Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Økonomirapport august, september og oktober, Økonomiudvalgets område Økonomirapport august, september og oktober Bevillingssag vedr. Økonomirapport august, september og oktober Service og Økonomi - budget Låneoptagelse Reparation af utæt tag i Skåruphallen Reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal Udbudsstrategi Proces- og tidsplan for funktionsudbud og partnering på alle de kommunale veje samt frigivelse af rådighedsrammen Kapitaltilførsel til Brimer-Kollegierne Renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken) Affaldsregulativ - vedtagelse Budget Svendborg Kraftvarme A/S Efterregulering af aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej Ejerstrategi Oprettelse af trafiksikkerhedsgruppe - langsigtet trafiksikkerhedsplan, der skal sikre elever forsvarlige cykelveje til skole Forpligtende samarbejder Indførelse af digital valgliste, justering af valgdistrikter samt valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere Endelig vedtagelse af tillæg nr til kommuneplan om nye veje vest for Svendborg Endelig vedtagelse af Kommuneplan (fornyet høring) Endelig vedtagelse af lokalplan Samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og Kulinarisk Sydfyn Svendborg Museum - regnskab Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe om midler til trafiksikring af skoleveje i Grundskyldsfritagelse vedr. forsamlingshuse Orientering Lukket - Forsikringsudbud Lukket - Salg af kommunale grunde i offentlig udbud Moms på byggegrunde Go2green...36

2 1. Godkendelse af dagsorden Borgmesteren oplyste, at der forelå en tillægsdagsorden. Begge dagsordener blev godkendt. Man enedes i øvrigt om, at behandle punkt 21 først. 2. Økonomirapport august, september og oktober, Økonomiudvalgets område 09/42962 Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. oktober 2010 på Økonomiudvalgets område. Budget- og Regnskabsafdelingen fremsender budgetkontrol pr. 31. oktober på Økonomiudvalgets områder: Serviceudgifter: På området administration forventes et merforbrug på 19,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører merudgift på indkøbsbesparelser overført fra tidligere år og arbejdsskader. Overførselsindkomster: På området Økonomisk Sikring forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører mindreudgift til førtidspension på grund af færre nytilkendelser af pension samt merudgift til boligsikring. Renter: I forbindelse med en større låneomlægning er udskudt afdrag på 19 mio. kr. overført til puljen for imødegåelse af rente- og valutarisiko. Finansforskydninger: Mindreindtægten på deponering vedr. overskud på budget 2009 for forsyningsvirksomheder er på 2,7 mio. kr. og skyldes, at overskuddet på forsyningsområdet blev mindre end forventet i Derudover er der frigivet 4,6 mio. kr. vedr fremrykning af anlæg for Samlet set en merindtægt på 1,9 mio. kr. Direktionen indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning, idet den samlede merindtægt på 1,9 mio. kr. indgår i den samlede tillægsbevilling jf. særskilt punkt på dagsordenen. 1

3 Åben - Budgetkontrol oktober renter, finansiering og finansforskydninger Åben - Budgetkontrol oktober drift og anlæg Til efterretning. 3. Økonomirapport august, september og oktober 10/8354 Til udvalgets orientering fremsendes økonomirapport pr. 31. oktober På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder samt forventninger til udvikling i de resterende måneder, udviser det forventede regnskab 2010 et kasseforbrug på 20,0 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 4,8 mio. kr. Resultatet af kommunens ordinære drift viser et mindre overskud end budgetteret, hvilket primært kan henføres til overskridelser på kommunens serviceudgifter, og der er fortsat behov for en stram styring. Det aktualiseres yderligere af, at KL jf. brev af den 18. november kraftigt har opfordret alle kommuner til at arbejde for at begrænse budgetoverskridelser. På landsplan forventes samlet set en budgetoverskridelse på over 2 mia. kr. Det er uvist, hvorledes Regeringen vil forholde sig til evt. budgetoverskridelser i Vedr. kommunens serviceudgifter forventes en samlet overskridelse på 50,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Udviklingen på Familieområdet viser, at de indarbejdede initiativer i vedtaget budget 2010 til opbremsning af udgiftsvæksten på området ikke realiseres i For 2011 forventes også et pres på området, og Familieafdelingens genopretningsplan indeholder en målsætning om en forbedring på 12,9 mio. kr. Hertil kommer, at der i budgetforliget for 2011 er aftalt, at der overføres 10,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bufferpulje til Familieområdet. I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling på 15,9 mio. kr. Der henvises til særskilt punkt på dagsordnen. De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte økonomirapport. Direktionen indstiller, at: økonomirapporten tages til efterretning. 2

4 Åben - økonomirapport aug., sept. og okt. Til efterretning. På det førstkommende økonomiudvalgsmøde gives en uddybende gennemgang af budgettet for børn og unge med særlige behov. 4. Bevillingssag vedr. Økonomirapport august, september og oktober 10/8354 Fælles tillægsbevilling på baggrund af budgetkontrollen pr. 31. oktober På baggrund af fagudvalgenes behandling af deres budgetkontrol pr. 31. oktober 2010 vil der i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten blive ansøgt om en samlet tillægsbevilling på netto 15,9 mio. kr. finansieret af kassen. Beløbet er indregnet i det forventede regnskabsresultat. Tillægsbevillingen omfatter en række forhold, som allerede var forventet i den forrige økonomirapport. En væsentlig del af merudgifterne til serviceudgifter og overførselsudgifter finansieres af midtvejsregulering af statstilskuddet, idet merudgifterne til dels afspejler en generel udvikling i kommunerne. I forhold til forrige økonomirapport er der fremkommet en merudgift på 8,4 mio. kr. For 2011 forventes ligeledes en merudgift på Familieområdet, hvorfor de afsatte 10,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bufferpulje indstilles at tilgå Familieområdet jf. det indgåede budgetforlig for Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på netto 15,9 mio. kr. finansieret af kassen set i lyset af Børn og Ungeområdets indstilling om medfinansiering af merforbruget via indefrosne overførsler fra 2009, som ellers kunne forventes frigivet i 2012 på 7,7 mio. kr. samt at merudgiften forventes at kunne rummes indenfor likviditetsforudsætningerne for budget Vedr. forpligtende samarbejde mellem Langeland og Svendborg på natur og miljøområdet, er der vedtaget en ændret afregningsmodel, som indebærer en årlig mindreindtægt på 90 t.kr. for Svendborg Kommune. Det skal bemærkes, at der også på landsplan forventes budgetoverskridelser i Således forventer KL at der på landsplan er udsigt til en overskridelse på over 2 mia. kr. Samlet merudgift på 15,9 mio. kr. Der henvises til notat på sagen. 3

5 Direktørerne indstiller, at: der meddeles tillægsbevilling på netto 15,9 mio. kr. finansieret af kassen Børn og Ungeudvalgets indefrosne overførsler fra 2009 på 7,7 mio. kr. ikke frigives. der i budget 2011 og frem tilgår 10,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bufferpulje til Familieområdet Det skal bemærkes, at Jesper Kiel (Ø) på mødet den 1. dec i Udvalget for Børn og Unge ikke har kunnet støttet udvalgets indstilling, idet merudgiften på familieområdet ikke alene bør finansieres på Børnog Ungeområdet, herunder de indefrosne overførte midler fra Åben - Tillægsbevilling jf. budgetkontrol pr Åben - oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd Liste Ø kan ikke tilslutte sig, at overførslerne på børn- og ungeudvalgets budget blev inddraget og foreslår derfor i stedet, at der gives tillægsbevilling på det samlede beløb. 5. Service og Økonomi - budget /37207 Orientering om Service og Økonomi budget Fra Budget- og Regnskabsafdelingen foreligger udkast til Budget 2011 Service og Økonomi. Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver, og om budgettet for Publikationen udleveres til interesserede borgere og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Ingen. Direktionen indstiller, at Service og Økonomi tages til efterretning og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Åben - Service og økonomi budget

6 Til efterretning. Enhedslisten kunne ikke støtte at kommunen udgiver en publikation med med forligstekstens subjektive udlægning af et voldsomt nedskæringsbudget. 6. Låneoptagelse 10/42971 Godkendelse af låneoptagelse på 30 mio. kr. Jævnfør økonomirapporten pr. 31. oktober, er der en budgetlagt rest låneoptagelse i 2010 på 45,6 mio. kr. På baggrund af de forventede anlægsudgifter vil der være mulighed for at hjemtage 30 mio. kr. ultimo december Låneoptagelsen vedrører primært lån på kvalitetsfondsområdet. Der optages et lån på 30 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Låneydelsen er budgetlagt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Direktionen anbefaler at: der låneoptages 30 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit 7. Reparation af utæt tag i Skåruphallen 10/42143 Anlægsbevilling til reparation af utæt tag i Skåruphallen. 5

7 Den selvejende institution Skåruphallen fremsender ansøgning om midler fra idrætshallernes renoveringspulje til reparation af hallens tag, som flere steder er utæt. Skåruphallen fik for 4 år siden konstateret, at hallens tag var utæt. Man har siden dengang forsøgt at reparere de utætte tagplader og dermed fået begrænset følgeskaderne. Imidlertid er der sidenhen opstået skader flere steder, og det er nu nødvendigt med et lidt større tiltag for at undgå vandskader. Det vurderes, at reparationen af taget kan foretages inden for en ramme af 25 t.kr. Det bemærkes, at Haludvalget har behandlet ansøgningen og anbefaler igangsættelse af tagreparationen. Idrætshallernes renoveringspulje udgør i ,5 mio. kr., hvoraf der er disponeret 955 t. kr. Restbeløbet er blevet inddraget i forbindelse med besparelser i 2010, og der kan således ikke peges på finansiering fra denne pulje. Fra et renoveringsprojekt i Thurøhallen (omklædningsrum) er der uforbrugte anlægsmidler på 184 t.kr. Administrationen indstiller, at: der gives anlægsbevilling til reparation af tag i Skåruphallen til igangsætning straks finansiering sker via ikke forbrugte anlægsmidler fra Thurøhallens renovering af omklædningsrum sagens fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. Godkendt. 8. Reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal 10/42175 Reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal. 6

8 Den selvejende institution Svendborg Idrætshal fremsender ansøgning om midler fra renoveringspuljen til delvis omfugning af murværk på Idrætshallens sydlige gavl. Gavlen bærer præg af angreb fra murbier, og flere steder på gavlen er fugerne helt væk. Problemet blev påvist ved udarbejdelse af tilstandsrapport i 2001, hvor man også vurderede, at en udskydelse kunne medføre risiko for følgeskader. I forbindelse med ajourføring af hallernes tilstandsrapporter i 2008, er problemet selvsagt atter påpeget, og man karakteriserer nu fugernes tilstand som dårlig. Det fremgår endvidere, at der er tale om en skade med risiko for væsentlige følgeskader. Det anbefales, at der foretages en total omfugning, men grundet den begrænsede økonomi foreslås der tilfugning af de dårlige studsfuger samt gennemgang af de revner der er på alle bygningens facader. Der er givet et overslag på 45 t.kr. Det bemærkes, at Haludvalget har behandlet ansøgningen, og anbefaler igangsættelse af gavlfugereparationen. Idrætshallernes renoveringspulje udgør i ,5 mio. kr., hvoraf der er disponeret 955 t. kr. Restbeløbet er blevet inddraget i forbindelse med besparelser i 2010, og der kan således ikke peges på finansiering fra denne pulje. Fra et renoveringsprojekt i Thurøhallen (omklædningsrum) er der uforbrugte midler på 184 t.kr. Administrationen indstiller, at: der gives anlægsbevilling til reparation af gavlfuger i Svendborg Idrætshal finansiering sker via ikke forbrugte midler fra Thurøhallens renovering af omklædningsrum sagen fremsendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. Godkendt. 9. Udbudsstrategi 7

9 10/9903 Som led i regeringens kvalitetsreform er der i den kommunale styrelseslov indarbejdet en ny bestemmelse, der pålægger Byrådet inden udgangen af funktionsperiodens første år at vedtage en udbudsstrategi, der skal fastlægge hvordan anvendelse af udbud kan øges og på hvilke driftsområder udbud påtænkes anvendt. Der foreligger udkast til udbudsstrategi til drøftelse og vedtagelse. Et udkast til udbudsstrategi blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2010 med henblik på, at der efterfølgende skulle ske en supplering med angivelse af, hvilke konkrete områder, der påtænkes udbudt og prisafprøvet. På udvalgsmødet den 18. maj blev det besluttet, at der igangsættes en proces vedrørende udbud/prisafprøvning af transport for specialinstitutioner, gerne vurderet i sammenhæng med anden kommunal transport. Samtidig blev det tilkendegivet, at der kunne arbejdes videre med konkrete områder. Dette blev bekræftet i budgetforliget for 2011, hvor det blev aftalt, at der i forbindelse med udarbejdelse af kommunens udbudsstrategi, der skal foreligge inden udgangen af 2010, skal tages stilling til konkrete tiltag. Der foreligger nu et revideret udkast til udbudsstrategien med en præcisering af hvilke områder, der påtænkes udbudt frem til I udbudsstrategien er regelsættene for og kravene til udbud og prisafprøvning beskrevet, og det er anført, hvilke hensyn der er lagt til grund ved udvælgelse af områderne samt hvilke forhold, der bør indgå i forbindelse med gennemførelse af udbud/prisafprøvning. Endvidere er der en oversigt over de områder, som påtænkes udbudt. Hertil kommer driftsopgaver, som kommunen er forpligtet til at sende i udbud. De tidligere udvalgte driftsopgaver - lønadministration, entreprenørafdeling, vejområdet og transport for specialinstitutioner er fastholdt, og den foreslåede proces for prisafprøvning på disse områder er: Lønadministration Prisafprøves ultimo 2011, når it-lønsystemet har været i udbud. Kontrakten på lønsystemet udløber ved udgangen af 2010 og der skal gennemføres udbud. Det vurderes at være hensigtsmæssigt, at der er valgt fremtidigt it-lønsystem inden lønadministrationen prisafprøves. Entreprenørafdeling Processen igangsættes nu, således af entreprenørafdelingens ydelser kan udbydes primo Det vurderes, at der til udbudsprocessen vil skulle inddrages ekstern rådgiverbistand, ligesom der skal afsættes mandskabsressourcer til opfølgning og bygherrekontrol, såfremt der ikke længere skal arbejdes med egen entreprenørafdeling. 8

10 Vejområdet Her er processen igangsat og på Miljø og Teknik s møde den 6/ blev det besluttet, at anbefale proces- og tidsplan for funktionsudbud og partneringsaftale. Forundersøgelser m.v. påbegyndes primo Transport for specialinstitutioner Der er udarbejdet en analyse af området, som beskriver den økonomiske ramme og serviceniveauet, og forskellige udbudsformer er vurderet. Muligheden for at foretage udbud gennem FynBus afdeling for Handicap- og Specialkørsel er således undersøgt, idet afdelingen har erfaring med og kan foretage udbud og stå for den daglige administration af kørsel. Det er dog vurderingen, at denne løsning i bedste fald vil give en relativt beskeden - og usikker - besparelse. Vurderingen er derfor, at Svendborg Kommune selv sender opgaven i udbud primo 2011 under hensyn til eksisterende aftaler og kontrakter. Ved prisafprøvning af Entreprenørafdelingen vurderer Miljø og Teknik, at der vil være behov for ekstern rådgiverbistand. Ud over denne engangsudgift vil der fremover skulle afsættes mandskabsressourcer til opfølgning og bygherrekontrol svarende til 2 årsværk eller ca kr. årligt. Udgifterne til konsulentbistand samt kontrol ved eventuel udlicitering forudsættes finansieret gennem mindreudgifter som følge af prisafprøvninger. Derudover er de økonomiske konsekvenser afhængige af resultatet af de udbud, der skal foretages. Ved besparelser i forbindelse med udbud vil besparelsen tilgå indkøbsbesparelsespuljen. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24/06/2009. Direktionen anbefaler: - at det fremsendte udkast til udbudsstrategi godkendes. Åben - Udbudsstrategi Fremsendes. 10. Proces- og tidsplan for funktionsudbud og partnering på alle de kommunale veje samt frigivelse af rådighedsrammen 10/

11 Godkendelse af proces- og tidsplan for gennemførelse af funktionsudbud og partnering på alle Svendborg Kommunes offentlige veje samt frigivelse af rådighedsbeløbet til driftsprægede anlægsopgaver for Med baggrund i budgetforlig for 2011 blev det besluttet at undersøge muligheden for at øge bl.a. investeringerne i vejvedligeholdelse samt at arbejde mod en langsigtet vedligeholdelsesaftale. Der henvises til den i budgettet vedlagte temaredegørelse vedr. fastholdelse af vejkapitalen. Se vedlagte bilag. Der er blevet udarbejdet en beskrivelse samt en proces- og tidsplan for en langsigtet løsning på vejvedligeholdelse for alle kommunens offentlige veje. Udbudsformerne er funktionsudbud for vejvedligeholdelse i landområder og partnering for vejvedligeholdelse i byområder. Beslutning om at arbejde med funktionsudbud og partnering vil medføre en udgift til rådgiver for udarbejdelse af forundersøgelser samt økonomiske konsekvenser for funktionsudbud og partnering. Dette fremlægges på mødet den 7. februar Træffes der politisk beslutning den 7. februar 2011 om fortsættelse af arbejdet, skal der i samarbejde med rådgiveren udarbejdes en servicestrategi, som indeholder struktur, vejklassificering, trafikbelastning, klimaforhold, tilstandskrav samt serviceniveau for de enkelte vejklasser. Endvidere en opmåling af hele kommunens vejnet og udarbejdelse af udbudsmateriale. Udbudsformerne funktionsudbud og partnering vil kunne træde i kraft med virkning fra januar Sideløbende med den eventuelle gennemførelse af funktionsudbud og partnering vil der i 2011 blive udbudt nye slidlag til ekstern entreprenør ved begrænset licitation, hvor tildelingskriteriet er laveste bud. Når administrationen skal prioritere, hvor der er størst behov for nye belægninger, anvendes et beregningsprogram sammenholdt med visuelle vurderinger. Ud over at optimere, beregner programmet også, om det investerede beløb er tilstrækkeligt til, at værdien af vejene ikke nedskrives. Frigivelse af rådighedsbeløbet til nye slidlag på kr. på driftsprægede anlægsopgaver 2011, hvor 10%-puljen for sikre og smukke veje indgår til nye slidlag. Fra rådighedsbeløbet reserveres ca. 2,0 mio. kr. til investeringsbehovet for forundersøgelse, opmåling og registrering af vejnettet og udarbejdelse af udbudsmateriale til funktionsudbud og partnering. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der bevilliges og frigives kr. af rådighedsbeløbet på driftsprægede anlægsopgaver 2011 til nye slidlag. 10

12 der reserveres ca. 2,0 mio. kr. for gennemførelse af funktionsudbud og partnering. proces- og tidsplan godkendes. godkendelse for fortsættelse af procedure med funktionsudbud og partneringsaftale. Åben - Beskrivelse af udbudsformerne Åben - Proces- og tidsplan for funktionsudbud og partnerring.xls Åben - Beskrivelse til proces- og tidsplan Åben - Budgettema.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Jens Munk (DF) stemmer imod. Birger Jensen (V) var fraværende. Godkendt. 11. Kapitaltilførsel til Brimer-Kollegierne 07/34028 Kommunens godkendelse af kapitaltilførsel til almen boligorganisation med alvorlige økonomiske vanskeligheder. Landsbyggefonden har i henvendelse af 18. november 2010 (bilag) anmodet Svendborg Kommune om deltagelse i kapitaltilførsel til den almene boligorganisation Brimer-Kollegierne. Behovet for kapitaltilførsel er en følge af, at afdelingen Himmerigsgården, som blev taget i brug den 1. august 2005, fra starten har haft betydelige tab som følge af udlejningsvanskeligheder. Tabene er af en sådan størrelsesorden, at afdelingen må betegnes som alvorligt økonomisk nødlidende. Kommunen har som tilsynsmyndighed kommenteret og belyst udviklingen i forbindelse med kommunens behandling af boligorganisationens regnskaber i byrådet. Det fremgik således af seneste regnskabsbehandling den 12. oktober 2010, at Landsbyggefonden var undervejs med et løsningsforslag. Kommunen har som tilsynsmyndighed løbende været i dialog med boligorganisationen, og kommunen har i det regi opfordret boligorganisationen til at involvere Landsbyggefonden i en sanering af økonomien i form af en kapitaltilførsel. 11

13 I den forbindelse er det tilkendegivet, at der vil blive ansøgt om byrådets tilslutning til en kapitaltilførsel, såfremt Landsbyggefonden indstiller dette. Landsbyggefondens løsningsforslag indebærer en kapitaltilførsel på kr efter følgende fordeling: 1: Landsbyggefonden giver lån på kr Lånet er rente og afdragsfrit uden tidsbegrænsning indtil økonomien tillader, at lånet kan forrentes og afdrages efter fondens nærmere bestemmelse. Landsbyggefonden giver endvidere et tilskud på kr : Kommunen giver lån på kr Lånet er på samme vilkår som Landsbyggefondens lån, hvilket vil sige rente- og afdragsfrit indtil videre. 3: Nykredit giver lån på kr Lånet er et rentefrit 15-årigt reservefondslån, som efterfølgende forrentes og tilbagebetales efter vilkår beskrevet i Landsbyggefondens løsningsforslag. 4: Brimer-Kollegierne giver tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond på kr Landsbyggefondens indstilling er ledsaget af rammer og vilkår vedr. lejeregulering, budgetter og fritagelse for dispensationsfondsforpligtigelse. Det forudsættes også, at boligorganisationens 3 afdelinger sammenlægges til én. Den detaljerede beskrivelse af Landsbyggefondens indstilling fremgår af publikation, som ligger fysisk på sagen. Det forudsættes endvidere, at Nykredit og Brimer-Kollegierne begge tiltræder Landsbyggefondens løsning uden forbehold. Kommunens bidrag til kapitaltilførsel på kr. foreslås finansieret via rentepuljen under Økonomiudvalget. Kommunen har i forbindelse med opførelsen af Himmerigsgården indskudt grundkapital på kr og er derudover forpligtet på en garanti på kr til kreditforeningen. Lovgrundlag: Almenboligloven. Det indstilles, at: Kommunen godkender Landsbyggefondens indstilling af 18. november 2010 således, at kommunen deltager med et lån på kr , på de vilkår Landsbyggefonden angiver, finansieret via rentepulje. 12

14 Kommunen godkender Landsbyggefondens indstilling, hvad angår de øvrige forudsætninger, herunder det regulerede driftsbudget, uden forbehold. Åben - Anmodning om godkendelse af indstilling om støtte til dårligt stillede afdelinger 12. Renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken) 10/42428 Byrådets godkendelse af garantistillelse ifm. renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken). Ved økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2010 blev de foreliggende fysiske helhedsplaner for Byparken og Skovparken godkendt. Endvidere blev det delegeret til administrationen at godkende skema A (ansøgning om fondens støttetilsagn, inkl. anlægsbudget), B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation), og C (byggeregnskab). Svendborg Andels-Boligforening har nu fremsendt skema A for Byparkens blokke og klyngehuse samt Skovparken, og administrationen har d. 1. december 2010 videresendt og indstillet disse til godkendelse hos Landsbyggefonden. På økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2010 blev det endvidere besluttet at garantistillelse forelægges byrådet, og hermed forelægges garantiforpligtelser for de lån, der skal optages til finansiering af renovering af Byparken og Skovparken (Hømarken). Landsbyggefonden har tilkendegivet interesse i at tildele endeligt tilsagn til de omfattende renoveringsarbejder inden årsskiftet. Landsbyggefonden har mundtligt beskrevet, at den forventer at give tilsagn på baggrund af fremsendte skema A, med forbehold for Byrådets godkendelse af kommunale garantiforpligtelser. Renoveringen af Byparken og Skovparken forudsætter ikke medfinansiering fra kommunen i form af tilskud eller lån. Kommunens deltagelse vedrører alene garantiforpligtelse for de lån der skal optages til finansieringen. Denne garanti vil ikke belaste lånerammen. 13

15 De tre projekters samlede finansieringsberettigede anskaffelsessum udgør kr Fordelingen (bilag) på "støttede arbejder" og "ustøttede arbejder" udgør samlet henholdsvis kr og kr Kommunen garanterer for den del af et lån, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af eventuelle tab som følge af garantien, hvis der er tale om lån til "støttede arbejder". Lån til "ustøttede arbejder" er Landsbyggefonden ikke forpligtet i forhold til. Det præcise opfang af kommunegarantierne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Senere i forløbet - i forbindelse med afgivelse af lånetilbud fra realkreditinstitutter sker der fastsættelse af de respektive ejendommes værdi. Det kan herefter beregnes, om låneoptagelsen helt eller delvist ligger over grænsen på 60 pct. af ejendommenes værdi. Finansieringen skal sendes i EU-udbud. I den forbindelse er det ikke omfanget af garanti, men bedste tilbud i boligorganisationens økonomiske interesse, der er udslagsgivende for valg af finansiering. Bilagt dagsordenen foreligger aktuelle skøn over garantiberegningen fra Realkredit Danmark. Det fremgår af de to skøn, at den effektive kommunegaranti kommer til at ligge på henholdsvis 72,2 og 75,2 pct. af den nye låneoptagelse i de to afdelinger. Baseret på disse skøn indikeres det, at kommunens garantiforpligtelse vil udgøre ca. 351 mio. kr. totalt, eller ca. 188 mio. kr. når Landsbyggefondens dækning af eventuelle tab inkluderes. Risikoen ved garantiforpligtelsen vil være knyttet til den økonomiske drift i afdelingerne og boligorganisationen fremadrettet, hvor udlejningssituationen er den væsentligste enkeltstående forudsætning. Lovgrundlag: Almenboligloven. Det indstilles, at: kommunen, i henhold til almenboliglovens bestemmelser, garanterer for de lån der optages til renoveringsprojekter i Byparken og Skovparken jvf. respektive skema A således, at den kommunale garantiforpligtelse for "støttede arbejder" ikke overstiger kr kommunen, i henhold til almenboliglovens bestemmelser, garanterer for de lån der optages til renoveringsprojekter i Byparken og Skovparken jvf. respektive 14

16 skema A således, at den kommunale garantiforpligtelse for "ustøttede arbejder" ikke overstiger kr Åben - Følgeskrivelse til revideret skema A Åben - RD overslag Afd. 14.pdf Åben - RD overslag Afd. 16.pdf Godkendt. 13. Affaldsregulativ - vedtagelse 10/24171 Med byrådets godkendelse den 21. september 2010, blev vedhæftede forslag til affaldsregulativ for Svendborg Kommune, sendt i offentlig høring. Høringen blev annonceret i ugeavisen den 6. oktober 2010 og på kommunens hjemmeside. Forslaget var tillige tilgængeligt via kommunens hjemmeside. Høringsperioden sluttede den 3. november Der er ikke indkommet nogen indsigelser og forslaget fremlægges derfor uændret til vedtagelse. Vedtagelse af regulativet medfører ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Udgifter forbundet med kommunens affaldsopgaver, herunder oprettelse af en affaldskonsulentordning, bliver dækket via gebyropkrævningen. Affaldskonsulentfunktionen vil medføre en årlig udgift på i alt kr., som afholdes via taksten for erhvervsvirksomheder. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010 Affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: vedlagte forslag til affaldsregulativer vedtages. Åben - Forslag til regulativ for erhvervsaffald 2011, høringsudgave Åben - Forslag til regulativ for husholdsningsaffald 2011, høringsudgave

17 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Angående affaldskonsulentfunktionen anbefaler 2, Jesper Kiel (EL) og Christian Kaastrup (A) at den oprettes, mens 2 Jeppe Ottosen (V) og Jens Munk (DF) anbefaler, at den ikke oprettes. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (SF) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Birger Jensen (V) var fraværende. Et mindretal bestående af V og C kunne ikke støtte oprettelsen af affaldskonsulentfunktionen. 14. Budget Svendborg Kraftvarme A/S 10/38890 For Svendborg Kraftvarme A/S foreligger budget for 2011 godkendt af bestyrelsen. Svendborg Kommune er prismyndighed, og taksterne indstilles, jf. vedtægterne, til godkendelse. EU s affaldsdirektiv træder i kraft den Konsekvenserne heraf kendes ikke endnu, men der forventes fri konkurrence på industriaffald, idet denne type affald ikke længere vil være omfattet af kommunernes anvisningsret. Taksterne for 2011 er beregnet ud fra en forudsætning om modtagelse af tons affald plus 400 tons klinisk risikoaffald. Dette giver følgende takster: Varmeprisen stiger fra kr. 324,64 i 2010 til kr. 367,21 i Begge beløb er incl. affaldsvarmeafgift, men excl. moms. Hovedårsagen til prisstigningen skyldes den forventede nedgang i affaldsmængden fra tons i 2010 til tons i Affaldsvarmeafgiften stiger med 1,08 kr. fra 2010 til Gebyret for affaldsmodtagelse stiger fra kr. 648,51 i 2010 til kr. 724,05 i Begge beløb er incl. tillægsafgift og CO2-afgift, men excl. moms. Af prisstigningen på kr. 75,54 udgør de 24 kr. stigning i beløbet pr. tons affald, der forventes at dække udgifterne til tillægsafgift og CO2-afgift (stigning fra 251 kr./tons i 2010 til 275 kr./tons i 2011). Dette bygger på erfaringerne fra 2010, som er det første år med tillægsafgift og CO2- afgift på affald, der nyttiggøres som affaldsvarme. Særbidrag på stort brændbart nedsættes fra 160 kr. til 100 kr. af konkurrencehensyn, idet særbidraget ikke har været reguleret i flere år og der i de sidste par år er konstateret en faldende mængde stort brændbart affald. Takst for klinisk risikoaffald nedsættes til 900 kr. pr. tons af konkurrencehensyn. Der er foretaget en sammenligning med taksterne hos andre forbrændingsanlæg, som også forbrænder klinisk risikoaffald. 16

18 Takster er beregnet ud fra nærværende budgetlægning - men som konsekvens af aftale om finansloven for 2011 lægges der, med virkning fra og med , en øget afgift på varmeproduktion fra kraftvarme. Når afgiftens størrelse kendes nærmere vil der blive taget stilling til evt. takstregulering. Skrivelse af 1. oktober 2010 om prisloft på affaldsforbrændingsanlæg for 2011 fremlægges som bilag på sagen. Det budgetterede nettoresultat udgør et overskud på 4,2 mio. kr. Der budgetteres ikke med låneoptagelse i Administrationsaftale 2010 mellem Svendborg Kraftvarme A/S og Svendborg Kommune for kommunens ydelser leveret til selskabet foreslås videreført i Ingen. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: takster for 2011 for Svendborg Kraftvarme A/S godkendes, administrationsaftalen 2010 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S videreføres i Åben - Prisloft 2011.pdf Åben - Svendborg Kraftvarme A/S - Budgetforudsætninger 2011 Åben - Svendborg Kraftvarme A/S Budget 2011 Åben - Følgebrev til Svendborg Kommune vedr takster Åben - Svendborg Kraftvarme A/S - Taksblad 2011 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (SF) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 15. Efterregulering af aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej 09/

19 I forbindelse med Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej fra Region Syddanmark, skal der ske en efterregulering af aftalen. Dette skyldes, at aktiver og passiver blev værdisat pr. 31. december 2008, mens overdragelse fandt sted 1. januar Svendborg Kommune overtog pr. 1. januar 2010 den sociale institution Skovsbovej fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver blev værdisat til værdierne ved senest afsluttede regnskab - pr. 31. december Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2010, har Region Syddanmark udarbejdet en eftereguleringsoversigt der sikrer korrekt værdisættelse af aktiver og passiver på overtagelsestidspunktet. I efterreguleringsoversigten foretages der således regulering af ændringerne i aktivernes og passivernes værdier frem til 31. december Den bilagte efterreguleringsoversigt er godkendt af revisionen, og efterfølgende behandlet og godkendt af Regionsrådet på møde den I henhold til efterreguleringsoversigten overtager Svendborg Kommune aktiver for 19 mio. kr. og passiver for 3 mio. kr. Svendborg Kommune skal derfor som forventet kompensere Region Syddanmark med i alt 16 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. Kommunekredit har udarbejdet et gældsbrev på 16,1 mio. kr. Lånet er et variabelt forrentet lån og løber til år Låneydelsen er budgetlagt.. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at: vedlagte efterreguleringsaftale godkendes. låneoptagelsen på 16,1 mio. kr. godkendes. Åben - Revisorerklæring Skovsbovej.pdf Åben - Efterregulering af aftale vedrørende Svendborg Kommunes ev..pdf Åben - Gældsbrev pdf 16. Ejerstrategi /

20 Svendborg Kommunes ejerstrategi 2011 for kommunens selskaber. Byrådet besluttede den 1. december 2009, at der skal etableres et holdingselskab Svendborg Forsyning A/S, der skal eje aktierne i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S. Endvidere er Svendborg Kraftvarme selskabsgjort medio I den forbindelse forelå en ejerstrategi for 2010/2011. Der forelægges nu til godkendelse en revideret ejerstrategi 2011 tilpasset for selskaberne: - Svendborg Forsyning A/S - Svendborg Vand A/S - Svendborg Spildevand A/S - Svendborg Affald A/S - Svendborg Forsyningsservice A/S - Svendborg Kraftvarme A/S - Svendborg Vejbelysning A/S Den justerede ejerstrategi omhandler som noget nyt klimapolitiske strategier og målsætninger samt ramme for selskabsstruktur og aktiviteter. Byrådet har ikke direkte indflydelse i selskaberne, men vil som ejer kunne øve indflydelse i kraft af ejerskabet. Ingen direkte. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Udkast til ejerstrategi godkendes. Åben - Ejerstrategi 2011 for kommunalt ejede selskaber Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales, idet selskaberne gennem samarbejde skal medvirke i fælles udviklingsprojekter, som samlet set kan gavne miljø og klima (pkt. 1.3), og idet det tilføjes, at bestyrelsesreferater skal offentliggøres på hjemmesiden (pkt. 1.2), og idet bestyrelseshonorarerne angivet i 2010 ønskes fastholdt i 2011 og frem (pkt. 11). Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (SF) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Fremsendes. 19

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere