Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Økonomirapport august, september og oktober, Økonomiudvalgets område Økonomirapport august, september og oktober Bevillingssag vedr. Økonomirapport august, september og oktober Service og Økonomi - budget Låneoptagelse Reparation af utæt tag i Skåruphallen Reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal Udbudsstrategi Proces- og tidsplan for funktionsudbud og partnering på alle de kommunale veje samt frigivelse af rådighedsrammen Kapitaltilførsel til Brimer-Kollegierne Renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken) Affaldsregulativ - vedtagelse Budget Svendborg Kraftvarme A/S Efterregulering af aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej Ejerstrategi Oprettelse af trafiksikkerhedsgruppe - langsigtet trafiksikkerhedsplan, der skal sikre elever forsvarlige cykelveje til skole Forpligtende samarbejder Indførelse af digital valgliste, justering af valgdistrikter samt valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere Endelig vedtagelse af tillæg nr til kommuneplan om nye veje vest for Svendborg Endelig vedtagelse af Kommuneplan (fornyet høring) Endelig vedtagelse af lokalplan Samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og Kulinarisk Sydfyn Svendborg Museum - regnskab Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe om midler til trafiksikring af skoleveje i Grundskyldsfritagelse vedr. forsamlingshuse Orientering Lukket - Forsikringsudbud Lukket - Salg af kommunale grunde i offentlig udbud Moms på byggegrunde Go2green...36

2 1. Godkendelse af dagsorden Borgmesteren oplyste, at der forelå en tillægsdagsorden. Begge dagsordener blev godkendt. Man enedes i øvrigt om, at behandle punkt 21 først. 2. Økonomirapport august, september og oktober, Økonomiudvalgets område 09/42962 Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. oktober 2010 på Økonomiudvalgets område. Budget- og Regnskabsafdelingen fremsender budgetkontrol pr. 31. oktober på Økonomiudvalgets områder: Serviceudgifter: På området administration forventes et merforbrug på 19,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører merudgift på indkøbsbesparelser overført fra tidligere år og arbejdsskader. Overførselsindkomster: På området Økonomisk Sikring forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører mindreudgift til førtidspension på grund af færre nytilkendelser af pension samt merudgift til boligsikring. Renter: I forbindelse med en større låneomlægning er udskudt afdrag på 19 mio. kr. overført til puljen for imødegåelse af rente- og valutarisiko. Finansforskydninger: Mindreindtægten på deponering vedr. overskud på budget 2009 for forsyningsvirksomheder er på 2,7 mio. kr. og skyldes, at overskuddet på forsyningsområdet blev mindre end forventet i Derudover er der frigivet 4,6 mio. kr. vedr fremrykning af anlæg for Samlet set en merindtægt på 1,9 mio. kr. Direktionen indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning, idet den samlede merindtægt på 1,9 mio. kr. indgår i den samlede tillægsbevilling jf. særskilt punkt på dagsordenen. 1

3 Åben - Budgetkontrol oktober renter, finansiering og finansforskydninger Åben - Budgetkontrol oktober drift og anlæg Til efterretning. 3. Økonomirapport august, september og oktober 10/8354 Til udvalgets orientering fremsendes økonomirapport pr. 31. oktober På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder samt forventninger til udvikling i de resterende måneder, udviser det forventede regnskab 2010 et kasseforbrug på 20,0 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 4,8 mio. kr. Resultatet af kommunens ordinære drift viser et mindre overskud end budgetteret, hvilket primært kan henføres til overskridelser på kommunens serviceudgifter, og der er fortsat behov for en stram styring. Det aktualiseres yderligere af, at KL jf. brev af den 18. november kraftigt har opfordret alle kommuner til at arbejde for at begrænse budgetoverskridelser. På landsplan forventes samlet set en budgetoverskridelse på over 2 mia. kr. Det er uvist, hvorledes Regeringen vil forholde sig til evt. budgetoverskridelser i Vedr. kommunens serviceudgifter forventes en samlet overskridelse på 50,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Udviklingen på Familieområdet viser, at de indarbejdede initiativer i vedtaget budget 2010 til opbremsning af udgiftsvæksten på området ikke realiseres i For 2011 forventes også et pres på området, og Familieafdelingens genopretningsplan indeholder en målsætning om en forbedring på 12,9 mio. kr. Hertil kommer, at der i budgetforliget for 2011 er aftalt, at der overføres 10,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bufferpulje til Familieområdet. I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling på 15,9 mio. kr. Der henvises til særskilt punkt på dagsordnen. De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte økonomirapport. Direktionen indstiller, at: økonomirapporten tages til efterretning. 2

4 Åben - økonomirapport aug., sept. og okt. Til efterretning. På det førstkommende økonomiudvalgsmøde gives en uddybende gennemgang af budgettet for børn og unge med særlige behov. 4. Bevillingssag vedr. Økonomirapport august, september og oktober 10/8354 Fælles tillægsbevilling på baggrund af budgetkontrollen pr. 31. oktober På baggrund af fagudvalgenes behandling af deres budgetkontrol pr. 31. oktober 2010 vil der i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten blive ansøgt om en samlet tillægsbevilling på netto 15,9 mio. kr. finansieret af kassen. Beløbet er indregnet i det forventede regnskabsresultat. Tillægsbevillingen omfatter en række forhold, som allerede var forventet i den forrige økonomirapport. En væsentlig del af merudgifterne til serviceudgifter og overførselsudgifter finansieres af midtvejsregulering af statstilskuddet, idet merudgifterne til dels afspejler en generel udvikling i kommunerne. I forhold til forrige økonomirapport er der fremkommet en merudgift på 8,4 mio. kr. For 2011 forventes ligeledes en merudgift på Familieområdet, hvorfor de afsatte 10,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bufferpulje indstilles at tilgå Familieområdet jf. det indgåede budgetforlig for Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på netto 15,9 mio. kr. finansieret af kassen set i lyset af Børn og Ungeområdets indstilling om medfinansiering af merforbruget via indefrosne overførsler fra 2009, som ellers kunne forventes frigivet i 2012 på 7,7 mio. kr. samt at merudgiften forventes at kunne rummes indenfor likviditetsforudsætningerne for budget Vedr. forpligtende samarbejde mellem Langeland og Svendborg på natur og miljøområdet, er der vedtaget en ændret afregningsmodel, som indebærer en årlig mindreindtægt på 90 t.kr. for Svendborg Kommune. Det skal bemærkes, at der også på landsplan forventes budgetoverskridelser i Således forventer KL at der på landsplan er udsigt til en overskridelse på over 2 mia. kr. Samlet merudgift på 15,9 mio. kr. Der henvises til notat på sagen. 3

5 Direktørerne indstiller, at: der meddeles tillægsbevilling på netto 15,9 mio. kr. finansieret af kassen Børn og Ungeudvalgets indefrosne overførsler fra 2009 på 7,7 mio. kr. ikke frigives. der i budget 2011 og frem tilgår 10,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bufferpulje til Familieområdet Det skal bemærkes, at Jesper Kiel (Ø) på mødet den 1. dec i Udvalget for Børn og Unge ikke har kunnet støttet udvalgets indstilling, idet merudgiften på familieområdet ikke alene bør finansieres på Børnog Ungeområdet, herunder de indefrosne overførte midler fra Åben - Tillægsbevilling jf. budgetkontrol pr Åben - oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Liste Ø kan ikke tilslutte sig, at overførslerne på børn- og ungeudvalgets budget blev inddraget og foreslår derfor i stedet, at der gives tillægsbevilling på det samlede beløb. 5. Service og Økonomi - budget /37207 Orientering om Service og Økonomi budget Fra Budget- og Regnskabsafdelingen foreligger udkast til Budget 2011 Service og Økonomi. Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver, og om budgettet for Publikationen udleveres til interesserede borgere og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Ingen. Direktionen indstiller, at Service og Økonomi tages til efterretning og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Åben - Service og økonomi budget

6 Til efterretning. Enhedslisten kunne ikke støtte at kommunen udgiver en publikation med med forligstekstens subjektive udlægning af et voldsomt nedskæringsbudget. 6. Låneoptagelse 10/42971 Godkendelse af låneoptagelse på 30 mio. kr. Jævnfør økonomirapporten pr. 31. oktober, er der en budgetlagt rest låneoptagelse i 2010 på 45,6 mio. kr. På baggrund af de forventede anlægsudgifter vil der være mulighed for at hjemtage 30 mio. kr. ultimo december Låneoptagelsen vedrører primært lån på kvalitetsfondsområdet. Der optages et lån på 30 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Låneydelsen er budgetlagt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Direktionen anbefaler at: der låneoptages 30 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit 7. Reparation af utæt tag i Skåruphallen 10/42143 Anlægsbevilling til reparation af utæt tag i Skåruphallen. 5

7 Den selvejende institution Skåruphallen fremsender ansøgning om midler fra idrætshallernes renoveringspulje til reparation af hallens tag, som flere steder er utæt. Skåruphallen fik for 4 år siden konstateret, at hallens tag var utæt. Man har siden dengang forsøgt at reparere de utætte tagplader og dermed fået begrænset følgeskaderne. Imidlertid er der sidenhen opstået skader flere steder, og det er nu nødvendigt med et lidt større tiltag for at undgå vandskader. Det vurderes, at reparationen af taget kan foretages inden for en ramme af 25 t.kr. Det bemærkes, at Haludvalget har behandlet ansøgningen og anbefaler igangsættelse af tagreparationen. Idrætshallernes renoveringspulje udgør i ,5 mio. kr., hvoraf der er disponeret 955 t. kr. Restbeløbet er blevet inddraget i forbindelse med besparelser i 2010, og der kan således ikke peges på finansiering fra denne pulje. Fra et renoveringsprojekt i Thurøhallen (omklædningsrum) er der uforbrugte anlægsmidler på 184 t.kr. Administrationen indstiller, at: der gives anlægsbevilling til reparation af tag i Skåruphallen til igangsætning straks finansiering sker via ikke forbrugte anlægsmidler fra Thurøhallens renovering af omklædningsrum sagens fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. Godkendt. 8. Reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal 10/42175 Reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal. 6

8 Den selvejende institution Svendborg Idrætshal fremsender ansøgning om midler fra renoveringspuljen til delvis omfugning af murværk på Idrætshallens sydlige gavl. Gavlen bærer præg af angreb fra murbier, og flere steder på gavlen er fugerne helt væk. Problemet blev påvist ved udarbejdelse af tilstandsrapport i 2001, hvor man også vurderede, at en udskydelse kunne medføre risiko for følgeskader. I forbindelse med ajourføring af hallernes tilstandsrapporter i 2008, er problemet selvsagt atter påpeget, og man karakteriserer nu fugernes tilstand som dårlig. Det fremgår endvidere, at der er tale om en skade med risiko for væsentlige følgeskader. Det anbefales, at der foretages en total omfugning, men grundet den begrænsede økonomi foreslås der tilfugning af de dårlige studsfuger samt gennemgang af de revner der er på alle bygningens facader. Der er givet et overslag på 45 t.kr. Det bemærkes, at Haludvalget har behandlet ansøgningen, og anbefaler igangsættelse af gavlfugereparationen. Idrætshallernes renoveringspulje udgør i ,5 mio. kr., hvoraf der er disponeret 955 t. kr. Restbeløbet er blevet inddraget i forbindelse med besparelser i 2010, og der kan således ikke peges på finansiering fra denne pulje. Fra et renoveringsprojekt i Thurøhallen (omklædningsrum) er der uforbrugte midler på 184 t.kr. Administrationen indstiller, at: der gives anlægsbevilling til reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal finansiering sker via ikke forbrugte midler fra Thurøhallens renovering af omklædningsrum sagen fremsendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. Godkendt. 9. Udbudsstrategi 7

9 10/9903 Som led i regeringens kvalitetsreform er der i den kommunale styrelseslov indarbejdet en ny bestemmelse, der pålægger Byrådet inden udgangen af funktionsperiodens første år at vedtage en udbudsstrategi, der skal fastlægge hvordan anvendelse af udbud kan øges og på hvilke driftsområder udbud påtænkes anvendt. Der foreligger udkast til udbudsstrategi til drøftelse og vedtagelse. Et udkast til udbudsstrategi blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2010 med henblik på, at der efterfølgende skulle ske en supplering med angivelse af, hvilke konkrete områder, der påtænkes udbudt og prisafprøvet. På udvalgsmødet den 18. maj blev det besluttet, at der igangsættes en proces vedrørende udbud/prisafprøvning af transport for specialinstitutioner, gerne vurderet i sammenhæng med anden kommunal transport. Samtidig blev det tilkendegivet, at der kunne arbejdes videre med konkrete områder. Dette blev bekræftet i budgetforliget for 2011, hvor det blev aftalt, at der i forbindelse med udarbejdelse af kommunens udbudsstrategi, der skal foreligge inden udgangen af 2010, skal tages stilling til konkrete tiltag. Der foreligger nu et revideret udkast til udbudsstrategien med en præcisering af hvilke områder, der påtænkes udbudt frem til I udbudsstrategien er regelsættene for og kravene til udbud og prisafprøvning beskrevet, og det er anført, hvilke hensyn der er lagt til grund ved udvælgelse af områderne samt hvilke forhold, der bør indgå i forbindelse med gennemførelse af udbud/prisafprøvning. Endvidere er der en oversigt over de områder, som påtænkes udbudt. Hertil kommer driftsopgaver, som kommunen er forpligtet til at sende i udbud. De tidligere udvalgte driftsopgaver - lønadministration, entreprenørafdeling, vejområdet og transport for specialinstitutioner er fastholdt, og den foreslåede proces for prisafprøvning på disse områder er: Lønadministration Prisafprøves ultimo 2011, når it-lønsystemet har været i udbud. Kontrakten på lønsystemet udløber ved udgangen af 2010 og der skal gennemføres udbud. Det vurderes at være hensigtsmæssigt, at der er valgt fremtidigt it-lønsystem inden lønadministrationen prisafprøves. Entreprenørafdeling Processen igangsættes nu, således af entreprenørafdelingens ydelser kan udbydes primo Det vurderes, at der til udbudsprocessen vil skulle inddrages ekstern rådgiverbistand, ligesom der skal afsættes mandskabsressourcer til opfølgning og bygherrekontrol, såfremt der ikke længere skal arbejdes med egen entreprenørafdeling. 8

10 Vejområdet Her er processen igangsat og på Miljø og Teknik s møde den 6/ blev det besluttet, at anbefale proces- og tidsplan for funktionsudbud og partneringsaftale. Forundersøgelser m.v. påbegyndes primo Transport for specialinstitutioner Der er udarbejdet en analyse af området, som beskriver den økonomiske ramme og serviceniveauet, og forskellige udbudsformer er vurderet. Muligheden for at foretage udbud gennem FynBus afdeling for Handicap- og Specialkørsel er således undersøgt, idet afdelingen har erfaring med og kan foretage udbud og stå for den daglige administration af kørsel. Det er dog vurderingen, at denne løsning i bedste fald vil give en relativt beskeden - og usikker - besparelse. Vurderingen er derfor, at Svendborg Kommune selv sender opgaven i udbud primo 2011 under hensyn til eksisterende aftaler og kontrakter. Ved prisafprøvning af Entreprenørafdelingen vurderer Miljø og Teknik, at der vil være behov for ekstern rådgiverbistand. Ud over denne engangsudgift vil der fremover skulle afsættes mandskabsressourcer til opfølgning og bygherrekontrol svarende til 2 årsværk eller ca kr. årligt. Udgifterne til konsulentbistand samt kontrol ved eventuel udlicitering forudsættes finansieret gennem mindreudgifter som følge af prisafprøvninger. Derudover er de økonomiske konsekvenser afhængige af resultatet af de udbud, der skal foretages. Ved besparelser i forbindelse med udbud vil besparelsen tilgå indkøbsbesparelsespuljen. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24/06/2009. Direktionen anbefaler: - at det fremsendte udkast til udbudsstrategi godkendes. Åben - Udbudsstrategi Fremsendes. 10. Proces- og tidsplan for funktionsudbud og partnering på alle de kommunale veje samt frigivelse af rådighedsrammen 10/

11 Godkendelse af proces- og tidsplan for gennemførelse af funktionsudbud og partnering på alle Svendborg Kommunes offentlige veje samt frigivelse af rådighedsbeløbet til driftsprægede anlægsopgaver for Med baggrund i budgetforlig for 2011 blev det besluttet at undersøge muligheden for at øge bl.a. investeringerne i vejvedligeholdelse samt at arbejde mod en langsigtet vedligeholdelsesaftale. Der henvises til den i budgettet vedlagte temaredegørelse vedr. fastholdelse af vejkapitalen. Se vedlagte bilag. Der er blevet udarbejdet en beskrivelse samt en proces- og tidsplan for en langsigtet løsning på vejvedligeholdelse for alle kommunens offentlige veje. Udbudsformerne er funktionsudbud for vejvedligeholdelse i landområder og partnering for vejvedligeholdelse i byområder. Beslutning om at arbejde med funktionsudbud og partnering vil medføre en udgift til rådgiver for udarbejdelse af forundersøgelser samt økonomiske konsekvenser for funktionsudbud og partnering. Dette fremlægges på mødet den 7. februar Træffes der politisk beslutning den 7. februar 2011 om fortsættelse af arbejdet, skal der i samarbejde med rådgiveren udarbejdes en servicestrategi, som indeholder struktur, vejklassificering, trafikbelastning, klimaforhold, tilstandskrav samt serviceniveau for de enkelte vejklasser. Endvidere en opmåling af hele kommunens vejnet og udarbejdelse af udbudsmateriale. Udbudsformerne funktionsudbud og partnering vil kunne træde i kraft med virkning fra januar Sideløbende med den eventuelle gennemførelse af funktionsudbud og partnering vil der i 2011 blive udbudt nye slidlag til ekstern entreprenør ved begrænset licitation, hvor tildelingskriteriet er laveste bud. Når administrationen skal prioritere, hvor der er størst behov for nye belægninger, anvendes et beregningsprogram sammenholdt med visuelle vurderinger. Ud over at optimere, beregner programmet også, om det investerede beløb er tilstrækkeligt til, at værdien af vejene ikke nedskrives. Frigivelse af rådighedsbeløbet til nye slidlag på kr. på driftsprægede anlægsopgaver 2011, hvor 10%-puljen for sikre og smukke veje indgår til nye slidlag. Fra rådighedsbeløbet reserveres ca. 2,0 mio. kr. til investeringsbehovet for forundersøgelse, opmåling og registrering af vejnettet og udarbejdelse af udbudsmateriale til funktionsudbud og partnering. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der bevilliges og frigives kr. af rådighedsbeløbet på driftsprægede anlægsopgaver 2011 til nye slidlag. 10

12 der reserveres ca. 2,0 mio. kr. for gennemførelse af funktionsudbud og partnering. proces- og tidsplan godkendes. godkendelse for fortsættelse af procedure med funktionsudbud og partneringsaftale. Åben - Beskrivelse af udbudsformerne Åben - Proces- og tidsplan for funktionsudbud og partnerring.xls Åben - Beskrivelse til proces- og tidsplan Åben - Budgettema.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Jens Munk (DF) stemmer imod. Birger Jensen (V) var fraværende. Godkendt. 11. Kapitaltilførsel til Brimer-Kollegierne 07/34028 Kommunens godkendelse af kapitaltilførsel til almen boligorganisation med alvorlige økonomiske vanskeligheder. Landsbyggefonden har i henvendelse af 18. november 2010 (bilag) anmodet Svendborg Kommune om deltagelse i kapitaltilførsel til den almene boligorganisation Brimer-Kollegierne. Behovet for kapitaltilførsel er en følge af, at afdelingen Himmerigsgården, som blev taget i brug den 1. august 2005, fra starten har haft betydelige tab som følge af udlejningsvanskeligheder. Tabene er af en sådan størrelsesorden, at afdelingen må betegnes som alvorligt økonomisk nødlidende. Kommunen har som tilsynsmyndighed kommenteret og belyst udviklingen i forbindelse med kommunens behandling af boligorganisationens regnskaber i byrådet. Det fremgik således af seneste regnskabsbehandling den 12. oktober 2010, at Landsbyggefonden var undervejs med et løsningsforslag. Kommunen har som tilsynsmyndighed løbende været i dialog med boligorganisationen, og kommunen har i det regi opfordret boligorganisationen til at involvere Landsbyggefonden i en sanering af økonomien i form af en kapitaltilførsel. 11

13 I den forbindelse er det tilkendegivet, at der vil blive ansøgt om byrådets tilslutning til en kapitaltilførsel, såfremt Landsbyggefonden indstiller dette. Landsbyggefondens løsningsforslag indebærer en kapitaltilførsel på kr efter følgende fordeling: 1: Landsbyggefonden giver lån på kr Lånet er rente og afdragsfrit uden tidsbegrænsning indtil økonomien tillader, at lånet kan forrentes og afdrages efter fondens nærmere bestemmelse. Landsbyggefonden giver endvidere et tilskud på kr : Kommunen giver lån på kr Lånet er på samme vilkår som Landsbyggefondens lån, hvilket vil sige rente- og afdragsfrit indtil videre. 3: Nykredit giver lån på kr Lånet er et rentefrit 15-årigt reservefondslån, som efterfølgende forrentes og tilbagebetales efter vilkår beskrevet i Landsbyggefondens løsningsforslag. 4: Brimer-Kollegierne giver tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond på kr Landsbyggefondens indstilling er ledsaget af rammer og vilkår vedr. lejeregulering, budgetter og fritagelse for dispensationsfondsforpligtigelse. Det forudsættes også, at boligorganisationens 3 afdelinger sammenlægges til én. Den detaljerede beskrivelse af Landsbyggefondens indstilling fremgår af publikation, som ligger fysisk på sagen. Det forudsættes endvidere, at Nykredit og Brimer-Kollegierne begge tiltræder Landsbyggefondens løsning uden forbehold. Kommunens bidrag til kapitaltilførsel på kr. foreslås finansieret via rentepuljen under Økonomiudvalget. Kommunen har i forbindelse med opførelsen af Himmerigsgården indskudt grundkapital på kr og er derudover forpligtet på en garanti på kr til kreditforeningen. Lovgrundlag: Almenboligloven. Det indstilles, at: Kommunen godkender Landsbyggefondens indstilling af 18. november 2010 således, at kommunen deltager med et lån på kr , på de vilkår Landsbyggefonden angiver, finansieret via rentepulje. 12

14 Kommunen godkender Landsbyggefondens indstilling, hvad angår de øvrige forudsætninger, herunder det regulerede driftsbudget, uden forbehold. Åben - Anmodning om godkendelse af indstilling om støtte til dårligt stillede afdelinger 12. Renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken) 10/42428 Byrådets godkendelse af garantistillelse ifm. renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken). Ved økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2010 blev de foreliggende fysiske helhedsplaner for Byparken og Skovparken godkendt. Endvidere blev det delegeret til administrationen at godkende skema A (ansøgning om fondens støttetilsagn, inkl. anlægsbudget), B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation), og C (byggeregnskab). Svendborg Andels-Boligforening har nu fremsendt skema A for Byparkens blokke og klyngehuse samt Skovparken, og administrationen har d. 1. december 2010 videresendt og indstillet disse til godkendelse hos Landsbyggefonden. På økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2010 blev det endvidere besluttet at garantistillelse forelægges byrådet, og hermed forelægges garantiforpligtelser for de lån, der skal optages til finansiering af renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken). Landsbyggefonden har tilkendegivet interesse i at tildele endeligt tilsagn til de omfattende renoveringsarbejder inden årsskiftet. Landsbyggefonden har mundtligt beskrevet, at den forventer at give tilsagn på baggrund af fremsendte skema A, med forbehold for Byrådets godkendelse af kommunale garantiforpligtelser. Renoveringen af Byparken og Skovparken forudsætter ikke medfinansiering fra kommunen i form af tilskud eller lån. Kommunens deltagelse vedrører alene garantiforpligtelse for de lån der skal optages til finansieringen. Denne garanti vil ikke belaste lånerammen. 13

15 De tre projekters samlede finansieringsberettigede anskaffelsessum udgør kr Fordelingen (bilag) på "støttede arbejder" og "ustøttede arbejder" udgør samlet henholdsvis kr og kr Kommunen garanterer for den del af et lån, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af eventuelle tab som følge af garantien, hvis der er tale om lån til "støttede arbejder". Lån til "ustøttede arbejder" er Landsbyggefonden ikke forpligtet i forhold til. Det præcise opfang af kommunegarantierne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Senere i forløbet - i forbindelse med afgivelse af lånetilbud fra realkreditinstitutter sker der fastsættelse af de respektive ejendommes værdi. Det kan herefter beregnes, om låneoptagelsen helt eller delvist ligger over grænsen på 60 pct. af ejendommenes værdi. Finansieringen skal sendes i EU-udbud. I den forbindelse er det ikke omfanget af garanti, men bedste tilbud i boligorganisationens økonomiske interesse, der er udslagsgivende for valg af finansiering. Bilagt dagsordenen foreligger aktuelle skøn over garantiberegningen fra Realkredit Danmark. Det fremgår af de to skøn, at den effektive kommunegaranti kommer til at ligge på henholdsvis 72,2 og 75,2 pct. af den nye låneoptagelse i de to afdelinger. Baseret på disse skøn indikeres det, at kommunens garantiforpligtelse vil udgøre ca. 351 mio. kr. totalt, eller ca. 188 mio. kr. når Landsbyggefondens dækning af eventuelle tab inkluderes. Risikoen ved garantiforpligtelsen vil være knyttet til den økonomiske drift i afdelingerne og boligorganisationen fremadrettet, hvor udlejningssituationen er den væsentligste enkeltstående forudsætning. Lovgrundlag: Almenboligloven. Det indstilles, at: kommunen, i henhold til almenboliglovens bestemmelser, garanterer for de lån der optages til renoveringsprojekter i Byparken og Skovparken jvf. respektive skema A således, at den kommunale garantiforpligtelse for "støttede arbejder" ikke overstiger kr kommunen, i henhold til almenboliglovens bestemmelser, garanterer for de lån der optages til renoveringsprojekter i Byparken og Skovparken jvf. respektive 14

16 skema A således, at den kommunale garantiforpligtelse for "ustøttede arbejder" ikke overstiger kr Åben - Følgeskrivelse til revideret skema A Åben - RD overslag Afd. 14.pdf Åben - RD overslag Afd. 16.pdf Godkendt. 13. Affaldsregulativ - vedtagelse 10/24171 Med byrådets godkendelse den 21. september 2010, blev vedhæftede forslag til affaldsregulativ for Svendborg Kommune, sendt i offentlig høring. Høringen blev annonceret i ugeavisen den 6. oktober 2010 og på kommunens hjemmeside. Forslaget var tillige tilgængeligt via kommunens hjemmeside. Høringsperioden sluttede den 3. november Der er ikke indkommet nogen indsigelser og forslaget fremlægges derfor uændret til vedtagelse. Vedtagelse af regulativet medfører ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Udgifter forbundet med kommunens affaldsopgaver, herunder oprettelse af en affaldskonsulentordning, bliver dækket via gebyropkrævningen. Affaldskonsulentfunktionen vil medføre en årlig udgift på i alt kr., som afholdes via taksten for erhvervsvirksomheder. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010 Affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: vedlagte forslag til affaldsregulativer vedtages. Åben - Forslag til regulativ for erhvervsaffald 2011, høringsudgave Åben - Forslag til regulativ for husholdsningsaffald 2011, høringsudgave

17 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Angående affaldskonsulentfunktionen anbefaler 2, Jesper Kiel (EL) og Christian Kaastrup (A) at den oprettes, mens 2 Jeppe Ottosen (V) og Jens Munk (DF) anbefaler, at den ikke oprettes. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (SF) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Birger Jensen (V) var fraværende. Et mindretal bestående af V og C kunne ikke støtte oprettelsen af affaldskonsulentfunktionen. 14. Budget Svendborg Kraftvarme A/S 10/38890 For Svendborg Kraftvarme A/S foreligger budget for 2011 godkendt af bestyrelsen. Svendborg Kommune er prismyndighed, og taksterne indstilles, jf. vedtægterne, til godkendelse. EU s affaldsdirektiv træder i kraft den Konsekvenserne heraf kendes ikke endnu, men der forventes fri konkurrence på industriaffald, idet denne type affald ikke længere vil være omfattet af kommunernes anvisningsret. Taksterne for 2011 er beregnet ud fra en forudsætning om modtagelse af tons affald plus 400 tons klinisk risikoaffald. Dette giver følgende takster: Varmeprisen stiger fra kr. 324,64 i 2010 til kr. 367,21 i Begge beløb er incl. affaldsvarmeafgift, men excl. moms. Hovedårsagen til prisstigningen skyldes den forventede nedgang i affaldsmængden fra tons i 2010 til tons i Affaldsvarmeafgiften stiger med 1,08 kr. fra 2010 til Gebyret for affaldsmodtagelse stiger fra kr. 648,51 i 2010 til kr. 724,05 i Begge beløb er incl. tillægsafgift og CO2-afgift, men excl. moms. Af prisstigningen på kr. 75,54 udgør de 24 kr. stigning i beløbet pr. tons affald, der forventes at dække udgifterne til tillægsafgift og CO2-afgift (stigning fra 251 kr./tons i 2010 til 275 kr./tons i 2011). Dette bygger på erfaringerne fra 2010, som er det første år med tillægsafgift og CO2- afgift på affald, der nyttiggøres som affaldsvarme. Særbidrag på stort brændbart nedsættes fra 160 kr. til 100 kr. af konkurrencehensyn, idet særbidraget ikke har været reguleret i flere år og der i de sidste par år er konstateret en faldende mængde stort brændbart affald. Takst for klinisk risikoaffald nedsættes til 900 kr. pr. tons af konkurrencehensyn. Der er foretaget en sammenligning med taksterne hos andre forbrændingsanlæg, som også forbrænder klinisk risikoaffald. 16

18 Takster er beregnet ud fra nærværende budgetlægning - men som konsekvens af aftale om finansloven for 2011 lægges der, med virkning fra og med , en øget afgift på varmeproduktion fra kraftvarme. Når afgiftens størrelse kendes nærmere vil der blive taget stilling til evt. takstregulering. Skrivelse af 1. oktober 2010 om prisloft på affaldsforbrændingsanlæg for 2011 fremlægges som bilag på sagen. Det budgetterede nettoresultat udgør et overskud på 4,2 mio. kr. Der budgetteres ikke med låneoptagelse i Administrationsaftale 2010 mellem Svendborg Kraftvarme A/S og Svendborg Kommune for kommunens ydelser leveret til selskabet foreslås videreført i Ingen. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: takster for 2011 for Svendborg Kraftvarme A/S godkendes, administrationsaftalen 2010 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S videreføres i Åben - Prisloft 2011.pdf Åben - Svendborg Kraftvarme A/S - Budgetforudsætninger 2011 Åben - Svendborg Kraftvarme A/S Budget 2011 Åben - Følgebrev til Svendborg Kommune vedr takster Åben - Svendborg Kraftvarme A/S - Taksblad 2011 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (SF) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 15. Efterregulering af aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej 09/

19 I forbindelse med Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej fra Region Syddanmark, skal der ske en efterregulering af aftalen. Dette skyldes, at aktiver og passiver blev værdisat pr. 31. december 2008, mens overdragelse fandt sted 1. januar Svendborg Kommune overtog pr. 1. januar 2010 den sociale institution Skovsbovej fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver blev værdisat til værdierne ved senest afsluttede regnskab - pr. 31. december Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2010, har Region Syddanmark udarbejdet en eftereguleringsoversigt der sikrer korrekt værdisættelse af aktiver og passiver på overtagelsestidspunktet. I efterreguleringsoversigten foretages der således regulering af ændringerne i aktivernes og passivernes værdier frem til 31. december Den bilagte efterreguleringsoversigt er godkendt af revisionen, og efterfølgende behandlet og godkendt af Regionsrådet på møde den I henhold til efterreguleringsoversigten overtager Svendborg Kommune aktiver for 19 mio. kr. og passiver for 3 mio. kr. Svendborg Kommune skal derfor som forventet kompensere Region Syddanmark med i alt 16 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. Kommunekredit har udarbejdet et gældsbrev på 16,1 mio. kr. Lånet er et variabelt forrentet lån og løber til år Låneydelsen er budgetlagt.. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at: vedlagte efterreguleringsaftale godkendes. låneoptagelsen på 16,1 mio. kr. godkendes. Åben - Revisorerklæring Skovsbovej.pdf Åben - Efterregulering af aftale vedrørende Svendborg Kommunes ev..pdf Åben - Gældsbrev pdf 16. Ejerstrategi /

20 Svendborg Kommunes ejerstrategi 2011 for kommunens selskaber. Byrådet besluttede den 1. december 2009, at der skal etableres et holdingselskab Svendborg Forsyning A/S, der skal eje aktierne i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S. Endvidere er Svendborg Kraftvarme selskabsgjort medio I den forbindelse forelå en ejerstrategi for 2010/2011. Der forelægges nu til godkendelse en revideret ejerstrategi 2011 tilpasset for selskaberne: - Svendborg Forsyning A/S - Svendborg Vand A/S - Svendborg Spildevand A/S - Svendborg Affald A/S - Svendborg Forsyningsservice A/S - Svendborg Kraftvarme A/S - Svendborg Vejbelysning A/S Den justerede ejerstrategi omhandler som noget nyt klimapolitiske strategier og målsætninger samt ramme for selskabsstruktur og aktiviteter. Byrådet har ikke direkte indflydelse i selskaberne, men vil som ejer kunne øve indflydelse i kraft af ejerskabet. Ingen direkte. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Udkast til ejerstrategi godkendes. Åben - Ejerstrategi 2011 for kommunalt ejede selskaber Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales, idet selskaberne gennem samarbejde skal medvirke i fælles udviklingsprojekter, som samlet set kan gavne miljø og klima (pkt. 1.3), og idet det tilføjes, at bestyrelsesreferater skal offentliggøres på hjemmesiden (pkt. 1.2), og idet bestyrelseshonorarerne angivet i 2010 ønskes fastholdt i 2011 og frem (pkt. 11). Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (SF) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Fremsendes. 19

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 21-12-2010 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 21-12-2010 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 21-12-2010 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-08-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-08-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-08-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Dagsorden Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:30 Udv. 3

Dagsorden Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:30 Udv. 3 Dagsorden Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 05-12-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere