Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011

2

3 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende tendens. Ankenævnet afsluttede sager i Det er 237 sager mere end året før. Sagsbehandlingstiden er faldet en smule, og der er udsigt til yderligere fald i løbet af 2012 og håb om, at sagsbehandlingstiden for 2/3 af sagernes vedkommende ikke vil overstige 8 måneder, når vi når årets udgang. En gennemgang af sagerne viser, at der er et bemærkelsesværdigt fald i antallet af klager vedrørende autoforsikring. Til gengæld er klagetallet steget kraftigt for hus- og grundejerforsikring, hvor nævnet har modtaget en del klager vedrørende tøbrudskader fra vinteren 2010/2011. Den forsikringsbranche, der tegner sig for flest klager, er ulykkesforsikring. Her er klagetemaet typisk uenighed om méngraden, tandskade, forældelse af kravet, og om en begivenhed et ulykkestilfælde i forsikringsbetingelsernes forstand. Med hensyn til resultatet af klagesagerne ses, at klagerne i 2011 samlet set har fået lidt mere medhold, men der er betydelig variation i medholdsprocenten i de forskellige forsikringsbrancher. En stor medholdsprocent ses ved Hus- og grundejerforsikring, Arbejdsløshedsforsikring og Totalforsikring. De to sidste brancher er relativt nye og forsikringsbetingelserne - som muligvis er kopieret fra vilkår i andre lande - er ikke altid i overensstemmelse med Forsikringsaftaleloven. Således ses der ofte anmeldelsesfrister, der udelukker krav mod forsikringsselskabet, hvis kravet ikke anmeldes inden en vis kortere frist. Sådanne frister skal fortolkes i overensstemmelse med Forsikringsaftalelovens 21, der er ufravigelig, og som ikke uden videre fører til, at et krav er tabt, fordi det anmeldes sent. Offentliggørelse af nævnets kendelser sker i anonymiseret form på nævnets hjemmeside Samme sted fremhæves de udvalgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. Forsikring & Pension har tilstræbt, at 2011-tallene kan offentliggøres samtidig med denne årsberetning. 1

4 INDHOLD Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i Behandlede sager i Nye og afsluttede sager fordelt på branche 3. Resultat af nævnsafsluttede sager Resultat af realitetsbehandlede sager Resultat fordelt på branche Resultat med og uden bisidder 14 6a. Afgørelser med dissens Resultatet af sekretariatsbehandlede sager Resultatet af de afsluttede sager 15 8a. Resultatet af alle sager 16 8b. Resultatet af realitetsbehandlede sager Antal andre henvendelser 16 D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 39 2

5 A. INDLEDNING Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 29/ af Økonomi- og Erhvervsministeriet godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager. Godkendelsen har virkning frem til den 31/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 10, som de stiftende organisationer har vedtaget. Frem til den 29/ beroede godkendelsen på Vedtægter - 9. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men enhver af parterne kan indbringe sagen for domstolene. For forsikringsselskabernes vedkommende er det dog en betingelse, at de inden 30 dage efter forkyndelse eller afsendelse af nævnets afgørelse har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

6 B. ANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING OG SEKRETARIAT Ifølge 8, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være dommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højesteretsdommer Jacques Hermann er i løbet af året afløst af landsdommer Svend Bjerg Hansen, der sammen med højesteretsdommer Poul Sørensen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2011 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt Jurist Mads Mølgaard Braüner Jurist Tina Dhanda Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz Rådsmedlem Hans Daugaard Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Fru Karin Ladegaard (til 31/ ) Fru Nina Rahbek Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

7 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2011 deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Underdirektør, advokat Jesper Hjetting Kvalitetskonsulent, advokat Niklas Jeppesen Underdirektør Per S. Poulsen Direktør Anne Mette Toftegaard Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Ekspeditionssekretær Birgit Hedstrøm Kontorchef Henrik Müllertz Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad (til 30/6 2011) Fagkonsulent Marianne Stavad (fra 1/7 2011) Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Fagspecialist Lasse A. Andersen Kontorchef Lisbeth Kuld Kontorchef Lise Svane Vestergaard Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Adm. direktør Arne Lund Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Byggeskadeforsikring Kvalitetskonsulent, cand.jur. Kasper Pontoppidan (fra 1/7 2011) Cand.jur. Helene Vogt (fra 1/1 2011) Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad (til 30/6 2011) Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Fagkonsulent, cand.jur. Pierre Eskildsen Specialist Freddy Hansen Specialkonsulent Pia Nordland Fagkonsulent Bjarne Pavbro (til 31/ ) Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent Poul Andreassen Juridisk chefkonsulent Pia Blem Norsker (fra 1/1 2011) Kontorchef, cand.jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch 5

8 Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Sektionschef Irene Roslyng (til 31/ ) Rejseforsikring: Skadechef Dorte Frederiksen Privattekniker Dan Juul Kvalitetskonsulent, cand.jur. Lene Bangshøi Olesen Underdirektør Jørgen Pedersen (til 31/ ) Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsleder Sven Holmbo Sørensen (fra 1/1 2011) Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Skadebehandler, cand.jur. Ulla Ravn (fra 1/1 2011) Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat følgende: Direktør, cand.jur. Henning Jønsson Kontorchef, cand.jur. Carsten Sennels Fuldmægtig, cand.jur. Nikolaj Andreasen Fuldmægtig, cand.jur. Lise Skovgaard Christiansen Fuldmægtig, cand.jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand.jur. Kristian von Grumbkow Fuldmægtig, cand.jur. Ane Havkrog Pedersen Fuldmægtig, cand.jur. Anne-Marie Tegldal Erhvervs PhD Anne Rubin Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud.jur. Christina Fischer Stud.jur. Asger Holst-Jensen Stud.jur. Louise Juul Nielsen Kontorbud Sylvi Hansen Nævnets regnskaber revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab. 6

9 C. ANKENÆVNETS VIRKSOMHED I 2011 I 2011 blev der registreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2011: Antal Antal Ultimo 2010 var under behandling i sekretariatet (1.293) Udsat fra nævnsmøder 24 (30) I alt ultimo (1.323) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.095) Antal sager til behandling i 2011 i alt (3.418) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 420 (377) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af vedtægternes 7, stk. 6, jf. 11 og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (1.493) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 1 (1) mens der udsattes 32 (24) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.518) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (1.523) +) de 32 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (3.418) Med udgangen af året 2011 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 40 sager. 7

10 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne sager: Nævnsbehandlede sager: Sekretariatsbehandlede sager: Forespørgsler: * * * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 9. 8

11 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 251 sager, der blev afsluttet i december måned 2011, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for 4 måneder 31 12,4 4-6 måneder 6 2,4 6-8 måneder 24 9, måneder 90 35, måneder 85 33,9 efter 12 måneder 15 6,0 Dette er ensbetydende med, at 24,3 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I 2010 var tallet 20,4 %. 60,1 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I 2010 var tallet 53,5 %. 94,0 % af sagerne var afsluttet inden for 12 måneder. I 2010 var tallet 88,5 %. 2. Oversigt over de i 2011 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkomne 2011 Afsluttet 2011 Afsluttet 2010 Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,6 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,4 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,5 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 17 0,8 19 0,9 16 0,9 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 26 1,3 17 0,8 7 0,4 Syge- og ulykkesforsikring , , ,4 Arbejdsmarkedspension 112 5, ,4 80 4,3 Livs- og pensionsforsikring , , ,5 Retshjælpsforsikring 80 3,9 70 3,3 93 5,0 Ansvarsforsikring 21 1,0 21 1,0 18 0,9 Rejseforsikring 103 5, , ,6 Ejerskifteforsikring , , ,6 Kritisk sygdom 96 4, ,0 75 4,0 Totalforsikring 35 1,7 49 2,3 28 1,5 Arbejdsløshedsforsikring 34 1,6 47 2,2 30 1,6 Byggeskade 2 0, Diverse 5 0,2 4 0,2 - - Ingen 27 1,3 28 1,3 34 1,8 I alt , , ,0 9

12 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Afvist 109 6,5 65 4,4 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 78 4,6 78 5,2 Klager medhold , ,7 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 109 6,8 78 5,5 49 Klager medhold , ,3 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 28 12, ,7 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 7 3,2 8 4,0 Klager medhold 17 7,9 19 9,6 Afvist af nævnet ved kendelse 20 9,3 18 9,1 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 43 22, ,5 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 6 3,2 5 3,2 Klager medhold 28 14,9 15 9,5 Afvist af nævnet ved kendelse 10 5,3 11 7,0 I alt , ,0 Motorkøretøjsforsikring: 10

13 Afsluttet uden kendelse 67 21, ,8 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 7 2,3 12 4,1 Klager medhold 22 7, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse 30 9,8 9 3,1 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 3 15,8 1 6,3 Selskab medhold 9 47, ,6 Klager/selskab delvis medhold 2 10,5 1 6,3 Klager medhold 3 15,8 2 12,5 Afvist af nævnet ved kendelse 2 10,5 1 6,3 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 5 29,4 2 28,6 Selskab medhold 8 47,0 4 57,1 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 2 11,8 1 14,3 Afvist af nævnet ved kendelse 2 11,8 - - I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 90 26, ,9 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 37 10,8 4 1,4 Klager medhold 5 1, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse 4 1,2 6 2,1 I alt , ,0 11

14 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 15 13, ,3 Selskab medhold 75 65, ,2 Klager/selskab delvis medhold 1 0,9 7 8,7 Klager medhold 10 8,7 5 6,3 Afvist af nævnet ved kendelse 14 12,2 2 2,5 I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 27 10, ,1 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 17 6,3 14 6,0 Klager medhold 36 13, ,5 Afvist af nævnet ved kendelse 9 3,4 3 1,3 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 21 30, ,5 Selskab medhold 37 52, ,0 Klager/selskab delvis medhold 5 7,1 - - Klager medhold 7 10,0 7 7,5 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 9 42,8 8 44,4 Selskab medhold 11 52,4 9 50,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 4,8 1 5,6 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 12

15 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 23 20, ,0 Selskab medhold 72 62, ,9 Klager/selskab delvis medhold 3 2,6 5 4,7 Klager medhold 17 14, ,2 Afvist af nævnet ved kendelse ,9 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 20 10,2 17 7,8 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 21 10,7 18 8,3 Klager medhold 16 8,2 21 9,7 Afvist af nævnet ved kendelse 14 7,1 13 6,0 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 12 11,4 7 9,3 Selskab medhold 82 78, ,0 Klager/selskab delvis medhold 1 1,0 - - Klager medhold 6 5,7 4 5,3 Afvist af nævnet ved kendelse 4 3,8 1 1,4 I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 18 36,7 6 21,4 Selskab medhold 9 18, ,9 Klager/selskab delvis medhold 3 6,1 1 3,6 Klager medhold 19 38,8 9 32,1 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

16 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 9 19, ,7 Selskab medhold 25 53,2 9 30,0 Klager/selskab delvis medhold ,0 Klager medhold 13 27,7 4 13,3 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 3 75,0 - - Selskab medhold Klager/selskab delvis medhold 1 25,0 - - Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 4 100,0 - - Alle afsluttede Uden branche Repræsentation ved advokat eller anden bisidder Af de sager, der blev afsluttet i 2011, var klageren repræsenteret ved advokat eller bisidder i 567 sager, svarende til 26,9 % af sagerne. Procenten var i ,5 %. Medholdsprocenten i sager med repræsentation var 27,2 %. Medholdsprocenten i sager uden repræsentation var 24,5 %. Tallene kan dog ikke tages til indtægt for, at udsigten til, at klager kan få medhold i nævnet, er så meget større, når der anvendes repræsentation, men må snarere ses som den "filtereffekt", som repræsentanten udøver ved sit fravalg af sager, der på forhånd må anses for ikke-bæredygtige. Hvis klageren vælger at anvende advokat eller anden bisidder, er det for egen regning, idet nævnet ikke kan pålægge parterne sagsomkostninger ved nævnsbehandlingen, jf. 20, i nævnets vedtægter. Dog kan der blive tale om at pålægge et selskab at betale advokatomkostninger, hvis selskabets sagsbehandling, inden sagens indbringelse for nævnet, har givet anledning hertil. 6 a. Dissens ved nævnsafgørelser I 2011 blev der afgivet dissens i 31 sager svarende til 1,8 % af de nævnsafgjorte sager. Procenten var i %. 14

17 7. Resultatet af de sager, som sekretariatet behandlede: A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,2 26 1,4 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk ,1 16 0,9 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,5 11 0,6 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 13 0,6 16 0,9 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis efter sekretariatets henvendelse 190 9, ,6 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 33 1,6 20 1,0 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 3 0,1 3 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 16 0,8 16 0,9 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 34 1,6 30 1,6 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 59 2,8 51 2,7 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 12 0,6 8 0,4 I alt sekretariatsbehandlede , ,2 + nævnsbehandlede , ,8 I alt afsluttede , ,0 Punkt L indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. 8. Resultatet af de afsluttede sager Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet afsagt kendelser og afsluttet 1 sag uden kendelse, ligesom sekretariatet afsluttede 420 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

18 8 a. Resultatet af alle sager I nævnet: I sekretariatet: Antal i alt % Afvist ,6 Selskab medhold ,1 Klager/selskab delvis medhold ,7 Klager medhold ,1 Forligt ,8 Andet ,7 I alt ,0 8 b. Resultatet af realitetsbehandlede sager: Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 78 4,1 78 4,5 Klager medhold , ,0 Forligt , ,3 Andet 141 7, ,4 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 27,0 % af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i ,8 %. 9. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v. Henvendelsens karakter Telefon Personligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2010 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervsforsikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings område. 16

19 D. EFTERLEVELSE AF NÆVNETS KENDELSER Forsikringsselskaberne kan - i de første 30 dage efter forkyndelse eller afsendelsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller delvis har givet en forsikringstager medhold. I så fald orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I 2011 skete dette i 30 tilfælde. Sekretariatet følger løbende det "endelige" resultat af de anfægtede sager, jf. nedennævnte skemaer. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 57 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december 2011 er i alt afsagt kendelser, heraf hvor klageren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 751 eller 8,4 %. Af de 751 var 708 afsluttet ved udgangen af 2011, medens 43 var uafsluttet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men der er grund til at tro, at det er få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: (begge år incl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år. 17

20 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , , , , , ,6 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 708 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal i alt % Antal 2011 Klager medhold igen: ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,8 8 Forlig (mest ½ - ½) * 43 6,1 1 Selskab medhold 80 11,3 1 Klager opgav sagen ,8 4 I alt ,0 14 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. 18

21 Af de 526 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvis medhold igen i de 446 sager, svarende til 84,8 %. Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 80 af de sager, der blev ført videre, svarende til 15,2 %. Status på anfægtede sager i 2011: I 2011 anfægtede selskaberne 30 sager. 9 sager er indbragt for retten og må derfor ikke gengives, jf. 18 i nævnets vedtægter. De øvrige 21 sager er følgende: SEB Pension Individuel Pension Spørgsmål om der er krav på "omstillingsperiode", når selskabet i længere tid har udbetalt ikke ubetydelige ydelser. Selskabet har betalt pr. kulance Kommunernes Pensionsforsikring Arbejdsmarkedspension Efter selskabets opfattelse havde klageren allerede inden optagelsen i ordningen mistet 2/3 af sin erhvervsevne. Klageren har oplyst, at han ikke ønsker at gå videre med sagen HF-Forsikring Ulykkesforsikring Erstatning for mén med forudbestående lidelser. Klagerens advokat har meddelt, at der er søgt retshjælpsdækning ETU Forsikring Familiens Basisforsikring Uenighed om klageren i en brandskadeopgørelse har indgået forlig om erstatning til fuld og endelig afgørelse. Klagerens advokat oplyser, at der pågår forhandlinger mellem parterne. 19

22 Alm. Brand Forsikring A/S Bygningsforsikring Uenighed om betingelserne for "voldsomt tøbrud" var til stede. Der er uvist, om sagen bliver videreført PFA Pension Firmapension Uenighed om erhvervsevnetabsvurdering, herunder vurdering af udtalelse i speciallægeerklæring, i hvilken nævnets flertal fandt belæg for et erhvervsevnetab på 50 %. Sagen er overgivet til advokat Dansk Boligforsikring Ejerskifteforsikring Skade udbedret før selskabet havde besigtiget forholdet. Selskabet har betalt pr. kulance Zürich Forsikring Erhvervsudygtighedsforsikring Selskabet har siden 1999 uden forbehold udbetalt klageren ydelser, men er stoppet hermed i 2008, nu med henvisning til, at klagerens lidelse var undtaget dækning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i færd med at udtage stævning mod selskabet AP Pension Gruppelivsforsikring Uenighed om betingelserne for udbetaling af invalidesum var til stede. Selskabet har efterfølgende betalt pr. kulance Alm. Brand Forsikring A/S Autoforsikring Uenighed om selskabet var forpligtet til at betale for kaskoskader på en motorcykel, der var fravendt klageren ved bedrageri (gerningsmanden foregav, at der var tale om en prøvetur). Selskabet har oplyst, at der er indgået forlig i sagen. 20

23 Sampension Arbejdsmarkedspension Efter selskabets opfattelse havde klageren allerede inden optagelse i pensionsordningen mistet 2/3 af sin erhvervsevne. Det må antages, at klageren har opgivet sagen Genworth Financial Arbejdsløshedsforsikring Klageren, der er ansat i flexjob, kunne ikke tegne arbejdsløshedsforsikring, men dette havde selskabet ikke gjort klageren opmærksom på ved tegningen. Forbrugerombudsmanden har med hjemmel i 348 i Lov om finansiel virksomhed af egen drift taget sagen op med henblik på at overveje, om der skal anlægges sag mod selskabet for at have handlet i strid med god skik for finansielle virksomheder Genworth Financial Arbejdsløshedsforsikring Samme problemstilling som i nævnt ovenfor If Skadeforsikring Familieforsikring Selskabet har i forbindelse med urigtige oplysninger i forbindelse med tegning af skadeforsikringer tillige annulleret en tegnet livsforsikring. Klager er i mellemtiden død, og det er usikkert, om boet forfølger sagen Gjensidige Forsikring ASA Ejerskifteforsikring Uenighed om visse forhold udgør dækningsberettigende skader. Selskabet er i øvrigt utilfreds med begrundelserne eller snarere manglende begrundelse for afgørelserne. Klageren har overgivet sagen til advokat. 21

24 Alm. Band Forsikring A/S Individuel Pension Uenighed om erhvervsevnetabsvurderingen - tilsyneladende både konkret og principielt. Klageren har bedt sin advokat tage sig af sagen Alpha Insurance Familieforsikring Urigtige oplysninger ved tegning. Efter nævnets opfattelse bestod de urigtige oplysninger af betydningsløse forhold, der ikke kunne have betydning for selskabets risikovurdering. Det er usikkert, om sagen indbringes for domstolene If Skadeforsikring Familieforsikring Uenighed om fortolkning af en undtagelsesbestemmelse om skade forvoldt med eller på både. Selskabet har efterfølgende meddelt, at det ikke vil anfægte nævnets fortolkning af bestemmelsen, men forbeholder sig andre afvisningsgrunde. Sagen er ifølge klager ikke afsluttet SEB Pension Individuel pension Urigtige oplysninger ved tegning. Herudover var der tvist om kendelsen er anfægtet rettidigt, hvilket efterfølgende har vist sig ikke at være tilfældet, hvorfor kendelsen er opfyldt Gjensidige Forsikring ASA Familieforsikring Uenighed om klageren i forbindelse med en brandskade har accepteret erstatning til fuld og endelig afgørelse. Det er usikkert, om sagen bliver videreført. 22

25 Finaref Insurance Limited Arbejdsløshedsforsikring Af selskabet afvist med henvisning til for sen anmeldelse, hvilken bestemmelse af nævnet er anset for at være i strid med Forsikringsaftalelovens 21. Det er usikkert, om sagen bliver videreført. Endeligt afgjorte sager i 2011: Som nævnt i skemaet på side 17 blev 14 sager endeligt afgjort i Heraf skal nævnes: Højesterets afgørelse i gebyrsagerne Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 ca. 50 sager der vedrørte spørgsmålet, om nogle liv- og pensionsselskaber havde hjemmel i forsikringsaftalen til at reducere bonus på fripolicer og forsikringer under udbetaling med et månedligt gebyr/omkostningsbidrag, der på dette tidspunkt udgjorde ca. 50 kr. for hver månedlig udbetaling på forsikringen. Som begrundelse var anført, at det eksisterende omkostningsbidrag ikke dækkede de faktiske omkostninger. Nævnet afsagde kendelse i 7 sager, hvor nævnets flertal fandt, at selskabet ikke havde en sådan hjemmel, idet flertallet fandt, at bonusregulativet alene regulerede anvendelsen af bonus og ikke kunne anvendes til at forøge selskabets overskud. De indklagede selskaber anfægtede nævnets afgørelser, hvorefter nævnet i resten af sagerne afstod fra at træffe afgørelser, men henviste til, at dette spørgsmål så måtte afgøres af domstolene. Landsret og Højesteret har nu truffet afgørelse i 3 af disse sager, der vedrørte Danica Pension. Landsretten fandt efter en række yderligere spørgsmål til Finanstilsynet i sin dom af 28/8 2008, at selskaberne var berettiget til at beregne sig et sådant gebyr/omkostningsbidrag, idet gebyret/omkostningsbidraget kun havde en afledet effekt på Danica Pensions andel af overskuddet, og at det måtte anses for sagligt begrundet, at sel- 23

26 skabet havde ladet omkostningsresultatet indgå som et parameter ved beregningen af, hvorledes overskuddet skulle fordeles. Højesteret har i sin dom af 11/ stadfæstet dette i 2 af sagerne. Samme retsstilling må herefter antages at gælde for alle de øvrige sager med dette tema. Ved Højesterets behandling af sagerne deltog 7 dommere mod de sædvanlige 5. Dommen er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2012 side 483. Modsat ankenævnet ledte Højesteret ikke efter en hjemmel i forsikringsvilkårene til at formindske bonus med et sådant gebyr/omkostningsbidrag, men fandt, at forsikringsvilkårene ikke udelukkede et sådant gebyr/omkostningsbidrag. Herefter konstaterede Højesteret, at det fremgik af lov om finansiel virksomhed, at reglerne for beregning af fordeling af overskud skal føre til en rimelig fordeling. Udgangspunktet herfor er det såkaldte kontributionsprincip, hvorefter overskuddet fordeles blandt de berettigede parter efter de forhold, hvori de har bidraget til overskudsdannelsen. For så vidt angår den del af overskuddet, der fordeles som bonus mellem forsikringstagerne, skal der i fornødent omfang tages hensyn til forsikringernes forskellige karakteristika med hensyn til risiko, omkostninger og forrentning. Der er i bekendtgørelser nærmere præciseret, hvordan overskud fordeles mellem selskabet og dets forsikringstagere. Med hensyn til den del af overskuddet, der fordeles som bonus mellem forsikringstagerne, skal denne fordeling afspejle, hvorledes disse har bidraget til overskuddet. Danica Pension havde over for Finanstilsynet anmeldt sin overskudspolitik, hvilket ikke havde givet Finanstilsynet lejlighed til at reagere. Herefter fandt Højesteret ikke grundlag for at fastslå, at Danica Pension ved fastsættelsen af omkostningsbidragene eller ved fordelingen af overskuddet mellem egenkapitalen og forsikringstagerne har tilsidesat det beregningsmæssige kontributionsprincip. 24

27 Herefter konstaterede Højesteret, at der var omkostninger for selskabet med at udbetale de månedlige ydelser, og at modregning for disse omkostninger i bonus ikke var mødt med indsigelser fra Finanstilsynet, og at der i øvrigt ikke var frembragt grundlag for at fastslå, at de omkostninger, som Danica Pension havde fastsat, var i strid med det fordelingsmæssige kontributionsprincip. Af andre sager skal omtales: Kendelse nr af 20. maj 2008 Arbejdsmarkedspension Forsikringstageren, der havde arbejdsmarkedspension i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, klagede over, at pensionskassen nedsatte hans pensionsydelser med virkning fra den 1/ Pensionskassen henviste bl.a. til, at der er sket en fejl, som ikke binder pensionskassen. Det fremgik af sagen, at pensionskassen ved brev af 17/ til klageren fremsendte en beregning af hans alderspension. Af brevet fremgik, at klageren havde flere valgmuligheder. Han kunne vælge mellem en månedlig ydelse plus et engangsbeløb, eller et noget større månedligt beløb uden engangsydelse. Pensionen var beregnet dels uden indbetaling af indskud fra arbejdsgiver og dels med indbetaling af indskud fra arbejdsgiver på ,46 kr. Under forudsætning af indbetaling af indskud fra arbejdsgiver af den angivne størrelse var pensionen angivet som følger: " 3. Din pension pr uden udbetaling af den supplerende engangsydelse udgør følgende beløb: Alm. Pension Årlig pension incl. bonus ultimo 2004 kr og 19 % pensionisttillæg Månedlig pension kr Din pension fra med udbetaling af supplerende engangsydelse: Alm. Pension Årlig pension incl. bonus ultimo 2004 kr og 19 % pensionisttillæg Månedlig pension kr

28 Engangsydelsen udgør kr Efter statsafgift på kr (40 %), vil der kunne udbetales kr Det kan oplyses, at der er mulighed for at vælge en mindre procentdel af pensionen udbetalt som supplerende engangsydelse mod en tilsvarende forhøjelse af den løbende alderspension. Den beregnede engangsydelse svarer til den maximale. Engangsydelsen kan udbetales fra du fylder 60 år, uanset om du går på alderspension eller ej, og uanset om du har en kapitalpension i en bank, som du ikke ønsker at hæve. Pensionisttillægget fastsættes af bestyrelsen for ét år ad gangen. Pensionskassen gør opmærksom på, at pensionisttillægget til pensionen helt eller delvist kan bortfalde, og at pensionen som følge heraf kan blive nedsat. Vi beder dig hurtigst skriftligt meddele, hvilken pensionsudbetaling du foretrækker (senest , da pension udbetales forud). Endvidere bedes indsendt kopi af fratrædelsesskrivelse fra din arbejdsgiver, skattekort 2006 samt oplysning om reg.- og konto nr. i pengeinstitut, hvori pensionen skal indsættes." Klageren meddelte herefter pensionskassen ved brev af 21/5 2006, at han ønskede pension uden udbetaling af supplerende engangsydelse. Ved brev af 31/ bekræftede pensionskassen modtagelsen af klagerens henvendelse. Af brevet fremgik bl.a.: "Tak for dit brev af Pensionskassen har, efter at have modtaget indskud på ,46 kr. via din arbejdsgiver, beregnet din alderspension fra til: Årlig pension incl. bonuspension ultimo 2004 og 19 % pensionisttillæg, afrundet kr. månedlig pension kr." Et år senere meddelte pensionskassen, at der var konstateret en fejl i opgørelsen af klagerens pensionshensættelser, hvilket havde medført en for stor månedlig udbetaling. Pensionskassen oplyste nu, at den månedlige ydelse korrekt beregnet udgjorde kr. og ikke kr. som tidligere oplyst. Pensionskassen nedsatte på den baggrund de fremtidige udbetalinger med virkning fra juni 2007, men krævede ikke det for meget udbetalte tilbagebetalt. Nævnets flertal gav klageren medhold og udtalte: "Pensionskassen opgjorde i brevet af 17/ størrelsen af den pension, der under forskellige forudsætninger ville blive udbetalt til klageren. 26

29 Opgørelsen, der dannede grundlag for klagerens valg mellem de forskellige muligheder, blev bekræftet ved pensionskassens brev af 31/ På denne baggrund - når tillige henses til, at der ikke er en sådan forskel på denne opgørelse og pensionskassens berigtigede opgørelse året efter, at klageren kunne have grund til at tro, at den bekræftede opgørelse var forkert - finder nævnets flertal, at pensionskassen over for klageren er blevet bundet af sin første opgørelse. Nævnets mindretal bemærker, at der alene har foreligget vejledende beregninger af klagerens pension, og at pensionskassen ikke dermed er blevet afskåret fra med virkning for fremtiden at berigtige pensionsopgørelsen, alt med henvisning til vedtægter og beregningsgrundlag som sket." Juristernes og Økonomernes Pensionskasse ønskede ikke at følge nævnets afgørelse, og klageren indbragte herefter sagen for Københavns Byret, der efter ønske fra JØP henviste sagen til landsretten, som en principiel sag, jf. retsplejelovens 226. For landsretten gjorde JØP gældende, at den som tværgående pensionskasse ikke afgiver individuelle løfter om pension, men at det retlige grundlag for pensionen fremgik af pensionsregulativet, som var vedtaget af generalforsamlingen og udmøntet i de generelle forsikringsvilkår. JØP erkendte, at det havde begået en fejl og var erstatningsansvarlig for det økonomiske tab, der var forbundet med fejlen, men at differencen mellem det rigtige og forkerte pensionsbeløb ikke udgjorde et sådant økonomisk tab, men var en skuffet forventning, der ikke berettigede til erstatning. Klageren gjorde gældende, at JØP havde fremsat et tilbud, som han havde accepteret, og at den fejl JØP have begået var af en karakter, han hverken kunne eller burde indse. Han gjorde endvidere gældende, at han havde indrettet sig i tillid til pensionstilsagnet. Landsretten gav JØP medhold og udtalte: "JØP er en tværgående pensionskasse, der udbetaler pension til sine medlemmer efter ensartede regler, jf. lov om forsikringsvirksomhed 304 (nu lov om finansiel virksomhed 304). Pensionskassens virke er reguleret i en vedtægt og 2 regulativer. Det fremgår af vedtægtens 3 og regulativ 1, 1, hvilken personkreds der kan optages som medlem, og det følger af regulativets 11, at et medlem er berettiget til en alderspension, der fastsættes på basis af beregningsgrundlaget, størrelsen af pensionsbidragene til og med opgørelsestidspunktet samt et eventuelt indskud. Det følger heraf, at JØP ikke indgår individuelle aftaler med det 27

30 enkelte medlem om pensionens størrelse. Herefter kan en meddelelse om pensionens størrelse alene anses som vejledende. JØP's brev af 17. maj 2006 kan således ikke anses som et løfte, hvilket [klageren] som medlem også burde være klar over. Ved afgørelsen af, hvorvidt der er lidt et tab, findes det ikke sandsynliggjort alene ved [klagerens] forklaring, som først er fremkommet under hovedforhandlingen, at det var JØP's brev af 17. maj 2006, der var afgørende for hans beslutning om ikke at fortsætte på arbejdsmarkedet. Landsretten lægger herved tillige vægt på, at [klageren] allerede et år inden modtagelsen af brevet havde truffet aftale om fratræden pr. 30. april 2006, og at [klageren] ikke inden modtagelsen af brevet havde iværksat undersøgelser om andre stillingsmuligheder. Som følge heraf findes det ikke godtgjort, at [klageren] har lidt et tab som følge af den af JØP anerkendte ansvarspådragende fejl ved beregningen af hans pension." Sagen blev herefter af klageren indbragt for Højesteret. I Højesterets afgørelse af 24. marts 2011 hedder det: "Som anført af landsretten er Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) en tværgående pensionskasse, som udbetaler pension til sine medlemmer efter ensartede regler, jf. nu 304 i lov om finansiel virksomhed. Hverken dette forhold eller reglerne i JØPs vedtægt og regulativer, hvorefter alderspensionen fastsættes efter generelle regler og således ikke aftales individuelt med det enkelte medlem, udelukker imidlertid, at en meddelelse fra JØP om pensionens størrelse efter omstændighederne må anses for et bindende tilsagn. A [klageren] anmodede den 11. april 2006 JØP om at beregne hans pension. Baggrunden var, at han med udgangen af april 2006 skulle fratræde sin stilling i, og at [arbejdsgiveren] i den forbindelse skulle indbetale et beløb på ca kr. til JØP. I et brev af 17. maj 2006 meddelte JØP A, at JØP havde beregnet hans pension, og at pensionen pr. 1. juni 2006 udgjorde kr. årligt inkl. bonus ultimo 2004 og 19 % pensionstillæg, svarende til kr. månedligt. JØP oplyste samtidig, at pensionen kunne nedsættes som følge af ændringer i pensionstillægget. Der henstod efter brevet spørgsmål, om A ønskede udbetalt en supplerende engangsydelse. I bekræftende fald ville hans pension blive lavere. A meddelte ved brev af 21. maj 2006, at han ønskede pension uden udbetaling af supplerende engangsydelse, og ved brev af 31. maj 2006 meddelte JØP ham, at pensionskassen havde beregnet hans pension som anført i brevet af 17. maj 2006, og at pensionen for juni 2006 således udgjorde kr. JØP udbetalte herefter pension til A hver måned i overensstemmelse med brevene af 17. og 31. maj Først ved brev af 27. april 2007 fik A at vide, at der var sket en fejl, som indebar, at hans månedlige pension var ca kr. for høj. 28

31 Højesteret finder efter en samlet vurdering af dette forløb, at JØPs meddelelser i brevene af 17. og 31. maj 2006 til A om pensionens størrelse med rette af ham måtte opfattes som et bindende tilsagn om udbetaling af den anførte pension. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at JØP ikke udtrykkeligt anvendte ordet 'tilsagn' eller lignende i brevene." Højesteret gav således klageren medhold. Kendelse nr af 14. december 2009 Autoforsikring Forsikringstageren, der havde bilforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S, klagede ved sin advokat over, at selskabet afviste at yde forsikringsdækning for totalskade på hans bil i forbindelse med et tyveri. Selskabet afviste dækning med henvisning til, at klageren havde handlet groft uagtsomt. Det fremgik af skadeanmeldelsen, at klageren meldte sin bil - en Mazda 626 2,0, årg stjålet den 14/ kl Om hændelsesforløbet anførte han i anmeldelsen: "Efter indkøb hos Superbest, hvor indkøbte varer er sat i bagagerummet, ser vi nogle venner komme ud fra supermarkedet. Vi står ud af bilen for at ønske dem godt nytår og står 10 skridt fra bilen i ca. 5 min. med ryggen til bilen. Da vi vender os om, for at køre hjem, er bilen stjålet. NB! Hændelsesforløbet blev rekonstrueret af DR Aktuelt og blev sendt mandag d. 19. jan. 09 kl. 18:30." Bilen blev efterfølgende fundet ca. 22 km fra tyveristedet i totalt udbrændt stand. Klagerens advokat gjorde bl.a. gældende: "Som det fremgår af anmeldelsen har min klient alene været et kort øjeblik uopmærksom på bilen, idet man mødte nogle venner efter indkøb i et supermarked. Min klient havde således en kort samtale med disse venner i højst 5 minutter og står kun 10 skridt fra bilen. Dette finder sted på en privat parkeringsplads i en mindre by uden for Som min klient loyalt har oplyst, er forløbet blevet medtaget som et indslag på TV 2 illustrerende hvor udsædvanligt og upåregneligt et sådant tyveri må betegnes, hvorved det ikke kan antages, at min klient 29

32 ved sin adfærd har udvist en så indlysende fare for tyveri, at dette er undtaget fra forsikringsdækning." Selskabet fastholdt imidlertid sin afgørelse, hvilket blev meddelt advokaten i brev af 10/3 2009, idet det bl.a. er fremhævet, at klageren havde ladet nøglerne sidde i bilen. Advokaten indbragte herefter sagen for nævnet ved brev af 30/ med påstand om anerkendelse af skaden som dækningsberettigende og har til støtte for sin påstand bl.a. anført: "Min klient har således alene ladet nøglen sidde i bilen idet man netop var ved at køre fra pladsen, men blev ved sammentræf med nogle bekendte for en kort og pludselig stund afledt herfra. Der er således ikke tale om, at mine klienter har overvejet eller påtaget sig en bevidst risiko i øjeblikket, hvor de forlader bilen, idet de alene for et kort øjeblik er blevet pludselig og spontant afledt fra bilen." Af forsikringsbetingelserne fremgik bl.a.: "4.2 Hvilke skader er dækket Udover de forannævnte er følgende skader undtaget, når forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn, eller den faste bruger er fører skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, se Forsikringsaftalelovens 18." Herefter udtalte nævnets flertal på 2 medlemmer: "Efter vor gennemgang af sagen - herunder bilens og klagerens placering, da bilen blev stjålet og omstændighederne i øvrigt - finder vi, at klagerens handlemåde ikke kan betegnes som groft uagtsom, hvorfor selskabet har været uberettiget til at afvise forsikringsdækning under henvisning til, at skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed. 1 medlem finder, at klageren ved at forlade bilen som sket har handlet groft uagtsomt, og at selskabet derfor har været berettiget til at afvise forsikringsdækning." Nævnet gav således klageren medhold. Da selskabet ikke ønskede at følge nævnets afgørelse, blev sagen af klageren indbragt for Københavns Byret, der traf afgørelse i sagen den 11. januar

33 I dommen, der gav klageren medhold, hedder det: "Efter forsikringsbetingelsernes punkt 4.2, jf. punkt 42,5, dækker forsikringen tab af bilen ved tyveri, med mindre skaden er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18. Det kan ved sagens afgørelse lægges til grund, at sagsøger og dennes ægtefælle på en parkeringsplads ud for et supermarked forlod bilen med nøglen i tændingslåsen. De stod 10 skridt fra bilen. Bilen var uden opsyn de følgende 5 minutter, hvorunder bilen blev stjålet. I vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger har handlet groft uagtsomt, indgår kriteriet, om sagsøgers adfærd har indebåret en så indlysende fare for tyveri, at handlingen skal karakteriseres som grov uagtsom. Under hensyn til, at sagsøger og dennes ægtefælle befandt sig blot 10 skridt fra bilen, at de havde forladt bilen i alene omkring 5 minutter, at episoden foregik en onsdag formiddag på en p-plads umiddelbart ved indgangen til et supermarked, findes det forhold, at sagsøger havde efterladt nøglen i tændingslåsen ikke at kunne karakteriseres som groft uagtsomt, hvorfor sagsøgers påstand tages til følge. Der er ved sagens afgørelse videre lagt vægt på, at der har været tale om en hverdagspræget situation." Byrettens dom blev af selskabet anket til landsretten med påstand om frifindelse. I dommen af 28. september 2011 (4. afd. a.s. nr. B ) hedder det: "På tidspunktet for tyveriet var bilen ulåst og parkeret med nøglen i tændingslåsen på en parkeringsplads, hvortil der var offentlig adgang og også nogen trafik. [Klageren] og hans hustru befandt sig omkring ti skridt derfra og stod i op til 5 minutter med ryggen til bilen, mens de talte med deres venner. De bemærkede ikke, at bilen blev stjålet og kunne i denne afstand formentlig heller ikke have afværget tyveriet. Under disse omstændigheder findes der at have været en så indlysende fare for tyveri af bilen, at forsikringsbegivenheden må anses for at være fremkaldt ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18. Herefter, og da Alm. Brand Forsikring A/S i sine betingelser har forbeholdt sig fuldstændig ansvarsfrihed ved grov uagtsomhed, tages forsikringsselskabets frifindelsespåstand til følge." Kendelse nr af 30. december 2009 Autoforsikring Forsikringstageren, der havde motorkøretøjsforsikring i Thisted Forsikring g/s, klagede ved sin repræsentant over selskabets tilbagebetalingskrav i forbindelse med en udbetalt erstatning for en totalskadet bil. 31

34 Selskabet henviste til, at klageren havde afgivet urigtige oplysninger i skadeanmeldelsen, og at han ikke havde været berettiget til erstatning, såfremt selskabet havde modtaget korrekte oplysninger. Det fremgik af sagen, at klageren den 12/ forulykkede med sin nyindkøbte Corvette. Klageren anførte i skadeanmeldelse af 18/ til selskabet: "Skadested: A. Beskrivelse af skaden: Lørdag den 12. april havde lejet sig ind på A. for at gennemføre et kørekursus for Corvette-ejere. Der var deltagelse af godkendte instruktører. Under kørslen forulykkede jeg med min nyindkøbte Corvette. Yderligere beskrivelse af skaden: Jeg kørte gennem et snævert 180 -sving med lav hastighed (ca. 50 km/t). Da jeg var gennem svinget accelererede jeg, men bilen mistede greb og drejede skarpt til venstre. Det var ikke muligt at stoppe udskridningen, og bilen ramte frontalt et autoværn." Bilen blev erklæret totalskadet, hvorefter selskabet udbetalte kr. i erstatning til klageren, som herefter anskaffede sig en anden bil. Klageren skrev herefter en artikel til et blad. Af denne artikel fremgår bl.a.: "På A. var omkring 30 Corvetter samlet. Vi blev briefet af instruktørerne forud for starten. Banen var våd efter nattens regn, så de moderne biler skulle begynde. Fokus var på ideal-kurver. Da jeg kørte ind på banen var de andre i gang, så jeg fandt ind i rytmen efter bedste evne. Jeg lagde mig 100 meter efter B., som også lige havde indregistreret sin nye C5er. På tredje runde gik det galt. På vej ud af et skarpt sving gav jeg alt for meget gas. Bagenden slog voldsomt ud og jeg mistede herredømmet. Desværre var udskridningen ikke ind i sandet eller græsset, men direkte mod et firedobbelt autoværn. Jeg nåede ærlig talt ikke at opfatte meget af forløbet. Jeg nåede kun at registrere at nu går det galt, så lød et kæmpe brag. Begge airbags udløstes i en voldsom og nærmest uvirkelig eksplosion. Min første tanke var at komme ud af bilen. Så snart det var konstateret at der kun var materiel skade begyndte jeg at ærgre mig over hvor dumt jeg havde gebærdet mig. 32

35 Ikke nok med at jeg havde smadret den bil som jeg lige havde købt, og som jeg havde glædet mig voldsomt til at hygge mig med i lang tid fremover, men jeg havde Gud-hjælpe-mig gjort det på en bane hvor alle ved at det med forsikringen er et problem. Min kone og alle mine gode Corvette-venner ville jo gerne trøste, men der var kun en tanke der hele tiden pressede sig på. F., du har lige skyllet en halv million ud i lokummet! Nogen mente at man måske med lidt kreativitet kunne kalde det et almindeligt færdselsuheld, men jeg afslog. Jeg ville ikke kunne leve med, at en eventuel erstatning var opnået på mere eller mindre uhæderlig vis. En halv time efter ulykken ringede jeg til forsikringsmægleren som havde solgt mig forsikringen. Han mente ikke det var så umuligt. Eftersom vi ikke havde kørt om kap, men havde fået instruktør-vejledning i det vi skulle lære, så kunne der godt være en udvej. Men selvfølgelig måtte jeg tale med selskabet om mandagen. Det blev en meget lang weekend. Tankerne kredsede hele tiden om hvad forsikringen ville sige til det. Mandagen kom. Pigen hos skadesafdelingen lyttede til min forklaring og sagde, at der skulle være et møde om eftermiddagen. Efter mødet ville hun meddele mig selskabets indstilling. Fire lange timer gik. Hun ringede tilbage og sagde, at det ville de godt dække!" På foranledning af anonyme henvendelser tog selskabet sagen op igen, idet selskabet erfarede, at de medvirkende instruktører ikke var godkendte, og at hastigheden i ulykkesøjeblikket var højere end angivet i skadeanmeldelsen. Selskabet krævede derfor erstatningsbeløbet på kr. tilbagebetalt. Dette skete 5 måneder efter. Instruktørerne, der begge var Corvette-ejere, udtalte, at de ikke var i besiddelse af en instruktøruddannelse, men havde træneruddannelse gennem Dansk Automobil Sports Union. Samme organisation udtalte, at de to instruktører havde godkendelse til instruktion inden for go-cart kørsel. I forsikringsbetingelserne hed det: "1.4 Motorløb, væddeløbskørsel Skade eller ansvar for skade, som opstår under normale orienterings-, pålideligheds-, og økonomiløb samt under rallies er dækket under forudsætning af: 33

36 at kørslen foregår i Danmark, at Justitsministerens tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, samt at de foreskrevne løbsregler overholdes. Skade eller ansvar for skade, som opstår under kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil, samt enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet, er ikke dækket af forsikringen, at der ikke er tale om terrænkørsel, at kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally). Dækket er også øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. Konkurrencekørsel - herunder enhver kørsel på bane - er ikke dækket, medmindre særlig forsikring er tegnet." Nævnet fandt, at klageren ikke havde afgivet sådanne oplysninger, der indebar, at han ikke måtte antages at have modtaget erstatningen i god tro, og at selskabet derfor ikke var berettiget til at kræve beløbet tilbagebetalt. Selskabet ønskede ikke at følge afgørelsen og indbragte denne for Retten i Kolding. Her gjorde selskabet gældende, at det arrangement, klageren deltog i, ikke foregik under instruktion 'godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig' således som det er foreskrevet i forsikringsbetingelserne pkt Da betingelsen i forsikringsvilkåret er en objektiv risikoafgrænsning, er sagsøgeren ansvarsfri. Selskabet henviste til instruktørernes vidneforklaringer, hvorefter instruktørerne var uden relevant instruktøruddannelse forhold til det arrangement, der blev afviklet. Det var klageren, der bar risikoen for, at oplysningerne i skadeanmeldelsen ikke var rigtige jf. forsikringsaftalelovens 22. Hvis klageren havde afgivet rigtige oplysninger om instruktørernes uddannelse, havde Thisted Forsikring ikke udbetalt erstatningen. Det var klageren, der havde kendskab til det nærmere indhold af kurset og navnlig instruktørernes baggrund, hvilket han kunne have informeret Thisted Forsikring om, inden erstatningen blev udbetalt. 34 Ankenævnskendelsen var efter selskabets opfattelse uden betydning for sagens afgørelse, idet der ikke i kendelsen var taget stilling til, om skaden

37 var omfattet af forsikringens dækningsområde. Det forhold, at forsikringssummen måtte være modtaget i god tro, er ikke i sig selv afgørende for sagens bedømmelse. I øvrigt var kendelsen ubegrundet. Klageren gjorde gældende, at de oplysninger, han afgav i sin skadeanmeldelse blev afgivet i god tro. Han havde endnu ikke modtaget forsikringsbetingelserne, da han indgav sin anmeldelse. Han oplyste, at han deltog et kørekursus med godkendte instruktørere. Det er ikke et begreb, der genfindes i forsikringsbetingelserne, og hvis selskabet var i tvivl om, hvorvidt kurset var omfattet af forsikringens dækningsområde, burde selskabet have afklaret, hvad der nærmere lå i begrebet "godkendte instruktørere". Der kunne ikke pålægges ham en pligt til at undersøge, hvilken faglig baggrund de pågældende havde for at deltage som instruktørere i kurset. Desuden er kurset omfattet af forsikringens dækningsområde. Corvette-klubben er en motororganisation med 800 medlemmer, og DASU har ikke eneret på at arrangere kurser. De instruktører, der deltog, var sagkyndige. Der er heller ikke grundlag for at antage, at sagsøgte kom i ond tro i tiden mellem skadesanmeldelsen og udbetaling af erstatningen. Endvidere har sagsøgte disponeret i tillid til den udbetalte erstatning, idet han har købt en anden Corvette i USA. Forud for købet rettede han henvendelse til selskabet, for at spørge om han kunne disponere i tillid til selskabets dækningstilsagn, hvilket blev bekræftet. Byretten gav klageren medhold med følgende begrundelser: "Parterne er under sagen enige om, at det kørekursus, som [klageren] deltog i, var øvelseskørsel. [Klageren] skrev i sin skadesanmeldelse, at kurset blev gennemført under deltagelse af godkendte instruktører, og retten finder det ikke godtgjort, at han herved skulle have afgivet urigtige oplysninger. Begrebet godkendte instruktørere er ikke direkte omfattet af ordlyden i forsikringsbetingelsernes pkt. 1.4, der opregner godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. Thisted Forsikring er derfor nærmest til at søge afklaret, hvad der lå i begrebet godkendte instruktører, herunder om skaden var dækningsberettiget, inden selskabet uden forbehold udbetalte forsikringssummen. Herefter og da [klageren] efter at have sikret sig selskabets dækningstilsagn, disponerede i tillid til at skaden var forsikringsberettiget, finder retten ikke, at Thisted Forsikring kan kræve erstatningen tilbagebetalt. 35

38 Kendelse nr af 29. november 2010 Gruppelivsforsikring Forsikrede, der havde en gruppelivsforsikring med erhvervsevnetabsdækning i PFA Pension, klagede over, at selskabet afviste at bevilge præmiefritagelse og udbetale invalidepension for hans sygeperiode fra juli 2007 til 1/ Selskabet henviste til, at klageren havde anmeldt sit krav for sent. Klagerens forsikring giver ret til præmiefritagelse og invalidepension, hvis erhvervsevnen på grund af sygdom eller ulykke nedsættes med mindst 2/3. Nedsættes erhvervsevnen med mellem halvdelen og 2/3, er der ret til halve ydelser. Karenstiden er 3 måneder. Klageren var i juli 2007 udsat for en faldskade, hvor han pådrog sig en hjernerystelse og fik trykkede ribben. Han blev derfor sygemeldt frem til oktober 2007, hvor han 10 timer ugentligt genoptog sit arbejde. Raskmelding skete fra 1/ Den 25/ kontaktede klageren telefonisk selskabet, som fremsendte følgende brev samme dag: "Tak for din henvendelse. Vi har brug for nogle oplysninger for at vurdere dit helbred og din erhvervsevne, og vi har derfor vedlagt: Et skema, Anmeldelse om helbredsmæssige forhold, som vi beder dig udfylde. En lægeattest, som du skal udfylde sammen med din læge eller det hospital, der behandler dig. Lægen eller hospitalet skal sende regningen for attesten til os. E-skat blanket vedlagt. Du må også gerne vedlægge andre relevante bilag, fx udskrifter fra hospitalet, resultat af din arbejdsprøvning, afgørelse fra din kommune, din ressourceprofil eller fleksjobaftale. Når vi har modtaget oplysningerne, vil vi kontakte dig igen." 36 Klageren returnerede skadeanmeldelsen og lægeattesten, som blev indgangsstemplet i selskabet henholdsvis den 12/ og 1/ I brev af 12/ afviste selskabet at bevilge ydelser, fordi anmeldelsen var sket mere end 1 år efter, at erhvervsevnen var blevet nedsat.

39 Klageren anførte i mail af 29/ til selskabet: "Generelt: Jeg er uenig i jeres afgørelse. Begrundelse: 1. Jeg har modtaget brev fra jer d. 25/ hvori der fremgår at sagen er påbegyndt og er på dette tidspunkt under et forløb, - d.v.s. - at sagen tydeligt og skriftligt var anmeldt hos jer på dette tidspunkt. 2. I forsikringsaftaleloven er der nævnt vedr. forældelse, - tidsfrister på henholdsvis og 10 år. ( de gældende gamle regler ) Loven nævner også at forsikringstager ikke må stilles dårligere ved indtrædelse i forsikrings forhold. Der gøres krav for udbetaling af nedsat erhvervsevne." Selskabet anførte i brev af 3/ til nævnet: "PFA Pensions begrundelse for at fastholde afgørelsen Det fremgår af forsikringsbetingelsernes 21, stk. 1, at anmeldelse af krav om udbetaling af invalidepension skal ske ved udfyldelse af en ansøgning, som udleveres af PFA Pension. [Klagers] krav om udbetaling må derfor først anses for anmeldt den 12. december 2008, hvor PFA Pension modtog hans anmeldelse om helbredsmæssige forhold (bilag ). På grund af den for sene anmeldelse er [klagers] krav på udbetaling for tiden forud for fremsættelse af kravet bortfaldet jf. forsikringsbetingelsernes 11, stk. 2. Det skal bemærkes, at bestemmelsen om anmeldelsesfristen er gyldigt vedtaget efter de regler, der var gældende på tidspunktet for forsikringsaftalens indgåelse, jf. den dagældende regel i FAL 30, stk. 2. Da der desuden er tale om en aftale, som blev indgået inden lov nr. 523 af 6/ trådte i kraft den 1/1 2008, og som ikke er blevet forlænget efter den 1. januar 2008, finder den ændrede regel i FAL 29, stk. 6, jf. lov nr. 523 af 6/ , stk. 5, ikke anvendelse på [klagers] forsikringsaftale. Konklusion PFA Pension fastholder, at: [Klager] har anmeldt sit krav efter udløbet af den etårige anmeldelsesfrist, jf. forsikringsbetingelserne 11, stk. 2, 1. pkt. gruppeforsikringen ikke dækker i tiden forud for fremsættelsen af kravet, hvis den etårige anmeldelsesfrist ikke er overholdt, jf. forsikringsbetingelserne 11, stk. 2, 2. pkt. [Klager] var rask på anmeldelsestidspunktet, hvorfor han ikke tilkendes invalidepension fra dette tidspunkt. Vi må således fastholde, at [klager] på grund af for sen anmeldelse ikke er berettiget til invalidepension." 37

40 Af forsikringsbetingelsernes 11 gældende fra 1/ fremgik bl.a.: "Generelle betingelser Udbetaling, dokumentation m.v. Stk. 2. Krav om udbetaling af forsikringsydelse og/eller ydelse af præmiefritagelse skal uden ugrundet ophold og inden ét år fra det tidspunkt, hvor forsikrede har fået kundskab om de omstændigheder, der begrunder kravet, fremsættes overfor PFA Pension. Gruppeforsikringen dækker ikke tiden forud for fremsættelse af kravet, hvis kravet først rejses, når der er forløbet ét år. For midlertidig udbetaling ved fagrelateret erhvervsevnenedsættelse bortfalder retten til udbetaling, hvis kravet rejses, når der er forløbet et år." En tilsvarende anmeldelsesfrist som ovenfor gengivet fremgik ikke af forsikringsbetingelserne gældende fra 1/ Nævnet udtalte: "Efter forsikringsbetingelsernes 11, stk. 2, skal krav fremsættes over for selskabet inden et år. Klageren ringede til selskabet den 25/3 2008, hvilket ubestridt er inden for et års-fristen. Samme dag sendte selskabet brev til klageren, hvori man bad om forskellige oplysninger for at vurdere klagers helbred og erhvervsevne. Nævnet finder, at det på denne baggrund kan lægges til grund, at klager har fremsat sit krav over for selskabet inden for et års-fristen. Selskabet har derfor ikke været berettiget til at afvise klagers krav som for sent fremsat. Selskabet skal derfor behandle klagers krav." Denne afgørelse ønskede selskabet ikke at følge, hvorefter sagen af klageren blev indbragt for Københavns Byret. Af udskrift af retsbogen fremgår, at der er indgået forlig i sagen hvorefter: "PFA Pension anerkender at behandle [klagerens] ansøgning om invalidepension og præmiefritagelse uden hensyntagen til den 1 årige frist for fremsættelse af krav om invalidepension og præmiefritagelse." Selskabet anerkendte også at ville udbetale invalidepension og yde præmiefritagelse, hvis behandlingen af ansøgningen gav anledning hertil. Selskabet blev i øvrigt pålagt sagsomkostninger. 38

41 E. OFFENTLIGGØRELSE AF NÆVNETS KENDELSER OG ANDRE AKTIVITETER I medfør af 17 i nævnets vedtægter skal nævnets kendelser offentliggøres, dog uden angivelse af klagernes navne. Nævnet offentliggør alle sine kendelser på sin hjemmeside Hjemmesiden er udstyret med søgefaciliteter, klagevejledning m.m. Søgefaciliteterne gør det muligt at oprette eget nyhedsbrev og modtage afgørelser inden for selvvalgte områder. Sekretariatet udpeger principielle afgørelser, der ligeledes offentliggøres på hjemmesiden. Endelig bliver visse af nævnets kendelser offentliggjort i Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling. Herudover har direktøren og andre medarbejdere holdt diverse foredrag og deltaget i undervisningen på flere moduler på Forsikringsakademiet, ligesom direktøren har forestået undervisningen i forsikringsaftaleret på aktuarstudiet på Københavns Universitet. København, den 4. april

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2013 København marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Taler fra Ankenævnets jubilæum... 7 3. Ankenævnets betydning

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere