Køb af maskiner og anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb af maskiner og anlæg"

Transkript

1 Køb af maskiner og anlæg Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved køb af maskiner og anlæg. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1

2 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund og Ledernes Hovedorganisation i regi af Træets Arbejdsmiljøudvalg. Vejledningen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet som den foreligger, og Tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Industriens Branchearbejdsmiljøråd Web: Denne vejledning kan downloades fra Bureau: Dplus.dk Februar 2012

3 Indhold Regler på området... 6 En beskrivelse af grænsen mellem EU regler og dansk lovgivning Køb af brugte maskiner Hvad skal virksomheden være opmærksom på ved køb af brugte maskiner. Der er forskel på køb af maskiner inden for EU og uden for. Krav til leverandør Hvilke krav skal og kan du sætte til leverandøren Tjekskema inden ibrugtagning Gå maskinen igennem inden ibrugtagning ved hjælp af tjekskema I denne vejledning bruges tre forskellige udråbstegn i forbindelse med teksten. Et grønt, et gult og et rødt udråbstegn. Det grønne udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor det anbefales at udføre en bestemt handling i forbindelse med arbejdet Det gule udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor man bør udføre en bestemt handling i forbindelse med arbejdet Det røde udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor man skal udføre (i følge lovgivningen) en bestemt handling i forbindelse med arbejdet 3

4 Vejledningen gennemgår en række forhold, som skal tages med i betragtningen, før der indkøbes en ny maskine eller et nyt anlæg. 4

5 Indledning Undgå ubehagelige overraskelser ved køb af maskiner og anlæg. Det sparer virksomheden for ekstra udgifter til sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsmiljøorganisationen for ekstra arbejde og overraskelser, når maskinen eller anlægget tages i brug. Hvem skal bruge maskinen? Skal der uddannelse til for at betjene den? Hvad skal maskinen bruges til? Hvilke krav stilles der til sikkerheden? Før indkøbet af en ny maskine eller et nyt anlæg er der en række forhold, som skal tages med i betragtningen. 5

6 Regler på området Dansk lovgivning Ifølge dansk lovgivning skal maskiner ved levering være konstrueret og indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed og sundhed, hverken på kort eller på lang sigt, når de installeres, vedligeholdes og anvendes efter hensigten. Denne forpligtigelse gælder virksomheder, der fabrikerer, importerer, sælger, leverer, udlejer eller overlader maskinen til en bruger eller en udlejer. Maskinfabrikantens forpligtigelser Fabrikanten af en maskine skal, i henhold til Maskindirektivet, fremstille maskiner og udstyr, som er sikre at anvende. Han skal lave en risikovurdering, som viser, at maskinen eller udstyret har en acceptabel lav risiko, og at der på effektiv måde er imødegået de farer, som kunne være ved maskinen og udstyret. Fabrikanten skal kunne dokumentere, at maskinen eller udstyret er fremstillet og indrettet i overensstemmelse med de regler og love, som maskinen eller udstyret er omfattet af. Alle maskiner fra 1. januar 1995 og frem skal være forsynet med CE mærket. Samt dokumentation for at maskinen og dens udstyr overholder alle gældende regler. Fabrikanten har en forpligtigelse til at vurdere mulige farer ved maskinen forud for konstruktionen (risikovurdering) og til at vælge de bedst egnede løsninger efter følgende prioritering: 1. Farer skal så vidt muligt fjernes eller mindskes ved konstruktion og fremstilling af maskinen. 2. Der skal træffes de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger over for de farer, der ikke kan fjernes. Det kan for eksempel ske ved afskærmning eller ved sikkerhedsanordninger. 3. Der skal advares og oplyses om resterende farer i de tilfælde, hvor beskyttelsesforanstaltningerne ikke er fuldt ud tilstrækkelige. Informationen gælder også krav om særlig uddannelse og brug af personlige værnemidler. Et andet vigtigt princip er, at fabrikanten ved konstruktion og fremstilling af maskinen, samt ved udarbejdelse af brugsanvisningen, ikke kun skal tage maskinens normale brug i betragtning. Fabrikanten skal også tænke på forudsigeligt misbrug af maskinen. Risikovurderingen skal også dække risici i forbindelse med transport, opstilling/ montering og demontering, indstilling, betjening, vedligeholdelse og rengøring. Fabrikanten har også pligt til at levere maskinen med det specialudstyr og de løsdele, som er nødvendige for, at maskinen kan indstilles, vedligeholdes og bruges på en farefri måde. 6

7 7

8 Endelig skal fabrikanten: Udarbejde teknisk dokumentation med bl.a. teknisk dossier inklusiv risikovurdering af alle maskinens væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav. Udarbejde en brugsanvisning. Påsætte mærkeplade til identifikation af maskinen med bl.a. fabrikantens navn og adresse. Udarbejde og underskrive en overensstemmelseserklæring. Påsætte CE-mærkning. Fabrikanter af særligt farlige maskiner, som er defineret i Maskindirektivets bilag 4, skal enten sørge for, at maskinen typeafprøves af et særligt udpeget bemyndiget organ (i Danmark er Teknologisk Institut for eksempel udpeget som bemyndiget organ) eller alternativt konstruere maskinen i henhold til relevante harmoniserede standarder samtidigt med, at virksomheden indfører nogle interne forpligtende procedurer, der sikrer og erklærer, at den pågældende maskine opfylder Maskindirektivets krav. Leverandørens forpligtigelser: Maskinleverandøren kan være en grossist eller en virksomhed, der sælger maskiner fabrikeret i Danmark. Leverandøren kan også importere en maskine fra et andet EUeller EØS-land, og videresælge den til brug i Danmark. Importeres en maskine fra 3. land, dvs. et land uden for EU og EØS-landene, sidestilles importøren med en fabrikant, og skal derfor overholde de krav, der gælder for en fabrikant, herunder kravene til CEmærkning. Nye såvel som brugte maskiner og udstyr, der importeres fra 3. land, skal uanset produktionstidspunktet betragtes som nye, og skal derfor opfylde Maskindirektivet og dermed CE-mærkes. Det gælder også maskiner produceret før 1. januar Maskinleverandøren er forpligtet til at kontrollere, at maskiner og udstyr opfylder kravene i Maskindirektivet, altså at fabrikanten har CE-mærket maskinen og udstyret og dermed opfyldt de krav, der er gældende i Maskindirektivet. I henhold til Maskindirektivet, og dermed dansk lovgivning, er maskinleverandøren desuden ansvarlig for: At medlevere en dansksproget brugsanvisning, samt den originale brugsanvisning, ved maskiner produceret i udlandet. At medlevere en dansksproget overensstemmelseserklæring, indeholdende fabrikantens navn og adresse, samt en liste over de direktiver og evt. standarder, der er anvendt i forbindelse med maskinens konstruktion. Den originale overensstemmelseserklæring ved udenlandsk producerede maskiner skal ligeledes medleveres. At informere om alle tilbageværende farer og at påsætte advarselsskilte/ piktogrammer. Alle tekster skal være på dansk. At påse at maskinen er forsynet med følgende informationer, i form af for eksempel et mærkeskilt med: Fabrikantens navn og adresse, maskinbetegnelsen, specifikation af serie eller typebetegnelse, evt. serienummer samt fremstillings år. 8

9 Der er ikke noget krav om, at maskinleverandøren udleverer det tekniske dossier til Jer, når I køber en maskine eller noget udstyr. Det er dog ofte en fordel, som minimum at få udleveret et eksemplar af risikovurderingen, hvilket i så fald aftales i forbindelse med et køb. I skal være opmærksomme på, at en underskrevet overensstemmelseserklæring, samt et CE-mærke, ikke er noget garantimærke. Brugsanvisning og overensstemmelseserklæring samt alle øvrige tekster på maskinen skal være på dansk. CE-mærket garanterer ikke: At en maskine er fuldstændig sikkert indrettet. At den er sikker at anvende. At den overholder arbejdsmiljølovgivningen. En CE-mærkning betyder, at fabrikanten på tro og love erklærer at have overholdt alle relevante krav i Maskindirektivet og evt. andre relevante direktiver. Vær opmærksom på at maskiner og udstyr, som virksomheder fremstiller til eget brug, også er omfattet af kravene i Maskindirektivet, herunder kravene til sikker indretning samt kravene om dokumentation. Sammenbyggede maskiner Hvis I sammenbygger enkeltmaskiner, der forbindes via transportbånd til et samlet maskinanlæg, også kaldet en maskingade, skal den sammenbyggede maskingade CE-mærkes. Det er vigtigt tidligt i forløbet at definere, hvem der er ansvarlig for den endelige CE-mærkning af hele maskingaden, herunder risikovurdering af sammenbygningen, udfærdigelse af den tekniske dokumentation, brugsanvisning og overensstemmelseserklæring. 9

10 10

11 Ved ændringer og ombygninger er det arbejdsgiverens pligt at forvisse sig om, at maskinen efter ændringen eller ombygningen stadig opfylder Maskindirektivet. Husk, at hvis I ændrer eller ombygger en maskine, kan det ofte medføre, at I overtager fabrikantens og/eller maskinleverandørens ansvar og forpligtigelser med hensyn til at opfylde Maskindirektivet. Bevirker ændringerne at der for eksempel opstår nye farer, kan det samtidig betyde, at maskinens CE-mærkning skal revurderes, at der skal foretages en ny risikovurdering, udarbejdes yderligere dokumentation, samt at brugsanvisningen skal tilpasses ændringerne. Ved ombygning af ældre maskiner, der er taget i brug før 1. januar 1995 og dermed ikke CE-mærket, hvor ombygningen betyder, at der samtidig sker en ændring af både maskinens styring og kapacitet og virkemåde, eller der på anden måde ændres radikalt på maskinen, skal denne CE-mærkes og dermed opfylde Maskindirektivet. Med Maskindirektivet, også benævnt Direktiv 2006/42/EF, der trådte i kraft den 29. december 2009, er begrebet delmaskiner indført. En delmaskine er en samling, som næsten er en maskine, men som ikke alene kan sikre en bestemt anvendelse. minimum, medfølge en monteringsvejledning og en original, samt en dansksproget, inkorporerings-erklæring. Inkorporeringserklæringen indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, delmaskinefabrikanten har taget højde for. Inkorporerings-erklæringen skal også indeholde informationer som for eksempel fabrikantens navn og adresse, en underskrift samt, hvis det er relevant, en meddelelse om, at delmaskinen ikke må tages i brug før den færdige maskine, som delmaskinen skal indbygges i, er blevet erklæret i overensstemmelse med Maskindirektivet. Hvis I selv køber udstyr direkte i udlandet: Køber I en maskine direkte fra en fabrikant i udlandet, skal I være opmærksomme på, at I anses for at være importører af maskinen og dermed påtager Jer forpligtigelserne som maskinleverandør. I bliver således ansvarlige for, at Maskindirektivet, og dermed dansk lovgivning, er opfyldt. Det vil sige, at maskinen er sikker; er CEmærket og forsynet med mærkeskilt; at dokumentationen er udarbejdet for sikker brug af maskinen, herunder at der forefindes et teknisk dossier; brugsanvisning; overensstemmelseserklæring, og at det er oversat til dansk. Importerer I en maskine fra 3. land, er I forpligtiget til at udarbejde det tekniske dossier og opbevare det i mindst 10 år. Delmaskiner er kun beregnet til at skulle indbygges eller forbindes med andre maskiner, andre delmaskiner eller udstyr med henblik på at udgøre en hel maskine. Delmaskiner skal ikke CE-mærkes. Det skal derimod den maskine, som delmaskinen indbygges i. Med delmaskinen skal, som 11

12 Hvis I køber gennem en agent: Køb af maskiner kan også ske via en agent, der formidler kontakten mellem maskinfabrikanten og Jer. Her sker betaling typisk direkte til maskinfabrikanten. Er maskinfabrikanten fra et andet EU/EØS-land, vil I også i dette tilfælde anses for at være importør og dermed påtage Jer forpligtigelserne som maskinleverandør og herved blive ansvarlige for, at maskinen overholder Maskindirektivet og dermed dansk lovgivning. Regler for anvendelse af maskiner Det er arbejdsgiverens ansvar, at maskiner og udstyr ikke bringer de ansattes sikkerhed og sundhed i fare. Som ejer/bruger af maskiner skal arbejdsgiveren sikre sig, at maskinerne overholder alle gældende krav. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem de krav, som fabrikanten og maskinleverandøren skal følge vedrørende indretning af tekniske hjælpemidler, og de krav som virksomheder/brugere skal opfylde vedrørende anvendelsen af maskiner. Selvom en maskine lever op til for eksempel Maskindirektivets krav, så er det ikke sikkert, at virksomheden/brugeren anvender maskinen på en forsvarlig måde. Det er arbejdsgiverens ansvar, at maskiner og udstyr ikke bringer de ansattes sikkerhed og sundhed i fare Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre sig: At maskinen kun må anvendes, hvis den opfylder de krav, der gælder for maskinens konstruktion, udstyr, sikring mv. Det vil sige, at den er indrettet i henhold til for eksempel Maskindirektivet eller de regler, der gælder for ældre ikke CEmærkede maskiner. At maskinen anvendes korrekt, bl.a. i henhold til brugsvejledningen. At maskinen vedligeholdes, så den altid er sikker at bruge, opstille, justere, rengøre, reparere og vedligeholde. Myndigheder, som for eksempel Arbejdstilsynet, stiller ikke yderligere krav til maskinen og udstyrets indretning, hvis maskinen opfylder sikkerhedskravene, som er angivet i Maskindirektivet, samt kravene til dokumentation, overensstemmelseserklæring og CE-mærkning. Hvis en virksomhed for eksempel anvender en CE-mærket maskine, der ikke opfylder kravene i Maskindirektivet, kan myndighederne stille krav til virksomheden om, at forholdene skal bringes i orden. Arbejdstilsynet kan for eksempel stille krav om at etablere yderligere sikkerhedsforanstaltninger på en maskine, der er mangelfuldt afskærmet mod bevægelige maskindele. Der er set flere eksempler på, at Arbejdstilsynet har givet påbud på helt nye maskiner, hvor der har været sikkerhedsmæssige mangler eller forkert anvendelse. 12

13 Derudover kan Arbejdstilsynet for eksempel stille yderligere krav om støjdæmpning, udsugning af støv og gasser, betjeningspersonalets uddannelse og minimumsalder, periodisk eftersyn, særlig uddannelse eller krav om tidsmæssig begrænsning af arbejdstiden ved brug af vibrerende håndværktøj eller ved ensidigt gentaget arbejde (EGA). Det betyder at hvis Arbejdstilsynet, samlet set, vurderer at belastningerne er for høje, kan der stilles supplerende krav i henhold til Arbejdsmiljøloven. Regler for gamle (ikke CEmærkede) maskiner Køber I en maskine, ny såvel som brugt, af en maskinleverandør, som er leveret 1. gang inden for EU/EØS før 1. januar 1995, er den ikke omfattet af Maskindirektivet, og er derfor ikke CE-mærket. Som tidligere nævnt skal maskiner eller udstyr fra 3. lande - uanset fremstillingstidspunktet - altid betragtes som nye, når de indføres i EU/ EØS og dermed opfylde Maskindirektivet og kravene til CE-mærkning. Der er forskel på om en brugt maskine købes indenfor EU eller uden for. Hvis maskinen handles inden for EU skal den alene bære CE mærket, hvis den er fabrikeret fra den 1. januar 1995, men kommer den uden for EU skal den CE mærkes uanset alder Der stilles dog fortsat krav til, at gamle og ikke CE-mærkede maskiner skal være konstrueret og indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed og sundhed, hverken på kort eller længere sigt, når de installeres, vedligeholdes og anvendes efter hensigten. Det betyder, at maskinen sikkerhedsmæssigt skal følge udviklingen. Det kan betyde, at der skal etableres sikkerhedsforanstaltninger, som afskærmninger mv. på maskinen, for at overholde Arbejdsmiljølovens krav. Gamle maskiner (ikke CE-mærkede) skal ved levering: Være konstrueret og indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed og sundhed, hverken på kort eller længere sigt, når de installeres, vedligeholdes og anvendes efter hensigten. Farer skal være imødegået ved sikkerhedsanordninger såsom afskærmning, lysgitre, hegn mv. Være mærket med et mærkeskilt med fabrikantens navn og adresse. Leveres med en dansksproget brugsanvisning med de informationer, der er nødvendige for at kunne anvende, transportere, opstille, vedligeholde, indstille, justere m.m. maskinen sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I kan læse mere om reglerne vedrørende indretning af gamle maskiner i Arbejdstilsynets vejledning nr. B.1.3 om Maskiner og maskinanlæg, samt B.1.4 om Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg 13

14 Sikkerhedsmæssigt er der i praksis således ikke den store forskel på, om en maskine er CE-mærket eller ej. En gammel maskine må således ikke være farligere at anvende set i relation til for eksempel en ny CE-mærket maskine. Forskellene mellem kravene til en gammel ikke CE-mærket maskine set i forhold til en ny CE-mærket maskine ligger i mængden af teknisk dokumentation, samt selve CE-mærkningen. Inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen Ud over at loven siger, at arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages ved køb af nye maskiner og ved ændringer i arbejdsprocesserne, er der faktisk meget god fornuft i at inddrage dem. Arbejdsmiljøorganisationen skal medvirke til at sikre, at alle de sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige hensyn bliver taget i betragtning i den samlede vurdering før købet. 14

15 Jo oftere arbejdsmiljøorganisationen inddrages i planlægningsfasen, jo bedre bliver den til at vurdere, om maskinen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig. Det kan spare både penge og ekstra arbejde til yderligere sikring, når maskinen er leveret. Det er derfor en god ide, at være velforberedt til det første møde med leverandøren. Lad eventuelt arbejdsmiljøorganisationen formulere de sikkerhedsmæssige spørgsmål / krav til leverandøren. Der er desværre mange eksempler på, at virksomheder har købt nye CE-mærkede maskiner i den tro, at CE-mærkningen var en garanti for, at så var alt det sikkerhedsmæssige i orden. Desværre er det ikke altid tilfældet. Arbejdstilsynet har givet mange påbud om yderligere sikring af helt nye maskiner. Derfor er det oplagt at tage sin arbejdsmiljøorganisation med i den sikkerheds- og sundhedsmæssige vurdering allerede i planlægningsfasen. De kan stille alle de sikkerheds- og arbejdsmilømæssige spørgsmål, som andre måske ikke lige tænker over. HUSK! at et flot skinnende CEmærke på siden af maskinen ikke er nogen garanti for sikkerhed. Det er stadig arbejdsgiveren, som er ansvarlig for, at maskinen er i orden, inden den anvendes af de ansatte. Eksempel på gode spørgsmål til leverandøren Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er der ved brug af maskinen? Er der farlige dele, og hvilke beskyttelsesanordninger leveres med maskinen? Vil der være behov for yderligere nødstop, og hvor skal de placeres? Hvordan virker betjeningsgreb og styresystem? Vil støv og gasser frembringes af maskinen? Hvis disse er i store mængder, kan det eksisterende udsugningssystem så klare det, eller skal der indkøbes et nyt? Er maskinen omfattet af ATEX direktivet? Er maskinen konstrueret med så lavt et støj- og vibrationsniveau som muligt? Og hvad er støjniveauet? - støjniveauet SKAL fremgå af brugsanvisningen på maskinen. Er der gode ergonomiske forhold for operatøren? Er der behov for personlige værnemidler? 15

16 Er der ekstremt varme eller kolde flader på maskinen, og kan disse isoleres eller beskyttes mod berøring? Er der lasere eller andre lignende følere, og kan strålingen herfra elimineres? Hvis ikke: Hvilke forholdsregler er der da taget, for at ansatte ikke udsættes for stråling? Hvad er der gjort for at sikre mod elektrisk stød, især under rengøring og vedligeholdelsesarbejde eller når døre, lemme eller styrepaneler åbnes? Er der mulige risici fra andre energikilder såsom hydraulik og pneumatik? Er der forståelig information om installation, brug, vedligeholdelse (herunder rengøring) og reparation (skal være på dansk)? Vil fabrikanten informere Dem, hvis der opstår problemer med andre lignende maskiner købt af andre brugere? Er maskinen nem at reparere? Hvordan er adgangsforholdene (adgangsveje, gangbroer mm.) til maskinen under reparation? Stil anvendelses- og sikkerhedskrav til leverandøren Mange køber maskiner uden at stille specifikke brugs- og sikkerhedskrav i købskontrakten. Det har ofte den uheldige konsekvens, at maskinen ikke overholder de danske lovkrav og kan derfor betyde, at der skal foretages betydelige ændringer på maskinen, når den er kommet hjem. Har man først betalt for maskinen, har det desværre vist sig at være mere end svært at få leverandøren til at foretage de nødvendige ændringer. Mange tror fejlagtigt, at blot en maskine er CE-mærket, så er alt i den skønneste orden. Det er desværre langt fra tilfældet. Mange CE-mærkede maskiner opfylder ikke maskindirektivet, selv om de selvfølgelig burde. Der er ganske enkelt forskel på, hvordan de forskellige lande fortolker kravene til sikkerheden ved maskiner og ved arbejdet med maskiner. I Danmark har vi et meget højt niveau. Derfor er det vigtigt, at der skrives specifikke krav til indretningen og anvendelsen af maskinen ind i købskontrakten. CE-mærkning på maskiner og andre tekniske hjælpemidler betyder, at fabrikanten af maskinen påberåber sig at have overholdt alle relevante direktivers krav 16

17 Eksempel på en tekst som kan indføres i købskontrakten: Ved købet betinges XX% af købsprisen af en sikkerhedsmæssig godkendelse af maskinen. Godkendelsen foretages af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation i samarbejde med virksomhedens eksterne rådgiver på området. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561/94 med senere ændringer, om indretningen af tekniske hjælpemidler udgør sammen med relevante standarder grundlaget for godkendelsen. Stil støjkrav til leverandøren Virksomheden skal også sørge for, at købekontrakten indeholder krav til maskinens støjniveau i overensstemmelse med lovgivningens og virksomhedens krav. Det bør i købekontrakten præciseres: Leverandøren/producenten skal dokumentere, at støjkravene er opfyldt, når maskinen er i drift på virksomheden. Hvis kravene ikke er overholdt, skal leverandør/producent uden udgift for virksomheden bringe maskinen i overensstemmelse med kravene. Leverandør/producent skal herefter afholde udgifterne til en uvildig dokumentation for, at kravene nu er overholdt. Der bør indregnes en vis sikkerhedsmargin mellem målsætningen og kravet til den nye maskine. Det skyldes dels, at støjen erfaringsmæssigt stiger, når maskiner og udstyr slides og dels, at der senere skal være mulighed for at sætte andet udstyr ind i lokalet, uden at der skal lægges strenge krav på dette. Derfor bør acceptværdien ligge nogle db(a) under støjmålsætningen, eksempelvis 5 db(a). Driftsforhold f.eks. hastighed, aktuelle emner og materialer kan have stor betydning for en maskines støjniveau. Det bør derfor defineres klart af køberen, under hvilke driftsforhold acceptværdierne skal være overholdt. Det er så op til leverandøren/ producenten at opfylde kravene. Selv om Arbejdstilsynets grænseværdi er 85 db(a), bør man så vidt muligt stile efter at holde støjen under 80 db(a). Er støjen under 80 db(a), anses risikoen for høreskader for at være lille, og der er ikke krav om høreværn. I kontrakten bør det fastlægges, hvordan usikkerheden på kontrolmålingerne skal håndteres. Set fra købers synsvinkel må måleresultatet plus usikkerheden ikke overskride acceptværdien. Se endvidere vejledning om støj 17

18 Eksempel på støjkrav til en rundsav Støjkrav Følgende niveauer må ikke overskrides, når rundsaven er i drift. Acceptværdi Lydtryksniveau på arbejdspladsen Uden bearbejdning, med sug: 75 db(a) Ved bearbejdning: 84 db(a) Måleomstændigheder Det A-vægtede lydtryksniveau L-Aeq måles over den støjende periode. Målepositioner fastlægges til 1,5 meter over gulv i 2 meters afstand fra systemets afgrænsning alle steder, hvor der udføres arbejde som led i den almindelige produktion. Al betydende støj der ikke stammer fra rundsav og procesventilation, fjernes under målingerne. Målinger udføres med angivet driftsparameter. Arbejdsproceser Ilægning Fratagning Driftsparameter Værktøj: 350x3,5/54 trapez-flad n = 4450 omdr/min Sug: Den nødvendige luftmængde angivet i brugsanvisningen Materiale: Fyrtræ, 22x100x240 Accept Ved aflevering af systemet skal sælger fremlægge en måling, hvori det dokumenteres, at acceptværdien er overholdt samt et støjkort, der angiver området, hvor maskinen bidrager med mere end 80 db(a) under drift. Den målte værdi plus måleusikkerheden skal være mindre end acceptværdien, før kravet kan anses for opfyldt. Når maskinen kommer hjem i virksomheden Når maskinen kommer hjem, skal den grundigt kontrolleres. Har leverandøren leveret maskinen i den sikkerhedsstand, som købskontrakten har specificeret, eller er der behov for ændringer. Her er det vigtigt igen at inddrage arbejdsmiljøorganisationen. De skal gennemgå og godkende maskinens sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige standard. Det er også en god ide at inddrage ekstern ekspertise til at gennemgå maskinens sikkerhedsstandard. Husk, at det er leverandøren eller producenten, der har ansvaret for, at maskinen eller anlægget lever op til gældende sikkerhedsmæssige standarder. Eksempel på tjekskema for brug ved gennemgang af maskinen, kan downloades fra 18

19 19

20 Tjekskema inden ibrugtagning af maskine: Fabrikant: Dato: Afdeling: Maskine: Område: Krav: Ja Nej CE-mærkning Brugsanvisning Er der CE-mærkning på maskinen, og er der en EU-verensstemmelseserklæring? Er der dansk brugsanvisning på maskinen? Er brugsanvisningen tilgængelig for operatøren? Sikkerhedsafbryder Nødstop Er der en sikkerheds- eller hovedafbryder, som kan låses (evt. med hængelås), og virker den? Er der monteret nødstop på maskinen? Er nødstoppet placeret ved betjeningspladsen? Stopper alle farlige maskindele, når nødstoppet trykkes ned? Bremse Indløbssikring Afskærmning Standser maskinens værktøjer inden for 10 sek. ved aktivering af nød- eller sikkerhedsstop? Er der monteret følerliste ved indføring af emner? Er maskinen afskærmet, så man ikke kan komme til skade ved: Roterende værktøjer Udslyngning af emner Fremtrækshjul Kæder og remme Stempler (trykluft eller hydrauliske) Trykfødder (max. åbning 6 mm) 20

21 Valser Faste afskærmninger Bevægelige afskærmninger Er afskærmningerne fastholdt med bolt eller afskærmninger lignende? Stopper alle farlige maskindele, når afskærmningen åbnes? Er afskærmningerne fastholdt, indtil farlige maskindele er stoppet? Lysbom, lysgitter, trædemåtter m.v. Opstilling Vedligeholdelse Støj, støv og gasser Ergonomi rækkeafstand? Kan man komme udenom lysstrålen eller trædemåtter osv. trædemåtten og ind i farlige områder? Kan maskinen indkøres og afprøves med alle afskærmninger monteret? Kan maskinen rengøres, smøres og repareres på en sikker måde? Spreder maskinen støj, spåner, støv eller gasser? Kan emner og hjælpematerialer påfyldes/ fratages i god arbejdshøjde? Er der gode pladsforhold, og kan maskinen betjenes sikkert? APV Er der udarbejdet en APV på maskinen? 21

22 Oplæring af operatørerne Selv om maskinerne er sikret, skal det også sikres, at de pågældende medarbejdere, som skal betjene maskinen, er blevet oplært i at bruge maskinen korrekt. Hvis der er tale om ibrugtagning af en ny maskine, skal der som regel et egentligt uddannelsesforløb til. Uddannelsen gennemføres ofte af leverandøren eller producenten af maskinen. Det vil også her være en god idé at indføre i købskontrakten, hvilke krav virksomheden har til uddannelsesforløbet af medarbejderne, hvor mange der skal uddannes, hvor det skal foregå osv. Her kommer Arbejdsmiljøorganisationen ind i billedet. Arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for at opstille de principper og retningslinjer, der skal sikre, at medarbejderne får en oplæring, der minder om de forhold, medarbejderen stilles over for i praksis under almindelig produktion. Manglende oplæring i træ- og møbelindustrien udgør en stor risikofaktor for de ansatte. Ud over at opstille principper for oplæring skal Arbejdsmiljøorganisationen også sørge for, at der løbende bliver ført kontrol med virksomhedens maskiner, så de fortsat overholder kravene til sikkerhed, og at de ansatte betjener maskinerne korrekt. Det kan være en god ide at have en sikkerhedsinstruktion på maskinen, så de sikkerhedsmæssige forhold hurtigt kan afklares. Der findes situationer, hvor man ikke kan montere skærme eller ikke kan anvende dem i fuld udstrækning. Her skal man sørge for, at maskinen er sikret på anden måde f.eks. reduceret drift, 3 positionskontakt med dødemandsfunktion, tohåndsbetjening osv., så operatører og andre ansatte ikke kan komme i kontakt med det roterende værktøj, bevægelige maskindele og beskyttelse mod udslyngning af værktøj og emner. Mange ulykker sker ved indkøring og afprøvning, fordi den ansatte bare lige skulle... Men uanset hvilket andet udstyr, maskinleverandøren har bygget på maskinen, skal det være således, at omstillingen til alternativ sikring kun kan foregå ved hjælp af en nøgle. Nøglen til omskifteren mellem opstilling og drift skal opbevares hos den person, der foretager indkøringen. Efter indkøringen skal maskinen bringes tilbage i en tilstand, så operatøren er beskyttet, svarende til normal driftstilstand. Indkøring af maskinen Allerede mens man indkører en maskine, skal man sikre sig, at maskinen opfylder sikkerhedskravene. Det vil sige, at alle afskærmninger er monteret og sidder på deres pladser - og dermed giver operatøren fuld beskyttelse. 22

23

24 Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Træets Arbejdsgivere H. C. Andersens Boulevard København V Tlf F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf Dansk Byggeri Kejsergade København K Tlf Lederne Vermlandsgade København S Tlf Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Maskiner Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant)

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) Sikkerhedsledernes årskonference Maskinsikkerhed Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Hans Morten Henriksen Civ ing produktion 3 år i produktion, indkøb, udvikling mv 2 x 3 år maskinfabrikant, udvikling,

Læs mere

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser.

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser. Tekniske hjælpemidler Bord- og formatrundsave Indledning En bordrundsav er en rundsav med én klinge, der ikke flyttes under brugen, og med savspindel under bordet. Se fig. 1. Stødpind Forlængerbord Overdækning

Læs mere

Køb og salg af maskiner

Køb og salg af maskiner Køb og salg af maskiner Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Båndsavehjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder Båndsave skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17 CE-mærkning 2014 vfl.dk CE mærkning 2014 Side 17 Kolofon Tekst Layout Foto Udgiver Oplag Asta Lund Mathiesen, Videncentret for Landbrug Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug Asta Lund Mathiesen,

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Overfladebehandling Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Automatisk igangsætning

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

Industrirobotter og sikkerhed

Industrirobotter og sikkerhed Maskinsikkerhed Aps Industrirobotter og sikkerhed 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger -

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

8. FÅ TJEK PÅ MASKINSIKKERHEDEN

8. FÅ TJEK PÅ MASKINSIKKERHEDEN 8.1 8. FÅ TJEK PÅ MASKINSIKKERHEDEN TJEKLISTE FOR MASKINSIKKERHED - ET REDSKAB TIL SIKKERHEDSGRUPPEN Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og Institut for Produktion

Læs mere

Miljø Økonomi. Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø. Jura Produktivitet. Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine

Miljø Økonomi. Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø. Jura Produktivitet. Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine Miljø Økonomi Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Jura Produktivitet Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine Forord En ny maskine kan påvirke arbejdsmiljøet. Derfor er arbejdsmiljøet én af de

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Agenda. Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF

Agenda. Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF Agenda Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF Begreber, definitioner & omfang Ændringer i nyt Maskindirektiv Indhold i teknisk dossier Risikovurdering Harmoniserede standarder

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

TJEKLISTE - FØR INDKØB AF NY MASKINE I GRAFISK BRANCHE

TJEKLISTE - FØR INDKØB AF NY MASKINE I GRAFISK BRANCHE Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: 1. Generelt 1.1 Har virksomheden en spolitik, som skal følges? Fx om inddragelse af sagkyndige personer 1.2 Er sikkerhedsorganisationen og/eller medarbejderne

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sikkerhed under service

Sikkerhed under service Lockout / tagout (LOTO) Sikkerhed under service Maskinsikkerhed ApS Ved BFA Industri Arbejdsmiljøtopmøde den 25. oktober 2017 1 Maskinsikkerhed ApS - Risikovurdering - Sikker indretning - Dokumentation

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET. Vejledning ved indkøb, installation og drift

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET. Vejledning ved indkøb, installation og drift AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET Vejledning ved indkøb, installation og drift 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

Vejledning til indkøb af maskiner

Vejledning til indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Vejledning til indkøb af maskiner Den gode indkøbsproces Hvordan tilrettelægger I jeres indkøb af maskiner, så I samtidig tilgodeser arbejdsmiljøet bedst muligt? Få et overblik over den gode

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 98/37/EF bilag II A Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Tømrervænget 7 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede

Læs mere

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120 Brugsanvisning Varmelampe GL 2110 og 2120 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Generelt...4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4 3. Oversigt og anvendelse...5

Læs mere

Automatiske maskiner i kvægbruget. Vejledning ved indkøb, installation og drift

Automatiske maskiner i kvægbruget. Vejledning ved indkøb, installation og drift Automatiske maskiner i kvægbruget Vejledning ved indkøb, installation og drift 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og Institut for Produktion og Ledelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere