Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Økonomirapport august, september og oktober, Økonomiudvalgets område Økonomirapport august, september og oktober Bevillingssag vedr. Økonomirapport august, september og oktober Service og Økonomi - budget Låneoptagelse Reparation af utæt tag i Skåruphallen Reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal Udbudsstrategi Proces- og tidsplan for funktionsudbud og partnering på alle de kommunale veje samt frigivelse af rådighedsrammen Kapitaltilførsel til Brimer-Kollegierne Renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken) Affaldsregulativ - vedtagelse Budget Svendborg Kraftvarme A/S Efterregulering af aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej Ejerstrategi Oprettelse af trafiksikkerhedsgruppe - langsigtet trafiksikkerhedsplan, der skal sikre elever forsvarlige cykelveje til skole Forpligtende samarbejder Indførelse af digital valgliste, justering af valgdistrikter samt valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere Endelig vedtagelse af tillæg nr til kommuneplan om nye veje vest for Svendborg Endelig vedtagelse af Kommuneplan (fornyet høring) Endelig vedtagelse af lokalplan Samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og Kulinarisk Sydfyn Svendborg Museum - regnskab Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe om midler til trafiksikring af skoleveje i Grundskyldsfritagelse vedr. forsamlingshuse Orientering Lukket - Forsikringsudbud Lukket - Salg af kommunale grunde i offentlig udbud Moms på byggegrunde Go2green...36

2 1. Godkendelse af dagsorden Borgmesteren oplyste, at der forelå en tillægsdagsorden. Begge dagsordener blev godkendt. Man enedes i øvrigt om, at behandle punkt 21 først. 2. Økonomirapport august, september og oktober, Økonomiudvalgets område 09/42962 Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. oktober 2010 på Økonomiudvalgets område. Budget- og Regnskabsafdelingen fremsender budgetkontrol pr. 31. oktober på Økonomiudvalgets områder: Serviceudgifter: På området administration forventes et merforbrug på 19,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører merudgift på indkøbsbesparelser overført fra tidligere år og arbejdsskader. Overførselsindkomster: På området Økonomisk Sikring forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører mindreudgift til førtidspension på grund af færre nytilkendelser af pension samt merudgift til boligsikring. Renter: I forbindelse med en større låneomlægning er udskudt afdrag på 19 mio. kr. overført til puljen for imødegåelse af rente- og valutarisiko. Finansforskydninger: Mindreindtægten på deponering vedr. overskud på budget 2009 for forsyningsvirksomheder er på 2,7 mio. kr. og skyldes, at overskuddet på forsyningsområdet blev mindre end forventet i Derudover er der frigivet 4,6 mio. kr. vedr fremrykning af anlæg for Samlet set en merindtægt på 1,9 mio. kr. Direktionen indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning, idet den samlede merindtægt på 1,9 mio. kr. indgår i den samlede tillægsbevilling jf. særskilt punkt på dagsordenen. 1

3 Åben - Budgetkontrol oktober renter, finansiering og finansforskydninger Åben - Budgetkontrol oktober drift og anlæg Til efterretning. 3. Økonomirapport august, september og oktober 10/8354 Til udvalgets orientering fremsendes økonomirapport pr. 31. oktober På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder samt forventninger til udvikling i de resterende måneder, udviser det forventede regnskab 2010 et kasseforbrug på 20,0 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 4,8 mio. kr. Resultatet af kommunens ordinære drift viser et mindre overskud end budgetteret, hvilket primært kan henføres til overskridelser på kommunens serviceudgifter, og der er fortsat behov for en stram styring. Det aktualiseres yderligere af, at KL jf. brev af den 18. november kraftigt har opfordret alle kommuner til at arbejde for at begrænse budgetoverskridelser. På landsplan forventes samlet set en budgetoverskridelse på over 2 mia. kr. Det er uvist, hvorledes Regeringen vil forholde sig til evt. budgetoverskridelser i Vedr. kommunens serviceudgifter forventes en samlet overskridelse på 50,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Udviklingen på Familieområdet viser, at de indarbejdede initiativer i vedtaget budget 2010 til opbremsning af udgiftsvæksten på området ikke realiseres i For 2011 forventes også et pres på området, og Familieafdelingens genopretningsplan indeholder en målsætning om en forbedring på 12,9 mio. kr. Hertil kommer, at der i budgetforliget for 2011 er aftalt, at der overføres 10,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bufferpulje til Familieområdet. I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling på 15,9 mio. kr. Der henvises til særskilt punkt på dagsordnen. De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte økonomirapport. Direktionen indstiller, at: økonomirapporten tages til efterretning. 2

4 Åben - økonomirapport aug., sept. og okt. Til efterretning. På det førstkommende økonomiudvalgsmøde gives en uddybende gennemgang af budgettet for børn og unge med særlige behov. 4. Bevillingssag vedr. Økonomirapport august, september og oktober 10/8354 Fælles tillægsbevilling på baggrund af budgetkontrollen pr. 31. oktober På baggrund af fagudvalgenes behandling af deres budgetkontrol pr. 31. oktober 2010 vil der i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten blive ansøgt om en samlet tillægsbevilling på netto 15,9 mio. kr. finansieret af kassen. Beløbet er indregnet i det forventede regnskabsresultat. Tillægsbevillingen omfatter en række forhold, som allerede var forventet i den forrige økonomirapport. En væsentlig del af merudgifterne til serviceudgifter og overførselsudgifter finansieres af midtvejsregulering af statstilskuddet, idet merudgifterne til dels afspejler en generel udvikling i kommunerne. I forhold til forrige økonomirapport er der fremkommet en merudgift på 8,4 mio. kr. For 2011 forventes ligeledes en merudgift på Familieområdet, hvorfor de afsatte 10,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bufferpulje indstilles at tilgå Familieområdet jf. det indgåede budgetforlig for Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på netto 15,9 mio. kr. finansieret af kassen set i lyset af Børn og Ungeområdets indstilling om medfinansiering af merforbruget via indefrosne overførsler fra 2009, som ellers kunne forventes frigivet i 2012 på 7,7 mio. kr. samt at merudgiften forventes at kunne rummes indenfor likviditetsforudsætningerne for budget Vedr. forpligtende samarbejde mellem Langeland og Svendborg på natur og miljøområdet, er der vedtaget en ændret afregningsmodel, som indebærer en årlig mindreindtægt på 90 t.kr. for Svendborg Kommune. Det skal bemærkes, at der også på landsplan forventes budgetoverskridelser i Således forventer KL at der på landsplan er udsigt til en overskridelse på over 2 mia. kr. Samlet merudgift på 15,9 mio. kr. Der henvises til notat på sagen. 3

5 Direktørerne indstiller, at: der meddeles tillægsbevilling på netto 15,9 mio. kr. finansieret af kassen Børn og Ungeudvalgets indefrosne overførsler fra 2009 på 7,7 mio. kr. ikke frigives. der i budget 2011 og frem tilgår 10,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bufferpulje til Familieområdet Det skal bemærkes, at Jesper Kiel (Ø) på mødet den 1. dec i Udvalget for Børn og Unge ikke har kunnet støttet udvalgets indstilling, idet merudgiften på familieområdet ikke alene bør finansieres på Børnog Ungeområdet, herunder de indefrosne overførte midler fra Åben - Tillægsbevilling jf. budgetkontrol pr Åben - oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Liste Ø kan ikke tilslutte sig, at overførslerne på børn- og ungeudvalgets budget blev inddraget og foreslår derfor i stedet, at der gives tillægsbevilling på det samlede beløb. 5. Service og Økonomi - budget /37207 Orientering om Service og Økonomi budget Fra Budget- og Regnskabsafdelingen foreligger udkast til Budget 2011 Service og Økonomi. Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver, og om budgettet for Publikationen udleveres til interesserede borgere og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Ingen. Direktionen indstiller, at Service og Økonomi tages til efterretning og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Åben - Service og økonomi budget

6 Til efterretning. Enhedslisten kunne ikke støtte at kommunen udgiver en publikation med med forligstekstens subjektive udlægning af et voldsomt nedskæringsbudget. 6. Låneoptagelse 10/42971 Godkendelse af låneoptagelse på 30 mio. kr. Jævnfør økonomirapporten pr. 31. oktober, er der en budgetlagt rest låneoptagelse i 2010 på 45,6 mio. kr. På baggrund af de forventede anlægsudgifter vil der være mulighed for at hjemtage 30 mio. kr. ultimo december Låneoptagelsen vedrører primært lån på kvalitetsfondsområdet. Der optages et lån på 30 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Låneydelsen er budgetlagt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Direktionen anbefaler at: der låneoptages 30 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit 7. Reparation af utæt tag i Skåruphallen 10/42143 Anlægsbevilling til reparation af utæt tag i Skåruphallen. 5

7 Den selvejende institution Skåruphallen fremsender ansøgning om midler fra idrætshallernes renoveringspulje til reparation af hallens tag, som flere steder er utæt. Skåruphallen fik for 4 år siden konstateret, at hallens tag var utæt. Man har siden dengang forsøgt at reparere de utætte tagplader og dermed fået begrænset følgeskaderne. Imidlertid er der sidenhen opstået skader flere steder, og det er nu nødvendigt med et lidt større tiltag for at undgå vandskader. Det vurderes, at reparationen af taget kan foretages inden for en ramme af 25 t.kr. Det bemærkes, at Haludvalget har behandlet ansøgningen og anbefaler igangsættelse af tagreparationen. Idrætshallernes renoveringspulje udgør i ,5 mio. kr., hvoraf der er disponeret 955 t. kr. Restbeløbet er blevet inddraget i forbindelse med besparelser i 2010, og der kan således ikke peges på finansiering fra denne pulje. Fra et renoveringsprojekt i Thurøhallen (omklædningsrum) er der uforbrugte anlægsmidler på 184 t.kr. Administrationen indstiller, at: der gives anlægsbevilling til reparation af tag i Skåruphallen til igangsætning straks finansiering sker via ikke forbrugte anlægsmidler fra Thurøhallens renovering af omklædningsrum sagens fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. Godkendt. 8. Reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal 10/42175 Reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal. 6

8 Den selvejende institution Svendborg Idrætshal fremsender ansøgning om midler fra renoveringspuljen til delvis omfugning af murværk på Idrætshallens sydlige gavl. Gavlen bærer præg af angreb fra murbier, og flere steder på gavlen er fugerne helt væk. Problemet blev påvist ved udarbejdelse af tilstandsrapport i 2001, hvor man også vurderede, at en udskydelse kunne medføre risiko for følgeskader. I forbindelse med ajourføring af hallernes tilstandsrapporter i 2008, er problemet selvsagt atter påpeget, og man karakteriserer nu fugernes tilstand som dårlig. Det fremgår endvidere, at der er tale om en skade med risiko for væsentlige følgeskader. Det anbefales, at der foretages en total omfugning, men grundet den begrænsede økonomi foreslås der tilfugning af de dårlige studsfuger samt gennemgang af de revner der er på alle bygningens facader. Der er givet et overslag på 45 t.kr. Det bemærkes, at Haludvalget har behandlet ansøgningen, og anbefaler igangsættelse af gavlfugereparationen. Idrætshallernes renoveringspulje udgør i ,5 mio. kr., hvoraf der er disponeret 955 t. kr. Restbeløbet er blevet inddraget i forbindelse med besparelser i 2010, og der kan således ikke peges på finansiering fra denne pulje. Fra et renoveringsprojekt i Thurøhallen (omklædningsrum) er der uforbrugte midler på 184 t.kr. Administrationen indstiller, at: der gives anlægsbevilling til reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal finansiering sker via ikke forbrugte midler fra Thurøhallens renovering af omklædningsrum sagen fremsendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. Godkendt. 9. Udbudsstrategi 7

9 10/9903 Som led i regeringens kvalitetsreform er der i den kommunale styrelseslov indarbejdet en ny bestemmelse, der pålægger Byrådet inden udgangen af funktionsperiodens første år at vedtage en udbudsstrategi, der skal fastlægge hvordan anvendelse af udbud kan øges og på hvilke driftsområder udbud påtænkes anvendt. Der foreligger udkast til udbudsstrategi til drøftelse og vedtagelse. Et udkast til udbudsstrategi blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2010 med henblik på, at der efterfølgende skulle ske en supplering med angivelse af, hvilke konkrete områder, der påtænkes udbudt og prisafprøvet. På udvalgsmødet den 18. maj blev det besluttet, at der igangsættes en proces vedrørende udbud/prisafprøvning af transport for specialinstitutioner, gerne vurderet i sammenhæng med anden kommunal transport. Samtidig blev det tilkendegivet, at der kunne arbejdes videre med konkrete områder. Dette blev bekræftet i budgetforliget for 2011, hvor det blev aftalt, at der i forbindelse med udarbejdelse af kommunens udbudsstrategi, der skal foreligge inden udgangen af 2010, skal tages stilling til konkrete tiltag. Der foreligger nu et revideret udkast til udbudsstrategien med en præcisering af hvilke områder, der påtænkes udbudt frem til I udbudsstrategien er regelsættene for og kravene til udbud og prisafprøvning beskrevet, og det er anført, hvilke hensyn der er lagt til grund ved udvælgelse af områderne samt hvilke forhold, der bør indgå i forbindelse med gennemførelse af udbud/prisafprøvning. Endvidere er der en oversigt over de områder, som påtænkes udbudt. Hertil kommer driftsopgaver, som kommunen er forpligtet til at sende i udbud. De tidligere udvalgte driftsopgaver - lønadministration, entreprenørafdeling, vejområdet og transport for specialinstitutioner er fastholdt, og den foreslåede proces for prisafprøvning på disse områder er: Lønadministration Prisafprøves ultimo 2011, når it-lønsystemet har været i udbud. Kontrakten på lønsystemet udløber ved udgangen af 2010 og der skal gennemføres udbud. Det vurderes at være hensigtsmæssigt, at der er valgt fremtidigt it-lønsystem inden lønadministrationen prisafprøves. Entreprenørafdeling Processen igangsættes nu, således af entreprenørafdelingens ydelser kan udbydes primo Det vurderes, at der til udbudsprocessen vil skulle inddrages ekstern rådgiverbistand, ligesom der skal afsættes mandskabsressourcer til opfølgning og bygherrekontrol, såfremt der ikke længere skal arbejdes med egen entreprenørafdeling. 8

10 Vejområdet Her er processen igangsat og på Miljø og Teknik s møde den 6/ blev det besluttet, at anbefale proces- og tidsplan for funktionsudbud og partneringsaftale. Forundersøgelser m.v. påbegyndes primo Transport for specialinstitutioner Der er udarbejdet en analyse af området, som beskriver den økonomiske ramme og serviceniveauet, og forskellige udbudsformer er vurderet. Muligheden for at foretage udbud gennem FynBus afdeling for Handicap- og Specialkørsel er således undersøgt, idet afdelingen har erfaring med og kan foretage udbud og stå for den daglige administration af kørsel. Det er dog vurderingen, at denne løsning i bedste fald vil give en relativt beskeden - og usikker - besparelse. Vurderingen er derfor, at Svendborg Kommune selv sender opgaven i udbud primo 2011 under hensyn til eksisterende aftaler og kontrakter. Ved prisafprøvning af Entreprenørafdelingen vurderer Miljø og Teknik, at der vil være behov for ekstern rådgiverbistand. Ud over denne engangsudgift vil der fremover skulle afsættes mandskabsressourcer til opfølgning og bygherrekontrol svarende til 2 årsværk eller ca kr. årligt. Udgifterne til konsulentbistand samt kontrol ved eventuel udlicitering forudsættes finansieret gennem mindreudgifter som følge af prisafprøvninger. Derudover er de økonomiske konsekvenser afhængige af resultatet af de udbud, der skal foretages. Ved besparelser i forbindelse med udbud vil besparelsen tilgå indkøbsbesparelsespuljen. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24/06/2009. Direktionen anbefaler: - at det fremsendte udkast til udbudsstrategi godkendes. Åben - Udbudsstrategi Fremsendes. 10. Proces- og tidsplan for funktionsudbud og partnering på alle de kommunale veje samt frigivelse af rådighedsrammen 10/

11 Godkendelse af proces- og tidsplan for gennemførelse af funktionsudbud og partnering på alle Svendborg Kommunes offentlige veje samt frigivelse af rådighedsbeløbet til driftsprægede anlægsopgaver for Med baggrund i budgetforlig for 2011 blev det besluttet at undersøge muligheden for at øge bl.a. investeringerne i vejvedligeholdelse samt at arbejde mod en langsigtet vedligeholdelsesaftale. Der henvises til den i budgettet vedlagte temaredegørelse vedr. fastholdelse af vejkapitalen. Se vedlagte bilag. Der er blevet udarbejdet en beskrivelse samt en proces- og tidsplan for en langsigtet løsning på vejvedligeholdelse for alle kommunens offentlige veje. Udbudsformerne er funktionsudbud for vejvedligeholdelse i landområder og partnering for vejvedligeholdelse i byområder. Beslutning om at arbejde med funktionsudbud og partnering vil medføre en udgift til rådgiver for udarbejdelse af forundersøgelser samt økonomiske konsekvenser for funktionsudbud og partnering. Dette fremlægges på mødet den 7. februar Træffes der politisk beslutning den 7. februar 2011 om fortsættelse af arbejdet, skal der i samarbejde med rådgiveren udarbejdes en servicestrategi, som indeholder struktur, vejklassificering, trafikbelastning, klimaforhold, tilstandskrav samt serviceniveau for de enkelte vejklasser. Endvidere en opmåling af hele kommunens vejnet og udarbejdelse af udbudsmateriale. Udbudsformerne funktionsudbud og partnering vil kunne træde i kraft med virkning fra januar Sideløbende med den eventuelle gennemførelse af funktionsudbud og partnering vil der i 2011 blive udbudt nye slidlag til ekstern entreprenør ved begrænset licitation, hvor tildelingskriteriet er laveste bud. Når administrationen skal prioritere, hvor der er størst behov for nye belægninger, anvendes et beregningsprogram sammenholdt med visuelle vurderinger. Ud over at optimere, beregner programmet også, om det investerede beløb er tilstrækkeligt til, at værdien af vejene ikke nedskrives. Frigivelse af rådighedsbeløbet til nye slidlag på kr. på driftsprægede anlægsopgaver 2011, hvor 10%-puljen for sikre og smukke veje indgår til nye slidlag. Fra rådighedsbeløbet reserveres ca. 2,0 mio. kr. til investeringsbehovet for forundersøgelse, opmåling og registrering af vejnettet og udarbejdelse af udbudsmateriale til funktionsudbud og partnering. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der bevilliges og frigives kr. af rådighedsbeløbet på driftsprægede anlægsopgaver 2011 til nye slidlag. 10

12 der reserveres ca. 2,0 mio. kr. for gennemførelse af funktionsudbud og partnering. proces- og tidsplan godkendes. godkendelse for fortsættelse af procedure med funktionsudbud og partneringsaftale. Åben - Beskrivelse af udbudsformerne Åben - Proces- og tidsplan for funktionsudbud og partnerring.xls Åben - Beskrivelse til proces- og tidsplan Åben - Budgettema.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Jens Munk (DF) stemmer imod. Birger Jensen (V) var fraværende. Godkendt. 11. Kapitaltilførsel til Brimer-Kollegierne 07/34028 Kommunens godkendelse af kapitaltilførsel til almen boligorganisation med alvorlige økonomiske vanskeligheder. Landsbyggefonden har i henvendelse af 18. november 2010 (bilag) anmodet Svendborg Kommune om deltagelse i kapitaltilførsel til den almene boligorganisation Brimer-Kollegierne. Behovet for kapitaltilførsel er en følge af, at afdelingen Himmerigsgården, som blev taget i brug den 1. august 2005, fra starten har haft betydelige tab som følge af udlejningsvanskeligheder. Tabene er af en sådan størrelsesorden, at afdelingen må betegnes som alvorligt økonomisk nødlidende. Kommunen har som tilsynsmyndighed kommenteret og belyst udviklingen i forbindelse med kommunens behandling af boligorganisationens regnskaber i byrådet. Det fremgik således af seneste regnskabsbehandling den 12. oktober 2010, at Landsbyggefonden var undervejs med et løsningsforslag. Kommunen har som tilsynsmyndighed løbende været i dialog med boligorganisationen, og kommunen har i det regi opfordret boligorganisationen til at involvere Landsbyggefonden i en sanering af økonomien i form af en kapitaltilførsel. 11

13 I den forbindelse er det tilkendegivet, at der vil blive ansøgt om byrådets tilslutning til en kapitaltilførsel, såfremt Landsbyggefonden indstiller dette. Landsbyggefondens løsningsforslag indebærer en kapitaltilførsel på kr efter følgende fordeling: 1: Landsbyggefonden giver lån på kr Lånet er rente og afdragsfrit uden tidsbegrænsning indtil økonomien tillader, at lånet kan forrentes og afdrages efter fondens nærmere bestemmelse. Landsbyggefonden giver endvidere et tilskud på kr : Kommunen giver lån på kr Lånet er på samme vilkår som Landsbyggefondens lån, hvilket vil sige rente- og afdragsfrit indtil videre. 3: Nykredit giver lån på kr Lånet er et rentefrit 15-årigt reservefondslån, som efterfølgende forrentes og tilbagebetales efter vilkår beskrevet i Landsbyggefondens løsningsforslag. 4: Brimer-Kollegierne giver tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond på kr Landsbyggefondens indstilling er ledsaget af rammer og vilkår vedr. lejeregulering, budgetter og fritagelse for dispensationsfondsforpligtigelse. Det forudsættes også, at boligorganisationens 3 afdelinger sammenlægges til én. Den detaljerede beskrivelse af Landsbyggefondens indstilling fremgår af publikation, som ligger fysisk på sagen. Det forudsættes endvidere, at Nykredit og Brimer-Kollegierne begge tiltræder Landsbyggefondens løsning uden forbehold. Kommunens bidrag til kapitaltilførsel på kr. foreslås finansieret via rentepuljen under Økonomiudvalget. Kommunen har i forbindelse med opførelsen af Himmerigsgården indskudt grundkapital på kr og er derudover forpligtet på en garanti på kr til kreditforeningen. Lovgrundlag: Almenboligloven. Det indstilles, at: Kommunen godkender Landsbyggefondens indstilling af 18. november 2010 således, at kommunen deltager med et lån på kr , på de vilkår Landsbyggefonden angiver, finansieret via rentepulje. 12

14 Kommunen godkender Landsbyggefondens indstilling, hvad angår de øvrige forudsætninger, herunder det regulerede driftsbudget, uden forbehold. Åben - Anmodning om godkendelse af indstilling om støtte til dårligt stillede afdelinger 12. Renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken) 10/42428 Byrådets godkendelse af garantistillelse ifm. renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken). Ved økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2010 blev de foreliggende fysiske helhedsplaner for Byparken og Skovparken godkendt. Endvidere blev det delegeret til administrationen at godkende skema A (ansøgning om fondens støttetilsagn, inkl. anlægsbudget), B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation), og C (byggeregnskab). Svendborg Andels-Boligforening har nu fremsendt skema A for Byparkens blokke og klyngehuse samt Skovparken, og administrationen har d. 1. december 2010 videresendt og indstillet disse til godkendelse hos Landsbyggefonden. På økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2010 blev det endvidere besluttet at garantistillelse forelægges byrådet, og hermed forelægges garantiforpligtelser for de lån, der skal optages til finansiering af renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken). Landsbyggefonden har tilkendegivet interesse i at tildele endeligt tilsagn til de omfattende renoveringsarbejder inden årsskiftet. Landsbyggefonden har mundtligt beskrevet, at den forventer at give tilsagn på baggrund af fremsendte skema A, med forbehold for Byrådets godkendelse af kommunale garantiforpligtelser. Renoveringen af Byparken og Skovparken forudsætter ikke medfinansiering fra kommunen i form af tilskud eller lån. Kommunens deltagelse vedrører alene garantiforpligtelse for de lån der skal optages til finansieringen. Denne garanti vil ikke belaste lånerammen. 13

15 De tre projekters samlede finansieringsberettigede anskaffelsessum udgør kr Fordelingen (bilag) på "støttede arbejder" og "ustøttede arbejder" udgør samlet henholdsvis kr og kr Kommunen garanterer for den del af et lån, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af eventuelle tab som følge af garantien, hvis der er tale om lån til "støttede arbejder". Lån til "ustøttede arbejder" er Landsbyggefonden ikke forpligtet i forhold til. Det præcise opfang af kommunegarantierne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Senere i forløbet - i forbindelse med afgivelse af lånetilbud fra realkreditinstitutter sker der fastsættelse af de respektive ejendommes værdi. Det kan herefter beregnes, om låneoptagelsen helt eller delvist ligger over grænsen på 60 pct. af ejendommenes værdi. Finansieringen skal sendes i EU-udbud. I den forbindelse er det ikke omfanget af garanti, men bedste tilbud i boligorganisationens økonomiske interesse, der er udslagsgivende for valg af finansiering. Bilagt dagsordenen foreligger aktuelle skøn over garantiberegningen fra Realkredit Danmark. Det fremgår af de to skøn, at den effektive kommunegaranti kommer til at ligge på henholdsvis 72,2 og 75,2 pct. af den nye låneoptagelse i de to afdelinger. Baseret på disse skøn indikeres det, at kommunens garantiforpligtelse vil udgøre ca. 351 mio. kr. totalt, eller ca. 188 mio. kr. når Landsbyggefondens dækning af eventuelle tab inkluderes. Risikoen ved garantiforpligtelsen vil være knyttet til den økonomiske drift i afdelingerne og boligorganisationen fremadrettet, hvor udlejningssituationen er den væsentligste enkeltstående forudsætning. Lovgrundlag: Almenboligloven. Det indstilles, at: kommunen, i henhold til almenboliglovens bestemmelser, garanterer for de lån der optages til renoveringsprojekter i Byparken og Skovparken jvf. respektive skema A således, at den kommunale garantiforpligtelse for "støttede arbejder" ikke overstiger kr kommunen, i henhold til almenboliglovens bestemmelser, garanterer for de lån der optages til renoveringsprojekter i Byparken og Skovparken jvf. respektive 14

16 skema A således, at den kommunale garantiforpligtelse for "ustøttede arbejder" ikke overstiger kr Åben - Følgeskrivelse til revideret skema A Åben - RD overslag Afd. 14.pdf Åben - RD overslag Afd. 16.pdf Godkendt. 13. Affaldsregulativ - vedtagelse 10/24171 Med byrådets godkendelse den 21. september 2010, blev vedhæftede forslag til affaldsregulativ for Svendborg Kommune, sendt i offentlig høring. Høringen blev annonceret i ugeavisen den 6. oktober 2010 og på kommunens hjemmeside. Forslaget var tillige tilgængeligt via kommunens hjemmeside. Høringsperioden sluttede den 3. november Der er ikke indkommet nogen indsigelser og forslaget fremlægges derfor uændret til vedtagelse. Vedtagelse af regulativet medfører ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Udgifter forbundet med kommunens affaldsopgaver, herunder oprettelse af en affaldskonsulentordning, bliver dækket via gebyropkrævningen. Affaldskonsulentfunktionen vil medføre en årlig udgift på i alt kr., som afholdes via taksten for erhvervsvirksomheder. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010 Affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: vedlagte forslag til affaldsregulativer vedtages. Åben - Forslag til regulativ for erhvervsaffald 2011, høringsudgave Åben - Forslag til regulativ for husholdsningsaffald 2011, høringsudgave

17 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Angående affaldskonsulentfunktionen anbefaler 2, Jesper Kiel (EL) og Christian Kaastrup (A) at den oprettes, mens 2 Jeppe Ottosen (V) og Jens Munk (DF) anbefaler, at den ikke oprettes. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (SF) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Birger Jensen (V) var fraværende. Et mindretal bestående af V og C kunne ikke støtte oprettelsen af affaldskonsulentfunktionen. 14. Budget Svendborg Kraftvarme A/S 10/38890 For Svendborg Kraftvarme A/S foreligger budget for 2011 godkendt af bestyrelsen. Svendborg Kommune er prismyndighed, og taksterne indstilles, jf. vedtægterne, til godkendelse. EU s affaldsdirektiv træder i kraft den Konsekvenserne heraf kendes ikke endnu, men der forventes fri konkurrence på industriaffald, idet denne type affald ikke længere vil være omfattet af kommunernes anvisningsret. Taksterne for 2011 er beregnet ud fra en forudsætning om modtagelse af tons affald plus 400 tons klinisk risikoaffald. Dette giver følgende takster: Varmeprisen stiger fra kr. 324,64 i 2010 til kr. 367,21 i Begge beløb er incl. affaldsvarmeafgift, men excl. moms. Hovedårsagen til prisstigningen skyldes den forventede nedgang i affaldsmængden fra tons i 2010 til tons i Affaldsvarmeafgiften stiger med 1,08 kr. fra 2010 til Gebyret for affaldsmodtagelse stiger fra kr. 648,51 i 2010 til kr. 724,05 i Begge beløb er incl. tillægsafgift og CO2-afgift, men excl. moms. Af prisstigningen på kr. 75,54 udgør de 24 kr. stigning i beløbet pr. tons affald, der forventes at dække udgifterne til tillægsafgift og CO2-afgift (stigning fra 251 kr./tons i 2010 til 275 kr./tons i 2011). Dette bygger på erfaringerne fra 2010, som er det første år med tillægsafgift og CO2- afgift på affald, der nyttiggøres som affaldsvarme. Særbidrag på stort brændbart nedsættes fra 160 kr. til 100 kr. af konkurrencehensyn, idet særbidraget ikke har været reguleret i flere år og der i de sidste par år er konstateret en faldende mængde stort brændbart affald. Takst for klinisk risikoaffald nedsættes til 900 kr. pr. tons af konkurrencehensyn. Der er foretaget en sammenligning med taksterne hos andre forbrændingsanlæg, som også forbrænder klinisk risikoaffald. 16

18 Takster er beregnet ud fra nærværende budgetlægning - men som konsekvens af aftale om finansloven for 2011 lægges der, med virkning fra og med , en øget afgift på varmeproduktion fra kraftvarme. Når afgiftens størrelse kendes nærmere vil der blive taget stilling til evt. takstregulering. Skrivelse af 1. oktober 2010 om prisloft på affaldsforbrændingsanlæg for 2011 fremlægges som bilag på sagen. Det budgetterede nettoresultat udgør et overskud på 4,2 mio. kr. Der budgetteres ikke med låneoptagelse i Administrationsaftale 2010 mellem Svendborg Kraftvarme A/S og Svendborg Kommune for kommunens ydelser leveret til selskabet foreslås videreført i Ingen. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: takster for 2011 for Svendborg Kraftvarme A/S godkendes, administrationsaftalen 2010 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S videreføres i Åben - Prisloft 2011.pdf Åben - Svendborg Kraftvarme A/S - Budgetforudsætninger 2011 Åben - Svendborg Kraftvarme A/S Budget 2011 Åben - Følgebrev til Svendborg Kommune vedr takster Åben - Svendborg Kraftvarme A/S - Taksblad 2011 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (SF) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 15. Efterregulering af aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej 09/

19 I forbindelse med Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej fra Region Syddanmark, skal der ske en efterregulering af aftalen. Dette skyldes, at aktiver og passiver blev værdisat pr. 31. december 2008, mens overdragelse fandt sted 1. januar Svendborg Kommune overtog pr. 1. januar 2010 den sociale institution Skovsbovej fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver blev værdisat til værdierne ved senest afsluttede regnskab - pr. 31. december Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2010, har Region Syddanmark udarbejdet en eftereguleringsoversigt der sikrer korrekt værdisættelse af aktiver og passiver på overtagelsestidspunktet. I efterreguleringsoversigten foretages der således regulering af ændringerne i aktivernes og passivernes værdier frem til 31. december Den bilagte efterreguleringsoversigt er godkendt af revisionen, og efterfølgende behandlet og godkendt af Regionsrådet på møde den I henhold til efterreguleringsoversigten overtager Svendborg Kommune aktiver for 19 mio. kr. og passiver for 3 mio. kr. Svendborg Kommune skal derfor som forventet kompensere Region Syddanmark med i alt 16 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. Kommunekredit har udarbejdet et gældsbrev på 16,1 mio. kr. Lånet er et variabelt forrentet lån og løber til år Låneydelsen er budgetlagt.. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at: vedlagte efterreguleringsaftale godkendes. låneoptagelsen på 16,1 mio. kr. godkendes. Åben - Revisorerklæring Skovsbovej.pdf Åben - Efterregulering af aftale vedrørende Svendborg Kommunes ev..pdf Åben - Gældsbrev pdf 16. Ejerstrategi /

20 Svendborg Kommunes ejerstrategi 2011 for kommunens selskaber. Byrådet besluttede den 1. december 2009, at der skal etableres et holdingselskab Svendborg Forsyning A/S, der skal eje aktierne i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S. Endvidere er Svendborg Kraftvarme selskabsgjort medio I den forbindelse forelå en ejerstrategi for 2010/2011. Der forelægges nu til godkendelse en revideret ejerstrategi 2011 tilpasset for selskaberne: - Svendborg Forsyning A/S - Svendborg Vand A/S - Svendborg Spildevand A/S - Svendborg Affald A/S - Svendborg Forsyningsservice A/S - Svendborg Kraftvarme A/S - Svendborg Vejbelysning A/S Den justerede ejerstrategi omhandler som noget nyt klimapolitiske strategier og målsætninger samt ramme for selskabsstruktur og aktiviteter. Byrådet har ikke direkte indflydelse i selskaberne, men vil som ejer kunne øve indflydelse i kraft af ejerskabet. Ingen direkte. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Udkast til ejerstrategi godkendes. Åben - Ejerstrategi 2011 for kommunalt ejede selskaber Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales, idet selskaberne gennem samarbejde skal medvirke i fælles udviklingsprojekter, som samlet set kan gavne miljø og klima (pkt. 1.3), og idet det tilføjes, at bestyrelsesreferater skal offentliggøres på hjemmesiden (pkt. 1.2), og idet bestyrelseshonorarerne angivet i 2010 ønskes fastholdt i 2011 og frem (pkt. 11). Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (SF) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Fremsendes. 19

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere