Kommunikation og it,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation og it,"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering Titel... 3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 4 Kapitel 4. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 5 Kapitel 5. Uddannelsens struktur Kandidatuddannelsen med centralt fag i Kommunikation og it Uddannelsens moduler... 6 Modul 1: Kommunikation og samarbejde i organisationer... 6 Modul 2: Konceptudvikling og innovation... 8 Modul 3: Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation Modul 4: Medier og kommunikation i netværk Modul 5: Valgfrie emner Modul 6: Projektorienteret forløb Modul 7: Projektorienteret forløb - udvidet Modul 8: Speciale Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til fag og prøver Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen med centralt fag i Kommunikation og it (the 2015 Curriculum for the Main Subject at Master's Level in Communication and IT) er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Kandidatuddannelsen med centralt fag i Kommunikation og it hører under studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling og censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier. 3. Normering Kandidatuddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 90 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidattilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Kandidattilvalget kan ligge uden for den studerendes centrale fag. 4. Titel En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i Kommunikation og it giver ret til betegnelsen cand.mag. i kommunikation og it. På engelsk bruges Master of Arts (MA) in Communication and IT. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget af et studiemønster på 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i kommunikation og it med tilvalg i [det valgte tilvalg]. Kapitel 2. Adgangskrav 5. Adgangskrav Studerende med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i Kommunikation og it fra Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Kommunikation og it i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse i Kommunikation og it. Stk. 2. Øvrige direkte adgangsgivende bacheloruddannelser fremgår af Stk. 3. Fakultetet kan optage andre ansøgere end de i stk. 1 og 2 fastsatte. Optagelse sker, hvis ansøgeren efter studienævnets vurdering har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med den adgangsgivende bacheloruddannelse, og fakultetet vurderer, at ansøger kan gennemføre uddannelsen.. Stk. 4. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på dansk, skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Stk. 5. Studerende, som ønsker at følge uddannelsen på engelsk, skal inden studiestart have bestået, hvad der svarer til engelsk på B-niveau i gymnasieskolen. Stk. 6. Fakultetet kan betinge en optagelse på en kandidatuddannelse af, at den studerende skal deltage i og bestå et suppleringsforløb på op til. Stk. 7. Suppleringsforløbet skal bestås enten inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter den studerendes studiestart. Stk. 8. Studienævnet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i Kommunikation og it. Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år senest 1 år før den gældende ansøgningsfrist på Stk. 9. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres efter fastsatte kriterier, der fremgår af 3

4 Kapitel 3. Studietekniske forhold 6. Læsning af tekster på fremmedsprog Der stilles krav om læsning af faglige tekster på engelsk inden for alle uddannelsens moduler. 7. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse og aflevering af matematiske eller tekniske tekster svarer en normalside til 1200 typeenheder inkl. mellemrum. 8. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet [Eksamen => Før eksamen => Pensum]. Kapitel 4. Faglig profil 10. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse. 11. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kompetencebeskrivelse Kandidatuddannelsen i Kommunikation og it har som sit genstandsfelt brugen af digitale informationsog kommunikationsteknologier inden for menneskelig kommunikation, samarbejde og innovation. Uddannelsen integrerer medievidenskabelige og datalogiske tilgange til dette felt. Studiet giver viden om anvendelser og implementering af it som led i produkt- og forretningsudvikling inden for private og offentlige organisationer, herunder medieorganisationer. Studiet giver også praktiske færdigheder i projektledelse, konceptudvikling og innovation samt i statistisk analyse og datavisualisering i forbindelse med empiriske undersøgelser af kommunikation i it-netværk. Formålet er at videreudvikle de studerendes kompetencer til at formidle og forbedre samarbejdet mellem forskellige faggrupper i or- 4

5 ganisationer, og til at indgå i organisationers udvikling af nye forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser. En kandidatuddannelse i Kommunikation og it kvalificerer til ansættelser inden for analyse, design og ledelse af it-innovationsprocesser i organisationer. Kompetencemål En kandidat i Kommunikation og it har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af centrale teorier vedrørende intern såvel som ekstern kommunikation i organisationer it-systemers og netværks muligheder og begrænsninger i forbindelse med løsning af kommunikative problemstillinger i organisationer og andre sociale kontekster design- og innovationsprocessers samspil med organisationers opbygning og målsætninger centrale videnskabsteoretiske positioner som grundlag for kritisk refleksion over teoretiske og metodiske valg angående problemstillinger inden for kommunikation og it. Færdigheder i at udrede samspillet mellem it-brug, kommunikation og samarbejde i organisationer og andre sociale kontekster identificere potentialer for værdiskabelse gennem udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser i samspillet mellem it-systemer og andre ressourcer i en organisation gennemføre statistisk analyse og datavisualisering af brugen af it-systemer og -netværk gøre afgrænsede problemstillinger inden for Kommunikation og it til genstand for videnskabelig analyse ved brug af medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. Kompetencer i at formidle samarbejde mellem it-specialister og andre faggrupper i organisationer og andre sociale kontekster tilrettelægge, lede og gennemføre komplekse innovationsprocesser perspektivere faglige problemstillinger i forhold til professionelle, etiske og politiske spørgsmål tage selvstændigt ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Kapitel 5. Uddannelsens struktur 12. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Kommunikation og it Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, valgfag og tilvalg. Den studerende kan frit vælge mellem fagelementerne Valgfrit emne 1, Valgfrit emne 2, Projektorienteret forløb eller Projektorienteret forløb - udvidet og/eller kandidattilvalg uden for det centrale fag. Stk. 2. Det strukturerede studieforløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Kommunikation og it fremgår af følgende oversigt. Alternativer til det strukturerede forløb er markeret med kursiv. Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1. 1: Kommunikation og samarbejde i organisationer (det centrale fag) 2: Konceptudvikling og innovation (det centrale fag) Kommunikation og samarbejde i organisationer (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HKMK03141E Konceptudvikling og innovation (obligatorisk og konstituerende) Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale og under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 5

6 Aktivitetskode: HKMK03151E Ekstern 7-trins-skalaen 2. 3: Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation (det centrale fag) 4: Medier og kommunikation i netværk (det centrale fag) Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HKMK03161E Medier og kommunikation i netværk (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HKMK03171E Fri mundtlig prøve med materiale og under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 3. Mobilitetsvindue: 30 ECTSpoint 5: Valgfrie emner (det centrale fag) 30 ECTS-point Valgfrit emne 1 (ikke-konstituerende valgfag) Aktivitetskode: HKMK03181E Valgfrit emne 2 (ikke-konstituerende valgfag) Aktivitetskode: HKMK03191E Fri skriftlig hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer Bestået/Ikke bestået Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer Bestået/Ikke bestået 6: Projektorienteret forløb (det centrale fag) eller Projektorienteret forløb (ikke-konstituerende valgfag) Aktivitetskode: HKMK03201E Fri skriftlig hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer Bestået/Ikke bestået 7: Projektorienteret forløb - udvidet(det centrale fag) 30 ECTS-point Projektorienteret forløb udvidet (ikke-konstituerende valgfag) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HKMK03211E Fri skriftlig hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Kandidattilvalg uden for centralt fag 30 ECTS-point Afhænger af valgte tilvalg 4. 8: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HKMK03221E Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 13. Uddannelsens moduler Modul 1: Kommunikation og samarbejde i organisationer Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af centrale teorier om kommunikation og samarbejde i organisationer, i relation til såvel organisationsinterne som -eksterne forhold betydningen af it for kommunikation og samarbejde i organisationer. Færdigheder i at analysere samspillet mellem organisationers kommunikations- og samarbejdsprocesser analysere design og brug af organisationers it-systemer og -netværk til understøttelse af kommunikation og samarbejde. 6

7 Kompetencer i at vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til organisationers opbygning og målsætninger beskrive, forklare og begrunde teoretiske begrebers relevans i analysen af organisationers kommunikation og it-støttede samarbejde. Kommunikation og samarbejde i organisationer (obligatorisk og konstituerende) Communication and Collaboration in Organizations (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HKMK03141E Faglige mål Undervisnings- og Arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan analysere samspillet mellem kommunikation og samarbejde i organisationer, i relation til såvel organisationsinterne som eksterne forhold analysere design og brug af it-systemer og -netværk til understøttelse af organisationers kommunikations- og samarbejdsrelationer under inddragelse af centrale teorier om kommunikation og samarbejde forklare og begrunde teoretiske begrebers relevans i analysen af organisationers kommunikation og it-støttede samarbejde vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til organisationers opbygning og målsætninger. Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser med analyse af eksempler på kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer. Online gruppesamarbejder og vejledning. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Ved prøvens start udleveres en problemstilling vedrørende kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer. Hjemmeopgaven udgøres af en rapport indeholdende en analyse af problemstillingen. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Aktiv undervisningsdeltagelse: I løbet af semesteret afleveres fem obligatoriske opgaver à 5-7 sider om kommunikation og samarbejde i organisationer, heraf mindst én udarbejdet i grupper og mindst én udarbejdet individuelt. Såfremt den studerende ikke deltager i en studiegruppe, påhviler det den studerende at meddele dette til underviseren, som kan vælge enten at dispensere for kravet om gruppe-aflevering, eller at tildele den studerende plads i en eksisterende gruppe. For at kunne deltage i prøven skal den studerende have fået godkendt de fem obligatoriske opgaver. Kan en opgave ikke godkendes, får den studerende en frist efter aftale med underviseren til at omarbejde opgaven. Kan den omarbejdede version heller ikke godkendes, anses opgaven for ikke godkendt. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Eksamenssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normalsider. Den studerende gives 1 uge til at udfærdige sin besvarelse. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. 7

8 Særlige bestemmelser For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 2 efterfølgende eksamensterminer. Hvis den studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse, vil den afsluttende eksamen i stedet bestå i en bunden hjemmeopgave på normalsider med en tidsfrist på 14 dage. Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 2: Konceptudvikling og innovation Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af centrale teorier om innovation og værdiskabelse gennem it innovationsprocesser i organisationer og andre sociale kontekster. Færdigheder i at analysere forholdet mellem organisatoriske problemstillinger og mulige itbaserede løsninger tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser udarbejde it-koncepter til løsning af en konkret problemstilling for en organisation. Kompetencer i at samarbejde med forskellige faggrupper om innovationsprojekter og strategisk forankring af it-løsninger i organisationer reflektere over implementering og strategisk forankring af it-koncepter i organisationer. Konceptudvikling og innovation (obligatorisk og konstituerende) Concept Development and Innovation (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HKMK03151E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan analysere forholdet mellem organisatoriske problemstillinger og mulige itbaserede løsninger i en konkret organisation udarbejde it-koncepter til løsning af en problemstilling for en konkret organisation tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser med henblik på forretningsudvikling og værdiskabelse vurdere og reflektere over it-løsninger ud fra strategiske forhold i en konkret organisation formidle en problemstilling og mulige løsninger til forskellige faggrupper i en konkret organisation. Forelæsninger, gruppeøvelser samt innovationsprojekter i grupper. Online gruppesamarbejder og vejledning. I relation til undervisningen udarbejder de studerende i grupper på maksimalt 4 personer et projekt i samarbejde med en konkret organisation. 8

9 Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale og under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Materialet og den mundtlige prøve vægter hver med 50 % i bedømmelsen. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Materiale: Materialet til eksamen består i en rapport på normalsider om et projekt, som den studerende har gennemført i relation til undervisningen og i samarbejde med en konkret organisation. Tekst fra de fem obligatoriske opgaver kan indgå i rapporten. Til rapporten kan der evt. vedlægges bilag i form af en PowerPoint-præsentation af undersøgelsens resultater eller et executive summary til evt. interessenter. Problemstillingen for projektet godkendes af underviseren, før projektet gennemføres. Aktiv undervisningsdeltagelse: I løbet af semesteret afleveres fem obligatoriske opgaver à 5-7 sider om konceptudvikling og innovation i relation til en konkret organisation. Opgaverne udarbejdes i grupper. Såfremt den studerende ikke deltager i en studiegruppe, påhviler det den studerende at meddele dette til underviseren, som kan vælge enten at dispensere for kravet om gruppeaflevering, eller at tildele den studerende plads i en eksisterende gruppe. For at kunne deltage i prøven skal den studerende have fået godkendt de fem obligatoriske opgaver. Kan en opgave ikke godkendes, får den studerende en frist efter aftale med underviseren til at omarbejde opgaven. Kan den omarbejdede version heller ikke godkendes, anses opgaven for ikke godkendt. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Eksamenssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Projektet og den tilhørende rapport kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt 4 studerende i fællesskab. Rapportens længde er uafhængig af antallet af gruppemedlemmer. Omfang:30 minutter inkl. votering. 15 minutter til eksaminandens sagsfremstilling og 10 minutter til dialog mellem eksaminator og eksaminand. Tilladte hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse, enten i printet form eller som PowerPoint-præsentation på sin computer. Den skriftlige disposition må højst være på 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. Samme omfangskrav gælder, hvis den studerende medbringer en PowerPoint-baseret disposition, og evt. figurer tæller med som 200 tegn hver. Medbringer eksaminanden en skriftlig disposition, printet såvel som PowerPoint, skal kopier af denne ved eksaminationens begyndelse afleveres til såvel eksaminator og censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt. Hvis den studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse, vil den afsluttende eksamen i stedet bestå i en bunden hjemmeopgave på normalsider med en tidsfrist på 14 dage. Prøven kan kun aflægges individuelt. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 2 efterfølgende eksamensterminer. 9

10 Modul 3: Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af centrale metoder til automatisk indsamling og udtræk af data om brugsmønstre fra it-systemer, databaser og netværk anvendelse af statistiske modeller, data mining og visualisering til at beskrive, forklare og forudsige brugsmønstre i it-systemer og kommunikation i netværk it-værktøjer og processer til analyse af store datamængder, herunder både kvantitative og kvalitative data. Færdigheder i at planlægge og gennemføre undersøgelser af brugen af it-systemer at identificere, indsamle og forberede relevante data til analyse af itbrugsmønstre analysere og formidle resultater fra undersøgelser af it-brug og kommunikation i netværk ved hjælp af statistik og visualisering. Kompetencer i at vurdere og perspektivere anvendelsen af store datamængder til problemstillinger vedrørende it-brug og kommunikation i netværk vurdere it-værktøjers anvendelighed til at indsamle data og identificere brugsmønstre. Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation (obligatorisk og konstituerende) Data Mining and Visualization of Networked Communication (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HKMK03161E Faglige mål Undervisnings- og Arbejdsformer Eksaminanden kan planlægge og gennemføre en undersøgelse af brugen af et eller flere it-systemer forklare anvendelsen af statistiske modeller, data mining og visualisering til at beskrive og forudsige brugsmønstre i it-systemer og kommunikation i netværk identificere, indsamle og forberede relevante data til analyse af brugsmønstre i et givet it-system analysere og formidle resultater fra undersøgelser af it-brug og kommunikation i netværk ved hjælp af statistik og visualisering vurdere og perspektivere anvendelsen af store datamængder til en given problemstilling vedrørende it-brugsmønstre eller kommunikation i netværk analysere et udvalgt it-værktøj og vurdere dets anvendelighed til at indsamle data og analysere it-brugsmønstre i en given kontekst. Forelæsninger og gruppeøvelser med udgangspunkt i konkrete problemstillinger og datasæt. Online gruppesamarbejder og vejledning. I relation til undervisningen udarbejder de studerende i grupper på maksimalt 4 personer en empirisk undersøgelse af brugen af et konkret it-system eller netværk, evt. i samarbejde med en konkret organisation. 10

11 Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale og under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Materialet og den mundtlige prøve vægter hver med 50 % i bedømmelsen. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Materiale: Materialet til eksamen består i en rapport på normalsider om en undersøgelse af it-brugsmønstre eller kommunikation i netværk, som den studerende har gennemført i relation til undervisningen, evt. i samarbejde med en konkret organisation. Til rapporten kan der evt. vedlægges bilag i form af en PowerPoint-præsentation af undersøgelsens resultater eller et executive summary til evt. interessenter. Problemstillingen for projektet godkendes af underviseren, før undersøgelsen gennemføres. Aktiv undervisningsdeltagelse: I løbet af semesteret afleveres fem obligatoriske opgaver à 5-7 sider vedrørende analyse af data om it-brug og kommunikation i netværk, heraf mindst én opgave udarbejdet i grupper. Såfremt den studerende ikke deltager i en studiegruppe, påhviler det den studerende at meddele dette til underviseren, som kan vælge enten at dispensere for kravet om gruppe-aflevering, eller at tildele den studerende plads i en eksisterende gruppe. For at kunne deltage i prøven skal den studerende have fået godkendt de fem obligatoriske opgaver. Kan en opgave ikke godkendes, får den studerende en frist efter aftale med underviseren til at omarbejde opgaven. Kan den omarbejdede version heller ikke godkendes, anses opgaven for ikke godkendt. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Projektet og den tilhørende rapport kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt 4 studerende i fællesskab. Rapportens længde er uafhængig af antallet af gruppemedlemmer. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Eksamenssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Omfang: 30 minutter inkl. votering. 15 minutter til eksaminandens sagsfremstilling og 10 minutter til dialog mellem eksaminator og eksaminand. Tilladte hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse, enten i printet form eller som PowerPoint-præsentation på sin computer. Den skriftlige disposition må højst være på 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. Samme omfangskrav gælder, hvis den studerende medbringer en PowerPoint-baseret disposition, og evt. figurer tæller med som 200 tegn hver. Medbringer eksaminanden en skriftlig disposition, printet såvel som PowerPoint, skal kopier af denne ved eksaminationens begyndelse afleveres til såvel eksaminator og censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt. Hvis den studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse, vil den afsluttende eksamen i stedet bestå i en bunden hjemmeopgave på normalsider med en tidsfrist på 14 dage. Prøven kan kun aflægges individuelt. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 2 efterfølgende eksamensterminer. 11

12 Modul 4: Medier og kommunikation i netværk Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af centrale teorier om medier og kommunikation i netværk de strukturelle betingelser for og konsekvenser af netværkskommunikation netværkskommunikations rolle i forbindelse med organisationers udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser. Færdigheder i at analysere de kommunikative netværk, som medier og andre organisationer indgår i beskrive og forklare de kommunikationsmønstre, der eksisterer mellem medier og deres brugere, og mellem brugere indbyrdes. Kompetencer i at vurdere og perspektivere anvendeligheden af netværkskommunikation i forhold til organisationers opbygning og målsætninger vurdere og perspektivere netværkskommunikationens konsekvenser ift. professionelle, etiske og politiske spørgsmål. Medier og kommunikation i netværk (obligatorisk og konstituerende) Media and Communication in Networks (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HKMK03171E Faglige mål Undervisnings- og Arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan analysere de kommunikative netværk, som et eller flere medier eller andre organisationer indgår i beskrive og forklare de kommunikationsmønstre, der eksisterer mellem medier og deres brugere, og mellem brugere indbyrdes redegøre for netværkskommunikationens rolle i forbindelse med givne organisationers udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser vurdere og perspektivere konsekvenserne ift. professionelle, etiske og politiske spørgsmål. Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser med analyse af eksempler på netværkskommunikation. Online gruppesamarbejder og vejledning. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Eksamenssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med maksimalt 4 deltagere og individuel bedømmelse. Hvis 2 studerende skriver sammen, er omfangskravet til hjemmeopgaven normalsider, ved 3 studerende normalsider og ved fire studerende normalsider. Hver enkelt deltagers bidrag skal være afrundede helheder, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens samlede længde. 12

13 Omfang: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Særlige Bestemmelser For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 2 efterfølgende eksamensterminer. 13

14 Modul 5: Valgfrie emner Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af relevante teorier og metoder i relation til et emne inden for området kommunikation og it efter eget valg kommunikation og it-faglige problemstillinger i social praksis. Færdigheder i at identificere og opstille kommunikations- og it-faglige problemstillinger og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse redegøre for og anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for området kommunikation og it reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling vedrørende kommunikation og it. Kompetencer i at reflektere over og kontekstualisere et udvalgt emneområde inden for kommunikation og it i forhold til bredere medievidenskabelige og datalogiske genstandsfelter formidle en videnskabeligt studeret problemstilling til en udvalgt faglig eller ikke-faglig målgruppe. Valgfrit emne 1 (ikke-konstituerende valgfag) Optional Subject 1 (non-constituent elective) Aktivitetskode: HKMK03181E Faglige mål Undervisnings- og Arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan afgrænse og behandle en kommunikations- og it-faglig problemstilling selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående viden om og forståelse af fagets videnskabelige metoder redegøre for centrale teorier og metoder af relevans for det valgte emne reflektere kritisk over egne teoretiske og metodiske valg formidle en videnskabeligt studeret problemstilling til en udvalgt målgruppe. Undervisningsformen afhænger af det valgfrie emne og kan bl.a. bestå i seminarer og vejledning. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Eksamenssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med maksimalt 4 deltagere og individuel bedømmelse. Hvis 2 studerende skriver sammen, er omfangskravet til hjemmeopgaven normalsider, ved 3 studerende normalsider og ved fire studerende normalsider. Hver enkelt deltagers bidrag skal være afrundede helheder, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens samlede længde. Omfang: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. 14

15 Valgfrit emne 2 (ikke-konstituerende valgfag) Optional Subject 2 (non-constituent elective) Aktivitetskode: HKMK03191E Faglige mål Undervisnings- og Arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan afgrænse og behandle en kommunikations- og it-faglig problemstilling selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående viden om og forståelse af fagets videnskabelige metoder redegøre for centrale teorier og metoder af relevans for det valgte emne reflektere kritisk over egne teoretiske og metodiske valg formidle en videnskabeligt studeret problemstilling til en udvalgt målgruppe. Undervisningsformen afhænger af det valgfrie emne og kan bl.a. bestå i seminarer og vejledning. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale. Hvis materialet er en godkendt egenproduktion eller en empirisk undersøgelse, vægter det med 50 % i bedømmelsen, ellers vægter materialet ikke i bedømmelsen. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Materiale: Materialet til eksamen består i en skriftlig fremstilling på maksimalt 10 normalsider og/eller en egenproduktion. Arten af materialet aftales med eksaminator. Materialet må ikke have karakter af et manuskript for den mundtlige præsentation. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Eksamenssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 30 minutter inkl. votering. 15 minutter til eksaminandens sagsfremstilling og 10 minutter til dialog mellem eksaminator og eksaminand. Tilladte hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. Medbringer eksaminanden en skriftlig disposition, skal kopier af denne ved eksaminationens begyndelse afleveres til såvel eksaminator og censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt. Modul 6: Projektorienteret forløb Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af typiske arbejdsopgaver og arbejdsformer på den konkrete arbejdsplads betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdspladsens organisatoriske forhold og målsætninger. Færdigheder i at løse konkrete opgaver i en organisation redegøre for og udføre formidling og projektstyring på den konkrete arbejdsplads 15

16 at analysere arbejdsprocesser og organisatoriske forhold under inddragelse af relevante teorier og metoder om kommunikation, it og samarbejde. Kompetencer i at omsætte sin teoretiske og metodiske viden om kommunikation og it i konkret opgaveløsning i en organisation reflektere over forholdet mellem akademisk viden og praktiske problemstillinger på en arbejdsplads. Projektorienteret forløb (ikke konstituerende valgfag) Academic Internship (non-constituent elective) Aktivitetskode: HKMK03201E Faglige mål Undervisnings- og Arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige Bestemmelser Eksaminanden kan analysere og reflektere over sit praktikforløb karakterisere arbejdsstedets interne og eksterne organisatoriske forhold redegøre for betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdsstedet opbygning og målsætninger perspektivere sit praktikforløb i relation til relevante teorier og metoder inden for medievidenskab og datalogi vurdere sin egen rolle i opgaveløsningen på arbejdsstedet ud fra en selvvalgt og afgrænset problemstilling. Den studerende gennemfører sit praktikforløb på mindst 375 timers arbejde i en organisation. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke bestået. Prøvens indhold: Den skriftlige hjemmeopgave består i en sammenhængende redegørelse, analyse og refleksion over praktikforløbet med særligt fokus på den studerendes rolle i og bidrag til opgaveløsningen, herunder hvordan den studerendes akademiske viden, færdigheder og kompetencer er blevet omsat i udførelsen af konkrete arbejdsopgaver. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Eksamenssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Forud for praktikforløbet indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og arbejdsstedet. Den indgåede praktikaftale skal, inden praktikforløbet startes, godkendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal det fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende praktikforløbets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal fremgå af eksamensopgaven, at praktikforløbet er gennemført i overensstemmelse med disse krav. Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til eksamensopgaven. 16

17 Modul 7: Projektorienteret forløb - udvidet 30 ECTS-point Kompetencemål for modulet ved valg af dette fagelement Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af typiske arbejdsopgaver og arbejdsformer på den konkrete arbejdsplads betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdspladsens organisatoriske forhold og målsætninger. Færdigheder i at løse konkrete opgaver i en organisation redegøre for og udføre formidling og projektstyring på den konkrete arbejdsplads analysere arbejdsprocesser og organisatoriske forhold under inddragelse af relevante teorier og metoder om kommunikation, it og samarbejde. Kompetencer i at omsætte sin teoretiske og metodiske viden om kommunikation og it i konkret opgaveløsning i en organisation reflektere over forholdet mellem akademisk viden og praktiske problemstillinger på en arbejdsplads. Projektorienteret forløb - udvidet (ikke konstituerende valgfag) Academic Internship - Extended (non-constituent elective) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HKMK03211E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan analysere og reflektere over sit praktikforløb redegøre for arbejdsstedets interne og eksterne forhold redegøre for betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdsstedet relatere sit praktikforløb til relevante teorier og metoder inden for medievidenskab og datalogi planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling i organisationen under inddragelse af relevant teori om kommunikation og ITstøttet samarbejde i organisationer forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. Den studerende gennemfører sit praktikforløb på mindst 600 timers arbejde i en organisation. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Prøvens indhold: Den skriftlige hjemmeopgave omfatter to dele: dels en sammenhængende redegørelse, analyse og refleksion over praktikforløbet med særligt fokus på den studerendes rolle i og bidrag til opgaveløsningen, herunder hvordan den studerendes akademiske viden, færdigheder og kompetencer er blevet omsat i udførelsen af konkrete arbejdsopgaver (omfang maks. 10 normalsider); dels en undersøgelse af en problemstilling i organisationen under inddragelse af relevant teori om kommunikation og IT-støttet samarbejde i organisationer (omfang normalsider). Problemstillingen for projektet godkendes af underviseren, før undersøgelsen gennemføres. 17

18 Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Eksamenssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Særlige bestemmelser Forud for praktikforløbet indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og arbejdsstedet. Den indgåede praktikaftale skal, inden praktikforløbet startes, godkendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal det fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende praktikforløbets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal fremgå af eksamensopgaven, at praktikforløbet er gennemført i overensstemmelse med disse krav. Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til eksamensopgaven. Modul 8: Speciale 30 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoders relevans i forhold til en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it. Færdigheder i at gøre en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it til genstand for en videnskabelig analyse med brug af medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder reflektere kritisk over relevante teoretiske og metodiske valg i forhold til den valgte problemstilling. Kompetencer i at præsentere den gennemførte analyse i en dokumenteret og argumenteret form formidle analysens resultater i et klart og forståeligt sprog til en faglig offentlighed. Speciale (obligatorisk og konstituerende) Master s Thesis (compulsory and constituent) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HKMK03221E Faglige mål Eksaminanden kan anvende relevante medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder på en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it at gøre en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it til genstand for en selvstændig og dybtgående videnskabelig analyse reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling formidle resultaterne af en videnskabeligt studeret problemstilling til en faglig offentlighed på en klar, velstruktureret og overskuelig måde i en begrebsligt og sprogligt præcis udtryksform sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. 18

19 Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser I forbindelse med specialeskrivningen tilbydes den studerende individuel vejledning eller vejledning i grupper. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Hjemmeopgave: Dansk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med individuel bedømmelse. Hvis 2 studerende skriver sammen, er omfangskravet til specialet normalsider, ved 3 studerende normalsider og ved 4 studerende normalsider. Hver enkelt deltagers bidrag skal være afrundede helheder, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af specialet samlede længde. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider. Resumé: 0,5-1 normalside. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Specialet skal forsynes med et resumé på 0,5 til 1 normalside. Hvis specialet er skrevet på dansk, skal resuméet være på engelsk. Hvis specialet er skrevet på engelsk, skal resuméet være på dansk. Resuméet og den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af specialet. Studielederen for Medier, Erkendelse og Formidling godkender emnet for specialet og en plan for vejledningen, samt fastsætter en tidsfrist for aflevering. Involverer afhandlingen en af eksaminator godkendt egenproduktion eller empirisk undersøgelse, reduceres omfanget med en tredjedel i forhold til de normale bestemmelser for specialer. Det betyder, at omfangskravet ved en individuel prøve er normalsider, for en gruppe med 2 deltagere er omfanget af den skriftlige del af opgaven normalsider, med 3 deltagere normalsider og med 4 deltagere normalsider. Egenproduktionen eller den empiriske undersøgelse vægter med 50 % i bedømmelsen. Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 14. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på det centrale fag på kandidatniveau. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen i Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 15. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede kandidatuddannelses ramme af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden opnås. 19

20 Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 16. Studieaktivitet Studerende, som er mere end 30 ECTS-point forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Ved studiestart pr. 1. september skal den studerende have afsluttet sin uddannelse senest efter 3 år (32 måneder), og ved studiestart pr. 1. februar efter 3 år (34 måneder), jf. dog stk. 3. Stk. 2. Hvis uddannelsen er forlænget med sidefag uden for det humanistiske fagområde, forlænges den maksimale studietid for den studerende med et semester. Stk. 3. Hvis den studerende er indskrevet i perioden mellem den 1. september 2013 og den 31. august 2016 skal uddannelsen være afsluttet senest efter 2,5 år. Stk. 4. Hvis den studerende ikke færdiggør sin uddannelse inden for den maksimale studietid, skal indskrivningen bringes til ophør, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen. Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser 18. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i en anden kandidatuddannelse. 19. Overgangsbestemmelser Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 19) lukkes alle tidligere studieordninger for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, og der kan dermed ikke længere aflægges prøver efter disse studieordninger. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it ækvivalerer med 2015-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2015-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it overføres til 2015-studieordningen jf. nedenstående skema studieordning ECTS-point 2015-studieordning ECTS-point Kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer 15 Kommunikation og samarbejde i organisationer 15 Konceptudvikling, systemudvikling og innovation 15 Konceptudvikling og innovation 15 20

21 Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk Medier som kommunikative netværk 15 Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation 15 Medier og kommunikation i netværk Valgfrit emne 1 15 Valgfrit emne 1 15 Valgfrit emne 2 15 Valgfrit emne 2 15 Projektorienteret forløb 15 Projektorienteret forløb 15 Projektorienteret forløb udvidet 30 Projektorienteret forløb udvidet 30 Speciale 30 Speciale 30 Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver 20. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Tilmelding til fag og prøver sker på baggrund af uddannelsens strukturerede forløb, jf. 12, stk. 2. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 21. Ikrafttræden 2015-studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it træder i kraft den 1. september 2015 og gælder for studerende, der er optaget på dette fag den 1. september 2015 eller senere. 22. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 21

22 23. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Medier, Erkendelse og Formidling den 14. august Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 4. februar Studieordningen er justeret af Det Humanistiske Fakultet den 11. januar Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 22

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

kommunikation og it,

kommunikation og it, K Ø B E N H A VN S U N I VE R SI T ET Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filmvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filmvidenskab, 2008-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Filmvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Film Studies The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2011 Adjusted 2010 and 2011 Rettet 2015 Emended

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi, 2016-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i religionssociologi, 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

informationsvidenskab og kulturformidling,

informationsvidenskab og kulturformidling, KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i informationsvidenskab og kulturformidling, 2016-ordningen Justeret 2017_2 og 2018 Institut for Informationsstudier Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Tværkulturelle studier,

Tværkulturelle studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen Rettet 2015 Justeret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Communication and IT The 2012 Curriculum Rettet 2015 Emended 2015 Institut for

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Kommunikation og it, 2009-ordningen

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Kommunikation og it, 2009-ordningen Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Kommunikation og it, 2009-ordningen Curriculum for the BA-Programme with Main Subject in Communication and IT, the 2009 Curriculum Justeret 2012 Adjusted

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17)

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) Vedtaget af studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser og deltidsuddannelser ved Københavns Universitet den

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Filosofi, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015_2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere