Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen!"

Transkript

1 Nyhedsbrev Foreningen Kulhuse Havn. Juni Nummer 10. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager Siden sidste nyhedsbrev i december 2006, er der afholdt generalforsamling samt foregået en hel del på havnen og i bestyrelsen og de tilknyttede udvalg. I det følgende gennemgås flere af aktiviteterne samt lidt om løst og fast... God læselyst! Egons hjørne Havnefoged Egon Johansen opfordrer til, at medlemmerne giver besked, når deres plads står ubrugt i en længere periode. Hvis Egon har den oplysning, har han mulighed for at udleje de ledige pladser, til gavn for havnens økonomi. Er der kun tale om en kortere periode, kan Egon udlevere grønne ledig skilte, så gæstesejlere har mulighed for at lægge deres båd og penge i vores dejlige havn. Egon meddeler, at kommunen, i nærmeste fremtid, vil sørge for asfaltering på det stykke af fiskerikajen, som mangler belægning. Desuden vil vejstykket til færgen blive fejet af kommunen 3-4 gange om året. Giv venligst havnefogeden besked, når din plads er fri. Nu er der opsat en kasse med kuverter til indbetaling af afgift for søsætning af mindre både ved slæbestedet, således at folk der ikke er medlemmer af havnen, bidrager til vedligeholdelsen. Dette har allerede haft en positiv effekt på indtjeningen. Social arbejdsdag på havnen Velkommen! Lørdag den 8. september Klokken 8:00. Dato for en gentagelse af vor vellykkede sociale arbejdsdag er nu fastlagt til lørdag den kl. 08:00. Blandt de mange gøremål er f.eks. reparation af østre molehoved, opretning af stensætning på østre mole, udførelse af stativ til joller samt diverse reparationer og oprydning efter vinterens vejr. Som sidste år, bliver der serveret lidt frokost, og der vil også være lidt at skylle efter med. Vi ses på havnen! kulhuse-h n.dkwww.kulhuse-havn.dk ww.kulhuse-havn.dk 1

2 Økonomi Søren Guldbeck Foreningens økonomiske rammer for 2007 blev besluttet på generalforsamlingen i april 2007 i form af det af bestyrelsen forelagte budget for året med fradrag af de omkostninger til sikkerhed på havnen, som medlemmerne ikke ønskede gennemført, samt på generalforsamlingen i 2006, hvor der blev truffet nogle overordnede beslutninger vedrørende reparation af fiskerikajen, uddybning af havnebassinet, den fremtidige renovering af østmolen samt en eventuel udvidelse af havnen med et nyt bassin. Når vi ser på den faktiske udvikling frem til den 15. juni 2007, kan vi konstatere, at året udvikler sig som planlagt. Første halvår indeholder traditionelt indbetaling af havnepenge fra medlemmerne og indbetaling fra kommunen for brug af færgelejet. Vi kan glæde os over, at færgen har haft en større indsejling i 2006 end vi forudså, og at indbetalingen fra kommunen af det i kontrakten aftalte variable beløb derfor er større end beregnet i budgettet. Udgiftssiden er traditionelt mere usikker, da vi ikke ved, hvad forårets og efteråret storme bringer af skader. Vi har imidlertid ikke til dato haft udgifter, som ikke er forudset i budgettet, og bestyrelsen forventer, at det budgetterede resultat for året holder. Udsigt fra Kulhusehavn. Vedtægter Søren Guldbeck I sidste nyhedsbrev meddelte vi, at bestyrelsen på generalforsamlingen 2007 ville fremlægge en række forslag til ændring af foreningens vedtægter. I vinterens og forårets løb dukkede der imidlertid et andet tema op, som blev, og stadig bliver, omtalt hyppigt i både havnekredse og i søsportskredse, nemlig sikkerhed på havnen. Bestyrelsen fandt det naturligt, at vi også i vor forening brugte tid på at diskutere risiko og sikkerhed, og fremlagde på forårets generalforsamling en overordnet plan for fremme af sikkerheden på Kulhuse Havn. For at give tilstrækkelig tid til denne diskussion valgte vi at udskyde emnet vedtægtsændringer, som erfaringen har vist også kan medføre længere diskussioner. Der er dog stadig brug for en ajourføring af vedtægterne, og bestyrelsen vil på næste generalforsamling forslå en række ændringer. Vi vil bl.a. foreslå, at 18 ændres, således at formanden ikke behøver at være bosiddende i kommunen. Vi mener, at det er udemokratisk, at de af foreningens medlemmer, som tilfældigvis ikke bor i kommunen, skal være afskåret fra at påtage sig opgaven og ansvaret som foreningens formand. 6 indeholder en række bestemmelser om, hvorledes bestyrelsen skal administrere medlemmernes optagelse og udmeldelse af foreningen. Disse bestemmelser er ikke alle lige klare i formuleringen og har tidligere givet anledning til diskussioner på generalforsamlingen. Vi vil omformulere disse bestemmelser, så de klart og tydeligt beskriver, hvorledes vi som bestyrelse skal administrere optagelse og udmeldelse af foreningen, og hvilke rettigheder og pligter vi alle har som medlemmer af foreningen. Der er i enkelte paragraffer henvist til Jægerspris Kommune. Da Jægerspris Kommune er ophørt med at eksistere fra den 1. januar 2007, skal kommunens navn i disse paragraffer rettes til Frederikssund Kommune. Når vi har færdigbehandlet vore forslag til ændring af vedtægterne, vil vi lade vor advokat gennemgå forslagene, så de ikke kun efter vor mening afspejler de overordnede regler for foreningen, men også er formuleret, så de er juridisk holdbare. 2

3 Udvalg for uddybning Frank Jørgensen Som omtalt andet sted i det udsendte materiale, i bestyrelsens beretning for , havde vi til hensigt umiddelbart efter påske ved hjælp af dykker at tage bundprøver fra havnebassinet til et omfattende analyseprogram. Denne prøvetagning mislykkedes i første omgang på grund af kuling, men ved et nyt forsøg den 11. maj var vejret godt, og det hyrede laboratorium, Milana, Helsingør erklærede sig tilfreds med forløbet. Det varer erfaringsmæssigt tre til fire uger, før samtlige analyseresultater foreligger, og vi har da også først modtaget dem den 12. juni. I første fase af vurderingen har vi indtil nu, den 15. juni, sammen med Jesper Højenvang fra Flid sammenholdt resultaterne med de øvre aktionsniveauer fra Miljøstyrelsens klapvejledning fra oktober Vi er herved kommet frem til følgende foreløbige konklusioner: Ud af i alt 31 stoffer og kemiske forbindelser, som der er analyseret for, er værdierne for langt størstedelens vedkommende problemfrie! Enkelte stoffer balancerer på kanten af det tilladte. Dette gælder kobber, som Miljøstyrelsen jo imidlertid èn gang har erklæret acceptabelt. Værre er det, at værdien for èn organisk tinforbindelse TBT/Tributyltin overstiger den tilladte værdi tre gange! Dette gælder dog kun i den indre halvdel af havnen; i den ydre del af bassinet med en bedre vandudskiftning er den fundne værdi kun det halve, men dog stadig betænkelig høj. Fremsender vi analyseresultaterne med henvisning til tidligere fremsendt klapansøgning medhenblik på uddybning af hele havnen på èn gang, risikerer vi at blive meddelt afslag på grund af for stor en totalmængde TBT. En mulig løsning kunne være at søge om uddybning og klapning i to etaper i to på hinanden følgende år startende med den ydre halvdel eller lidt mere i den kommende vinter. Miljøstyrelsens klapvejledning rummer imidlertid også andre løsningsmodeller, men, om de er anvendelige for os i denne situation, må bero på yderligere beregninger og sonderinger. Èn konklusion er ret sikker: En rest af fortidens synder - TBT vil komme til at koste os meget besvær og sandsynligvis også en del penge. Men vi vil ufortrødent arbejde videre, så vi inden for overskuelig fremtid selv i sydøstlig kuling alle kan sejle med vand under kølen i vores fælles havn! Udvalg for sikkerhed og tryghed Frank Jørgensen På den afholdte generalforsamling i april i år blev det på forhånd udsendte forslag til helhedsplan for sikkerhed og tryghed vedtaget uden ændringer. Derimod fik bestyrelsens forslag til gennemførelse af 1. etape en anderledes ublid medfart. Generalforsamlingen tilsluttede sig med et spinkelt flertal et alternativt forslag om i år kun at afsætte penge på budgettet til anskaffelse af 4 redningslejdere til et samlet beløb på kroner. Bestyrelsen er for øjeblikket ved at afsøge markedet for de bedst egnede lejdere inden for budgetrammen. Samtidig er vi også ved at indhente tilbud fra en lokal smed med henblik på at få fremstillet lejderne specielt udformet til vores kajer. Nødpoststandere Gennem FLID har vi også lagt billet ind på gratis nødpoststandere fra Codan. Dette har vi i høj grad haft held med! Vi har nemlig modtaget bekræftelse på, at vi som ønsket har fået tildelt 6 standere med redningshestesko og line. Standerne er desuden udstyret med beslag, hvorpå der senere kan placeres ildslukkere, bådshager m.m. Disse indkøb kan, når budgettet tillader det, med store rabatter også foretages via vores medlemskab af FLID. Standerne med hestesko og line vil blive leveret i slutningen af juni, hvorefter vores havnefoged, Egon Johansen 3

4 med stolthed vil tage sig af vores nye grej, idet han på højtidelig vis er udnævnt til fadder for vores nye sikkerhedsudstyr! Blandt andre tiltag i bestræbelserne på at gøre vores havn endnu mere sikker og attraktiv er det værd at nævne, at havnens faste stok er i færd med at etablere tre grillpladser på østmolen, så de kan være grydeklar til sæsonen. Samtidig ønsker vi at understrege, at grillning alle andre steder på havnen absolut ikke er tilladt! Som en del af forberedelserne til at tilbyde interesserede medlemmer kurser i brandslukning og førstehjælp blev der lørdag den 2. juni afholdt et tre timers pilotkursus i brandslukning for bestyrelsen samt nogle få andre medlemmer. Kursusleder var udvalgsmedlem og falckmand Lars Thræn. Bestyrelsen siger tak til Lars for en inspirerende og udbytterig formiddag, der har givet et godt grundlag for den videre planlægning samt mulighed for en personlig forsvarlig indgriben i en relevant nødsituation. Forsikringer Søren Guldbeck Sikkerheds -og tryghedsudvalget arbejder med en ide, om endnu et kursus, hvor flere intresserede af foreningens medlemmer kan deltage. Medlemmernes bådforsikring Som det fremgår af foreningens vedtægter 6.4, er vi alle forpligtet til at have en ansvarsforsikring på vores båd dækkende både personskade og tingskade. Når man har tegnet sin forsikring kan man nemt få den opfattelse, at nu er man dækket i alle situationer, som har med båd og sejlads at gøre. Dette er imidlertid langt fra tilfældet. I modsætning til den omvendte bevisbyrde, som vi kender fra bilforsikringer, bygger ansvarsforsikringer for både nemlig på den almindelige erstatningsret. Det indebærer, at man skal være ansvarlig for den opståede skade, for at ens ansvarsforsikring dækker skaden. Lad os se på et par eksempler: Hvis man under en havnemanøvre påsejler en anden båd, så er man skyldig i skaden på den påsejlede båd og forsikringen dækker skaden. Hvis roret uforskyldt går i stykker, og man af den årsag påsejler en anden båd, så har man ikke handlet ansvarspådragende. Det er det, som vi kalder et hændeligt uheld og forsikringen dækker ikke. Det samme er tilfældet ved brand. Hvis vi ligger ved side af en båd, som går i brand, og båden antænder vores båd, så den også brænder, så er vi ikke dækket af nabobådens ansvarsforsikring. Der er tale om et hændeligt uheld. For at dække sig mod skader på sin egen båd, som sker ved et hændelige uheld, er man nødt til at tegne en kaskoforsikring. Udsigt fra Kulhusehavn. - der er mange måder at sejle på. Dette fartøj lå for svaj ved havnen juni Spørg, om jeres båd er kaskodækket, næste gang I taler med jeres forsikringsselskab. 4

5 Foreningens forsikringer Foreningen er, som ejer af havneværkerne og beddingsvognen og som arbejdsgiver, ansvarlig for nogle af de skader, som kan opstå på havnen. For at sikre, at vi som forening er klar over, hvilke risici vi løber i forbindelse med at drive havnen, og hvilke af disse risici, som vi har dækket forsikringsmæssigt, er vi i øjeblikket i dialog med en forsikringskonsulent. Konsulenten har, efter en besigtigelse af havnen sammen med havnefoged og kasserer, fået til opgave at udarbejde en risikobeskrivelse, som skal beskrive, hvilke risici vi som forening er ansvarlige for og hvilke af disse risici, vi for øjeblikket har forsikringsmæssigt dækket. Når vi har fået et samlet overblik over vor risiko, vil vi bede konsulenten om at komme med et tilbud på en samlet pakke, som dækker de risici, som vi finder det fornuftigt at forsikre. Vi forventer, at der vil være en økonomisk gevinst ved at samle alle forsikringer i et selskab frem for at være forsikret fire forskellige steder. Gasanlæg Søsportens Sikkerhedsråd Bliv klogere: Få en folder af Havnefogeden. Her følger et kortfattet indlæg om gasanlæg fra Søsportens Sikkerhedsråd. På Kjøllers hjemmeside, gasinstallationer.htm, findes meget uddybende beskrivelse af reglerne for montering af simple flaskegasanlæg. Brug kun beholdere, der er indrettet og konstrueret til den pågældende gasart. Beholderne skal være forsynet med en reduktionsventil og skal anbringes uden for lukkede rum. Det er dog tilladt at placere dem i cockpittet, hvis det sker i en særlig kasse, som er ventileret med rør ud igennem skibssiden. Gasledninger fra beholder til gasapparat skal være udført af trukket kobberrør uden samlinger, og kun godkendte slanger med spændebånd må benyttes ved tilslutning af beholder til rør og fra gashane til gasapparat. Gasledninger skal være forsynet med en tæthedstester, der skal monteres umiddelbart efter lavtryksregulatoren. Endelig skal apparater være mærket DG eller CE og forsynet med en tændblussikringsventil, der hurtigt og automatisk afspærrer for gassen, hvis tændflammen slukkes. Smid omgående gasflasker over bord, hvis der opstår brand. 5

6 Brandmand for en dag Jeanne Roager Lørdag den 2. juni mødtes en rækker af havnens medlemmer på pladsen uden for Motor og Sejlklubbens klubhus ved Kulhuskroen. Mødet gjaldt en sagkyndig demonstration af div. brandslukningsudstyr - brandslukkere og brandtæpper. Indbudt til mødet var bestyrelsen samt medlemmer med daglig gang på havnen. Dagen startede indendørs med en kop kaffe og en teoretisk introduktion til emnet ved foreningsmedlem Lars Træn, som også styrede de praktiske brandøvelser ude på pladsen. Lars fortalte bl.a. om brandtrekanten som er en grundlæggende teoretisk model for al brand. Blandt de mange ting som blev omtalt, var også de forskellige typer af slukningsudstyr og deres benyttelse samt brand i brændstof og motorer. Dagen fortsatte udendørs med praktiske øvelser og her viste det sig helt tydeligt, at det betaler sig at være velforberedt og bevare roen, når uheldet er ude. Man kan slukke en begyndende brand meget effektivt, blot ved brug af et brandtæppe, hvis det anvendes på den rigtige måde. Alle deltagere prøvede at slukke ild i en brændstoffyldt olietønde, alene med et brandtæppe. At slukke ilden på et menneske i brand var også en del af pensum. Her er der et par ting, der er gode at have i baghovedet, hvis man nogen side skulle komme ud for det. Som Lars udtrykte det, skal manden først fanges ind og nedlægges, og så skal ilden kvæles, f.eks. ved hjælp af et brandtæppe. Man starter oppe fra og nedefter, så al varmen fra ilden ikke presses op i hovedet på personen. En demonstration af den gale vej, viste med al ønskelig tydelighed, at dette er en meget vigtig detalje. Bagefter er det vigtigt, at de brændte steder på personen køles af, og her er der ikke tale om lige at pøse lidt vand på. Der skal køles længe og ofte i timevis. Køl personen af, indtil ambulancen ankommer og overtager den forsatte førstehjælp. Kølingen medvirker til at nedbringe følgeskaderne efter forbrændingen og kan i sidste ende betyde forskellen mellem liv og død. Desuden medvirker det til at reducere de voldsomme smerter, der er forbundet med forbrændinger. Varme Ilt Materiale Planlægning Tid er afgørende i forbindelse med en brands udvikling og det er derfor en rigtig god ide at være godt forberedt. Det kan man være ved at have en plan i tilfælde af 6

7 brand. Hvem gør hvad? Hvem fokuserer på at slukke ilden og hvem evakuerer børn og dyr - og skal papegøjen også redes?. Alt sammen beslutninger der tager kostbar tid, når ilden er løs. Vi går jo ikke alle som skipper på Columbus rundt med en papegøje på skulderen, men pointen her er også blot, at ved alle, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude, så er der vundet vigtige minutter, så spild af liv og materiel kan undgås. Selv har jeg nu investeret i 3 brandtæpper, som hænger på let tilgængelige steder. Et i huset, et i båden og et i campingvognen, og der er monteret røgalarmer, alt sammen inden for nogle få hundrede kr. Og vi har aftalt, hvem der gør hvad, hvis uheldet skulle være ude. Vi er ikke brandmænd Ingen af os, der fik denne demonstration, går nu og leger, at vi kan være indsatsledere i brandslukning på havnen. Men vi føler os alle bedre klædt på til at yde den første vigtige indsats, som måske er den, der skal til, for at situationen ikke udvikler sig til en voldsom brand og ulykke. Deltagerne ved mødet retter en tak til Lars Thræn som brugte en lørdag på os, og som på forbilledlig vis demonstrerede brandslukningsudstyr og metoder til slukning... Tak. Venteliste Bestyrelsen har besluttet, at der fremover skal indbetales et gebyr på 500 kr. for at stå på ventelisten til en havneplads. Dette er dels indført for at luge ud i useriøse henvendelser, og dels for at få opdateret den lange venteliste. De, der ind til nu har stået på ventelisten, har alle modtaget meddelelse om dette med et vedlagt indbetalingskort. Det betyder, at vi fremover har en mere retvisende venteliste. Gebyret refunderes, når man ikke længere ønsker at stå på listen eller ved tildeling af havneplads. Havnestander Hans Volkert og yderligere 2 medlemmer fra sejlklubben, er i gang med at indsamle penge til en signalmast/havnestander som tænkes placeret på havnen. Pengene indsamles fra både erhversliv og privatpersoner i lokalområdet. Følg med på dk. Her skriver vi om, hvordan det går med indsamlingen, samt hvornår den er en realitet. 7

8 Nyhedsbrev nr. 11 Jeanne Roager Næste nyhedsbrev forventes at udkomme omkring juletid. Såfremt nogle af havnens medlemmer savner noget i nyhedsbrevet, er indlæg og ideer til indlæg mere end velkomne. Deadline for materiale og ideer til december nyhedsbrevet er 1. november Materiale og ideer afleveres til bestyrelsesmedlem Jeanne Roager, se adresseliste. Husk at i også kan klikke ind på på internettet og se, hvad der netop nu er gang i på havnen. Her arkiveres nyhedsbrevene også fremover. Foreningsmedlem Jørn Holm er webmaster og kan træffes på: På bestyrelsens vegne ønskes alle en god sommer. Vi ses på havnen! Kongelig passage Torsdag d. 14 juni om aftenen, hen ad kl. 22:00, var havnen stuvende fuld af biler og mennesker, og flere af havnens både var på vandet ud for havnen. Årsagen til den megen aktivitet var, at kongeskibet Dannebrog skulle passere gennem Kulhusrenden ved denne tid. Dannebrog passerede da også i følge med et af marinens fartøjer. Desværre tillader vanddybden i vores havn ikke royalt flådebesøg, så vi må nok vente, til der er uddybet. Adresseliste: Formand Frank Jørgensen Strandvej 54 Tlf.: Sekretær Jeanne Roager Gammel Kulhusvej 5 Tlf.: Suppleant Benny Hofmann Bernstorffsvej Hellerup Tlf.: Næstformand Leif Jensen Krakasvej 31 Tlf.: Kasserer Søren Guldbeck Lærkevej Ølstykke Sommer: Nordsvinget 7 Tlf.: Arb Bestyrelsesmedlem Jimmie Thomsen Rolf Krakesvej 8 Tlf.: Mobil: Suppleant Aksel Højmark-Pedersen Kulmilevej 2 Tlf.: / Havnefoged Egon Johansen Strandjægervej 27 Tlf.: Havnekontoret Kulhusevej 212 Tlf.: Ansvarsforsikring Jimmie Thomsen Tlf.:

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Jeanne Roager. Jeanne Roager og Jørn Holm

Jeanne Roager. Jeanne Roager og Jørn Holm Nyhedsbrev Foreningen Kulhuse Havn. December 2006. Nummer 9. Velkommen til nyhedsbrev nummer 9 Jeanne Roager Som læseren nok bemærker er nyhedsbrevet her i en ny form, der gerne skulle øge læsbarheden

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. april 2014 Deltagere: Steen, Lars, Anette, Ulla Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Kommentarer til sidste referat... 2

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde 30.11.2015

Bestyrelsesmøde 30.11.2015 Bestyrelsesmøde 30.11.2015 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Harald Jørgensen, John Trolle Fraværende: Ingen Referent:

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Palle Niels Steen Ingolf Lars. Fravær: Gabriele havde meldt afbud. Palle var fungerende formand til mødet. Bestyrelsesmøde mandag d: 07-03-2016 1/ Godkendelse af referat

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 16 Marts 2017 M e d l e m s b l a d Side 2 Bestyrelse og udvalg. Formand: Ulrik Schultz Søndervej 77 5672 Broby Mobil: 2782 2209 E-mail: ulrikschultz1@hotmail.com Næst formand: Teltansvarlig Bjarne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Veddelev Strands Bådelaug Veddelev d. 4. marts 2013

Veddelev Strands Bådelaug Veddelev d. 4. marts 2013 Veddelev Strands Bådelaug Veddelev d. 4. marts 2013 Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset Dagsorden i henhold til lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Onsdag den 9. november 2016 kl. 16-17 På havnekontoret i Nykøbing Sj. Dagsorden: Referat: Deltagere 1 Godkendelse af dagsorden Frede Damsø (formand), Øyvind Kristoffersen,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI 2013-06-18 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER FC SKANDERBORG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. MAJ 2016 kl. 19.00 SKANDERBORG PARK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering og fremtid Underskuddets

Læs mere