Forsikringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold

2 Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser Police nr Forsikringen 1.1 Hvem er omfattet af forsikringen? a) Kortindehaver, dvs. enhver indehaver af et gyldigt dansk udstedt Eurocard Gold eller Eurocard Corporate Gold hovedkort. Indehaveren af et hovedkort betegnes herefter kortindehaver. Der er normalt ikke knyttet forsikring til familiekort og dobbeltkort, dog kan disse mod betaling af hovedkortkontingent også omfattes af forsikringen. b) Kortindehavers medrejsende ægtefælle/samlever. Samlever skal være tilmeldt folkeregisteret på samme adresse som kortindehaveren. c) Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortindehaver: - Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn under 18 år dækkes uanset bopæl. - Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn mellem 18 og 23 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortindehaver, og når disse er under fuldtidsuddannelse. Forsikringen omfatter også personer, der udfører manuelt arbejde, dog undtagen personer der arbejder på

3 3 boreplatforme off-shore. Ligeledes er besætningsmedlemmer under fl yvning i luftfartøjer ikke omfattet. 1.2 Hvor dækkes? Forsikringen dækker under ferierejser, erhvervsrejser samt kombinerede ferie- og erhvervsrejser i hele verden uanset bopælsland Krav til betalingsform Flyrejser og pakkerejser omfattes alene af forsikringen, når følgende betingelser er opfyldt: a) For private ferierejser, omfattet af forsikringen i et privat Eurocard Gold kort, at rejsen er betalt med det private Eurocard Gold kort. b) For private ferierejser, omfattet af forsikringen i et Eurocard Gold fi rmakort, at rejsen er betalt med dit Eurocard Gold fi rmakort eller andet af Eurocard, SEB Kort eller Diners Club udstedt privatkort. c) For erhvervsrejser og kombinerede erhvervs- og ferierejser, at rejsen er betalt med dit Eurocard Gold fi rmakort, via en Internetkonto udstedt af SEB Kort eller via en Rejsekonto udstedt af Diners Club Danmark A/S. Ved betalt med forstås i denne sammenhæng at: 1) Den fulde pris for fl ybilletten / pakkerejsen eller 2) Ved bonusrejser at skatter og afgifter er betalt med dit kort, via en Internetkonto udstedt af SEB Kort eller via en Rejsekonto udstedt af Diners Club Danmark A/S. Betingelsernes pkt. 1.2 For indehavere af Eurocard Gold privatkort gælder: Forsikringen dækker udelukkende på private ferierejser.

4 Der dækkes ikke under erhvervsrejser eller kombinerede ferie- og erhvervsrejser. 1.3 Forsikringens varighed Forsikringen dækker erhvervs- og ferierejser samt kombinerede erhvervs- og ferierejser af op til 60 dages varighed. Dækningen for den enkelte rejse træder i kraft på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomsten til bopælen. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt: - At rejsen fortages sammen med kortindehaver. Dækningen træder først i kraft fra det tidspunkt forsikrede mødes med kortindehaver, i de tilfælde hvor forsikrede og kortindehaver ikke rejser samtidig. - At rejsen går til udlandet. - Ved afbestilling, at rejsen ikke er påbegyndt, dvs. at forsikrede ikke har forladt bopælen/arbejdspladsen. Forsikringen ophører, når kortet opsiges. Forsikringen forlænges automatisk ud over 60 dage, når forsikrede uforskyldt bliver tilbageholdt på destinationen på grund af sygdom eller tilbageholdes af en offentlig myndighed på ubestemt tid. Ved forsinkelse af hjemrejsen af anden årsag end ovennævnte gælder en automatisk forlængelse på 48 timer. Ved hjemtransport af en eller fl ere forsikrede, herunder kortindehaver, fortsætter forsikringen for øvrige forsikrede, indtil hjemkomst. 2.0 Forsikringstager og forsikringsgiver Forsikringstager er: Eurocard Postboks 240

5 5 DK-2605 Brøndby Tlf. (45) CVR-nr Forsikringsgiver: Chartis Europe S.A. (American International Group) (Herefter kaldet Chartis) Kalvebod Brygge 45 DK 1560 København V Telefon (45) CVR nr Anmeldelse af skade Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til SOS International A/S. Forsikrede er pligtig til at give selskabet de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning kan udbetales. Ved afbestilling af rejsen, skal forsikrede straks kontakte såvel SOS Internationals døgnservice som rejsebureauet / luftfartsselskabet samt eventuelle andre serviceleverandører som biludlejningsselskab, hotel og ferieboligudlejer. Hvis forsikrede får brug for øjeblikkelig hjælp på rejsen ved alvorlig akut sygdom, alvorlig akut tilskadekomst eller andre alvorlige akutte skader, eller ved køb af fl ybilletter i forbindelse med en indtruffen skade, skal SOS døgnservice kontaktes: SOS International A/S - (Herefter kaldet SOS) Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Telefon (45) Telefon (45) mellem kl til i forbindelse med skadeservice Telefax (45)

6 Ved anmeldelse af skade bedes følgende oplyst: - Fulde navn, kortnummer og udløbsdato på Eurocard Gold hovedkort - Sted og telefonnummer hvor forsikrede kan træffes. - En kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Transport på selskabets regning Formidles transporten ikke af SOS, dækkes maksimalt et beløb, der svarer til de udgifter SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for at arrangere transporten. Personskade: Ved personskade har selskabet til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hos pitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til forsikredes helbredstilstand. Selskabets læge har ret til at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de behandlende læger bekendt med det til selskabet oplyste. Lægelige oplysninger vil blive behandlet fortroligt. SOS yder assistance og skadeservice direkte på stedet. Dette indebærer, at kortindehaver helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af et ulykkestilfælde, indsendes til Chartis. Chartis kan forlange, at skadelidte undersøges af speciallæge. Chartis betaler de hertil forlangte attester. Obduktion: Selskabet har ret til at lade forsikrede undersøge af en af selskabet udpeget læge, ligesom selskabet ved dødsfald

7 7 er berettiget til at forlange obduktion. Selskabet betaler omkostningerne. Flyforsinkelse:Anmeldelsen af fl yforsinkelsen skal så vidt muligt indsendes til SOS inden 5 dage efter hjemkomsten af hensyn til regres mod luftfartsselskabet. Ved anmeldelse af fl yforsinkelse skal kortindehaver ud over anmeldelsen hurtigst muligt fremsende kopi af fl ybillet, print af rejseplan ved billetløs rejse, oplysning om fl ynummer, afgangssted og destination, fl yselskabets bekræftelse på forsinkelsen samt originale kvitteringer for afholdte ekstraudgifter. Flybagageforsinkelse: Anmeldelsen af fl ybagageforsinkelsen skal så vidt muligt indsendes til SOS inden 5 dage efter hjemkomsten af hensyn til regres mod luftfartsselskabet. Ved anmeldelse af bagageforsinkelse skal kortindehaver ud over anmeldelsen hurtigst muligt fremsende kopi af fl ybillet, print af rejseplan ved billetløs rejse, fl yselskabets rapport om forsinkelsen, Property Irregularity Report (kaldet PIR) og tidspunktet for bagagens udlevering til kortindehaver og specifi cerede kvitteringer i original for afholdte udgifter. 3.1 Udbetaling Erstatning udbetales, så snart selskabet har modtaget de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige til at fastslå selskabets forpligtigelse og erstatningens størrelse. Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes konto, som skal påføres skadeanmeldelsen. Sikkerhedsstillelse: I det omfang selskabet har stillet sikkerhed, indtræder selskabet i enhver henseende i forsikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelse eller eventuelle

8 krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelser. 3.2 Forsikringssummer De forsikringssummer, som er nævnt i de enkelte afsnit, danner maksimumgrænse for selskabets erstatningspligt for alle skader, der sker under de enkelte dækninger i rejseperioden. Ved fl y- og bagageforsinkelse er forsikringssummen dog pr. skade. 4.0 Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes: a. Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. b. Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. c. Sikredes handlinger med forsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer samt ved misbrug af medicin, med mindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. d. Deltagelse i kriminelle handlinger. e. Deltagelse i slagsmål undtagen i tilfælde af selvforsvar. f. Deltagelse eller træning i farlig sport, herunder, men ikke begrænset til: cykelløb eller hestevæddeløb, boksning, karate og lignende kampsport, elastikspring, paragliding (faldskærm efter båd), hanggliding (drage- eller sejlfl yvning), faldskærmsudspring, svævefl yvning, rafting, bjergbestigning (hvortil der benyttes særligt klatre- eller bjergbestigningsgrej), dykning (når der benyttes andet udstyr end snorkel, dykkermaske og svømmefødder), klatring og rapelling på mur. Dog dækkes

9 9 deltagelse i fi rma- og personaleforeningsarrangementer (team-building m.m.), som bliver afholdt under vejledning af sagkyndig instruktør jf. ovenstående. g. Deltagelse i professionel sport samt træning til og deltagelse i motorløb af enhver art. h. Deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser (dvs. ekspeditioner til områder, hvor lokale, offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til at opholde sig), storvildtjagt (storvildtjagt defi neres som jagt på rovvildt og andre dyr med en forventet vægt på over 200 kg). i. Kroniske lidelser, dvs. lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet. Dog dækker forsikringen, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. At lidelsen er stabil betyder, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: - Været hospitalsindlagt. - Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg). - Fået foretaget ændringer i medicinering. Det er endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages en lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer udsigt til forværring under rejsen. Forhåndsgodkendelse indhentes via SOS læge, som beslutter, om Chartis kan acceptere forsikringen. j. Udgifter der helt eller delvist er omfattet af den offentlige rejsesygesikring (Det gule Sygesikringskort). k. Ulykkestilfælde der rammer forsikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel og scooter. l. Rejser i bopælslandet.

10 4.1. Forsikringen omfatter ikke skader/begivenheder, der skyldes: - Offentlig transportørs konkurs. - Civile uroligheder, lockout og/eller blokader, herunder strejke eller trussel om strejke anmeldt tidligere end 24 timer før planlagt afgang. - Nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed. 5.0 Krig m.v. Forsikringen dækker ikke: - Forsikringsbegivenheder, der følger af krig, krigslignende tilstande, terror, sabotage, oprør, borgerlige uroligheder eller atomulykker. - Skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte situationer. Forsikringen dækker: - Hvis forhold, som nævnt ovenfor, indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet. - Maksimalt 1 måned fra konfl iktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af: - At der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befi nder sig i krig, krigslignende tilstand, oprør, borgerlige uroligheder eller har været udsat for en atomulykke. - At Udenrigsministeriet på baggrund af terrorisme eller sabotage ikke fraråder rejser til landet. - At forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. - At konfl ikten ikke omfatter udledning af biologisk og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredes arbejde på atomanlæg.

11 11 Forsikringsbegivenheder der skyldes, at myndighederne pga. ovenstående vælger helt eller delvis at indstille fl yvning eller andre former for kollektiv trafi k, er ikke dækket. 6.0 Dobbelt forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko, dog bortset fra ulykkesforsikring, i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 7.0 Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 8.0 Regres Efter udbetaling af erstatning indtræder selskabet i alle forsikredes rettigheder. Dette gælder også i relation til krav rejst mod fl yselskaber på baggrund af EU forordninger. 9.0 Ankenævn for forsikring Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede og Chartis om forsikringens dækning eller betingelser, og forsikrede ikke kan opnå et tilfredsstillende resultat efter fornyet henvendelse til Chartis, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås ved henvendelse til Chartis, Ankenævnet eller Forbrugerrådet. Ankenævnet kan kun behandle klagen, hvis forsikrede betaler et gebyr.

12 Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Sektion B Rejseulykke, sygdoms- og forsinkelsesdækninger 1.0 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen inkluderer følgende dækninger: a. Afbestilling (2.0) b. Forsinket fremmøde (3.0) c. Flyforsinkelse (4.0) d. Flybagageforsinkelse (5.0) e. Sygdom/tilskadekomst (6.0) f. Hjemtransport (7.0) g. Sygeledsagelse (8.0) h. Tilkaldelse (9.0) i. Ulykke (10.0) j. Tandbehandling (10.6) k. Overfald (11.0) l. Privatansvar (12.0) m. Retshjælp (13.0) 2.0 Afbestilling Afbestillingsforsikringen dækker kun den del af rejsen, som er betalt med kortet.

13 Hvad dækkes? Det er en betingelse for dækningen, at kreditkortet er anskaffet før rejsen bestilles. Forsikringen dækker afbestilling af den bestilte rejse, når det ved lægeattest dokumenteres, at den ikke kan påbegyndes på grund af akut sygdom, akut tilskadekomst eller dødsfald hos en af de forsikrede eller disses: - Ægtefælle eller samlever - Forældre eller svigerforældre - Børn, svigerbørn eller børnebørn - Søskende - Bedsteforældre - Svigerinder og svogre Desuden dækker forsikringen afbestilling, der skyldes, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentligt skade som følge af: - Brand, eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed, såfremt der foreligger politirapport. - Brand i forsikredes bil/campingvogn, hvor personlige ejendele, der var beregnet til brug for ferie, i væsentlig omfang er blevet tilintetgjort/beskadiget af røg og varme. - Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en ansat person inden afrejsen, såfremt der foreligger politirapport. - Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen. Forsikringen er udvidet til at omfatte afbestilling af personaleansvarliges rejse på grund af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Endvidere dækker forsikringen: - Hvis forsikrede er omfattet af strejke og derfor ifølge overenskomsten ikke må holde ferie jf. ferielovens 13 stk. 3.

14 - Hvis offentlig myndighed på grund af epidemi, inden det planlagte afrejsetidspunkt, fraråder at rejse til det berørte land/område pga. smittefare. Ved offentlig myndighed menes, at enten de danske myndigheder eller det berørte lands offentlige myndighed fraråder indrejse i landet/området pga. smittefare. - Hvis offentlig myndighed på grund af naturkatastrofe, inden det planlagte afrejsetidspunkt, fraråder at rejse til det berørte land/område pga. at: - området er evakueret - opholdsstedet ikke kan beboes - der er fare for sundheden. - Hvis forsikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødvendig, og udsættelse er søgt og nægtet af retten. Det er en betingelse, at rejsen omgående afbestilles over for rejsearrangøren og SOS. 2.2 Forsikringen dækker ikke: - Udgifter som refunderes af rejsebureauet, ferieboligudlejer, hotellet, luftfartsselskabet eller andre. - Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder. - Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser. - Hvis årsagen til afbestillingen var til stede, da rejsen blev bestilt eller ved betaling af depositum. - Hvis afbestilling af rejsen skyldes forsikredes nervøsitet for at rejse til et berørt område, hvortil det ikke direkte frarådes at rejse til. - Afbestilling der skyldes, at formålet med rejsen helt eller delvist ikke kan gennemføres.

15 15 Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt Hvordan erstattes? Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Arrangerer forsikrede selv rejsen, dækkes de udgifter, som transportør, hotel, ferieboligudlejer o.l. kan kræve betalt jf. vilkårene for køb af transport, leje af hotelværelse, feriebolig m.m. Sammen med anmeldelsen skal der indsendes følgende: - Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav vedlagt vilkårene for købet af rejsen. - Lægeerklæring i udfyldt stand. - Ubenyttede transportbilletter, print af rejseplan ved billetløs rejse. - Dødsattest. - Politirapport. - Andet relevant materiale. Forsikringen dækker op til DKK ,- pr. person dog max. DKK ,- uanset antallet af forsikrede personer. 2.4 Afbestillingsforsikringens ophør Dækningen på afbestillingsforsikringen ophører, når sikrede har checket ind i lufthavnen eller sidder i det transportmiddel, som benyttes til at foretage rejsen i jf. rejseplanen. Ved rejser i egen bil ophører dækningen, når sikrede sidder i sin bil for at påbegynde sin rejse.

16 3.0 Forsinket fremmøde 3.1 Hvad dækkes? Når forsikrede har påbegyndt sin rejse og uforskyldt og uforudsigeligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel eller et transportmiddel arrangeret af en rejsearrangør og derfor ikke kan gennemføre rejsen som planlagt. Forsikringen dækker rimelige dokumenterede ekstraudgifter til transport, dog max. ordinært rutefl y, for at indhente forsinkelsen i henhold til den fastlagte rejserute. Benytter forsikrede eget transportmiddel frem til udrejsestedet, er det en betingelse, at et uheld har medført assistance fra et redningsselskab. 3.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke: - Hvis forsikrede, på grund af egen skyld, ikke opfylder den aktuelle transportørs/ lufthavns minimum transfer/ transittider eller tidsfristen for afsluttet check-in. - Ændrede afgangstider der af transportøren er varslet skriftlig før afrejse. Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt Hvordan erstattes? Forsikringen dækker op til DKK 6.000,- pr. person, dog max. DKK ,- uanset antallet af forsikrede personer. 4.0 Flyforsinkelse 4.1 Hvad dækkes? Hvis en fl yforsinkelse overstiger 4 timer, dækker forsikringen nødvendige og absolut påkrævede udgifter til indkøb af måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt udgiften til omstigning/transit til eller fra

17 17 lufthavnen. Endvidere dækkes udgifter til opgradering til enkeltværelse, hvis fl yselskabet pålægger forsikrede at bo sammen med en person på hotelværelset, som ikke er en rejsepartner. Det er en betingelse, at den planmæssige fl yforbindelse, hvortil forsikrede har bekræftet plads og har bekræftet sin reservation, er annulleret, forsinket eller overbooket. - Overbookinger eller forsinkelser der forårsager en forsinkelse på minimum 4 timer. - Forsinkelsen er årsag til, at forsikrede ikke når det forbindende fl y. Nødindkøb: Hvis bagagen er indskrevet, og fl yafgangen bliver forsinket i et sådan omfang, at ekstraordinær hotelovernatning bliver nødvendig, og bagagen ikke kan udleveres, dækkes udgifter til indkøb af nødvendige og absolut påkrævede toiletartikler og beklædning. Den maksimale erstatning for sådanne nødindkøb udgør DKK 500,- uanset antallet af personer. En række fl yforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme årsag eller begivenhed, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse. 4.2 Forsikringen dækker ikke, hvis: - Forsikrede, på grund af egen skyld, ikke opfylder den aktuelle transportørs/lufthavns minimum transfertid/ transittid. - Forsinkelsen skyldes en strejke eller en faglig aktion, som eksisterede eller var varslet mere end 24 timer før afrejsetidspunktet. - Flyforsinkelsen skyldes, at fl yet, efter henstilling fra lufthavnsmyndigheden eller andre myndigheder, midlertidigt

18 eller permanent er taget ud af drift efter forudgående varsel før rejsen påbegyndes. - Der er ydet erstatning fra fl yselskabet i form af kontant kompensation, indkvartering på hotel, servering af mad eller udlevering af toiletartikler. Hvis fl yselskabet alene tilbyder indkvartering i dobbeltværelse sammen med person, der ikke er omfattet af nærværende forsikring, ydes der dog erstatning for merudgiften til indkvartering i enkeltværelse. Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt Hvordan erstattes? Forsikringen dækker op til DKK 6.000,- ved hver fl y- forsinkelse, inklusive ovennævnte beløb til nødindkøb. For rejser til og fra Grønland og Færøerne, samt rejser inden for disse 2 områder, er dækningen dog max. DKK 2.000,- inklusive beløb til nødindkøb, uanset antal forsikrede personer der rammes af forsinkelsen. Alle indkøb skal i videst muligt omfang foretages med Eurocard Gold kortet og dokumenteres i form af originale kvitteringer. 5.0 Flybagageforsinkelse 5.1 Hvad dækkes? Såfremt forsikredes indskrevne bagage forsinkes i minimum 4 timer til destinationen, jf. rejseplanen, i forhold til den rejsendes eget ankomsttidspunkt, dækker forsikringen rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK 6.000,-. Beløbsbegrænsningen gælder i alt uanset antallet af personer, som rammes af forsinkelsen. For skader opstået inden for en periode på 12 på hinanden følgende

19 19 måneder, kan der ved bagageforsinkelse maksimalt udbetales i alt kr. 5.2 Forsikringen dækker ikke: - Tab eller ekstraudgifter som følge af konfi skation eller beslaglæggelse af Toldvæsnet, lufthavnsmyndighed eller anden offentlig myndighed. - Krav om told, skat eller moms på genstande indkøbt på rejsen. - Hvis bagagen er forsinket ved hjemkomst. Dette gælder, uanset om der har været tale om transport med indenrigs- eller udenrigsfl y. - Indkøb af fl ere beklædningsgenstande end hvad der med rimelighed kan anses for nødvendige til brug i den periode, hvor bagagen er forsinket. - Den værdi af de indkøbte effekter, der må antages at ligge ud over nødvendig og absolut påkrævet ud fra genstandens funktionsværdi. - Alle former for sportsudstyr. - Værktøj, rekvisitter og instrumenter, der anvendes erhvervsmæssigt. - IT-udstyr. - Elektronisk udstyr samt foto- og videoudstyr, radio og TV-apparater samt tilbehør hertil. - Cykler og lignende. Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt Hvordan erstattes? - Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK 6.000,- uanset antallet af forsikrede personer.

20 - Formålet med dækningen er ikke at erstatte de forsinkede genstande, men alene at give forsikrede mulighed for gennem indkøb af rent tøj og toiletartikler, at afhjælpe et akut behov, således at rejsens formål kan gennemføres uden større vanskeligheder. Når den forsinkede bagage atter dukker op, er du stillet som om skaden ikke var sket, og forsikringen dækker ikke genstande indkøbt til brug efter dette tidspunkt. - Forsikringen erstatter ud fra genstandens funktionsværdi. F.eks. en habit hvor en ikke uvæsentlig del af prisen er begrundet i, at der er tale om en eksklusiv mærkevare, om særlige eksklusive materialer eller om særlig mode, erstattes ikke fuldt ud af forsikringen. De indkøbte genstande er alene beregnet til brug i en begrænset periode, indtil den forsinkede bagage er kommet frem. Dette forhold er naturligvis af betydning ved fastlæggelsen af hvad der kan anses for nødvendig og absolut påkrævet. - Det er en forudsætning, at bagagen er indskrevet og taget i forvaring af et kommercielt luftfartsselskab, og at forsikrede rejser ifølge den planmæssige rute. Forsinkelsen skal dokumenteres af original PIR-rapport fra luftfartsselskabet. - Det er en betingelse for erstatning, at erstatningskøbet bliver foretaget inden bagagen fremkommer. Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale specifi cerede kvitteringer og i videst muligt omfang foretages med Eurocard Gold kortet. - I det omfang der er ydet erstatning for de indkøbte effekter, har selskabet ret til at kræve disse udleveret. 6.0 Sygdom/tilskadekomst 6.1 Hvad dækkes? I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen, dækkes rimelige og nødvendige udgifter med op

21 21 til DKK : - Behandling af autoriseret læge. - Lægeordineret ophold på hospital efter normale takster for semi-private (to-sengsstue) eller intensiv afdeling. - Lægeordineret medicin. - Behandling af fysioterapeut, kiropraktor eller anden behandling med max. DKK ,-. - Akut behandling hos tandlæge med max. DKK 2.000,-. - Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet. - Taxatransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet med max. DKK 1.200,-. - Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter beslutning af SOS læge. - Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 1 måned før forventet fødselstidspunkt. - Telefonopkald, læsestof o.l., med max. DKK 500,-. Det er en betingelse, at forsikrede er hospitalsindlagt mindst 24 timer. - En eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde, hvor forsikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan fi nde sted. - Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af SOS, når behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. - Hotelophold samt fortæring. - Indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af helbredsmæssige årsager hos forsikrede, såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret. - Kontakt til SOS. - Behandling af kronisk lidelse eller lidelser, jf. sektion A afsnit 4.i., der var til stede før afrejsen fra bopælslandet, såfremt det ikke ved afrejsen kunne påregnes, at der

22 skulle foretages behandlinger for lidelsen/-erne under rejsen. - Dækningen omfatter alene udgifter til nødvendig behandling af den akutte situation og ikke en videregående behandling af den eksisterende lidelse. 6.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter til: - Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov. - Sygdom/tilskadekomst der har vist symptomer eller er diagnosticeret hos en læge før afrejsen. Dog dækkes udgifter til behandling af en akut forværring af en bestående sygdom/tilskadekomst forudsat, at sygdommen/tilskadekomsten før af rejsen kunne karakteriseres som stabil, og at forsikrede ikke har været hospitalsindlagt, modtaget behandling eller fået ændret medicinering inden for de sidste 6 måneder før afrejsen. - Ikke-lægeordineret medicin. - Fødsel eller behandling af sygdom som følge af svangerskab inden for 1 måned fra forventet fødselstidspunkt. - Provokeret abort. - Udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater. - Rekreation eller kurophold. - Behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet. - Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS læge har besluttet, og når den behandlende læge har godkendt hjemtransporten. - Behandling og ophold i udlandet, når SOS læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til bopælslandet.

23 23 - Transport som følge af forsikredes frygt for smittefare. - Behandling eller ophold i det tilfælde, hvor den forsikrede ikke følger anvisningerne fra SOS læge om behandling eller hjemtransport. - Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. - Behandling efter hjemkomst. Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt Forhold i skadetilfælde Forsikrede har pligt til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, original-dokumenter m.v., samt give SOS alle informationer, der kan belyse sagen herunder oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at forsikrede på anmodning giver SOS læge adgang til alle relevante sygejournaler Akut sygdom eller akut tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst skal forsikrede kontakte SOS, som kan betale eller formidle betaling for nødvendig akut lægebehandling, medicin etc Hospitalsophold Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelsen ske til SOS straks efter indlæggelsen (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen).

24 6.3.3 Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS straks underrettes, (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). 7.0 Hjemtransport 7.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker forsikredes hjemtransport, i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, som er dækket under pkt Sygdom/tilskadekomst. Forsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter med op til DKK : - Hjemtransport til bopælsland eller til andet egnet behandlingssted. - Hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes dog højst med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. SOS kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion. - Hjemtransport af medrejsende børn under 18 år, dersom deres forældre bliver hjemtransporteret. - Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor forsikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befi nde sig. - Hjemrejse i de tilfælde, hvor planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager. - Kontakt til SOS. 7.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter: - Til hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare.

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Guld og MasterCard Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget produktgaranti

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere