Aüisning Påstanden er reelt et anbringende til støtte for, at Konkurrence- Forbrugerstyrelsens afgørelser af 13. januar 2009 (bilag 1) og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aüisning Påstanden er reelt et anbringende til støtte for, at Konkurrence- Forbrugerstyrelsens afgørelser af 13. januar 2009 (bilag 1) og"

Transkript

1 Side 10/15 Ad påstand 3 om konkurrencelovens 14 Aüisning Påstanden er reelt et anbringende til støtte for, at Konkurrence- 0g Forbrugerstyrelsens afgørelse af 13. januar 2009 (bilag 1) og 14. marts 2012 (bilag 2) er ugyldige, jf. påstand 4 og 6. Påstanden har således ikke et selvstændigt indhold, som er egnet til at indgå i en domskonklusion, hvorfor den bør afvises. Frifmdelse Der er ikke grundlag for at tilsidesætte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser af 13. januar 2009 (bilag 1) og 14. marts 2012 (bilag 2), hvorved styrelsen af bl.a. ressourcemæssige grunde besluttede ikke at undersøge Justeat.dk ApS markedsadfærd yderligere. Ifølge konkurrencelovens 14, stk. 1, 4. pkt., afgør konkurrencemyndighedeme, om der er tilstrækkelig anledning til at undersøge eller træffe afgørelse i en sag, herunder om sagsbehandlingen midlertidigt eller endeligt skal indstilles. Bestemmelsen har til formål at sikre en effektiv og hensigtsmæssig prioritering af myndighedernes ressourcer. Bestemmelsen giver konkurrencemyndighedeme mulighed for at afvise alle eller nogle af de klagepunkter, som en klager har rejst. Konkurrencemyndighedeme er således ikke forpligtede til at behandle en klage, men har et meget vidt skøn over, om der er i lyset af det offentliges interesse i sagen bør anvendes ressourcer på at forfølge sagen. Afvisning kan eksempelvis være aktuel, når det viser sig, at myndigheden først kan træffe afgørelse efter at have iværksat yderligere ressourcekrævende undersøgelser. Der henvises i den forbindelse til forarbejderne til 14, stk. 1, 4. pkt., hvoraf følgende fremgår: Såvel efter den gældende bestemmelse som efter denforeslåede bestemmelse har Konkurrencerådet, som det er fastslået af Konkurrenceankenævnet, vide beføjelser til at afvise at behandle en sag. Konkurrencerådet kan således på et hvilket som helst tidspunkt i sagsbehandlingen afvise at behandle alle eller nogle af de klagepunker, som en klager har rejst. Som Konkurrencenævnet har udtalt, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskel på, hvor mange STDOGHJ6-Sol-S'ml-Kl93-T3-L01-M00-\D20

2 Side 11/15 myndighedsressourcer der udfra et klagersynspunkt kan ønskes anvendt på en sag, og hvilken ressourceanvendelse sagen udfra det offentlige interesse i lovens overholdelse - bagudrettet og fremadrettet - med rimelighed kan bære. Konkurrencerådet vil således kunne beslutte, at det ikke vil træjfe afgørelse i en sag. Det kan feks. være tilfældet, hvor rådetfår jbrelagt en sag og hvor det viser sig, at rådetførst vil kunne træffe afgørelse efter at have iværksat yderligere ressourcekrævende undersøgelser. Dette er vigtigt at hensyn til en så effektiv anvendelse og en hensigtsmæssig prioritering af Konkurrencerådets og Konkurrencestyrelsens ressourcer som muligt. Endvidere henvises til Vestre Landsrets dom af 6. september 2005 i NOE Energisagen (bilag A). Dommen er i overensstemmelse med praksis efter EU-retten. Det gøres gældende, at der intet grundlag er for at tilsidesætte styrelsens skønsmæssige vurdering i den konkrete sag af, at det offentliges interesse i sagen ikke med rimelighed kunne begrunde anvendelsen af de omfattende ressourcer, der ville være nødvendige for at undersøge sagen yderligere. Som ligeledes anført af styrelsen ville det således have krævet betydelige ressourcer at undersøge sagen, idet der var tale om et nyt marked under udvikling, hvor det ville kræve uforholdsmæssige undersøgelser af en række vanskelige tekniske forhold at foretage en korrekt afgrænsning af det relevante marked med henblik på at vurdere, om Just-eat.dk ApS havde handlet i strid med konkurrenceloven. Dertil kommer, at kunderne kunne opsige sarnarbejdsañalen med Just-eat.dk ApS med relativt kort varsel, såfremt de fandt konkurrenceklausulen og konventionalboden eller øvrige forhold urimelige. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lagde ved sine afgørelser til grund, at Just-eat.dk ApS i de oprindelige samhandelsbetingelser anvendte en konkurrenceklausul og en konventionalbod på kr., og at sarnarbejdsañalen først efter et år kunne opsiges med 3 måneders skriftlig varsel, jf. bilag 8. Just-eat.dk ApS tilkendegav imidlertid på et møde med styrelsen den 3. oktober 2008 at ville ophæve disse bestemmelser og fremsendte efterfølgende nogle reviderede samhandelsbetingelser til styrelsen, hvor bestemmelserne var STOl -K l94-'d-l0 l-m00-\d20

3 Side 12/15 ophævet. Sagsøgerens anmodning om at behandle sagen vedrørte dermed historiske forhold, idet Just-eat.dk ApS allerede i 2008 ændrede sine forretningsbetingelser på de punkter, som var omfattet af klagen. Det gøres på denne baggrund gældende, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fuldt ud var berettiget til at indstille behandlingen af sagen i medfør af konkurrencelovens 14, stk. 1, 4. pkt. Ad påstand 4 om ugyldighed af afgørelsen af 13. januar 2009 mm Der henvises til det oven for anførte ad påstand 2 og 3. Ad påstand 5 om hjemvisning af afgørelsen af 13. januar 2009 E Lifmdelse Der henvises til det oven for anførte ad påstand 2 og 3. Ad påstand 6 om ugyldighed af afgørelsen af 14. marts 2012 Frifmdelse Der henvises til det oven for anførte ad påstand 3. Ad påstand 7 om hjemvisning af afgørelsen af 14. marts 2012.Krim Der henvises til det oven for anførte ad påstand 3. Rettens begrundelse gg afgørelse Ad sagsøgerens påstand 1 Selvom sagsøgeren rejste klagesagen mod Just-eat.dk ApS, kan sagsøgeren ikke tillægges partsstatus. Retten har ved vurderingen heraf lagt vægt på Æ sagsøgeren ikke ville have været adressat for en afgørelse, hvilket er det altovervejende udgangspunkt ved vurderingen af, om sagsøgeren har partsstatus eller ej, Æ sagen omhandlede Just-eat.dk ApS, generelle adfærd og ikke en adfærd, der var specifikt rettet mod sagsøgeren, som alene var én af aktørerne på markedet for online formidling af bestilling af mad, og STDOSHJ6-SOI -STOl -K l9-l-t3-l01-m00-\d20

4 Side 13/15 0 Æ sagsøgeren således ikke kan antages at have en væsentlig og individuel interesse i sagens afgørelse. Som følge heraf ñnder retten ikke grundlag for at ñavige udgangspunktet om, at det alene er adressaten for afgørelsen, som har partsstatus, hvorfor sagsøgeren ikke har krav på aktindsigt i mødereferatet af 3. oktober 2008 mellem sagsøgte og Just-eat.dk ApS i medfør af forvaltningslovens 9, stk. 1,jf. 2, stk. 1. I medfør af konkurrencelovens 13, stk. 1, gælder offentlighedsloven ikke for sager på konkurrencelovens område, bortset fra offentlighedslovens 4, stk. 2, om egen acces. Sagsøgeren har efter det oplyste i medfør af offentlighedslovens 4, stk. 2, fået aktindsigt i de afsnit af mødereferatet af 3. oktober 2008, hvor sagsøgeren er nævnt. Der er således ikke grundlag for at give sagsøgeren aktindsigt i yderligere omfang end allerede givet ved sagsøgtes afgørelse af 23. januar Sagsøgte frifindes derfor for sagsøgerens påstand. Ad sagsøgerens påstand 2 Påstanden er reelt et anbringende til påstand 4 og 5 om ugyldighed og hjemvisning af sagsøgtes afgørelse af 13. januar 2009 som følge af manglende kontradiktion, og påstanden afvises derfor. Ad sagsøgerens påstand 3 Påstanden er reelt et anbringende til påstand 4, 5, 6 og 7 om, hvorvidt det har været berettiget, at sagsøgte nægtede at træffe afgørelse under henvisning til konkurrencelovens 14, stk. 1, 4. punktum, og påstanden afvises derfor. Ad sagsøgerens påstand 4 og 5 (jf påstand 2) Idet sagsøgeren ikke kan tillægges partsstatus efter forvaltningslovens regler, har sagsøgeren heller ikke haft krav på at blive hørt, før sagsøgte traf afgørelse den 13. januar 2009, jf forvaltningslovens 19, stk. 1. Sagsøgte fn'flndes derfor for sagsøgerens påstande. Ad sagsøgerens påstand 6 og 7 (jf påstand 3) Der er ikke sådanne sikre holdepunkter for at tilsidesætte sagsøgtes afgørelser af 13. januar 2009 og 14. marts 2012 om ikke at foretage sig videre i relation til sagsøgerens klage, henholdsvis genoptage den tidligere klage fra sagsøgeren, om overtrædelse af konkurrenceloven vedrørende spørgsmålet, om Just-eat.dk ApS måtte have misbrugt sin dominerende STD l-s'ml-k LOl -M00-\D2l)

5 Side 14/15 stilling og udøvet konkurrencebegrænsende adfærd i en periode tilbage ña 2005 til 2008, hvor Just-eat.dk ApS benyttede sig af bestemmelser om konkurrenceklausuler og bestemmelser om konventionalbod, som Justeat.dk ApS imidlertid frafaldt i Retten har ved vurderingen lagt vægt på 0 At sagsøgte efter konkurrencelovens 14, stk. 1, 4. pkt., har pligt til at vurdere, om der er tilstrækkelig anledning til at undersøge eller træffe afgørelse i en sag, o A4 det efter forarbejderne til konkurrencelovens 14, stk. 1, fremgår, at der således ikke er nogen ubetinget pligt for sagsøgte til at behandle en klage - og at sagsøgeren således heller ikke har noget retskrav på at få behandlet en klage - men at sagsøgte under hensyntagen til prioriteringen af arbejdet og ressourcerne kan beslutte at afvise at behandle en klage, og 0 At der efter forarbejderne til konkurrencelovens 14, stk. 1, er givet sagsøgte vide beføjelser til at afvise at behandle en sag, helt eller delvist og på et hvilket som helst tidspunkt i sagsbehandlingen. Sagsøgte frifindes derfor for sagsøgerens påstande. Ad sagsomkostninger Sagsøgeren skal i lyset af sagens karakter og udfald i sagsomkostninger til sagsøgte som nedenfor bestemt betale kr. + moms, i alt kr., som udgør udgiften til advokatbistand, jf. retsplejelovens 312, stk. 1. Retten har ved omkostningsfastsættelsen lagt vægt på antallet af udarbejdede processkrifter og på, at der til hovedforhandlingen var afsat en hel retsdag, som imidlertid - idet sagsøgeren ved hovedforhandlingens start frafaldt samtlige 4 afhøringer - tog under 2 timer. Thi kendes for ret: Sagsøgerens påstande 2 og 3 afvises. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frifindes for sagsøgerens påstande 1, 4, 5, 6 og 7. Inden 14 dage skal sagsøgeren i sagsomkostninger til sagsøgte betale kr. Sagsomkostningeme forrentes efter rentelovens 8 a. STD06HJ6-SO l-stol-kl94-tj-l01 -M00-\D20

6 Side 15/15 Jette-Marie Sonne Dommer STD06 HJö-SOI-STOl-K l9-l-t3-l01-m00-\dlü

7 Retten på Frederiksberg DOM Afsagt den 7. februar 2014 i sag nr. BS C-2694/2012: E-takeaway ApS (momsregistreret) Skudehavnsvej København Ø v/ advokat Lars Cort Hansen mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (ikke momsregistreret) v/erhvervs- og Vækstministeriet Carl Jacobsens Vej Valby v/ Kammeradvokaten - advokat Tine Rønde Sagens baggrund og partgmes påstande Sagen vedrører gyldigheden af sagsøgtes afgørelse af 23. januar 2009 om aktindsigt og sagsøgtes afgørelser af 13. januar 2009 og 14. marts 2012 om afslag på behandling af sagsøgtes klage over Just-eat.dk ApS. Sagsøgerens påstande er som følger: Påstand 1 Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte er pligtig at give sagsøgeren aktindsigt i sagsøgtes mødereferat for mødet mellem sagsøgte og Just-Eat ApS afholdt den 3. oktober Påstand 2 Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren skulle have haft lejlighed til at udtale sig om de oplysninger, som Just-Eat ApS gav på mødet med sagsøgte den 3. oktober 2008, inden sagsøgte traf afgørelse af 13. januar 2009 i sagsøgtes j.nr. 4/ Påstand 3 Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte skal træffe materiel afgørelse om, hvorvidt Just-Eat ApS har misbrugt en dominerende stilling vedrørende online takeaway portaler samt udøvet konkurrencebegrænsende adfærd i perioden Påstand 4 Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes afgørelse af 13. januar 2009 i j.nr O467 er ugyldig. Påstand 5 Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes afgørelse af 13. januar 2009 i j.nr skal hjemvises til fornyet behandling hos sagsøgte. STD06HJ6-Sol-ST01-Kl94-T3-LOI M00-\D20

8 Side 2/15 Påstand 6 Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes afgørelse af 14. marts 2012 i j.nr. 4/ er ugyldig. Påstand 7 Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes afgørelse af 14. marts 2012 i j.nr. 4/ skal hjemvises til fornyet behandling hos sagsøgte. Sagsøgtes påstande er som følger: Over for påstand 1 er sagsøgtes påstand ñ'ifmdelse. Over for påstand 2 og 3 er sagsøgtes påstand afvisning, subsidiært frifindelse. Over for påstand 4, 5, 6 og 7 er sagsøgtes påstand frifmdelse. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig retsplejelovens 218 a, stk. 2. sagsfremstilling, jf. Sagen er anlagt den 27. november 2012 og har været hovedforhandlet den 14. januar Parterne ns 11 ter Sagsøgeren har til støtte for sine påstande gjort gældende At det i højeste grad har offentlighedens interesse, at Just-Eat i perioden misbrugte Just-Eats dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler, samt havde en konkurrencebegrænsende adfærd, At sagen netop i højeste grad har offentlighedens interesse, og det er væsentligt at få afklaret på netop internettet og for online portaler/online handel, om en virksomhed som Just-Eat, har misbrugt sin dominerende stilling m.v., da netop handel på internettet er det hurtigst voksende marked, samt at alle tendenser går i retning af, at mere og mere handel flyttes over på internettet, hvorfor det netop er i offentlighedens og samfundets interesse at få belyst og afklaret om konkrete virksomheders ageren og adfærd er i strid med konkurrenceloven, og dermed hindrer den frie konkurrence på et vigtigt marked, SI'D S'l'Dl-Kl9-l-T3-LDl-M00-\D10

9 Side 3/15 At mange mindre online takeaway portaler er blevet forhindret i at starte virksomhed op inden for online takeaway portaler som følge af Just-Eats misbrug af dominerende stilling og konkurrencebegrænsende adfærd, og mange af disse online takeaway portaler ville have overlevet økonomisk og eksisteret den dag i dag, hvis der havde været en fri konkurrence på markedet for online takeaway portaler fra , og det har selvsagt offentlighedens interesse om Just-Eats ageren på markedet har været retsstridig og direkte har medført andre virksomhedens død og dermed, at samfrmdet har mistet arbejdspladser som følge af Just-Eats ageren, At det netop er sagsøgtes pligt at undersøge, om virksomheden har ageret i strid med konkurrenceloven, og sagsøger har fremlagt vægtige beviser/dokumentation til sagsøgte for, at JustEat både havde - og har - en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler, og at Just-Eat har misbrugt denne dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, samt har udøvet en konkurrencebegrænsende adfærd, jf. konkurrencelovens 6, At det er almindeligt kendt i branchen, at Just-Eat har tromlet alle mindre virksomheder og sikret, at der ikke kom konkurrence til Just-Eat i årene , der varigt har gjort det særdeles vanskeligt for andre virksomheder end Just-Eat at komme ind på online takeaway portal -markedet, og dermed varigt har skadet den frie konkurrence på dette marked, ligesom Just-Eat altså via deres retsstridige adfærd har ødelagt mindre virksomheder og medført, at mindre virksomheder ikke er kommet ind på markedet for online takeaway portaler, At Just-Eat selv afgrænser sit marked til at være online takeaway portaler, og Just-Eat anfører selv i adskillige artikler og pressemeddeler, at Just-Eat er markedsdominerende ikke alene i Danmark, men i hele verden, og Just-Eat har da også fået tilført op imod ca. 750 mio. kr., og første gang, at der skete en større tilførsel af kapital, var i år 2005, At forbrugerne, herunder både private og virksomheder, har en betydelig interesse i, at markedet for online takeaway portaler har fri konkurrence, og dermed har offentligheden også en stor interesse i, at det bliver vurderet og undersøgt af sagsøgte, om denne frie konkurrence har været sat ud af kraft i årene , At det er almindeligt kendt i branchen, at Just-Eats metoder både STD l-stul-kwj-u-ldlmwdzo

10 Side 4/15 er i strid med konkurrenceloven, markedsføringsloven, samt til ugunst for forbrugerne, jf. bl.a. Æg, hvor det er dokumenteret, at også Just-Eats priser er højere på internettet, til ugunst for forbrugerne, ligesom det er dokumenteret i bilag 2, at Just-Eat tager ulovlige gebyrer fra forbrugerne, og er ligeglade med sagsøgtes udsagn om, at de ulovlige gebyrer er for høj e, At det er nemt og ikke forbundet med særligt store ressourcer eller omkostninger at definere det relevante marked, da dette gør aviser/medier jo allerede, jf. bl.a. bj'lagq, og at det derfor burde være forholdsvis nemt for sagsøgte at nå frem til at deñnere det relevante marked som online takeaway portaler eller,onlinemadbestillingsportaler, og dermed at afgrænse markedet, samt at nå frem til, at Just-Eat har og havde en dominerende stilling på dette marked i perioden fra , og herefter kan sagsøgte ved anvendelse af både rimelige og begrænsede ressourcer tage stilling til, om den dominerende stilling også har været misbrugt af Just-Eat, samt om Just-Eat har udøvet konkurrencebegrænsende adfærd, At det selvsagt har offentlighedens interesse, og samfundets interesse, om Just-Eat er blevet markedsdominerende i både Danmark og i verden inden for online takeaway portaler ved at tryne en masse små virksomheder, og at Just-Eats succes dermed har været på bekostning af, og på grundlag af en ulovlig adfærd i markedet over for mindre virksomheder, Sagsøgers klage til sagsøgte over Just-Eat både er principiel og formentlig ville have dannet præcedens for tilsvarende sager for online portaler, hvis sagsøgte havde realitetsbehandlet sagen/ klagen, At sagsøgte derfor skal behandle sagsøgers klage til sagsøgte materielt, og at sagsøgte afgørelse i 2009 er sket i strid med forvaltningslovens regler om partshøring og kontradiktionsprincippet, da sagsøger slet ikke blev hørt forinden, at sagsøgte traf afgørelse i sagen i 2009, herunder blev sagsøger ikke engang informeret om det møde, som sagsøgte afholdte med Just-Eat den 3. oktober 2008, og hvilket møde åbenbart medførte, at sagsøgte ikke ville realitetsbehandle sagsøgers klage i sagen, men sagsøgte traf blot afgørelse i sagen den 13. januar 2009, hvor sagsøgte så meddelte, at sagen ikke ville blive realitetsbehandlet på grundlag af de oplysninger, som Just-Eat gav til sagsøgte på mødet den 3. oktober Denne fremgangsmåde, hvor sagsøger ikke hverken blevet forelagt de oplysninger, som blev givet på mødet den 3. oktober 2008, og STD l-stoi -K l94-t3-l0 l -M00-\D20

11 Side 5/15 sagsøger således ikke fik lejlighed til at udtale sig om disse oplysninger forinden, at sagsøger traf afgørelse i sagen i 2009, er selvsagt retsstridig og i strid med forvaltningsloven, da sagsøger havde ret til at få forelagt de oplysninger, som sagsøgte anså for væsentlige for sagsøgers afgørelse i 2009, forinden sagsøger traf afgørelse i sagen, jf. forvaltningslovens 19, stk. 1, ligesom sagsøger er berettiget til at få aktindsigt i mødereferatet fra sagsøgtes møde med Just-Eat den 3. oktober 2008, jf. forvaltningslovens 14, stk. 2, da der eksisterer et sådant referat, jf. bilag 3, og sagsøgte har således hverken overholdt forvaltningsloven i relation til partshøring for så vidt angår afgørelsen truffet af sagsøgte i bilag 1 eller overholdt forvaltningsloven i relation til aktindsigt for så vidt angår afgørelsen i b_il_a_g_2, og dette er så meget mere kritisabelt derved, at sagsøgte netop lægger vægt på mødet med Just-Eat den 3. oktober 2008, og de oplysninger, som sagsøgte får på dette møde af Just-Eat, som åbenbart er til ugunst for sagsøger, og så meget desto mere kritisabelt, som at de oplysninger, som sagsøgte får på mødet den 3. oktober 2008 fortsat hemmeligholdes for sagsøger, da sagsøgte ikke vil give aktindsigt i mødereferat m.v. fra dette møde, At både afgørelsen i bilag 1 og bilag 2 dermed er ugyldige, og indeholder væsentlige sagsbehandlingsfejl, herunder både sagsbehandlingsfejl, der er væsentlige på et generelt niveau, samt sagsbehandlingsfejl, der er konkret væsentlige, da det ikke kan udelukkes, at sagsøgte ville have nået frem til en anden afgørelse, hvis sagsøgte havde anmodet om sagsøgers bemærkninger til det, som Just-Eat havde meddelt på et møde mellem sagsøgte og Just-Eat, At sagsøgte afgørelser af 13. januar 2009 i j.nr. 4/ og af 14. marts 2012 i j.nr. 4/ er ugyldige og at begge afgørelser skal hjemvises til fornyet behandling hos sagsøgte, At det er dokumenteret i bilag 2, at sagsøgtes sagsbehandling i sager om konkurrencebegrænsende aftaler og om misbrug af dominerende stilling generelt har været meget kritisabel og mangelfuld og nærmest ikke-eksisterende, da sagsøgte stort set ikke siden 2006 (D har truffet afgørelser efter konkurrencelovens bestemmelser om konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans, hvilket selvsagt er særdeles kritisabelt og retssikkerhedsmæssigt stærkt betænkeligt, da virksomheder udsat for retsstridig og ulovlig adfærd som Just-Eats adfærd, må tåle en sådan adfærd sådan som sagsøger har måtte tåle Just-Eats adfærd, og dermed mister virksomheder (herzsagsøger) STDO61-Ná-SOI-STO l-kl'h-'u-lul-mixhdzd

12 Side 6/15 væsentlige million-beløb og at forbrydelse betaler sig, da sagsøgte ikke vil eller ikke kan løse sine opgaver, og derfor skal sagsøger have medhold i nærværende sag, så sagsøgte åbenbart skal tvinges til af domstolene at udføre de opgaver, som sagsøgte er sat til at løse, men som sagsøgte åbenbart ikke vil eller ikke kan løse af frivillighedens vej, At det er ñildstændigt fejlagtigt og forkert, når sagsøgte hævder på side 6 af 7 i sagsøgtes svarskrift, at kunderne kunne opsige samarbejdsaftalen med relativt kort varsel, da kunderne jo var bundet af aftalen med Just-Eat i 12 måneder, jf. bilag 8, og først derefter kunne opsige aftalen med 3 måneders varsel og derefter i en periode på 12 måneder efter ophøret af aftalen ikke kunne indgå aftaler med konkurrenter, hvorfor kunderne altså var bundet i hele 27 måneder af aftalen med Just-Eat og således risikerede en bod på kr i hele 27 måneder, og dette er jo selvsagt ikke et relativt kort varsel som sagsøgte hævder, men det viser jo blot, at sagens kerne er, at sagsøgte ikke vil løse sagsøgtes opgaver, men hellere vil finde dårlige og urigtige forklaringer på, hvorfor sagsøgte ikke vil løse de opgaver, som samfundet og lovgiver har pålagt sagsøgte at løse, At forvaltningslovens 22 således heller ikke er opfyldt, da sagsøgtes begrundelse for ikke at træffe en material afgørelse i j.nr. 4/ og i j.nr. 4/ er, at kunderne kunne opsige samarbejdsaftalen med relativt kort varsel altså dokumenteret er fejlagtig, da kunderne ikke kunne komme ud af konkurrenceklausul og konventionalboden før efter 27 måneder, og dermed opfylder sagsøgtes begrundelse heller ikke forvaltningslovens 22, da begrundelsen er direkte forkert, At det også er forkert, at sagen kun har historisk interesse, som sagsøgte også forsøger at begrunde afvisningen af at behandle sagerne med, da sagen har aktuel interesse i og med, at der ikke har været nogen konsekvens i form af bøde og erstatningsansvar for Just-Eat ved at have overtrådt konkurrencelovens klare bestemmelser, og at sagsøgte således sørger for, at forbrydelse betaler sig og dette har selvsagt en aktuel interesse, at Danmark har en konkurrencemyndighed, der lader konkurrenter slippe afsted med en ulovlig og retsstridig adfærd, der således er stærkt konkurrenceforvridende og konkurrencebegrænsende, da lovlydige virksomheder står uden mulighed for økonomisk opretning og uden mulighed for at komme frem til en situation, hvor konkurrencen er fri og lige, da de virksomheder (som JustEat), der anvender ulovlige og retsstridige fremgangsmåder vinder på det, og andre virksomheder (som sagsøger) taber STDOG lu6-sol-5ml-kl94-tj-l0l-m00-\d20

13 Side 7/15 således økonomiske på det, hvilket selvsagt har en både aktuel og fremtidig interesse, at domstolene statuerer, at dette ikke er i orden, og at sagsøgte altså må og skal løse de opgaver, som sarnñmdet/lovgiver har pålagt konkurrencemyndighedeme at løse, At sagsøgte således træffer en fejlagtig afgørelse af 13. januar 2009 i sagsøgtes j.nr , og endog ikke lader sagsøger udtale sig om de væsentlige oplysninger, som sagsøgte er i besiddelse og som sagsøgte åbenbart ligger vægt på ved afgørelsen af 13. januar 2009 i bilag 1 uden at sagsøger får lejlighed til at udtale sig om disse oplysninger forinden, at sagsøgte traf afgørelsen, og at sagsøgte herefter bruger denne fejlagtige afgørelse -til at også at afvise genoptagelsessagen den 14. marts 2012 i bilag 2 i j.nr. 4/ , og fortsat uden at give sagsøger aktindsigt i det møde, som sagsøgte åbenbart bruger til at afvise sagen den 13. januar 2009, At Just-Eat i alle andre sammenhænge end over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, selv anser sig for at være en online takeaway porta, og dermed afgrænser Just-Eat selv det relevante marked, ligesom Just-Eat klart udtaler sig om, at Just-Eat er markedsdominerende og ønsker at være dette i de enkelte lande, herunder i Danmark, og det er således direkte en del af Just-Bats strategi at være markedsdominerende og købe evt. konkurrenter op - hvad Just-Eat også har forsøgt med sagsøger - og dermed opnå en dominerende markedsposition, jf. bl.a. bmga, At det er grotesk og fejlagtigt, at både sagsøgte og Just-Eat overlader det til sagsøger selv at skulle løfte bevisbyrden for, at Just-Eat har haft en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler, herunder at sagsøgte som offentlig myndighed - hvor man må gå ud fra, at de har de nødvendige ressourcer til at løse sagsøgtes opgaver - finder, at det kræver uforholdsmæssigt mange ressourcer at skulle vurdere en simpel problemstilling på et marked, som Just-Eat allerede selv har afgrænset, og hvor der alene er 4-5 aktører, og at Just-Eat, der har fået tilført op imod 750 mio. kr. og har årlige overskud alene i Danmark på mio. kr. finder, at det kræver uforholdsmæssigt mange ressourcer for Just-Eat at skulle belyse sagen samtidigt med, at Just-Eat i alle medier m.v. kalder sig selv for markedsdominerende i Danmark med 36 % af hele takeaway-markedet, d.v.s. ikke alene online takeaway portaler, men hele takeaway-markedet, jf. bl.a. bilag Q, At sagsøgte er pligtige til at behandle sagsøgers klage til STD STO 1 -K 1 lm-'i'j-lo l-m00-\d20

14 Side 8/15 sagsøgte materielt over Just-Eats misbrug af dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler, og konkurrencebegrænsende adfærd, og at sagsøgtes afvisning af at behandle sagsøgers klage til sagsøgte over Just-Eat med henvisning til konkurrencelovens 14 derfor er og var fejlagtig, samt at sagsøgte må anses som både part i sin egen klagesag, samt have en sådan retlig og væsentlig interesse i klagesagen, herunder i sagsøgtes drøftelser med Just-Eat, at sagsøger skulle have haft lejlighed til at fremkomme med sine synspunkter omkring de forhold, som sagsøgte drøftede med Just-Eat. Sagsøgte har til støtte for sine påstande gjort følgende gældende: 99 Ad påstand 1 om aktindsigt Friñndelse Der er ikke grundlag for at tilsidesætte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (tidligere Konkurrencestyrelsens) afgørelse af 23. januar 2009 (bilag 3), hvorefter sagsøgeren alene har ret til aktindsigt i form af egenacces i referatet fra styrelsens møde med Just-eat.dk ApS den 3. oktober 2008 (akt 39), jf. offentlighedslovens 4, stk. 2. Efter forvaltningslovens 9, stk. 1, har en parti en afgørelsessag som udgangspunkt ret til aktindsigt i alle sagens dokumenter. Det konkurrenceretlige partsbegreb afgrænses imidlertid snævert, og det er som altovervejende hovedregel kun afgørelsens adressat, der kan anses for part i en konkurrencesag. En klager kan undtagelsesvist tillægges partsstatus, hvis klageren konkret har en så væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, at klageren skiller sig ud fra de øvrige konkurrenter på markedet. Praksis viser imidlertid klar tilbageholdenhed med at tilkende konkurrenter partsstatus, jf. bl.a. Konkurrenceankenævnets kendelser af 15. august 2007 (Forbruger-Kontakt Distribution A/ S, 16. august 2007 (CityMail Danmark A/S) og 13. september 2007 (Copenhagen Malmö Port AB). Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har en så væsentlig, individuel interesse i sagen mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Just-eat.dk ApS, at sagsøgeren undtagelsesvist skal tillægges partsstatus. De påståede overtrædelser af konkurrencelovens 6 og 11 er af generel karakter og er ikke specifikt rettet mod sagsøgeren. STDO ST01-Kl9J-T3-L01 M00-\DZO

15 Side 9/15 Sagsøgeren er således blot én ud af flere konkurrenter på markedet for online formidling af takeaway-mad, og sagsøgerens interesse i klagesagen afviger ikke fra de øvrige konkunenters interesse i sagen. Det gøres på denne baggrund gældende, at sagsøgeren ikke har krav på partsaktindsigt i medfør af forvaltningslovens regler. Eñer konkurrencelovens 13, stk. 1, finder offentlighedsloven ikke anvendelse på sager eñer konkurrenceloven, idet reglerne om egenacces i offentlighedslovens 4, stk. 2, dog finder anvendelse, jf. 13, stk. 1, 2. pkt. Retten til egenacces omfatter alene de afsnit af det dokument, hvor sagsøgeren er nævnt ved navn samt efter omstændighederne tilstødende afsnit, hvis dette er nødvendigt for at kunne forstå sammenhængen. Sagsøgeren er således ikke i medfør af offentlighedslovens regler om egenacces berettiget til fuld aktindsigt i mødereferatet. Den aktindsigt, som sagsøgeren er blevet meddelt ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 23. januar 2009 (bilag 3), er givet i overensstemmelse med reglerne om egenacces. Der er derfor ikke grundlag for at tage sagsøgerens påstand til følge. Ad påstand 2 om høring AfLisnÆg Påstanden er reelt et anbringende til støtte for, at Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens afgørelse af 13. januar 2009 (bilag 3) er ugyldig, jf. påstand 4. Påstanden har således ikke et selvstændigt indhold, som er egnet til at indgå i en domskonklusion, hvorfor den bør afvises. Eiñndâlåç Som anført har sagsøgeren ikke en så væsentlig, individuel interesse i sagen mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Just-eat.dk ApS, at sagsøgeren undtagelsesvist skal tillægges partsstatus. Det gøres af samme årsag gældende, at forvaltningslovens regler om partshøring ikke finder anvendelse, jf. lovens 19, stk. 1, hvorfor styrelsen ikke var forpligtet til at høre sagsøgeren om de indhentede oplysninger, forinden styrelsen traf afgørelse om at indstille undersøgelserne af sagen, jf. konkurrencelovens 14, stk. 1, 4. pkt. Sl'D06 l-hö-sol-s'm l-k lm-'u-lol-moo-dzo

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet)

: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) 1 af 8 2008-03-03: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 3. marts 2008 i sag 2007-14948: De Samvirkende Købmænd (juridisk konsulent Trine Busk-Jepsen)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014. Dato 17. juni 2014 Dokument 14/05463 / 14/05488 Side Udstillingsareal ud for S Vej 56 Kommunens sagsnr. 13/6476 A og I (herefter M) har hver især fremsendt klage 1 til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra B2656004- LOJ/HBJ/FN UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. april 2006 holdt Østre Landsret retsmøde for lukkede døre i medfør af retsplejelovens 339 a i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 21. juni 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet Der er ingen nye klagesager.

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 14 2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0012701: Forbruger-Kontakt Distribution

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere