Personale- pjece Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale- pjece Juni 2014"

Transkript

1 Personale- pjece Juni 2014

2

3 Kære... Velkommen til Solgaven. Vi håber, du vil befinde dig godt, med nye udfordringer og muligheder. Vi er en meget aktiv arbejdsplads med engagerede medarbejdere, beboere og daggæster. Vi lever alle efter Solgavens værdigrundlag, politikker og standarder. Solgaven er et selvejende botilbud og dagcenter opført af Dansk Blindesamfund i 1974, med driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed. Solgavens 65 beboere er alle svagsynede eller blinde. Dagcenteret besøges dagligt af ca. 20 svagsynede eller blinde daggæster. Vi har også 1 aflastningsplads. De ca. 100 ansatte fordeler sig på mange fagområder: økonoma, ernæringsassistent, rengøringsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut, beskæftigelsesvejleder, mobilityinstruktør, sygeplejerske, sygehjælper, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, læge, pedel, gartner, administrativt personale. 1

4 Indholdsfortegnelse: AFSPADSERING... 3 ARBEJDSSKADE... 3 BEBOERREJSER... 3 BRAND... 4 FERIEREGLER... 4 FERIEBOLIGER... 4 GAVER... 4 HJÆLP TIL LÆSESVAGE ELLER ORDBLINDE... 4 JUBILÆUM... 5 JULEAFTEN NYTÅRSAFTEN... 5 KURSUSREGLER... 5 KØRSEL I EGEN BIL... 5 LEDIGE FASTE STILLINGER... 5 LØNUDBETALING... 5 MADSALG... 6 MASSAGE... 6 MED-UDVALG... 6 MICKEY MOUSE MAPPEN... 6 MOBILITY... 7 MOBILTELEFON... 7 MOTIONSUDSTYR... 7 NÆRMESTE PÅRØRENDE... 7 NØGLER... 7 ORLOV... 8 OMSORGSDAGE... 8 PERSONALEFORHOLD... 8 POLITIKKER... 8 RASKMELDING... 9 SIKKERHEDSGRUPPER... 9 STANDARDER OG VEJLEDNINGER... 9 SYGEMELDING... 9 TAVSHEDSPLIGT... 9 TJENESTEFRI MED LØN TILLIDSREPRÆSENTANTER TILTALEFORHOLD OVERFOR BEBOERE / HOLDNING TYVERI UNIFORM ZONETERAPI

5 Afspadsering Optjening af afspadsering ved personales deltagelse i beboerarrangementer: Afspadsering gælder kun for de, der har meldt sig til at arbejde efter aftale med afdelingslederen. Der optjenes time for time og ydes tillæg, f.eks. aftens- eller søndagstillæg. Optjening af afspadsering ved møder: Dag- aften- natpersonalemøder: Aftenpersonalemøder: 2 timer til afspadsering uden tillæg. Max. 4 gange årligt. Faggruppemøder: Møde á 2 timer uden tillæg, 1 gang årligt. Med-udvalgsmøder: Betales med overarbejde ud over den normale arbejdstid, hvis det ikke har været muligt at omlægge timerne. Formøder ydes time for time. Ved fridag gives betaling som for mistet fridag og kørselsgodtgørelse. Supervision: Alle der deltager får betaling for max. 2 timer uden tillæg. Personale der har fri, får max. 2 overarbejdstimer. Udbetaling af afspadseringssaldo: Efter overenskomstens regler Arbejdsskade Hvis du er uheldig og kommer til skade i arbejdstiden er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt henvender dig til din arbejdsmiljørepræsentant, så I sammen kan udfylde en arbejdsskadeanmeldelse. Beboerrejser Medarbejdernes deltagelse i beboerrejser Nedennævnte aftale har alle organisationer tiltrådt: Aftale om vederlag for deltagelse i feriekoloni til pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v Den 20. juni 1993 er følgende blevet vedtaget: a. Ved beboer- og daggæstrejser ydes kolonitillæg med fradrag af skat b. En arbejdsdag er 8 timer. Hvis man f.eks. normalt arbejder 5½ time gives 2½ time til afspadsering. c. Såfremt der er planlagte fridage, gives der godtgørelse for mistet fridøgn, der i videst muligt omfang skal gives som erstatningsfrihed. På arbejdsfri dage gives 8 timer til afspadsering. 3

6 Brand Evakueringsplan og alarmeringsinstruks er ophængt i vindfanget ved hoveddøren. En gang årligt afholdes der brandøvelse for alt personale, ved den daglige sikkerhedsleder. Ferieregler Ferieønsker afleveres inden 1. februar Hovedferien = 3 uger afholdes i tiden 1. maj 30. september Der kan ikke afspadseres i forbindelse med hovedferien. Ferieplaner skal være færdige 3 måneder før hovedferien starter for den enkelte. Øvrige feriedage: 1 uge bør afvikles mellem 1. oktober og 20. december. Ferieønsker senest den 1. september. 1 uge bør afvikles mellem 1. januar og 30. april. Ferieønsker senest den 1. december. Rest ferie afholdes som spredte eller samlede dage efter aftale med kolleger og afdelingsleder. Afvigelser aftales med afdelingslederen. Ferieboliger Region Hovedstaden har danske og udenlandske ferieboliger som kan lejes. Se på intranettet REGI. Gaver Personalet må ikke modtage penge, gaver eller testamenterede gaver fra beboerne. Chokolade, bolsjer m.m. betragtes ikke som gaver. Hjælp til læsesvage eller ordblinde Solgaven har købt et hjælpeprogram til personale som er læse-svage eller ordblinde. Programmet hedder ViTre og hjælper til bedre at kunne læse og skrive på en computer. ViTal - og ViTex læser tekster højt, også på andre sprog. ViOrd hjælper med ordforslag og kan udvides gratis med ekstra ordbøger. Programmerne er installeret på de fleste pc ere i team 1-2-3, og kan gratis installeres på alle de pc ere det ønskes. Da Solgaven også har købt et medarbejder licens, er det helt lovligt at låne programmet med hjem for at installere det på en privat pc. Spørg på administrationskontoret hvis du vil låne programmet med hjem eller har spørgsmål i øvrigt. 4

7 Jubilæum Solgaven giver en lille opmærksomhed ved ansættelse i år. Juleaften nytårsaften Juleaften / nytårsaften (om aftenen) Medarbejdere der deltager ekstraordinært denne aften honoreres med overarbejde samt arbejdstidsbestemte særydelser. Nytårsaften (om aftenen) Medarbejdere der deltager ekstraordinært denne aften honoreres med overarbejde for alle timerne samt arbejdstidsbestemte særydelser. Medarbejdere der har planlagt arbejde om dagen og som får delvis fri for at deltage i arrangement gives tjenestefri med løn for dagtimerne. Alt personalet deltager på skift i juleaftenen om aftenen. Kursusregler Uddannelsesrådet har udarbejdet en uddannelsespolitik som sidder i Mickey Mouse Mappen. Kørsel i egen bil Benyttes egen bil til godkendt tjenstlig kørsel, betales kilometerpenge efter Statens regler. Kørselsgodtgørelsesblanket udleveres på administrationskontoret, hvor bl.a. formålet med kørslen skrives. Udbetalingen sker via lønsedlen. Personalets egen lovpligtige bilforsikring dækker ved evt. skader. Kørsel med beboere må kun ske i bil med kaskoforsikring. Ledige stillinger Se Ansættelsespolitikken i Micky Mouse Mappen Lønudbetaling For månedslønnet personale er lønnen til disposition den sidste hverdag i måneden. For timelønnede personale er lønnen til disposition hver 2. fredag i ulige uger. 5

8 Madsalg I hverdagene har personalet mulighed for at købe frokost i cafeen fra kl og fra Massage Fastansat personale kan benytte Solgavens tilbud om massage. Solgaven tilbyder gratis massage eller zoneterapi, ½ times behandling hver 4. uge. Behandling udover dette er egenbetaling og udenfor arbejdstiden. Ønskes f.eks. 1 times massage planlægges ½ time i arbejdstiden og ½ time udenfor arbejdstiden. Massagen tilbydes om mandagen i motionsrummet i kælderen. Ved tidsbestilling skriver du dit navn på tavlen ved motionsrummet eller henvender dig til massør Heidi. Tilmeldingen er bindende. Du er selv ansvarlig for at bytte, hvis du bliver forhindret, også ved sygdom. Hvis du skriver dig på de tidlige tider send venligst en sms til Heidi Medbring et lagen samt 2 håndklæder. 125 kr. ved afbud til Heidi efter kl. 8 på behandlingsdagen 250 kr. for udeblivelse som betales til Heidi 250 kr. for egenbetaling som betales til Heidi Hvis du går til behandling i arbejdstiden, skal du selvfølgelig underrette din afdelingsleder om hvornår du er fraværende ligesom, når man er til zoneterapi. MED-udvalg Solgavens MED-udvalg holder 6 møder årligt. Liste over repræsentanterne findes i Mickey Mouse Mappen. Hvis du har et emne som du ønsker drøftet på mødet, skal du henvende dig til din repræsentant som vil sørge for det videre forløb. Mickey Mouse Mappen I alle afdelinger står en personalemappe i Mickey Mouse og Pluto indbinding. Solgaven har på en række områder fastsat retningslinjer og instrukser om forhold der overvejende er af praktisk karakter. Disse retningslinjer mv. er at betragte som en del af ansættelsesforholdet og forefindes bl.a. i Mickey Mouse Mappen. Du er forpligtet til at holde dig ajour med disse. 6

9 Mobility Vi afholder interne kurser i mobility, efter behov ca. 4-5 gange om året. Kurset indeholder følgende: Det normale syn De mest almindelige øjensygdomme Konsekvenser af øjensygdomme Samarbejdet med blinde og svagsynede Holdninger til samarbejdet med blinde og svagsynede Ledsageteknik, teori og praksis Gennemgang af de mest almindelige synshjælpemidler Kurset veksler mellem teori og praksis Derudover afholder vi relevante efteruddannelseskurser Mobiltelefon Det er tilladt at have mobiltelefon på sig på lydløs og under ansvar, når man arbejder. På kontorerne er det tilladt at bruge mobilen i arbejdsøjemed. Aktivitetscentret kan bruge deres mobiler i gruppe sammenhæng Hvis man skal bruge sin mobil privat, skal man gå afsides. Vi skal alle hjælpe hinanden med at overholde retningslinjerne Ledere og pedeller har mobiltelefoner på sig i arbejdstiden Motionsudstyr Du må låne fysioterapiens motionsmaskiner gratis mellem kl Husk at benytte indendørssko. Nærmeste pårørende Ved ansættelsens start udleveres en formular hvorpå du kan skrive navn, adresse, tlf. nr. på dine nærmeste pårørende. Oplysningerne opbevares på administrationskontoret og kan bruges ved ulykkestilfælde eller andet. Ajourføring af oplysningerne er eget ansvar. Nøgler Hver medarbejder tildeles et garderobeskab i kælderen. Mod kvittering udleveres relevante nøgler til de forskellige arbejdsområder. Plejepersonalet har et aflåst personaleskab til tasker/værdigenstande, skabet står i team 1 s grupperum. For 50 kr. kan købes en nøgle til dette skab. Beløbet er et depositum som returneres ved fratrædelse. Nøgler udleveres på administrationskontoret. 7

10 Orlov Skal søges skriftligt til forstanderen. Accept eller afslag gives ligeledes skriftligt. Omsorgsdage I forbindelse med barsel og adoption opnår ansatte ret til i alt 16 omsorgsdage med henblik på omsorg for barnet. Dagene afholdes med 2 dage pr. kalenderår til og med det kalenderår, barnet fylder 7 år. Omsorgsdage kan holdes enten som 2 sammenhængende dage eller som enkeltvise, hele eller halve fridage. Ved umiddelbar overgang til andet job overføres de endnu ikke afholdte omsorgsdage. I andre tilfælde bortfalder de endnu ikke afholdte omsorgsdage ved ansættelsesforholdets ophør. Underretning om afholdelse af omsorgsdage skal gives så tidligt som muligt. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Omsorgsdage kan dog overføres fra det kalenderår, hvor barnet er født. Personaleforhold Har du generelle eller specielle spørgsmål om personaleforhold kan du altid henvende dig på administrationskontoret. Det kan f.eks. være forhold omkring deltidsbeskæftigelse, pensionsordninger, plejeorlov, uddannelsesorlov, lønudbetaling etc. Politikker Afviklingspolitik Ansættelsespolitik Arbejdsmiljø-stresspolitik Forflytningspolitik Kommunikations- og konflikthåndteringspolitik Mobning, chikane og voldspolitik Overordnet lønpolitik Rusmiddelpolitik for ansatte Rusmiddelpolitik for beboere og daggæster Rygepolitik Seniorpolitik Sygdomspolitik Uddannelsespolitik Læs politikkerne i Mickey Mouse Mappen 8

11 Raskmelding Raskmelding afgives så tidlig som muligt, senest dagen før, inden kl Sikkerhedsgrupper Solgavens sikkerhedsgrupper holder 2 møder om året. Liste over arbejdsmiljørepræsentanterne findes i Mickey Mouse Mappen. Hvis du har et emne som du ønsker drøftet på mødet, skal du henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant som vil sørge for det videre forløb. Standarder og vejledninger I team 1 står limegrønne mapper med standarder og vejledninger. Standard: Det overordnede for alle i de danske regioner, efter Dansk kvalitetsmodel Vejledninger: Den som vi arbejder/handler ud fra Lokal tilføjelse: Solgavens tilføjelser til en vejledning Kort fortalt handler det om at forbedre kvaliteten på de sociale tilbud ved at indsamle og formidle viden, om hvad der virker i praksis. Kvalitetsmodellen kan hjælpe sociale tilbud med at udvikle kvaliteten på netop deres område. Modellen er udviklet i samarbejde med fagfolk, og der er arbejdet meget med at gøre redskaberne konkrete og relevante i praksis. Sygemelding Sygemelding afgives til teamet senest ved tjenestetidens begyndelse. Aften- og nattevagter så tidligt som muligt, af hensyn til vagtdækningen. Hvis der sygemeldes inden afdelingslederen er mødt, skal man ringe op igen til afdelingslederen. Dette af hensyn til planlægning. Når en medarbejder har været fraværende i 4 dage, kan Solgaven forlange, at medarbejderen fremskaffer en lægeerklæring om sygdommens forventede varighed. Udgiften til lægeerklæringen betales af Solgaven. Se i øvrigt sygdomspolitikken. Tavshedspligt Alle ansatte har tavshedspligt efter de fastsatte bestemmelser i Straffeloven. Tavshedspligten ophører ikke ved arbejdsforholdets ophør. Alt vedrørende beboernes/daggæsternes sygdom og personlige forhold skal behandles strengt fortroligt. Overholdelse af tavshedspligten kræver konduite og omtanke. Tænk også på samtaler i bus, tog og ved samtaler med beboerne. 9

12 Det er ikke tilladt at: videregive personlige oplysninger om beboere/daggæster til andre beboere/daggæster. videregive personlige oplysninger om beboere/daggæster til pårørende eller andre som ikke er kendt af personalet. Spørg beboeren/daggæsten om det er i orden at oplysningerne videregives. videregive personlige oplysninger om personalet (tlf. nr./adresse/cprnr) Tjenestefri med løn Deltagelse i begravelser: Der gives 1 fridag til nære slægtninges begravelse: ægtefælle/samlever, børn/samlevers børn, forældre, søskende, børnebørn, svigerbørn, svigerforældre og bedsteforældre. I andre tilfælde afspadseres der. I tilfælde af dødsfald i nær familie kontaktes afdelingslederen. Medarbejders besøg hos speciallæge: Hvis tid hos speciallæge ikke kan fås udenfor arbejdstid, kan den fornødne frihed gives efter aftale med afdelingslederen. Flyttefridag: 1 flyttedag, dog max. 1 flyttedag på 2 år. Tillidsrepræsentanter Liste over tillidsrepræsentanter findes i Mickey Mouse mappen. Tiltaleforhold overfor beboere / holdning Det er velovervejet, når det hedder beboer og ikke patient. Beboerens bolig er privat område og det er en selvfølge, at man banker på og venter på svar, før man går ind. Alt arbejde i boligen må foregå med respekt for beboerens individuelle ønsker og meninger. Tiltaleformen, der anvendes overfor beboeren, skal være efter beboerens ønske. Vi tilstræber, at omtale beboere med navn og ikke med bolig nr. alene, når personalet taler om beboere i offentligt rum. Tyveri En arbejdsplads af SOLGAVENs størrelse oplever fra tid til anden desværre tyverier - et forhold der ikke mindst er belastende for alle dem, der har god samvittighed. For at mindske muligheden - sørg da for at skabe, skuffer etc. som indeholder værdier/fortroligt materiale, bør være aflåst, når de ikke benyttes. Gør det til en vane - det forebygger og øger trygheden. Medbring kun de nødvendigste kontanter, når du er på arbejde. Alt tyveri bliver politianmeldt. 10

13 Uniform Uniform er påkrævet for plejepersonale, aktivitetscentret, køkkenpersonale, rengøringspersonale og pedeller. Det er mulighed for vest, bluser og bukser. SOLGAVEN betaler for uniformen. Det er beboerrådet, som har besluttet at personale skal bære uniformer, og som ønsker forskellige farver i personalegrupperne. Zoneterapi Fastansat personale kan benytte Solgavens tilbud om zoneterapibehandling. Solgaven tilbyder gratis zoneterapi eller massage, ½ times behandling hver 4. uge. Behandling udover dette er egenbetaling og udenfor arbejdstiden. Kontakt Inge Sørensen pr. tlf og bestil en tid til zoneterapi. De følgende tider aftaler du selv med Inge fra gang til gang. Hvis du vil ændre på den tid du har fået hos Inge må du ringe til hende. Man skal have tre behandlinger med en uges mellemrum, når man starter med zoneterapi. Medbring et lille håndklæde til at lægge under hovedet og et større håndklæde til at lægge under fødderne. 300 kr. for udeblivelse som betales til Inge 300 kr. for egenbetaling som betales til Inge Hvis du går til behandling i arbejdstiden, skal du selvfølgelig underrette din afdelingsleder om, hvornår du er fraværende. 11

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere