1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2"

Transkript

1 Intern Service BF/HBL Telefon: UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje Formuepleje - likviditetsstyring... 3 Målsætning... 3 Redskaber i formueplejen... 3 Porteføljemanagement... 4 Beslutningskompetence... 4 Øvrige forhold Gældspleje - finansieringsomkostninger... 5 Målsætning... 5 Fast og variabel rente... 5 Konverterbarhed...Error! Bookmark not defined. Løbetider... 5 Valuta... 5 Finansielle instrumenter... 5 Modpartsrisiko...Error! Bookmark not defined. Metoder ved omlægning af lån... 6 Samlet risikoprofil... 6 Rådgivning... 7 Beslutningskompetence Leasing... 8 Målsætning... 8 Finansiel og operation leasing... 8 Leasing af driftsmidler og anlægsaktiver... 8 Beslutningskompetence... 8 Retningslinjer for indgåelse af leasingaftaler... 9 Bilag A. Forklaring til finansielle instrumenter Side 1 af 10

2 1. Formål Formålet med denne finansielle politik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af kommunens formue og langfristede gæld under hensyntagen til de finansielle risici, som Vejen Kommune er villig til at påtage sig. I tillæg hertil fastlægges retningslinjer for brug af leasing som finansieringsredskab. Den finansielle politik skal sikre, at kommunen til enhver tid har overblik over de risici, der er forbundet med formue- og gældsplejen, dvs. eventuel likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko og kreditrisiko. Vejen Kommunes finansielle politik er et arbejdsredskab for administrationen til brug for den løbende styring af kommunens aktiver og passiver. Derfor indeholder politikken de bemyndigelser, som Vejen Byråd med politikkens godkendelse giver til direktion og administration. Politikken bliver løbende revurderet i lyset af udviklingen i de finansielle markeder og kommunens vurdering af finansielle risici. Den finansielle politik skal dog som minimum forelægges økonomiudvalg og byråd inden udgangen af 1. år i hver byrådsperiode. Overordnet målsætning for formue- og gældspleje Vejen Kommunes mål er, at forholdet mellem afkast og risiko vedrørende likviditetsplacering optimeres, og at finansieringsomkostningerne minimeres, inden for rammerne af denne politik. Side 2 af 10

3 2. Formuepleje - likviditetsstyring Der er to forskellige niveauer for likviditetsstyring. Det ene niveau handler om at sikre, at kommunens likviditet rækker til gennemførelsen af driftsbudgettet og anlægsinvesteringer. I forhold til sidstnævnte er tilvejebringelse af lånefinansiering en væsentlig opgave, jf. nedenfor. Det andet niveau er af mere løbende og operationel karakter, hvor kommunen med udgangspunkt i den aktuelle likviditet arbejder på at optimere afkastet på en positiv likviditet/kassebeholdning eller arbejder på at minimere omkostningen forbundet med en negativ likviditet. Målsætning Målet er, at overskydende likvide aktiver placeres på en sådan måde, at det forventede afkast bliver størst muligt inden for det accepterede risikoniveau. Redskaber i formueplejen I henhold til lov om kommunernes styrelse kan overskydende likviditet indsættes i et pengeinstitut eller placeres i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, som fondes midler kan anbringes i. Der gælder følgende grænser for Vejen Kommunes anbringelse af overskydende likviditet: Type Aftaleindskud samt danske stats- og realkreditobligationer Erhvervsobligationer og obligationer fra højrentelande via investeringsbeviser i alt Aktier via investeringsbeviser Grænse Mindst 75 pct. Højst 25 pct. Højst 10 pct. Aftaleindskud kan kun placeres hos finansielle institutter, der er defineret som systemiske institutter i medfør af lov om finansiel virksomhed. Side 3 af 10

4 Porteføljemanagement Vejen Kommune indgår aftale med en eller flere forvaltere om forvaltning af kommunens overskudslikviditet såkaldte porteføljemanagementaftaler (PM-aftaler). PM-aftalerne indebærer, at den/de valgte porteføljemanagers får fuldmagt til at forvalte et bestemt beløb for en nærmere defineret periode og inden for den investeringsramme, der fastlægges med denne politik. Ved investering i selskaber (aktier/erhvervsobligationer) via investeringsbeviser stilles der krav om, at disse lever op til FN s principper vedrørende ansvarlige investeringer (UNPRI) og ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som disse bl.a. er formuleret af FN i UN Global Compact. Det indebærer, at porteføljemanageren skal sikre, at der foretages screeninger af investeringer i aktier og virksomhedsobligationer med henblik på at identificere selskaber, som ikke overholder de opstillede normer. Afkastet på porteføljen holdes op mod et benchmark sammensat af 75 pct. danske obligationer og 25 pct. europæiske obligationer. Samtidig sammenlignes porteføljeafkastet med forrentningen på kommunens kassekredit (indlånsforrentningen eller udlånsforretningen ved træk på kassekreditten). Beslutningskompetence Direktøren med ansvar for økonomi, eller i dennes fravær et andet direktionsmedlem, bemyndiges til at placere overskudslikviditet i henhold til ovennævnte regler samt til at indgå PM-aftaler. Øvrige forhold Den gode likviditetsstyring fordrer, at pengestrømmene er optimeret. Derfor skal udsendelse af regninger være optimeret og refusioner hjemtages rettidigt, ligesom terminer for opkrævning af brugerbetaling kan vurderes. Side 4 af 10

5 3. Gældspleje - finansieringsomkostninger Det er Økonomi- og indenrigsministeriet der i henhold til lov om kommunernes styrelse fastsætter de nærmere regler for kommunernes låntagning m.v. I lånebekendtgørelsen fastlægges de juridiske rammer for den kommunale låntagning. Den kommunale låntagning forstås bredt, idet der udover regler for almindelig lånoptagelse også er fastsat regler for kommunal garantistillelse for lån samt regler for leje- og leasingaftaler vedrørende anlægsaktiver. Kommunerne har kun begrænset adgang til at optage lån. Der kan således kun optages lån til formål/områder, der fremgår eksplicit af bekendtgørelsen (brugerfinansierede områder, energibesparende foranstaltninger m.v.), eller til formål, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet dispensation. I henhold til Vejen Kommunes økonomiske politik, optages der lån til konkrete anlægsprojekter, såfremt der er låneramme hertil. Som udgangspunkt udnyttes den årlige låneramme fuldt ud. I den økonomiske politik er det dog også fastsat, at kommunens samlede langfristede gæld ekskl. ældreboliger ikke må overstige landsgennemsnittet pr. indbygger. Målsætning Målet er, at finansieringsomkostningerne minimeres inden for den accepterede risikoprofil. Fast og variabel rente Kommunen har mulighed for at optage og omlægge til såvel fast som variabelt forrentede lån. Variabelt forrentede lån må højst udgøre 60 pct. af den samlede låneportefølje. De variabelt forrentede lån må desuden højst udgøre den gennemsnitlige løbende likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Løbetider Løbetider fastlægges i hvert konkret tilfælde af byrådet på grundlag af en vurdering af kommunens langvarige økonomiske situation og efter en vurdering af det lånefinansierede aktivs levetid. Afdragsprofilen fastlægges ud fra samme principper. Valuta Som udgangspunkt optages lån i DKK. Lånebekendtgørelsen giver mulighed for også at optage lån i euro. Såfremt der overvejes optaget eller omlagt lån i euro, skal det forelægges og godkendes i økonomiudvalget og byrådet. Finansielle instrumenter Kommunen kan i henhold til lånebekendtgørelsen anvende en række forskellige finansielle instrumenter i relation til den direkte betalingsforpligtelse i forbindelse med gæld. Vejen kommune anvender kun SWAP-aftaler, og kun SWAP-aftaler der indgås med Kommunekredit. Side 5 af 10

6 Metoder ved omlægning af lån Lån kan omlægges på følgende måder: Det gamle lån indfries og der optages et nyt lån Der udfærdiges en allonge til det eksisterende gældsbrev Der indgås en swap. Valg af metode afhænger af, hvilken lånetype der skal omlægges (konverteringsmulighed m.v.). Desuden vurderes det, hvad der administrativt er mest hensigtsmæssigt i den givne situation. Samlet risikoprofil Den samlede risikoprofil kan sammenfattes således: Lån i euro Skal godkendes i økonomiudvalg/byråd. Lån med variabel rente Må højst udgøre 60 pct. af den samlede portefølje. Må ikke overstige den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Finansielle instrumenter Konverterbare obligationer Fastforrentede aftalelån Variabelt forrentede lån Rente- og valutaswaps Garantistillelse I henhold til lov om kommunernes styrelse og lånebekendtgørelsen kan kommunen i visse tilfælde stille garanti for andres lån. Beslutning om at stille garanti kan alene træffes af Byrådet. Garanti kan kun meddeles til formål der opfylder lånebekendtgørelsen. Det er en betingelse, at lånet optages i en kreditforening eller et pengeinstitut. Den maksimale løbetid er reguleret i lånebekendtgørelsen. Lånet kan ikke optages som afdragsfrit lån. Der foretages altid en individuel, konkret vurdering ud fra ansøgers økonomiske forhold m.v. Det er en forudsætning, at der søges, inden udgifter afholdes. Hvis kommunen stiller garanti for andres lån, reducerer det som hovedregel kommunens egen adgang til at optage lån, idet den samlede låneramme skal holdes. Byrådet kan vælge at deponere et beløb svarende til lånegarantien i stedet for at reducere lånerammen. Det belaster ikke kommunens låneramme, hvis der gives garanti for lån optaget af forsyningsvirksomheder til anlæg eller boligforeninger til opførelse af støttet boligbyggeri. Vejen kommune kan opkræve provision. Normalt opkræves 1 % i stiftelsesprovision. Provision fastsættes efter en konkret vurdering af risikoen. Side 6 af 10

7 Rådgivning Der indgås aftale med ekstern rådgiver om overvågning af og rådgivning vedrørende kommunens låneportefølje og omlægninger heraf. Beslutningskompetence I henhold til lov om kommunernes styrelse træffes beslutningen om optagelse af lån, lånets størrelse, løbetid og afdragsform af byrådet. Beslutning om de konkrete lånevilkår samt omlægning af lån træffes af borgmesteren eller viceborgmesteren, i forening med kommunaldirektøren eller direktøren med ansvar for økonomi. Valg af ekstern rådgiver træffes af direktøren med ansvar for økonomi. Side 7 af 10

8 3. Leasing Lånebekendtgørelsen samt vejledningen til denne sætter rammen for kommunernes anvendelse af leasing som finansieringsform. Indgåelse af leasingaftaler påvirker kommunens risikoprofil, da leasing medfører en økonomisk forpligtelse udover det enkelte budgetår. Målsætning Leasing kan anvendes som finansieringsform, når det likviditets- og forretningsmæssigt vurderes at være hensigtsmæssigt. Finansiel og operation leasing Der kan anvendes såvel finansiel som operationel leasing. Finansiel leasing er en leasingaftale, hvor alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten er overført fra leasingselskabet til leasingtager (typisk aktivets vedligeholdelse og restværdi). En operationel leasingaftale svarer til en lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden ofte væsentlig kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men må genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet. Leasingselskabet har risikoen vedrørende restværdien. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten leasingselskabet, ligesom selskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler. Leasing af driftsmidler og anlægsaktiver Der sondres mellem driftsmidler og anlægsaktiver, da leasing af disse behandles forskelligt i forhold til den kommunale låntagning. Leasingfinansiering af anlæg opfattes som lån, og indgår derfor i kommunens låneramme. Hvis lånerammen er udnyttet, skal der deponeres et beløb svarende til værdien af det leasede aktiv. Ved leasing af driftsmidler forstås normalt leasing af biler, maskiner, inventar, it-udstyr o.l. Leasing af driftsmidler har ingen betydning for kommunens låneramme. Som udgangspunkt leases der alene driftsmidler. Beslutningskompetence Aftaler om leasing af anlæg skal godkendes af byrådet. Leasing af driftsmidler over 5,1 mio. kr. skal godkendes af økonomiudvalget. Leasing af driftsmidler under 5,1 mio. kr. skal godkendes af Økonomi. Side 8 af 10

9 Retningslinjer for indgåelse af leasingaftaler Alle afdelinger og institutioner, der ønsker at indgå leasingaftaler, skal søge rådgivning herom hos Økonomi, der beregner de økonomiske konsekvenser og vurderer fordele og ulemper ved at lease frem for at købe. I denne vurdering skal likviditet, eventuelle forskelle i forsikringspræmier og andre økonomiske forhold fx overtagelse af aktivet til restværdi indgå. Det er alene Økonomi der kan indgå leasingaftaler på vegne af alle afdelinger og institutioner i Vejen Kommune. Økonomi har ansvaret for, at leasingaftaler indgås i henhold til de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastlagte regler. Den samlede leasingforpligtigelse opgøres 1 gang årligt, af Økonomi, og skal fremgå af årsregnskabet. Godkendt i Vejen Byråd den xx april 2015 Egon Fræhr / Ole Slot Borgmester Kommunaldirektør Side 9 af 10

10 Bilag A. Forklaring til finansielle instrumenter Rente- og valutaswaps En swap er et fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af et lån i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med fast rente omlægges til variabel rente og omvendt og eventuelt også til en anden valuta. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtelser. Eksempel: En kommune har optaget et fast forrentet lån, hvor kommunen betaler en årlig rente på 5 %. Lånet ønskes omlagt til et variabelt lån med 3 måneders renteperioder. Kommunen indgår derfor en swapaftale, hvor kommunen modtager den faste rente, der skal betales på lånet. Til gengæld betaler kommunen en variabel rente på 3 måneders CIBOR. Swaps er også et velegnet instrument til omlægning af lån, der har særlige indfrielsesvilkår eller er inkonverterbare. Fordelen er, at et lån, der kun vanskeligt eller umuligt kan indfries, kan omlægges, uden at det er nødvendigt at realisere et valuta- eller kurstab. Side 10 af 10

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2003 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2003 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 17. december 2013. Nr. 1580. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I medfør af 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere