Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt"

Transkript

1 Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje (med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 30. juni 2015 Opdateret: 28. september 2016 Side 1 af 10

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DE STUDERENDES FORUDSÆTNINGER... 3 PLACERING I SPOR... 3 MODULBESKRIVELSE... 3 LÆRINGSUDBYTTE FOR MODULET... 3 UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSAKTIVITETER... 4 OMFANG... 4 LÆREBØGER:... 5 LEKTIONSPLAN:... 5 UGE 46 / 17. NOVEMBER UGE 46 / 18. NOVEMBER UGE 47 / 25. NOVEMBER UGE 48 / 2. DECEMBER UGE 49 / 9. DECEMBER UGE 50 / 16. DECEMBER UGE 1 / 6. JANUAR PRØVEFORM OG BEDØMMELSE... 9 KRITERIER FOR UDTØMMENDE MÅLOPFYLDELSE... 9 EVALUERING AF MODULET... 9 ANSVARLIG... 9 STUDIESEKRETÆR... 9 STUDIELEDERE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. UNDERVISERE BILAG Udarbejdet: 30. juni 2015 Opdateret: 28. september 2016 Side 2 af 10

3 De studerendes forudsætninger At de studerende har bestået Sundhedsvidenskabelige tilgange 1. Desuden skal de studerende have et reelt forslag til et forskningsprojekt, som kan inddrages i undervisningen samt fremlægges til den mundtlige eksamen. Placering i spor I uddannelsens andet studieår. Modulbeskrivelse Dette valgfag ønsker at give de studerende viden og redskaber indenfor epidemiologi, biostatistik og data-analyse til at planlægge og gennemføre et mindre forskningsprojekt med brug af kvantitativ metode. Gennem en vekslen mellem lærerstyrede hold-aktiviteter og undervisning, hjemmearbejde og gruppearbejde vil de studerende løbende gennem kurset arbejde på at definere og raffinere deres eget forskningsprojekt. Læringsudbytte for modulet Viden at kunne: Beskrive forskellige typer studiedesign og dataindsamlinger Redegøre for principperne for udarbejdelse af forskningsspørgsmål, opstilling af hypoteser og hypotesetestning. Forklare hvordan hypoteser konkret belyses ved hjælp af data-analyser, fx interne sammenligninger. Beskrive elementerne i et konkret forskningsprojekt Redegøre for typiske metodiske styrker og svagheder ved forskellige studiedesign/datatyper. Beskrive principperne og antagelserne ved anvendelse af simpel lineær og logistisk regressionsanalyse. Færdigheder at kunne: Vurdere og diskutere egnede studiedesign og dataindsamlinger til konkrete problemstillinger. Vurdere og diskutere egnede studiedesign til allerede indsamlede data. Opstille forskningsspørgsmål og hypoteser ved en konkret problemstilling Foreslå konkrete analyser/sammenligninger til at belyse opstillede hypoteser Vurdere og diskutere egnede metoder til at præsentere resultater på. Vurdere og diskutere styrker og svagheder ved et konkret studiedesign, såsom risiko for bias og confounding. Udarbejdet: 30. juni 2015 Opdateret: 28. september 2016 Side 3 af 10

4 Vælge og gennemføre passende tests til undersøgelse af epidemiologiske hypoteser i etkonkret studie. Vælge og beregne passende effektmål og konfidensintervaller i et konkret studie. Vurdere og diskutere fortolkningen af resultater fra simple regressionsmodeller Kompetencer at kunne Planlægge mindre konkrete forskningsprojekter, herunder udarbejdelse af projektbeskrivelse, indsamling, analyse og præsentation af data samt formidling og diskussion af resultater. Vurdere statistiske analysestrategier kritisk, så de kan vælge den korrekte analysestrategi til et konkret studie. Planlægge og gennemføre statistiske analyser i et konkret studie. Udføre simple regressionsmodeller i STATA og fortolke de fremkomne resultater. Undervisnings- og læringsaktiviteter Undervisningen vil være en blanding af lærerstyrede diskussioner og hold-undervisning, hjemmearbejde og gruppearbejde. De studerende vil løbende arbejde på en power point præsentation af deres projekt, som fungerer som en slags portfolio: De vil løbende udvikle og revidere projektet på baggrund af dagens undervisning og diskussioner med lærere og andre studerende. Denne power point præsentation vil også være udgangspunkt for den afsluttende eksamen Omfang 10 ETCS point Studenterbelastning i timer (10 ECTS = 135 timer): Holdtimer 28 Gruppearbejde Opgaveløsning /forberedelse til gruppearbejde 21 Forberedelse til eksamen 10 Eksamen 10 Udarbejdet: 30. juni 2015 Opdateret: 28. september 2016 Side 4 af 10

5 Lærebøger: Klinisk forskningsmetode. En grundbog. Torben Jørgensen, Erik Christensen, Jens Peter Kampmann. 3. udgave Munksgaard. Epidemiologi og evidens (2.udg) København: Munksgaard; (Juul). Læsevejledning: Ved første gennemlæsning af kapitlerne i Juul kan det være en god idé at springe over afsnittene med α. Disse afsnit er dog vigtige for at forstå udregning af forskellige estimater samt koble epidemiologi og biostatistik, så de bør klart også studeres. Fletcher RH & Fletcher SW: Clinical epidemiology. The Essentials (5.udg). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014a. (Fletcher). Kirkwood BR & Sterne JAC: Essential Medical Statistics (2.udg), Blackwell; (Kirkwood & Sterne). Desuden udleveres løbende artikler og indscannet materiale. Følgende bøger kan ligeledes anbefales: Kim Mannemar Sønderskov: Stata. En praktisk introduktion (2.udg). Hans Reitzels forlag; Lektionsplan: Uge 46 / 17. november 2016 Lokale: WP Emne: Valg af design Med udgangspunkt i konkrete eksempler gives de studerende viden om og forståelse for valg af studiedesign ved forskellige forskningsspørgsmål. De studerende diskuterer mulige forskningsmuligheder/design ved allerede indsamlede data. Desuden får de viden om opbygningen af et mindre forskningsprojekt, som omsættes til et overblik over deres eget projekt. Endelig får de får indsigt i de epidemiologiske principper for opstilling af hypoteser og hypotesetestning, som de arbejder konkret videre med inden næste undervisningsgang.. Undervisningen vil være en blanding af holdundervisning/diskussion og gruppearbejde. Underviser: Ellen Aagaard Nøhr Anbefalet: Oplyses senere Supplerende: Oplyses senere Udarbejdet: 30. juni 2015 Opdateret: 28. september 2016 Side 5 af 10

6 Uge 46 / 18. november 2016 Lokale: WP Emne: Hvilke hypoteser og hvilke sammenligninger? Med udgangspunkt i de studerendes egne forslag revideres og raffineres forskningsspørgsmål og hypoteser. Der arbejdes herefter med design af de interne sammenligninger/ analyser, der kan teste hypoteserne. De studerende udarbejder konkrete forslag til hvordan de vil bearbejde deres data statistisk, som sendes til Sören Möller før næste undervisningsgang. Undervisningen vil være en blanding af holdundervisning/diskussion og gruppearbejde. Underviser: Ellen Aagaard Nøhr Anbefalet: Oplyses senere Supplerende: Oplyses senere Uge 47 / 25. november 2016 Lokale: WP Emne: Biostatistik statistiske hypoteser og tests Med udgangspunkt i de studerendes egne forslag diskuteres en passende statistisk analysestrategi for deres projekter. De epidemiologiske hypoteser overføres til statistiske hypoteser, som testes ved statistiske tests for kontinuerte såvel som kategoriske data. De studerende udarbejder konkrete forslag til hvilke hypoteser de vil undersøge med hvilke tests, og hvordan disse tests skal gennemføres i praksis, og disse forslag sendes til Sören Möller før næste undervisningsgang. Undervisningen vil være en blanding af holdundervisning/diskussion og gruppearbejde. Underviser: Sören Möller Anbefalet: Oplyses senere Supplerende: Oplyses senere Udarbejdet: 30. juni 2015 Opdateret: 28. september 2016 Side 6 af 10

7 Uge 48 / 2. december 2016 Lokale: WP Emne: Biostatistik effektmål og konfidensintervaller Med udgangspunkt i de studerendes egne forslag fortsættes diskussionen af en passende statistisk analysestrategi for deres projekter. Effektmål og tilhørende konfidensintervaller for de undersøgte størrelser, kontinuerte såvel som kategoriske, og deres fortolkning diskuteres. De studerende udarbejder konkrete forslag til hvilke effektmål og konfidensintervaller de vil undersøge, og hvordan dette i praksis skal udføres, og disse forslag sendes til Sören Möller, med henblik på feedback. Undervisningen vil være en blanding af holdundervisning/diskussion og gruppearbejde. Underviser: Sören Möller Anbefalet: Oplyses senere Supplerende: Oplyses senere Uge 49 / 9. december 2016 Lokale: Klinikbygningen, Aage Berntsen Emne: Lineær regression. Studerende skal kunne forstå og udføre en simpel lineær regression ved hjælp af STATA, og, hvis det er nødvendigt, foretage multipel lineær regression under vejledning. Først vil vi introducere simpel lineær regression, herunder begreber, antagelser, fortolkning og implementering ved hjælp af STATA, efterfulgt af en meget kort introduktion til multipel lineær regression. Til slut vil der, baseret på de studerendes egne projekter, være diskussion af, hvorvidt det er fornuftigt at anvende lineær regression, og hvis ja, hvordan den kan udføres. Undervisningen vil være en blanding af holdundervisning/diskussion og gruppearbejde. Undervisere: Chunsen Wu Anbefalet: Kirkwood & Sterne, Medical Statistics, 2nd Ed, 2003, Kapitel 10 (10.1, 10.2), Kapitel 11 (11.1, 11.2, 11.3) og Kapitel 12 (12.3) Udarbejdet: 30. juni 2015 Opdateret: 28. september 2016 Side 7 af 10

8 Uge 50 / 16. december 2016 Lokale: WP Emne: Logistisk regression. Studerende skal kunne forstå og udføre en simpel logistisk regression ved hjælp af STATA, og, hvis det er nødvendigt, foretage multipel logistisk regression under vejledning. Først vil vi introducere simpel logistisk regression, herunder begreber, antagelser, fortolkning og implementering ved hjælp af STATA, efterfulgt af en meget kort introduktion til multipel logistisk regression. Til slut vil der, baseret på de studerendes egne projekter, være diskussion af, hvorvidt det er fornuftigt at anvende logistisk regression, og hvis ja, hvordan den kan udføres. Undervisningen vil være en blanding af holdundervisning/diskussion og gruppearbejde. Undervisere: Chunsen Wu Anbefalet: Kirkwood & Sterne, Medical Statistics, 2nd Ed, 2003, Kapitel 19 (19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5) og Kapitel 20 (20.1, 20.2) Uge 1 / 6. januar 2017 Lokale: Klinikbygningen, Nielsine Nielsen Emne: Præsentation og fortolkning af resultaterne. De studerende får viden og forståelse for hvordan forskellige resultater kan præsenteres i tabeller, figurer og tekst, og hvilke elementer en diskussion typisk bør indeholde. Desuden diskuteres styrker og svagheder ved forskellige studiedesign /datakilder, som konkretiseres til mulige begrænsninger ved de studerendes egne projekter. Undervisningen vil være en blanding af holdundervisning/diskussion og gruppearbejde Underviser: Ellen Aagaard Nøhr Anbefalet: Oplyses senere Supplerende: Oplyses senere Udarbejdet: 30. juni 2015 Opdateret: 28. september 2016 Side 8 af 10

9 Prøveform og bedømmelse Eksamenstidspunkt for ordinær eksamen: Den ordinære eksamen finder sted umiddelbart efter modulets afslutning se eksamensplanen for nærmere oplysninger. Eksamenstidspunkt for reeksamen: Reeksamen finder sted i samme termin som ordinær eksamen eller umiddelbart herefter. Omprøve afholdes mundtligt se eksamensplanen for nærmere oplysninger. Evt. eksamensbetingelser: Fagets prøveform: Censurform: Karakterform: Eksamenssprog: Hjælpemidler: Ingen Modulet bestås ved en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en power-point præsentation af den studerendes projekt. Der planlægges med 10 minutters oplæg efterfulgt af 15 minutters diskussion. Alle 3 lærere samt medstuderende er til stede ved eksamen. Intern prøve Bestået/Ikke bestået Dansk Alle hjælpemidler tilladt. Kriterier for udtømmende målopfyldelse For at bestå faget skal den studerende med udgangspunkt i den modtagne undervisning være i stand til at fremlægge sit projektforslag og diskutere dets elementer med lærere og øvrige studerende. Evaluering af modulet Evalueringen foregår elektronisk og der vil kort før modulets afslutning blive sendt en e- mail ud (til studentermailen), hvor I vil blive bedt om at evaluere modul. Ansvarlig Ellen Aagaard Nøhr, professor, Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital / eanohr@health.sdu.dk, Epidemiologi Studiesekretær Miriam Ørnebjerg, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat, SDU, Uddannelse og Kvalitet, Winsløwparken 19, 3. sal, 5000 Odense C / SEJ-kandidat@health.sdu.dk Udarbejdet: 30. juni 2015 Opdateret: 28. september 2016 Side 9 af 10

10 Studieledere Jordmodervidenskab: Dorte Hvidtjørn, Klinisk Institut, SDU / dhvidtjoern@health.sdu.dk Ergoterapi: Jeanette R. Christensen, Klinisk Institut, SDU / jrchristensen@health.sdu.dk Klinisk sygepleje: Dorthe Boe Danbjørg, Klinisk Institut, SDU / dbdanbjorg@health.sdu.dk Undervisere Ellen Aagaard Nøhr, professor, Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital / eanohr@health.sdu.dk Epidemiologi Sören Möller, adjunkt, OPEN, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet / moeller@health.sdu.dk Biostatistik Chunsen Wu, lektor, Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital / cwu@health.sdu.dk Data-analyse Bilag Diverse retningslinjer følger. Udarbejdet: 30. juni 2015 Opdateret: 28. september 2016 Side 10 af 10

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse samt Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Jordemodervidenskab, Ergoterapi og Klinisk Sygepleje

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse samt Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Jordemodervidenskab, Ergoterapi og Klinisk Sygepleje Studieguide for Planlægning og gennemførsel af et kvantitativt forskningsprojekt. Epidemiologi, biostatik og data-analyse. valgfag 3. semester (E17) How to do a research project using quantitative methods.

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 14

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 14 Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 14 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor (med forbehold

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 16

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 16 Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 16 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor (med forbehold

Læs mere

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1. Indsamling, præsentation og analyse af data F15

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1. Indsamling, præsentation og analyse af data F15 Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Indsamling, præsentation og analyse af data F15 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Fysioterapi/ Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje/ Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Fysioterapi/ Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje/ Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Studieguide for valgfaget Fortællinger om og af patienter, behandlere og pårørende nye narrative strategier for patientinddragelse (Narrativ Medicin og Sprog) 3. semester, 2. kvartal, E16 Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Studieguide for Projektledelse (Project Management) modul 2 - E17

Studieguide for Projektledelse (Project Management) modul 2 - E17 Studieguide for Projektledelse (Project Management) modul 2 - E17 Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet:03.04.17 af tgu Opdateret:. 1. December 2017

Læs mere

Fagbeskrivelse. Modul: Brugerinddragelse i praksis og forskning. User involvement in health practice and research

Fagbeskrivelse. Modul: Brugerinddragelse i praksis og forskning. User involvement in health practice and research Fagbeskrivelse Modul: Brugerinddragelse i praksis og forskning User involvement in health practice and research Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Syddansk Universitet (med forbehold for ændringer)

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 26.10.14 Opdateret:

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E16 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E16 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E16 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Studieguide for SF3 Sundhedsøkonomi og økonomisk evaluering. 2. semester - F17

Studieguide for SF3 Sundhedsøkonomi og økonomisk evaluering. 2. semester - F17 Studieguide for SF3 Sundhedsøkonomi og økonomisk evaluering. 2. semester - F17 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor ( studieguiden er

Læs mere

Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik

Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik 1. Februar 2014 Valgfagets titel: Epidemiologi og statistik /Epidemiology and statistics ECTS-point: 10 ECTS Valgfaget afholdes på: University College Nordjylland,

Læs mere

STUDIEGUIDE FOR FÆLLESFAG OG FÆLLES VALGFAG PÅ 2. STUDIEÅR BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT OG SUNDHED. Syddansk Universitet

STUDIEGUIDE FOR FÆLLESFAG OG FÆLLES VALGFAG PÅ 2. STUDIEÅR BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT OG SUNDHED. Syddansk Universitet Side1 STUDIEGUIDE FOR FÆLLESFAG OG FÆLLES VALGFAG PÅ 2. STUDIEÅR BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT OG SUNDHED Syddansk Universitet 2013 2014 1 Side2 F1A: ENERGIOMSÆTNING... 3 PLACERING OG OMFANG... 3 SÆRLIGE

Læs mere

Der forbeholdes ret til ændringer

Der forbeholdes ret til ændringer Der forbeholdes ret til ændringer Studieguide Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 2. semester modul K3 Sundhedsvidenskabelige Forskningstilgange I Health Scientific Research Methods I Tidsmæssig placering

Læs mere

Der forbeholdes ret til ændringer

Der forbeholdes ret til ændringer Der forbeholdes ret til ændringer Studieguide Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 2. semester modul K3 Sundhedsvidenskabelige Forskningstilgange I Health Scientific Research Methods I Tidsmæssig placering

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse 1. semester Videnskabelig teori og metode Theory and methodology of science Tidsmæssig placering af undervisning: September

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Læs mere

Kurset bedømmes ved porteføljeeksamen, der udarbejdes under kurset i grupper af 2-4 studerende.

Kurset bedømmes ved porteføljeeksamen, der udarbejdes under kurset i grupper af 2-4 studerende. 3. sem: Socialpsykologisk forskning i praksis Om kurset obs på samlæsning mellem 2. kand: kvalitative metoder - avanceret (gammel studieordning) og 3. sem: socialpsykologisk forskning i praksis (ny studieordning)

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor. (med forbehold for ændringer)

Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor. (med forbehold for ændringer) Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 15 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor (med forbehold

Læs mere

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 Tillæg til studieordningen for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - 2013 Modulerne

Læs mere

Fagbeskrivelse. Elective course: Assessment and rehabilitation of tendon injuries. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader

Fagbeskrivelse. Elective course: Assessment and rehabilitation of tendon injuries. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader Fagbeskrivelse Elective course: Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Kandidatuddannelse

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgmodul: Undersøgelse og rehabilitering af muskel-skader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgmodul: Undersøgelse og rehabilitering af muskel-skader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgmodul: Undersøgelse og rehabilitering af muskel-skader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of muscle injuries - in relation to sport Kandidatuddannelsen i Fysioterapi

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E14

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E14 Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E14 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Med forbehold for ændringer)

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Læseplan F14. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Med forbehold for ændringer

Læseplan F14. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Med forbehold for ændringer Læseplan F14 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Med forbehold for ændringer Praktiske bemærkninger Forelæsningstider Efterårssemesteret : 1. september - 22. december inkl. Forårssemesteret : 1. februar

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

REFERAT. Dagsorden. Referat Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et orienteringspunkt Valg 2016

REFERAT. Dagsorden. Referat Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et orienteringspunkt Valg 2016 REFERAT Emne: Møde i Studienævn for Kandidatuddannelserne i Jordemodervidenskab, Ergoterapi og Klinisk sygepleje Dato og tidspunkt: Den 11. november 2015 kl. 8.00 11.00 Sted: WP17, 1. sal. Lokale 17.124

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Epidemiologisk evidens og opsummering

Epidemiologisk evidens og opsummering Epidemiologisk evidens og opsummering Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. juni 2014 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærer: Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Amalie og Marie Databehandling: SPSS Eksamen: Ugeopgave efterfulgt af mundtlig

Læs mere

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 13 Gældende pr. august 2014 1 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Ansøgningsprocedure... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer

Læs mere

Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab

Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab Videregående egående metodekursus; Grundkursus i kvantitative metoder (Praktisk statistik) (FORV,, PA, Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Forvaltning / Politik og Administration

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 2

Studieplan Biostatistik Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Kvantitativ ativ metode og epidemiologi Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Sundhedsfremme kandidatkursus Dansk Der sker løbende opdatering af informationer omkring aktiviteten

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modul 11S Klinik/ Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT

Læs mere

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige forskningstilgange 2 Modul F2 (5. kvarter, efterår 2016)

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige forskningstilgange 2 Modul F2 (5. kvarter, efterår 2016) Studieguide for Sundhedsvidenskabelige forskningstilgange 2 Modul F2 (5. kvarter, efterår 2016) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor*

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Læseplan F12. Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse

Læseplan F12. Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse Læseplan F12 Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse Praktiske bemærkninger Forelæsningstider Efterårssemesteret : 1. september - 22. december inkl. Forårssemesteret : 1. februar - 31. maj inkl. Ferier

Læs mere

Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab

Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab Videregående egående metodekursus: Avancerede ede Kvantitative Metoder Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Forvaltning / Politik og Administration / Socialvidenskab kandidatkursus

Læs mere

Seminaroversigt Modul 3 Efterår 2017 Udvikling i klinisk sygeplejepraksis

Seminaroversigt Modul 3 Efterår 2017 Udvikling i klinisk sygeplejepraksis Seminaroversigt Modul 3 Efterår 2017 Udvikling i klinisk sygeplejepraksis Der tages forbehold for ændringer! Ændringer til oversigten vil blive meddelt på BLACKBOARD Generelle oplysninger lokaler Adresse

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi Det fagvidenskabelige spor 0 Indhold Forudsætninger...2 Omfang...2 Uddannelses- og tidsmæssig placering...2

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus 5 ECTS Modulet er målrettet

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Tilmelding sker via STADS Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via STADS Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Informationsteknologi og web-udvikling (1-fags kandidat i Kommunikation) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Kommunikation kandidatkursus Dansk Tilmelding sker via STADS Selvbetjening

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieguide for Kommunikation og formidling J4a

Studieguide for Kommunikation og formidling J4a Studieguide for Kommunikation og formidling J4a Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab det jordemodervidenskabelige spor (med forbehold for ændringer) Opdateret den 7.04.2015 1 Indhold De studerendes

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi

Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Undersøgelse og rehabilitering af muskel-skader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of muscle injuries - in relation to sport CSF16, Efterår

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

Tilmelding sker via STADS Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via STADS Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Informationsteknologi og web-udvikling (1-fags kandidat i Kommunikation) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Kommunikation kandidatkursus Dansk Tilmelding sker via STADS Selvbetjening

Læs mere

Studieguide SF4. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi. Kvalitetsledelse. Quality Management

Studieguide SF4. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi. Kvalitetsledelse. Quality Management Studieguide SF4 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi Kvalitetsledelse Quality Management (med forbehold for ændringer) Udarbejdet af Jeanette Reffstrup Christensen Opdateret den 21. april 2016 1 Indhold De

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævn for kandidatuddannelserne i jordemodervidenskab,

Læs mere

Studieguide for Sundhedsantropologi valgfag 3. semester (E17)

Studieguide for Sundhedsantropologi valgfag 3. semester (E17) Studieguide for Sundhedsantropologi valgfag 3. semester (E17) Health Anthropology, elective course Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, kandidatuddannelsen i sygepleje, kandidatuddannelsen i ergoterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Studieguide for det valgfrie fællesmodul i Global Health (5 ECTS) /DMS

Studieguide for det valgfrie fællesmodul i Global Health (5 ECTS) /DMS Studieguide for det valgfrie fællesmodul i Global Health (5 ECTS) 1.3-2018/DMS Indholdsfortegnelse Forudsætninger for deltagelse i faget... 3 Placering af faget... 3 Beskrivelse af faget... 3 Indholdet

Læs mere

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi Modul 4 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Seminaroversigt Modul 3 Efterår 2017 Udvikling i klinisk sygeplejepraksis

Seminaroversigt Modul 3 Efterår 2017 Udvikling i klinisk sygeplejepraksis Seminaroversigt Modul 3 Efterår 2017 Udvikling i klinisk sygeplejepraksis Der tages forbehold for ændringer! Ændringer til oversigten vil blive meddelt på BLACKBOARD Generelle oplysninger lokaler og Idræt,

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi Det fagvidenskabelige spor 0 Indhold Forudsætninger... 2 Omfang... 2 Uddannelses- og tidsmæssig placering...

Læs mere

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Kvantitativ ativ metode og epidemiologi Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Sundhedsfremme kandidatkursus Dansk Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studieplan Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU Jan Sørensen Titel Studieguide Farmaceutuddannelsen Kursus: Sundhedsøkonomi (5 ECTS) Forfatter: Jan Sørensen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen. 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) Forvaltningsret Administrative Law Fagnr. 9051402 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol. 6.sem. Slagelse Sønderborg

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning

Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning Redskaber til evidensbaseret praksis Hans Lund, Carsten Juhl, Jane Andreasen & Ann Møller Munksgaard Kapitel i. Introduktion til evidensbaseret praksis og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Sundhedsvidenskabelige forskningstilgange 2 Modul F2 (4. kvarter, forår 2016)

Sundhedsvidenskabelige forskningstilgange 2 Modul F2 (4. kvarter, forår 2016) Sundhedsvidenskabelige forskningstilgange 2 Modul F2 (4. kvarter, forår 2016) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor (Studieguiden er

Læs mere

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1 Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Demokratikanonen til debat The Canon of Democracy Reviewed Esbjerg Kolding Odense X Kandidatfag (F10) Slagelse Sønderborg Fagnr. null

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi Modul 3 - Klinik Revideret April 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 10R Klinik Studieretning: Radiologisk billeddiagnostik Rev. Sept. 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema

Læs mere