INTEGRATION AF REALKREDITMARKEDERNE I EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATION AF REALKREDITMARKEDERNE I EU"

Transkript

1 INTEGRATION AF REALKREDITMARKEDERNE I EU Rapport fra forumgruppen om realkredit Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for det Indre Marked Denne rapport er udgivet af Europa-Kommissionen. Synspunkterne i rapporten er gruppens og dens medlemmers synspunkter, og ikke Europa-Kommissionens. 1

2 Kontakter Formand for forumgruppen om realkredit og rapportredaktører Eric Ducoulombier: HYPERLINK 0032(0) Harsha Shewaram: HYPERLINK 0032(0) Generaldirektoratet for det Indre Marked Europa-Kommissionen 2

3 RESUME 1. EU's realkreditmarkeder udgør en væsentlig del af EU's økonomi. Ved udgangen af 2002 beløb de udestående realkreditlån sig til 4 billioner EUR, svarende til ca. 40 % af BNP for EU-15. På disse markeder er der mulighed for yderligere integration, selv om der er delte meninger om denne muligheds natur og om omkostninger og fordele ved en sådan integration. Markederne reguleres fortsat ikke ved sektorspecifik lovgivning på EU-plan. Den eneste indblanding, der hidtil er sket på dette niveau, har været en henstilling fra Kommissionen, hvori der blev udtrykt støtte til en Frivillig adfærdskodeks for information om boliglån forud for kontraktindgåelse ("kodeksen"). 2. I marts 2003 oprettede Kommissionen forumgruppen om realkreditlån med et mandat bestående af tre dele: at kortlægge hindringerne for, at det indre marked for realkredit kan fungere gnidningsløst at vurdere sådanne hindringers konsekvenser for det indre markeds funktionsdygtighed at fremsætte anbefalinger til Kommissionen om, hvordan disse barrierer kan nedbrydes. 3. I denne rapport fremlægger forumgruppen sine konstateringer og anbefalinger. Kommissionen har samlet og redigeret gruppens arbejde med henblik på at udsende denne rapport, som afspejler forumgruppens holdninger, men ikke Kommissionens. Kommissionens holdninger, især dens reaktion på forumgruppens henstillinger, vil blive fremlagt i en meddelelse, som skal vedtages i Forumgruppens medlemmer er sagkyndige fra alle interessentgrupper, der har forbindelse med realkreditmarkedet, herunder banksektoren, forbrugerorganisationer, forsikringsselskaber, byggesagkyndige og notarer. Medlemmerne blev udvalgt med henblik på at afspejle EU's geografiske spredning, da gruppen blev dannet, dvs. EU- 15, som har stået i fokus for denne rapport. Forumgruppen har arbejdet på baggrund af den omfattende gennemgang af handlingsplanen for finansielle tjenester, der har til formål at kortlægge Kommissionens kommende prioriteter inden for finansielle tjenesteydelser. 5. Forumgruppen har fokuseret på fem hovedområder, som medlemmerne anser for at være afgørende for at kunne vurdere integrationen på EU's realkreditmarkeder: Forbrugertillid, juridiske spørgsmål, sikkerhedsstillelse, distribution og finansiering. De forskellige synspunkter, som forumgruppens medlemmer har fremsat, er blevet gengivet af Kommissionen, så den endelige rapport er både varieret og dybtgående. Sådanne synspunkter afspejler ikke nødvendigvis holdningen i de foreninger eller sammenslutninger, som eksperterne måtte tilhøre. 6. Under diskussionerne om forbrugertillid blev der især fokuseret på spørgsmålet om (yderligere) bindende forbrugerbeskyttelseslovgivning og på udgifter og fordele ved sådan lovgivning. På dette område fokuserer anbefalingerne især på behovet for 3

4 yderligere undersøgelser og vejledning inden for realkredit i EU, fremme af den type oplysninger, som dækkes af kodeksen, og harmonisering af nøgleområder som årlige forandringer i procentsatser og gebyr for tidlig tilbagebetaling. Der var forskellige synspunkter om denne harmoniserings nøjagtige karakter og lignende anliggender, hvilket førte til specifikke henstillinger fra erhvervslivets og forbrugernes repræsentanter samt fælles henstillinger fra forumgruppen. I drøftelserne om juridiske spørgsmål var et væsentligt emne den foreslåede ændring af Rom-konventionen med henblik på at gøre det frie lovvalg muligt i forbindelse med realkreditkontrakter for forbrugere. Dette forslag mødte kraftig modstand fra forbrugerrepræsentanterne i forumgruppen, da de mente, at det potentielt kunne have en negativ indflydelse på forbrugertilliden og forbrugerbeskyttelsen. Andre henstillinger på dette område vedrører så forskellige emner som kreditdatabaser, vurderingsstandarder og tvangssalgsprocedurer. Kapitlet om sikkerhedsstillelse indeholder en detaljeret vurdering af de problemer, som udenlandske långivere har med at få adgang til nationale ejendomsregistreringssystemer, og der anbefales løsninger. I sikkerhedsstillelse indgår også henstillinger med henblik på at gøre det lettere at overdrage prioriteter, herunder et forslag om, at Kommissionen undersøger konceptet "Euromortgage". I kapitlet om distribution undersøges fire distributionskanaler, herunder den forholdsvis uprøvede internetkanal, som efter gruppens opfattelse har begrænset vækstpotentiale, men som dog kræver sikkerhedsforanstaltninger for at sikre tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse og -tillid. I det afsluttende kapitel om finansiering udføres en dybtgående analyse af potentialet for et mere likvidt sekundært marked og for mere effektiv brug af de nuværende finansieringsmekanismer, som begge betragtes som afgørende, hvis der skal opstå markedsbetingelser, som fører til yderligere integration af realkreditmarkederne i EU. 7. Drøftelserne i forumgruppen har ført til 48 forskellige henstillinger. Kommissionen opfordres til at gennemgå disse henstillinger som en samlet løsning, da der ikke vil kunne ske yderligere integration på dette marked, hvis der kun tages initiativer på grundlag af enkelte henstillinger. 4

5 FORUMGRUPPENS HENSTILLINGER INDLEDNING 1 Kommissionen bør vedtage en definition af grænseoverskridende långivning og overvåge denne med statistiske data. FORBRUGERTILLID Fælles henstillinger 2 Kommissionen bør finansiere undersøgelser af omkostninger og fordele ved yderligere integration af realkreditmarkedet. 3 Kommissionen bør tilskynde til, at der gives oplysninger ved brug af det europæiske standardiserede oplysningsskema, som er indført ved adfærdskodeksen, og den bør gøre dette på et stadium, hvor det gøres lettere at anvende og sammenligne sådanne oplysninger. 4 Forbrugerrepræsentanterne og de fleste af erhvervslivets repræsentanter støtter, at Kommissionen harmoniserer gebyrer for indfrielse før udløb. Der er delte meninger om indholdet af denne harmonisering. Der gives flere detaljer i henstilling nr. 10 og Kommissionen bør harmonisere den årlige procentsats, både hvad angår beregningsmetode og -grundlag. Der er delte meninger om indholdet af denne harmonisering. Der gives flere detaljer i henstilling nr. 11 og Kommissionen bør finansiere undersøgelser af forbrugernes fordel ved oplysninger forud for kontraktindgåelse af den type, som gives i det europæiske standardiserede oplysningsskema, som blev indført med adfærdskodeksen. 7 Kommissionen bør oprette og vedligeholde en online-guide om de væsentligste juridiske og øvrige spørgsmål om grænseoverskridende realkredit. Specifikke henstillinger fra forbrugerrepræsentanterne 8 Kommissionen bør tilskynde til, at der indføres standardkontrakter for realkreditlån. 9 Kommissionen bør indføre bindende forbrugerbeskyttelsesregler for realkreditkontrakter på grundlag af minimumsharmonisering, der fastlægges på højeste niveau, og som dækker følgende områder: Pligt til at give "bedst mulig vejledning". Forbrugernes krav og behov samt den underliggende bevæggrund for al rådgivning om realkredit til forbrugerne uanset kilden (herunder filialer og mæglere) bør meddeles til forbrugerne ved brug af et holdbart medie. 5

6 Forbrugernes ret til at kræve godtgørelse (retlig og udenretlig). Forudgående oplysninger i resuméform, som gives i den første kontaktfase mellem forbruger og udlåner eller mægler på et europæisk standardiseret skema: Provision, administrationsgebyr, samlet lånebeløb og tilbagebetalingsbeløb (inklusive årlig effektiv rente, beregningssats, tilbagebetalingsperiode, tilpasning af variabel rente og samlede betalte renter), udgifter ved kombinerede produkter (direkte udgifter og indflydelse på rentesatsen), produktets form, engagementets løbetid, og gebyr for tidlig indfrielse (med gennemarbejdede eksempler på gebyret) og tilbagebetalingstabeller. 10 Kommissionen bør sikre, at forbrugerne får ret til at opsige en realkreditkontrakt til enhver tid og under alle omstændigheder. Hvis en forbruger, der ønsker at gøre brug af denne ret, opkræves et gebyr, skal dette: (a) stå i rimeligt forhold til engagementets løbetid (dvs. at der ikke må opkræves gebyr efter de første år af lånets løbetid), (b) beregnes på en rimelig og objektiv måde, så det afspejler eventuelle udgifter, som långiver påtager sig på engrosmarkedet, og beregnes inden for et lovbestemt loft, og (c) klart fremgår af resumédokumentet forud for lånekontrakten med gennemarbejdede eksempler. 11 Kommissionen bør harmonisere den årlige procentsats, både hvad angår beregningsmetode og -grundlag. Forbrugerrepræsentanterne foretrækker en bred definition, hvori alle beslægtede gebyrer indgår, og mindsteharmonisering. 12 Kommissionen bør sikre, at klage- og håndhævelsesmekanismerne/de bindende regler giver forbrugerne mindstebeskyttelse i samme grad i hele EU, som minimum på det højeste niveau, som p.t. findes. Specifikke henstillinger fra erhvervslivets repræsentanter 13 Kommissionen opfordres til at udelukke alle sikrede lån fra direktivforslaget om forbrugerkredit, hvilket er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets første behandling, med henblik på at sikre, at realkreditlån ikke underlægges to særskilte retlige ordninger. 14 I jurisdiktioner med bindende regler om oplysninger om realkreditlånetilbud forud for kontrakt bør Kommissionen sikre, at sådanne regler bringes i overensstemmelse med det europæiske standardiserede oplysningsskema, så der kun gælder et sæt regler. 15 Kommissionen bør sikre, at den nuværende adfærdskodeks om boliglån bibeholdes i sin nuværende form med selvregulering. Før det vurderes, hvordan kodeksen fungerer, bør metoden til en sådan vurdering under alle omstændigheder drøftes af alle interesserede parter. 16 Kommissionen bør harmonisere den årlige procentsats, både hvad angår beregningsmetode og -grundlag. Erhvervslivets repræsentanter ønsker en 6

7 snæver definition, der begrænser sig til de udgifter, som långiver kræver gebyr for, til det tidspunkt, hvor lånet bevilges, og fuld harmonisering. 17 Kommissionen bør sikre, at lofter over rentesatser og variationer i rentesatserne, der kan retshåndhæves, bliver fjernet. 18 Kommissionen bør sikre, at lofter over gebyrer for tidlig indfrielse, der kan retshåndhæves, bliver fjernet. Visse af erhvervslivets repræsentanter støtter et forslag om fuld harmonisering af betingelserne for at anvende retten til tilbagebetaling før tid, specielt ved fastforrentede lån, og begrænsning af denne ret til særlige omstændigheder, f.eks. salg af ejendommen, ledighed eller dødsfald. Alle erhvervslivets repræsentanter finder, at långiverne bør have ret til at forlange fuld erstatning for tab (især i forbindelse med finansiering) og udgifter, der skyldes indfrielse før tid. RETLIGE SPØRGSMÅL 19 Kommissionen bør sikre, at den gældende (materielle) ret for realkreditdokumentet og den eventuelle sikkerhedsaftale i forbindelse hermed, er den medlemsstats ret, hvor ejendommen er beliggende (lex rei sitae). 20 Erhvervslivets repræsentanter ønsker, at Kommissionen sikrer, at den gældende ret for realkreditlånekontrakten defineres som en generel regel efter international privatret på grundlag af princippet om valgfrihed. Rom-konventionen bør ændres i overensstemmelse hermed, såfremt visse nødvendige standarder overholdes. Medlemsstaterne bør ikke længere kunne pålægge yderligere nationale regler om forbrugerbeskyttelse ved grænseoverskridende realkreditlånekontrakter. Der gives flere detaljer i erhvervslivets henstilling nr Forbrugerrepræsentanterne er ikke enige med henstilling 20 i, at den gældende ret for realkreditlånekontrakten defineres som en generel regel efter international privatret på grundlag af princippet om valgfrihed og afviser derfor forslaget om en sådan ændring af Rom-konventionen. I stedet foreslår de, at Rom-konventionens specifikke regler om forbrugerbeskyttelse bibeholdes, og ønsker yderligere beskyttelse som beskrevet i henstilling 8-12 om forbrugertillid. 22 Kommissionen bør på kort sigt gennemføre en løsning, der består af: at indsamle oplysninger om nuværende kreditdatabaser i samtlige medlemsstater at fremme udviklingen af et aftalememorandum mellem ejerne/lederne af sådanne databaser med henblik på at lette udenlandske långiveres adgang til nationale databaser på samme vilkår som indenlandske lånere og at gøre data mere sammenlignelige 7

8 at udvikle et projekt til at vurdere aftalememorandummets effektivitet i løbet af en pilotfase på 3-5 år. 23 Kommissionen bør overveje, hvordan medlemsstaterne kan opmuntres til at udvikle både positive (kunders gældsposter) og negative (misligholdelsesniveau) databaser under hensyntagen til udgifter og fordele ved sådanne databaser. 24 Erhvervslivets repræsentanter ønsker, at Kommissionen sikrer, at et finansieringsinstitut, som yder lån på tværs af grænserne, har ret til: At acceptere vurderinger i henhold til internationalt anerkendte vurderingsstandarder efter eget valg uden at skulle opfylde yderligere nationale betingelser at anvende en vurderingssagkyndig, som er medlem af et internationalt anerkendt vurderingsorgan til at udføre en vurdering uden at skulle opfylde yderligere nationale betingelser. 25 Erhvervslivets repræsentanter ønsker, at Kommissionen sikrer, at et finansieringsinstitut, der yder lån på tværs af grænserne, og en vurderingssagkyndig i det land, hvor ejendommen befinder sig, skal kunne acceptere obligatoriske bestemmelser om standarder eller udøvere i et af deres respektive hjemlande (gensidig anerkendelse af bestemmelser). 26 Forbrugerrepræsentanterne foreslår i stedet, at Kommissionen bør sikre, at neutrale internationale vurderingsstandarder bliver gældende, eller at der indføres en enkelt international vurderingsstandard, så sammenligneligheden sikres. 27 Kommissionen bør henstille til, at høje vurderingsstandarder bliver gjort obligatoriske, og at alle vurderingsrapporter tager højde for risikorelaterede kriterier som anbefalet af European Mortgage Federation (se bilag IV) i videst muligt omfang. 28 Kommissionen bør indledningsvis: Udføre en vurdering af tvangssalgsprocedurer inden for ét år. Derefter overvåge, hvordan tvangssalgsprocedurerne fungerer og vurdere resultaterne hvert tredje år. Disse resultater bør fremlægges i form af en officiel EU-resultattavle over længde og udgifter ved tvangssalgsprocedurer i hver enkelt medlemsstat og bør føre til rådgivning/initiativer fra Kommissionen med henblik på forbedringer. 29 Derefter bør Kommissionen om nødvendigt gennemføre bestemmelser til at sikre, at der fastsættes en tidsramme for tvangssalgsprocedurer, f.eks. maksimalt to år, efter det første skridt tages i en tvangssalgsprocedure. SIKKERHEDSSTILLELSE 8

9 30 Kommissionen bør sikre: At alle prioriteter i en ejendom skal tinglyses i et offentligt register, hvis de skal forpligte og have virkning for tredjemand, uanset deres natur at oprettelse, ændring eller sletning af en prioritet i fast ejendom først træder i kraft over for tredjemand, når de bliver tinglyst i det offentlige register registrerede prioriteter i fast ejendom, der vedrører den samme ejendom, har den rækkefølge, som fremgår af det offentlige register. 31 Hvad angår ansøgninger om tinglysning/anmeldelse, bør Kommissionen give medlemsstaterne mulighed for at bestemme, at rækkefølgen afgøres efter det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget (ikke den faktiske registrering). I sådanne tilfælde bør medlemsstaten sikre, at ansøgninger tinglyses eller afvises af det offentlige register i den orden, de indkommer i. 32 Kommissionen bør sikre, at de offentlige registre stiller alle relevante oplysninger til rådighed for samtlige parter eller deres repræsentanter. 33 Kommissionen bør sikre, at medlemsstaterne bestemmer, at det ansvarlige offentlige register med registreringsmyndighed er statens ansvar. Hvis et sådant ansvar uddelegeres til en tredjemand, skal denne dækkes af en passende erhvervsansvarsforsikring til et hensigtsmæssigt beløb. 34 Kommissionen bør sikre, at medlemsstaterne ikke fastholder eller indfører yderligere krav om "legalisering/validering" for autentiske akter, der udarbejdes formelt i andre medlemsstater. 35 Kommissionen bør mere generelt tilbyde finansiel støtte til EULISinitiativet med henblik på at udbrede det i EU. 36 Kommissionen bør sikre, at forbindelserne mellem realkreditlån og sikkerhedsstillelsen gøres mere fleksible. I de lande, hvor der findes bestemmelser om tætte forbindelser mellem lån og sikkerhedsstillelse, bør de erstattes af en forbindelse i form af en privat aftale mellem långiver og ejeren af den belånte ejendom. Forholdet mellem lånet og sikkerhedsstillelsen kan håndteres på en sådan måde, at det kan skræddersys til parternes behov. 37 Kommissionen bør sikre, at medlemsstaterne giver långiveren eller indehaveren af en prioritet i fast ejendom mulighed for at udpege en repræsentant (tinglysningsfuldmægtig) over for det offentlige register. Hans/hendes position bør fremgå af registeret uden at have virkning på registerets retlige rammer. Han/hun bør være bemyndiget til: At tage uddrag af adkomstoplysninger 9

10 at indvillige i ændringer i prioriteter i den pågældende ejendom og fordele forrettigheder blandt interessenter efter omstændighederne at godkende, ansøge og indsende eventuelle registreringer og anmeldelser at godkende ændringer eller overdragelser af prioriteter på vegne af prioritetens ejer (og i ejerens navn) at handle på vegne af prioritetens ejer, hvad angår prioriteten eller dens ophævelse. 38 Kommissionen bør se nærmere på Euromortgage, f.eks. ved en undersøgelse, med henblik på at vurdere dets muligheder for at fremme integrationen af realkreditmarkederne i EU. 39 Kommissionen bør tilskynde medlemsstaterne til at gøre realkredit lettere at overføre ved at indføre fælleseuropæiske fondsinstrumenter. DISTRIBUTIONSSPØRGSMÅL 40 Kommissionen bør undersøge, om lokale og udenlandske banker får samme behandling ud fra princippet "samme branche, samme risici, samme regler" og sikre, at dette bliver en kendsgerning. 41 Kommissionen bør revidere lovgivningen om grænseoverskridende tjenester og åbning af filialer til at omfatte åbning af repræsentationskontorer for at sikre, at sådanne kontorer kan åbnes uden urimelige hindringer. 42 Kommissionen bør indføre et tilsynssystem for uafhængige mæglere efter følgende principper: registrering hos en kompetent myndighed i hjemlandet, tilstrækkelig faglig viden og kunnen (bestemmes af hjemlandet, herunder kravet om hæderlighed og egnethed), faglig ansvarsforsikring og en klageordning efter samme principper som andre mæglere for at sikre konsekvens. Derudover foreslog forbrugerrepræsentanterne, at alle betalinger, herunder alle gebyrer, i et sådant system skal erklæres fra begyndelsen af en forbindelse mellem forbruger og mægler, og at oplysninger eller råd til forbrugeren registreres. I denne forbindelse påpegede forbrugerrepræsentanterne behovet for at overveje deres henstilling nr. 9, især hvad angår en standard om "bedste rådgivning". 43 Kommissionen bør undersøge, hvilke realkredittransaktioner der i almindelighed kræver skriftlige processer og/eller fysisk tilstedeværelse og overveje lovgivningen om hvidvaskning af penge med henblik på at håndtere de nuværende hindringer for øget brug af Internet. 10

11 44 Kommissionen bør sikre konsekvens, især hvad angår oplysningskrav, mellem forskellig direktiver, der påvirker finansielle tjenesteydelsesprodukter. FINANSIERING 45 Kommissionen bør harmonisere lovgivningen om opdeling af aktiver med henblik på at sikre lige adgang til sekuritisering for udstedere i forskellige retsområder. 46 Kommissionen bør gennemføre lovgivning, hvori der retligt skelnes mellem en sekuritiseringsenhed og en aktivudsteder, såfremt denne udsteder bliver insolvent eller går konkurs, også selv om sekuritiseringsenheden og udstederen indgår i samme koncern. 47 Kommissionen bør undersøge og rette op på skattemæssige uligheder med henblik på at fjerne forskelsbehandling af lokale og udenlandske långivere. 48 Kommissionen bør undersøge og rette op på national lovgivning, der forhindrer eller hæmmer pooling af sikkerhedsstillelse for realkredit fra forskellige udstedere i forskellige retsområder. 11

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Ramme"for"gennemførelse"og"håndhævelse"af"principperne" for"god"praksis"i"vertikale"forbindelser"i" fødevareforsyningskæden"

Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden 25.$januar$2013$ Underskrivere: Kun de organisationer, der godkender rammen 1 I Indledning

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2007 SEK(2007) 1684 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Hvidbogen om integration af EU s realkreditmarkeder

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91)

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91) Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 13 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40166 Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2016 2016/0151(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.10.2013 2013/0185(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2006/2102(INI) 12.5.2006 UDKAST TIL BETÆNKNING om realkredit i EU (2006/2102(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: John Purvis Rådgivende

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne DA DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Om revision af fastsættelse af referencesatserne 1. REFERENCESATS OG KALKULATIONSRENTE Inden for rammerne af Fællesskabets kontrol med statsstøtte anvender Kommissionen

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere