REALDANIA ÅRSRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REALDANIA ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 REALDANIA ÅRSRAPPORT 2010

2 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Realdaniania Jarmers Plads København V Telefon Telefax Hjemmeside CVR. nr Hjemsted København Bestyrelse: Jesper Nygård Formand Carsten With Thygesen Næstformand Anker Boye Michael Brockenhuus-Schack Per Feldthaus Lone Færch Jørgen Mejlgård Niels Roth Majken Schultz Lone Sejersen Jørgen Zartow Direktion: Flemming Borreskov Adm. direktør Ledende medarbejdere: Finn Bartholdy Vicedirektør Birgitte Boesen Kommunikationschef Gert Poulsen Investeringschef Henrik Stage CFO Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade Århus C Jakob Nyborg Statsautoriseret revisor Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade København Ø Christian F. Jakobsen Statsautoriseret revisor Hans Peter Svendler Direktør Repræsentantskabsmøde afholdes den 28. april 2011 i København.

3 REALDANIA ÅRSRAPPORT

4 4

5 INDHOLD Om Realdania 06 Realdanias virke, formål, mission og arbejdsform 07 Hovedtal og nøgletal Beretning Resumé 11 Begivenheder efter balancedagen 11 Forventninger til Koncernoversigt 14 Filantropi 20 Investering 24 Virksomhedsstyring og Kommunikation 26 Risici 27 Samfundsansvar Regnskab Ledelsespåtegning 31 Revisionspåtegning 32 Anvendt regnskabspraksis 38 Resultatopgørelse 39 Balance 40 Egenkapitalopgørelse 41 Pengestrømsopgørelse 42 Noter Ledelseshverv 60 Bestyrelsen 62 Direktionen 5

6 OM REALDANIA REALDANIAS VIRKE, FORMÅL, MISSION OG ARBEJDSFORM Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver filantropisk virksomhed på basis af sin investeringsvirksomhed. Formål Realdanias formål er: at støtte almennyttige og almenvelgørende formål, primært inden for det byggede miljø og bredt fordelt i Danmark samt i særlige tilfælde i udlandet, at erhverve kapitalandele i virksomheder, der udøver aktiviteter inden for det byggede miljø, at præstere tjenesteydelser med tilknytning til det byggede miljø, at erhverve og opføre fast ejendom med henblik på at bevare bygningsarven og udvikle byggeriet, og at drive investeringsvirksomhed. Mission Realdania skaber livskvalitet gennem det byggede miljø. Realdanias filantropiske aktiviteter har fokus på livskvaliteten i husene, mellem husene, i by og på land og skal være til gavn for almenvellet. Realdania tilvejebringer langsigtede kvaliteter gennem værdiskabende processer. Realdanias projekter skal være værdiskabende, skal gøre en forskel og komme en bred kreds af mennesker til gode. Målsætningen er, at projekterne er bæredygtige. Principper og arbejdsform Realdania opererer med fem grundlæggende principper, der definerer Realdanias virksom hed. De er ledetråde for ledelse og medarbejdere. Udvikle og forandre: Realdania er professionelt nysgerrig og åben for nye måder at gøre tingene på. Realdania bygger på indhøstede erfaringer, men går gerne nye veje og tager en risiko. Partnerskaber og netværk: Realdania samarbejder på tværs og møder sine samarbejdspartnere i øjenhøjde, professionelt, respektfuldt og ligeværdigt. Realdania kan også tage ansvar for helheden. Partnerskaber og netværk er med til at sikre, at aktiviteterne er forankrede i det hverdags- og arbejdsliv, hvor Realdania vil skabe værdi. Dialog og viden: Det byggede miljø berører hele befolkningen. Derfor er kvalificeret dialog samt opbygning, udvikling og formidling af viden vigtig. Realdania vil øge det almene kendskab til det byggede miljøs store betydning ved at arbejde tværfagligt og indbygge dialogen i de relevante arbejdsprocesser. Opsøgende og proaktiv: Realdania tager ofte selv initiativ til dialog og projekter med udgangspunkt i Realdanias strategier. I nogle tilfælde sætter Realdania en dagsorden for at stimulere en bestemt udvikling. I andre tilfælde stiller Realdania krav undervejs i processen for bedre at kunne sikre målopfyldelsen. Åbenhed og transparens: Realdania lægger vægt på at have et godt omdømme og optræder imødekommende, tilgængelig og troværdigt. Realdanias kommunikation skal sikre et bredt kendskab til Realdania og Realdanias aktiviteter. Realdania vil: udvikle og forandre gennem partnerskaber og netværk baseret på dialog og viden gennem opsøgende og proaktiv indsats baseret på åbenhed og transparens. 6

7 OM REALDANIA HOVEDTAL OG NØGLETAL Hovedtal, mio. kr Resultat Investeringsafkast Resultat af filantropiske investeringer Driftsudgifter, Realdania Uddelinger Skat Årets resultat, Realdania Balance Aktiver i alt Basiskapital Realværdisikring Andre reserver Egenkapital i alt, Realdania Nøgletal Investering: Investeringsportefølje Investeringsafkast 18,2% 45,5% -45,6% -7,8% 14,6% Markedsrisiko på investeringsporteføljen* 29,2% 37,1% 37,4% 24,0% 23,0% Filantropi: Filantropisk projektportefølje Realdanias andel heraf** Filantropiske uddelinger Filan. investeringer, uddelingselement Filan. investeringer, investeringselement Årets filantropiske aktivitet Resultat før kursreg., uddelinger og skat Sektorregnskab, mio. kr Investering Filantropi Virksomhedsstyring og kommunikation Resultat før skat Skat Årets resultat * Risikoen for tab som følge af ændringer på de finansielle markeder, beregnet ved en risikomodel, der er baseret på konceptet Value-At-Risk. Procentsatsen indikerer det maksimale tab af investeringsporteføljen indenfor 1 år med 97,5% sandsynlighed. ** Inklusive filantropiske investeringer 7

8 8

9 BERETNING

10 BERETNING 2010 RESUMÉ 2010 var i lighed med 2009 et godt år for Realdania. Årets resultat på 2,3 mia. kr. anses for tilfredsstillende. Årets resultat er i væsentlig grad påvirket af resultatet af investeringsaktiviteterne på 3,6 mia. kr. Aktieposten i Danske Bank, som er historisk betinget, gav et positivt afkast på 1,8 mia. kr. Den gav et positivt afkast i 2009 på 5,6 mia. kr. De kommercielle investeringsaktiver på i alt 23,4 mia. kr. er ved årets udgang placeret i 46 porteføljer. Årets investeringsafkast svarer til et afkast på 18,2% mod et afkast på 45,5% året før. De filantropiske aktiviteter i 2010 har i lighed med tidligere år været markante og betydende for udviklingen i det byggede miljø bredt i Danmark. Den filantropiske projektportefølje udgjorde godt 17 mia. kr. ultimo 2010, mens antallet af igangværende projekter er forøget fra 343 ved årets begyndelse til 386 ved udgangen af året. De igangværende projekter er fordelt på 37 flagskibsprojekter og 349 almindelige projekter. Resultatet af de samlede filantropiske aktiviteter blev et forbrug på 942 mio. kr. Forbruget var 575 mio. kr. i Årets udgiftsførte skat udgør 378 mio. kr. mod en indtægt på 11 mio. i Det realiserede overskud før uddelinger, kursreguleringer og skat udgør 429 mio. kr. Det var på 148 mio. kr. i Ved regnskabsaflæggelsen for 2009 blev der udtrykt forventning om et overskud i 2010 før uddelinger, kursreguleringer og skat på godt 200 mio. kr. Samlet set blev årets resultat for Realdania et overskud på mio. kr. efter skat. Det var mio. kr. i Egenkapitalen udgør herefter mio. kr. Årets aktiviteter og regnskabsresultat er nærmere beskrevet nedenfor. Realdania har i 2010 haft fokus på både igangsætning af nye projekter og på udvikling, sikring og færdiggørelse af de igangværende projekter. Realdania har i 2010 haft særlig fokus på områderne sundhed og social bæredygtighed, miljø og ressourcemæssig bæredygtighed samt forstaden. 10

11 BERETNING 2010 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtrådt begivenheder af væsentlig betydning for Realdanias finansielle stilling pr. 31. december FORVENTNINGER TIL 2011 Den økonomiske udvikling i Realdania koncernen afhænger i lighed med tidligere år i væsentligt omfang af kursudviklingen på de finansielle markeder og omend i mindre målestok af markedsudviklingen for fast ejendom. På basis af et skøn over det forventede udbytte af aktier m.v., renteindtægter af obligationsbeholdning, porteføljeog driftsudgifter inkl. afskrivninger forventes et koncernresultat før uddelinger, kursreguleringer og skat på knap 200 mio. kr. Uddelingsniveauet i 2011 forventes at være på samme niveau som i Denne forventning er baseret på den aktuelle finansielle situation. For regnskabsåret 2011 vil der i lighed med tidligere år ikke blive udarbejdet perioderegnskaber til offentliggørelse. 11

12 BERETNING 2010 KONCERNOVERSIGT Pr. 31. december 2010 kan oversigten over modervirksomheden og de kontrollerede virksomheder vises således: Modervirksomhed Realdania Kontrollerede virksomheder Bolius Boligejernes Videncenter A/S 100% Realdania By A/S 100% (med dattervirksomheder) Realdania Byg A/S 100% (med dattervirksomheder) 12

13 BERETNING 2010 Bolius Boligejernes Videncenter A/S Bolius opgave er at tilbyde private boligejere viden og rådgivning, som er kompetent og uvildig. Dette sker primært gennem Videncentrets ydelser, hvor man har kontakt til flere hundrede tusind boligejere i løbet af året, og løbende udbygger og fastholder relationen. Det er målet at være med til at hjælpe boligejerne til bedre løsninger og højere kvalitet i deres boliger, primært ved kvalificeret, uvildig vidensformidling og sekundært gennem byggeteknisk rådgivning. Bolius viden og rådgivning er relateret til områder som boligens tekniske stand, indretning og udseende såvel som til mere generelle emner som køb, vedligeholdelse, drift, haven, forbedring eller salg af boligen. Medio i året etablerede Bolius sammen med NRGI Rådgivning et fælles selskab, EBAS, Energi og Bygningsrådgivning A/S, i hvilket begge selskaber indskød deres afdelinger for tilstandsrapporter og energimærker. Bolius ejer 45% af EBAS. Efter frasalget af denne aktivitet består Bolius nu af ét forretningsområde (Videncenter). Direktion: Ulrik Heilmann. For yderligere information henvises til selskabets hjemmeside Realdania By A/S (tidligere Realdania Arealudvikling A/S) Selskabet har som formål at fremme kvaliteten i konkrete arealudviklingsprojekter gennem opkøb, udvikling og salg af arealer til byudvikling og byomdannelse samt at fremme Realdanias virke og øge formuen. Selskabets aktiviteter udøves gennem partnerskaber fortrinsvis med kommuner, hvor der stiftes selvstændige selskaber for de enkelte arealudviklingsprojekter. Der er etableret projekter i Fredericia og i Køge, der er organiseret som tilknyttede og associerede enheder i forhold til Realdania By. Realdania By ejer via dattervirksomheden Jord ApS en portefølje af ubebyggede grunde. Porteføljen er delvist afhændet og forventes afhændet i takt med bedring på ejendomsmarkedet. Direktion: Mette Lis Andersen. For yderligere information henvises til selskabets hjemmeside Realdania Byg A/S (tidligere Realea A/S) Realdania Byg har to indsatsområder: Det ene handler om nybyggeri med fokus på forsøg og udvikling. Det andet handler om fremtidig sikring gennem udvikling af særlige, fredede eller bevaringsværdige bygninger under forudsætning af, at der kan etableres et nutidigt anvendelsesformål og en økonomisk bæredygtig drift. Realdania Byg har 40 ejendomme og grunde i sin portefølje. Realdania Byg ejer via dattervirksomhederne Boligejendom ApS og Jord og Boligejendom ApS en portefølje af igangværende og færdige projektejendomme. Porteføljen er i væsentlig grad afhændet i 2009 og 2010 og forventes fuldstændigt afhændet i løbet af en årrække i takt med bedring på ejendomsmarkedet. Direktion: Peter Cederfeld. For yderligere information henvises til selskabets hjemmeside 13

14 BERETNING 2010 FILANTROPI Mio. kr Flagskibsprojekter Almindelige projekter Uddelinger i alt Resultat af filantropiske investeringer Driftsudgifter, Realdania Resultat før skat Filantropisk projektportefølje Ved afslutningen af 2010 havde Realdania i alt 386 igangværende projekter med samlede bevillinger på mio. kr. og en samlet projektøkonomi på i alt mio. kr. Filantropisk projektportefølje fordelt på projekttyper: Filantropisk Realdania projekt- Flagskibs- Antal bevillinger portefølje projekter projekter mio. kr. mio. kr. Uddelinger Filantropiske investeringer Flagskibe i alt Almindelige projekter Uddelinger Filantropiske investeringer Almindelige projekter i alt Filantropiske projekter i alt En del af de projekter, der indgår i ovennævnte opgørelse, indeholder flere selvstændige delprojekter, der ikke medregnes i opgørelsen. Det kan f.eks. være delprojekter under en kampagne, som Realdania selv styrer og har tæt føling med, eller delprojekter under et forskningscenter, som centret selv styrer. Ultimo 2010 er der i alt 93 sådanne delprojekter, således at den samlede projektportefølje ultimo 2010 i alt omfatter 479 enkeltprojekter. Projekttyper Realdanias filantropiske projekter opdeles i flagskibsprojekter og almindelige projekter: Flagskibsprojekter Flagskibsprojekter er store, synlige og betydende projekter, der gør en markant forskel i det byggede miljø, og som sætter kursen med stor demonstrationsværdi til inspiration for andre. Typisk er flagskibe proaktive projekter, der går på tværs af Realdanias strategiske fokusområder. Endvidere er flagskibe som regel økonomisk tunge projekter, der gennem samarbejde og partnerskaber synliggør og markerer Realdanias virke som en strategisk filantropisk virksomhed med fokus på at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Ved udgangen af 2010 deltager Realdania i 37 flagskibsprojekter, hvoraf hovedparten baserer sig på egentlige partnerskabsaftaler. Realdania er ledelsesmæssigt og fagligt involveret i disse projekter i forskellig grad. I de fleste flagskibsprojekter deltager Realdania i den overordnede projektledelse med egne medarbejdere. I andre projekter har Realdania indflydelse ved f.eks. at udpege medlemmer af bestyrelsen for en bygningsfond for det pågældende byggeprojekt, eller ved at projektet forvaltningsmæssigt gennemføres af Realdania Byg eller Realdania By begge helejede Realdania selskaber. Almindelige projekter Dette er mindre projekter, som ligger inden for et eller flere af Realdanias tre strategiske fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven 14

15 BERETNING 2010 Filantropiske investeringer Filantropiske investeringer udspringer af Realdanias formål om at støtte almennyttige og almenvelgørende formål bredt fordelt i Danmark inden for det byggede miljø. De filantropiske investeringer er missionsdrevne investeringer, som har både et filantropisk, men også et kommercielt formål. Målet er, at investeringen på langt sigt skal give overskud. Filantropiske investeringer opdeles i et uddelingselement og et investeringselement. Uddelingselementet udgiftsføres i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. Samtidig medtages investe- ringselementet som en eventualforpligtelse, der reduceres i takt med gennemførelsen af investeringen. Filantropiske investeringer anvendes frem for rene uddelinger i de tilfælde, hvor det af forskellige årsager er mest hensigtsmæssigt for at fremme den filantropiske strategi. Eksempelvis hvor ejerskab er en forudsætning for sikring og bevarelse af en historisk ejendom, eller hvor et bygningseksperiment ikke har en naturlig forankring andetsteds. Flagskibsprojekter Den efterfølgende oversigt viser igangværende flagskibsprojekter. Projekterne er på forskel lige stadier. Nogle er lige igangsat, nogle er midtvejs i forløbet, og andre er nær deres afslutning. Bevilgede men endnu ikke opstartede projekter, er ikke medtaget i oversigten. Flagskibsprojekterne er rubriceret i 4 kategorier: Demonstrationsprojekter, Temaprojekter, Videnprojekter og Formidlingsprojekter. Demonstrationsprojekter Demonstrationsprojekter er store, komplekse samarbejds- og partnerskabsprojekter, hvor Realdania deltager aktivt i ledelsen og organiseringen af projektet. Demonstrationsprojekter udgøres typisk af solitære, konkrete byggerier og anlægsprojekter. Projekterne skal afprøve og demonstrere eksemplariske løsninger, som kan være til inspiration for andre, vise vejen frem og demonstrere udviklingsmuligheder, forandringer og visioner i det byggede miljø. Igangværende: Bryghusprojektet Opførelse af bygning og byrum af exceptionel arkitektonisk kvalitet, der samtidig styrker kvarteret ved Frederiksholms Kanal og forbindelsen mellem by og havn. Bygningen skal rumme Dansk Arkitektur Center, restaurant, café, boliger og kontorer. Der skal anlægges en bylegeplads af højeste kvalitet. Christiansfeld Bevaring og udvikling af den historiske bykerne i Christiansfeld. Dannerhuset Gennemføre en restaurering og opdatering af Dannerhuset, der vil bringe det historiske hus og institutionen med dens visioner for fremtiden i fin balance, idet husets særlige fredningsværdier bliver fremhævet og sat i spil, og der skabes harmoni mellem Videnscentret (den åbne del) og Krisecentret (den lukkede del). Den Blå Planet Opførelse af et nyt Danmarks Akvarium ved Kastrup Havn et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet, en spektakulær placering og et udstillingskoncept på internationalt niveau. Fra gade til by omdannelse af Thomas B. Thriges Gade i Odense Gennemføre et historisk byomdannelsesprojekt, der skal forvandle Thomas B. Thriges Gade fra en trafikeret vej til et levende og mangfoldigt byområde. Projektet gennemføres i et partnerskab med Odense Kommune. FredericiaC Arealudviklingsprojekt vedrørende byudvikling og byomdannelse af nedlagte industriarealer i den centrale del af havnen i Fredericia gennem et partnerselskab, etableret af Fredericia Kommune og Realdania By. Inderhavnen i Aarhus (Urban Mediaspace Aarhus) Byudviklingsprojekt, der skal udvikle byens centrale havnefront, og som bl.a. indeholder åbning af den sidste del af Aarhus å, et helt nyt havnebyrum spændende fra åen til Nørre Port, et underjordisk, fuldautomatisk P-anlæg til biler samt byens nye Multimediehus. Gennemføres i partnerskab med Aarhus Kommune. fortsættes 15

16 BERETNING 2010 Kultur- og Bevægelseshus KU:BE, Flintholm Udvikle og opføre en moderne arvtager for de traditionelle kultur-, idræts- og medborgerhuse i et partnerskab med Frederiksberg Kommune. Huset skal samle bevægelse, sundhed, kunst og kultur under samme tag og dermed skabe rammerne om fremtidens samlings-, bevægelses- og aktivitetssted for alle. Kulturhavn Kronborg Landskabsprojekt for havneområdet mellem Kronborg og Helsingør, der skal bevare og genudvikle området og gøre det historiske monument til en del af den moderne by. Projektet gennemføres i et partnerskab med Helsingør Kommune og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Københavns Nyere Befæstning I samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen at genoprette, tilgængeliggøre, nyudnytte og formidle Københavns Nyere Befæstning med henblik på at bevare anlægget som en kulturhistorisk helhed for kommende generationer og med et samtidigt fokus på landskabet som rum for rekreation og sundhed for københavnere og turister. Køge Kyst Arealudviklingsprojekt, der skal skabe en kvalitetspræget og spændende byudvikling og -omdannelse i tre centralt beliggende byområder i Køge: Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden gennem et partnerselskab etableret af Køge Kommune og Realdania By. Mimersgadekvarteret Udvikling af kvarteret omkring Mimersgade på Nørrebro i København i et partnerskab med Københavns Kommune. Musikkens Hus i Nordjylland Opførelse af Musikkens Hus ved havnefronten i Aalborg et vartegn af høj arkitektonisk kvalitet og med en akustik i topklasse. Odense Kulturstrategi Medvirke til at gøre Odense til en markant kulturby ved at sikre, at samspillet mellem talent, vækstlag og kreative iværksættere udvikles som en dynamo for byudviklingen. Ribe Domkirkeplads Redefinere Domkirkepladsen i Ribe til en værdig og stilfuld ramme om domkirken og til et aktivt byrum til glæde og gavn for byens borgere og turister. Pladsen skal opleves som et ikon, der fortæller sin historie på tværs af tid i samspil med domkirken og den omkringliggende historiske bykerne. Gennemføres i partnerskab med Esbjerg Kommune. Aarhus Godsbanegård I partnerskab med Aarhus Kommune at konvertere den tidligere godsbanegård til et moderne kulturproduktionscenter som centrum i en ny bydel, placeret som koblingsled mellem Scandinavian Center og Den Gamle By. Temaprojekter Temaprojekter er store, debatskabende kampagner eller mindre calls, som hver består af flere koordinerede projekter, der tilsammen har til formål at skabe opmærksomhed, viden og diskussion om bestemte tematiske problemstillinger inden for det byggede miljø. Igangværende: Bedre Byrum Kampagne om processer og konkrete byrumsprojekter, som medvirker til at udvikle byens kvaliteter, og som realiseres i form af fire konkrete byrum i Hundested, København, Ringe og Århus. Bevaringsværdige gårdejendomme Kampagne om genanvendelse og nytænkning af nedlagte bevaringsværdige gårdejendomme, som realiseres i form af to konkrete projekter: Børnelejr på Søgård Hovedgård på Langeland og Herbergsprojekt omfattende 11 herberger langs Hærvejen. Kampagnen afsluttes med et større formidlingsinitiativ, som skal give ejere inspiration, viden og gode ideer til at genanvende gården. Det gode Boligliv i almene boligområder Kampagne om at udvikle og forny de fysiske rammer for fremtidens boligsociale liv. Indsatsen vil have fokus på den enkelte boligafdelings fælleslokaler og -bygninger, barrierer mellem de almene boligbebyggelser og omkringliggende byområder samt udnyttelse af friarealer mellem boligejendommene. Det gode Hospice Udvikling af et model-program for Det gode Hospice og opførelse af konkrete demonstrationsprojekter. Der er opført 4 nye hospicer: Rønde på Djursland, Bandholm på Lolland, Måløv ved Ballerup og Dianalund i Vestsjælland. Fremtidens forstæder Kampagne, der skal skabe debat om og visioner for en fremtidig bæredygtig byudvikling i forstæderne. Fremtidens herregård Kampagne med fokus på en bæredygtig udvikling af fortsættes 16

17 BERETNING 2010 herregårdene ved at aktivere bygningsarven som en ressource og herigennem bl.a. gøre herregården til en dynamo for lokalsamfundet. 15 herregårde indgår i konkrete realiseringsprojekter. Fremtidens landbrugsbyggeri Kampagne med fokus på placering og udformning af fremtidens landbrugsbygninger. Der er gennemført 2 gårdprojekter i Hjørring og Veksø, og der forventes gennemført yderligere 4 projekter. Historiske haver Kampagne for bevaring af historiske haver med vægt på drift og pleje, eksemplificeret i udvalgte herregårdshaver. Der er gennemført i alt 10 haveprojekter, herunder Ledreborg Slotspark. Kræftens Bekæmpelse, nye rådgivningscentre Udvikle og opføre en række nye rådgivningscentre for kræftramte og deres pårørende i et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse. Centrene realiseres med afsæt i modelprogrammet Kræftrådgivninger i det 21. århundrede et overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse, som er udviklet i et samarbejde mellem Realdania og Kræftens Bekæmpelse. Mulighedernes land Udvikle nye strategier og vise nye veje for landsbyer og landdistrikter i Danmarks yderområder ved at udvikle og gennemføre en række demonstrationsprojekter i partnerskab med kommunerne Lolland, Thisted og Bornholm. Der arbejdes med i alt 15 projekter i de 3 områder. Videnprojekter Videnprojekter er rettet mod både forskning, kompetenceopbygning og analyse inden for det byggede miljø. Realdania fokuserer på anvendelsesorienteret forskning og analyse, dvs. videnopbygning, som tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, og som fokuserer på resultaternes anvendelse i praksis. Igangværende: Boligøkonomisk Videncenter Videncenter som et fagligt, upartisk og neutralt initiativ, der skal gennemføre en række aktiviteter, som kan være med til at kvalificere den boligøkonomiske debat i Danmark. Innovationsaktiviteter i byggeriet Gennemføre initiativer, der skal styrke innovationsmiljøet og fremme innovation i byggeriet. Der vil blive fokuseret på områder, hvor byggesektoren traditionelt støder på vanskeligheder i innovationsprocessen. Realdania Forskning Der er 4 igangværende forskningscentre med relation til det byggede miljø: Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Forskningscenter om sammenhænge mellem boligbyggeriets design, konstruktion og materialevalg, indeklima og helbred. Center for Ledelse i Byggeriet Forskningscenter om ledelse og processer i byggeriet. Afsluttes primo 2011 og overgår til netværkssamarbejde. Center for Strategisk Byforskning Forskningscenter om byudvikling, byledelse og bykvalitet. Afsluttes primo 2011 og overgår til netværkssamarbejde. Center for Facilities Management Forskningscenter om ejendomsforvaltning og -anvendelse. Formidlingsprojekter Formidlingsprojekter fokuserer på viden- og kompetenceopbygning, tværfaglighed, netværk, debat, dialog og formidling inden for alle aspekter af det byggede miljø. Formidlingsprojekter kan være tilrettelagt med såvel den brede offentlighed som forskellige interesse- og faggrupper for øje. Igangværende: Bolius Boligejernes Videncenter Videncenter og teknisk boligrådgivning til private boligejere. Dansk Arkitektur Center Danmarks nationale center for kulturel og erhvervsmæssig formidling af byggeri og byudvikling. EXPO 2010 Medvirke til at kvalificere det danske bidrag på verdens- udstilling EXPO 2010 i Shanghai i forhold til den danske pavillons bygningsmæssige og arkitektoniske udformning, relateret til verdensudstillingens tema Better City Better Life. Renovering 2010 I samarbejde med Grundejernes Investeringsfond at øge udviklingsindsatsen på renoveringsområdet. 17

18 BERETNING 2010 Årets nye projektbevillinger Der er i 2010 bevilget 966 mio. kr. til filantropiske uddelinger og filantropiske investeringer. Tilgangen af nye projekter og bevillinger er fordelt på følgende filantropiske projekttyper: Ny- og mer- Samlet Antal nye bevillinger projektsum Flagskibe projekter mio. kr. mio. kr. Uddelinger Filantropiske investeringer Flagskibe i alt Almindelige projekter Uddelinger Filantropiske investeringer Almindelige i alt I alt tilgang De bevilgede projekter bliver til på basis af enten udefrakommende ansøgninger eller interne proaktive initiativer, hvor sidstnævnte typisk udvikles i samarbejde eller partnerskab med eksterne parter som for eksempel forskningsinstitutioner, statslige styrelser eller kommuner. De nye og offentliggjorte flagskibsprojekter, der er bevilget i 2010, er: Det gode boligliv i almene boligområder, kampagne Fra gade til by omdannelse af Thomas B. Thriges gade i Odense Fremtidens forstæder, kampagne Innovationsaktiviteter i byggeriet Af nye og offentliggjorte større vedtagne almindelige projekter i 2010 kan nævnes: Faaborg Nyt havnebad med tilhørende landfaciliteter Helsingør ferieby Tilgængelighed i historiske bykerner Øhavets Restaureringscenter, Ærø Handicaporganisationernes Hus Genskabe kontakten mellem Skovshoved by, kysten og havnen. For yderligere oplysninger om de enkelte projekter henvises til Realdanias hjemmeside Særlige indsatsområder Realdania har i 2010 haft særligt fokus på støtte og initiering af projekter inden for følgende tre indsatsområder i relation til det byggede miljø: Sundhed og social bæredygtighed Miljø og ressourcemæssig bæredygtighed Forstaden Som eksempler på projekter inden for de særlige indsatsområder kan nævnes Skatecity i Haderslev, Øhavets Restaureringscenter Ærø, Sundhedscall Bevægelse i lokalområdet, Danske Veteranhjem, Helsingør Ferieby, Faaborg Nyt havnebad med tilhørende landfaciliteter, Kvartershuset i Sydhavnen, Det gode boligliv i almene boligområder, klimaprojekt i Langkærparken i Tilst, kampagne om Fremtidens forstæder og Ringbyen en vision for byerne langs Ring 3. Endvidere har Realdanias tre datterselskaber i 2010 gennemført en række aktiviteter med fokus på miljø og ressourcemæssig bæredygtighed: Bolius giver via ny webportal gode råd til boligejerne om energirigtig renovering. Realdania By arbejder løbende med implementering af bæredygtige principper i deres byudviklingsprojekter. Realdania Byg har gennemført seminarer og udstillinger med udgangspunkt i projektet Energiparcel i Tilst. Udvikling i bevillinger Realdanias samlede bevillinger, fordelt på uddelinger og filantropiske investeringer, har siden 2001 udviklet sig på følgende måde: Samlede bevillinger pr. år fordelt på uddelinger og investeringer mio. kr Uddelinger Filantropiske investeringer: Uddelingselement Investeringselement Bevillinger

19 BERETNING 2010 Årets afsluttede projekter For Realdania er et projekt afsluttet, når det er gennemført, der foreligger et regnskab, og bevillingsbeløb er endeligt udbetalt. Som led i afslutning af et flagskibsprojekt gennemføres en evaluering med sigte på erfaringsopsamling og kvalificering af fremtidige projekter. I 2010 er afsluttet 2 flagskibsprojekter: Plan 09 og Spinderierne i Vejle. Herudover er forskningscentrene Center for byrumsforskning og Center for bolig og velfærd, efter godt 5 års arbejde, planmæssigt indlejret på henholdsvis Kunstakademiets Arkitektskole og Aalborg Universitet, Statens Byggeforsknings Institut. Begge forskningscentre er projekter i flagskibsprojektet Realdania Forskning. Der er herudover afsluttet 128 almindelige projekter, hvoraf nogle er relativt store projekter, som har været flere år undervejs. Eksempler herpå er byggeriet af Heart Kunstens Hus i Herning samt køb og restaurering af Thisted Gl. Rådhus. Antallet af ansøgninger og idéforslag i forbindelse med kampagner, der er udmeldt i 2010, samt ansøgninger, kanaliseret til de af Realdania etablerede videncentre og gennemførte vidensprojekter, er opgjort til ca. 120 i Det drejer sig om følgende projekter/initiativer: Realdania Forskning, Fremtidens Herregård og Sundhedscall en god omvej. Antallet af henvendelser og forespørgsler om projektidéer m.v. skønnes til min. 500 i Disse henvendelser sker bl.a. på baggrund af, at vi på Realdanias hjemmeside lægger op til, at projektansøgere indledningsvis kan kontakte os om projektidéer. Der er i 2010 færdigbehandlet 606 ansøgninger, fordelt med 178 bevillinger, 344 afslag og 84 henlagte sager. Realdania agerer også proaktivt ved selv at tage initiativ til nye projekter inden for den filantropiske strategi. Ansøgninger og projektinitiering Realdania modtager henvendelser om projektstøtte i form af: Uopfordrede konkrete ansøgninger. Ansøgninger eller idéforslag i forbindelse med konkrete kampagner og tilsvarende. Henvendelser og forespørgsler pr. brev, mail eller telefon. Der er i 2010 modtaget 583 konkrete ansøgninger, hvilket er på niveau med antallet de forudgående år. Udviklingen i antallet af modtagne ansøgninger er følgende:

20 BERETNING 2010 INVESTERING Mio. kr Afkast af investeringsaktiver Andet afkast 5 0 Resultat før driftsudgifter Driftsudgifter, Realdania Resultat før skat De finansielle markeder Året 2010 var præget af positiv økonomisk vækst. Væksten var anført af Emerging Markets, hvor væksten var meget høj, mens væksten i de udviklede økonomier har været mere moderat. Vækst i Emerging Markets forventes også i de kommende år at være høj med lande som Kina, Indien og Brasilien i front. Væksten i en række af de udviklede lande forventes i de kommende år at være positiv, men specielt i Europa og Japan forventes væksten på et lavere niveau end i årene før finanskrisen. I løbet af foråret opstod der uro på de finansielle markeder. Uroen skyldtes, at der opstod tvivl om en række europæiske landes evne til at finansiere statsgælden. Der var specielt fokus på de såkaldte PIIGS lande (Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien). Uroen ramte først Grækenland og førte til et rentespænd i statsrenten på 9,7% i forhold til Tyskland. EU måtte sammen med IMF træde til med en stor hjælpepakke på 110 mia. Euro. Senere på året kom også Irland under pres, og igen måtte EU træde til med en finansiel hjælpepakke. Uroen fik en lang række europæiske lande til at iværksætte store offentlige besparelser. I 2. halvår betød en række svage økonomiske nøgletal, at der blev skabt frygt for et tilbageslag i den globale vækst, men denne frygt blev mindre i slutningen af året. Råvarepriserne er i løbet af året steget betydeligt. Dette skaber frygt for en øget inflation specielt i Asien og i de øvrige Emerging Markets lande. Den amerikanske centralbank FED og den europæiske centralbank ECB holdt i 2010 de ledende renter uændret. Dette betyder, at renten stadig er historisk lav. Finanskrisen fik virksomhederne til at skære ned og effektivisere alle led i organisationen. Dette førte i 2010 til en lang række stærke regnskaber. De stærke regnskaber, den stadig lave rente og den positive økonomiske vækst har medført, at aktiemarkederne udviklede sig positivt i MSCI World steg i 2010 med 20,9%. De oven for nævnte faktorer har også betydet, at rentespændet mellem statsobligationer og obligationer med en højere kreditrisiko ligesom i 2009 er blevet indsnævret. Investeringsaktiverne Realdania har i 2010 vedtaget en ny investeringsstrategi. Den nye investeringsstrategi gør det fremover muligt at investere i alle finansielle produkter. Realdanias samlede kommercielle investeringsaktiver var pr. 31. december 2010 på 23,4 mia. kr. Investeringsaktiverne gav i 2010 et samlet afkast på 3,6 mia. kr., svarende til 18,2%. Allokering af investeringsaktiverne Investeringsaktiverne er fordelt på 4 hovedaktivklasser: Renteprodukter, Fast Ejendom, Aktier og Alternative produkter. Der har i 2010 ikke været investeret i alternative produkter. Investeringsaktivernes fordeling på aktivklasser er følgende: Renteprodukter 26,0% Obligationer Investment Grade 20,1% Obligationer Non-Investment Grade 5,9% Fast ejendom 6,7% Aktier 67,3% Børsnoterede Aktier 19,1% Private Equity 5,1% Danske Bank 43,1% Investeringer i alt 100,0% Investment Grade obligationer består af obligationsporteføljer, som overvejende består af obligationer med en rating fra BBB til AAA (S&P) eller Baa til Aaa (Moody s). Non-Investment Grade obligationer består af obligationsporteføljer, som overvejende har en rating, som er lavere end BBB (S&P) eller Baa (Moody`s). 20

realdania årsrapport 2011

realdania årsrapport 2011 realdania årsrapport Virksomhedsoplysninger Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 70 11 66 66 Telefax 32 88 52 99 Hjemmeside www.realdania.dk E-mail realdania@realdania.dk CVR. nr. 55 54 22 28 Hjemsted

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

realdania årsrapport 2012

realdania årsrapport 2012 realdania årsrapport 2012 Virksomhedsoplysninger Realdania Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 70 11 66 66 Telefax 32 88 52 99 Hjemmeside www.realdania.dk E-mail realdania@realdania.dk CVR. nr. 55

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

realdania årsrapport 2007

realdania årsrapport 2007 realdania årsrapport 2007 virksomhedsoplysninger Realdania Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 70 11 66 66 Telefax 32 88 52 99 Hjemmeside www.realdania.dk E-mail realdania@realdania.dk CVR.

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

BISPEBJERG BAKKE ÅRSMAGASIN S. 06. DIREKTION Flemming Borreskov Adm. direktør. Hans Peter Svendler Direktør. Birgitte Boesen Kommunikationschef

BISPEBJERG BAKKE ÅRSMAGASIN S. 06. DIREKTION Flemming Borreskov Adm. direktør. Hans Peter Svendler Direktør. Birgitte Boesen Kommunikationschef BLADREMÆRKE 3 4 BLADREMÆRKE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER BISPEBJERG BAKKE ÅRSMAGASIN S. 06 REALDANIA Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DIREKTION Flemming Borreskov Adm. direktør Telefon 70 11 66 66 Telefax

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010 fjcewifrhousf(ajpers ri Pi-cewa terholisecoopel"s Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern www.pwc.dk Telefon 96 80 io 00 Telefax 9680 io ol Gaia Foundation CVR-nr.

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere