo 2011 udgjorde egenkapitalandelen 35% (ultimo 2010: 36%). Ultimo 2011 havde koncernen et nettorentebærende tilgodehavende på DKK 944 mio. (ultimo 2010: DKK mio.). I forlængelse af generalforsamlingen den 29. april 2011 er der udbetalt DKK 9 per aktie i udbytte for 2010, hvilket svarer til i alt DKK 479 mio. og 37% af årets resultat (2009: 22%). FLSmidth ønsker at opretholde et kapitalberedskab til finansiering af fremtidig vækst samt til styrkelse af den forretningsmæssige position gennem komplementære teknologier og serviceydelser. Det er FLSmidths udbyttepolitik fremover at udbetale 30-50% af årets resultat som udbytte, afhængig af kapitalstruktur og investeringsmuligheder. Egne aktier FLSmidth & Co. A/S beholdning af egne aktier udgjorde ultimo stk. svarende til 1,4% af aktiekapitalen (ultimo 2010: stk). Incitamentsprogram Ultimo 2011 var der stk. uudnyttede aktieoptioner under koncernens incitamentsprogram, og dagsværdien heraf udgjorde DKK 98 mio. Dagsværdien er beregnet ved hjælp af en Black-Scholes model under forudsætning af en aktuel aktiekurs på 448,2 og en volatilitet på 36,24%. Resultateffekten af incitamentsprogrammet i 2011 var DKK 5 mio. ( 2010: DKK 5 mio.). Der henvises til Årsrapporten for 2010 for yderligere information. Finanskalender 18. august 2011: Halvårsrapport 10. november 2011: Kvartalsrapport Begivenheder efter balancedagen Som meddelt den 26. april 2011 har FLSmidth underskrevet aftaler om fremtidigt samarbejde med russiske kunder i forbindelse med den russiske premierministers statsbesøg i Danmark. Hvis og når aftalerne bliver bindende, vil FLSmidth omgående oplyse markedet herom. FLSmidth & Co. afholdt ordinær generalforsamling den 29. april, hvor bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 9 per aktie blev vedtaget. Generalforsamlingen valgte endvidere Sten Jakobsson som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Jørgen Worning, der ikke stillede op til genvalg. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Sørensen som formand og Jens S. Stephensen som næstformand. Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 9 af 23

10 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2011 for FLSmidth & Co. A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Vi anser endvidere ledelsesberetningen for at give en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 12. maj 2011 Koncerndirektion Jørgen Huno Rasmussen Poul Erik Tofte Bjarne Moltke Hansen Christian Jepsen Adm. Koncerndirektør (CEO) Koncernfinans- og Koncerndirektør Koncerndirektør økonomidirektør (CFO) Bestyrelse Vagn Ove Sørensen Jens S. Stephensen Jens Palle Andersen Torkil Bentzen Formand Næstformand Mette Dobel Martin Ivert Frank Lund Jesper Ovesen Sten Jakobsson Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 10 af 23

11 Bilag 1 Resultatopgørelse for koncernen DKK mio Noter Nettoomsætning Produktionsomkostninger (3.279) (3.381) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger (335) (306) Administrationsomkostninger (399) (354) Andre driftsindtægter/(-omkostninger) Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) Særlige engangsposter (3) 0 Af- og nedskrivninger af materielle aktiver (61) (57) Af- og nedskrivninger af immaterielle aktiver (58) (46) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (385) (296) Resultat før skat af fortsættende aktiviteter (EBT) Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter (75) (100) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter (1) (9) Periodens resultat Fordeles således: Minoritetsaktionærers andel af periodens resultat 2 (1) Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S andel af periodens resultat Resultat pr. aktie (EPS): Fortsættende og ophørte aktiviteter 3,3 4,4 Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet 3,3 4,4 Fortsættende aktiviteter 3,3 4,6 Fortsættende aktiviteter, udvandet 3,3 4,6 1 Funktionsopdelt resultatopgørelse Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 11 af 23

12 Bilag 2 Totalindkomstopgørelse for Koncernen DKK mio Noter Periodens resultat Periodens anden totalindkomst Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder (265) 300 Kursregulering af lån klassificeret som egenkapital af udenlandske virksomheder (64) 58 Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdireguleringer - 10 Værdireguleringer overført til omsætning (3) (1) Værdireguleringer overført til produktionsomkostninger 11 (1) Værdireguleringer overført til finansielle indtægter/omkostninger - (13) Værdireguleringer overført til balanceposter 1 5 Værdireguleringer af værdipapirer disponible for salg - 1 Øvrige kapitalværdireguleringer - (4) Skat af anden totalindkomst 16 (16) Periodens anden totalindkomst efter skat (304) 339 Periodens totalindkomst (131) 572 Fordeling af periodens totalindkomst: Minoritetsaktionærers andel af periodens totalindkomst (3) (1) Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S andel af periodens totalindkomst (128) 573 (131) 572 Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 12 af 23

13 Bilag 3 Pengestrømsopgørelse for Koncernen DKK mio Noter Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA), fortsættende aktiviteter Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA), ophørte aktiviteter (1) (2) Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) Regulering for avancer/tab ved salg af materielle aktiver samt valutakursreguleringer mv. (16) 13 Reguleret resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) Ændring i hensatte forpligtelser (52) 86 Ændring i arbejdskapital (172) (121) Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster og skat Finansielle ind- og udbetalinger (150) 48 Betalte selskabsskatter (137) (137) Pengestrømme fra driftsaktivitet (101) Køb og salg af virksomheder og aktiviteter (151) 5 Køb af immaterielle aktiver (41) (18) Køb af materielle aktiver (67) (49) Køb af finansielle aktiver - (31) Salg af finansielle aktiver 0 - Salg af immaterielle og materielle aktiver 2 - Pengestrømme fra investeringsaktivitet (257) (93) Køb af egne aktier (10) - Salg af egne aktier 2 4 Ændringer i øvrige forrentede nettoindeståender/(-gæld) 206 (200) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 198 (196) Ændring i likvider (160) 60 Likvide beholdninger Valutakursregulering af likvider (124) 113 Likvide beholdninger Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 13 af 23

14 Balance for Koncernen Bilag 4 Aktiver DKK mio. Ultimo 2011 Ultimo 2010 Noter Goodwill Erhvervede patenter og rettigheder Kunderelationer Andre immaterielle aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle aktiver under udvikling Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmidler og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 3 3 Andre værdipapirer og kapitalandele Pensionsaktiver Udskudte skatteaktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Forudbetalinger til underleverandører Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Obligationer og børsnoterede aktier Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 14 af 23

15 Balance for Koncernen Bilag 4 Passiver DKK mio. Ultimo 2011 Ultimo 2010 Noter Aktiekapital Valutakursreguleringer vedrørende omregning af kapitalinteresser (89) 235 Valutakursreguleringer vedrørende sikringstransaktioner Reserve for aktuarmæssige tab/gevinster (237) (237) Reserve for værdipapirer disponible for salg (31) (31) Overført resultat Foreslåede udbytter Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S andel af egenkapital Minoritetsaktionærers andel af egenkapital Egenkapital i alt Udskudte skatteforpligtelser Pensionsforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Bankgæld Finansielle leasingforpligtelser 8 8 Forudbetalinger fra kunder Andre gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser Prioritetsgæld - 0 Bankgæld 17 4 Finansielle leasingforpligtelser 1 2 Forudbetalinger fra kunder Igangværende arbejder for fremmed regning Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldige selskabsskatter Andre gældsforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 15 af 23

16 Egenkapital for koncernen Bilag 5 DKK mio. Aktiekapital Valutakursreguleringer vedrørende omregning af kapitalinteresser Valutakursreguleringer vedrørende sikringstransaktioner Reserve for aktuarmæssige tab/ gevinster Reserve for værdipapirer disponible for salg Overført resultat Foreslåede udbytter Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S' andel Minoritetsaktionærers andel I alt Egenkapital pr (237) (31) Totalindkomst for perioden Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer vedrørende udenlandske virksomheder (260) (260) (5) (265) Kursreguleringer af lån klassificeret som egenkapital i udenlandske virksomheder (64) (64) (64) Værdireguleringer af sikringsinstrumenter: Værdireguleringer overført til omsætning (3) (3) (3) Værdireguleringer overført til produktionsomkostninger Værdireguleringer overført til balanceposter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt 0 (324) (299) (5) (304) Totalindkomst for perioden 0 (324) (128) (3) (131) Til- og afgang minoritetsandele Aktiebaseret vederlæggelse, aktieoptioner Salg af egne aktier Køb af egne aktier (10) (10) (10) Egenkapital (89) 19 (237) (31) Periodens bevægelse i beholdning af egne aktier (antal aktier): Egne aktier pr stk stk. Køb af egne aktier stk stk. Afregnet aktieoptioner (20.000) stk. (20.000) stk. Egne aktier pr stk stk. Heraf reserveret til medarbejderaktier i forbindelse med FLS Global Incentive Programme 2010 (73.216) stk. ( ) stk. Svarende til 1,4% (2010: 1,4%) af aktiekapitalen. Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 16 af 23

17 Bilag 5 Egenkapital for koncernen DKK mio. Aktiekapital Valutakursreguleringer vedrørende omregning af kapitalinteresser Valutakursreguleringer vedrørende sikringstransaktioner Reserve for aktuarmæssige tab/ gevinster Reserve for værdipapirer disponible for salg Overført resultat Foreslåede udbytter Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S' andel Minoritetsaktionærers andel I alt Egenkapital pr (290) (4) (258) (30) Totalindkomst for perioden Periodens resultat (1) 233 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer vedrørende udenlandske virksomheder Kursregulering af lån klassificeret som egenkapital i udenlandske virksomheder Værdireguleringer af sikringsinstrumenter: Periodens værdireguleringer Værdireguleringer overført til omsætning (1) (1) (1) Værdireguleringer overført til produktionsomkostninger (1) (1) (1) Værdireguleringer overført til finansielle indtægter/omkostninger (13) (13) (13) Værdireguleringer overført til balanceposter Værdireguleringer af værdipapirer disponible for salg Øvrige kapitalreguleringer (4) (4) (4) Skat af anden totalindkomst (16) (16) (16) Anden totalindkomst i alt (3) (16) Totalindkomst for perioden (3) (1) 572 Aktiebaseret vederlæggelse, aktieoptioner Salg af egne aktier Køb af egne aktier (1) (1) (1) Egenkapital (4) (258) (33) Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 17 af 23

18 Noter Noter til delårsrapportens bilag 1. Resultatopgørelse, funktionsopdelt 2. Resultat pr. aktie (EPS) 3. Opdeling af Koncernen på segmenter, fortsættende aktiviteter 4. Køb af virksomheder og aktiviteter 5. Udvikling i eventualaktiver og -forpligtelser 6. Nøgletal pr. kvartal 7. Anvendt regnskabspraksis og ledelesmæssige skøn og vurderinger 1. Resultatopgørelsen, funktionsopdelt Det er koncernens praksis af opstille resultatopgørelsen efter en tilpasset funktionsopdeling af omkostningerne med henblik på at vise resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA). Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver er således udskilt af de enkelte funktioner og præsenteret på særskilte linier. Den funktionsopdelte resultatopgørelse med fordeling af af- og nedskrivninger fremgår nedenfor. DKK mio Nettoomsætning Produktionsomkostninger (3.332) (3.428) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger (336) (308) Administrationsomkostninger (464) (408) Andre driftsindtægter / (-omkostninger) Særlige engangsposter (3) - Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (385) (296) Resultat før skat (EBT) Skat af periodens resultat (75) (100) Periodens resultat for fortsættende aktiviteter Periodens resultat for ophørte aktiviteter (1) (9) Periodens resultat Resultat pr. aktie (EPS) DKK mio Indtjening Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S andel af periodens resultat FLSmidth & Co. Koncernens resultat af ophørte aktiviteter (1) (9) Antal aktier, gennemsnitligt Antal aktier udstedt Regulering for egne aktier ( ) ( ) Potentiel forøgelse af aktier i omløb, optioner in the money Indtjening pr. aktie Fortsættende og ophørte aktiviteter, pr. aktie DKK 3,3 4,4 Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet, pr. aktie DKK 3,3 4,4 Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet før effekt af købsprisallokeringer vedr. GL&V Process, pr. aktie DKK 3,5 4,7 Fortsættende aktiviteter, pr. aktie DKK 3,3 4,6 Fortsættende aktiviteter, udvandet, pr. aktie DKK 3,3 4,6 Ikke udvandet indtjening pr. aktie vedrørende ophørte aktiviteter udgør DKK 0,0. Effekt af købsprisallokeringer vedr. GL&V Process udgør før skat i 2011 DKK 22 mio. Efter skat udgør disse DKK 15 mio. og påvirker således EPS pr. aktie med DKK 0,3. Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 18 af 23

19 Noter til delårsrapportens bilag Noter 3. Opdeling af koncernen på segmenter, fortsættende aktiviteter DKK mio Cement Mineraler Cembrit Andre Fortsættende selskaber mv. 1 aktiviteter i alt RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning (39) Produktionsomkostninger (1.410) (1.674) (191) (4) (3.279) Bruttoresultat (43) Salgs-, adm.- og dist. omk. samt andre driftsposter (327) (299) (91) 38 (679) Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) (5) 427 Særlige engangsposter (1) (2) - - (3) Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver (35) (66) (17) (1) (119) Resultat før fin. poster og skat (EBIT) (9) (6) 305 Resultat før fin. poster og skat (EBIT) før effekt af købsprisallokering vedr. GL&V Process (9) (6) 327 ORDREINDGANG (BRUTTO) N/A (14) ORDREBEHOLDNING N/A (159) NØGLETAL Dækningsgrad 27,1% 23,9% 34,1% N/A 25,2% EBITDA margin 10,2% 10,3% 2,8% N/A 9,7% EBIT margin 8,4% 7,2% (3,1%) N/A 7,0% EBIT margin før effekt af købsprisallokering vedr. GL&V Process 8,4% 8,2% (3,1%) N/A 7,5% Antal ansatte ultimo DKK mio Cement Mineraler Cembrit Andre Fortsættende selskaber mv. 1 aktiviteter i alt RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning (22) Produktionsomkostninger (1.814) (1.379) (170) (18) (3.381) Bruttoresultat (40) Salgs-, adm.- og dist. omk. samt andre driftsposter (343) (257) (79) 32 (647) Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) (8) 462 Særlige engangsposter - (1) Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver (32) (52) (18) (1) (103) Resultat før fin. poster og skat (EBIT) (16) (9) 359 Resultat før fin. poster og skat (EBIT) før effekt af købsprisallokering vedr. GL&V Process (16) (9) 381 ORDREINDGANG (BRUTTO) N/A (21) ORDREBEHOLDNING N/A (113) NØGLETAL Dækningsgrad 25,2% 24,9% 32,0% N/A 24,7% EBITDA margin 11,1% 10,9% 0,4% N/A 10,3% EBIT margin 9,8% 8,0% (6,4%) N/A 8,0% EBIT margin før effekt af købsprisallokering vedr. GL&V Process 9,8% 9,2% (6,4%) N/A 8,5% Antal ansatte ultimo DKK mio Afstemning af periodens resultat før skat af fortsættende aktiviteter Segmentresultat før skat for rapporteringspligtige segmenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (385) (296) Periodens resultat før skat af fortsættende aktiviteter (EBT) ) Andre selskaber m.v. består af selskaber uden aktivitet, ejendomsselskaber, elimineringer samt Moderselskabet Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 19 af 23

20 Noter til delårsrapportens bilag 4. Køb af virksomheder og aktiviteter Navn tilkøbt virksomhed Primær aktivitet Købsdato Tilkøbt ejerandel Tilkøbt stemmeandel Ejerandel Stemmeandel ESSA Australia Limited Mineraler 17. februar % 100% 100% 100% Summit Valley (køb af nettoaktiver) Mineraler 15. december DKK mio Regnskabsmæssig værdi før regulering Reguleringer til dagsværdi Dagsværdireguleret åbningsbalance Regnskabsmæssig værdi før regulering Reguleringer til dagsværdi Dagsværdireguleret åbningsbalance Erhvervede patenter og rettigheder Kunderelationer (3) (3) Andre immaterielle aktiver (1) (1) Materielle aktiver Finansielle aktiver, herunder udskudt skat Varebeholdninger (1) (1) Tilgodehavender Likvide beholdninger Minoritetsinteresser (2) - (2) Øvrige forpligtelser (33) - (33) Lån (2) - (2) Nettoaktiver (5) (5) Goodwill 16 5 Kostpris Tilkøbte likvide beholdninger (21) Nettolikviditetseffekt, tilkøb Andre specifikationer vedrørende transaktioner: Direkte købsomkostninger 2 ESSA Australia Limited ESSA Australia Limited med base i Perth, Australien er specialist inden for konstruktion, fremstilling, service og support af prøvetagningsudstyr til mineral- og mineindustrien. Aktiviteterne er konsolideret pr. 17. februar Ikke allokeret købspris udgør DKK 16 mio. og indregnes som goodwill som udtryk for forventede synergier. Aktiviteterne indgår i koncernregnskabet med en omsætning på DKK 17 mio. og et resultat efter skat på DKK 1 mio. Minoritetsandelen er målt til dagsværdi. Såfremt købet af ESSA Australia Limited i 2011 var konsolideret pr. 1. januar 2011, ville omsætning og resultat efter skat fra virksomheden samlet indgå i koncernregnskabet med henholdsvis DKK 44 mio. og DKK -2 mio. Summit Valley Summit Valley blev tilkøbt i december Der henvises til Årsrapporten for 2010 for yderligere beskrivelse af købet. I første kvartal af 2010 er der foretaget dagsværdiregulering af åbningsbalancen, med nettoregulering på DKK -5 mio. til følge. 5. Udvikling i eventualaktiver og -forpligtelser Eventualforpligtelser er pr. 31. marts 2011 opgjort til DKK 6,6 mia. (ultimo 2010 DKK 6,9 mia.), heraf udgør arbejds- og betalingsgarantier DKK 6,2 mia. (ultimo 2010 DKK 6,5 mia.). Der henvises til note 30 i Årsrapporten for 2010 for en generel beskrivelse af arten af koncernens eventualforpligtelser. Selskabsmeddelelse nr FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 20 af 23

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-30. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-30. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2011) One Source Delårsrapport 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) One Source Delårsrapport 1. januar - 30. juni Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag (18. august ) behandlet og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport 2008. FLSmidth & Co. A/S 1. januar 2008-30. juni 2008 (Selskabsmeddelelse nr. 38-2008) FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 1 af 18

Delårsrapport 2008. FLSmidth & Co. A/S 1. januar 2008-30. juni 2008 (Selskabsmeddelelse nr. 38-2008) FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 1 af 18 Delårsrapport 2008 FLSmidth & Co. A/S 1. januar 2008-30. juni 2008 (Selskabsmeddelelse nr. 38-2008) FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 1 af 18 Delårsrapport 1. januar 2008-30. juni 2008 Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere