Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28"

Transkript

1 KR JL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 11. ÅRGANG NR.2 NoVEMBER 1991 INDHOLD: Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat.... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft..... s.28 Julekonkunence.. Forsiden og s.32

2 KBEJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november lebruar og aprll. Omlang 16 sider pr. nummer. Redaktlon: N.H.Lind hard Ekspeditlon: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgstør. Postgiro: Arsabonnement: 4O kr. Tryk:Løgstør Bogtrykkeri. lssn Kære læser! VEL MøDT IGENI Nu går det mod jul igen. Se konkurrencen nedenfor. Det vil også vise sig inde i bladet, hvor Gustav lbsen vil forsøge at more os med sine vittigheder fra 1915 m.m. Det skal også fejres, at biblioteket i november er fyldt 75 år, og murer Beltoft, der byggede bibliotek i 1929, og som boede lige overfor, kan man læse om sidst i nummeret. Desværre er der stadig nogen, der mangler at betale abonnementet for 11.årg. (og nogle ganske få, der også mangler 10,- årg.), Skulle nogen komme i tvivl, om de har betalt, kan de meget let få det opklaret hos boghandler Balle. Kort sagt: Hjælp os at undgå et lige så stort underskud som regeringens! lo., me'. k'-, hvis du hor belalt d.lt qbonneme"t på KREl L/ Forsidebilledet og billederne på bagsiden er som sædvanlig til at gætte på til KREJL-s julekonkurrence. Det gælder bare om at fortælle, hvad billederne forestiller, eller hvor de er fra, Løsninger kan sendes eller afleveres til Balles boghandel, så de er fremme inden jul. Præmien er som sædvanlig et gratis årsabonnement på KREJL. God fornøjelse. 18

3 GUSTAV IBSENS BOGHANDEL EN LØGSTØR-BOGHANDELS HISTORIE I Løgstør Avis kunne man læse en annonce, dateret d, 25.maj 1915, hvor Carl Nordentoft overdrog "min i en lang Aarrække drevne Bog-, Papir-, Musik- og Galanterihandel" tilgustav lbsen. Han kom fra Næstved, hvor han havde været boghandlermedhjælper. Det var en gammel, hæderkronet boghandel, han nu var blevet ejer af. Den havde rødder tilbage til Dengang var L.H. Spliid startet med salg af bøger på hjørnet at Østerbrogade og den gade, der langt senere kom til at hedde Jernbanegade. Det var der, hvor nu sparekassen "Midtfjord" er flyttet ind. Spliid havde haft en fornemmelse af, at det seminarium, der var ved at blive oprettet i Ranum, kunne blive en værdifuld forøgelse af kundekredsen. Som boghandeler igennem tiderne altid har gjort, handlede han også med alt muligt andet end bøger Et godt eksempel er hans annonce tra 1857: Almanakker for Aarot IB5? mholdcc I L. II. Spliids llogharulel i I.oBslor. Flpillekola. Alteflyg, 6tearln. og nforgalinlyf samt Lalr' af L P. Ilolmbladc Fabril i Kjobenharn, erhol- Doglaqe {g f.l"j_e-q!.u_u i L-å8rter. Dr. Borchardts Ur*egæbe, Dr. Suin de Boutemards Tarrd.. parto (Tandsæbe)' Dr. Hrrtu n g s flftepotrrlngde, Dr. Har tun g a Clrinobspkolle erholdes, saavclsom medicinsk aromatisl. Urt sælre af:- A. P. I( o d s Fabtilt L. H, Spliids ' I Boslade I Losston of 'l'apetpapir og llordter fra Ilo[-Tapet. fabriqueur L. Froenckcls Fabrik i Kjobenhavn heniigger lil belagellgt Iiftcrsyn i min Ilogladc..\f dettc rmrrlk.e og billige Fabrikat havcs.endeel paa Lager og paa hrad som ikkc hrves modtages og expedcres Bcslillingcr hurtigst muligt lil Fabrikspriis af [. ll. Splltd i Logster, Spliid fortsatte boghandelen indtil 1879, og det ser virkelig ud til, at det havde kastet nogle penge af sig, for han var i stand til at købe Herredsfogedboligen, så Herredsfogedkontoret måtte tøre en omflakkende tilværelse. 19

4 Boghandelen blev solgt til Carl Nordentoft, som måtte flytte længere op i Østerbrogade, for selve huset blev overtaget af manufakturhandler Chr. Neve. Det er ikke til at vide, om Spliids beslutning om at sælge, havde noget al gøre med, at der samme år var oprettet endnu en boghandel, nemlig Carl Fr. Støckels. Spliid fortsatte som herredsskriver indtil han igen solgte til Herredsfogeden, som kom tilbage til huset i Nordentoft fik butik i Østerbrogade 14. Her var den i 90 år, indtil den blev overtaget af Aalborg Stiftstidende, som forsynede det en-etages hus med en flot blikskærm. Den blev så pillet ned, da bager Dal indrettede sin cafe. Boghandelen var lige så alsidig som ispliids tid, og Nordentoft havde den i 36 år så han kunne med rette skrive "min ien lang Aarrække drevne"forretning. Den nye boghandler var lige så alsidig som de andre, men det ser ud til, at han var en ivrig fotograf. Allerede tre uger efter, at han var begyndt, havde han arrangeret en tur for a- matørfotografer til Livø. Turen skulle gå med lodsbåden "Hjælperen" fra Løgstør d. 20.juni. Pris 1 kr., med dame "Et begrænset Antal Uvedkommende kan deltage". G ustav lbse n s Bogh a p d el lbsen havde ikke regnet med vejrguderne, "da Lodsbaaden...kom midt ud i Bredningen, tog Stormen, som allerede om Formiddagen havde rejst sig, til; den ene Braadsø efter den anden slog ustandselig over Baadens Ræling, og da hele Baaden efterhaanden var fuldstændig overskyllet, blev Deltagerne enige om, at det raadeligste var at vende Kursen mod Løgstør". Her blev de mindre søstærke sat i land, mens resten fortsatte tilaggersund, hvor de fik kaffe i krohaven. Ved stor imødekommenhed fra propr. Nørgaards side, fik de lov at fotografere i Aggersborgs omgivelser, og kirken måtte også holde for. Udflugten sluttede med en svingom iaggersund Gæstgivergaard, så det blev en udmærket dag trods stormen. lbsen udnyttede de fotografiske evner. Ved dyrskuet tog han billeder af dyrene, og med en løbeseddel gjorde han opmærksom på. at de kunne 20

5 købes, allerede inden dyrskuet var færdigt. Løgstør Avis kunne skrive:hurtig i Vendingen...Til Trods for at Kortenes Fremstilling maa have været meget forceret, er Udførelsen upaaklagelig og smagfuld. Paa Kortene ses flere af de udstillede Dyr samt Landboforeningens Formand, Hr. Spliid, og andre Dyrskuespidser". lbsen var meget flittig til at annoncere i aviserne, og han var åbenbart lige så flittig til at gemme annoncerne i en scrapbog, så vi kan få et ganske godt indtryk af, hvad han beskæftigede sig med. Der var naturligvis de sædvanlige annoncer med alle de ting, boghandelen solgte, bøger, almanakker, kort, Kåhler-keramik og meget andet. lbsen fik selv fremstillet prospektkort med motiver fra Løgstør og omegn, som blev solgt imapper med ti i hver. Han var også med til at arrangere koncerter af alle slags, både på hotellet og i kirken. Det var tidens store navne, så det har nok været lettere at samle et publikum den gang. Op imod jul var der særlig gang i annonceringen. lbsen havde en bestillingsliste, der foruden en lang række almanakker og kalendere, omfattede julehefter på fem forskellige sprog. Oven i det altsammen udgav han sit eget julehefie, som byder på både alvor og spøg. Men i juni 1920 annoncerede lbsen med udsalg, fordi han skulle rejse fra byen. "Udsalget slutter bestemt Fredag Aften d. 25.Juni." Han blev efterfulgt af Hvidberg, og fire år senere af Kjeldsen, som fortsatte gennem 45 år til boghandelen ophørte. Det indre af Ibsens boghandel op mod iul

6 Som et eksempel viser vi her, hvad man morede sig over i 1915: REBUS I tz34s67ss en#t"b Hvormanle Ben har 4 Mænd, hvoraf den ene halter? fim#ff; Hvad hedder de hudilste Relnemaekinen? Hvor mangs Ø'er er døt i Danmark? Svar: lngen I Se eelv: OAiltARK. Men de er ikke de solideete, for naar de har retnet ud, er der intet tilba{e af dem. Hvorledee tegner man Kometer: Dette Billode for stiller,,kong Christian stod ved højen Mastr'. Hvordan? Jo, han stod der, men han er gaaet. Dette er:,,losseplads for Skibe", Saaledes: L, osse Plads for Skibe". Hvilken Knæ{t kan man aldrig kalde: Din lango Knægt? Svar; KLøR KNÆGT! For han er altld KORT, Folk, der melder sig ind i en Sygekasse og mister en Arm eller et Ben, er allilevel aldrig uden Lemmør. Nej, for de er altid ted- L mmer, 22

7 LøGSTøR BIBLIOTEK 75 ÅR. Den 13. november 1916 kunne folk læse følgende annonce i "løgstør Avis": 8rultru8llfr[i[[iolrf, ber lar Sofale IloB,$r. 6fræber, mefter $. G!riftenien, Erebgcbe, er aabent ior tlb[ccn \oet Tir.9, bcg fro 7-9; benne 1lge bcabe uitsbag og Dn'Dog JibJ.-rii;. Der var mpdt repræsentanter for de større foreninger i byen, som evt. ville støtte tanken. Provst Fich indledte med en varm anbefaling, og de pvrige otte talere tilsluttede sig tanken. Der blev nedsat en gruppe til at arbejde videre med sagen. Samme dag skrev avisen, at "løgstør Folkebibliotek nu er rede til at paabegynde sin samfundsnyttige Virksomhed, idet Udlaanene tager deres begyndelse i Morgen, Tirsdag Aften.tt BegSrndelsen i Bredgade. Biblioteket var indrettet i en stue hos skrædermester J.Christensen i Bredgade, og om søndagen blev det vist frem for en indbudt kreds. Bestyrelsen beklagede, at der manglede en læsestue, så ungdommen kunne søge den, i stedet for at hænge på gadehjørnerne. Omtrent et år f$ havde lærer R.Th.Rasmussen sammenkaldt et møde på "Hotel du Nord" "for at lægge Grunden til en Folkebogsamling i løgstør." Bredgade. 3. hus fra venstre. Byg en etage på! Placeringen i Bredgade blev kun betragtet som midlertidig, for bestyrelsen ville gerne have byrådet til at bygge en etage på administrationsbygningen til brug for biblioteket. Byrådet kunne ikke gå med til ideen, men lovede at deltage i lokaleudgifterne med lys og varme, og måske et mindre pengebeløb. De foreninger og pengeinstitutter, der gav tilskud, kunne vælge et medlem til repræsentantskabet, der så valgte bestyrelsen. Der blev også med det samme sggt statstilskud. 23

8 Den 14. november Resultatet blev som nævnt, at biblioteket kunne åbne d. L4. november 1916 med en bogbestand på 500 bd. Deraf var de 100 lånt fra Statens Bogsamlingskomite, Statsbiblioteket og Landbohøjskolen. Den første bibliotekar blev R.Th.Rasmussen. Der var kommet 156 kr. som tilskud fra foreninger, mens private borgere havde skrabet 531 kr. sammen. Da der så kom 42 kr. fra staten, var indtægteme oppe pa 729 kr. De samlede udgifter incl. 229 kr. og 56 øre, der var brugt til bøger, kom kun op på397 kr. og 66 øre, så der var altså et overskud på 331 kr. og34 gre. Det var det største overskud i mange år! Håndværkerforeningens bøger. Håndværkerforeningen skænkede sin bogsamling til biblioteket. Bøgerne stod i et bogskab uden låger. Skabet fandtes endnu omkring Biblioteket ville gerne skaffe "læsekredsen" de samme 25Vo rabat, som de selv fik, "for Bpgerne indgik jo i biblioteket efter endt cirkulation." I begyndelsen af 1921, havde bestyrelsen rettet en ny henvendelse til byrådet om at sætte en ekstra etage på administrationsbygningen til brug for biblioteket. Det havde byrådet afslået, men til gengæld tilbød man "at indrette Loftet over Administrationslokalerne til midlertidig Brug for Biblioteket og muligvis skænke det Grunden mellem Sprøjtehuset og Administrationsbygningen til at opføre en Biblioteksbygning paa". Den 14. november 1921, altså på bibliotekets S-årsdag, kunne formanden oplyse, at loftsetagen var indrettet for 718 kr., en overskridelse på 18 kr! Et rente- og afdragsfrit lån. Der blev alligevel arbejdet videre med tanken om egen bygning, og ved hjælp af overskudet fra to byfester med bazar til fordel for biblioteket, og et rente- og afdragsfrit lån i Sparekassen for løgstgr og Omegn på kr., havde bestyrelsen fremskaffet det nødvendige beløb, kr. så bygningen i Fredensgade kunne opføres Byggeriet skete under den meget strenge vinter Da gulvhøjden var en del over gadeniveau, blev der fyldt op med tørt sand. Dvs. helt tørt var det ikke, for det frøs, og da tgvejret kom sank opfyldningen og fik efterhånden det støbte gulv til at synke et par tommer i gadesiden. Radiatorerne i læsesalen stod skråt ud fra væggen, for gulvet havde trykket rørene ned. Indvielsen. Indvielsen fandt sted 23. august 1929 under stor opmærksomhed. Det var i virkeligheden meget flot af en by på ca indbyggere at stå sammen om sådan et byggeri. "Ma- 24

9 I I I I gisteren", Olav Jensen, havde skrevet en sang på melodien "Med min hakke, min skovl og min spade". Den sluttede sådan:"husk en Mand løses aldrig af l-ære!" De sidste ord:"aldrig løses Mand af Lære", stod i næsten 50 år som motto over døren i vindfanget. Fredensgade med biblioteket. Forrest t.h. loftet, hvor det var. På den måde fik biblioteket lokaler, der var udmærkede, målt med tidens målestok. Der var udlån til bprn og voksne, og en læsesal. Hævet et par trin over gulvhøjde var der kontor til bibliotekaren, og det var forsynet med en kommandobro af glas, så han kunne skue ud over såvel udlån som læsesal. Det eneste, der ikke kunne overskues oppefra, var pudsigt nok børneafdelingen, der havde en størrelse af 9 kvm. Må vi så få ro! I "kommandobroen" var der en luge til at lukke op, når man ville bede om ro på læsesalen! Biblioteket var ikke stort. Ialt ca. 56 kvm. til publikum. På 1.sal var der tjenestebolig til bibliotekaren. R.Th.Rasmussen døde kort efter indvielsen, og skræder Hans Skov blev hans efterfølger. Benyttelsen stiger. Det nye bibliotek gav et opsving i benyttelsen op igennem 1930-erne, og den nåede et højdepunkt i begyndelsen af krigen blev der udlånt ialt bd. Til gengæld kneb det med økonomien. Statstilskuddet var skåret ned med 653 kr., og brændslet var blevet over 400 kr. dyrere. Æene de to poster ville betyde, at der ikke var penge til at købe nye bøger for. Resultatet blev, at biblioteket gik ud af krigen med en meget slidt bogbestand. Med de små bevillinger op gennem 50-erne blev det ikke bedre. I 1955 Ønskede H.Skov at stoppe På grund af alder, og bestyrelsen besluttede at omdanne biblioteket til heltidsbibliotek med uddannet bibliotekar. Tilskuddene blev sat op, og et budget blev lagt i samråd med biblioteksdirektør Robert L. Hansen og overbibliotekar Esben Pedersen, Aalborg. Ny bibliotekar. Som bibliotekar valgte bestyrelsen Krista Lyngby, Aalborg. Hun begyndte 1. maj Trods alle gode kræfter bag budgettet, viste det sig at være for lille. Når de faste udgifter var betalt, var der kun ca kr. til at købe bøger for! 25

10 For at hjælpe på bogbestanden, kunne vi få et vist antal bpger udstationeret fra centralbiblioteket. Det var et kærkomment tilskud. Ellers var det en kamp at få penge nok til bgger, og det var måske årsagen til, at Krista Lyngby i 1957 søgte og fik en anden stilling i Viborg. Bestyrelsen slog så stillingen op, og der kom fem ansggere. Et bestyrelsesmedlem fortalte, at en af ansøgerne ved synet af den slidte bogbestand havde udtalt: "Hele lortet skal kasseres!" Helt så drastisk har han nok ikke været, men han fik ikke stillingen. Valget faldt i stedet på N.H.Lindhard fra Hobro, der mente det samme, men ikke sagde det! Størst tilskud fra kommunen. Det selvejende bibliotek fik kun en meget lille del af midlerne fra de gamle foreninger, kun knap femhundrede kroner tilsammen. Resten kom fra kommunen og staten, som gav SOVo af de lokale tilskud. Alligevel besatte foreningerne 6 af de syv poster i bestyrelsen, mens der blev L til kommunen, og ingen til staten. Det var ikke holdbart i det lange løb, og L.april 1965 overtog kommunen ansvaret for hele virksomheden. Det hjalp ikke umiddelbart på lokalerne, så i 1967 rømmede bibliotekaren sin tjenestebolig på 1. sal, og den blev indrettet til kontorer og magasin. Udtalelsen havde forskrækket bestyrelsen så meget, at der blev indgået den aftale, eller håndfæstning, at der ikke måtte kasseres flere bøger, end der blev anskaffet. Derfor varede det flere år, inden bogbestanden blev større end de femtusinde, der var i 1,957. Men i begyndelsen af erne var bogbestanden blevet så stor, at det begyndte at knibe med pladsen. Der var jo ikke noget magasin til ældre bøger, så noget måtte gøres. Nu begyndte en lang kamp for at få bedre lokaler til biblioteket. Udlånet kort før ombygningen. 26

11 Kommunesammenlægning. Det gjorde ikke sagen bedre, at Iøgstgr ved kommunesammenlægningen i 1970 var blevet slået sammen med sognebibliotekerne i Aggersborg, Næsborg-Salling-Oudrup, Overlade, Ranum og Vilsted-Vindblæs. Kommunen tilbød den ene tomme bygning efter den anden, men ingen egnede sig. Det nærmeste var en byttehandel med politiet om den gamle Dommergård og en fløj af skolen. Også den gik i vasken, ogi19t6var biblioteket i den situation, at det efter 47 år stadig rådede over 56 kvm. publikumslokaler, mens resten af huset var sprængfyldt af magasinbøger. En tilbygning til biblioteket. Så kom der endelig gang i sagerne. Byrådet vedtog at bygge til ved siden af den gamle bygning, så der blev ialt ca. 800 kvm, hvoraf vok sen- og børneudlånene tegnede sig for godt halvdelen. Rejsegilde Det nye udlån for voksne. I oktober L977 kunne biblioteket flytte tilbage fra lokaler i Østergades skole, hvor vi havde boet i L3 måneder, til et ganske fortræffeligt hus, hvor der også var plads til foredrag, musik og film. Efter 13 år har vi desværre måttet opgive arrangementerne for voksne, men fortsætter for børn. Også publikum har taget godt imod det nye hus, hvad de har vist ved at benytte det til udlån af bgger, som oplysningscentral og som værested. Nogle af de filialer, som biblioteket fik ved kommunesammenlægningen, er igen borte. Tilbage foruden løgstør er afdelinger i Aggersborg, Overlade og Ranum. Biblioteket bliver nu 75 år, men vi forsøger at følge med udviklingen. Vi har fået et beløb til indførelse af edb, så vi også kan klare kravene i fremtiden. 27

12 HOS BELTOFT I FREDENSGADE (fortsat) Det var, hvad bedste tænkte, men tante Mine ville ikke bryde sig om at faa det. lntet af det kunne siges at have fjerneste værdi mod det, det ville koste at faa det sendt saa langt. Det vidste vi alle undtagen bedste, som ingen nænnede at sige det til. Men tingene var bedstes, og det respekterede vi. Over bedstes chaiselong hade vi børn sat nogle prospektkort op ved hjælp af tegnestifter,(væggen var beklædt med lærred under tapetet), men det varede ikke længe, tør den slags ting blev en saga blott. Far, der var en alsidig begavelse, og saa gerne ville have været i malerlære i stedet for murerlære, men maatte rette sig efter sin fars vilje, hade talent for at male og tegne. Far fortalte, at han som barn hade malt nogle store, flotte haner, farverige, paa døren til det lille hus ude i gaarden, og det blev hans far meget vred over, og skældte far ud. Kunst paa væggene Far lavede mange tegninger og malerier, som prydede vore vægge. Vi hade ogsaa raderinger. Far abonnerede paa maanedsskriftet: Kunst. Med dette fornemme blad fulgte der somme tider en radering. Da Bedste døde 1909, blev det lille soveværelse til gaden nedlagt, entreen blev gjort større, og trappen, der var blevet ført til loftet, da sidebygningen blev lavet, blev nu taget ned og vi fik en ny, der ikke var stejl som den gamle, men gik ien bue. Et par år senere blev der lavet tre værelser ovenpaa, vi hade nu ikke anden loftsplads end skunker. Værelset ud til gaden blev defor benyttet til pulterkammer. Far arvede høvlbænk og værktøj, da bedstefar (morfar) døde. Det hade staaet paa det aabne loft, men fik nu sin plads heri værelset ud til gaden. Fra orgel til radioskab Far byggede selv et orgel, det hade en dejlig toneklang. Far byggede det hele til instrumentet undtagen kassen, som Ad.Jensen lavede. Men far blev senere utilfreds med dette sit værk, hvad saa aarsagen var. Kassen blev langt senere lavet om til radioskab. Jeg fik det ene af værelserne i øverste etage, min bror det andet, min søster var i mellemtiden blevet gift. Bogsamlingen Lad mig lkke glemme vore bøger, de der ligger længst tilbage at mindes: Mors fra hendes ungpigedage: Marie Sophie Svarts: Adeligt hovmod og borgerlig stolthed, og Arbejdet adler 28

13 manden. Og fjorten gamle Familie Journal-romaner, der har været morbror Chrestens. Oldefars (tror jeg) Frederik den Sjettes Bondekrønike, Luthers Huspostil, og Folkets Søn af Carl Hermann. (Vist et pseudonym for Soyas onkel. Jeg husker at have hørt SoYa i radioen ironisere om denne bog, som jeg er meget glad fot'at eje). Folkets søn handler om H.G.Andersen og alle de store Paa hans tid. Den er fuld af træsnit af datidens interessante mennesker, fi nebilleder. Det er fint tryk, trods dette det nærmest er avispapir. Naturligvis hade vi også H.C.Andersens eventyr, min bror abonnerede paa dem. Vi hade ogsaa Blicher, Drachmann, Schandortf, Bang, Carl Ewald og mange fler. Far var den, der stod først op om morgenen. Han kunne altid vaagne selv. Far skulle møde Paa arbejde klokken seks om sommeren, saa kom han hjem ved halvnitiden og hade en halv times frokost, og Far hade halvanden times middag. Far kaldte paa Mor om morgenen før han gik, og Mor kaldte paa os børn klokken syv, vi skulle i skole klokken otte. Mor hjalp os med det, vi ikke selv kunne ordne, som for mit vedkommende at flette mit lange haar, og hægte eller knappe min kjole i ryggen. Da jeg blev stor nok til det, vaskede jeg selv mit haar. Ida med forældrene i havedøren. Hvor er huen? Min broer som kom irealskolen, som den skole kaldtes, hvor de tog mellem- og realeksamen, havde gerne svært ved at finde et eller andet, naar han skulle afsted, som regel var det hans hue, trods Mors gentagne formaninger til ham om at lægge det hele parat om aftenen, saa for han ofte rundt og saa grædefærdig ud, men det endte altid med, at han kom tidsnok afsted, og ikke som han gerne himlede op om, kom forsent. 29

14 Min broer var ellers ordensmand til fingerspidserne, han gik aldrig iskole uden at have løst sine opgaver, han var meget dygtig til matematik, ogsaa min søster var dygtig til at regne, hvorimod jeg ikke var det. lkke dygtig til matematik Jeg klarede ikke opgaverne til optagelsesprøven til mellemskolen, da jeg paa min lærer paa borgerskolen, overlærer Rolighed Larsens indtrængende opfordring til mine forældre og mig, aflagde prøve. Resultatet faldt ud til min tilfredshed, jeg nærede intet ønske om at fortsætte skolen, og hade hvad regning angik heller ikke den fornødne evne. -- Længst jeg husker tilbage hade Far ogsaa et stort overskæg, men jeg tror aldrig han foretog sig andet med det end at sno det i spidserne. Jeg husker Far dengang hade en mundkop, som hade en lille bane over skaalen, som skægget hvilede paa, naar han drak af koppen. Spidserne paa Fars skæg blev mindre og mindre, til sidst hade han kun et ganske lille skæg. Sandberg, der var ansat paa gasværket, kom en gang om maaneden og klippede Far, bagefter klippede Far Sandberg, eller omvendt. Jeg kan endnu se dem begge skiftevis sidde med Mors store blaa bomuldsforklæde som en kaabe om skulderen, mens saksen snakker og blinker i luften. Fastelavnsboller Naar Mor ved fastelavnstid bagte boller, hade jeg altid et par stykker med iskole om eftermiddagen, naar vi skulle være der tilfire eller fem. Mors boller var meget store. Jeg hade et par kammerater, som var selvskrevne tilat dele med mig. Men det at dele med nogen, hvad enten det drejede sig om et par stykker bolcher eller en bid chokolade, eller et helt kræmmerhus, det var en u- skreven lov, der gjaldt alle skolebørn den gang. lngen tillod sig at spise det hele selv, det synes jeg, naar jeg ser tilbage, var en smuk skik. Far fik gerne kaffe, inden han gik paa arbejde om eftermiddagen,(han havde gerne halvanden times middag, og tog sig et hvil efter middagen.) - Vifik katfe, naar vikom hjem fra skole. Min broer kom hjem kl. tre, jeg derimod hade en langt mere varieret timeplan. Det skyldtes, at skolen jeg gik i, altid maatte indrette sin timeplan efter, realskolen hade faaet lagt sin. lndviklet skoleskema Vi hade gymnastik isalen derude, og sommetider naturhistorie, hvor vi udnyttede samlingen af dyr og insekter osv derude. Vi hade ikke lokaler med de ting i borgerskolen. Jeg husker blandt andet en dag, hvor vi skulle i skole fra otte til ni, og fra ti til tolv, og samme eftermiddag fra et til tre og fra fire til fem, men det var ogsaa det grelleste eksempel, men det kunne nok stjæle me- 30

15 gen tid fra en (syntes man), en dejlig varm sommerdag, eller en af de længselsfulde dage før Jul.- Brød og kage Mor bagte gerne selv sigtebrød, og somme tider blev de formede som kovringer, vi fik ogsaa lagkage, almindelige, men tillige nogle, der blev bagte paa stegepanden som pandekager, mellem lagene blev der lagt kogte svedsker. De lagkager var i stor yndest i landsbyen Tolstrup dengang, og blev som følge deraf, hos os kaldt for Tolstruplagkager. Julestormen 1902 Der er begivenheder, der ikke slipper en af minde. Jeg husker julestormen Den kom som i et eneste, skælvende nu. Vi børn staar rystende af angst i spisestuen og skriger i munden paa hinanden, for Far og Mor er midt i den frygtelige storm, der faar hele huset til at ryste, og lige før har faaet det til at rasle af glas fra det store gavlvindue ud til gaden, gaaet op for at se, hvad de kan udrette mod det foruroligende, at ved vinduets aabne gab kan hele taget rasle af huset. Vi er vilde af angst for, at Far og Mor skal blive slaaet ihjel deroppe, eller blive saaret af glassplinter. Men til alt held gik det godt. Far og Mor fandt en gammel madras, som ellers skulle have været tilintetgjort for længe siden. Den blev fastsat i vinduesaabningen, og det reddede vort tag. Flere huse fik taget skrællet af af stormen dengang. Paa l-øgstør Tømmerhandel faldt et helt pakhus sammen, og lagde sig over skomagermester Aistrups hus paa den modsatte side af gaden. (l Raadhusgade). Rådhusgade efter julestormen

16 32 i;:;1il '4

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere