Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28"

Transkript

1 KR JL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 11. ÅRGANG NR.2 NoVEMBER 1991 INDHOLD: Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat.... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft..... s.28 Julekonkunence.. Forsiden og s.32

2 KBEJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november lebruar og aprll. Omlang 16 sider pr. nummer. Redaktlon: N.H.Lind hard Ekspeditlon: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgstør. Postgiro: Arsabonnement: 4O kr. Tryk:Løgstør Bogtrykkeri. lssn Kære læser! VEL MøDT IGENI Nu går det mod jul igen. Se konkurrencen nedenfor. Det vil også vise sig inde i bladet, hvor Gustav lbsen vil forsøge at more os med sine vittigheder fra 1915 m.m. Det skal også fejres, at biblioteket i november er fyldt 75 år, og murer Beltoft, der byggede bibliotek i 1929, og som boede lige overfor, kan man læse om sidst i nummeret. Desværre er der stadig nogen, der mangler at betale abonnementet for 11.årg. (og nogle ganske få, der også mangler 10,- årg.), Skulle nogen komme i tvivl, om de har betalt, kan de meget let få det opklaret hos boghandler Balle. Kort sagt: Hjælp os at undgå et lige så stort underskud som regeringens! lo., me'. k'-, hvis du hor belalt d.lt qbonneme"t på KREl L/ Forsidebilledet og billederne på bagsiden er som sædvanlig til at gætte på til KREJL-s julekonkurrence. Det gælder bare om at fortælle, hvad billederne forestiller, eller hvor de er fra, Løsninger kan sendes eller afleveres til Balles boghandel, så de er fremme inden jul. Præmien er som sædvanlig et gratis årsabonnement på KREJL. God fornøjelse. 18

3 GUSTAV IBSENS BOGHANDEL EN LØGSTØR-BOGHANDELS HISTORIE I Løgstør Avis kunne man læse en annonce, dateret d, 25.maj 1915, hvor Carl Nordentoft overdrog "min i en lang Aarrække drevne Bog-, Papir-, Musik- og Galanterihandel" tilgustav lbsen. Han kom fra Næstved, hvor han havde været boghandlermedhjælper. Det var en gammel, hæderkronet boghandel, han nu var blevet ejer af. Den havde rødder tilbage til Dengang var L.H. Spliid startet med salg af bøger på hjørnet at Østerbrogade og den gade, der langt senere kom til at hedde Jernbanegade. Det var der, hvor nu sparekassen "Midtfjord" er flyttet ind. Spliid havde haft en fornemmelse af, at det seminarium, der var ved at blive oprettet i Ranum, kunne blive en værdifuld forøgelse af kundekredsen. Som boghandeler igennem tiderne altid har gjort, handlede han også med alt muligt andet end bøger Et godt eksempel er hans annonce tra 1857: Almanakker for Aarot IB5? mholdcc I L. II. Spliids llogharulel i I.oBslor. Flpillekola. Alteflyg, 6tearln. og nforgalinlyf samt Lalr' af L P. Ilolmbladc Fabril i Kjobenharn, erhol- Doglaqe {g f.l"j_e-q!.u_u i L-å8rter. Dr. Borchardts Ur*egæbe, Dr. Suin de Boutemards Tarrd.. parto (Tandsæbe)' Dr. Hrrtu n g s flftepotrrlngde, Dr. Har tun g a Clrinobspkolle erholdes, saavclsom medicinsk aromatisl. Urt sælre af:- A. P. I( o d s Fabtilt L. H, Spliids ' I Boslade I Losston of 'l'apetpapir og llordter fra Ilo[-Tapet. fabriqueur L. Froenckcls Fabrik i Kjobenhavn heniigger lil belagellgt Iiftcrsyn i min Ilogladc..\f dettc rmrrlk.e og billige Fabrikat havcs.endeel paa Lager og paa hrad som ikkc hrves modtages og expedcres Bcslillingcr hurtigst muligt lil Fabrikspriis af [. ll. Splltd i Logster, Spliid fortsatte boghandelen indtil 1879, og det ser virkelig ud til, at det havde kastet nogle penge af sig, for han var i stand til at købe Herredsfogedboligen, så Herredsfogedkontoret måtte tøre en omflakkende tilværelse. 19

4 Boghandelen blev solgt til Carl Nordentoft, som måtte flytte længere op i Østerbrogade, for selve huset blev overtaget af manufakturhandler Chr. Neve. Det er ikke til at vide, om Spliids beslutning om at sælge, havde noget al gøre med, at der samme år var oprettet endnu en boghandel, nemlig Carl Fr. Støckels. Spliid fortsatte som herredsskriver indtil han igen solgte til Herredsfogeden, som kom tilbage til huset i Nordentoft fik butik i Østerbrogade 14. Her var den i 90 år, indtil den blev overtaget af Aalborg Stiftstidende, som forsynede det en-etages hus med en flot blikskærm. Den blev så pillet ned, da bager Dal indrettede sin cafe. Boghandelen var lige så alsidig som ispliids tid, og Nordentoft havde den i 36 år så han kunne med rette skrive "min ien lang Aarrække drevne"forretning. Den nye boghandler var lige så alsidig som de andre, men det ser ud til, at han var en ivrig fotograf. Allerede tre uger efter, at han var begyndt, havde han arrangeret en tur for a- matørfotografer til Livø. Turen skulle gå med lodsbåden "Hjælperen" fra Løgstør d. 20.juni. Pris 1 kr., med dame "Et begrænset Antal Uvedkommende kan deltage". G ustav lbse n s Bogh a p d el lbsen havde ikke regnet med vejrguderne, "da Lodsbaaden...kom midt ud i Bredningen, tog Stormen, som allerede om Formiddagen havde rejst sig, til; den ene Braadsø efter den anden slog ustandselig over Baadens Ræling, og da hele Baaden efterhaanden var fuldstændig overskyllet, blev Deltagerne enige om, at det raadeligste var at vende Kursen mod Løgstør". Her blev de mindre søstærke sat i land, mens resten fortsatte tilaggersund, hvor de fik kaffe i krohaven. Ved stor imødekommenhed fra propr. Nørgaards side, fik de lov at fotografere i Aggersborgs omgivelser, og kirken måtte også holde for. Udflugten sluttede med en svingom iaggersund Gæstgivergaard, så det blev en udmærket dag trods stormen. lbsen udnyttede de fotografiske evner. Ved dyrskuet tog han billeder af dyrene, og med en løbeseddel gjorde han opmærksom på. at de kunne 20

5 købes, allerede inden dyrskuet var færdigt. Løgstør Avis kunne skrive:hurtig i Vendingen...Til Trods for at Kortenes Fremstilling maa have været meget forceret, er Udførelsen upaaklagelig og smagfuld. Paa Kortene ses flere af de udstillede Dyr samt Landboforeningens Formand, Hr. Spliid, og andre Dyrskuespidser". lbsen var meget flittig til at annoncere i aviserne, og han var åbenbart lige så flittig til at gemme annoncerne i en scrapbog, så vi kan få et ganske godt indtryk af, hvad han beskæftigede sig med. Der var naturligvis de sædvanlige annoncer med alle de ting, boghandelen solgte, bøger, almanakker, kort, Kåhler-keramik og meget andet. lbsen fik selv fremstillet prospektkort med motiver fra Løgstør og omegn, som blev solgt imapper med ti i hver. Han var også med til at arrangere koncerter af alle slags, både på hotellet og i kirken. Det var tidens store navne, så det har nok været lettere at samle et publikum den gang. Op imod jul var der særlig gang i annonceringen. lbsen havde en bestillingsliste, der foruden en lang række almanakker og kalendere, omfattede julehefter på fem forskellige sprog. Oven i det altsammen udgav han sit eget julehefie, som byder på både alvor og spøg. Men i juni 1920 annoncerede lbsen med udsalg, fordi han skulle rejse fra byen. "Udsalget slutter bestemt Fredag Aften d. 25.Juni." Han blev efterfulgt af Hvidberg, og fire år senere af Kjeldsen, som fortsatte gennem 45 år til boghandelen ophørte. Det indre af Ibsens boghandel op mod iul

6 Som et eksempel viser vi her, hvad man morede sig over i 1915: REBUS I tz34s67ss en#t"b Hvormanle Ben har 4 Mænd, hvoraf den ene halter? fim#ff; Hvad hedder de hudilste Relnemaekinen? Hvor mangs Ø'er er døt i Danmark? Svar: lngen I Se eelv: OAiltARK. Men de er ikke de solideete, for naar de har retnet ud, er der intet tilba{e af dem. Hvorledee tegner man Kometer: Dette Billode for stiller,,kong Christian stod ved højen Mastr'. Hvordan? Jo, han stod der, men han er gaaet. Dette er:,,losseplads for Skibe", Saaledes: L, osse Plads for Skibe". Hvilken Knæ{t kan man aldrig kalde: Din lango Knægt? Svar; KLøR KNÆGT! For han er altld KORT, Folk, der melder sig ind i en Sygekasse og mister en Arm eller et Ben, er allilevel aldrig uden Lemmør. Nej, for de er altid ted- L mmer, 22

7 LøGSTøR BIBLIOTEK 75 ÅR. Den 13. november 1916 kunne folk læse følgende annonce i "løgstør Avis": 8rultru8llfr[i[[iolrf, ber lar Sofale IloB,$r. 6fræber, mefter $. G!riftenien, Erebgcbe, er aabent ior tlb[ccn \oet Tir.9, bcg fro 7-9; benne 1lge bcabe uitsbag og Dn'Dog JibJ.-rii;. Der var mpdt repræsentanter for de større foreninger i byen, som evt. ville støtte tanken. Provst Fich indledte med en varm anbefaling, og de pvrige otte talere tilsluttede sig tanken. Der blev nedsat en gruppe til at arbejde videre med sagen. Samme dag skrev avisen, at "løgstør Folkebibliotek nu er rede til at paabegynde sin samfundsnyttige Virksomhed, idet Udlaanene tager deres begyndelse i Morgen, Tirsdag Aften.tt BegSrndelsen i Bredgade. Biblioteket var indrettet i en stue hos skrædermester J.Christensen i Bredgade, og om søndagen blev det vist frem for en indbudt kreds. Bestyrelsen beklagede, at der manglede en læsestue, så ungdommen kunne søge den, i stedet for at hænge på gadehjørnerne. Omtrent et år f$ havde lærer R.Th.Rasmussen sammenkaldt et møde på "Hotel du Nord" "for at lægge Grunden til en Folkebogsamling i løgstør." Bredgade. 3. hus fra venstre. Byg en etage på! Placeringen i Bredgade blev kun betragtet som midlertidig, for bestyrelsen ville gerne have byrådet til at bygge en etage på administrationsbygningen til brug for biblioteket. Byrådet kunne ikke gå med til ideen, men lovede at deltage i lokaleudgifterne med lys og varme, og måske et mindre pengebeløb. De foreninger og pengeinstitutter, der gav tilskud, kunne vælge et medlem til repræsentantskabet, der så valgte bestyrelsen. Der blev også med det samme sggt statstilskud. 23

8 Den 14. november Resultatet blev som nævnt, at biblioteket kunne åbne d. L4. november 1916 med en bogbestand på 500 bd. Deraf var de 100 lånt fra Statens Bogsamlingskomite, Statsbiblioteket og Landbohøjskolen. Den første bibliotekar blev R.Th.Rasmussen. Der var kommet 156 kr. som tilskud fra foreninger, mens private borgere havde skrabet 531 kr. sammen. Da der så kom 42 kr. fra staten, var indtægteme oppe pa 729 kr. De samlede udgifter incl. 229 kr. og 56 øre, der var brugt til bøger, kom kun op på397 kr. og 66 øre, så der var altså et overskud på 331 kr. og34 gre. Det var det største overskud i mange år! Håndværkerforeningens bøger. Håndværkerforeningen skænkede sin bogsamling til biblioteket. Bøgerne stod i et bogskab uden låger. Skabet fandtes endnu omkring Biblioteket ville gerne skaffe "læsekredsen" de samme 25Vo rabat, som de selv fik, "for Bpgerne indgik jo i biblioteket efter endt cirkulation." I begyndelsen af 1921, havde bestyrelsen rettet en ny henvendelse til byrådet om at sætte en ekstra etage på administrationsbygningen til brug for biblioteket. Det havde byrådet afslået, men til gengæld tilbød man "at indrette Loftet over Administrationslokalerne til midlertidig Brug for Biblioteket og muligvis skænke det Grunden mellem Sprøjtehuset og Administrationsbygningen til at opføre en Biblioteksbygning paa". Den 14. november 1921, altså på bibliotekets S-årsdag, kunne formanden oplyse, at loftsetagen var indrettet for 718 kr., en overskridelse på 18 kr! Et rente- og afdragsfrit lån. Der blev alligevel arbejdet videre med tanken om egen bygning, og ved hjælp af overskudet fra to byfester med bazar til fordel for biblioteket, og et rente- og afdragsfrit lån i Sparekassen for løgstgr og Omegn på kr., havde bestyrelsen fremskaffet det nødvendige beløb, kr. så bygningen i Fredensgade kunne opføres Byggeriet skete under den meget strenge vinter Da gulvhøjden var en del over gadeniveau, blev der fyldt op med tørt sand. Dvs. helt tørt var det ikke, for det frøs, og da tgvejret kom sank opfyldningen og fik efterhånden det støbte gulv til at synke et par tommer i gadesiden. Radiatorerne i læsesalen stod skråt ud fra væggen, for gulvet havde trykket rørene ned. Indvielsen. Indvielsen fandt sted 23. august 1929 under stor opmærksomhed. Det var i virkeligheden meget flot af en by på ca indbyggere at stå sammen om sådan et byggeri. "Ma- 24

9 I I I I gisteren", Olav Jensen, havde skrevet en sang på melodien "Med min hakke, min skovl og min spade". Den sluttede sådan:"husk en Mand løses aldrig af l-ære!" De sidste ord:"aldrig løses Mand af Lære", stod i næsten 50 år som motto over døren i vindfanget. Fredensgade med biblioteket. Forrest t.h. loftet, hvor det var. På den måde fik biblioteket lokaler, der var udmærkede, målt med tidens målestok. Der var udlån til bprn og voksne, og en læsesal. Hævet et par trin over gulvhøjde var der kontor til bibliotekaren, og det var forsynet med en kommandobro af glas, så han kunne skue ud over såvel udlån som læsesal. Det eneste, der ikke kunne overskues oppefra, var pudsigt nok børneafdelingen, der havde en størrelse af 9 kvm. Må vi så få ro! I "kommandobroen" var der en luge til at lukke op, når man ville bede om ro på læsesalen! Biblioteket var ikke stort. Ialt ca. 56 kvm. til publikum. På 1.sal var der tjenestebolig til bibliotekaren. R.Th.Rasmussen døde kort efter indvielsen, og skræder Hans Skov blev hans efterfølger. Benyttelsen stiger. Det nye bibliotek gav et opsving i benyttelsen op igennem 1930-erne, og den nåede et højdepunkt i begyndelsen af krigen blev der udlånt ialt bd. Til gengæld kneb det med økonomien. Statstilskuddet var skåret ned med 653 kr., og brændslet var blevet over 400 kr. dyrere. Æene de to poster ville betyde, at der ikke var penge til at købe nye bøger for. Resultatet blev, at biblioteket gik ud af krigen med en meget slidt bogbestand. Med de små bevillinger op gennem 50-erne blev det ikke bedre. I 1955 Ønskede H.Skov at stoppe På grund af alder, og bestyrelsen besluttede at omdanne biblioteket til heltidsbibliotek med uddannet bibliotekar. Tilskuddene blev sat op, og et budget blev lagt i samråd med biblioteksdirektør Robert L. Hansen og overbibliotekar Esben Pedersen, Aalborg. Ny bibliotekar. Som bibliotekar valgte bestyrelsen Krista Lyngby, Aalborg. Hun begyndte 1. maj Trods alle gode kræfter bag budgettet, viste det sig at være for lille. Når de faste udgifter var betalt, var der kun ca kr. til at købe bøger for! 25

10 For at hjælpe på bogbestanden, kunne vi få et vist antal bpger udstationeret fra centralbiblioteket. Det var et kærkomment tilskud. Ellers var det en kamp at få penge nok til bgger, og det var måske årsagen til, at Krista Lyngby i 1957 søgte og fik en anden stilling i Viborg. Bestyrelsen slog så stillingen op, og der kom fem ansggere. Et bestyrelsesmedlem fortalte, at en af ansøgerne ved synet af den slidte bogbestand havde udtalt: "Hele lortet skal kasseres!" Helt så drastisk har han nok ikke været, men han fik ikke stillingen. Valget faldt i stedet på N.H.Lindhard fra Hobro, der mente det samme, men ikke sagde det! Størst tilskud fra kommunen. Det selvejende bibliotek fik kun en meget lille del af midlerne fra de gamle foreninger, kun knap femhundrede kroner tilsammen. Resten kom fra kommunen og staten, som gav SOVo af de lokale tilskud. Alligevel besatte foreningerne 6 af de syv poster i bestyrelsen, mens der blev L til kommunen, og ingen til staten. Det var ikke holdbart i det lange løb, og L.april 1965 overtog kommunen ansvaret for hele virksomheden. Det hjalp ikke umiddelbart på lokalerne, så i 1967 rømmede bibliotekaren sin tjenestebolig på 1. sal, og den blev indrettet til kontorer og magasin. Udtalelsen havde forskrækket bestyrelsen så meget, at der blev indgået den aftale, eller håndfæstning, at der ikke måtte kasseres flere bøger, end der blev anskaffet. Derfor varede det flere år, inden bogbestanden blev større end de femtusinde, der var i 1,957. Men i begyndelsen af erne var bogbestanden blevet så stor, at det begyndte at knibe med pladsen. Der var jo ikke noget magasin til ældre bøger, så noget måtte gøres. Nu begyndte en lang kamp for at få bedre lokaler til biblioteket. Udlånet kort før ombygningen. 26

11 Kommunesammenlægning. Det gjorde ikke sagen bedre, at Iøgstgr ved kommunesammenlægningen i 1970 var blevet slået sammen med sognebibliotekerne i Aggersborg, Næsborg-Salling-Oudrup, Overlade, Ranum og Vilsted-Vindblæs. Kommunen tilbød den ene tomme bygning efter den anden, men ingen egnede sig. Det nærmeste var en byttehandel med politiet om den gamle Dommergård og en fløj af skolen. Også den gik i vasken, ogi19t6var biblioteket i den situation, at det efter 47 år stadig rådede over 56 kvm. publikumslokaler, mens resten af huset var sprængfyldt af magasinbøger. En tilbygning til biblioteket. Så kom der endelig gang i sagerne. Byrådet vedtog at bygge til ved siden af den gamle bygning, så der blev ialt ca. 800 kvm, hvoraf vok sen- og børneudlånene tegnede sig for godt halvdelen. Rejsegilde Det nye udlån for voksne. I oktober L977 kunne biblioteket flytte tilbage fra lokaler i Østergades skole, hvor vi havde boet i L3 måneder, til et ganske fortræffeligt hus, hvor der også var plads til foredrag, musik og film. Efter 13 år har vi desværre måttet opgive arrangementerne for voksne, men fortsætter for børn. Også publikum har taget godt imod det nye hus, hvad de har vist ved at benytte det til udlån af bgger, som oplysningscentral og som værested. Nogle af de filialer, som biblioteket fik ved kommunesammenlægningen, er igen borte. Tilbage foruden løgstør er afdelinger i Aggersborg, Overlade og Ranum. Biblioteket bliver nu 75 år, men vi forsøger at følge med udviklingen. Vi har fået et beløb til indførelse af edb, så vi også kan klare kravene i fremtiden. 27

12 HOS BELTOFT I FREDENSGADE (fortsat) Det var, hvad bedste tænkte, men tante Mine ville ikke bryde sig om at faa det. lntet af det kunne siges at have fjerneste værdi mod det, det ville koste at faa det sendt saa langt. Det vidste vi alle undtagen bedste, som ingen nænnede at sige det til. Men tingene var bedstes, og det respekterede vi. Over bedstes chaiselong hade vi børn sat nogle prospektkort op ved hjælp af tegnestifter,(væggen var beklædt med lærred under tapetet), men det varede ikke længe, tør den slags ting blev en saga blott. Far, der var en alsidig begavelse, og saa gerne ville have været i malerlære i stedet for murerlære, men maatte rette sig efter sin fars vilje, hade talent for at male og tegne. Far fortalte, at han som barn hade malt nogle store, flotte haner, farverige, paa døren til det lille hus ude i gaarden, og det blev hans far meget vred over, og skældte far ud. Kunst paa væggene Far lavede mange tegninger og malerier, som prydede vore vægge. Vi hade ogsaa raderinger. Far abonnerede paa maanedsskriftet: Kunst. Med dette fornemme blad fulgte der somme tider en radering. Da Bedste døde 1909, blev det lille soveværelse til gaden nedlagt, entreen blev gjort større, og trappen, der var blevet ført til loftet, da sidebygningen blev lavet, blev nu taget ned og vi fik en ny, der ikke var stejl som den gamle, men gik ien bue. Et par år senere blev der lavet tre værelser ovenpaa, vi hade nu ikke anden loftsplads end skunker. Værelset ud til gaden blev defor benyttet til pulterkammer. Far arvede høvlbænk og værktøj, da bedstefar (morfar) døde. Det hade staaet paa det aabne loft, men fik nu sin plads heri værelset ud til gaden. Fra orgel til radioskab Far byggede selv et orgel, det hade en dejlig toneklang. Far byggede det hele til instrumentet undtagen kassen, som Ad.Jensen lavede. Men far blev senere utilfreds med dette sit værk, hvad saa aarsagen var. Kassen blev langt senere lavet om til radioskab. Jeg fik det ene af værelserne i øverste etage, min bror det andet, min søster var i mellemtiden blevet gift. Bogsamlingen Lad mig lkke glemme vore bøger, de der ligger længst tilbage at mindes: Mors fra hendes ungpigedage: Marie Sophie Svarts: Adeligt hovmod og borgerlig stolthed, og Arbejdet adler 28

13 manden. Og fjorten gamle Familie Journal-romaner, der har været morbror Chrestens. Oldefars (tror jeg) Frederik den Sjettes Bondekrønike, Luthers Huspostil, og Folkets Søn af Carl Hermann. (Vist et pseudonym for Soyas onkel. Jeg husker at have hørt SoYa i radioen ironisere om denne bog, som jeg er meget glad fot'at eje). Folkets søn handler om H.G.Andersen og alle de store Paa hans tid. Den er fuld af træsnit af datidens interessante mennesker, fi nebilleder. Det er fint tryk, trods dette det nærmest er avispapir. Naturligvis hade vi også H.C.Andersens eventyr, min bror abonnerede paa dem. Vi hade ogsaa Blicher, Drachmann, Schandortf, Bang, Carl Ewald og mange fler. Far var den, der stod først op om morgenen. Han kunne altid vaagne selv. Far skulle møde Paa arbejde klokken seks om sommeren, saa kom han hjem ved halvnitiden og hade en halv times frokost, og Far hade halvanden times middag. Far kaldte paa Mor om morgenen før han gik, og Mor kaldte paa os børn klokken syv, vi skulle i skole klokken otte. Mor hjalp os med det, vi ikke selv kunne ordne, som for mit vedkommende at flette mit lange haar, og hægte eller knappe min kjole i ryggen. Da jeg blev stor nok til det, vaskede jeg selv mit haar. Ida med forældrene i havedøren. Hvor er huen? Min broer som kom irealskolen, som den skole kaldtes, hvor de tog mellem- og realeksamen, havde gerne svært ved at finde et eller andet, naar han skulle afsted, som regel var det hans hue, trods Mors gentagne formaninger til ham om at lægge det hele parat om aftenen, saa for han ofte rundt og saa grædefærdig ud, men det endte altid med, at han kom tidsnok afsted, og ikke som han gerne himlede op om, kom forsent. 29

14 Min broer var ellers ordensmand til fingerspidserne, han gik aldrig iskole uden at have løst sine opgaver, han var meget dygtig til matematik, ogsaa min søster var dygtig til at regne, hvorimod jeg ikke var det. lkke dygtig til matematik Jeg klarede ikke opgaverne til optagelsesprøven til mellemskolen, da jeg paa min lærer paa borgerskolen, overlærer Rolighed Larsens indtrængende opfordring til mine forældre og mig, aflagde prøve. Resultatet faldt ud til min tilfredshed, jeg nærede intet ønske om at fortsætte skolen, og hade hvad regning angik heller ikke den fornødne evne. -- Længst jeg husker tilbage hade Far ogsaa et stort overskæg, men jeg tror aldrig han foretog sig andet med det end at sno det i spidserne. Jeg husker Far dengang hade en mundkop, som hade en lille bane over skaalen, som skægget hvilede paa, naar han drak af koppen. Spidserne paa Fars skæg blev mindre og mindre, til sidst hade han kun et ganske lille skæg. Sandberg, der var ansat paa gasværket, kom en gang om maaneden og klippede Far, bagefter klippede Far Sandberg, eller omvendt. Jeg kan endnu se dem begge skiftevis sidde med Mors store blaa bomuldsforklæde som en kaabe om skulderen, mens saksen snakker og blinker i luften. Fastelavnsboller Naar Mor ved fastelavnstid bagte boller, hade jeg altid et par stykker med iskole om eftermiddagen, naar vi skulle være der tilfire eller fem. Mors boller var meget store. Jeg hade et par kammerater, som var selvskrevne tilat dele med mig. Men det at dele med nogen, hvad enten det drejede sig om et par stykker bolcher eller en bid chokolade, eller et helt kræmmerhus, det var en u- skreven lov, der gjaldt alle skolebørn den gang. lngen tillod sig at spise det hele selv, det synes jeg, naar jeg ser tilbage, var en smuk skik. Far fik gerne kaffe, inden han gik paa arbejde om eftermiddagen,(han havde gerne halvanden times middag, og tog sig et hvil efter middagen.) - Vifik katfe, naar vikom hjem fra skole. Min broer kom hjem kl. tre, jeg derimod hade en langt mere varieret timeplan. Det skyldtes, at skolen jeg gik i, altid maatte indrette sin timeplan efter, realskolen hade faaet lagt sin. lndviklet skoleskema Vi hade gymnastik isalen derude, og sommetider naturhistorie, hvor vi udnyttede samlingen af dyr og insekter osv derude. Vi hade ikke lokaler med de ting i borgerskolen. Jeg husker blandt andet en dag, hvor vi skulle i skole fra otte til ni, og fra ti til tolv, og samme eftermiddag fra et til tre og fra fire til fem, men det var ogsaa det grelleste eksempel, men det kunne nok stjæle me- 30

15 gen tid fra en (syntes man), en dejlig varm sommerdag, eller en af de længselsfulde dage før Jul.- Brød og kage Mor bagte gerne selv sigtebrød, og somme tider blev de formede som kovringer, vi fik ogsaa lagkage, almindelige, men tillige nogle, der blev bagte paa stegepanden som pandekager, mellem lagene blev der lagt kogte svedsker. De lagkager var i stor yndest i landsbyen Tolstrup dengang, og blev som følge deraf, hos os kaldt for Tolstruplagkager. Julestormen 1902 Der er begivenheder, der ikke slipper en af minde. Jeg husker julestormen Den kom som i et eneste, skælvende nu. Vi børn staar rystende af angst i spisestuen og skriger i munden paa hinanden, for Far og Mor er midt i den frygtelige storm, der faar hele huset til at ryste, og lige før har faaet det til at rasle af glas fra det store gavlvindue ud til gaden, gaaet op for at se, hvad de kan udrette mod det foruroligende, at ved vinduets aabne gab kan hele taget rasle af huset. Vi er vilde af angst for, at Far og Mor skal blive slaaet ihjel deroppe, eller blive saaret af glassplinter. Men til alt held gik det godt. Far og Mor fandt en gammel madras, som ellers skulle have været tilintetgjort for længe siden. Den blev fastsat i vinduesaabningen, og det reddede vort tag. Flere huse fik taget skrællet af af stormen dengang. Paa l-øgstør Tømmerhandel faldt et helt pakhus sammen, og lagde sig over skomagermester Aistrups hus paa den modsatte side af gaden. (l Raadhusgade). Rådhusgade efter julestormen

16 32 i;:;1il '4

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne 9 Min lejlighed 3 Substantiver III ental ubestemt en et ental ubestemt -en -et flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne flertal bestemt gruppe 1: -erne

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver Retstavning lug ud i dine sprogfejl Opgaver Opgave 1 A: Vælg det rigtige ord Skriv, hvad hans/hendes eller sin/sit henviser til i følgende sætninger (sin egen /en andens ) 1. Peter købte altid blomster

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere