Trafikudviklingen i Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030"

Transkript

1 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Indledning Trafik Vejtrafik Banetrafik Banetrafik gennem Region Hovedstaden Banetrafik over Øresund Kollektiv trafik Bus- og togkilometer Persontrafikarbejdet i den kollektive trafik Trafik- og transportarbejdet i Region Hovedstaden Tures relation til Region Hovedstaden Godstransport Godstransport på vej Godstransport på bane Dato: Notatnr.: Rev: 0 Udarbejdet af: AT, SN, HKH Kontrolleret / godkendt: HKH Filnavn: C:\Users\chrhln\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ W\Trafikstrømme 2010 og 2030 Tetraplan doc Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

2 1 Sammenfatning Her sammenfattes de udviklingstendenser i trafikken i Region Hovedstaden der kan ses for perioden Tal der gælder for perioden angives særskilt. Udvikling i vejtrafikken Det totale vejtrafikarbejde i Region Hovedstaden er ca 10 milliarder køretøjskm og vejtrafikken forventes stige med 9 % hvad angår personkm og 7 % hvad angår køretøjskm. Personbiler står for 86 % af antallet køretøjskm i regionen i 2010 og andelen øger til 88 % i Personbilspendling har en andel af de totale køretøjskm på 31 % og andelen reduceres noget til Erhvervsture i personbil står for 9 % af alle køretøjskm og den andel bibeholdes i Fritidsture har med 4,6 milliarder køretøjskm en andel på 45 % i 2010 og denne øger til 50 % i Fritidsturene øger med 15 % i personkm og 18 % hvad angår køretøjskm. Varebilers andel er 10 % i 2010 og dette mindsker noget til 9 % i Lastbiler står for 4 % andel i 2010 og dette mindsker noget frem til 2030, hvor andelen forventes blive 3 %. Personbilerne står for 90 % af vejtrafikken via Øresundsbroen i 2010 og lastbilernes andel er øgende fra 4,6 % i 2010 til 6,3 % i de første 5 måneder af I alt er vejtrafikken mindskende mellem 2010 og Udvikling i persontransporter på bane Der forventes en passagervækst på 65 % over Øresundsbroen i perioden Mellem 2010 og 2027 forvendes der en vækst i antallet rejser på strækningen København H og Kastrup på 48 %, fra 12,4 til 18,4 millioner rejser. Strækningen Kastrup Øresundsbroen står for en meget større øgning, fra 9,8 til 16,9 millioner rejsende hvilket er et plus på 72 %. Den nye forbindelse København-Ringsted kommer at tage en stor del af den forventede stigning i passagertrafikken. Der forventes at 1,5 millioner rejser bliver foretaget over Femern i 2027, hvor der var 0,3 millioner rejser i I 2027 forventes der at 0,5 mio. rejser er transit gennem Danmark og via Femern. Kollektiv trafik Fra 2010 til 2030 stiger det samlede antal bus- og togkilometer med 8 %, fra 99 til 107 mio. kilometer. Metroen står for en fordobling ud fra kørte kilometer og der er også en kraftig vækst i Metroens trafikarbejde. Busserne står for 69 % af antallet kørte km i Andelen mindsker dog til 61% i Side 2

3 Udvikling i persontrafikarbejde Antallet personkm øger med 8,3 % mellem 2010 og Personbilernes andel af persontransporterne øger fra 12,6 til 13,6 milliarder personkm i perioden, hvilket er 8,6 % op. Personbilerne står for godt 70 % andel. Cyklerne står for 1,1 milliarder personkm og øger til 1,3 milliarder og det betyder en øgning med 14 %. Det betyder at cyklerne bibeholder andelen på 7 %. Den kollektive trafik øger fra 3,9 personkm i 2010 til 4,1 milliarder og det betyder en øgning med næsten 6 %. Den kollektive trafik står for 22 % i 2010 og dette mindsker til 21 % i Dette betyder at der ikke kommer at ske en nævneværdig forandring mellem de forskellige transportmåder. Banegods Hvis de nuværende udviklingstendenser fortsætter, kan banegodsvolumen stige med over 80 % i perioden fra 2010 til For transittrafikken, som står for den dominerende del, forventes 5,2 % årlig vækst i årene frem til Femer forbindelsens åbning. Derefter forventes en samlet vækst på 31 % fra åbningen og til 2027, hvor dobbeltsporet i Tyskland er udbygget. Øresundsbroen kapacitet øger fra 38 daglige godstog (totalt i begge retninger) i 2011 til 84 godstog i 2027, en kapacitetsvækst på 121 %. Side 3

4 2 Indledning Dette notat samler op på trafikken i og gennem Region Hovedstaden for år 2010 og derudover er der lavet scenarier for udviklingen til Notatet bygger på diverse kilder og modeller. Dels er den danske OTM-model brugt og dels er den europæiske model TRANS-TOOLS brugt. OTM - Ørestadstrafikmodellen En stor del af modelberegningerne er gennemført med trafikmodellen OTM 5.4, der bygger på følgende forudsætninger: Infrastrukturudbygning på niveau med allerede besluttede projekter. Befolkningstal i følge Danmarks Statistiks Befolkningsfremskrivning TRANS-TOOLS Vi har brugt det samme scenario som blev udviklet i Baltic Transport Outlook 2030 (BTO2030), et flagskib projekt inden for EU s Østersøstrategi, hvor TRANS-TOOLS modellen blev brugt og dette gælder for hele Østersøregionen. Det bygger på følgende forudsætninger i perioden 2010 til 2030: Infrastrukturudviklingen bygger på de nationale planer i de respektive lande der var besluttet i marts måned Befolkningsudviklingen mindsker med 4 % i perioden for hele Østersøregionen, hvor de sydlige og østre dele har den største mindskning. Beskæftigelsen mindsker med 13 % grundet mindre befolkning og aldrende befolkningsstruktur. Antallet biler per husholdning forventes stige med 28 % i perioden. Den økonomiske vækst (BNP) forventes stige med 63 %. Prisen på brændstof, olieprisen forventes stige med 45 % til et niveau på 124 USD/fad. Transportomkostningerne forventes også stige: o Privatbiler +20 % o Jernbane billetter 0 % o Fly billetter -15 % o Lastbiler +4 % o Jernbanegods 0 % o Søtransport +18 % Side 4

5 3 Trafik 3.1 Vejtrafik Udviklingen i vejtrafikken er vist i Tabel 1. Trafikken er opdelt på person- og vare- /lastbiltrafikken. Personbiltrafikken er opgjort på turformålene pendling (boligarbejdsstedsrejser), erhvervsture og fritidsture. Desuden er det opgjort som person- og køretøjskilometer, idet der tages hensyn til, at det gennemsnitlige antal personer per bil generelt er forskelligt for de enkelte turformål. Tabel 1 Årligt person- og biltrafikarbejde på vejnettet i Region Hovedstaden (Kilde: OTM) Køretøjstype/turformål Personkm Køretøjskm Køretøjskm % Mio. kørte km per år Personbiler i alt % 88% Pendling % 29% Erhvervsture % 9% Fritidsture % 50% Varebiler % 9% Lastbiler % 3% I alt køretøjstrafik I perioden vokser det årlige persontrafikarbejde på vejnettet i Region Hovedstaden med 9%, fra 12,6 til 13,6 mia. Til sammenligning stiger køretøjskilometerne med 7%, fra 10,1 til 10,8 mia. køretøjskilometer. Figur 1 Personkilometer i personbil i Region Hovedstaden, fordelt på formål (Kilde: OTM) Personbilerne udfører i % af køretøjskilometerne, en stigning på 2% i forhold til Vare- og lastbilernes andel falder begge med 1% i samme periode, så deres sam- Side 5

6 lede andel udgør 12% i Det svarer til at personbilerne i 2030 kører 9,5 mia. køretøjskilometer, mens tallene for varebiler og lastbiler er henholdsvis 970 mio. og 350 mio. For personbiler udgør fritidsture størstedelen af køretøjskilometerne med 45% i 2010 og pendling udgør 31%. Frem til 2030 stiger fritidsturenes andel til 50%, mens pendlingsturenes andel falder. I perioden ligger erhvervsturenes andel stabilt på 9% Figur 2 Køretøjskilometer i personbil i Region Hovedstaden, fordelt på transportmiddel Udviklingen i vejtrafikken på Øresundsbroen er vist i Tabel 2 Tabel 2 Vejtrafik på Øresundsbroen Vejtrafik Øresundsbroen År 2010 Andel 2011 Andel 2012 Andel 2013 jan maj Andel Motorcykler % % % % Biler % % % % Varebiler % % % % Busser % % % % Lastbiler % % % % I alt % % % % Personbilerne dominerer klart vejtrafikken på broen med over 90% af trafikken og lastbiler står kun for 5-6%. Det er dog værd at bemærke at lastbiltrafikken øger støt fra 4,6% i 2010 til 6,3% i de første 5 måneder af 2013, imens biltrafikken falder, og også den totale trafik falder. 3.2 Banetrafik Banetrafik gennem Region Hovedstaden Nedenstående figurer viser udviklingen i passagertransport på bane. Side 6

7 Figur 3 Passagertransport på bane gennem Region Hovedstaden 2010 (Kilde: TRANS-TOOLS) Figur 4 Passagertransport på bane gennem Region Hovedstaden 2030 (Kilde: TRANS-TOOLS) Som der kan ses ud af ovenstående kort, så forventes store stigninger i passagertrafikken på bane. Den nye forbindelse København-Ringsted står for en meget stor andel af trafikken i Derved aflastes forbindelsen via Roskilde, der også bruges for godstog. Side 7

8 3.2.2 Banetrafik over Øresund Udviklingen i banetrafik frem mod 2027 er vist i Tabel 3 og Figur 5. Tallene er hentet i Trafikplan for den statslige jernbane Tabel 3 Udvikling i antal banepassagerer på strækninger, 2010 og 2027 (mio.) Banestrækninger: (Mio. rejser) Nationalt Vækst København H - Kastrup 12,4 18,4 +48% Kastrup Øresundsbroen 9,8 16,9 +72% Helsingør Nivå 6 7,1 +18% Nivå Østerport 9,1 10,8 +19% Over grænser Øresundsbroen 9,8 16,9 +72% Helsingør - Helsingborg 0,8 0,8 0% Øresund i alt 10,7 17,7 +65% Femern Bælt 0,3 1,5 +400% Frem mod 2027 er der en vækst på 65% i antallet af banepassagerer over Øresund, denne vækst er koncentreret på Øresundsbroen og der er ingen vækst på HH forbindelsen. Ud af trafikken på Øresund regner man med at 0,5 mio. rejser er transit Femern og 0,2 mio. er Bornholm rejser i Figur 5 Udvikling i antal banepassagerer på strækninger, 2010 og 2027 (mio.) Banetrafikken over Femern Bælt forventes at vokse fra 0,3 mio. til 1,5 mio. passagerer pr år frem mod 2027 og deraf vil 1 mio. af rejserne være til og fra Østdanmark. Banerejser i transit mellem Tyskland og Sverige, via Femern, forventes at ligge på knap 0,5 mio. rejser i Side 8

9 3.3 Kollektiv trafik Bus- og togkilometer I et klimaperspektiv er det relevant at se på antallet af kørte bus- og togkilometer i regionen. I Tabel 4 vises dette for de enkelte kollektive transportmidler. Tabel 4 Antal mio. kørte bus- og togkilometer i Region Hovedstaden per år, 2010 og 2030 Kollektivt transportmiddel Ændring Busser 68,2 65,8-4% S-tog 14,4 14,9 +4% Re- og IC-tog 9,1 11,0 +21% Metro 4,8 9,4 +97% Lokalbaner 2,8 2,9 +4% Letbaner 0,0 3,1 - I alt 99,2 107,0 +8% Fra 2010 til 2030 stiger det samlede antal bus- og togkilometer med 8%, fra 99 til 107 mio. kilometer. Figur 6 Bus- og togkilometer i Region Hovedstaden, fordelt på transportmiddel Det er busserne der kører langt størstedelen af disse kilometer, men antallet af kørte kilometer falder med næsten 3 mio. og andelen af de samlede kørte kilometer falder i perioden fra 69% til 61%. Det er primært metroen der løfter væksten i kørte kilometer, men også Letbane og Regional- og Intercitytog har stor vækst i perioden. Figur 7 Fordeling af Bus- og togkilometer på transportmidler Side 9

10 3.3.2 Persontrafikarbejdet i den kollektive trafik I Tabel 5 vises persontrafikarbejdet i den kollektive trafik, opgjort på de enkelte kollektive transportmidler, turformål og delområder. Tabel 5 Persontrafikarbejdet i den kollektive trafik i Region Hovedstaden 2010 og 2030 Kollektivt transport Mio. passagerkm per år middel Pendling Erhv. ture Fritidsture I alt I alt pct Busser % 16% S-tog % 31% Re- og ICtog % 34% Metro % 15% Lokalbane r % 2% Letbaner % 2% I alt % 100% Imellem 2010 og 2030 stiger det samlede persontrafikarbejde fra 3,9 til 4,1 mia. passagerkilometer, en vækst på 6%. Denne vækst dækker over en stor vækst på 360 mio. passagerkilometer med metroen, koblet med relativ store fald for busser på 145 mio. og 65 mio. på S-tog. Derudover kommer letbanen ind med en andel på 2% i 2030, svarende til omkring 75 mio. passagerkilometer. Side 10

11 Figur 8 Persontrafikarbejde med kollektiv trafik i Region Hovedstaden, opdelt på formål Pendlingen har den største andel af passagerkilometerne, sammenlignet med erhvervsog fritidsture, men antallet falder svagt med 2% i perioden. Omvendt er der stor stigning i passagerkilometer for fritidsturene, der stiger med 12%. Erhvervsturene stiger også kraftigt, men deres andel i passagertrafikarbejdet er kun omkring 6%. På tværs af de tre typer ture er metroen det kollektive transportmiddel med den største vækst i passagertrafikarbejde, den er på % i perioden. Samtidig har busserne det største fald, med 12-22%. Figur 9 Persontrafikarbejde med kollektiv trafik i Region Hovedstaden, fordelt på formål Samlet set har Regional- og Intercitytog den største andel af passagerkilometerne med ca. 35% i hele perioden, mens S-tog falder fra 34% til 31% frem til Busser har største fald i andel med 21% til 16% og metroen oplever den største stigning med vækst fra 7% til 15% i perioden. Side 11

12 På tværs af turformålene er transportmiddelfordelingen mere eller mindre den samme når det gælder pendling og fritidsture, mens Erhvervsturene har en større andel af ture med Regional- og Intercitytog og en mindre andel med både bus og S-tog. Tabel 6 Pendling - passagertrafikarbejde i den kollektive trafik i Region Hovedstaden 2010 og 2030 Pendling Mio. passagerkm per år Ændring Busser % S-tog % Re- og IC-tog % Metro % Lokalbaner % Letbaner I alt % Passagertrafikarbejdet ved pendlingen falder med 2% i perioden og det er fordelt med store fald på lokalbaner og busser, samt mindre fald på S-tog og Regional-og Intercitytog. Samtidigt stiger metroen og letbaner kraftigt. Tabel 7 Fritidsture - passagertrafikarbejde i den kollektive trafik i Region Hovedstaden 2010 og 2030 Fritidsture Mio. passagerkm per år Ændring Busser % S-tog % Re- og IC-tog % Metro % Lokalbaner % Letbaner I alt % Passagertrafikarbejdet for fritidsture stiger med 12% i perioden, men ellers ligner udviklingen i fordelingen af passagertrafikarbejdet billedet fra pendlingen. Tabel 8 Erhvervsture - passagertrafikarbejde i den kollektive trafik i Region Hovedstaden 2010 og 2030 Erhvervsture Mio. passagerkm per år Ændring Busser % S-tog % Re- og IC-tog % Metro % Lokalbaner % Letbaner I alt % Side 12

13 Erhvervsrejsernes passagertrafikarbejde stiger med 26% i perioden, det sker på baggrunden af væsentlig stigning i metroens passagertrafikarbejde på 137% og store stigninger for S-tog og Regional-og Intercitytog på hhv. 10% og 20%. Side 13

14 4 Trafik- og transportarbejdet i Region Hovedstaden Persontrafikarbejde Udviklingen i persontrafikarbejdet mellem 2010 og 2030, fordelt på biltrafik, cykeltrafik og kollektiv trafik i Region Hovedstaden, fremgår af Tabel 9. Tabel 9 Årlig persontransport i Region Hovedstaden i mio. personkilometer Transportmiddel Ændring Personbil ,6% Cykel ,0% Kollektiv trafik ,7% I alt ,3% Procentuel fordeling Ændring Personbil 71% 72% +0,2% Cykel 7% 7% +0,3% Kollektiv trafik 22% 21% -0,5% I alt 100% 100% - I perioden stiger det samlede årlige persontrafikarbejde med 8%, fra 17,6 til 19 mia. Det er personbilen der udfører langt størstedelen af persontrafikarbejdet og samtidigt står for hovedparten af væksten, med en vækst på over 1 mia. ture, men cykel og kollektiv har en samlet vækst på 380 mio. ture. Figur 10 Persontrafikarbejde i Region Hovedstaden fordelt på transportmiddel (mio. personkilometer) Der er ingen nævneværdig forandring i modalsplittet mellem transportmidlerne mellem 2010 og Modalsplit er fordelingen mellem de forskellige transportmåder. Side 14

15 Figur 11 Transportmidlernes andele at persontrafikarbejdet i Region Hovedstaden Tures relation til Region Hovedstaden For at kunne vurdere omfanget af den interne persontrafik i regionen i forhold til den trafik, der krydser regionsgrænsen (herunder transittrafikken) er fordelingen af antallet af ture opgjort på basis af trafikmodelberegningen med OTM. Den opgjorte geografiske fordeling af personturene med henholdsvis bil, kollektive trafik og cykel, i relation til Region Hovedstaden fremgår af Tabel 10, Figur 12 og Figur 13 Tabel 10 Turenes relation til Region Hovedstaden - antal pr hverdag (1000) Turrelation Antal tusind ture per hverdag Personbil Koll. trafik Cykel Ændring Ændring Ændring Interne ture i Region H % % % Ture ind/ud af Region H % % % Transitture Region H % % 0 0 I alt % % % Personbil Koll. trafik Cykel Ændring Ændring Ændring Interne ture i Region H 86% 86% -0,4% 84% 80% -3,5% 99% 99% 0,2% Ture ind/ud af Region H 13% 14% 0,3% 16% 19% 2,4% 1% 1% -0,2% Transitture Region H 0% 0% 0,0% 0% 1% 1,1% 0% 0% 0,0% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antallet af ture stiger i perioden fra ca. 5,1 mio. til 5,8 mio., svarende til en stigning på 14%. På tværs af transportmidlerne ligger over 80% af væksten ( ture) i interne ture, mod 17% i ture ind og ud af Region Hovedstaden og godt 2% i transitture. Side 15

16 Figur 12 Turrelationer i Region Hovedstaden, ture pr hverdag (1000) Personturene med bil stiger i perioden med 13%, svarende til ture og for kollektive personture er væksten på 18%, svarende til ture. For begge er det i de interne ture i Region Hovedstaden den største vækst sker. Væksten i personture på cykel er på 14%, svarende til ture og der er kun vækst i de interne ture i Region H. Figur 13 Turrelationer i Region Hovedstaden, andele af ture fordelt på transportmidler De tre typer tures andele er generelt stabil i perioden, dog er der i de kollektive ture et mindre fald i de interne tures andel, som primært overflyttes til ture ind og ud af Region H. For både bil og kollektiv trafik er andelen af interne ture omkring 80-85%, mens den for cykel er 99%. Turene ind og ud af Region Hovedstaden udgør lige under 15% for biler og op mod 20% for kollektiv trafik. Desuden udgør transitturene under 1 procent af det samlede antal ture for de enkelte transportmidler. Side 16

17 5 Godstransport 5.1 Godstransport på vej Godstransporten på vej gennem Region Hovedstaden i hhv og 2030 er vist i Figur 14 og Figur 15. Figur 14 Godstransport på vej gennem Region Hovedstaden 2010 (Kilde: TRANS- TOOLS) Godstransporten med lastbil går i 2010 primært over HH-forbindelsen og via Motorring 3 og Køge Bugt Motorvejen mod Rødby Havn og vejgodsandelen på Øresundsbroen er meget lille relativt. De største mængder vejgods transporteres i motorvejskorridorerne Motorring 3 og Køge Bugt motorvejen. Side 17

18 Figur 15 Godstransport på vej gennem Region Hovedstaden 2030 (Kilde: TRANS- TOOLS) I 2030 er billedet overordnet det samme, hovedkorridoren for vejgods er mellem HHforbindelsen og Rødby Havn. Derudover er godsmængderene vokset generelt, men der er særlig storvækst i HH-Rødby korridoren. 5.2 Godstransport på bane Hvis de nuværende udviklingstendenser fortsætter, kan banegodsvolumen stige med over 80% i perioden fra 2010 til For transittrafikken, som står for den dominerende del, forventes 5,2% årlig vækst i årene frem til Femer forbindelsens åbning. Derefter forventes en samlet vækst på 31% fra åbningen og til 2027, hvor dobbeltsporet er udbygget i Tyskland. Godstransporten på bane gennem Region Hovedstaden i hhv og 2030 er vist i Figur 16 og Figur Trafikplan for den statslige jernbane Side 18

19 Figur 16 Godstransport på bane gennem Region Hovedstaden 2010 (Kilde: TRANS- TOOLS) I 2010 går næsten alt gods på bane via Storebælt til grænsen ved Padborg. i 2030 forventes det at størstedelen af banegodset skifter til Femern Bælt. Samtidig er der en væsentlig vækst i godsmængderne på bane gennem Region Hovedstaden, mellem 2010 og Side 19

20 Figur 17 Godstransport på bane gennem Region Hovedstaden 2030 (Kilde: TRANS- TOOLS) Kapacitet godstog Kystbanen har maks. 1 dagligt godstog fra nu og frem til Øresundsbroen kapacitet øger fra 38 godstog daglig i 2011 (total for begge retninger) til 84 godstog i 2027, en vækst på 121%. I tons ville dette betyde en øgning fra ca. 7 mio. tons til 18 mio. tons og den allerstørste del er transittrafik via Femern. Transittrafikken var 5,985 mio. tons i 2010 og steg til 6,956 tons i 2011, svarende til en vækst på 16%. Det resterende er international kørsel til og fra Danmark. Transportarbejdet i transittrafikken var 1,9 milliarder tonkm i 2011 og 2,2 i 2012 (+18%), hvilket betyder at togene havde mere gods. Side 20

Punkt nr. 13 - Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Bilag 1 - Side 1 af 19

Punkt nr. 13 - Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Bilag 1 - Side 1 af 19 2010 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2030 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Punkt nr. 13 - Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Bilag 1 - Side 1 af

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger - bilag 1

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger - bilag 1 Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger - bilag 1... Bilag Beregningsresultater for scenariet Kommunegrænse variant 3 Dette bilag omfatter en række beregningsresultater fra en trafikmodelberegning

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends

Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends På vej mod en fossilfri transportsektor Workshop, 22. november 213 Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk Overordnede trends

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. 29. oktober 212 21-3373 Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis

Læs mere

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger Vejdirektoratet Trafikberegninger stunnel Trafikale konsekvensberegninger... 1 Indledning Dette notat beskriver og dokumenterer resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger for en række scenarier

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for fællesscenarier 2025

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for fællesscenarier 2025 Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for fællesscenarier 2025... 1 Indledning Dette notat indeholder en præsentation af en række beregningsresultater for de gennemførte trafikmodelberegninger

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi

Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi September 2013 Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi September 2013 Dato: 23.09.2013 Notatnr.: 1100931013

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Transport DTU 16. august 2017/nipi

Transport DTU 16. august 2017/nipi Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 473 Offentligt MEMO Til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Vedr Bidrag til spørgsmål 473 Fra Transport DTU 16.

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Trængselsafgifter i Hovedstaden - Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Dato:

Læs mere

BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER

BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER JUNI 213 TRANSPORTMINISTERIET BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk JUNI 213 TRANSPORTMINISTERIET

Læs mere

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende.

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 13. juni 2012 2012-732 Udfordringer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018

Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018 Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD PADBORG FDE Center Padborg Lyren 1 6330 Padborg ITD KØBENHAVN

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Data om international lastbiltrafik i Danmark

Data om international lastbiltrafik i Danmark Data om international lastbiltrafik i Danmark August 06 Lars Dagnæs Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 1 16. Maj 2018 Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 2 Udgangspunktet Hvor står vi med dagens udfordringer med hensyn til trængsel, kapacitet og rejsetid i hovedstadsområdet?

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, første kvartal 215 I nyhedsbrevet er samlet 12 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

VURDERING AF TRAFIKSTRØMME OG CO 2 -UDSLIP ÅR 2030 NOTAT (3. UDGAVE 12. JUNI 2013)

VURDERING AF TRAFIKSTRØMME OG CO 2 -UDSLIP ÅR 2030 NOTAT (3. UDGAVE 12. JUNI 2013) REGION HOVEDSTADEN VURDERING AF TRAFIKSTRØMME OG CO 2 -UDSLIP ÅR 2030 NOTAT (3. UDGAVE 12. JUNI 2013) Adresse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby INDHOLD 1 Formål og hovedresultater 2 2 Baggrund

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

TRANSPORTENS KLIMAEFFEKT HØJE-TAASTRUP GOING GREEN INDHOLD. 1 Notatet omfatter 2

TRANSPORTENS KLIMAEFFEKT HØJE-TAASTRUP GOING GREEN INDHOLD. 1 Notatet omfatter 2 TRANSPORTENS KLIMAEFFEKT TEKNISK NOTAT 1 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TRANSPORTENS KLIMAEFFEKT HØJE-TAASTRUP GOING GREEN TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Notatet omfatter 2 2 Datakilder til kortlægning af transporten

Læs mere

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December 2007 1 1. Resume Biltrafikken er

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden Center for Regional Udvikling Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden Møde i miljø- og trafikudvalget 1. november 2016 En stærk international infrastruktur

Læs mere

EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN

EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN Per Homann Jespersen, Lektor, trafikplanlægning og trafikpolitik, Roskilde Universitet Trafikdage, 26.8.2013 Spørgsmål 1. Hvad siger

Læs mere

Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden er blevet enige om et nyt samlet trafikoplæg, der viser vejen til fremtidens vækst for hele Danmark

Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden er blevet enige om et nyt samlet trafikoplæg, der viser vejen til fremtidens vækst for hele Danmark Opgang Afsnit Linda Bang Jessen Telefon 2678 2858 Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato: 12. september 2011 Hovedstadsregionen skal være Danmarks vækstlokomotiv Fornyet

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Indhold Forord 3 Resumé 4 Indledning 7 Persontrafikken over Storebælt 8 Personbilerne på Storebæltsforbindelsen 10 Alternativerne til Storebæltsforbindelsen 12

Læs mere

Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen, Ute Stemmann og Jakob Høj

Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen, Ute Stemmann og Jakob Høj 1 27. August 2018 Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen, Ute Stemmann og Jakob Høj Udgangspunktet Region Hovedstadens trafik- og mobilitetsplan 2 3 Arbejdsspørgsmål

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Notat. Transportvaner for Odense 2018

Notat. Transportvaner for Odense 2018 Notat Transportvaner for Odense 2018 DTU foretager hvert år de nationale transportvaneundersøgelser (TU), der kortlægger danskernes transportvaner efter et meget præcist system. Oplysningerne indhentes

Læs mere

Regionsstruktur á la Hovedstaden i Uffe Kousgaard. Afd. for systemanalyse. Danmarks Miljøundersøgelser

Regionsstruktur á la Hovedstaden i Uffe Kousgaard. Afd. for systemanalyse. Danmarks Miljøundersøgelser Regionsstruktur á la Hovedstaden i 1960 Uffe Kousgaard Afd. for systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 357 Regionsstruktur á la Hovedstaden i 1960 Indledning Et

Læs mere

Notat. TU data. Hvis antallet og dermed andelen af ture med et transportmiddel er lavt, er usikkerheden høj. Bil/MC

Notat. TU data. Hvis antallet og dermed andelen af ture med et transportmiddel er lavt, er usikkerheden høj. Bil/MC Notat TU data DTU foretager hvert år de nationale transportvaneundersøgelser (TU), der kortlægger danskernes transportvaner efter et meget præcist system. Oplysningerne indhentes som interviews. Kun i

Læs mere

1 Baggrund og formål

1 Baggrund og formål Paper Emne: Personer pr. bil Til: Trafikdage 2003 Fra: Allan Christensen, Vejdirektoratet Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 26. juni 2003 1 Baggrund og formål Oplysninger om bilernes belægningsgrader

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Notat om trafikudvikling til URS.

Notat om trafikudvikling til URS. 6. oktober 2008 /Lad Notat om trafikudvikling til URS. Baggrund Udviklingsråd Sønderjylland, URS, har anmodet Lars Dagnæs, FORCE Technology, om belysning af følgende to spørgsmål: 1. Den regionale fordeling

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Landstrafikmodellens struktur

Landstrafikmodellens struktur Landstrafikmodellens struktur Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Indeni Landstrafikmodellen Efterspørgsel, person Efterspørgsel, gods Forudsætninger Langsigtet efterspørgsel Lokalisering

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere