Tvangsauktioner i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tvangsauktioner i Danmark"

Transkript

1 Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise

2 Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift: Vejleder: Torben Engelbreth Jakobsen Afleveringsdato: 29. maj 2012 Antal tegn i rapporten: Antal normalsider: ca. 43 University College Nordjylland 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Motivation Problemstilling Afgrænsning Metode Økonomisk udvikling i Danmark Udviklingen i antallet af tvangsauktioner Boligpriser Udviklingen på boligpriserne Sammenhæng mellem boligpriserne og tvangsauktioner Bruttonationalprodukt Udviklingen i bruttonationalproduktet Sammenhæng mellem bruttonationalproduktet og tvangsauktioner Disponibel indkomst Udviklingen i den disponible indkomst Sammenhæng mellem den disponible indkomst og tvangsauktioner Arbejdsløshed Udviklingen i arbejdsløsheden Sammenhæng mellem arbejdsløsheden og tvangsauktioner Inflation Udviklingen i inflationen Sammenhæng mellem inflation og tvangsauktioner Renten Udviklingen i renten Sammenhæng mellem renten og tvangsauktioner

4 5. Årsagen til stigningen i antallet af tvangsauktioner Multipel regressionsanalyse Usikkerhed i modellen Realkreditinstitutterne Lovgivning God skik Værdiansættelse af fast ejendom Realkreditinstitutternes forebyggelse af tvangsauktioner Vurdering af tiltag Truslen fra de afdragsfrie lån og rentetilpasningslånene Vurdering af trussel Ændringer i realkreditlångivningen Vurdering af nye lånetyper Politik i Danmark Pengepolitik i Danmark Den svenske model Vurdering af pengepolitiske tiltag Finanspolitik Midlertidig indkomstforøgelse Flere arbejdspladser Tiltag for boligmarkedet Vurdering af finanspolitiske tiltag Tvangsauktioner i USA Tiltag imod tvangsauktioner i USA Vurdering af tiltag fra USA Konklusion

5 10. Kildefortegnelse Internettet Bøger Artikler Publikationer Bilag Bilag 1 Økonomisk vækst i Danmark Bilag 2 1. Regressionsanalyse Bilag 3-2. Regressionsanalyse Bilag 4-3. Regressionsanalyse

6 1. Motivation I en analyse lavet af den amerikanske centralbank federal reserve, fremhæves Danmark som det sted på kloden, hvor husholdningerne er mest gældsatte. Gælden i Danmark udgør to gange den årlige disponible indkomst efter skat, hvilket er betydeligt mere end i Irland, Portugal og Spanien, der ofte udråbes til at være stærkt gældsplagede. 1 Størstedelen af alle danskere har gæld, fx gæld som opstår når man køber et hus eller en bil og for langt størstedelen er det ikke noget problem at skylde penge væk. Problemerne opstår først når gældsforpligtelserne ikke stemmer overens med indtægterne. Hvis en boligejer igennem længere tid ikke har kunnet betale terminerne, så kan kreditorer med pant i ejendommen til sidst begære boligen solgt på tvangsauktion. 2 I kølvandet på den finansielle krise er antallet af tvangsauktioner i Danmark eksploderet. Antallet af tvangsauktioner er fra år 2006 til år 2011 steget fra 1228 til 5002, hvilket svarer til en stigning på 407 %. 3 Sidste år kostede huse på tvangsauktion landet over 44 % mindre end huse i fri handel og lejligheder kunne købes for 30 % mindre end i fri handel. 4 Det høje antal af tvangsauktioner er et samfundsøkonomisk problem, ikke mindst for de familier der må gå fra hus og hjem, men også for de kreditorer, der mister hele eller dele af deres udlånte penge. Eksempelvis taber BRF Kredit op imod kr. pr. tvangsauktion. 5 Derfor er tvangsauktioner et vigtigt emne for en rådgiver i den finansielle sektor, hvorfor følgende problemstilling vil blive behandlet i projektet. 1.2 Problemstilling Der vurderes i rapporten hvilke tiltag der kan mindske antallet af tvangsauktioner i Danmark, ud fra en analyse af de bagvedliggende årsager for det stigende antal af tvangsauktioner. 1 Lars Erik Skovgaard, Danske husholdninger er verdens mest gældsatte, 25. februar 2010, Morgenavisen Berlingske Tidendes business-site (http://www.business.dk/oekonomi/danske-husholdninger-er-verdens-mest-gaeldsatte) 2 (erhvervs- og byggestyrelsens site for boligejere) 3 (Informationsside om tvangsauktioner) 4 Povl Dengsøe, Kæmperabat på tvangsauktioner, 14. juli 2011, Morgenavisen Berlingske Tidendes business-site (http://www.business.dk/bolig/kaemperabat-paa-tvangsauktioner) 5 Penge- og pensionspanelet, initiativer for gældsatte, maj 2011, side 11, forbrugerinformation om finansielle produkter og ydelser (www.pengeogpensionspanelet.dk) 5

7 1.3 Afgrænsning Opgaven afgrænses til kun at omhandle ejendomstyperne: Ejerlejlighed, parcel- og rækkehuse samt fritidshuse. Ejendomstyperne erhverv, landbrug og andel vil derfor ikke indgå i opgaven. Den afgrænses endvidere til kun at omhandle realkreditinstitutterne i forbindelse med løsning af problemstillingen, ud fra en betragtning af, at det er realkreditinstitutterne, som har flest penge pantsat i fast ejendom, bankerne vil derfor ikke blive taget i betragtning. 6

8 2. Metode Først skal der laves en overordnet analyse af Danmarks økonomi og hvordan den har udviklet sig siden 1980 erne. Specielt vil perioden igennem de sidste 10 år, fra år blive gennemgået. Herunder vil udviklingen i antallet af tvangsauktioner indgå. Faktorerne udvikling i boligpriser pr. kvadratmeter, landets BNP, disponibel indkomst, arbejdsløshed, inflation og obligationsrente vil ligeledes blive analyseret. Til at beskrive udviklingen for de sidste 10 år anvendes grafer, hvor tallene findes delvist på OECD og Realkreditforeningen. Derudover anvendes lærebøger, publikationer og artikler til analysen. Dette skal undersøges, for at finde ud af, hvorledes disse faktorer sandsynligvis påvirker antallet af tvangsauktioner. Dernæst skal der laves en multipel lineær regressionsanalyse. Udviklingen i tvangsauktioner indgår i analysen, som den forklarede variabel. Mens de resterede faktorer fra ovenstående analyse, vil blive afprøvet, som de forklarende variable. Dataene som analysen bliver baseret på, vil være de tal, som graferne i foregående analyse er bygget over. Analysen laves for, at få undersøgt, om der er nogle af faktorerne, der kan forklarer udviklingen af tvangsauktioner bedre end andre. Dermed er der mulighed for at få afklaret, hvilke faktorer der er årsag til, at der har været en stigning i antallet af tvangsauktioner. Herefter skal de vigtigste elementer i realkreditlovgivningen undersøges, her vil blive anvendt elementer fra realkreditlovens afsnit om god skik, samt bekendtgørelsen om værdiansættelse af fast ejendom. Information herom findes på internettet, på blandt andet information.dk, hvor man kan finde samtlige love i Danmark. Endvidere anvendes bogen Håndbog i boligfinansiering. Dette afsnit laves, for at kunne danne sig et indtryk af, om lovgivningen på området gør nok, for at mindske risikoen for tvangsauktioner. Efter at have undersøgt, hvad loven pålægger realkreditinstitutterne at gøre, undersøges dernæst, om nogle af realkreditinstitutterne har indført tiltag, ud over det lovgivningsmæssige, som er direkte rette mod at afhjælpe folk i økonomiske vanskeligheder. Til det, anvendes blandt andet en analyse lavet af penge- og pensionspanelet, omhandlende initiativer for gældsatte. Dette gøres for, at kunne vurdere, om realkreditterne selv bør gøre noget mere aktivt, for at forhindre tvangsauktionerne. Dernæst skal de forskellige realkredit lån som er på markedet i Danmark analyseres, her vil det blive undersøgt om nogle af de eksisterende lån udgør en trussel for boligejerne, herunder nævnes flekslån og afdragsfrie lån, dette gøre ved hjælp af diverse artikler og publikationer, som er lavet af 7

9 Nationalbanken blandt andre. I forbindelse med denne undersøgelse vil det blive beskrevet, hvad realkreditinstitutionerne har af muligheder, for at ændre på lånetyperne. For derefter at vurdere hvordan lånetyperne skal være i fremtidens Danmark, med henblik på at mindske antallet af tvangsauktioner. Efterfølgende undersøges de økonomiske politikker, der føres i Danmark i øjeblikket, både de pengepolitiske og de finanspolitiske. Det vil blive analyseret, om det ville være bedre, at føre andre politikker og i tilfælde af, så hvilke. Dette undersøges på baggrund af forskellige artikler og publikationer lavet af Nationalbanken. Analysen vil endvidere blive bygget op omkring de samfundsøkonomiske faktorer, der tidligere i regressionsanalysen, viste sig, at have en sammenhæng med udviklingen af tvangsauktioner. Alt dette undersøges, for at kunne vurdere, hvilke økonomiske politikker der bør føres i fremtiden, for at holde tvangsauktionerne på et så lavt niveau, som overhovedet muligt. Til sidst undersøges det, hvad man i USA har gjort, for at forebygge antallet af tvangsauktioner. Her vil både de pengepolitiske og finanspolitiske initiativer indgå, samt hvad der er blevet gjort på realkreditområdet. Endnu engang bliver analysen lavet i lyset af de faktorer, der fra regressionsanalysen er påvist, at have sammenhæng med udviklingen af tvangsauktioner. Til at belyse dette, anvendes artikler fra diverse nyhedsmagasiner, samt publikation lavet af Nationalbanken, hvori realkredit i Danmark og USA bliver sammenlignet. Undersøgelsen laves, for til sidst at kunne vurdere, om man i Danmark ville kunne anvende samme initiativer, til at dæmpe antallet af tvangsauktioner. 8

10 Antal 4. Økonomisk udvikling i Danmark Da tvangsauktioner er det centrale i opgaven, belyses først udviklingen herfor i dette kapitel. Dernæst er udvalgt 6 økonomiske variabler, som kan tænkes at have en indflydelse på antallet af tvangsauktioner, herunder: boligpriser, BNP, arbejdsløshed, disponibel indkomst, arbejdsløshed, inflation og renten. Udviklingen og årsagen dertil, vil blive analyseret i dette kapitel, ligeledes vil det blive beskrevet, hvordan disse 6 faktorer, har mulighed for, at påvirke antallet af tvangsauktioner 4.1 Udviklingen i antallet af tvangsauktioner Figur 1. Udviklingen i Tvangsauktioner Tvangsauktioner i Danmark År Antal Anm: Se bilag 1 for tal Kilde: Realkreditrådet og realkreditforeningen, samt egen tilvirkning Historisk set har især 80 erne og starten af 90 erne været præget af et meget højt antal af tvangsauktioner. I starten af 90 erne var antallet af tvangsauktioner på det højeste med ca tvangsauktioner på et år. 6 Herefter begyndte antallet af tvangsauktioner at falde til et lavere niveau frem til i dag. Denne tendens har imidlertid ændret sig. Antallet af tvangsauktioner har været stigende over de sidste par år og er nu på det højeste niveau siden 90 erne. Fra år 2006 hvor antallet af tvangsauktioner er målt lavest de seneste 10 år med 1231 på et år og frem til år 2010 hvor antallet er målt til 5222, har der været en stigning på 324 %, hvilket er illustreret i figur 1, hvor udviklingen på tvangsauktioner er vist over de sidste 10 år. Set i lyset af antallet af tvangsauktioner i 90 erne må man sige, at antallet i dag er på et lavere niveau end dengang.. 6 Jens L Pedersen, Historisk set relativt få tvangsauktioner i 2011, 5. januar 2012, Nykredit, Bank- og realkreditinstitution (http://www.nykredit.dk/omnykredit/info/presse-ir-analyser/analyser-2012/historisk-faa-tvangsauktioner.xml) 9

11 Ud over at der er sket en stigning i antallet af tvangsauktioner, er andelen af private, som er bagud med betaling af deres lån høj i øjeblikket. 0,4 pct. af boligejerne med realkreditlån, havde i september 2010 haft månedslange restancer på deres boliglån. Det svarer til, at omkring boligejere har haft problemer med at betale juni-terminen til realkreditinstituttet. Dertil kommer de personer, som har problemer med at betale terminen på deres boliglån i banken. Ergo er andelen af folk, som er i risikozonen for at få deres hus solgt på en tvangsauktion høj i øjeblikket Boligpriser Prisudviklingen på et boligmarked er på kort og mellemlang sigt altovervejende bestemt af efterspørgslen efter boliger. Dette skyldes, at udbuddet af boliger kun langsomt kan tilpasse en stigende efterspørgsel i form af nybyggeri, hvorfor det også er mest interessant, at undersøge hvad der påvirker efterspørgslen efter boliger og derved får priserne til at stige eller falde Udviklingen på boligpriserne Hvis man ser på prisudviklingen på boliger over de sidste 50 år, så er boligpriserne gennemsnitligt steget 1-2 % om året, målt i faste priser. Fra år 1995 ændrede denne tendens sig og boligpriserne begyndte at stige kraftigt i forhold til tidligere år. I den tiårige periode fra år 1995 til år 2005 er prisen på en villa steget med 126 % svarende til en årlig stigning på 12,6 %, mens prisen på en ejerlejlighed i denne periode er steget med hele 233 %, svarende til en årlig stigning på 23,3 %. 9 I år 2007 toppede boligpriserne samlet set og er efterfølgende faldet drastisk frem til i dag. Alene fra 3. kvartal i år 2007og frem til 2. kvartal i år 2009 faldt de reale boligpriser med 23 %. 10 Denne udvikling er illustreret i figur 2. 7 Penge- og pensionspanelet, initiativer for gældsatte, maj 2011, side 31, forbrugerinformation om finansielle produkter og ydelser (www.pengeogpensionspanelet.dk) 8 Henrik Kjær og Morten Vibe-Pedersen Microøkonomi Academica, 1. udgave år 2009, side Margit Kjeldgaard, Boligmarkedet og boligpolitik i Danmark, Columbus, 1. udgave, år 2006, side Jens Lunde, Boligpriserne på vej ned af en rutsjebane, juli 2009, Ansatte ved Copenhagen Business School (http://staff.cbs.dk/jenslunde/fi70_jl2.pdf) 10

12 Kr Figur 2: Boligprisudvikling pr. kvadratmeter Boligpriser Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Fritidshus År Anm: Se bilag 1 for tal Kilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen, samt egen tilvirkning Mange økonomer mener, at prisudviklingen på boliger de senere år, ikke kan forklares af normale makroøkonomiske forhold, som eksempelvis, befolkningsudvikling, indkomst og prisen på substituerende boligformer, men i stedet skal forklares af andre faktorer. I en analyse lavet af Danmarks Nationalbank er man kommet frem til, at den stigning der var i boligpriserne fra årtusindeskiftet og frem til år 2007 i høj grad kan forklares af udbredelsen af nye lånetyper. Herunder er rentetilpasningslånet som blev indført i år 1996, men som først for alvor blev populært ved årtusindeskiftet og de afdragsfrie lån som blev introduceret i år En anden faktor der har medvirket til de stigende priser er ejendomsværdiskatten, som blev fastfrosset i år Beregninger lavet af Nationalbanken viser, at de reelle boligpriser kun ville være steget med ca. 15 % fra slutningen af 1999 og frem til begyndelsen af år 2007, modsat den stigning på 71 % der rent faktisk indtraf, hvis ikke ejendomsværdiskatten var blevet frosset fast og de nye låneformer var blevet introduceret på markedet. En sidste ting som undersøgelsen peger på kan have haft en effekt på udviklingen af boligpriserne, er de psykologiske effekter. Årene 2004 til år 2006 kan karakteriseres som en boligprisboble, hvor priserne i høj grad blev løsrevet fra de ellers 11

13 underliggende økonomiske forhold og snarere drevet af folks forventninger om yderligere prisstigninger og derved også større kapitalgevinster i fremtiden. 11 Fra år 2007 og frem til i dag er boligpriserne som tidligere nævnt faldet. Kort fortalt kan man sige, at faldet i de danske boligpriser startede i USA med suprime krisen, der senere blev til den verdensomspændende finansielle krise, som var præget af mistillid og formindsket udlån de finansielle institutioner imellem, hvilket også har gjort det sværere for de private at låne. 12 Senere har den Europæiske gældskrise skabt utryghed på de forskellige markeder og derved fastholdt de faldende boligpriser, 13 samt været medvirkende til at skabe negative forventninger hos forbrugeren. Af denne grund tales der derfor i tiden om en negativ boligboble, hvor folks forventninger til yderligere faldende boligpriserne bliver en selvopfyldende profeti. 14 Hvis boligpriserne i fremtiden skal op på samme niveau som i år 2007, kommer det til at tage cirka 15 år, svarede til en årlig stigning på 1-2 %, som boligpriserne tidligere nævnt, gennemsnitligt er steget med over de sidste 50 år. Derfor er det ikke urealistisk at boligpriserne først når 2007 niveauet igen i år Sammenhæng mellem boligpriserne og tvangsauktioner I Danmark har man mulighed for at belåne stort set hele husets værdi, hvis banken og realkreditinstituttet vel og mærke giver lov til det. Ifølge realkreditlovgivningen må der gives realkreditlån for 80 % til ejerboliger og hvis de resterende 20 % skal finansieres kan det ofte gøres igennem banken. For fritidshuse er der en grænse på realkreditbelåning der på 60 %. 16 Dette er en forholdsvis høj belåningsgrad og den mindsker boligejernes fleksibilitet, i tider hvor boligpriserne falder. Et eksempel herpå kunne være et yngre par med 2 børn, som havde købt en villa i Aalborg i år 2007 da boligpriserne var højest, de havde opsparet 5 % til udbetalingen, de resterende penge er lånt med henholdsvis 75 % i et realkreditinstitut med lån med 10 års afdragsfrihed og det resterende 20 % er et banklån. Året er nu år 2011 og boligpriserne er faldet så meget at familien nu skylder flere penge væk på huset, end det vil kunne sælges for, de er derfor teknisk insolvente. Derudover har faderen mistet sit job, der normalt gav før skat og modtager i stedet dagpenge på Niels Arne Dam m.fl, Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares, side 1-3 Danmarks Nationalbank, centralbank i Danmark, Kvartalsoversigt 1. kvartal 2011, Del 2 12 Jens Lunde, Boligpriserne på vej ned af en rutsjebane, juli 2009, Ansatte ved Copenhagen Business School (http://staff.cbs.dk/jenslunde/fi70_jl2.pdf) 13 Laura Marie Sørensen Overvismand: Danskerne har mistro til økonomien, 29. november 2011, Danmarks Radio (http://www.dr.dk/nyheder/penge/2011/11/29/ htm) 14 Ritzau Bernstein: Huspriserne burde stige, 21. marts 2012, Avis, distribueret af: Medieselskabet Nordvestsjælland) (http://www.nordvestnyt.dk/artikel/150316:indland--bernstein--huspriserne-burde-stige) 15 Økonomi-og erhvervsminesteriet, Boligmarkedet og boligejernes økonomi, april 2010, side 11, ministerium for økonomi og erhverv 16 (Oversigt over lovgivning i Danmark) 12

14 % kr. før skat. 17 Denne nedgang i indkomsten medvirker, at familien kan få sværere ved at betale terminerne og da huset allerede er fuldt belånt, er der ingen friværdi at tage af, hvis familien kommer i økonomiske problemer, som der eksempelvis havde været, hvis huspriserne i stedet havde været stigende. 4.3 Bruttonationalprodukt Bruttonationalproduktet anvendes til at beskrive den økonomiske vækst i Danmark og den beskriver, hvor meget der samlet bliver produceret i landet af varer og tjenesteydelser. Hvis landets BNP vokser med minimum 2 % om året er der højkonjunktur i landet, mens der er lavkonjunktur hvis den er under 2 %. 18 Landets BNP kan opgøres med denne ligning: BNP=C(Privat forbrug)+i(investeringer)+g(offentligt forbrug)+x(eksport)-z(import) 19 Derfor kan bruttonationalproduktet også defineres som landets samlede indkomst der fordeles mellem lønmodtagere, virksomheder og det offentlige. 20 Figur 3: Den økonomiske udvikling i Danmark Økonomisk udvikling År BNP Disponibel indkomst Arbejdsløshed Inflation Anm: Se bilag 1 for tal Kilde: OECD, samt egen tilvirkning 17 (Uvildig formidler af information omkring dagpenge og satser) 18 Hans Jørgen Biede, makroøkonomi, Academica, 2. udgave år 2009, side Ibid, side (Online leksikon, redigeret og verificeret af fageksperter) 13

15 4.3.1 Udviklingen i bruttonationalproduktet Fra starten af 1990 og frem til 1994 var væksten i Danmark meget lav, hvilket især skyldes økonomiske stramninger og høje lønstigninger i løbet af 1980 erne. I 1994 steg væksten markant, grundet en aktiv økonomisk politik og var det følgende år på knap 6 %. Denne pæne vækst fortsatte frem til år 2001, hvorefter der var 3 år med lavkonjunktur. Fra år 2004 til år 2008 lå væksten igen på et pænt niveau imellem 2-4 %. Denne højkonjunktur sluttede brat i år 2008 i forbindelse med finanskrisen og væksten dette år var negativ på -1,1 %. 21 Året efter var der endnu større negativ vækst, her er den målt til -5,2 % i forhold til året før. Siden år 2009 er væksten forbedret en anelse i Danmark, sidste år var den på 1,0 % og er derfor stadig på et lavt niveau, jf. figur 3. Den lave vækst skyldes blandt andet, at mange af Danmarks vigtigste eksportmarkeder ligeledes oplever lav vækst som følge af den gældskrise som Europa er plaget af. En anden årsag er, at de danske husholdninger og virksomheder er tilbageholdende med at forbruge og lave investeringer, på trods af en lav rente Sammenhæng mellem bruttonationalproduktet og tvangsauktioner Stigningen i et lands produktion er baggrunden for, at der kan skabes en stigning i folks levestandard, som tidligere nævnt kan BNP defineres som er lands samlede løn, derfor jo højere BNP er jo rigere er landet og omvendt fattigere hvis den er lav. Den økonomiske vækst i Danmark har også stor betydning for ledigheden. Økonomen Arthur Okun har opstillet en sammenhæng også kaldet Okuns lov, som angiver, at ændringer i ledigheden kan bestemmes ud fra den økonomiske vækst. Des større den økonomiske vækst er, jo mere vil ledigheden falde og omvendt i tider med lavkonjunktur vil der ofte være tendens til højere ledighed. 23 Hvilket betyder at i tider som den vi gennemgår lige nu, vil der hovedsagligt være en større arbejdsløshed og en formindsket samlet indkomst i Danmark, hvilket vil påvirke antallet af tvangsauktioner i en negativ retning. 4.4 Disponibel indkomst Udgangspunktet for at man som husholdning har noget at forbruge er den disponible indkomst. Den disponible indkomst er den indtægt man har efter skat Hans Jørgen Biede, makroøkonomi, Academica, 2. udgave år 2009, side Aktuelle økonomiske og monetære tendenser side 1-2 Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt 1. kvartal 2012, Del 1, centralbanken i Danmark 23 Hans Jørgen Biede, makroøkonomi, Academica, 2. udgave år 2009, side Ibid, side

16 4.4.1 Udviklingen i den disponible indkomst Samlet set er den disponible indkomst steget pænt i årene 2001 til 2007 jf. figur 2, her har der gennemsnitligt set været en stigning på ca. 2,5 % om året. I årene 2008 og 2009 var udviklingen i de disponible indkomster meget lav, i 2009 ses der et direkte fald på -1.1 % i forhold til året før, dette på trods af skattenedsættelser i år Dette skyldes blandt andet finanskrisen negative virkninger på produktionen, arbejdsstyrken og beskæftigelsen. En anden årsag er, at man i 2009 kunne få udbetalt sine indestående på Særlig Pensionsopsparing, hvilket rigtigt mange danskere valgte. Disse indkomster indgik ikke i opgørelsen af den disponible indkomst, til gengæld gjorde skattebetalingerne af dem. 25 I år 2010 har der til gengæld været en modsvarende stigning i den disponible indkomst, som steg med 5,2 % i forhold til året før, blandt andet på grund af store skattenedsættelser og stigninger i overførselsindkomsterne Sammenhæng mellem den disponible indkomst og tvangsauktioner En nedgang i den disponible indkomst kan påvirke antallet af tvangsauktioner i en negativ retning, i og med at folk dermed får et lavere rådighedsbeløb og dermed færre penge til at betale terminerne. Hvorimod en stigning i den disponible indkomst alt andet en lige vil give folk flere penge at kunne forbruge og dermed også flere penge til at betale terminerne. 4.5 Arbejdsløshed Ledigheden betragtes som en central indikator for den økonomiske udvikling, og følger i høj grad landets konjunkturudvikling som er fastlagt ud fra udviklingen i BNP Udviklingen i arbejdsløsheden Som tidligere nævnt jf. side 14, var der høj økonomisk vækst i Danmark i årene i denne periode faldt ledigheden i Danmark betydeligt, fra næsten 12 % i 1994 og ned til 4,6 % i år Derefter steg arbejdsløsheden en smule indtil år 2004, grundet lavkonjunkturen. Den følgende højkonjunktur førte til et markant fald i ledigheden og i år 2008 var ledigheden nede på 3,3 %, hvilket er meget lavt historisk set. Som følge af finanskrisen har ledigheden været stigende både i år 2009 og 2010, hvor den var oppe på 7,4 %. 27 Dette er illustreret i figur Per Ulstrup Johansen og Mikael Trier, Danmarks økonomi siden 1980 en oversigt, Handelshøjskolens forlag, 9. udgave 2011, side Morten Hoyrup, Vores indkomster steg markant sidste år, 14. december 2011, Finansnyt fra nyhedskanalen tv2 (http://finans-dyn.tv2.dk/nyheder/article.php/id :vores-indkomster-steg-markant-sidste-%c3%a5r.html) 27 Per Ulstrup Johansen og Mikael Trier, Danmarks økonomi siden 1980 en oversigt, Handelshøjskolens forlag, 9. udgave år 2011, side

17 4.5.2 Sammenhæng mellem arbejdsløsheden og tvangsauktioner Høj ledighed kan påvirke antallet af tvangsauktioner i en negativ retning, da det ofte medfører en nedgang i den disponible indkomst og folk derfor har færre penge til at betale deres udgifter, såsom ydelserne på deres lån, mens lav ledighed, alt andet end lige vil have en positiv effekt på antallet af tvangsauktioner. 4.6 Inflation Inflationen defineres som vedvarende prisstigninger. Det er derfor ikke i sig selv inflation, hvis priserne tager et hop opad, eksempelvis som følge af stigende afgifter. Der er først når dette prishop igennem flere perioder får priserne til at stige procentvist mere end tidligere, at man taler om stigende inflation. Det skal dog nævnes, at det i praksis stort set er umuligt at skelne imellem de såkaldte prishop og egentlig inflation, idet inflation måles som den procentvise stigning i priserne fra år til år, derfor vil et prishop vise sig som inflation det efterfølgende år Udviklingen i inflationen Det gennemsnitlige niveau for forbrugerpriserne var i år 2010 tre gange så højt, som det var i år 1979, den gennemsnitlige årlige stigning i perioden har derfor været på 3,6 %. I 80 erne var stigningen højere end i de efterfølgende tider. Her var en gennemsnitlig årlig stigning på 6,9 %, mens at der fra 1990 og frem til i dag har været en betydelig lavere årlig prisstigning med et gennemsnit på 2,1 % om året. I 2004 var prisstigningerne særligt lave, de var dette år på 1,2 %, grundet faldende priser på import og fødevarer. I år 2008 var inflationen helt oppe på 3,4 %, grundet store prisstigninger på olie- og fødevarer. Året efter ses et kraftigt fald i inflationen, som følge af finanskrisen, denne tendens fortsætter det efterfølgende år og skyldes blandt andet lavere oliepriser. I 2010 var inflationen igen højere, blandt andet på grund af en stigning i olie- og fødevarepriserne. 29 Se endvidere figur 2 for udvikling. I øjeblikket er der en forholdsvis høj inflation i Danmark på trods af den lave vækst, dette skyldes blandt andet at benzinen er meget dyr i øjeblikket, oven i det, har den høje inflation også været hjulpet på vej af højere afgifter på blandt andet mad og alkohol Hans Jørgen Biede, makroøkonomi, Academica, 2. udgave år 2009, side Per Ulstrup Johansen og Mikael Trier, Danmarks økonomi siden 1980 en oversigt, Handelshøjskolens forlag, 9. udgave år 2011, side Politiken, Benzinpriser holder inflationen oppe, 10. april 2012, Politiken: nyhedsavis (http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/ece /benzinpriserne-holder-inflation-oppe/) 16

18 4.6.2 Sammenhæng mellem inflation og tvangsauktioner I øjeblikket stiger priserne mere end lønningerne, det betyder at folk skal tjene mere nu for at kunne købe det samme, som for et år siden. Stigningen i priserne har medført en gennemsnitlig stigning i udgifterne for en almindelig familie på ca over der seneste år, så hvis ikke den disponible indkomst er steget lige så meget eller mere, kan det derfor være kritisk for familiens økonomi. For høj inflation vil altså dermed kunne have negative effekter på antallet af tvangsauktioner Renten I Danmark er det Nationalbanken som fastsætter renteniveauet for bankerne og realkreditternes indlån og udlån, men i og med, at vi i Danmark fører fastkurspolitik overfor for euroen, er nationalbanken nødt til at lade renten i Danmark følge den rente som Den Europæiske Centralbank fastsætter. 32 Dette er illustreret i figur 3, hvoraf det ses, at den korte danske obligationsrente følger eurorenten med minimale udsving, det ses også, at den lange obligationsrente også følger eurorenten når den stiger og falder. Figur 4: Udviklingen i de lange og korte obligationsrenter Anm: Se bilag 1 for tal Kilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen Udviklingen i renten I starten af 80 erne var den gennemsnitlige korte obligationsrente helt oppe omkring de 20 % pr år, 33 hvilket er meget, hvis man sammenligner med det renteniveau, der har været de seneste 10 år. Jf. figur 3 ses det, at den korte rente var høj omkring årtusindeskiftet, derefter har den været 31 Politiken, Benzinpriser holder inflationen oppe, den 10. april 2012, Politiken: nyhedsavis (http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/ece /benzinpriserne-holder-inflation-oppe/) 32 Hans Jørgen Biede, makroøkonomi, Academica, 2. udgave 2009, side Per Ulstrup Johansen og Mikael Trier, Danmarks økonomi siden 1980 en oversigt, Handelshøjskolens forlag, 9. udgave 2011, side

19 faldende frem til år 2004, hvor den var helt nede i 2,34 %, derefter steg renten en anelse frem til år 2008, hvor den var oppe på 4,87 %. Siden år 2009 har renten, på grund af den lempelige pengepolitik i kølvandet af den finansielle krise og gældskrisen i Europa, virkelig været nede på lavt niveau, og i år 2010 var den korte obligationsrente helt nede på 1,29 % Sammenhæng mellem renten og tvangsauktioner Renteudgiften udgør en væsentlig post i boligejernes budget, og kan derfor have stor betydning for boligejernes økonomiske situation. Når renten er så lav, som den er i disse tider, så nyder boligerne godt af det, da ydelserne på deres lån ikke er så store, som hvis renten var højere. Men når renten engang begynder at stige, kan mange mennesker komme i farezonen, for ikke at kunne betale deres lån. Hvis bare renten stiger med 1,5 procentpoint i forhold til, hvad den er på nu, hvilket ifølge økonomer ikke er urealistisk, så vil det betyde en fordobling i boligudgiften. Specielt er det folk der har optaget flekslån, som er udsatte hvis renten stiger Newspaq, Nu kommer næste Bølge tvangsauktioner, 9. december 2010, Magasinet Penge og Privatøkonomi (http://penge.dk/bolig/artikler-bolig/nu-kommer-naeste-boelge-tvangsauktioner) 18

20 5. Årsagen til stigningen i antallet af tvangsauktioner I det foregående kapitel blev udviklingen af 6 faktorer, som formodes kan have haft en indflydelse på udviklingen af tvangsauktioner beskrevet. Disse skal nu anvendes i en multipel regressionsanalyse, for at kunne fastlægge hvilke af faktorerne der bedst kan forklarer hvorfor antallet af tvangsauktioner er steget. I denne analyse vil den forklarende variabel Y være udviklingen i tvangsauktioner fra år 2001 til år 2010 mens de forklarende variable vil være udviklingen i boligpriser, BNP, disponibel indkomst, arbejdsløshed, inflation og obligationsrenten for samme periode. Dette kan derfor udtrykkes i denne linearkombination: 35 Eller Tallene som anvendes i analysen, kan findes i bilag Multipel regressionsanalyse I modellen jf. bilag 2, ses det, at der er en forklaringsgrad på 0,9474, men at variablerne boligpriser, BNP, disponibel indkomst og renten er insignifikante, idet deres p-værdier ligger langt over signifikansniveauet på 5 %. Når der optræder insignifikante variable skyldes det enten, at de anvendte variable er irrelevante, eller også er det fordi der er en tæt korrelation mellem to eller flere variable. 36 Derfor elimineres variablen boligpriser, da denne har den største p-værdi og der foretages en ny test som kan findes på bilag 3. I denne test er variablerne BNP, disponibel indkomst og obligationsrenten stadig insignifikante, men forklaringsgraden er steget til 0,9601. Da der stadig indgår insignifikante variabler, foretages der endnu en test, hvor variablen BNP denne gang vil blive fjernet, idet denne har den største p-værdi, så der nu er fire X-variable tilbage. Den nye model kan findes i bilag 4 og her ses det, at alle 4 variable har en p-værdi, der ligger under 0,05, hvilket betyder, at de alle er signifikante nu. Endvidere ses det, at der for testen er en samlet p- værdi på 0, , hvilket ligeledes ligger under testniveauet på 5 % og modellen er derfor 35 Kenneth Hansen og Charlotte Koldsø, Statistik i økonomisk perspektiv, Academica, 1. udgave 2007, side Kenneth Hansen og Charlotte Koldsø, Statistik i økonomisk perspektiv, Academica, 1. udgave 2007, side

21 brugbar. Forklaringsgraden er i denne test steget til 0,9631, hvilket betyder at 96,31 % af variationen kan forklares af de fire X-variable og derfor må denne model siges at være god. kan ikke forkastes hvis p-værdierne er større end, som er på 0,05 og i og med at alle p- værdierne ligger under dette niveau, resulterer det i at forkastes. Dette betyder at der er 95 % sandsynlighed for, at udviklingen i den disponible indkomst, arbejdsløsheden, inflationen og obligationsrenten kan forklarer 96,31 % af variationen i udviklingen af tvangsauktioner. Derfor vil den nye linearkombination kunne udtrykkes sådan: og indsættes koefficienterne fra analysen på bilag 4 bliver kombinationen denne: Hvis man skal forklarer, hvad ovenstående linearkombination er et udtryk for, så kan man sige at det første led fortolkes som et startniveau for antallet af tvangsauktioner. Andet led udtrykker at hver gang den disponible indkomst stiger med 1 % falder antallet af tvangsauktioner med 196 og omvendt, hvis den disponible indkomst falder med 1 %, så stiger antallet af tvangsauktioner med 196. Det samme kan man sige om arbejdsløsheden, stiger den med 1 %, så vil antallet af tvangsauktioner stige med 1467 og den vil ligeledes falde med 1467, hvis arbejdsløsheden falder med 1 %. Inflationen vil få tvangsauktionerne til at stige med 878 for hver gang den stiger 1 %, mens den vil falde det samme ved et fald i inflationen på 1 %. Sidste koefficient er renten, hvis renten stiger med 1 % vil antallet af tvangsauktioner stige med 395, men omvendt også falde med 395 hvis renten falder 1 % Usikkerhed i modellen Selv om der i modellen ikke kunne påvises nogen direkte lineær sammenhæng imellem den forklarede variable tvangsauktion og de forklarende variabler BNP og boligpris, kan de alligevel godt have en eller anden form for sammenhæng med antallet af tvangsauktioner. BNP kan have en indirekte effekt på udviklingen af tvangsauktioner. Med denne faktor måler man den økonomiske vækst, som dermed kan fortælle noget om landets korrekturer og historisk set har man kunnet påvise en sammenhæng mellem udviklingen af især BNP og ledigheden, jf. Okuns lov side 14. Ligeledes vil konjunkturudviklingen kunne have en indflydelse på den disponible 20

22 indkomst, som ifølge modellen, er en af årsagerne til udviklingen i antallet af tvangsauktioner og man kan derfor konkludere, at der er stor sandsynlighed for, at udviklingen i BNP har haft en indirekte indflydelse på stigningen i antallet af tvangsauktioner. Figur 5: Procentvis udvikling i antallet af tvangsauktioner og boligprisen pr. kvm. 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00-20,00-40,00-60, Tvangsauktioner Boligpriser Anm: Se bilag 1 for tal Kilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen, samt egen tilvirkning I modellen kunne der ligeledes ikke findes nogen lineær sammenhæng imellem udviklingen i antallet af tvangsauktioner og udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på boliger. Men betragter man figur 5, hvor den procentvise udvikling i forhold til året før er illustreret for førnævnte variabler, ses det, at årene fra år 2001 til år 2007, hvor der har været en stigning i boligpriserne, også kan findes et mærkbart fald i antallet af tvangsauktioner, mens at antallet af tvangsauktioner er eksploderet samtidig med, at der konstateres et fald i boligpriserne pr. kvadratmeter. Derfor må der alligevel kunne konstateres en sammenhæng imellem de to variabler. 21

23 6. Realkreditinstitutterne Realkreditinstitutterne har et stort ansvar, når de skal rådgive deres kunder om deres privatøkonomi. De skal hjælpe kunderne, så deres økonomi kan hænge sammen, uden at de risikerer ikke at kunne betale terminerne og dermed måske ende med at få deres hus solgt på en tvangsauktion. Særligt i en tid, hvor der er en tendens til et højt antal tvangsauktioner. 6.1 Lovgivning Ligesom alle andre virksomheder, der udbyder et produkt skal realkreditinstitutterne og bankerne følge blandt andet aftaleloven, lov om forbrugerbeskyttelse osv., men der er også nogle helt specielle regler, som gør sig gældende for banker og realkreditinstitutter og som er med til at beskytte forbrugerne, så de får den bedst mulige rådgivning og ikke risikerer at ende med deres hus på tvangsauktion God skik I Danmark er det økonomi og erhvervsministeren, som fastsætter regler om god skik inden for det finansielle område. Dette er beskrevet i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. Denne lovgivning fastlægger regler for, hvordan de finansielle institutioner etisk skal agere overfor deres kunder. Blandt andet står der, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt overfor sine kunder og at der ikke må anvendes vildledende eller urigtige angivelser eller undlades vigtige informationer. 37 I denne bekendtgørelse er der et afsnit med særlige regler om rådgivning omkring lån i fast ejendom, som jo i denne forbindelse er relevant, da det er folk med lån i fast ejendom, som er i risikozonen for at få huset på tvangsauktion. Før et realkreditinstitut udsteder et lån med sikkerhed i fast ejendom, skal instituttet informere kunden om relevante produkttyper på markedet og om fordele og ulemper ved disse. For lån der udbydes af instituttet, eller formidles for andre institutter, skal der ved rådgivningen som minimum oplyses følgende: 1)De væsentligste egenskaber ved de lån, som instituttet udbyder eller formidler, herunder fordele og ulemper vurderet i forhold til kunden. 2) De årlige omkostninger i procent (ÅOP) på rådgivningstidspunktet ved de relevante lån. 37 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= /(Fælles statsligt retsinformationssystem) 22

24 3) Opsigelses- og indfrielsesvilkår, herunder om indfrielse kan ske ved kontant betaling eller ved køb og indlevering af obligationer. 4) Mulighederne for og omkostninger ved låneomlægning eller førtidig indfrielse. 5) Instituttets normale prismæssige vilkår for dets kunder for de relevante lån. Stk. 3. For realkreditlån eller lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, skal der ved rådgivningen oplyses om den eventuelle sammenhæng mellem lånet og obligationsudstedelsen samt om muligheden for at aftale kurssikring. 38 Instituttet skal altså kort sagt sørge for, at kunden er grundigt informeret inden de udsteder lån. Denne lov beskytter derfor boligejerne, så de får den bedst mulige rådgivning, inden de optager et lån. Boligen er for mange mennesker også den største investering de nogensinde kommer til at lave og derfor er det vigtigt, at de er ordentlig informeret om, hvad deres udgifter frem over vil blive, så der ikke bliver nogen grimme overraskelser, efter at lånet er optaget Værdiansættelse af fast ejendom Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. indeholder regler om, hvor store lån der må ydes i en ejendom. Dette er udtrykt ved en lånegrænse, som skal sættes i forhold til ejendommens værdi. For at kunne udmåle et lån, må der derfor først fastlægges en værdi på ejendommen. Her gælder der forskellige værdiansættelsesprincipper afhængig af, hvilken ejendomstype der er tale om, til hvilket formål pengene ønskes udlånt og om lånet ydes på baggrund af realkreditobligationer (RO) eller særligt dækkende obligationer (SDRO/SDO). Da realkreditinstitutterne i øjeblikket ikke anvender de traditionelle realkreditobligationer i forbindelse med nyudlån, er det bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer, som ville blive anvendt, til at forklarer, hvordan realkreditinstitutterne fastsætter ejendomsværdien. 39 Jf. side 12, må man i Danmark belåne 80 % i ejerboliger og 60 % i fritidshuse igennem realkreditbelåning. Årsagen til, at man ikke må låne 100 % af ejendomsværdien er, at der dermed er taget højde for eventuelle prisfald i boligens værdi, så investorerne kan være sikre på, at få deres penge igen og så boligejerne ikke bliver teknisk insolvente og dermed er mere økonomisk udsatte. Men nogle boliger er faktisk faldet så meget, at værdien har ligget langt under 38 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (Fælles statsligt retsinformationssystem) 39 Susanne Nielsen, Håndbog i boligfinansiering, Forlaget Thomson, 4. udgave 2010, side 45 23

25 realkreditinstitutternes belåningsgrænse på 80 % for ejerboliger. Et eksempel herpå er ejerlejligheder i København. Jf. bilag 1, da den gennemsnitlige kvadratmeter pris var på sit højeste i 2. kvartal af år 2006 var den på kr., frem til 1. kvartal 2009 faldt den til pr. kvadratmeter, 40 hvilket svarer til et fald på knap 36 %. Derfor bør man også revurderer om denne del af lovgivningen bør ændres, så der tages højde for så store udsving i boligpriserne, dette vil blive uddybet i afsnit 6.4. Når et hus skal værdiansættes til realkreditbelåning, sker det efter et kontantprincip. Ved denne værdiansættelse må der ikke tages hensyn til ejendommens prioriteringsforhold. Ansættelsen af pantens værdi må ikke overstige realkreditinstituttets skøn, over den rimelige kontante handelsværdi, som skal være opnåelig inden for en salgsperiode på 6 måneder, uanset om ejendommen netop er handlet til et højere beløb. Værdien skal ligge inden for det beløb, som en kyndig erhverver med kendskab til pris- og markedsforholdene for den pågældende type ejendom, må skønnes at ville betale for ejendommen. Forhold der betinger en særlig høj pris, må ikke indgå i værdiansættelsen. Dette gælder, selv om ejendommen netop er handlet til en højere kontantpris. Ved værdiansættelsen skal der endvidere tages hensyn til en aktuel risiko for ændringer i markedsforholdene eller strukturændringer, dette betyder altså, at den værdi som realkreditinstituttet sætter, skal være langsigtet. Realkreditinstituttet skal før endelig værdiansættelse have besigtiget ejendommen både udvendigt og indvendigt. 41 Der er endvidere krav om, at lånegrænsen altid skal være overholdt, derfor skal realkreditinstitutterne også regelmæssigt overvåge de pågældende ejendommes markedsværdi og minimum med 3 års mellemrum. I krisetider som eksempelvis boligkrisen de senere år, skal denne overvågning være hyppigere. 42 Ovenstående er altså udtræk af lovgivningen, som er med til at sikre at realkreditinstitutioner ikke belåner huset, med mere end det realt er værd. Denne lovgivning er altså både med til at sikre, at realkreditinstitutterne kan få de penge, som er udlånt i ejendommen tilbage, men også, at den private låntager ikke får større lån i ejendommen, end den reelt er værd. Som udgangspunkt må man gå ud fra, at realkreditinstitutterne overholder reglerne for værdiansættelsen af huse, men hvad ville der rent hypotetisk ske, hvis dette ikke var tilfældet. Hvad nu, hvis medarbejderne i realkreditinstituttet har voldsomt travlt og derfor ikke lige får besigtiget en ejendom ordentligt 40 for realkreditinstitutter) 41 (Oversigt over lovgivning i Danmark) 42 Ibid 24

26 inden långivning, måske fordi denne ejendom blev besigtiget for 2 år siden i forbindelse med omlægning af lån, og de derfor regner med, at ejendommen er i samme stand. Efter de 2 år viser det sig i stedet, at huset er i væsentlig værre stand, en de regnede med, hvilket resulterer i en direkte forringelse af husets værdi. Så ville der være en risiko for, at der blev udstedt et lån, som ligger over lånegrænsen. Man kan også diskutere om de lån, der blev givet, da boligpriserne var på sit højeste i år 2007 blev belånt efter et langsigtet perspektiv, i og med at mange af de boligejere, som købte deres boliger, da priserne var på det højeste, nu er teknisk insolvente, da de skylder mere i deres boliger, end de kan få for det, hvis de skulle sælge deres hus i morgen Realkreditinstitutternes forebyggelse af tvangsauktioner I Danmark er der fem realkreditinstitutioner, som står for størstedelen af realkreditudlån til privatpersoner. Disse er: Realkredit Danmark (RD), BRFkredit, Nordea Kredit, Nykredit Realkredit og Totalkredit, som i øvrigt er ejet af Nykredit. 44 Ud over det loven foreskriver realkreditinstitutterne at gøre, har nogle af realkreditinstitutterne indført ekstra tiltag, som er målrettet til at hjælpe folk, som af en eller anden årsag har svært ved at betale terminerne. Herunder kan BRF Kredit nævnes. De har siden år 2009 haft et særligt team, kaldet Team Bolighjælp. Dette teams arbejde består i målrettet at finde og afhjælpe kunder, som er i restance med terminen på deres realkreditlån. Dette team forsøger så, i samarbejde med kunden at afdække kundens problemer og tilbyder derefter en række løsninger, som eksempelvis, henstand, konvertering af lån, forhandling med øvrige kreditorer og besøg hos kunden vedrørende budgetlægning. 45 Nykredit kan også nævnes som et selskab, som allerede har indført tiltag, der skal mindske antallet af tvangsauktioner. Siden år 2009 har de tilbudt deres kunder hjælp og vejledning i, hvordan de tackler deres betalingsproblemer og undgår en tvangsauktion via en anonym hotline. Instituttet fokuserer på, at det er muligt for kunden at få fortrolig rådgivning, som kan føre til konkret 43 (Erhvervs- og byggestyrelsens site for boligejere) 44 Brancheforening for realkreditinstitutter) 45 Penge- og pensionspanelet, initiativer for gældsatte, maj 2011, side 11, forbrugerinformation om finansielle produkter og ydelser (www.pengeogpensionspanelet.dk) 25

27 rådgivning hos Nykredit, hvis kunden ønsker det. Endvidere har Nykredit i år 2010, udviklet let tilgængelig information på deres webside, som på overskuelig vis beskriver forløbet, fra første restance på terminsydelsen og frem til at tvangsauktionen er gennemført. Nykredit introducerede endvidere i år 2010 et forbrugsdiagram, i forbindelse med deres kunders netbank. Forbrugsdiagrammet viser, hvilke posteringer, kundens forbrug fordeler sig over, som eksempelvis dagligvarer og cafe/restaurant, dette er med til at give kunden et overblik over, hvad de bruger deres penge på Vurdering af tiltag I øjeblikket er det kun de ovenstående to realkreditinstitutioner BRF kredit og Nykredit, som har indført tiltag, der er direkte rettet mod, at hjælpe de kunder, der er bagud med at betale terminerne. Specielt BRF kredit har virkelig taget fat om problemet med de mange tvangsauktioner. Ved at oprette et specielt team i virksomheden, der skal tage fat i de kunder, som er fare for en fremtidig tvangsauktion. I år 2010 gennemførte dette team omkring 2000 løsninger for kunder, der var i restance og generelt opnår BRFkredit med dette team, at finde en løsning i 3 ud af 4 tilfælde, 47 hvorfor det også kunne være en ide for realkreditinstitutterne Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit at indfører lignende teams. En undersøgelse lavet af penge og pensionspanelet, omkring gældsattes egne ønsker til rådgivning i svære økonomiske situationer viser, at de gældsatte i situationer, hvor de af den ene eller anden årsag har en reduceret indkomst og dermed en stram økonomi, helst vil være anonyme, hvis de skal have hjælp, enten fordi de frygter for, at tage kontakt med en rådgiver, fordi de dermed bliver tvunget til at se realiteterne i øjnene, eller fordi de mener, at instituttet hellere vil varetage egne interesser frem for den gældsattes. Mange af de personer, som er blevet udspurgt i analysen efterlyser endvidere at realkreditinstitutionerne selv tager ud og hiver fat i de kunder, som er i økonomiske vanskeligheder i fare for ikke at kunne betale terminerne. Her mener de adspurgte, at instituttet bør træde til med en plan, der kan hjælpe de gældsatte med, at kunne betale terminerne før det er for sent. 48 Dette kunne indikere, at det ville være en god ide at gøre ligesom Nykredit og oprette en anonym telefonlinje, hvor folk kan ringe til. Det viser også, at det ville hjælpe mange 46 Penge- og pensionspanelet, initiativer for gældsatte, maj 2011, side 11, forbrugerinformation om finansielle produkter og ydelser (www.pengeogpensionspanelet.dk) 47 Ibid 48 Penge- og pensionspanelet, initiativer for gældsatte, maj 2011 side 33-34, forbrugerinformation om finansielle produkter og ydelser (www.pengeogpensionspanelet.dk) 26

28 mennesker, hvis institutterne, selv tog kontakt til folk, så ville flere måske kunne reddes, før det er for sent. Eksempelvis kunne de beslutte sig for, at tage kontakt til kunderne allerede 1. eller 2. gang terminen ikke overholdes. 6.3 Truslen fra de afdragsfrie lån og rentetilpasningslånene Som det vist i figur 5, så har udviklingen i finansieringsformer og beløbet der er finansieres for, igennem de sidste 10 år været kendetegnet af, at boligkøberne i mindre grad har valgt lån med afdrag og i stedet har optaget lån uden afdrag. Specielt ses det, at især rentetilpasningslån uden afdrag efterhånden udgør en høj andel af det samlede udlån til boligejere. Der ses endvidere, at der igennem de sidste 10 år har været en stigning i det samlede udlån til boligejerne. Dette kunne blandt andet skyldes, at boligpriserne steg kraftigt indtil år 2007, samt at lånene uden afdrag, kombineret med den lave rente, har givet flere mennesker mulighed for, at optage et boliglån. I første kvartal af år 2012 var 69 % af realkreditternes samlede udlån rentetilpasningslån. 49 Figur 6: Boligkøbernes valg af finansiering Kilde: Danmarks Nationalbank, Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares, side 8, Kvartalsoversigt 1. kvartal 2011, Del 2 Denne høje andel flekslån er tankevækkende, i og med, at disse lån udgør en vis risiko for boligejerne, da renten i Danmark i øjeblikket er så usædvanlig lav, at den i fremtiden kun kan gå en vej og det er op. En stigning i renten kan resultere i, at ydelsen på de boliglån, hvor der er optaget flekslån kommer til at stige mærkbart. Beregninger lavet af BRF kredit viser, at hvis man tager udgangspunkt i et hus med en gennemsnitpris på og det er belånt 80 %, altså at man har optaget gæld i realkreditinstituttet for kr. og lånet er et etårigt flekslån til en rente på 1,32 49 Jesper Hvass, Boligejernes lånevaner øger risiko ved rentestigning, 26. april 2012, Politiken: nyhedsavis (http://politiken.dk/tjek/penge/ece /boligejernes-laanevaner-oeger-risiko-ved-rentestigning/) 27

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF

ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF MSC. INTERNATIONAL ECONOMIC CONSULTING FORFATTER: PAUL HJORTSHØJ BUHR VEJLEDER: ANNA PIIL DAMM ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION - EN HEDONISK TILGANG AARHUS UNIVERSITY BUSINESS

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere