Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011

2

3 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende tendens. Ankenævnet afsluttede sager i Det er 237 sager mere end året før. Sagsbehandlingstiden er faldet en smule, og der er udsigt til yderligere fald i løbet af 2012 og håb om, at sagsbehandlingstiden for 2/3 af sagernes vedkommende ikke vil overstige 8 måneder, når vi når årets udgang. En gennemgang af sagerne viser, at der er et bemærkelsesværdigt fald i antallet af klager vedrørende autoforsikring. Til gengæld er klagetallet steget kraftigt for hus- og grundejerforsikring, hvor nævnet har modtaget en del klager vedrørende tøbrudskader fra vinteren 2010/2011. Den forsikringsbranche, der tegner sig for flest klager, er ulykkesforsikring. Her er klagetemaet typisk uenighed om méngraden, tandskade, forældelse af kravet, og om en begivenhed et ulykkestilfælde i forsikringsbetingelsernes forstand. Med hensyn til resultatet af klagesagerne ses, at klagerne i 2011 samlet set har fået lidt mere medhold, men der er betydelig variation i medholdsprocenten i de forskellige forsikringsbrancher. En stor medholdsprocent ses ved Hus- og grundejerforsikring, Arbejdsløshedsforsikring og Totalforsikring. De to sidste brancher er relativt nye og forsikringsbetingelserne - som muligvis er kopieret fra vilkår i andre lande - er ikke altid i overensstemmelse med Forsikringsaftaleloven. Således ses der ofte anmeldelsesfrister, der udelukker krav mod forsikringsselskabet, hvis kravet ikke anmeldes inden en vis kortere frist. Sådanne frister skal fortolkes i overensstemmelse med Forsikringsaftalelovens 21, der er ufravigelig, og som ikke uden videre fører til, at et krav er tabt, fordi det anmeldes sent. Offentliggørelse af nævnets kendelser sker i anonymiseret form på nævnets hjemmeside Samme sted fremhæves de udvalgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. Forsikring & Pension har tilstræbt, at 2011-tallene kan offentliggøres samtidig med denne årsberetning. 1

4 INDHOLD Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i Behandlede sager i Nye og afsluttede sager fordelt på branche 3. Resultat af nævnsafsluttede sager Resultat af realitetsbehandlede sager Resultat fordelt på branche Resultat med og uden bisidder 14 6a. Afgørelser med dissens Resultatet af sekretariatsbehandlede sager Resultatet af de afsluttede sager 15 8a. Resultatet af alle sager 16 8b. Resultatet af realitetsbehandlede sager Antal andre henvendelser 16 D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 39 2

5 A. INDLEDNING Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 29/ af Økonomi- og Erhvervsministeriet godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager. Godkendelsen har virkning frem til den 31/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 10, som de stiftende organisationer har vedtaget. Frem til den 29/ beroede godkendelsen på Vedtægter - 9. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men enhver af parterne kan indbringe sagen for domstolene. For forsikringsselskabernes vedkommende er det dog en betingelse, at de inden 30 dage efter forkyndelse eller afsendelse af nævnets afgørelse har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

6 B. ANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING OG SEKRETARIAT Ifølge 8, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være dommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højesteretsdommer Jacques Hermann er i løbet af året afløst af landsdommer Svend Bjerg Hansen, der sammen med højesteretsdommer Poul Sørensen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2011 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt Jurist Mads Mølgaard Braüner Jurist Tina Dhanda Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz Rådsmedlem Hans Daugaard Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Fru Karin Ladegaard (til 31/ ) Fru Nina Rahbek Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

7 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2011 deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Underdirektør, advokat Jesper Hjetting Kvalitetskonsulent, advokat Niklas Jeppesen Underdirektør Per S. Poulsen Direktør Anne Mette Toftegaard Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Ekspeditionssekretær Birgit Hedstrøm Kontorchef Henrik Müllertz Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad (til 30/6 2011) Fagkonsulent Marianne Stavad (fra 1/7 2011) Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Fagspecialist Lasse A. Andersen Kontorchef Lisbeth Kuld Kontorchef Lise Svane Vestergaard Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Adm. direktør Arne Lund Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Byggeskadeforsikring Kvalitetskonsulent, cand.jur. Kasper Pontoppidan (fra 1/7 2011) Cand.jur. Helene Vogt (fra 1/1 2011) Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad (til 30/6 2011) Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Fagkonsulent, cand.jur. Pierre Eskildsen Specialist Freddy Hansen Specialkonsulent Pia Nordland Fagkonsulent Bjarne Pavbro (til 31/ ) Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent Poul Andreassen Juridisk chefkonsulent Pia Blem Norsker (fra 1/1 2011) Kontorchef, cand.jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch 5

8 Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Sektionschef Irene Roslyng (til 31/ ) Rejseforsikring: Skadechef Dorte Frederiksen Privattekniker Dan Juul Kvalitetskonsulent, cand.jur. Lene Bangshøi Olesen Underdirektør Jørgen Pedersen (til 31/ ) Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsleder Sven Holmbo Sørensen (fra 1/1 2011) Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Skadebehandler, cand.jur. Ulla Ravn (fra 1/1 2011) Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat følgende: Direktør, cand.jur. Henning Jønsson Kontorchef, cand.jur. Carsten Sennels Fuldmægtig, cand.jur. Nikolaj Andreasen Fuldmægtig, cand.jur. Lise Skovgaard Christiansen Fuldmægtig, cand.jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand.jur. Kristian von Grumbkow Fuldmægtig, cand.jur. Ane Havkrog Pedersen Fuldmægtig, cand.jur. Anne-Marie Tegldal Erhvervs PhD Anne Rubin Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud.jur. Christina Fischer Stud.jur. Asger Holst-Jensen Stud.jur. Louise Juul Nielsen Kontorbud Sylvi Hansen Nævnets regnskaber revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab. 6

9 C. ANKENÆVNETS VIRKSOMHED I 2011 I 2011 blev der registreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2011: Antal Antal Ultimo 2010 var under behandling i sekretariatet (1.293) Udsat fra nævnsmøder 24 (30) I alt ultimo (1.323) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.095) Antal sager til behandling i 2011 i alt (3.418) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 420 (377) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af vedtægternes 7, stk. 6, jf. 11 og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (1.493) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 1 (1) mens der udsattes 32 (24) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.518) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (1.523) +) de 32 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (3.418) Med udgangen af året 2011 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 40 sager. 7

10 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne sager: Nævnsbehandlede sager: Sekretariatsbehandlede sager: Forespørgsler: * * * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 9. 8

11 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 251 sager, der blev afsluttet i december måned 2011, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for 4 måneder 31 12,4 4-6 måneder 6 2,4 6-8 måneder 24 9, måneder 90 35, måneder 85 33,9 efter 12 måneder 15 6,0 Dette er ensbetydende med, at 24,3 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I 2010 var tallet 20,4 %. 60,1 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I 2010 var tallet 53,5 %. 94,0 % af sagerne var afsluttet inden for 12 måneder. I 2010 var tallet 88,5 %. 2. Oversigt over de i 2011 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkomne 2011 Afsluttet 2011 Afsluttet 2010 Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,6 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,4 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,5 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 17 0,8 19 0,9 16 0,9 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 26 1,3 17 0,8 7 0,4 Syge- og ulykkesforsikring , , ,4 Arbejdsmarkedspension 112 5, ,4 80 4,3 Livs- og pensionsforsikring , , ,5 Retshjælpsforsikring 80 3,9 70 3,3 93 5,0 Ansvarsforsikring 21 1,0 21 1,0 18 0,9 Rejseforsikring 103 5, , ,6 Ejerskifteforsikring , , ,6 Kritisk sygdom 96 4, ,0 75 4,0 Totalforsikring 35 1,7 49 2,3 28 1,5 Arbejdsløshedsforsikring 34 1,6 47 2,2 30 1,6 Byggeskade 2 0, Diverse 5 0,2 4 0,2 - - Ingen 27 1,3 28 1,3 34 1,8 I alt , , ,0 9

12 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Afvist 109 6,5 65 4,4 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 78 4,6 78 5,2 Klager medhold , ,7 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 109 6,8 78 5,5 49 Klager medhold , ,3 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 28 12, ,7 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 7 3,2 8 4,0 Klager medhold 17 7,9 19 9,6 Afvist af nævnet ved kendelse 20 9,3 18 9,1 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 43 22, ,5 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 6 3,2 5 3,2 Klager medhold 28 14,9 15 9,5 Afvist af nævnet ved kendelse 10 5,3 11 7,0 I alt , ,0 Motorkøretøjsforsikring: 10

13 Afsluttet uden kendelse 67 21, ,8 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 7 2,3 12 4,1 Klager medhold 22 7, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse 30 9,8 9 3,1 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 3 15,8 1 6,3 Selskab medhold 9 47, ,6 Klager/selskab delvis medhold 2 10,5 1 6,3 Klager medhold 3 15,8 2 12,5 Afvist af nævnet ved kendelse 2 10,5 1 6,3 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 5 29,4 2 28,6 Selskab medhold 8 47,0 4 57,1 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 2 11,8 1 14,3 Afvist af nævnet ved kendelse 2 11,8 - - I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 90 26, ,9 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 37 10,8 4 1,4 Klager medhold 5 1, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse 4 1,2 6 2,1 I alt , ,0 11

14 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 15 13, ,3 Selskab medhold 75 65, ,2 Klager/selskab delvis medhold 1 0,9 7 8,7 Klager medhold 10 8,7 5 6,3 Afvist af nævnet ved kendelse 14 12,2 2 2,5 I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 27 10, ,1 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 17 6,3 14 6,0 Klager medhold 36 13, ,5 Afvist af nævnet ved kendelse 9 3,4 3 1,3 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 21 30, ,5 Selskab medhold 37 52, ,0 Klager/selskab delvis medhold 5 7,1 - - Klager medhold 7 10,0 7 7,5 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 9 42,8 8 44,4 Selskab medhold 11 52,4 9 50,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 4,8 1 5,6 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 12

15 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 23 20, ,0 Selskab medhold 72 62, ,9 Klager/selskab delvis medhold 3 2,6 5 4,7 Klager medhold 17 14, ,2 Afvist af nævnet ved kendelse ,9 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 20 10,2 17 7,8 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 21 10,7 18 8,3 Klager medhold 16 8,2 21 9,7 Afvist af nævnet ved kendelse 14 7,1 13 6,0 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 12 11,4 7 9,3 Selskab medhold 82 78, ,0 Klager/selskab delvis medhold 1 1,0 - - Klager medhold 6 5,7 4 5,3 Afvist af nævnet ved kendelse 4 3,8 1 1,4 I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 18 36,7 6 21,4 Selskab medhold 9 18, ,9 Klager/selskab delvis medhold 3 6,1 1 3,6 Klager medhold 19 38,8 9 32,1 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

16 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 9 19, ,7 Selskab medhold 25 53,2 9 30,0 Klager/selskab delvis medhold ,0 Klager medhold 13 27,7 4 13,3 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 3 75,0 - - Selskab medhold Klager/selskab delvis medhold 1 25,0 - - Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 4 100,0 - - Alle afsluttede Uden branche Repræsentation ved advokat eller anden bisidder Af de sager, der blev afsluttet i 2011, var klageren repræsenteret ved advokat eller bisidder i 567 sager, svarende til 26,9 % af sagerne. Procenten var i ,5 %. Medholdsprocenten i sager med repræsentation var 27,2 %. Medholdsprocenten i sager uden repræsentation var 24,5 %. Tallene kan dog ikke tages til indtægt for, at udsigten til, at klager kan få medhold i nævnet, er så meget større, når der anvendes repræsentation, men må snarere ses som den "filtereffekt", som repræsentanten udøver ved sit fravalg af sager, der på forhånd må anses for ikke-bæredygtige. Hvis klageren vælger at anvende advokat eller anden bisidder, er det for egen regning, idet nævnet ikke kan pålægge parterne sagsomkostninger ved nævnsbehandlingen, jf. 20, i nævnets vedtægter. Dog kan der blive tale om at pålægge et selskab at betale advokatomkostninger, hvis selskabets sagsbehandling, inden sagens indbringelse for nævnet, har givet anledning hertil. 6 a. Dissens ved nævnsafgørelser I 2011 blev der afgivet dissens i 31 sager svarende til 1,8 % af de nævnsafgjorte sager. Procenten var i %. 14

17 7. Resultatet af de sager, som sekretariatet behandlede: A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,2 26 1,4 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk ,1 16 0,9 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,5 11 0,6 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 13 0,6 16 0,9 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis efter sekretariatets henvendelse 190 9, ,6 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 33 1,6 20 1,0 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 3 0,1 3 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 16 0,8 16 0,9 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 34 1,6 30 1,6 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 59 2,8 51 2,7 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 12 0,6 8 0,4 I alt sekretariatsbehandlede , ,2 + nævnsbehandlede , ,8 I alt afsluttede , ,0 Punkt L indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. 8. Resultatet af de afsluttede sager Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet afsagt kendelser og afsluttet 1 sag uden kendelse, ligesom sekretariatet afsluttede 420 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

18 8 a. Resultatet af alle sager I nævnet: I sekretariatet: Antal i alt % Afvist ,6 Selskab medhold ,1 Klager/selskab delvis medhold ,7 Klager medhold ,1 Forligt ,8 Andet ,7 I alt ,0 8 b. Resultatet af realitetsbehandlede sager: Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 78 4,1 78 4,5 Klager medhold , ,0 Forligt , ,3 Andet 141 7, ,4 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 27,0 % af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i ,8 %. 9. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v. Henvendelsens karakter Telefon Personligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2010 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervsforsikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings område. 16

19 D. EFTERLEVELSE AF NÆVNETS KENDELSER Forsikringsselskaberne kan - i de første 30 dage efter forkyndelse eller afsendelsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller delvis har givet en forsikringstager medhold. I så fald orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I 2011 skete dette i 30 tilfælde. Sekretariatet følger løbende det "endelige" resultat af de anfægtede sager, jf. nedennævnte skemaer. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 57 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december 2011 er i alt afsagt kendelser, heraf hvor klageren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 751 eller 8,4 %. Af de 751 var 708 afsluttet ved udgangen af 2011, medens 43 var uafsluttet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men der er grund til at tro, at det er få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: (begge år incl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år. 17

20 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , , , , , ,6 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 708 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal i alt % Antal 2011 Klager medhold igen: ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,8 8 Forlig (mest ½ - ½) * 43 6,1 1 Selskab medhold 80 11,3 1 Klager opgav sagen ,8 4 I alt ,0 14 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. 18

21 Af de 526 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvis medhold igen i de 446 sager, svarende til 84,8 %. Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 80 af de sager, der blev ført videre, svarende til 15,2 %. Status på anfægtede sager i 2011: I 2011 anfægtede selskaberne 30 sager. 9 sager er indbragt for retten og må derfor ikke gengives, jf. 18 i nævnets vedtægter. De øvrige 21 sager er følgende: SEB Pension Individuel Pension Spørgsmål om der er krav på "omstillingsperiode", når selskabet i længere tid har udbetalt ikke ubetydelige ydelser. Selskabet har betalt pr. kulance Kommunernes Pensionsforsikring Arbejdsmarkedspension Efter selskabets opfattelse havde klageren allerede inden optagelsen i ordningen mistet 2/3 af sin erhvervsevne. Klageren har oplyst, at han ikke ønsker at gå videre med sagen HF-Forsikring Ulykkesforsikring Erstatning for mén med forudbestående lidelser. Klagerens advokat har meddelt, at der er søgt retshjælpsdækning ETU Forsikring Familiens Basisforsikring Uenighed om klageren i en brandskadeopgørelse har indgået forlig om erstatning til fuld og endelig afgørelse. Klagerens advokat oplyser, at der pågår forhandlinger mellem parterne. 19

22 Alm. Brand Forsikring A/S Bygningsforsikring Uenighed om betingelserne for "voldsomt tøbrud" var til stede. Der er uvist, om sagen bliver videreført PFA Pension Firmapension Uenighed om erhvervsevnetabsvurdering, herunder vurdering af udtalelse i speciallægeerklæring, i hvilken nævnets flertal fandt belæg for et erhvervsevnetab på 50 %. Sagen er overgivet til advokat Dansk Boligforsikring Ejerskifteforsikring Skade udbedret før selskabet havde besigtiget forholdet. Selskabet har betalt pr. kulance Zürich Forsikring Erhvervsudygtighedsforsikring Selskabet har siden 1999 uden forbehold udbetalt klageren ydelser, men er stoppet hermed i 2008, nu med henvisning til, at klagerens lidelse var undtaget dækning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i færd med at udtage stævning mod selskabet AP Pension Gruppelivsforsikring Uenighed om betingelserne for udbetaling af invalidesum var til stede. Selskabet har efterfølgende betalt pr. kulance Alm. Brand Forsikring A/S Autoforsikring Uenighed om selskabet var forpligtet til at betale for kaskoskader på en motorcykel, der var fravendt klageren ved bedrageri (gerningsmanden foregav, at der var tale om en prøvetur). Selskabet har oplyst, at der er indgået forlig i sagen. 20

23 Sampension Arbejdsmarkedspension Efter selskabets opfattelse havde klageren allerede inden optagelse i pensionsordningen mistet 2/3 af sin erhvervsevne. Det må antages, at klageren har opgivet sagen Genworth Financial Arbejdsløshedsforsikring Klageren, der er ansat i flexjob, kunne ikke tegne arbejdsløshedsforsikring, men dette havde selskabet ikke gjort klageren opmærksom på ved tegningen. Forbrugerombudsmanden har med hjemmel i 348 i Lov om finansiel virksomhed af egen drift taget sagen op med henblik på at overveje, om der skal anlægges sag mod selskabet for at have handlet i strid med god skik for finansielle virksomheder Genworth Financial Arbejdsløshedsforsikring Samme problemstilling som i nævnt ovenfor If Skadeforsikring Familieforsikring Selskabet har i forbindelse med urigtige oplysninger i forbindelse med tegning af skadeforsikringer tillige annulleret en tegnet livsforsikring. Klager er i mellemtiden død, og det er usikkert, om boet forfølger sagen Gjensidige Forsikring ASA Ejerskifteforsikring Uenighed om visse forhold udgør dækningsberettigende skader. Selskabet er i øvrigt utilfreds med begrundelserne eller snarere manglende begrundelse for afgørelserne. Klageren har overgivet sagen til advokat. 21

24 Alm. Band Forsikring A/S Individuel Pension Uenighed om erhvervsevnetabsvurderingen - tilsyneladende både konkret og principielt. Klageren har bedt sin advokat tage sig af sagen Alpha Insurance Familieforsikring Urigtige oplysninger ved tegning. Efter nævnets opfattelse bestod de urigtige oplysninger af betydningsløse forhold, der ikke kunne have betydning for selskabets risikovurdering. Det er usikkert, om sagen indbringes for domstolene If Skadeforsikring Familieforsikring Uenighed om fortolkning af en undtagelsesbestemmelse om skade forvoldt med eller på både. Selskabet har efterfølgende meddelt, at det ikke vil anfægte nævnets fortolkning af bestemmelsen, men forbeholder sig andre afvisningsgrunde. Sagen er ifølge klager ikke afsluttet SEB Pension Individuel pension Urigtige oplysninger ved tegning. Herudover var der tvist om kendelsen er anfægtet rettidigt, hvilket efterfølgende har vist sig ikke at være tilfældet, hvorfor kendelsen er opfyldt Gjensidige Forsikring ASA Familieforsikring Uenighed om klageren i forbindelse med en brandskade har accepteret erstatning til fuld og endelig afgørelse. Det er usikkert, om sagen bliver videreført. 22

25 Finaref Insurance Limited Arbejdsløshedsforsikring Af selskabet afvist med henvisning til for sen anmeldelse, hvilken bestemmelse af nævnet er anset for at være i strid med Forsikringsaftalelovens 21. Det er usikkert, om sagen bliver videreført. Endeligt afgjorte sager i 2011: Som nævnt i skemaet på side 17 blev 14 sager endeligt afgjort i Heraf skal nævnes: Højesterets afgørelse i gebyrsagerne Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 ca. 50 sager der vedrørte spørgsmålet, om nogle liv- og pensionsselskaber havde hjemmel i forsikringsaftalen til at reducere bonus på fripolicer og forsikringer under udbetaling med et månedligt gebyr/omkostningsbidrag, der på dette tidspunkt udgjorde ca. 50 kr. for hver månedlig udbetaling på forsikringen. Som begrundelse var anført, at det eksisterende omkostningsbidrag ikke dækkede de faktiske omkostninger. Nævnet afsagde kendelse i 7 sager, hvor nævnets flertal fandt, at selskabet ikke havde en sådan hjemmel, idet flertallet fandt, at bonusregulativet alene regulerede anvendelsen af bonus og ikke kunne anvendes til at forøge selskabets overskud. De indklagede selskaber anfægtede nævnets afgørelser, hvorefter nævnet i resten af sagerne afstod fra at træffe afgørelser, men henviste til, at dette spørgsmål så måtte afgøres af domstolene. Landsret og Højesteret har nu truffet afgørelse i 3 af disse sager, der vedrørte Danica Pension. Landsretten fandt efter en række yderligere spørgsmål til Finanstilsynet i sin dom af 28/8 2008, at selskaberne var berettiget til at beregne sig et sådant gebyr/omkostningsbidrag, idet gebyret/omkostningsbidraget kun havde en afledet effekt på Danica Pensions andel af overskuddet, og at det måtte anses for sagligt begrundet, at sel- 23

26 skabet havde ladet omkostningsresultatet indgå som et parameter ved beregningen af, hvorledes overskuddet skulle fordeles. Højesteret har i sin dom af 11/ stadfæstet dette i 2 af sagerne. Samme retsstilling må herefter antages at gælde for alle de øvrige sager med dette tema. Ved Højesterets behandling af sagerne deltog 7 dommere mod de sædvanlige 5. Dommen er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2012 side 483. Modsat ankenævnet ledte Højesteret ikke efter en hjemmel i forsikringsvilkårene til at formindske bonus med et sådant gebyr/omkostningsbidrag, men fandt, at forsikringsvilkårene ikke udelukkede et sådant gebyr/omkostningsbidrag. Herefter konstaterede Højesteret, at det fremgik af lov om finansiel virksomhed, at reglerne for beregning af fordeling af overskud skal føre til en rimelig fordeling. Udgangspunktet herfor er det såkaldte kontributionsprincip, hvorefter overskuddet fordeles blandt de berettigede parter efter de forhold, hvori de har bidraget til overskudsdannelsen. For så vidt angår den del af overskuddet, der fordeles som bonus mellem forsikringstagerne, skal der i fornødent omfang tages hensyn til forsikringernes forskellige karakteristika med hensyn til risiko, omkostninger og forrentning. Der er i bekendtgørelser nærmere præciseret, hvordan overskud fordeles mellem selskabet og dets forsikringstagere. Med hensyn til den del af overskuddet, der fordeles som bonus mellem forsikringstagerne, skal denne fordeling afspejle, hvorledes disse har bidraget til overskuddet. Danica Pension havde over for Finanstilsynet anmeldt sin overskudspolitik, hvilket ikke havde givet Finanstilsynet lejlighed til at reagere. Herefter fandt Højesteret ikke grundlag for at fastslå, at Danica Pension ved fastsættelsen af omkostningsbidragene eller ved fordelingen af overskuddet mellem egenkapitalen og forsikringstagerne har tilsidesat det beregningsmæssige kontributionsprincip. 24

27 Herefter konstaterede Højesteret, at der var omkostninger for selskabet med at udbetale de månedlige ydelser, og at modregning for disse omkostninger i bonus ikke var mødt med indsigelser fra Finanstilsynet, og at der i øvrigt ikke var frembragt grundlag for at fastslå, at de omkostninger, som Danica Pension havde fastsat, var i strid med det fordelingsmæssige kontributionsprincip. Af andre sager skal omtales: Kendelse nr af 20. maj 2008 Arbejdsmarkedspension Forsikringstageren, der havde arbejdsmarkedspension i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, klagede over, at pensionskassen nedsatte hans pensionsydelser med virkning fra den 1/ Pensionskassen henviste bl.a. til, at der er sket en fejl, som ikke binder pensionskassen. Det fremgik af sagen, at pensionskassen ved brev af 17/ til klageren fremsendte en beregning af hans alderspension. Af brevet fremgik, at klageren havde flere valgmuligheder. Han kunne vælge mellem en månedlig ydelse plus et engangsbeløb, eller et noget større månedligt beløb uden engangsydelse. Pensionen var beregnet dels uden indbetaling af indskud fra arbejdsgiver og dels med indbetaling af indskud fra arbejdsgiver på ,46 kr. Under forudsætning af indbetaling af indskud fra arbejdsgiver af den angivne størrelse var pensionen angivet som følger: " 3. Din pension pr uden udbetaling af den supplerende engangsydelse udgør følgende beløb: Alm. Pension Årlig pension incl. bonus ultimo 2004 kr og 19 % pensionisttillæg Månedlig pension kr Din pension fra med udbetaling af supplerende engangsydelse: Alm. Pension Årlig pension incl. bonus ultimo 2004 kr og 19 % pensionisttillæg Månedlig pension kr

28 Engangsydelsen udgør kr Efter statsafgift på kr (40 %), vil der kunne udbetales kr Det kan oplyses, at der er mulighed for at vælge en mindre procentdel af pensionen udbetalt som supplerende engangsydelse mod en tilsvarende forhøjelse af den løbende alderspension. Den beregnede engangsydelse svarer til den maximale. Engangsydelsen kan udbetales fra du fylder 60 år, uanset om du går på alderspension eller ej, og uanset om du har en kapitalpension i en bank, som du ikke ønsker at hæve. Pensionisttillægget fastsættes af bestyrelsen for ét år ad gangen. Pensionskassen gør opmærksom på, at pensionisttillægget til pensionen helt eller delvist kan bortfalde, og at pensionen som følge heraf kan blive nedsat. Vi beder dig hurtigst skriftligt meddele, hvilken pensionsudbetaling du foretrækker (senest , da pension udbetales forud). Endvidere bedes indsendt kopi af fratrædelsesskrivelse fra din arbejdsgiver, skattekort 2006 samt oplysning om reg.- og konto nr. i pengeinstitut, hvori pensionen skal indsættes." Klageren meddelte herefter pensionskassen ved brev af 21/5 2006, at han ønskede pension uden udbetaling af supplerende engangsydelse. Ved brev af 31/ bekræftede pensionskassen modtagelsen af klagerens henvendelse. Af brevet fremgik bl.a.: "Tak for dit brev af Pensionskassen har, efter at have modtaget indskud på ,46 kr. via din arbejdsgiver, beregnet din alderspension fra til: Årlig pension incl. bonuspension ultimo 2004 og 19 % pensionisttillæg, afrundet kr. månedlig pension kr." Et år senere meddelte pensionskassen, at der var konstateret en fejl i opgørelsen af klagerens pensionshensættelser, hvilket havde medført en for stor månedlig udbetaling. Pensionskassen oplyste nu, at den månedlige ydelse korrekt beregnet udgjorde kr. og ikke kr. som tidligere oplyst. Pensionskassen nedsatte på den baggrund de fremtidige udbetalinger med virkning fra juni 2007, men krævede ikke det for meget udbetalte tilbagebetalt. Nævnets flertal gav klageren medhold og udtalte: "Pensionskassen opgjorde i brevet af 17/ størrelsen af den pension, der under forskellige forudsætninger ville blive udbetalt til klageren. 26

29 Opgørelsen, der dannede grundlag for klagerens valg mellem de forskellige muligheder, blev bekræftet ved pensionskassens brev af 31/ På denne baggrund - når tillige henses til, at der ikke er en sådan forskel på denne opgørelse og pensionskassens berigtigede opgørelse året efter, at klageren kunne have grund til at tro, at den bekræftede opgørelse var forkert - finder nævnets flertal, at pensionskassen over for klageren er blevet bundet af sin første opgørelse. Nævnets mindretal bemærker, at der alene har foreligget vejledende beregninger af klagerens pension, og at pensionskassen ikke dermed er blevet afskåret fra med virkning for fremtiden at berigtige pensionsopgørelsen, alt med henvisning til vedtægter og beregningsgrundlag som sket." Juristernes og Økonomernes Pensionskasse ønskede ikke at følge nævnets afgørelse, og klageren indbragte herefter sagen for Københavns Byret, der efter ønske fra JØP henviste sagen til landsretten, som en principiel sag, jf. retsplejelovens 226. For landsretten gjorde JØP gældende, at den som tværgående pensionskasse ikke afgiver individuelle løfter om pension, men at det retlige grundlag for pensionen fremgik af pensionsregulativet, som var vedtaget af generalforsamlingen og udmøntet i de generelle forsikringsvilkår. JØP erkendte, at det havde begået en fejl og var erstatningsansvarlig for det økonomiske tab, der var forbundet med fejlen, men at differencen mellem det rigtige og forkerte pensionsbeløb ikke udgjorde et sådant økonomisk tab, men var en skuffet forventning, der ikke berettigede til erstatning. Klageren gjorde gældende, at JØP havde fremsat et tilbud, som han havde accepteret, og at den fejl JØP have begået var af en karakter, han hverken kunne eller burde indse. Han gjorde endvidere gældende, at han havde indrettet sig i tillid til pensionstilsagnet. Landsretten gav JØP medhold og udtalte: "JØP er en tværgående pensionskasse, der udbetaler pension til sine medlemmer efter ensartede regler, jf. lov om forsikringsvirksomhed 304 (nu lov om finansiel virksomhed 304). Pensionskassens virke er reguleret i en vedtægt og 2 regulativer. Det fremgår af vedtægtens 3 og regulativ 1, 1, hvilken personkreds der kan optages som medlem, og det følger af regulativets 11, at et medlem er berettiget til en alderspension, der fastsættes på basis af beregningsgrundlaget, størrelsen af pensionsbidragene til og med opgørelsestidspunktet samt et eventuelt indskud. Det følger heraf, at JØP ikke indgår individuelle aftaler med det 27

30 enkelte medlem om pensionens størrelse. Herefter kan en meddelelse om pensionens størrelse alene anses som vejledende. JØP's brev af 17. maj 2006 kan således ikke anses som et løfte, hvilket [klageren] som medlem også burde være klar over. Ved afgørelsen af, hvorvidt der er lidt et tab, findes det ikke sandsynliggjort alene ved [klagerens] forklaring, som først er fremkommet under hovedforhandlingen, at det var JØP's brev af 17. maj 2006, der var afgørende for hans beslutning om ikke at fortsætte på arbejdsmarkedet. Landsretten lægger herved tillige vægt på, at [klageren] allerede et år inden modtagelsen af brevet havde truffet aftale om fratræden pr. 30. april 2006, og at [klageren] ikke inden modtagelsen af brevet havde iværksat undersøgelser om andre stillingsmuligheder. Som følge heraf findes det ikke godtgjort, at [klageren] har lidt et tab som følge af den af JØP anerkendte ansvarspådragende fejl ved beregningen af hans pension." Sagen blev herefter af klageren indbragt for Højesteret. I Højesterets afgørelse af 24. marts 2011 hedder det: "Som anført af landsretten er Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) en tværgående pensionskasse, som udbetaler pension til sine medlemmer efter ensartede regler, jf. nu 304 i lov om finansiel virksomhed. Hverken dette forhold eller reglerne i JØPs vedtægt og regulativer, hvorefter alderspensionen fastsættes efter generelle regler og således ikke aftales individuelt med det enkelte medlem, udelukker imidlertid, at en meddelelse fra JØP om pensionens størrelse efter omstændighederne må anses for et bindende tilsagn. A [klageren] anmodede den 11. april 2006 JØP om at beregne hans pension. Baggrunden var, at han med udgangen af april 2006 skulle fratræde sin stilling i, og at [arbejdsgiveren] i den forbindelse skulle indbetale et beløb på ca kr. til JØP. I et brev af 17. maj 2006 meddelte JØP A, at JØP havde beregnet hans pension, og at pensionen pr. 1. juni 2006 udgjorde kr. årligt inkl. bonus ultimo 2004 og 19 % pensionstillæg, svarende til kr. månedligt. JØP oplyste samtidig, at pensionen kunne nedsættes som følge af ændringer i pensionstillægget. Der henstod efter brevet spørgsmål, om A ønskede udbetalt en supplerende engangsydelse. I bekræftende fald ville hans pension blive lavere. A meddelte ved brev af 21. maj 2006, at han ønskede pension uden udbetaling af supplerende engangsydelse, og ved brev af 31. maj 2006 meddelte JØP ham, at pensionskassen havde beregnet hans pension som anført i brevet af 17. maj 2006, og at pensionen for juni 2006 således udgjorde kr. JØP udbetalte herefter pension til A hver måned i overensstemmelse med brevene af 17. og 31. maj Først ved brev af 27. april 2007 fik A at vide, at der var sket en fejl, som indebar, at hans månedlige pension var ca kr. for høj. 28

31 Højesteret finder efter en samlet vurdering af dette forløb, at JØPs meddelelser i brevene af 17. og 31. maj 2006 til A om pensionens størrelse med rette af ham måtte opfattes som et bindende tilsagn om udbetaling af den anførte pension. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at JØP ikke udtrykkeligt anvendte ordet 'tilsagn' eller lignende i brevene." Højesteret gav således klageren medhold. Kendelse nr af 14. december 2009 Autoforsikring Forsikringstageren, der havde bilforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S, klagede ved sin advokat over, at selskabet afviste at yde forsikringsdækning for totalskade på hans bil i forbindelse med et tyveri. Selskabet afviste dækning med henvisning til, at klageren havde handlet groft uagtsomt. Det fremgik af skadeanmeldelsen, at klageren meldte sin bil - en Mazda 626 2,0, årg stjålet den 14/ kl Om hændelsesforløbet anførte han i anmeldelsen: "Efter indkøb hos Superbest, hvor indkøbte varer er sat i bagagerummet, ser vi nogle venner komme ud fra supermarkedet. Vi står ud af bilen for at ønske dem godt nytår og står 10 skridt fra bilen i ca. 5 min. med ryggen til bilen. Da vi vender os om, for at køre hjem, er bilen stjålet. NB! Hændelsesforløbet blev rekonstrueret af DR Aktuelt og blev sendt mandag d. 19. jan. 09 kl. 18:30." Bilen blev efterfølgende fundet ca. 22 km fra tyveristedet i totalt udbrændt stand. Klagerens advokat gjorde bl.a. gældende: "Som det fremgår af anmeldelsen har min klient alene været et kort øjeblik uopmærksom på bilen, idet man mødte nogle venner efter indkøb i et supermarked. Min klient havde således en kort samtale med disse venner i højst 5 minutter og står kun 10 skridt fra bilen. Dette finder sted på en privat parkeringsplads i en mindre by uden for Som min klient loyalt har oplyst, er forløbet blevet medtaget som et indslag på TV 2 illustrerende hvor udsædvanligt og upåregneligt et sådant tyveri må betegnes, hvorved det ikke kan antages, at min klient 29

32 ved sin adfærd har udvist en så indlysende fare for tyveri, at dette er undtaget fra forsikringsdækning." Selskabet fastholdt imidlertid sin afgørelse, hvilket blev meddelt advokaten i brev af 10/3 2009, idet det bl.a. er fremhævet, at klageren havde ladet nøglerne sidde i bilen. Advokaten indbragte herefter sagen for nævnet ved brev af 30/ med påstand om anerkendelse af skaden som dækningsberettigende og har til støtte for sin påstand bl.a. anført: "Min klient har således alene ladet nøglen sidde i bilen idet man netop var ved at køre fra pladsen, men blev ved sammentræf med nogle bekendte for en kort og pludselig stund afledt herfra. Der er således ikke tale om, at mine klienter har overvejet eller påtaget sig en bevidst risiko i øjeblikket, hvor de forlader bilen, idet de alene for et kort øjeblik er blevet pludselig og spontant afledt fra bilen." Af forsikringsbetingelserne fremgik bl.a.: "4.2 Hvilke skader er dækket Udover de forannævnte er følgende skader undtaget, når forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn, eller den faste bruger er fører skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, se Forsikringsaftalelovens 18." Herefter udtalte nævnets flertal på 2 medlemmer: "Efter vor gennemgang af sagen - herunder bilens og klagerens placering, da bilen blev stjålet og omstændighederne i øvrigt - finder vi, at klagerens handlemåde ikke kan betegnes som groft uagtsom, hvorfor selskabet har været uberettiget til at afvise forsikringsdækning under henvisning til, at skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed. 1 medlem finder, at klageren ved at forlade bilen som sket har handlet groft uagtsomt, og at selskabet derfor har været berettiget til at afvise forsikringsdækning." Nævnet gav således klageren medhold. Da selskabet ikke ønskede at følge nævnets afgørelse, blev sagen af klageren indbragt for Københavns Byret, der traf afgørelse i sagen den 11. januar

33 I dommen, der gav klageren medhold, hedder det: "Efter forsikringsbetingelsernes punkt 4.2, jf. punkt 42,5, dækker forsikringen tab af bilen ved tyveri, med mindre skaden er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18. Det kan ved sagens afgørelse lægges til grund, at sagsøger og dennes ægtefælle på en parkeringsplads ud for et supermarked forlod bilen med nøglen i tændingslåsen. De stod 10 skridt fra bilen. Bilen var uden opsyn de følgende 5 minutter, hvorunder bilen blev stjålet. I vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger har handlet groft uagtsomt, indgår kriteriet, om sagsøgers adfærd har indebåret en så indlysende fare for tyveri, at handlingen skal karakteriseres som grov uagtsom. Under hensyn til, at sagsøger og dennes ægtefælle befandt sig blot 10 skridt fra bilen, at de havde forladt bilen i alene omkring 5 minutter, at episoden foregik en onsdag formiddag på en p-plads umiddelbart ved indgangen til et supermarked, findes det forhold, at sagsøger havde efterladt nøglen i tændingslåsen ikke at kunne karakteriseres som groft uagtsomt, hvorfor sagsøgers påstand tages til følge. Der er ved sagens afgørelse videre lagt vægt på, at der har været tale om en hverdagspræget situation." Byrettens dom blev af selskabet anket til landsretten med påstand om frifindelse. I dommen af 28. september 2011 (4. afd. a.s. nr. B ) hedder det: "På tidspunktet for tyveriet var bilen ulåst og parkeret med nøglen i tændingslåsen på en parkeringsplads, hvortil der var offentlig adgang og også nogen trafik. [Klageren] og hans hustru befandt sig omkring ti skridt derfra og stod i op til 5 minutter med ryggen til bilen, mens de talte med deres venner. De bemærkede ikke, at bilen blev stjålet og kunne i denne afstand formentlig heller ikke have afværget tyveriet. Under disse omstændigheder findes der at have været en så indlysende fare for tyveri af bilen, at forsikringsbegivenheden må anses for at være fremkaldt ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18. Herefter, og da Alm. Brand Forsikring A/S i sine betingelser har forbeholdt sig fuldstændig ansvarsfrihed ved grov uagtsomhed, tages forsikringsselskabets frifindelsespåstand til følge." Kendelse nr af 30. december 2009 Autoforsikring Forsikringstageren, der havde motorkøretøjsforsikring i Thisted Forsikring g/s, klagede ved sin repræsentant over selskabets tilbagebetalingskrav i forbindelse med en udbetalt erstatning for en totalskadet bil. 31

34 Selskabet henviste til, at klageren havde afgivet urigtige oplysninger i skadeanmeldelsen, og at han ikke havde været berettiget til erstatning, såfremt selskabet havde modtaget korrekte oplysninger. Det fremgik af sagen, at klageren den 12/ forulykkede med sin nyindkøbte Corvette. Klageren anførte i skadeanmeldelse af 18/ til selskabet: "Skadested: A. Beskrivelse af skaden: Lørdag den 12. april havde lejet sig ind på A. for at gennemføre et kørekursus for Corvette-ejere. Der var deltagelse af godkendte instruktører. Under kørslen forulykkede jeg med min nyindkøbte Corvette. Yderligere beskrivelse af skaden: Jeg kørte gennem et snævert 180 -sving med lav hastighed (ca. 50 km/t). Da jeg var gennem svinget accelererede jeg, men bilen mistede greb og drejede skarpt til venstre. Det var ikke muligt at stoppe udskridningen, og bilen ramte frontalt et autoværn." Bilen blev erklæret totalskadet, hvorefter selskabet udbetalte kr. i erstatning til klageren, som herefter anskaffede sig en anden bil. Klageren skrev herefter en artikel til et blad. Af denne artikel fremgår bl.a.: "På A. var omkring 30 Corvetter samlet. Vi blev briefet af instruktørerne forud for starten. Banen var våd efter nattens regn, så de moderne biler skulle begynde. Fokus var på ideal-kurver. Da jeg kørte ind på banen var de andre i gang, så jeg fandt ind i rytmen efter bedste evne. Jeg lagde mig 100 meter efter B., som også lige havde indregistreret sin nye C5er. På tredje runde gik det galt. På vej ud af et skarpt sving gav jeg alt for meget gas. Bagenden slog voldsomt ud og jeg mistede herredømmet. Desværre var udskridningen ikke ind i sandet eller græsset, men direkte mod et firedobbelt autoværn. Jeg nåede ærlig talt ikke at opfatte meget af forløbet. Jeg nåede kun at registrere at nu går det galt, så lød et kæmpe brag. Begge airbags udløstes i en voldsom og nærmest uvirkelig eksplosion. Min første tanke var at komme ud af bilen. Så snart det var konstateret at der kun var materiel skade begyndte jeg at ærgre mig over hvor dumt jeg havde gebærdet mig. 32

35 Ikke nok med at jeg havde smadret den bil som jeg lige havde købt, og som jeg havde glædet mig voldsomt til at hygge mig med i lang tid fremover, men jeg havde Gud-hjælpe-mig gjort det på en bane hvor alle ved at det med forsikringen er et problem. Min kone og alle mine gode Corvette-venner ville jo gerne trøste, men der var kun en tanke der hele tiden pressede sig på. F., du har lige skyllet en halv million ud i lokummet! Nogen mente at man måske med lidt kreativitet kunne kalde det et almindeligt færdselsuheld, men jeg afslog. Jeg ville ikke kunne leve med, at en eventuel erstatning var opnået på mere eller mindre uhæderlig vis. En halv time efter ulykken ringede jeg til forsikringsmægleren som havde solgt mig forsikringen. Han mente ikke det var så umuligt. Eftersom vi ikke havde kørt om kap, men havde fået instruktør-vejledning i det vi skulle lære, så kunne der godt være en udvej. Men selvfølgelig måtte jeg tale med selskabet om mandagen. Det blev en meget lang weekend. Tankerne kredsede hele tiden om hvad forsikringen ville sige til det. Mandagen kom. Pigen hos skadesafdelingen lyttede til min forklaring og sagde, at der skulle være et møde om eftermiddagen. Efter mødet ville hun meddele mig selskabets indstilling. Fire lange timer gik. Hun ringede tilbage og sagde, at det ville de godt dække!" På foranledning af anonyme henvendelser tog selskabet sagen op igen, idet selskabet erfarede, at de medvirkende instruktører ikke var godkendte, og at hastigheden i ulykkesøjeblikket var højere end angivet i skadeanmeldelsen. Selskabet krævede derfor erstatningsbeløbet på kr. tilbagebetalt. Dette skete 5 måneder efter. Instruktørerne, der begge var Corvette-ejere, udtalte, at de ikke var i besiddelse af en instruktøruddannelse, men havde træneruddannelse gennem Dansk Automobil Sports Union. Samme organisation udtalte, at de to instruktører havde godkendelse til instruktion inden for go-cart kørsel. I forsikringsbetingelserne hed det: "1.4 Motorløb, væddeløbskørsel Skade eller ansvar for skade, som opstår under normale orienterings-, pålideligheds-, og økonomiløb samt under rallies er dækket under forudsætning af: 33

36 at kørslen foregår i Danmark, at Justitsministerens tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, samt at de foreskrevne løbsregler overholdes. Skade eller ansvar for skade, som opstår under kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil, samt enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet, er ikke dækket af forsikringen, at der ikke er tale om terrænkørsel, at kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally). Dækket er også øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. Konkurrencekørsel - herunder enhver kørsel på bane - er ikke dækket, medmindre særlig forsikring er tegnet." Nævnet fandt, at klageren ikke havde afgivet sådanne oplysninger, der indebar, at han ikke måtte antages at have modtaget erstatningen i god tro, og at selskabet derfor ikke var berettiget til at kræve beløbet tilbagebetalt. Selskabet ønskede ikke at følge afgørelsen og indbragte denne for Retten i Kolding. Her gjorde selskabet gældende, at det arrangement, klageren deltog i, ikke foregik under instruktion 'godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig' således som det er foreskrevet i forsikringsbetingelserne pkt Da betingelsen i forsikringsvilkåret er en objektiv risikoafgrænsning, er sagsøgeren ansvarsfri. Selskabet henviste til instruktørernes vidneforklaringer, hvorefter instruktørerne var uden relevant instruktøruddannelse forhold til det arrangement, der blev afviklet. Det var klageren, der bar risikoen for, at oplysningerne i skadeanmeldelsen ikke var rigtige jf. forsikringsaftalelovens 22. Hvis klageren havde afgivet rigtige oplysninger om instruktørernes uddannelse, havde Thisted Forsikring ikke udbetalt erstatningen. Det var klageren, der havde kendskab til det nærmere indhold af kurset og navnlig instruktørernes baggrund, hvilket han kunne have informeret Thisted Forsikring om, inden erstatningen blev udbetalt. 34 Ankenævnskendelsen var efter selskabets opfattelse uden betydning for sagens afgørelse, idet der ikke i kendelsen var taget stilling til, om skaden

37 var omfattet af forsikringens dækningsområde. Det forhold, at forsikringssummen måtte være modtaget i god tro, er ikke i sig selv afgørende for sagens bedømmelse. I øvrigt var kendelsen ubegrundet. Klageren gjorde gældende, at de oplysninger, han afgav i sin skadeanmeldelse blev afgivet i god tro. Han havde endnu ikke modtaget forsikringsbetingelserne, da han indgav sin anmeldelse. Han oplyste, at han deltog et kørekursus med godkendte instruktørere. Det er ikke et begreb, der genfindes i forsikringsbetingelserne, og hvis selskabet var i tvivl om, hvorvidt kurset var omfattet af forsikringens dækningsområde, burde selskabet have afklaret, hvad der nærmere lå i begrebet "godkendte instruktørere". Der kunne ikke pålægges ham en pligt til at undersøge, hvilken faglig baggrund de pågældende havde for at deltage som instruktørere i kurset. Desuden er kurset omfattet af forsikringens dækningsområde. Corvette-klubben er en motororganisation med 800 medlemmer, og DASU har ikke eneret på at arrangere kurser. De instruktører, der deltog, var sagkyndige. Der er heller ikke grundlag for at antage, at sagsøgte kom i ond tro i tiden mellem skadesanmeldelsen og udbetaling af erstatningen. Endvidere har sagsøgte disponeret i tillid til den udbetalte erstatning, idet han har købt en anden Corvette i USA. Forud for købet rettede han henvendelse til selskabet, for at spørge om han kunne disponere i tillid til selskabets dækningstilsagn, hvilket blev bekræftet. Byretten gav klageren medhold med følgende begrundelser: "Parterne er under sagen enige om, at det kørekursus, som [klageren] deltog i, var øvelseskørsel. [Klageren] skrev i sin skadesanmeldelse, at kurset blev gennemført under deltagelse af godkendte instruktører, og retten finder det ikke godtgjort, at han herved skulle have afgivet urigtige oplysninger. Begrebet godkendte instruktørere er ikke direkte omfattet af ordlyden i forsikringsbetingelsernes pkt. 1.4, der opregner godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. Thisted Forsikring er derfor nærmest til at søge afklaret, hvad der lå i begrebet godkendte instruktører, herunder om skaden var dækningsberettiget, inden selskabet uden forbehold udbetalte forsikringssummen. Herefter og da [klageren] efter at have sikret sig selskabets dækningstilsagn, disponerede i tillid til at skaden var forsikringsberettiget, finder retten ikke, at Thisted Forsikring kan kræve erstatningen tilbagebetalt. 35

38 Kendelse nr af 29. november 2010 Gruppelivsforsikring Forsikrede, der havde en gruppelivsforsikring med erhvervsevnetabsdækning i PFA Pension, klagede over, at selskabet afviste at bevilge præmiefritagelse og udbetale invalidepension for hans sygeperiode fra juli 2007 til 1/ Selskabet henviste til, at klageren havde anmeldt sit krav for sent. Klagerens forsikring giver ret til præmiefritagelse og invalidepension, hvis erhvervsevnen på grund af sygdom eller ulykke nedsættes med mindst 2/3. Nedsættes erhvervsevnen med mellem halvdelen og 2/3, er der ret til halve ydelser. Karenstiden er 3 måneder. Klageren var i juli 2007 udsat for en faldskade, hvor han pådrog sig en hjernerystelse og fik trykkede ribben. Han blev derfor sygemeldt frem til oktober 2007, hvor han 10 timer ugentligt genoptog sit arbejde. Raskmelding skete fra 1/ Den 25/ kontaktede klageren telefonisk selskabet, som fremsendte følgende brev samme dag: "Tak for din henvendelse. Vi har brug for nogle oplysninger for at vurdere dit helbred og din erhvervsevne, og vi har derfor vedlagt: Et skema, Anmeldelse om helbredsmæssige forhold, som vi beder dig udfylde. En lægeattest, som du skal udfylde sammen med din læge eller det hospital, der behandler dig. Lægen eller hospitalet skal sende regningen for attesten til os. E-skat blanket vedlagt. Du må også gerne vedlægge andre relevante bilag, fx udskrifter fra hospitalet, resultat af din arbejdsprøvning, afgørelse fra din kommune, din ressourceprofil eller fleksjobaftale. Når vi har modtaget oplysningerne, vil vi kontakte dig igen." 36 Klageren returnerede skadeanmeldelsen og lægeattesten, som blev indgangsstemplet i selskabet henholdsvis den 12/ og 1/ I brev af 12/ afviste selskabet at bevilge ydelser, fordi anmeldelsen var sket mere end 1 år efter, at erhvervsevnen var blevet nedsat.

39 Klageren anførte i mail af 29/ til selskabet: "Generelt: Jeg er uenig i jeres afgørelse. Begrundelse: 1. Jeg har modtaget brev fra jer d. 25/ hvori der fremgår at sagen er påbegyndt og er på dette tidspunkt under et forløb, - d.v.s. - at sagen tydeligt og skriftligt var anmeldt hos jer på dette tidspunkt. 2. I forsikringsaftaleloven er der nævnt vedr. forældelse, - tidsfrister på henholdsvis og 10 år. ( de gældende gamle regler ) Loven nævner også at forsikringstager ikke må stilles dårligere ved indtrædelse i forsikrings forhold. Der gøres krav for udbetaling af nedsat erhvervsevne." Selskabet anførte i brev af 3/ til nævnet: "PFA Pensions begrundelse for at fastholde afgørelsen Det fremgår af forsikringsbetingelsernes 21, stk. 1, at anmeldelse af krav om udbetaling af invalidepension skal ske ved udfyldelse af en ansøgning, som udleveres af PFA Pension. [Klagers] krav om udbetaling må derfor først anses for anmeldt den 12. december 2008, hvor PFA Pension modtog hans anmeldelse om helbredsmæssige forhold (bilag ). På grund af den for sene anmeldelse er [klagers] krav på udbetaling for tiden forud for fremsættelse af kravet bortfaldet jf. forsikringsbetingelsernes 11, stk. 2. Det skal bemærkes, at bestemmelsen om anmeldelsesfristen er gyldigt vedtaget efter de regler, der var gældende på tidspunktet for forsikringsaftalens indgåelse, jf. den dagældende regel i FAL 30, stk. 2. Da der desuden er tale om en aftale, som blev indgået inden lov nr. 523 af 6/ trådte i kraft den 1/1 2008, og som ikke er blevet forlænget efter den 1. januar 2008, finder den ændrede regel i FAL 29, stk. 6, jf. lov nr. 523 af 6/ , stk. 5, ikke anvendelse på [klagers] forsikringsaftale. Konklusion PFA Pension fastholder, at: [Klager] har anmeldt sit krav efter udløbet af den etårige anmeldelsesfrist, jf. forsikringsbetingelserne 11, stk. 2, 1. pkt. gruppeforsikringen ikke dækker i tiden forud for fremsættelsen af kravet, hvis den etårige anmeldelsesfrist ikke er overholdt, jf. forsikringsbetingelserne 11, stk. 2, 2. pkt. [Klager] var rask på anmeldelsestidspunktet, hvorfor han ikke tilkendes invalidepension fra dette tidspunkt. Vi må således fastholde, at [klager] på grund af for sen anmeldelse ikke er berettiget til invalidepension." 37

40 Af forsikringsbetingelsernes 11 gældende fra 1/ fremgik bl.a.: "Generelle betingelser Udbetaling, dokumentation m.v. Stk. 2. Krav om udbetaling af forsikringsydelse og/eller ydelse af præmiefritagelse skal uden ugrundet ophold og inden ét år fra det tidspunkt, hvor forsikrede har fået kundskab om de omstændigheder, der begrunder kravet, fremsættes overfor PFA Pension. Gruppeforsikringen dækker ikke tiden forud for fremsættelse af kravet, hvis kravet først rejses, når der er forløbet ét år. For midlertidig udbetaling ved fagrelateret erhvervsevnenedsættelse bortfalder retten til udbetaling, hvis kravet rejses, når der er forløbet et år." En tilsvarende anmeldelsesfrist som ovenfor gengivet fremgik ikke af forsikringsbetingelserne gældende fra 1/ Nævnet udtalte: "Efter forsikringsbetingelsernes 11, stk. 2, skal krav fremsættes over for selskabet inden et år. Klageren ringede til selskabet den 25/3 2008, hvilket ubestridt er inden for et års-fristen. Samme dag sendte selskabet brev til klageren, hvori man bad om forskellige oplysninger for at vurdere klagers helbred og erhvervsevne. Nævnet finder, at det på denne baggrund kan lægges til grund, at klager har fremsat sit krav over for selskabet inden for et års-fristen. Selskabet har derfor ikke været berettiget til at afvise klagers krav som for sent fremsat. Selskabet skal derfor behandle klagers krav." Denne afgørelse ønskede selskabet ikke at følge, hvorefter sagen af klageren blev indbragt for Københavns Byret. Af udskrift af retsbogen fremgår, at der er indgået forlig i sagen hvorefter: "PFA Pension anerkender at behandle [klagerens] ansøgning om invalidepension og præmiefritagelse uden hensyntagen til den 1 årige frist for fremsættelse af krav om invalidepension og præmiefritagelse." Selskabet anerkendte også at ville udbetale invalidepension og yde præmiefritagelse, hvis behandlingen af ansøgningen gav anledning hertil. Selskabet blev i øvrigt pålagt sagsomkostninger. 38

41 E. OFFENTLIGGØRELSE AF NÆVNETS KENDELSER OG ANDRE AKTIVITETER I medfør af 17 i nævnets vedtægter skal nævnets kendelser offentliggøres, dog uden angivelse af klagernes navne. Nævnet offentliggør alle sine kendelser på sin hjemmeside Hjemmesiden er udstyret med søgefaciliteter, klagevejledning m.m. Søgefaciliteterne gør det muligt at oprette eget nyhedsbrev og modtage afgørelser inden for selvvalgte områder. Sekretariatet udpeger principielle afgørelser, der ligeledes offentliggøres på hjemmesiden. Endelig bliver visse af nævnets kendelser offentliggjort i Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling. Herudover har direktøren og andre medarbejdere holdt diverse foredrag og deltaget i undervisningen på flere moduler på Forsikringsakademiet, ligesom direktøren har forestået undervisningen i forsikringsaftaleret på aktuarstudiet på Københavns Universitet. København, den 4. april

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 18. OKTOBER 2011 NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 En beruset passager, der kørte i bil med en beruset chauffør, som forulykkede, hvorved passageren kom meget alvorligt

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2013 København Marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes.

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-49.804. Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet BEK nr 1152 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere