Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen!"

Transkript

1 Nyhedsbrev Foreningen Kulhuse Havn. Juni Nummer 10. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager Siden sidste nyhedsbrev i december 2006, er der afholdt generalforsamling samt foregået en hel del på havnen og i bestyrelsen og de tilknyttede udvalg. I det følgende gennemgås flere af aktiviteterne samt lidt om løst og fast... God læselyst! Egons hjørne Havnefoged Egon Johansen opfordrer til, at medlemmerne giver besked, når deres plads står ubrugt i en længere periode. Hvis Egon har den oplysning, har han mulighed for at udleje de ledige pladser, til gavn for havnens økonomi. Er der kun tale om en kortere periode, kan Egon udlevere grønne ledig skilte, så gæstesejlere har mulighed for at lægge deres båd og penge i vores dejlige havn. Egon meddeler, at kommunen, i nærmeste fremtid, vil sørge for asfaltering på det stykke af fiskerikajen, som mangler belægning. Desuden vil vejstykket til færgen blive fejet af kommunen 3-4 gange om året. Giv venligst havnefogeden besked, når din plads er fri. Nu er der opsat en kasse med kuverter til indbetaling af afgift for søsætning af mindre både ved slæbestedet, således at folk der ikke er medlemmer af havnen, bidrager til vedligeholdelsen. Dette har allerede haft en positiv effekt på indtjeningen. Social arbejdsdag på havnen Velkommen! Lørdag den 8. september Klokken 8:00. Dato for en gentagelse af vor vellykkede sociale arbejdsdag er nu fastlagt til lørdag den kl. 08:00. Blandt de mange gøremål er f.eks. reparation af østre molehoved, opretning af stensætning på østre mole, udførelse af stativ til joller samt diverse reparationer og oprydning efter vinterens vejr. Som sidste år, bliver der serveret lidt frokost, og der vil også være lidt at skylle efter med. Vi ses på havnen! kulhuse-h n.dkwww.kulhuse-havn.dk ww.kulhuse-havn.dk 1

2 Økonomi Søren Guldbeck Foreningens økonomiske rammer for 2007 blev besluttet på generalforsamlingen i april 2007 i form af det af bestyrelsen forelagte budget for året med fradrag af de omkostninger til sikkerhed på havnen, som medlemmerne ikke ønskede gennemført, samt på generalforsamlingen i 2006, hvor der blev truffet nogle overordnede beslutninger vedrørende reparation af fiskerikajen, uddybning af havnebassinet, den fremtidige renovering af østmolen samt en eventuel udvidelse af havnen med et nyt bassin. Når vi ser på den faktiske udvikling frem til den 15. juni 2007, kan vi konstatere, at året udvikler sig som planlagt. Første halvår indeholder traditionelt indbetaling af havnepenge fra medlemmerne og indbetaling fra kommunen for brug af færgelejet. Vi kan glæde os over, at færgen har haft en større indsejling i 2006 end vi forudså, og at indbetalingen fra kommunen af det i kontrakten aftalte variable beløb derfor er større end beregnet i budgettet. Udgiftssiden er traditionelt mere usikker, da vi ikke ved, hvad forårets og efteråret storme bringer af skader. Vi har imidlertid ikke til dato haft udgifter, som ikke er forudset i budgettet, og bestyrelsen forventer, at det budgetterede resultat for året holder. Udsigt fra Kulhusehavn. Vedtægter Søren Guldbeck I sidste nyhedsbrev meddelte vi, at bestyrelsen på generalforsamlingen 2007 ville fremlægge en række forslag til ændring af foreningens vedtægter. I vinterens og forårets løb dukkede der imidlertid et andet tema op, som blev, og stadig bliver, omtalt hyppigt i både havnekredse og i søsportskredse, nemlig sikkerhed på havnen. Bestyrelsen fandt det naturligt, at vi også i vor forening brugte tid på at diskutere risiko og sikkerhed, og fremlagde på forårets generalforsamling en overordnet plan for fremme af sikkerheden på Kulhuse Havn. For at give tilstrækkelig tid til denne diskussion valgte vi at udskyde emnet vedtægtsændringer, som erfaringen har vist også kan medføre længere diskussioner. Der er dog stadig brug for en ajourføring af vedtægterne, og bestyrelsen vil på næste generalforsamling forslå en række ændringer. Vi vil bl.a. foreslå, at 18 ændres, således at formanden ikke behøver at være bosiddende i kommunen. Vi mener, at det er udemokratisk, at de af foreningens medlemmer, som tilfældigvis ikke bor i kommunen, skal være afskåret fra at påtage sig opgaven og ansvaret som foreningens formand. 6 indeholder en række bestemmelser om, hvorledes bestyrelsen skal administrere medlemmernes optagelse og udmeldelse af foreningen. Disse bestemmelser er ikke alle lige klare i formuleringen og har tidligere givet anledning til diskussioner på generalforsamlingen. Vi vil omformulere disse bestemmelser, så de klart og tydeligt beskriver, hvorledes vi som bestyrelse skal administrere optagelse og udmeldelse af foreningen, og hvilke rettigheder og pligter vi alle har som medlemmer af foreningen. Der er i enkelte paragraffer henvist til Jægerspris Kommune. Da Jægerspris Kommune er ophørt med at eksistere fra den 1. januar 2007, skal kommunens navn i disse paragraffer rettes til Frederikssund Kommune. Når vi har færdigbehandlet vore forslag til ændring af vedtægterne, vil vi lade vor advokat gennemgå forslagene, så de ikke kun efter vor mening afspejler de overordnede regler for foreningen, men også er formuleret, så de er juridisk holdbare. 2

3 Udvalg for uddybning Frank Jørgensen Som omtalt andet sted i det udsendte materiale, i bestyrelsens beretning for , havde vi til hensigt umiddelbart efter påske ved hjælp af dykker at tage bundprøver fra havnebassinet til et omfattende analyseprogram. Denne prøvetagning mislykkedes i første omgang på grund af kuling, men ved et nyt forsøg den 11. maj var vejret godt, og det hyrede laboratorium, Milana, Helsingør erklærede sig tilfreds med forløbet. Det varer erfaringsmæssigt tre til fire uger, før samtlige analyseresultater foreligger, og vi har da også først modtaget dem den 12. juni. I første fase af vurderingen har vi indtil nu, den 15. juni, sammen med Jesper Højenvang fra Flid sammenholdt resultaterne med de øvre aktionsniveauer fra Miljøstyrelsens klapvejledning fra oktober Vi er herved kommet frem til følgende foreløbige konklusioner: Ud af i alt 31 stoffer og kemiske forbindelser, som der er analyseret for, er værdierne for langt størstedelens vedkommende problemfrie! Enkelte stoffer balancerer på kanten af det tilladte. Dette gælder kobber, som Miljøstyrelsen jo imidlertid èn gang har erklæret acceptabelt. Værre er det, at værdien for èn organisk tinforbindelse TBT/Tributyltin overstiger den tilladte værdi tre gange! Dette gælder dog kun i den indre halvdel af havnen; i den ydre del af bassinet med en bedre vandudskiftning er den fundne værdi kun det halve, men dog stadig betænkelig høj. Fremsender vi analyseresultaterne med henvisning til tidligere fremsendt klapansøgning medhenblik på uddybning af hele havnen på èn gang, risikerer vi at blive meddelt afslag på grund af for stor en totalmængde TBT. En mulig løsning kunne være at søge om uddybning og klapning i to etaper i to på hinanden følgende år startende med den ydre halvdel eller lidt mere i den kommende vinter. Miljøstyrelsens klapvejledning rummer imidlertid også andre løsningsmodeller, men, om de er anvendelige for os i denne situation, må bero på yderligere beregninger og sonderinger. Èn konklusion er ret sikker: En rest af fortidens synder - TBT vil komme til at koste os meget besvær og sandsynligvis også en del penge. Men vi vil ufortrødent arbejde videre, så vi inden for overskuelig fremtid selv i sydøstlig kuling alle kan sejle med vand under kølen i vores fælles havn! Udvalg for sikkerhed og tryghed Frank Jørgensen På den afholdte generalforsamling i april i år blev det på forhånd udsendte forslag til helhedsplan for sikkerhed og tryghed vedtaget uden ændringer. Derimod fik bestyrelsens forslag til gennemførelse af 1. etape en anderledes ublid medfart. Generalforsamlingen tilsluttede sig med et spinkelt flertal et alternativt forslag om i år kun at afsætte penge på budgettet til anskaffelse af 4 redningslejdere til et samlet beløb på kroner. Bestyrelsen er for øjeblikket ved at afsøge markedet for de bedst egnede lejdere inden for budgetrammen. Samtidig er vi også ved at indhente tilbud fra en lokal smed med henblik på at få fremstillet lejderne specielt udformet til vores kajer. Nødpoststandere Gennem FLID har vi også lagt billet ind på gratis nødpoststandere fra Codan. Dette har vi i høj grad haft held med! Vi har nemlig modtaget bekræftelse på, at vi som ønsket har fået tildelt 6 standere med redningshestesko og line. Standerne er desuden udstyret med beslag, hvorpå der senere kan placeres ildslukkere, bådshager m.m. Disse indkøb kan, når budgettet tillader det, med store rabatter også foretages via vores medlemskab af FLID. Standerne med hestesko og line vil blive leveret i slutningen af juni, hvorefter vores havnefoged, Egon Johansen 3

4 med stolthed vil tage sig af vores nye grej, idet han på højtidelig vis er udnævnt til fadder for vores nye sikkerhedsudstyr! Blandt andre tiltag i bestræbelserne på at gøre vores havn endnu mere sikker og attraktiv er det værd at nævne, at havnens faste stok er i færd med at etablere tre grillpladser på østmolen, så de kan være grydeklar til sæsonen. Samtidig ønsker vi at understrege, at grillning alle andre steder på havnen absolut ikke er tilladt! Som en del af forberedelserne til at tilbyde interesserede medlemmer kurser i brandslukning og førstehjælp blev der lørdag den 2. juni afholdt et tre timers pilotkursus i brandslukning for bestyrelsen samt nogle få andre medlemmer. Kursusleder var udvalgsmedlem og falckmand Lars Thræn. Bestyrelsen siger tak til Lars for en inspirerende og udbytterig formiddag, der har givet et godt grundlag for den videre planlægning samt mulighed for en personlig forsvarlig indgriben i en relevant nødsituation. Forsikringer Søren Guldbeck Sikkerheds -og tryghedsudvalget arbejder med en ide, om endnu et kursus, hvor flere intresserede af foreningens medlemmer kan deltage. Medlemmernes bådforsikring Som det fremgår af foreningens vedtægter 6.4, er vi alle forpligtet til at have en ansvarsforsikring på vores båd dækkende både personskade og tingskade. Når man har tegnet sin forsikring kan man nemt få den opfattelse, at nu er man dækket i alle situationer, som har med båd og sejlads at gøre. Dette er imidlertid langt fra tilfældet. I modsætning til den omvendte bevisbyrde, som vi kender fra bilforsikringer, bygger ansvarsforsikringer for både nemlig på den almindelige erstatningsret. Det indebærer, at man skal være ansvarlig for den opståede skade, for at ens ansvarsforsikring dækker skaden. Lad os se på et par eksempler: Hvis man under en havnemanøvre påsejler en anden båd, så er man skyldig i skaden på den påsejlede båd og forsikringen dækker skaden. Hvis roret uforskyldt går i stykker, og man af den årsag påsejler en anden båd, så har man ikke handlet ansvarspådragende. Det er det, som vi kalder et hændeligt uheld og forsikringen dækker ikke. Det samme er tilfældet ved brand. Hvis vi ligger ved side af en båd, som går i brand, og båden antænder vores båd, så den også brænder, så er vi ikke dækket af nabobådens ansvarsforsikring. Der er tale om et hændeligt uheld. For at dække sig mod skader på sin egen båd, som sker ved et hændelige uheld, er man nødt til at tegne en kaskoforsikring. Udsigt fra Kulhusehavn. - der er mange måder at sejle på. Dette fartøj lå for svaj ved havnen juni Spørg, om jeres båd er kaskodækket, næste gang I taler med jeres forsikringsselskab. 4

5 Foreningens forsikringer Foreningen er, som ejer af havneværkerne og beddingsvognen og som arbejdsgiver, ansvarlig for nogle af de skader, som kan opstå på havnen. For at sikre, at vi som forening er klar over, hvilke risici vi løber i forbindelse med at drive havnen, og hvilke af disse risici, som vi har dækket forsikringsmæssigt, er vi i øjeblikket i dialog med en forsikringskonsulent. Konsulenten har, efter en besigtigelse af havnen sammen med havnefoged og kasserer, fået til opgave at udarbejde en risikobeskrivelse, som skal beskrive, hvilke risici vi som forening er ansvarlige for og hvilke af disse risici, vi for øjeblikket har forsikringsmæssigt dækket. Når vi har fået et samlet overblik over vor risiko, vil vi bede konsulenten om at komme med et tilbud på en samlet pakke, som dækker de risici, som vi finder det fornuftigt at forsikre. Vi forventer, at der vil være en økonomisk gevinst ved at samle alle forsikringer i et selskab frem for at være forsikret fire forskellige steder. Gasanlæg Søsportens Sikkerhedsråd Bliv klogere: Få en folder af Havnefogeden. Her følger et kortfattet indlæg om gasanlæg fra Søsportens Sikkerhedsråd. På Kjøllers hjemmeside, gasinstallationer.htm, findes meget uddybende beskrivelse af reglerne for montering af simple flaskegasanlæg. Brug kun beholdere, der er indrettet og konstrueret til den pågældende gasart. Beholderne skal være forsynet med en reduktionsventil og skal anbringes uden for lukkede rum. Det er dog tilladt at placere dem i cockpittet, hvis det sker i en særlig kasse, som er ventileret med rør ud igennem skibssiden. Gasledninger fra beholder til gasapparat skal være udført af trukket kobberrør uden samlinger, og kun godkendte slanger med spændebånd må benyttes ved tilslutning af beholder til rør og fra gashane til gasapparat. Gasledninger skal være forsynet med en tæthedstester, der skal monteres umiddelbart efter lavtryksregulatoren. Endelig skal apparater være mærket DG eller CE og forsynet med en tændblussikringsventil, der hurtigt og automatisk afspærrer for gassen, hvis tændflammen slukkes. Smid omgående gasflasker over bord, hvis der opstår brand. 5

6 Brandmand for en dag Jeanne Roager Lørdag den 2. juni mødtes en rækker af havnens medlemmer på pladsen uden for Motor og Sejlklubbens klubhus ved Kulhuskroen. Mødet gjaldt en sagkyndig demonstration af div. brandslukningsudstyr - brandslukkere og brandtæpper. Indbudt til mødet var bestyrelsen samt medlemmer med daglig gang på havnen. Dagen startede indendørs med en kop kaffe og en teoretisk introduktion til emnet ved foreningsmedlem Lars Træn, som også styrede de praktiske brandøvelser ude på pladsen. Lars fortalte bl.a. om brandtrekanten som er en grundlæggende teoretisk model for al brand. Blandt de mange ting som blev omtalt, var også de forskellige typer af slukningsudstyr og deres benyttelse samt brand i brændstof og motorer. Dagen fortsatte udendørs med praktiske øvelser og her viste det sig helt tydeligt, at det betaler sig at være velforberedt og bevare roen, når uheldet er ude. Man kan slukke en begyndende brand meget effektivt, blot ved brug af et brandtæppe, hvis det anvendes på den rigtige måde. Alle deltagere prøvede at slukke ild i en brændstoffyldt olietønde, alene med et brandtæppe. At slukke ilden på et menneske i brand var også en del af pensum. Her er der et par ting, der er gode at have i baghovedet, hvis man nogen side skulle komme ud for det. Som Lars udtrykte det, skal manden først fanges ind og nedlægges, og så skal ilden kvæles, f.eks. ved hjælp af et brandtæppe. Man starter oppe fra og nedefter, så al varmen fra ilden ikke presses op i hovedet på personen. En demonstration af den gale vej, viste med al ønskelig tydelighed, at dette er en meget vigtig detalje. Bagefter er det vigtigt, at de brændte steder på personen køles af, og her er der ikke tale om lige at pøse lidt vand på. Der skal køles længe og ofte i timevis. Køl personen af, indtil ambulancen ankommer og overtager den forsatte førstehjælp. Kølingen medvirker til at nedbringe følgeskaderne efter forbrændingen og kan i sidste ende betyde forskellen mellem liv og død. Desuden medvirker det til at reducere de voldsomme smerter, der er forbundet med forbrændinger. Varme Ilt Materiale Planlægning Tid er afgørende i forbindelse med en brands udvikling og det er derfor en rigtig god ide at være godt forberedt. Det kan man være ved at have en plan i tilfælde af 6

7 brand. Hvem gør hvad? Hvem fokuserer på at slukke ilden og hvem evakuerer børn og dyr - og skal papegøjen også redes?. Alt sammen beslutninger der tager kostbar tid, når ilden er løs. Vi går jo ikke alle som skipper på Columbus rundt med en papegøje på skulderen, men pointen her er også blot, at ved alle, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude, så er der vundet vigtige minutter, så spild af liv og materiel kan undgås. Selv har jeg nu investeret i 3 brandtæpper, som hænger på let tilgængelige steder. Et i huset, et i båden og et i campingvognen, og der er monteret røgalarmer, alt sammen inden for nogle få hundrede kr. Og vi har aftalt, hvem der gør hvad, hvis uheldet skulle være ude. Vi er ikke brandmænd Ingen af os, der fik denne demonstration, går nu og leger, at vi kan være indsatsledere i brandslukning på havnen. Men vi føler os alle bedre klædt på til at yde den første vigtige indsats, som måske er den, der skal til, for at situationen ikke udvikler sig til en voldsom brand og ulykke. Deltagerne ved mødet retter en tak til Lars Thræn som brugte en lørdag på os, og som på forbilledlig vis demonstrerede brandslukningsudstyr og metoder til slukning... Tak. Venteliste Bestyrelsen har besluttet, at der fremover skal indbetales et gebyr på 500 kr. for at stå på ventelisten til en havneplads. Dette er dels indført for at luge ud i useriøse henvendelser, og dels for at få opdateret den lange venteliste. De, der ind til nu har stået på ventelisten, har alle modtaget meddelelse om dette med et vedlagt indbetalingskort. Det betyder, at vi fremover har en mere retvisende venteliste. Gebyret refunderes, når man ikke længere ønsker at stå på listen eller ved tildeling af havneplads. Havnestander Hans Volkert og yderligere 2 medlemmer fra sejlklubben, er i gang med at indsamle penge til en signalmast/havnestander som tænkes placeret på havnen. Pengene indsamles fra både erhversliv og privatpersoner i lokalområdet. Følg med på dk. Her skriver vi om, hvordan det går med indsamlingen, samt hvornår den er en realitet. 7

8 Nyhedsbrev nr. 11 Jeanne Roager Næste nyhedsbrev forventes at udkomme omkring juletid. Såfremt nogle af havnens medlemmer savner noget i nyhedsbrevet, er indlæg og ideer til indlæg mere end velkomne. Deadline for materiale og ideer til december nyhedsbrevet er 1. november Materiale og ideer afleveres til bestyrelsesmedlem Jeanne Roager, se adresseliste. Husk at i også kan klikke ind på på internettet og se, hvad der netop nu er gang i på havnen. Her arkiveres nyhedsbrevene også fremover. Foreningsmedlem Jørn Holm er webmaster og kan træffes på: På bestyrelsens vegne ønskes alle en god sommer. Vi ses på havnen! Kongelig passage Torsdag d. 14 juni om aftenen, hen ad kl. 22:00, var havnen stuvende fuld af biler og mennesker, og flere af havnens både var på vandet ud for havnen. Årsagen til den megen aktivitet var, at kongeskibet Dannebrog skulle passere gennem Kulhusrenden ved denne tid. Dannebrog passerede da også i følge med et af marinens fartøjer. Desværre tillader vanddybden i vores havn ikke royalt flådebesøg, så vi må nok vente, til der er uddybet. Adresseliste: Formand Frank Jørgensen Strandvej 54 Tlf.: Sekretær Jeanne Roager Gammel Kulhusvej 5 Tlf.: Suppleant Benny Hofmann Bernstorffsvej Hellerup Tlf.: Næstformand Leif Jensen Krakasvej 31 Tlf.: Kasserer Søren Guldbeck Lærkevej Ølstykke Sommer: Nordsvinget 7 Tlf.: Arb Bestyrelsesmedlem Jimmie Thomsen Rolf Krakesvej 8 Tlf.: Mobil: Suppleant Aksel Højmark-Pedersen Kulmilevej 2 Tlf.: / Havnefoged Egon Johansen Strandjægervej 27 Tlf.: Havnekontoret Kulhusevej 212 Tlf.: Ansvarsforsikring Jimmie Thomsen Tlf.:

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Til havnepersonale og havnebestyrelser m.fl. uddannelseskatalog 2013 1 Uddannelseskatalog 2013 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har hermed fornøjelsen

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Værd at vide om brand og eksplosion PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om brand og eksplosion PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om brand og eksplosion PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne pjece er, at give en kort orientering om bådens tekniske installationer, deres vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden:

Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: Generalforsamling i Skive Søsports Havn 18. marts 2009. Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3.

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 87 September 2005 Fototur til Rødvig - Juli 2005 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten 13-2635 Ishøj tlf.nr. 43 73 30 53 Bestyrelsen: Formand,

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

GENERALFORSAMLINGENS PUNKT 4: Teknisk ændring i klubbens opdeling af medlemmer 4

GENERALFORSAMLINGENS PUNKT 4: Teknisk ændring i klubbens opdeling af medlemmer 4 Forklaring til farverne i de enkelte paragraffer: Rød farve: Ordlyd der slettes Grøn farve: Ordlyd der tilføjes Gul farve: Der byttes om rækkefølgen af sætninger, uden at ændre ordlyd. GENERALFORSAMLINGENS

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere