Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen!"

Transkript

1 Nyhedsbrev Foreningen Kulhuse Havn. Juni Nummer 10. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager Siden sidste nyhedsbrev i december 2006, er der afholdt generalforsamling samt foregået en hel del på havnen og i bestyrelsen og de tilknyttede udvalg. I det følgende gennemgås flere af aktiviteterne samt lidt om løst og fast... God læselyst! Egons hjørne Havnefoged Egon Johansen opfordrer til, at medlemmerne giver besked, når deres plads står ubrugt i en længere periode. Hvis Egon har den oplysning, har han mulighed for at udleje de ledige pladser, til gavn for havnens økonomi. Er der kun tale om en kortere periode, kan Egon udlevere grønne ledig skilte, så gæstesejlere har mulighed for at lægge deres båd og penge i vores dejlige havn. Egon meddeler, at kommunen, i nærmeste fremtid, vil sørge for asfaltering på det stykke af fiskerikajen, som mangler belægning. Desuden vil vejstykket til færgen blive fejet af kommunen 3-4 gange om året. Giv venligst havnefogeden besked, når din plads er fri. Nu er der opsat en kasse med kuverter til indbetaling af afgift for søsætning af mindre både ved slæbestedet, således at folk der ikke er medlemmer af havnen, bidrager til vedligeholdelsen. Dette har allerede haft en positiv effekt på indtjeningen. Social arbejdsdag på havnen Velkommen! Lørdag den 8. september Klokken 8:00. Dato for en gentagelse af vor vellykkede sociale arbejdsdag er nu fastlagt til lørdag den kl. 08:00. Blandt de mange gøremål er f.eks. reparation af østre molehoved, opretning af stensætning på østre mole, udførelse af stativ til joller samt diverse reparationer og oprydning efter vinterens vejr. Som sidste år, bliver der serveret lidt frokost, og der vil også være lidt at skylle efter med. Vi ses på havnen! kulhuse-h n.dkwww.kulhuse-havn.dk ww.kulhuse-havn.dk 1

2 Økonomi Søren Guldbeck Foreningens økonomiske rammer for 2007 blev besluttet på generalforsamlingen i april 2007 i form af det af bestyrelsen forelagte budget for året med fradrag af de omkostninger til sikkerhed på havnen, som medlemmerne ikke ønskede gennemført, samt på generalforsamlingen i 2006, hvor der blev truffet nogle overordnede beslutninger vedrørende reparation af fiskerikajen, uddybning af havnebassinet, den fremtidige renovering af østmolen samt en eventuel udvidelse af havnen med et nyt bassin. Når vi ser på den faktiske udvikling frem til den 15. juni 2007, kan vi konstatere, at året udvikler sig som planlagt. Første halvår indeholder traditionelt indbetaling af havnepenge fra medlemmerne og indbetaling fra kommunen for brug af færgelejet. Vi kan glæde os over, at færgen har haft en større indsejling i 2006 end vi forudså, og at indbetalingen fra kommunen af det i kontrakten aftalte variable beløb derfor er større end beregnet i budgettet. Udgiftssiden er traditionelt mere usikker, da vi ikke ved, hvad forårets og efteråret storme bringer af skader. Vi har imidlertid ikke til dato haft udgifter, som ikke er forudset i budgettet, og bestyrelsen forventer, at det budgetterede resultat for året holder. Udsigt fra Kulhusehavn. Vedtægter Søren Guldbeck I sidste nyhedsbrev meddelte vi, at bestyrelsen på generalforsamlingen 2007 ville fremlægge en række forslag til ændring af foreningens vedtægter. I vinterens og forårets løb dukkede der imidlertid et andet tema op, som blev, og stadig bliver, omtalt hyppigt i både havnekredse og i søsportskredse, nemlig sikkerhed på havnen. Bestyrelsen fandt det naturligt, at vi også i vor forening brugte tid på at diskutere risiko og sikkerhed, og fremlagde på forårets generalforsamling en overordnet plan for fremme af sikkerheden på Kulhuse Havn. For at give tilstrækkelig tid til denne diskussion valgte vi at udskyde emnet vedtægtsændringer, som erfaringen har vist også kan medføre længere diskussioner. Der er dog stadig brug for en ajourføring af vedtægterne, og bestyrelsen vil på næste generalforsamling forslå en række ændringer. Vi vil bl.a. foreslå, at 18 ændres, således at formanden ikke behøver at være bosiddende i kommunen. Vi mener, at det er udemokratisk, at de af foreningens medlemmer, som tilfældigvis ikke bor i kommunen, skal være afskåret fra at påtage sig opgaven og ansvaret som foreningens formand. 6 indeholder en række bestemmelser om, hvorledes bestyrelsen skal administrere medlemmernes optagelse og udmeldelse af foreningen. Disse bestemmelser er ikke alle lige klare i formuleringen og har tidligere givet anledning til diskussioner på generalforsamlingen. Vi vil omformulere disse bestemmelser, så de klart og tydeligt beskriver, hvorledes vi som bestyrelse skal administrere optagelse og udmeldelse af foreningen, og hvilke rettigheder og pligter vi alle har som medlemmer af foreningen. Der er i enkelte paragraffer henvist til Jægerspris Kommune. Da Jægerspris Kommune er ophørt med at eksistere fra den 1. januar 2007, skal kommunens navn i disse paragraffer rettes til Frederikssund Kommune. Når vi har færdigbehandlet vore forslag til ændring af vedtægterne, vil vi lade vor advokat gennemgå forslagene, så de ikke kun efter vor mening afspejler de overordnede regler for foreningen, men også er formuleret, så de er juridisk holdbare. 2

3 Udvalg for uddybning Frank Jørgensen Som omtalt andet sted i det udsendte materiale, i bestyrelsens beretning for , havde vi til hensigt umiddelbart efter påske ved hjælp af dykker at tage bundprøver fra havnebassinet til et omfattende analyseprogram. Denne prøvetagning mislykkedes i første omgang på grund af kuling, men ved et nyt forsøg den 11. maj var vejret godt, og det hyrede laboratorium, Milana, Helsingør erklærede sig tilfreds med forløbet. Det varer erfaringsmæssigt tre til fire uger, før samtlige analyseresultater foreligger, og vi har da også først modtaget dem den 12. juni. I første fase af vurderingen har vi indtil nu, den 15. juni, sammen med Jesper Højenvang fra Flid sammenholdt resultaterne med de øvre aktionsniveauer fra Miljøstyrelsens klapvejledning fra oktober Vi er herved kommet frem til følgende foreløbige konklusioner: Ud af i alt 31 stoffer og kemiske forbindelser, som der er analyseret for, er værdierne for langt størstedelens vedkommende problemfrie! Enkelte stoffer balancerer på kanten af det tilladte. Dette gælder kobber, som Miljøstyrelsen jo imidlertid èn gang har erklæret acceptabelt. Værre er det, at værdien for èn organisk tinforbindelse TBT/Tributyltin overstiger den tilladte værdi tre gange! Dette gælder dog kun i den indre halvdel af havnen; i den ydre del af bassinet med en bedre vandudskiftning er den fundne værdi kun det halve, men dog stadig betænkelig høj. Fremsender vi analyseresultaterne med henvisning til tidligere fremsendt klapansøgning medhenblik på uddybning af hele havnen på èn gang, risikerer vi at blive meddelt afslag på grund af for stor en totalmængde TBT. En mulig løsning kunne være at søge om uddybning og klapning i to etaper i to på hinanden følgende år startende med den ydre halvdel eller lidt mere i den kommende vinter. Miljøstyrelsens klapvejledning rummer imidlertid også andre løsningsmodeller, men, om de er anvendelige for os i denne situation, må bero på yderligere beregninger og sonderinger. Èn konklusion er ret sikker: En rest af fortidens synder - TBT vil komme til at koste os meget besvær og sandsynligvis også en del penge. Men vi vil ufortrødent arbejde videre, så vi inden for overskuelig fremtid selv i sydøstlig kuling alle kan sejle med vand under kølen i vores fælles havn! Udvalg for sikkerhed og tryghed Frank Jørgensen På den afholdte generalforsamling i april i år blev det på forhånd udsendte forslag til helhedsplan for sikkerhed og tryghed vedtaget uden ændringer. Derimod fik bestyrelsens forslag til gennemførelse af 1. etape en anderledes ublid medfart. Generalforsamlingen tilsluttede sig med et spinkelt flertal et alternativt forslag om i år kun at afsætte penge på budgettet til anskaffelse af 4 redningslejdere til et samlet beløb på kroner. Bestyrelsen er for øjeblikket ved at afsøge markedet for de bedst egnede lejdere inden for budgetrammen. Samtidig er vi også ved at indhente tilbud fra en lokal smed med henblik på at få fremstillet lejderne specielt udformet til vores kajer. Nødpoststandere Gennem FLID har vi også lagt billet ind på gratis nødpoststandere fra Codan. Dette har vi i høj grad haft held med! Vi har nemlig modtaget bekræftelse på, at vi som ønsket har fået tildelt 6 standere med redningshestesko og line. Standerne er desuden udstyret med beslag, hvorpå der senere kan placeres ildslukkere, bådshager m.m. Disse indkøb kan, når budgettet tillader det, med store rabatter også foretages via vores medlemskab af FLID. Standerne med hestesko og line vil blive leveret i slutningen af juni, hvorefter vores havnefoged, Egon Johansen 3

4 med stolthed vil tage sig af vores nye grej, idet han på højtidelig vis er udnævnt til fadder for vores nye sikkerhedsudstyr! Blandt andre tiltag i bestræbelserne på at gøre vores havn endnu mere sikker og attraktiv er det værd at nævne, at havnens faste stok er i færd med at etablere tre grillpladser på østmolen, så de kan være grydeklar til sæsonen. Samtidig ønsker vi at understrege, at grillning alle andre steder på havnen absolut ikke er tilladt! Som en del af forberedelserne til at tilbyde interesserede medlemmer kurser i brandslukning og førstehjælp blev der lørdag den 2. juni afholdt et tre timers pilotkursus i brandslukning for bestyrelsen samt nogle få andre medlemmer. Kursusleder var udvalgsmedlem og falckmand Lars Thræn. Bestyrelsen siger tak til Lars for en inspirerende og udbytterig formiddag, der har givet et godt grundlag for den videre planlægning samt mulighed for en personlig forsvarlig indgriben i en relevant nødsituation. Forsikringer Søren Guldbeck Sikkerheds -og tryghedsudvalget arbejder med en ide, om endnu et kursus, hvor flere intresserede af foreningens medlemmer kan deltage. Medlemmernes bådforsikring Som det fremgår af foreningens vedtægter 6.4, er vi alle forpligtet til at have en ansvarsforsikring på vores båd dækkende både personskade og tingskade. Når man har tegnet sin forsikring kan man nemt få den opfattelse, at nu er man dækket i alle situationer, som har med båd og sejlads at gøre. Dette er imidlertid langt fra tilfældet. I modsætning til den omvendte bevisbyrde, som vi kender fra bilforsikringer, bygger ansvarsforsikringer for både nemlig på den almindelige erstatningsret. Det indebærer, at man skal være ansvarlig for den opståede skade, for at ens ansvarsforsikring dækker skaden. Lad os se på et par eksempler: Hvis man under en havnemanøvre påsejler en anden båd, så er man skyldig i skaden på den påsejlede båd og forsikringen dækker skaden. Hvis roret uforskyldt går i stykker, og man af den årsag påsejler en anden båd, så har man ikke handlet ansvarspådragende. Det er det, som vi kalder et hændeligt uheld og forsikringen dækker ikke. Det samme er tilfældet ved brand. Hvis vi ligger ved side af en båd, som går i brand, og båden antænder vores båd, så den også brænder, så er vi ikke dækket af nabobådens ansvarsforsikring. Der er tale om et hændeligt uheld. For at dække sig mod skader på sin egen båd, som sker ved et hændelige uheld, er man nødt til at tegne en kaskoforsikring. Udsigt fra Kulhusehavn. - der er mange måder at sejle på. Dette fartøj lå for svaj ved havnen juni Spørg, om jeres båd er kaskodækket, næste gang I taler med jeres forsikringsselskab. 4

5 Foreningens forsikringer Foreningen er, som ejer af havneværkerne og beddingsvognen og som arbejdsgiver, ansvarlig for nogle af de skader, som kan opstå på havnen. For at sikre, at vi som forening er klar over, hvilke risici vi løber i forbindelse med at drive havnen, og hvilke af disse risici, som vi har dækket forsikringsmæssigt, er vi i øjeblikket i dialog med en forsikringskonsulent. Konsulenten har, efter en besigtigelse af havnen sammen med havnefoged og kasserer, fået til opgave at udarbejde en risikobeskrivelse, som skal beskrive, hvilke risici vi som forening er ansvarlige for og hvilke af disse risici, vi for øjeblikket har forsikringsmæssigt dækket. Når vi har fået et samlet overblik over vor risiko, vil vi bede konsulenten om at komme med et tilbud på en samlet pakke, som dækker de risici, som vi finder det fornuftigt at forsikre. Vi forventer, at der vil være en økonomisk gevinst ved at samle alle forsikringer i et selskab frem for at være forsikret fire forskellige steder. Gasanlæg Søsportens Sikkerhedsråd Bliv klogere: Få en folder af Havnefogeden. Her følger et kortfattet indlæg om gasanlæg fra Søsportens Sikkerhedsråd. På Kjøllers hjemmeside, gasinstallationer.htm, findes meget uddybende beskrivelse af reglerne for montering af simple flaskegasanlæg. Brug kun beholdere, der er indrettet og konstrueret til den pågældende gasart. Beholderne skal være forsynet med en reduktionsventil og skal anbringes uden for lukkede rum. Det er dog tilladt at placere dem i cockpittet, hvis det sker i en særlig kasse, som er ventileret med rør ud igennem skibssiden. Gasledninger fra beholder til gasapparat skal være udført af trukket kobberrør uden samlinger, og kun godkendte slanger med spændebånd må benyttes ved tilslutning af beholder til rør og fra gashane til gasapparat. Gasledninger skal være forsynet med en tæthedstester, der skal monteres umiddelbart efter lavtryksregulatoren. Endelig skal apparater være mærket DG eller CE og forsynet med en tændblussikringsventil, der hurtigt og automatisk afspærrer for gassen, hvis tændflammen slukkes. Smid omgående gasflasker over bord, hvis der opstår brand. 5

6 Brandmand for en dag Jeanne Roager Lørdag den 2. juni mødtes en rækker af havnens medlemmer på pladsen uden for Motor og Sejlklubbens klubhus ved Kulhuskroen. Mødet gjaldt en sagkyndig demonstration af div. brandslukningsudstyr - brandslukkere og brandtæpper. Indbudt til mødet var bestyrelsen samt medlemmer med daglig gang på havnen. Dagen startede indendørs med en kop kaffe og en teoretisk introduktion til emnet ved foreningsmedlem Lars Træn, som også styrede de praktiske brandøvelser ude på pladsen. Lars fortalte bl.a. om brandtrekanten som er en grundlæggende teoretisk model for al brand. Blandt de mange ting som blev omtalt, var også de forskellige typer af slukningsudstyr og deres benyttelse samt brand i brændstof og motorer. Dagen fortsatte udendørs med praktiske øvelser og her viste det sig helt tydeligt, at det betaler sig at være velforberedt og bevare roen, når uheldet er ude. Man kan slukke en begyndende brand meget effektivt, blot ved brug af et brandtæppe, hvis det anvendes på den rigtige måde. Alle deltagere prøvede at slukke ild i en brændstoffyldt olietønde, alene med et brandtæppe. At slukke ilden på et menneske i brand var også en del af pensum. Her er der et par ting, der er gode at have i baghovedet, hvis man nogen side skulle komme ud for det. Som Lars udtrykte det, skal manden først fanges ind og nedlægges, og så skal ilden kvæles, f.eks. ved hjælp af et brandtæppe. Man starter oppe fra og nedefter, så al varmen fra ilden ikke presses op i hovedet på personen. En demonstration af den gale vej, viste med al ønskelig tydelighed, at dette er en meget vigtig detalje. Bagefter er det vigtigt, at de brændte steder på personen køles af, og her er der ikke tale om lige at pøse lidt vand på. Der skal køles længe og ofte i timevis. Køl personen af, indtil ambulancen ankommer og overtager den forsatte førstehjælp. Kølingen medvirker til at nedbringe følgeskaderne efter forbrændingen og kan i sidste ende betyde forskellen mellem liv og død. Desuden medvirker det til at reducere de voldsomme smerter, der er forbundet med forbrændinger. Varme Ilt Materiale Planlægning Tid er afgørende i forbindelse med en brands udvikling og det er derfor en rigtig god ide at være godt forberedt. Det kan man være ved at have en plan i tilfælde af 6

7 brand. Hvem gør hvad? Hvem fokuserer på at slukke ilden og hvem evakuerer børn og dyr - og skal papegøjen også redes?. Alt sammen beslutninger der tager kostbar tid, når ilden er løs. Vi går jo ikke alle som skipper på Columbus rundt med en papegøje på skulderen, men pointen her er også blot, at ved alle, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude, så er der vundet vigtige minutter, så spild af liv og materiel kan undgås. Selv har jeg nu investeret i 3 brandtæpper, som hænger på let tilgængelige steder. Et i huset, et i båden og et i campingvognen, og der er monteret røgalarmer, alt sammen inden for nogle få hundrede kr. Og vi har aftalt, hvem der gør hvad, hvis uheldet skulle være ude. Vi er ikke brandmænd Ingen af os, der fik denne demonstration, går nu og leger, at vi kan være indsatsledere i brandslukning på havnen. Men vi føler os alle bedre klædt på til at yde den første vigtige indsats, som måske er den, der skal til, for at situationen ikke udvikler sig til en voldsom brand og ulykke. Deltagerne ved mødet retter en tak til Lars Thræn som brugte en lørdag på os, og som på forbilledlig vis demonstrerede brandslukningsudstyr og metoder til slukning... Tak. Venteliste Bestyrelsen har besluttet, at der fremover skal indbetales et gebyr på 500 kr. for at stå på ventelisten til en havneplads. Dette er dels indført for at luge ud i useriøse henvendelser, og dels for at få opdateret den lange venteliste. De, der ind til nu har stået på ventelisten, har alle modtaget meddelelse om dette med et vedlagt indbetalingskort. Det betyder, at vi fremover har en mere retvisende venteliste. Gebyret refunderes, når man ikke længere ønsker at stå på listen eller ved tildeling af havneplads. Havnestander Hans Volkert og yderligere 2 medlemmer fra sejlklubben, er i gang med at indsamle penge til en signalmast/havnestander som tænkes placeret på havnen. Pengene indsamles fra både erhversliv og privatpersoner i lokalområdet. Følg med på dk. Her skriver vi om, hvordan det går med indsamlingen, samt hvornår den er en realitet. 7

8 Nyhedsbrev nr. 11 Jeanne Roager Næste nyhedsbrev forventes at udkomme omkring juletid. Såfremt nogle af havnens medlemmer savner noget i nyhedsbrevet, er indlæg og ideer til indlæg mere end velkomne. Deadline for materiale og ideer til december nyhedsbrevet er 1. november Materiale og ideer afleveres til bestyrelsesmedlem Jeanne Roager, se adresseliste. Husk at i også kan klikke ind på på internettet og se, hvad der netop nu er gang i på havnen. Her arkiveres nyhedsbrevene også fremover. Foreningsmedlem Jørn Holm er webmaster og kan træffes på: På bestyrelsens vegne ønskes alle en god sommer. Vi ses på havnen! Kongelig passage Torsdag d. 14 juni om aftenen, hen ad kl. 22:00, var havnen stuvende fuld af biler og mennesker, og flere af havnens både var på vandet ud for havnen. Årsagen til den megen aktivitet var, at kongeskibet Dannebrog skulle passere gennem Kulhusrenden ved denne tid. Dannebrog passerede da også i følge med et af marinens fartøjer. Desværre tillader vanddybden i vores havn ikke royalt flådebesøg, så vi må nok vente, til der er uddybet. Adresseliste: Formand Frank Jørgensen Strandvej 54 Tlf.: Sekretær Jeanne Roager Gammel Kulhusvej 5 Tlf.: Suppleant Benny Hofmann Bernstorffsvej Hellerup Tlf.: Næstformand Leif Jensen Krakasvej 31 Tlf.: Kasserer Søren Guldbeck Lærkevej Ølstykke Sommer: Nordsvinget 7 Tlf.: Arb Bestyrelsesmedlem Jimmie Thomsen Rolf Krakesvej 8 Tlf.: Mobil: Suppleant Aksel Højmark-Pedersen Kulmilevej 2 Tlf.: / Havnefoged Egon Johansen Strandjægervej 27 Tlf.: Havnekontoret Kulhusevej 212 Tlf.: Ansvarsforsikring Jimmie Thomsen Tlf.:

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere