Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen"

Transkript

1 Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme

2 Projektansvarlig: Verdo Varme A/S Agerskellet 7, 8920 Randers NV Tlf.: Mail: Kontaktperson: Ingeniør Ebbe Bagge Hansen Tlf.: Mail: Nærværende projektforslag er udarbejdet af Verdo Varme A/S 2

3 Indholdsfortegnelse 1. REDEGØRELSE FOR PROJEKTET INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL SAMMENFATNING OG KONKLUSION INDSTILLING OG DET VIDERE FORLØB REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING BERØRTE PARTER BESKRIVELSE AF VALGTE MODELLØSNINGER Ledningsnet Distributionsområde ANLÆGSUDGIFTER Brugere Udstykker Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET BRUGERØKONOMI SELSKABSØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag: 1. Oversigtskort, ledningstracé, områdeafgrænsning 2. Oversigt, konvertering af eksisterende bygninger 3. Oversigtskort, bebyggelsesplan, lokalplanområde 4. Varmetabsberegning 5. Selskabsøkonomisk beregning 6. Brændsels-, investerings- og driftsudgift 7. Beregning af afgiftsprovenu 8. Emissioner 9. Resultat af samfundsøkonomiske beregninger 3

4 1. Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Verdo Varme A/S har udarbejdet et projektforslag for lokalplan 620, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - Udvidelse af forsyningsområdet med lokalplan 620, boligområde ved Over Hornbæk. (bilag 1). - Konvertering fra naturgas- til fjernvarmeforsyning af enkelte bygninger. (bilag 2). et fremsendes til byrådet i Randers Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning og 12 i samme lov vedrørende beslutning om tilslutningspligt til kollektive forsyningsanlæg. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af lokalplan nr. 620, herunder konvertering af enkelte kommunale ejendomme fra naturgas- til fjernvarmeforsyning, har Verdo Varme A/S udarbejdet et projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. 1.3 Formål et har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af lokalplan 620, sammenlignet med individuel luft/vand -varmepumpe. Samtidig belyses de tilsvarende forhold i forbindelse med konvertering af bygninger på i alt 5 matrikelnumre fra naturgas- til fjernvarmeforsyning. Bygningerne er alle tilhørende Randers Kommune. Verdo Varme A/S har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen - Etablering af forsyningsledning til- samt distributionsledninger i området 4

5 1.4 Sammenfatning og konklusion Verdo Varme A/S ansøger hermed om en samlet godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med lokalplan 620, et boligområde ved Over Hornbæk, samt konvertering af 5 ejendomme fra naturgas- til fjernvarmeforsyning. Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 24. november 2014 (Varmeforsyningsloven), samt Bekendtgørelse nr. 825 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 24. juni 2016 (Projektbekendtgørelsen). et viser samlet en god samfundsøkonomi ved fjernvarmeforsyning af de angivne ejendomme, idet der er beregnet en samfundsøkonomisk gevinst på 2,42 mio. kr. Fjernvarmeprojektet vil udgøre et væsentligt bidrag til Randers Kommunes klimapolitiske målsætninger, idet fjernvarmeforsyningen er baseret på klimavenlige energikilder via anvendelse af biobrændsler. Beregningerne viser her, i forhold til referencerne, en reduceret CO2 udledning på 339 ton pr. år. 1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - et udarbejdes marts - maj 2017, på baggrund af oplysningerne i lokalplan 620, Energistyrelsens Teknologikatalog, vurderinger- og erfaringstal, faktiske oplysninger vedrørende 5 ejendomme samt et skitseprojekt vedrørende ledningstracé. - sendes til godkendelse i Randers Kommune ultimo maj et behandles af byrådet, og under forudsætning af byrådets godkendelse udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter ultimo juni Høringsperioden er 4 uger. - På baggrund af eventuelle indkomne indsigelser behandler byrådet på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. - Når projektforslag er godkendt, vil detailprojektering- og efterfølgende vil anlægsarbejdet blive påbegyndt snarest muligt, af hensyn til de allerede igangværende byggemodninger i området. 5

6 2. Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter forsyningsledning fra eksisterende ledningsnet, distributionsledninger i det angivne område, samt stikledninger. Alle ledninger vil blive udført med twin-rør i ekstra isolering. Da projektforslaget bl.a. omhandler fjernvarmeforsyning i områder, som i dag er udlagt til naturgas, indebærer en godkendelse af projektforslaget, at 5 nærmere angivne bebyggelser overgår til fjernvarme. Dette vurderes at være i overensstemmelse med 6, 7 og 8 i Projektbekendtgørelsen, hvor det er tilladt at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, såfremt samfundsøkonomiske hensyn ikke taler imod, og der betales kompensation til naturgasdistributionsselskabet. De samfundsøkonomiske hensyn taler ikke imod, og for konvertering fra naturgas- til fjernvarmeforsyning af de 5 ejendomme gælder, at konverteringen søges gennemført i overensstemmelse med Projektbekendtgørelsens 7 og 8, hvilket bl.a. medfører, at der betales kompensation til naturgasselskabet jf. Projektbekendtgørelsens 8, stk. 2 og stk. 3. Kompensationen indgår iht. vejledningen til Projektbekendtgørelsen ikke i de samfundsmæssige beregninger. Kort, der viser områdeafgrænsning, herunder skitseprojekt for forsyningsledning, er vedlagt som bilag 1. I de samfundsøkonomiske beregninger er forsyningsledningen fordelt forholdsmæssigt ud fra de respektive energimængder til de to områder. Kort, med angivelse af bebyggelsesplan for lokalplanområdet, er vedlagt som bilag 3. Oversigt vedrørende ejendomme, som konverteres, er vedlagt som bilag Forhold til anden lovgivning Lokalplan nr. 620, udarbejdet af Randers Kommune, er gældende for området. Lokalplanen forudsætter delvis, at ny bebyggelse forventes tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at en forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, også pålægges pligt til at forsyne. Nye ejendomme inden for lokalplanområdet pålægges tilslutningspligt på tidspunktet for ibrugtagningstilladelse. Beslutning om tilslutningspligt meddeles ejeren senest ved udstedelse af byggetilladelse. 6

7 Et tilslutningspålæg forpligter forsyningsselskabet til at anlægge de tekniske anlæg og stikledninger, som er nødvendige for at kunne forsyne de tilslutningspligtige ejendomme, der ønsker fjernvarmeforsyning. Ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, har ikke pligt til at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at aftage fjernvarme. Selvom boligejere ikke ønsker at aftage fjernvarme, skal der betales de faste afgifter og abonnementer, som Verdo Varme A/S har anmeldt til Energitilsynet. Pligten til at betale disse afgifter og abonnementer indtræder samtidig med, at ejendommen tilsluttes eller kunne have været tilsluttet fjernvarmenettet. Forbrugere skal kun betale forbrugsafhængige ydelser i det omfang, ejendommen forsynes med fjernvarme. Randers Kommune foranlediger, at beslutningen om tilslutningspligt tinglyses på ejendommen. Hvis der opføres lavenergibebyggelse, efter reglerne i gældende Bygningsreglement, er kommunen forpligtet til at meddele dispensation fra tilslutningspligten. Projektet vurderes for udbygningen med de nye ledningsanlæg at være omfattet af VVM-bekendtgørelsen, (Bek. nr af 27. december 2013). Projektet anmeldes hermed i hht. VVM-bekendtgørelsens 2. Det vurderes, idet der udelukkende er tale om "ledninger i jord", at der kun skal foretages en screening. 2.3 Berørte parter sområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter følgende matrikelnumre: 6a, del af 7ah, 5an, 5m, 6bk, 10q, 10r, 10s, del af 14f, 14i, 11h, 9i, del af 2k, 5l, 10m, del af 27m, 27n, og 2v, Over Hornbæk By, Hornbæk samt alle parceller, der efter den 27. juni 2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Derudover berøres følgende kommunale ejendomme i forbindelse med konvertering fra naturgas- til fjernvarmeforsyning: - Matr.nr. 10q, Over Hornbæk By, Hornbæk, Overvænget 25A - Matr.nr. 9q, Over Hornbæk By Hornbæk, Overvænget 27 - Matr.nr. 5a, Over Hornbæk By, Hornbæk, Myrdalsvej 1A - Matr.nr. 5f, Over Hornbæk By, Hornbæk, H.C. Andersens Vej 1 - Matr.nr. 6o, Neder Hornbæk By, Hornbæk, Bakkevej Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet 7

8 Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området, og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledninger er dimensioneret for tilslutning af boliger med varmebehov svarende til Bygningsreglement Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet er detailprojekteret. 3. Stikledninger til boligerne er forudsat at være 2 x 18/110 mm Cu. 4. Brugerinstallationerne for fjernvarme skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 70 C og en afkøling på minimum 40 C ved en dimensionerende udetemperatur på -12 C. 5. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 40 C. Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et øget årligt varmebehov på MWh, og at varmeproduktionen øges med MWh pr. år. Der er beregnet et ledningstab på 415 MWh svarende til 15,4 %. (Bilag 4) Dimensionering i øvrigt, sker i henhold til tekniske bestemmelser for Verdo Varme A/S Distributionsområde Der er regnet ud fra Lokalplan 620, illustrationsplan med udstykningsprincip (bilag 3) med 141 beboelser. Ifølge bygningsreglement BR15 gælder for nyopførte boliger, kollegier, hoteller m.m., at bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal højst må være 52,5 kwh/m² pr. år, tillagt kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. For Lavenergihus BR 2020, gælder tilsvarende et samlet maksimalt energibehov på 30,0 kwh/m 2 pr. år, tillagt kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Med baggrund i indsamlede landsdækkende data er, ud fra en nærmere analyse vedrørende boligernes målte energiforbrug, anvendt et årligt fjernvarmebehov på 62 kwh/m 2. Som gennemsnitlig husstørrelse er, ligeledes ud fra erfaringstal, anvendt 160 m 2 for åben/lav- og 100 m² for tæt/lav bebyggelse. Boligers energibehov Beboelse m² Lavenergihus 2015 Energibehov (kwh/år) Dimensioneringsforudsætninger jf (kwh/år) Antal Samlet energibehov (MWh) Samlet effektbehov (kw) Beboelse, tæt lav Beboelse, åben lav Energibehov, samlet

9 For de 5 ejendomme, som konverteres til fjernvarme, er anvendt det faktiske naturgasforbrug, jf. bilag Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagte bilag 1, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledninger. Overslaget er baseret på forsyning fra et eksisterende forsyningsnet. Ledningsanlæggets dimensioner, ledningslængder og meterpriser er baseret på erfaringstal og efterkalkulationer fra sammenlignelige, tidligere udførte projekter Brugere I henhold til Lokalplan 620 består det samlede udstykningsområde af maksimalt 141 huse, åben/lav og tæt/lav, med et boligareal, som her i projektforslaget er sat til henholdsvis 160 m² og 100 m² pr. bolig Investerings- og stikledningsbidrag Tilslutningsbidrag Inkl. stikledning målt fra vejmidte Investeringsog stikledningsbid rag kr. ekskl. moms Investerings- og stikledningsbidrag kr. inkl. moms Beboelsesejendomme, max. 300 m² Max. 25 m For de resterende 5 fjernvarmekonverteringer, sker fjernvarmetilslutningen ligeledes i henhold til gældende leveringsbestemmelser Udstykker I forbindelse med anlægsarbejdet af udstykningen betaler udstykker et byggemodningsbidrag, svarende til de faktiske omkostninger for ledningsarbejdet inden for lokalplansområdet Varmeværket Det er i overslaget forudsat, at alle 141 potentielle boliger, samt de 5 nuværende naturgasforsynede ejendomme, tilsluttes. Verdo Varme A/S afholder alle udgifter til forsynings- distributions- og stikledninger. 9

10 Alle beløbsangivelser er i prisniveau maj 2017 ekskl. moms. Lokalplanområde 620: Stikledninger Forsyningsledning Fordelingsledninger (Byggemodning efter regning) Investerings- og stikledningsbidrag Naturgas/fjernvarmekonvertering: Stikledninger Forsyningsledning Fordelingsledninger (Byggemodning efter regning) Investerings- og stikledningsbidrag Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Samlet anlægsudgift, kr Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt nedenstående aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien. Priserne er i henhold til Verdo Varme A/S s gældende takstblad, 1. januar Priserne er anmeldt til Energitilsynet. De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet. 10

11 Lokalplanområde 620: Priser pr. 1. januar 2017 Kr. Eksklusiv moms Kr. Inklusiv moms Fast afgift for enfamilehuse kr./m² 6,75 8,44 Årlig abonnement pr. fjernvarmemåler 400,00 500,00 Forbrug pris pr. MWh 559,20 699,00 Forudsætninger Størrelse (m 2 ) Årligt forbrug Fjernvarme(kWh) El-varmepumpe (kwh) COP værdi 3,2 Beboelse, tæt lav Beboelse, åben lav Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug. Der vil være afvigelser fra hus til hus, alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. El-pris fra Verdo Randers El-net A/S 1. marts 2017 pr. kwh 1,38 Service varmepumpe, vurderet pr. år 1.875,00 kr. inkl. moms kr. inkl. moms Opvarmningsform Størrelse (m 2 ) Fast udgift (kr.) Forbrugsafgift (kr./enhed) Drift og vedligehold (kr) Årlig udgift (kr.) Fjernvarme, tæt lav Varmepumpe, tæt lav , Fjernvarme, åben lav Varmepumpe, åben lav , Alle priser er inkl. moms Resulterende driftsudgifter til opvarmning 11

12 Investering i en fjernvarmeunit udgør kr inkl. moms og montering. Luft/vand -varmepumpe inkl. installation koster kr. inkl. moms. Naturgas/fjernvarmekonvertering: Tariffer pr. 1. januar 2017 Kr. Eksklusiv moms Kr. Inklusiv moms Fast afgift for enfamilehuse kr./m² 6,75 8,44 Årlig abonnement pr. fjernvarmemåler 400,00 500,00 Forbrug pris pr. MWh 559,20 699,00 Gaspris, HMN Basispris pr. nm³ 6,35 kr. inkl. moms Fast afgift pr. år 375 kr. inkl. moms Resulterende driftsudgifter til opvarmning første år Opvarmningsform Fjernvarme Størrelse (m 2 ) Årligt forbrug (kwh)* Drift og vedligehold (kr) Årlig udgift (kr.) H. C. Andersens Vej Myrdalsvej Bakkevej Overvænget Opvarmningsform Naturgas Størrelse (m 2 ) Årligt forbrug (M3) Drift og vedligehold (kr) Årlig udgift (kr.) H. C. Andersens Vej Myrdalsvej Bakkevej Overvænget Alle priser inkl. moms * Baseret på en virkningsgrad på 95% for gasfyr, H.C. Andersens Vej på aflæsning af energimængde 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 141 boliger samt de 5 konverteringer. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 30 års periode. Den marginale pris for varme er af Verdo Varme A/S opgjort til 334 kr./mwh gældende for

13 Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 5. Som det fremgår, er projektet rentabelt og dermed en økonomisk fordel for alle brugerne tilsluttet Verdo Varme A/S Der vil være et selskabsøkonomisk overskud over 30 år, med en kalkulations rente på 5 %, på kr , som vil komme forbrugerne tilsluttet Verdo Varme A/S til gode. Det er forudsat, at alle 141 beboelser bygges og tages i brug over en periode på 6 år og alle 5 konverteringer foretages i år Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter. Alle priser er ekskl. moms. Der forudsættes en min. levetid for fjernvarmerør på 30 år. Lokalplanområde 620: Fjernvarme Fjernvarme værket Forsynings- / Distributionsledninger Stikledninger Brugerne Samlet pris VVS-arbejde samt komponenter fjernvarme, anslået kr ,- pr. bruger Samlet pris Alle priser er ekskl. moms 13

14 Varmepumper Boligtype Antal Enhedspris Samlet pris Enfamiliehuse (komponenter og VVS-arbejde) Alle priser er ekskl. moms Naturgas/fjernvarmekonvertering: Fjernvarme Fjernvarmeværket H. C. Andersens Vej 1 Myrdalsvej 1 Bakkevej 1 Overvænget Samlet pris Forsynings- / Distributionsledninger Stikledninger Konvertering til fjernvarme - internt anlæg Samlet pris Alle priser er ekskl. moms I de samfundsøkonomiske beregninger er anvendt en kalkulationsrente i henhold til den seneste, af Finansministeriet, udmeldte diskontorente. Brændselspris på biomasse vil maks. udgøre prisen for træflis, men vil typisk være mindre idet der bortskaffes nogle biomasse affaldsprodukter, der er til overs fra industrien. Ved beregning emissionskoefficienter for fjernvarme produceret på biomasse, er der anvendt gennemsnitsværdier for halm og flis til fjernvarmeværker. Som det fremgår af bilagene 6 8, viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger at være en fordel for fjernvarme, som det ligeledes fremgår af følgende skema. Brændsel Drift og vedligehol d Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) LP620 + Kommunale bygn. Fjernvarme Individuel varmepumpe Individuel naturgas Forskel I alt 14

15 Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, Investering, drift- og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov samt ved ændret gaspris. 15

16 4. Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af de opstillede scenarier viser en samfundsøkonomisk fordel på kr ,- ved kollektiv fjernvarmeforsyning frem for de individuelle varmepumper og naturgasfyr. Under selskabsøkonomi i bilag 5 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved tilslutning af 141 boliger i lokalplanområde 620 samt konvertering af 5 ejendomme fra naturgas- til fjernvarmeforsyning. Det beregnede selskabsøkonomiske overskud, over 30 år, udgør kr ,-, hvilket vil komme alle forbrugere tilsluttet Verdo Varme A/S til gode. Ved tilslutning til Verdo Varme A/S er der, ved fuld udbygning efter 5 år, en årlig CO2 reduktion på 339 ton, set i forhold til etablering af varmepumper og fortsat individuel naturgasfyring (bilag 8). Idet el til varmepumper øger det samlede elforbrug, er der tale om øget marginal elproduktion, der fysisk produceres på kul/kondens- eller naturgaskraftvarme. Løsningen med fjernvarme hvor mere end 97 % af varmen produceres med CO2 neutral træflis og biomasse, vil derfor være at foretrække. Konvertering fra individuel naturgasforsyning til individuel fjernvarmeforsyning vil, ud over reduktionen i emissioner, være i overensstemmelse med regeringens målsætning om frigørelse fra fossile brændsler til opvarmningsformål. 16

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger Verdo Varme A/S Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557 iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen november 2015 Projektansvarlig Verdo Varme A/S Agerskellet 7, 8920 Randers NV Kontaktperson: Ingeniør

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej 2 8800 Viborg (sendt til olf@pc.dk) plan@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6 Side 1 af 6 Anmodning om tilslutningspligt på Kongevænget delområde 6 Projekt indsendt af: Side 2 af 6 Projekt for tilslutningspligt af Kongevænget delområde 6. Udgivelsesdato : 06-02-2017 Projekt : Kongevænget

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab

Ringe Fjernvarmeselskab Ringe Fjernvarmeselskab Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde og produktionskapacitet 3. november 2016 Projektansvarlig Ringe Fjernvarmeselskab er ansvarlig for projektet. Ringe Fjernvarmeselskab

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Grønlund, lokalplan 1028 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse Punkt 5. Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse 2015-061872 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at projekt for forsyning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Infomateriale til kommuner

Infomateriale til kommuner Infomateriale til kommuner Disposition Det er tilladt at bruge naturgas Hvad siger nyeste bygningsreglement (BR15)? Afgørelser i Energiklagenævnet Der er naturgas nok Nordsøen Biogas i Danmark Der er bæredygtige

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Brædstupvej og Viborgvej, lokalplan 1088 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Farsø Varmeværk a.m.b.a.

Farsø Varmeværk a.m.b.a. Farsø Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde Idunsvej ved Gormsvej, lokalplan 1038 i Farsø iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. april 2015 Farsø Varmeværk a.m.b.a. 20.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr. 200701 April 2007 200701Projektforslag forside.doc/16042007/mr 0 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Indledning 1

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere