Ejendomsforeningen Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmark"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013

2 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl : Lejens fastsættelse i boliglejemål: Småejendomme, omkostningsbestemte lejemål samt muligheden for fri lejefastsættelse Kl : PAUSE Kl : Lejens fastsættelse i boliglejemål: Småejendomme, omkostningsbestemte lejemål samt muligheden for fri lejefastsættelse (fortsat) Kl : FROKOST Kl : Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Kl : Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål Kl : PAUSE Kl : Løst og fast om tvister i huslejenævn og boligretter med udgangspunkt i nyeste praksis, v/ Jacob Juel-Sandberg Kl : Afslutning

3 Juristerne i Ejendomsforeningen Danmark Juridisk direktør, advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen Jurist, advokat og master i kommunikation Tidligere praktiserende advokat og herefter erhvervsjuridisk chef hos Landbrug & Fødevarer Jurist Tidligere fuldmægtig hos Erhvervs- og Byggestyrelsen Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Juridisk konsulent Pernille Husen Jurist, advokat Tidligere ansat hos Nielsen & Thomsen Advokater Jurist Tidligere ansat hos DEAS

4 Juristerne i Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Henrik da Silva Jurist, advokat, ejendomsmægler og valuar Tidligere ansat hos Arup & Hvidt advokatfirma

5 Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen (og en enkelt for udlejerne af erhvervslokaler) 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

6 Ny lovgivning Afskaffelse af løbedage i boliglejemål LL 33, stk. 3 og 93, stk. 2 Pr. 1. januar 2013 er løbedagene for boliglejemål afskaffet Rettidig betaling skal nu senest ske på forfaldsdagen, men påkrav kan nu tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag Ingen reel betydning for udlejers mulighed for at sende påkrav. Løbedage i erhvervslejemål er ikke afskaffet. Betaling anses stadig for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen, og påkrav kan tidligst afgives efter sidste rettidige betalingsdag

7 Ny lovgivning Betalingsdatoer 2013 Måned Forfaldsdag Sidste rettidige indbetaling - LL Afsendelse af påkrav - LL Sidste rettidige indbetaling - ELL Januar 2. jan. 2. jan. 7. jan. 7. jan. 8. jan. Februar 1. feb. 1. feb. 6. feb. 5. feb. 6. feb. Afsendelse af påkrav ELL Marts 1. mar. 1. mar. 6. mar. 5. mar. 6. mar. April 2. apr. 2. apr. 8. apr. 5. apr. 8. apr. Maj 1. maj 1. maj 6. Maj 6. Maj 7. Maj Juni 3. jun. 3. jun. 7. jun. 6. jun. 7. jun. Juli 1. jul. 1. jul. 5. jul. 4. jul. 5. jul. August 1. aug. 1. aug. 6. aug. 5. aug. 6. aug. September 2. sep. 2. sep. 6. sep. 5. sep. 6. sep. Oktober 1. okt. 1. okt. 7. okt. 4. okt. 7. okt. November 1. nov. 1. nov. 6. nov. 5. nov. 6. nov. December 2. dec. 2. dec. 6. dec. 5. dec. 6. dec.

8 Ny lovgivning På kan man nu finde afgørelser fra huslejenævnene og beboerklagenævnene, så lejere, udlejere, huslejenævn, beboerklagenævn, advokater og andre kan få kendskab til nævnspraksis på forskellige områder inden for lejelovgivningen. Indtil videre hovedsageligt kun afgørelser fra huslejenævn i København og Frederiksberg, men på sigt skal landets 12 største huslejenævn lægger afgørelser på hjemmesiden

9 Ny lovgivning Forsinket betaling i erhvervslejemål - Kompensationsbeløb Fast kompensationsbeløb, jf. Renteloven 9a, stk. 3, jf. 1, stk kr. når L er forsinket med betaling U s krav på kompensationsbeløb kan ikke udelukkes ved aftale, handelsbrug eller anden sædvane, jf. renteloven 9a, stk. 3. Muligheden for at kræve kompensationsbeløb gælder også på aftaler, der er indgået inden den 1. marts 2013, når blot betalingsmisligholdelsen opstår efter denne dato. Reglerne er trådt i kraft den 1. marts 2013 (gælder også gamle aftaler) Renteloven: Lbkg nr. 743 Ministeriets vejledende udtalelse (8. maj 2013) Pligtig pengeydelse i lejeforholdet Kan medtages ved beregning af påkravsgebyr

10 Ny lovgivning Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger LL 59d og BRL 25d Ejere af ejerboliger eller andelshavere i en andelsboligforening, som kun ejer én bolig, som påtænkes udlejet, får mulighed for at anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af lejen. Forhåndsgodkendelsen er bindende, og huslejenævnet vil derfor ikke ved en senere sag imellem ejeren og den kommende lejer kunne ændre lejen medmindre, der foreligger ændrede forhold. I 2013 er gebyret for forhåndsgodkendelse på kr ( 2014: kr )

11 Ny lovgivning Kommunal indbringelse af vedligeholdelsessager for huslejenævnene LL 106 a Kommunalbestyrelsen har nu mulighed for enten efter aftale med lejer eller af egen drift at indbringe en sag om vedligeholdelsesmangler for huslejenævnet. Der skal være tale om væsentlige og alvorlige vedligeholdelsesmangler i et sådan omfang, at boligen umiddelbart vurderes at være i mindre velegnet stand til beboelse. Kommunen kan gøre huslejenævnet opmærksom på udlejers eventuelle overskridelse af huslejenævnets udbedringsfrist med henblik på at forholdet indberettes til GI. Kommunen kan anmode GI om at udføre påbudte vedligeholdelsesarbejder for udlejers regning, hvis udlejer ikke overholder en udbedringsfrist fra huslejenævnet.

12 Ny lovgivning Udvidelse af frakendelsesordningen LL 113a, stk. 3, nr. 2 Frakendelsesordningen i lejeloven er udvidet, så udlejer også kan frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder eller til at bestemme, hvem der skal administrere ejerens ejendomme med udlejede beboelseslejligheder, hvis udlejer to eller flere gange er idømt bødestraf for at benytte lokaler til beboelse, som ikke lovligt må anvendes til beboelse, når benyttelsen er sket som et led i et lejeforhold om en bolig.

13 Ny lovgivning Forhøjet morarente Renteloven 5, stk. 1 Fra den 1. marts 2013 er den almindelige morarente forhøjet, idet den nu beregnes på baggrund af den officielle udlånsrente, som Nationalbanken fastsætter, med et tillæg på 8 pct., hvor tillægget tidligere var 7 pct. Den nye morarente gælder for såvel erhvervsforhold som forbrugerforhold, ligesom den gælder for aftaler, der er indgået inden den 1. marts 2013, når blot kravet er forfaldet efter denne dato Morarenten er 8,20 pct. for perioden fra den 1. juli til den 31. december For krav, der er forfaldet inden den 1. marts 2013, skal stadig anvendes den hidtidige rentesats, altså Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7 pct.

14 Ny lovgivning Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energianlæg Elforsyningsloven 8a, stk. 1, og 8b, samt LL 45, stk. 1 Der er nu åbnet op for, at lejerne kan opnå afgiftsfritagelse for forbrug af elektricitet fra solcelleanlæg og andre VE-anlæg i ejendommen, selvom udlejer ejer anlægget. Det er ligeledes blevet præciseret i loven, at udlejer kan kræve sine udgifter til el, der leveres til lejeren til andet end opvarmning, refunderet efter de samme regler, som gælder for varmeregnskaber. Ordningen forudsætter, at der installeres fordelingsmålere i de enkelte boligenheder til fordeling af den udgift, som udlejeren afholder til levering af el, og at der skal udarbejdes et separat regnskab alene for eludgifter. Det præciseres endvidere i forarbejderne, at installation af solcelleanlæg og andre VEanlæg som udgangspunkt vil være en forbedring, som kan udløse en forbedringsforhøjelse og hermed indgå i huslejen.

15 Verserende lovforslag Energisparepakken Forventes genfremsat i januar 2014 (tidl. lovforslag nr. 109) med ikrafttræden den 1. juli Forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelse og samlede leje Udlejer vil i forbindelse med påtænkte forbedringsarbejder kunne anmode huslejenævnene om en forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelsens størrelse og om den samlede leje kommer til at overstige det lejedes værdi. Udlejer vil i forbindelse med en påtænkt gennemgribende forbedring af et lejemål efter BRL 5, stk. 2, kunne anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af, om lejen kommer til at overstige det lejedes værdi. Huslejenævnenes sagsbehandlingstider for forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelser nedsættes til højst 2 måneder.

16 Verserende lovforslag Energisparepakken (fortsat) Lejers råderetsbeløb forhøjes fra kr. til kr. Lejernes ret efter LL 62a til at gennemføre forbedringsarbejder, som f.eks. energibesparende foranstaltninger eller arbejder vedrørende køkken og bad, i boliger i private udlejningsejendomme, og ved fraflytning kræve godtgørelser herfor af udlejer udvides. Adgang for udlejer til at opsætte vandmålere og målere af energiforbrug til køling Udlejeren får ret til at kræve vandmålere opsat i de enkelte boliglejemål til måling af lejernes individuelle vandforbrug, hvis opsætningen er påbudt i henhold til lov. Det påtænkes således at indføre krav i byggeloven om individuel måling af varmt og koldt vand samt køling i flerbrugerejendomme. Adgang for udlejer til at opkræve betaling for køling ved siden af lejen Udlejeren får samme muligheder for at få refunderet sine udgifter til køling af de enkelte lejemål, som gælder for leverancer af vand og varme.

17 Verserende lovforslag Energisparepakken (fortsat) Totaløkonomiske rentable energiforbedringsarbejder LL 58, stk. 3 Udlejer vil ensidigt kunne gennemføre en totaløkonomisk rentabel energiforbedring. Energiforbedringer må generelt forstås som arbejder, som minimerer energiforbruget i ejendommen. Dette kan f.eks. være en minimering af ejendommens forbrug af el, vand og varm. Fremgangsmåden for udlejers gennemførelse af totaløkonomiske rentable energiforbedringer vil som udgangspunkt være den samme, som når udlejer ensidigt gennemfører forbedringsarbejder i en ejendom og/eller lejemålene heri, men ministeren for by, bolig og landdistrikter vil sandsynligvis fastsætte nærmere regler for krav til dokumentation for energiforbedringen samt betingelser for at kræve lejeforhøjelse og om forhøjelsens beregning. Endvidere vil det sandsynligvis blive krævet, at udlejeren forud for projektets påbegyndelse indhenter en vurdering fra et certificeret energimærkningsfirma af, om de energimæssige forudsætninger for projektet er holdbare.

18 Verserende lovforslag Energisparepakken (fortsat) Totaløkonomiske rentable energiforbedringsarbejder LL 58, stk. 3 (fortsat) Efter udlejers ensidige gennemførelse af totaløkonomiske rentable energiforbedringer, vil udlejer kunne opkræve en lejeforhøjelse på grundlag af de samlede udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil, dog højst svarende til den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne. Der skal ikke ske fradrag for sparet vedligeholdelse. Lejeforhøjelsen kan også opretholdes, selvom den samlede leje for et lejemål herved kommer til at overstige det lejedes værdi.

19 Verserende lovforslag Energisparepakken (fortsat) Aftalt grøn byfornyelse LL 58a og Byfornyelsesloven kap. 6A Udlejer vil kunne indgå en aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder og om lejeforhøjelse med et flertal af lejerne eller en beboerrepræsentation efter regler om Grøn Byfornyelse. Flertallet af lejer eller beboerrepræsentationen vil i så fald indgå aftalen på samtlige lejeres vegne, ligesom aftalen vil få virkning for lejemål, der er ubeboede og uudlejede på tidspunktet for aftalens indgåelse Der vil være gyldighedskrav til såvel beboerrepræsentationens bemyndigelse som selve aftalen.

20 Verserende lovforslag Energisparepakken (fortsat) Aftalt grøn byfornyelse LL 58a og Byfornyelsesloven kap. 6A (fortsat) Efter udlejers gennemførelse af energiforbedringsarbejder efter aftale med et flertal af lejerne eller beboerrepræsentationen, kan udlejer opkræve lejeforhøjelse på grundlag af de samlede aftalte og dokumenterede udgifter. Ved beregning af lejeforhøjelsen skal der ikke ske fradrag for vedligeholdelse. Lejeforhøjelsen kan heller ikke tilsidesættes helt eller delvist, fordi den samlede leje for lejemålet overstiger det lejedes værdi.

21 Verserende lovforslag Energisparepakken (fortsat) Energikrav som betingelse for anvendelse af boligreguleringslovens 5, stk. 2 (gennemgribende forbedrede lejemål) Det bliver et krav for anvendelse af BRL 5, stk. 2, at ejendommen, hvori boliglejemålet er beliggende, på udlejningstidspunktet har a) en energimærkning på A-D, eller b) at udlejer inden for en periode på 2 år har foretaget og afholdt udgifter til energiforbedringer ekskl. vedligeholdelse vedrørende den del af ejendommen, der anvendes til beboelse, svarende til mindst 400 kr. pr. m² bruttoetageareal. Ved beregning skal der ske fradrag for vedligeholdelsesarbejder

22 Forenklingsforhandlingerne Forhandlingerne om forenkling af lejelovene er afbrudt og ophørt 10 års forhandlinger afsluttet af ministeren Fase 1 og fase 2 (ud af 4) om udmøntning af Enighedslistens 57 punkter blev gennemført i 2013 Minister Carsten Hansen fremkom primo maj 2013 med udspil til fase 3, som lå ud over Enighedslistens punkter Danmarks Lejerforeninger og BOSAM ville ikke være med til at forhandle punkterne (de øvrige var villige til at sætte sig ved forhandlingsbordet) Carsten Hansen meddelte ultimo juni 2013 derfor, at han anså Forenklingsforhandlingerne for afsluttet

23 Forenklingsforhandlingerne Regeringens lovprogram Varslede kommende ændringer i boliglejelovgivningen Ministerens oplæg til Fase 3-forhandlingerne Moderniserede og forenklede varslingsregler for lejeforhøjelser Nettoprisindeksering af lejen (med ajourføring af driftsomkostninger fx. hvert 5. år) Nye vedligeholdelsesregler (vedligeholdelsesregnskab og rullende vedligeholdelsesplaner) Begrænset muligheder for at kræve nyistandsættelse ved fraflytning Hindring af urimelige istandsættelsesudgifter ved fraflytning Obligatorisk ind- og fraflytningssyn samt udmøntede enighedspunkter, som udlejer- og lejerorganisationer var nået til enighed om i Forenklingsforhandlingerne

24 Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme

25 Uddrag af nye domme GD 2013/74 H - Varsling af forbedringsforhøjelse var ugyldig, fordi U ikke havde hørt beboerrepræsentationen, jf. LL 66 forud for renovering af L s badeværelse U renoverede og forbedrede L s badeværelse og varslede efterfølgende en lejeforhøjelse for forbedringerne. Forinden iværksættelsen af arbejderne havde U ikke hørt beboerrepræsentationen jf. LL 66, stk. 1 og forhøjelsen af L s leje blev herefter kendt ugyldig. GD 2013/67 B Udgift til energistyring kunne indeholdes i varmeregnskabet U havde medtaget udgiften til energistyring i varmeregnskabet over for L. U henviste til, at de månedlige registreringer af ejendommens forbrug og forbrugsinstallationernes driftsforhold var et pligtigt arbejde i direkte tilknytning til energimærkets udarbejdelse. Da energimærkningen var lovpligtig, og da det af ordlyden af LL 36, stk. 2, 3. pkt. fremgik, at "udgifter til energimærkning", skulle medtages i varme- og varmtvandsregnskabet, gjorde U gældende, at udgiften til energistyring ligeledes kunne medtages i varmeregnskabet. Huslejenævnet afviste, at udgiften kunne medtages, da denne ikke kunne ses som en udgift, der var i direkte tilknytning til energimærkets udarbejdelse. Ankenævnet stadfæstede huslejenævnets afgørelse. Boligretten fandt derimod, at udgiften til energistyring kunne medtages i varmeregnskabet under henvisning til, at der var tale om en lovpligtig udgift, som udgjorde en del af fundamentet for energimærkets udarbejdelse.

26 Uddrag af nye domme GD 2013/51 Ø - U kunne ikke gøre yderligere krav gældende over for L ved fraflytning U og L havde foretaget et fælles flyttesyn, og U havde samme dag udarbejdet og fremsendt en fraflytningsrapport til L. Efter fremsendelse af fraflytningsrapporten gjorde U yderligere mangler gældende over for L. Eftersom de nye mangler kunne have været konstateret ved flyttesynet, og U ikke havde taget forbehold i fraflytningsopgørelsen for at ville gøre yderligere mangler gældende over for L, kunne U ikke længere gøre manglerne gældende over for L. GD 2012/97 Ø - Beregning af påkravsfrist Ved beregning af påkravsfristen på 14 dage i LL 93, stk. 2 skal lørdage, søndage og eventuelle helligdage medregnes

27 Uddrag af nye domme GD 2013/12 V og GD 2012/76 V OMK. -leje og forbud mod mere byrdefulde vilkår Vestre Landsret fandt i begge sager fandt, at ML 5, stk. 8 medførte, at der ikke kunne aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse var mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gjaldt for andre lejere i ejendommen, uanset om den leje, der aftaltes ved lejeaftalens indgåelse, opfyldte kravene i ML 5, stk. 1. Lejen blev nedsat

28 Uddrag af nye domme GD 2013/03 V - Ophævelse ved U kunne sende ophævelse grundet betalingsmisligholdelse ved , da der ikke er krav om skriftlighed ved ophævelse i lejeloven eller i lejeaftalen, ligesom der ikke er tale om en meddelelsespligt, der ikke hensigtsmæssigt lader sig gennemføre på andre måder end skriftligt. U havde korrekt sendt forudgående påkrav med post. GD 2012/44 Ø - Opsigelse ved L kunne ikke sende opsigelse af lejemål ved , da det fremgår af 2 i den autoriserede standardblanket, at opsigelse skal være skriftligt, og parterne havde ikke aftalt udveksling af digitale dokumenter i henhold til LL 4, stk. 2.

29 Uddrag af nye domme GD 2012/104 B - Tidsbegrænset lejemål og opsigelse Parterne havde aftalt en tidsbegrænset lejeperiode i en autoriseret standardblanket. Der var ikke i lejeaftalen nævnt noget om opsigelighed i lejeperioden. L kunne ikke opsige lejemålet i den tidsbegrænsede lejeperiode. L havde sagkyndig bistand i forbindelse med aftalens indgåelse, ligesom L var medejer af en udlejningsejendom GD2012/13 Ø - Tidsbegrænset lejemål og opsigelse Parterne havde aftalt en tidsbegrænset lejeperiode i en autoriseret standardblanket. Der var ikke i lejeaftalen nævnt noget om opsigelighed i lejeperioden. L kunne opsige lejemålet i den tidsbegrænsede lejeperiode under henvisning til standardformuleringen i 2 i den autoriserede standardblanket. L havde ikke professionel bistand ved kontraktindgåelsen.

30 Telefon: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere