Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13"

Transkript

1 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: P Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj

2 Indhold 1. Resumé Projektansvarlig Forholdet til varmeplanlægningen Konvertering af naturgasområde til fjernvarme Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen Rettighedserhvervelse Tinglysning af servitutter Forholdet til anden lovgivning Forsyningsområde og energibehov Omfattede matrikler Udbygningsplan og varmebehov Effektbehov Tekniske anlæg Ledningsnet Fjernvarme Individuel forsyning Varmeproduktion Måbjergværket Varmeproduktion Tidsplan Bemærkninger fra forsyningsselskaber Brugerøkonomisk vurdering Energi-, miljø og samfundsøkonomisk vurdering Selskabsøkonomisk vurdering Følsomhedsberegninger... 7 Bilag A Områdeafgrænsning... 9 Bilag B Ledningsføring... 9 Bilag C Varmebehov, udbygningsplan, reference og projekt... 9 Bilag D Brugerøkonomi... 9 Bilag E Selskabsøkonomi... 9 Bilag F Samfundsøkonomi

3 1. Resumé Struer Forsyning Fjernvarme A/S har udarbejdet projektforslag om ændring af områdegrænser og udvidelse af fjernvarmeforsyningen til Fabriksvej 11 og 13 i Struer. Området er i dag udlagt til naturgasforsyning. Projektet omfatter tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen for ny bebyggelse, og eksisterende bebyggelse som tilsluttes fjernvarmeforsyningen pålægges pligt til at forblive tilsluttet. Området forudsættes forsynet via eksisterende fjernvarmenet på Park Alle. Fjernvarmeforsyningen vil primært være baseret på kraftvarme fra Måbjergværket og sekundært på varme produceret på de eksisterende naturgasfyrede centraler. Der anvendes følgende forudsætninger: - 15 % af varmebehovet er i perioden maj til og med september og dækkes af bortkølingsvarme fra Måbjergværket % af varmebehovet dækkes af forøget forbrug af halm og flis. - De resteredne 30 % af varmebehovet produceres på eksisterende kondenserende naturgasfyrede kedler på Struer Forsynings Central Vest. Brugerøkonomi For ejendommen vil fjernvarmeforsyning give anledning til en økonomisk besparelse på omkring 20 % i forhold til individuel forsyning. Selskabsøkonomi Beregningerne viser et selskabsøkonomisk overskud på omkring 0,7 mio. kr. over en 20 årig periode. Samfundsøkonomi Beregningerne viser at fjernvarmeforsyning frem for individuel forsyning af området vil give anledning til en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 0,4 mio. kr. i nutidsværdi over 20 år. Miljø De miljømæssige beregninger viser en reduktion i udledning af CO 2 ækvivalenter på 506 tons over en 20 årig periode. 3 2

4 2. Projektansvarlig Projektansvarlig: Kontaktperson: Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade Struer Tlf Jens Lund Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeværkets rådgiver kontaktes: ProEnergi v/skafti Halldórsson Fælledvej Struer Tlf Kontaktperson: Skafti Halldórsson 3. Forholdet til varmeplanlægningen Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningslovens 1 kapitel 2 samt Projekt 2 - og Tilslutningsbekendtgørelsen Konvertering af naturgasområde til fjernvarme Området omfattet af nærværende projektforslag er omfattet af kommunens varmeplanlægning. Området er i dag udlagt til naturgasforsyning og ønskes ændret til fjernvarmeforsyning. 3.2 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen Samtidigt med godkendelsen af projektforslaget ønskes området i henhold til Tilslutningsbekendtgørelsen pålagt tilslutningspligt for ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse som tilsluttes fjernvarme ønskes pålagt pligt til at forblive tilsluttet. 3.3 Rettighedserhvervelse Der ønskes truffet principbeslutning om ekspropriation af rettigheder til etablering af en fjernvarmehovedledning på matrikel nr. 146s, 146u og 146en, Struer. 3.4 Tinglysning af servitutter Eventuelle servitutter om tilslutningspligt til naturgasforsyningen ønskes ophævet. Der ønskes tinglyst servitut om tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen jf. pkt LBK nr af 14/12/2011 Gældende, (Varmeforsyningsloven) 2 BEK nr af 13/12/2005 Gældende. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 3 BBEK nr. 690 af 21/06/2011 Gældende (Tilslutningsbekendtgørelsen) 4 3

5 4. Forholdet til anden lovgivning Udvidelser af forsyningsanlægget kan være omfattet af miljølovgivningen, herunder bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed iht. Miljøbeskyttelsesloven. Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med lovgivningen i øvrigt. 5. Forsyningsområde og energibehov 5.1 Omfattede matrikler 4 Området der ønskes forsynet med fjernvarme samt pålagt tilslutningspligt omfatter matrikel 146u, 146en og 146em. 5.2 Udbygningsplan og varmebehov 5 Matrikel 146u bliver tilsluttet varmeforsyningen i 2012 og det forventes at 146em tilsluttes i Forbruget er det faktiske naturgasforbrug, omregnet til MWh med en varmevirkningsgrad på 92 % for naturgasfyr. 6 Det samlede energibehov, efter fuld tilslutning, vurderes til 350 MWh. 5.3 Effektbehov Iht. Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning garanteres et minimums flow på 250 liter/time samt frem- og tilbageløbstemperaturer ved stikledninger på 65 hhv. 35 C. Det garanterede flow svarer ved den anførte afkøling på 30 til en leveret effekt på ca. 8,72 kw. Leveringsbestemmelserne garanterer ikke tilstrækkeligt flow til anvendelse af gennemstrømningsvandvarmere. Det øgede effektbehov kan dækkes af ledig kedelspidslastkapacitet på Central Sydvest. 6. Tekniske anlæg 6.1 Ledningsnet Ledningerne er planlagt placeret 7, dels i offentligt areal og dels i privat areal efter aftale med lodsejere. De samlede omkostninger til etableringen af gadeledningsnettet inkl. stikledninger er beregnet til kr. Omkostningerne pr. stikledning er ekskl. moms og inkluderer materialer, anlægsarbejde, husindføring og hovedhaner. Levetiden for ledningsnettet er i de økonomiske beregninger fastsat til 30 år. Den faktiske levetid for rørledningerne vurderes dog i praksis med den nuværende teknologi at være længere. 4 Områdeafgrænsningen er illustreret i Bilag A 5 Bilag C, Varmebehov, udbygningsplan, reference og projekt 6 Brugerøkonomiske beregningseksempel findes i Bilag D 7 Bilag B, Ledningsføring 5 4

6 6.2 Fjernvarme Forbrugerinstallationerne omfatter tilslutningsarrangementet (ekskl. hovedhaner, måler mv.), gennemstrømningsvandvarmer/varmtvandsbeholder. Følgende økonomiske parametre er benyttet i tilknytning til forbrugerinstallationen 8, alle priser er eksklusive moms. 6.3 Individuel forsyning I projektet er den aktuelle forsyning valgt som reference, dvs. der bliver ikke konvertering til andre opvarmningsformer Levetiden er anslået til 20 år, og det vurderes at være et realistisk gennemsnit. Der er beregnet med reinvestering der er lige fordelt i perioden. 6.4 Varmeproduktion Fjernvarmeforsyning af området vil dels ske med kraftvarme produceret på Måbjergværket og dels varme produceret på Struer Forsynings eksisterende kedelcentraler. 6.5 Måbjergværket Andelen af varme produceret på kraftvarmeværket er bl.a. afhængig af produktionsprofilen på værket samt udviklingen af varmeforbruget i det samlede forsyningsområde, og vil således variere over tiden. Ved opstillingen af en prognose for varmeleverancen fra Måbjergværket til forsyningsområdet de kommende år, er der taget højde for: - En øget udbygning og dermed et øget varmebehov i Måbjergværkets samlede forsyningsområde de kommende år. - En reduktion af varmebehovet for det samlede forsyningsnet som følge af målene i energisparehandlingsplanen samt bekendtgørelsen om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. På baggrund af ovennævnte forhold er den marginale kraftvarmedækning for det nye forsyningsområde vurderet til 70 % i beregningsperioden. Sammensætningen af brændsler til kraftvarmeproduktionen på værket varierer fra år til år. Følgende sammensætning forventes for Indfyret energi MBV Mængde Affald L1+L2 % 70,70 Farligt Affald L1+L2 % 0,19 Div. biobrændsler L1+L2 % 0,17 Have park affald L1+L2 % 1,18 Naturgas Nm3 L1+L2-39,6 MJ/Nm3 % 0,19 Biogas Nm3 L1+L2-23,4 MJ/Nm3 % 2,75 Halmmængde L3 % 14,41 Flismængde L3 % 10,00 Kornaffald L3 % 0,42 SUM indfyret 2012 % Bilag C, Varmebehov, udbygningsplan, reference og projekt 6 5

7 Affaldskedlerne udnyttes i forvejen fuldt ud hvorfor forøgelsen i brændselsforbrug vil ske på halm-/fliskedlen og naturgas. I maj til og med september dækkes varmebehovet af bortkølingsvarme. 6.6 Varmeproduktion Måbjergværket dækker 70 % af varmebehovet. 15 % af varmebehovet er i perioden maj til og med september. I denne periode bliver varmebehovet dækket af bortkølingsvarme. 27,5 % af varmebehovet dækkes af forøget forbrug af halm. Der regnes med en samlet virkningsgrad ved varmeproduktionen på 57 %. 27,5 % af varmebehovet dækkes af forøget forbrug af flis. Der regnes med en samlet virkningsgrad ved varmeproduktionen på 57 %. De resteredne 30 % af varmebehovet produceres på Struer Forsynings kondenserende naturgaskedel på Central Vest. Der regnes med en samlet virkningsgrad af kedlen på 100 %. 7. Tidsplan Fjernvarmenettet etableres i takt med udbygningsplanen jf. afsnit Bemærkninger fra forsyningsselskaber Ingen bemærkninger. 9. Brugerøkonomisk vurdering Brugerøkonomiske 9 konsekvenser for varmeforsyning via hhv. individuel forsyning og fjernvarme er undersøgt. De løbende udgifter til fjernvarme er baseret på taksterne for Struer Forsyning Fjernvarme A/S i For den enkelte ejendom i området vil fjernvarmeforsyning give anledning til en økonomisk besparelse på omkring 20 % i forhold til individuel naturgasforsyning. 10. Energi-, miljø og samfundsøkonomisk vurdering 10 De energi-, miljø- og samfundsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af projektet er beregnet i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning. Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011, hvor brændselspriserne er opgivet i 2009 priser. Alle omkostninger i projektet er over en 20 årig periode og omregnet til nutidsværdi ved hjælp af en kalkulationsrente på 5 %. I beregningerne er der i henhold til vejledningen taget udgangspunkt i prognoser for brændselsprisudviklingen de kommende 20 år. I beregningerne er der endvidere taget højde for statens energiafgiftsprovenu, og det reducerede afgiftsgrundlag ved fjernvarme i forhold til individuel naturgasfyring indgår i beregningerne efter korrektion med en forvridningsfaktor på 20 %. 9 Bilag D, Brugerøkonomi 10 Bilag F, Samfundsøkonomi 7 6

8 Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af nedenstående tabel. Resultat - Fabriksvej 11 og Fabriksvej 13 Nutidsværdi (2012-prisniveau kr) Naturgasfyr Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto 1.771,9 723, ,5 59,2% Investeringer 0,0 750,1-750,1 - Driftsomkostninger 144,5 12,3 132,2 91,5% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 228,2 106,4 121,8 53,4% SO 2 -omkostninger 0,5 19,5-19,0-4188,2% NO x -omkostninger 23,5 83,9-60,4-256,9% PM 2,5 -omkostninger 0,2 1,4-1,2-659,5% Afgiftsforvridningseffekt -227,0-86,3-140,7 62,0% Scrapværdi 0,0-71,3 71,3 - I alt 1.941, ,4 402,3 20,7% Emissioner (ekskl. el-produktion) Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Naturgasfyr Fjernvarme Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (% ) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 948,9 442,6 506,3 53,4% SO 2 -emissioner 0,005 0,215-0,2-4188,2% NO x -emissioner 0,501 1,788-1,3-256,9% PM 2,5 -emissioner 0,000 0,013 0,0 - Som det fremgår af tabellen udgør fjernvarme ved opgørelsen af samtlige indtægter og udgifter over en 20-årig periode det samfundsøkonomisk set bedste alternaiv i forhold til individuel opvarmning. Fjernvarmeforsyning af området er således forbundet med en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. 11. Selskabsøkonomisk vurdering I projektforslaget er der foretaget en selskabsøkonomisk beregning over 20 år af konsekvenserne ved fjernvarmeforsyning af området. Ved en varmepris på 46 øre pr kwh excl. moms opnås en selskabsøkonomisk gevinst på ca. 0,7 mio. kr. 12. Følsomhedsberegninger Uden skrapværdi på ledningsnettet, er der stadig en stor samfundsmæssig fordel for samfundet ved at gennemføre projektforslaget. 8 7

9 Nutidsværdi (2012-prisniveau kr) Naturgasfyr Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto 1.771,9 723, ,5 59,2% Investeringer 0,0 750,1-750,1 - Driftsomkostninger 144,5 12,3 132,2 91,5% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 228,2 106,4 121,8 53,4% SO 2 -omkostninger 0,5 19,5-19,0-4188,2% NO x -omkostninger 23,5 83,9-60,4-256,9% PM 2,5 -omkostninger 0,2 1,4-1,2-659,5% Afgiftsforvridningseffekt -227,0-86,3-140,7 62,0% I alt 1.941, ,7 331,0 17,0% Emissioner (ekskl. el-produktion) Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Resultat - Fabriksvej 11 og Fabriksvej 13 Naturgasfyr Fjernvarme Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (% ) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 948,9 442,6 506,3 53,4% SO 2 -emissioner 0,005 0,215-0,2-4188,2% NO x -emissioner 0,501 1,788-1,3-256,9% PM 2,5 -emissioner 0,000 0,013 0,0 - Der foretages ikke følsomhedsberegninger af variation i brændselspriser. Forøget naturgaspris vil have indflydelse på fjernvarmeprisen og dermed vil forskellen være cirka den samme. 9 8

10 Bilag A Bilag B Bilag C Områdeafgrænsning Ledningsføring Varmebehov, udbygningsplan, reference og projekt Bilag D Bilag E Bilag F Brugerøkonomi Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi 10 9

11 2. Ansøgning om godkendelse af projektforslag Fabriks STRUER FORSYNING Hører til journalnummer: P Struer Kommune Planafdelingen Østergade Struer FJERNVARME A/S Jyllandsgade 1, Postboks Struer CVR-nr Vores ref.: Jens Lund Tlf.: Sag nr.: Ansøgning om godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13, Struer Iht. Lov om varmeforsyning og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive Varmeforsyningsanlæg ansøges hermed om godkendelse af vedlagte projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13, dateret maj Iht. projektforslaget ønskes området ændret fra at være udlagt til naturgasforsyning til at være udlagt til fjernvarmeforsyning. Iht. projektforslaget ønskes pålagt tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen for ny bebyggelse, og eksisterende bebyggelse, som tilsluttes fjernvarmeforsyningen, ønskes pålagt pligt til at forblive tilsluttet. Iht. projektforslaget ønskes truffet principbeslutning om ekspropriation af rettigheder til etablering af en fjernvarmehovedledning på privat grund gennem matrikel nr. 146s, 146en og 146u, Struer. Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeledningsnet til Fabriksvej 11 og 13. Det årlige varmebehov er på ca. 350 MWh. I projektet er der gennemført beregninger af konsekvenserne ved fjernvarmeforsyning frem for den aktuelle individuelle naturgasforsyning. Der er anvendt følgende forudsætninger: % af varmebehovet dækkes af kraftvarme fra Måbjergværket. 2. De resterende 30 % af varmehovet produceres på eksisterende kondenserende naturgasfyrede kedler på Central Vest. 3. I praksis er forudsat en starttilslutning på Fabriksvej 13 og Fabriksvej 11 forventes tilsluttet i løbet af 5 år. 11

12 Beregningerne viser at fjernvarmeforsyning vil give anledning til en brugerøkonomisk besparelse på ca. 20 % i forhold til individuel forsyning. De selskabsøkonomiske beregninger viser, at fjernvarmeforsyning af området set over en 20 årig periode vil give et selskabsøkonomisk overskud på ca. 0,7 mio. kr. De samfundsøkonomiske beregninger viser ved fjernvarmeforsyning ift. individuel forsyning en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. i nutidsværdi over en 20 årig periode. Heri er indregnet en skrapværdi af ledningsnet, idet levetiden er sat til 30 år. I den samfundsøkonomiske beregning er indregnet den økonomiske værdi af ændringerne i udledningen af CO 2, SO 2 og NO X, samt CH 4 og N 2 O, som omregnes til CO 2 ækvivalenter. De miljømæssige beregninger viser, at fjernvarmeforsyning ift. individuel forsyning set over en 20 årig periode vil give en reduktion i udledningen af CO 2 ækvivalenter på 506 tons. Evt. spørgsmål til beregningerne kan rettes til Skafti Halldórsson, tlf Evt. øvrige spørgsmål til projektforslaget kan rettes til Knud Schousboe, tlf eller Jens Lund, tlf Venlig hilsen Knud Schousboe Jens Lund Bilag: Projektforslag om fjernvarmesyning af Fabriksvej 11 og 13, dateret

13 3. Bilag A Områdeafgrænsning Bilag A Områdeafgrænsning 13

14 4. Bilag B Ledningsføring Hører til journalnummer: P

15 5. Bilag C Varmebehov, udbygningsplan, reference og p Hører til journalnummer: P Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1, 7600 Struer Generelt BILAG C Navn på reference Navn på projekt Individuel forsyning med naturgas Struer Forsyning Fjernvarme, Fabriksvej 11 og 13 Varmebehov og udbygningsplan Nuværende varmeforsyning og varmebehov i 2010 Tilslutnignsår MWh MWh Fabriksvej 13 m3 302 MWh Fabriksvej 11 m3 50 MWh MWh SUM 352 ProEnergi v/skafti Halldórsson Fælledvej 17, 7600 Struer tlf

16 Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1, 7600 Struer Reference projekt, individuel forsyning Årligt bidrag til service og vedligehold (forbruger) 2011 priser. Excl. moms Fabriksvej Fabriksvej SUM Anlægsinvesteringer ( forbruger) 2011 priser. Reinvestering pr år excl. moms 2012 Fabriksvej Fabriksvej SUM Anlægsinvesteringer (naturgasselskab) 2011 priser, excl. moms Fabriksvej Fabriksvej SUM ProEnergi v/skafti Halldórsson Fælledvej 17, 7600 Struer tlf

17 Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1, 7600 Struer Projekt, fjernvarmeforsyning Anlægsinvesteringer ( forbruger) 2011 priser. Samlede omkostninger excl. Moms Fabriksvej Fabriksvej Med / uden energibesp. bidrag SUM Anlægsinvesteringer (fjernvarmeselskab), excl. moms Pris i kr. Pris i kr antal meter Ø antal meter Ø Hovedledning PEX50/50/ /139/450 Fabriksvej PEX50/50/160 Fabriksvej Alupex 26/32/ Alupex 26/32/ SUM Ledningstab MWh Hovedledning 31,43 Fabriksvej 13 0,41 Fabriksvej 11 5,92 31,43 5,92 SUM 37,34 ProEnergi v/skafti Halldórsson Fælledvej 17, 7600 Struer tlf

18 6. Bilag D Brugerøkonomi 1 Struer Forsyning Fjernvarme, Fabriksvej 11 og 13 Struer Forsyning Fjernvarme A/S Hører til journalnummer: Jyllandsgade P , 7600 Struer Bilag D Brugerøkonomisk beregning: Fabriksvej Areal: m Flow l/h Varmebehov MWh 302 Fjernvarme: Tilslutning VVS. excl. moms tilbud kr Tilslutningsbidrag excl. moms kr Tilskud til energibesparelser excl. moms + tinglysning kr Tilslutning i alt kr Reinvestering kr. - Fast afgift pr m 2 eller flow kr. 8, Målerleje kr. kr. 680, Variabel afgift kr. pr MWh kr. 460, Samlet varmeudgift excl. moms: kr Samlet varmeudgift incl. moms: kr Naturgas Naturgasforbrug i m Anslået pris til kedeludskiftning kr Reinvestering kr. - Naturgasudgift kr. pr m Årligt abonnement kr. 120, Driftsudgifter kr Samlet varmeudgift excl. moms: kr Samlet varmeudgift incl. moms: kr Årlig besparelse ved opvarmning med fjernvarme, excl. moms kr Årlig besparelse ved opvarmning med fjernvarme, incl. moms kr Besparelse i % ProEnergi v/skafti Halldórsson Fælledvej 17, 7600 Struer tlf

19 2 Struer Forsyning Fjernvarme, Fabriksvej 11 og 13 Struer Forsyning Fjernvarme A/S Hører til journalnummer: Jyllandsgade P , 7600 Struer Bilag D Brugerøkonomisk beregning: Fabriksvej Areal: m2 569 Flow l/h 491 Varmebehov MWh 50 Fjernvarme: Tilslutningsbidrag excl. moms kr Reinvestering kr. - Fast afgift pr m2 eller flow kr. 8, Målerleje kr. kr. 680, Variabel afgift kr. pr MWh kr Samlet varmeudgift excl. moms: kr Samlet varmeudgift incl. moms: kr Naturgas Naturgasforbrug i m Anslået pris til kedeludskiftning kr Reinvestering kr. - Naturgasudgift kr. pr m Årligt abonnement kr Driftsudgifter kr Samlet varmeudgift excl. moms: kr Samlet varmeudgift incl. moms: kr Årlig besparelse ved opvarmning med fjernvarme, excl. moms kr Årlig besparelse ved opvarmning med fjernvarme, incl. moms kr Besparelse i % ProEnergi v/skafti Halldórsson Fælledvej 17, 7600 Struer tlf

20 7. Bilag E Selskabsøkonomi Hører til journalnummer: P Selskabsøkonomisk beregning Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1, 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme, Fabriksvej 13 og 11 For Struer Forsyning Fjernvarme A/S Bilag E Rente på lån % 5 % Antal år 20 år Øget halm/flis forbrug, indflydelse 1,00 Hvis halm/flis prisen stiger mere end naturgasprisen Reduktion i tilslutningsbidrag 100% Indflydelse på selskabsøkonomien hvis fjernvarmselskabet sænker eller hæver tilslutningsafgiften Varmepris fra Måbjergværket 182 kr./mwh Variabel pris fra VHS, derudover er fastpris der er uafhængig af varmeleverancen og derfor ikke medregnet i projektet Varmepris fra eget værk 446 kr./mwh Budgetteret pris fra eget værk Drift og vedligehold 2 kr./mwh Varmefordeling ifølge Måbjergværket, Dong -bortkølingsvarme 15,0 % 1 -affald % -flis 27,5 % -halm 27,5 % -naturgaskedler, Struer Forsyning 30,0 % 100,0 År Netto varmebehov: MWh Tilslutninger stk BBR Boligareal m Flow l/h Ledningstab: MWh Brutto varmebehov: MWh Omkostninger kr Ledningsnet (inkl.. stikl.) kr Energimålere 2.000kr./stk. kr Stikledninger kr Tilslutningsafgift kr Projektomkostninger kr Drift og vedligehold kr Lån: kr Salgspriser: Varmepris kr./mwh Målerleje kr./stk Fast afgift m 2 eller flow kr. 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 Indtægter: kr Variabel varmepris kr Målerafgift kr Fast afgift kr Produktionspriser: -bortkølingsvarme kr./mwh flis kr./mwh halm kr./mwh naturgaskedler, Struer Forsyning kr./mwh Produktionsomkostning.: kr bortkølingsvarme kr flis kr halm kr naturgaskedler, Struer Forsyning kr Dækningsbidrag I kr Finansiering: Afskrivning af lån kr Ultimo saldo på lån kr Forrentning kr Dækningsbidrag II: kr Overskud / underskud kr NV (overskud/underskud) kr I NUTIDSVÆRDI over 20 år (5% kalkulationsrente) ProEnergi v/skafti Halldórsson Fælledvej 17, 7600 Struer tlf

21 Beregningsforudsætninger Hører til journalnummer: P Bilag F Samfundsøkonomi side 1 Beregningsforudsætninger - basisoplysninger Betegnelse Kommune Dato: Udarbejdet af: GENERELT Brændværdienhed GJ/MWh Kalkulationsrente (real) % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Prisniveau år Periodestart år Tidshorisont (ved beregning af NPV) år Emissionsomkostning NOx/SO 2 /PM 2,5 Se liste Områder Fabriksvej 13 Fabriksvej 11 Antal ejendomme ialt stk Nettovarmebehov pr. ejendom MWh Introduktionsår år Starttilslutning % 100,0% 100,0% Sluttilslutning % 100,0% 100,0% Opbygningsperiode år Investeringer/driftsomk. pr. område Naturgasfyr Fabriksvej 13 Fabriksvej 11 Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr Fjernvarme Fabriksvej 13 Fabriksvej 11 Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr. Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr Brændselsfordeling Fabriksvej 11 og Fabriksvej 13 Struer Kommune ProEnergi v/skafti Halldórsson MWh 5,0% 20,0% 17,0% Bymæssig bebyggelse Naturgasfyr Naturgas Forbruger/ Type naturgas Varmevirkningsgrad % 92,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % Varmeandel % 100,0% Elpris (kun kraftvarme) Ledningstab % CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme Variable driftsomk. (el) kr/gj el 21 Fjernvarme bortkølingsvarme Træflis Halm Naturgas Kraftvarme/ Varmeværk/ Type Kraftvarme/ affald træflis Kraftvarme/ halm naturgas Varmevirkningsgrad % 57,4% 57,4% 57,4% 100,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % 22,0% 22,0% 22,0% Varmeandel % 15,0% 27,5% 27,5% 30,0% Elpris (kun kraftvarme) NordPool vægtet NordPool vægtet NordPool vægtet Ledningstab % 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Ja Ja Ja Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme Variable driftsomk. (el) kr/gj el Følsomhedskoefficienter Brændselspris % 100,0% Elpris (kun kraftvarme) % 100,0% Emissionsomkostninger Dato: :44 % 100,0%

22 9. Bilag F Samfundsøkonomi side 2 og 3 Hører til journalnummer: P Beregningsresultat Resultat - Fabriksvej 11 og Fabriksvej 13 Nutidsværdi (2012-prisniveau kr) Naturgasfyr Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto 1.771,9 723, ,5 59,2% Investeringer 0,0 750,1-750,1 - Driftsomkostninger 144,5 12,3 132,2 91,5% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 228,2 106,4 121,8 53,4% SO 2 -omkostninger 0,5 19,5-19,0-4188,2% NO x -omkostninger 23,5 83,9-60,4-256,9% PM 2,5 -omkostninger 0,2 1,4-1,2-659,5% Afgiftsforvridningseffekt -227,0-86,3-140,7 62,0% I alt 1.941, ,7 331,0 17,0% Emissioner (ekskl. el-produktion) Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. Naturgasfyr Fjernvarme Projektfordel Forskel elproduktion (NPV for perioden ) (ton) (ton) (ton) (%) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 948,9 442,6 506,3 53,4% SO 2 -emissioner 0,005 0,215-0,2-4188,2% NO x -emissioner 0,501 1,788-1,3-256,9% PM 2,5 -emissioner 0,000 0,013 0,0 - Dato: :47 22

23 Beregningsresultat Samfundsøkonomiske omkostninger (1.000 kr.) Akk. NPV - Naturgasfyr (ref.) Akk. NPV - Fjernvarme (proj.) Samfundsøk. fordel - projekt Dato: :47 23

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Kølkær varmeværk - Solfangeranlæg

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015 Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk AARS FJERNVARME Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk Maj 2015 Projektet er udført for Aars Fjernvarme A.m.b.a. af AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Telefon

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fuglebjerg Fjervarme a.m.b.a. Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej

Fuglebjerg Fjervarme a.m.b.a. Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej Udarbejdet af: Maria Tonsgaard Kontrolleret af: NTH Godkendt af: NTH Dato: 28.08.2017 Projekt nr.: 1006347 MOE A/S Mariane Thomsens Gade

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Niels Thorsen (NTH) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato:

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme

Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Indsendt den: 26. maj 2015 Revision A: 18. august 2015 Revision

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af 7.000 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Rene Fonvig Hald Kontrolleret af: Gorm Gade Knudsen Godkendt af: - Dato: 23.06.2016 Version: 1.01 Projekt nr.:

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL VERDO Produktion A/S Maj 2015 Udarbejdet af: Rene Fonvig Hald Kontrolleret af: Kirstine S. Rasmussen Godkendt af: Niels

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere