ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for"

Transkript

1 ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden skal sikre sig, at den har kopi eller original af alle udfyldte skemaer. 1

2 Vejledning. For at styrke den praktiske uddannelse får hver lærling en uddannelsesjournal, som følger lærlingen hele uddannelsen igennem. Uddannelsesjournalen indeholder en beskrivelse af de grundlæggende og særlige funktioner og færdigheder, som lærlingen beskæftiges med i praktikuddannelsens r. Virksomhedens ledelse, repræsentanten for arbejdstagerne og lærlingen skal udfylde og underskrive uddannelsesjournalen efter hver praktik. Uddannelsesjournalen skal i begyndelsen af hver skole forevises skolen og underskrives af klasselæreren eller en af skolen udpeget person. Det Lokale Uddannelsesudvalg for Transportuddannelser på skolen, som består af arbejdsmarkedets parter, har ansvaret for, at samspillet mellem virksomheder og skole fungerer tilfredsstillende og uddannelsesjournalen er et meget vigtigt værktøj i dette samspil. Endelig er en korrekt anvendt uddannelsesjournal en forudsætning for, at der i sidste ende kan udstedes et svendebrev til lærlingen. Der henvises i øvrigt til Vejledning om chaufføruddannelsen. Der udarbejdes en uddannelsesplan for lærlingens praktiske oplæring i virksomheden. I de tilfælde, hvor der afviges fra vejledningen, indarbejdes disse ændringer i uddannelsesplanen for lærlingens oplæring i virksomheden. Der udpeges en eller flere oplæringsansvarlige for de forskellige funktioner. Disse personer har til opgave at rådgive og bistå lærlingen under oplæringen. Der skal i virksomheden til stadighed være medarbejdere, der behersker de grundlæggende funktioner, som lærlingen skal gennemgå som et led i den praktiske del af uddannelsen. n fremsender en vejledning til virksomheden om skoleuddannelsen efter hver skole. Indsæt kopi af den i Uddannelsesjournalen. Når praktikuddannelsen er ved at være afsluttet, sender virksomheden den Afsluttende erklæring til TUR som markering af, at uddannelsens praktiske del er gennemført efter reglerne. erklæringen er en forudsætning for, at der kan udstedes svendebrev til lærlingen. Virksomheden skal sikre sig, at den har kopi eller original af alle udfyldte skemaer i denne journal, som tilhører lærlingen. 2

3 Som led i en styrkelse af samarbejdet omkring uddannelsen af lærlinge udpeges der ansvarlige for uddannelsen fra henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagerside. Disse personer deltager i vurderingen af den uddannelsesplan, som virksomheden anvender. Arbejdsgiverens kontaktperson: Arbejdstagernes kontaktperson: Anvendelse af Uddannelsesjournalen. Inden afslutningen af hver praktik udfyldes og underskrives det afsnit, der hører til praktikn. Lærlingen bringer Uddannelsesjournalen med på skolen, som underskriver journalen for den relevante. Det er en god idé at se journalen igennem, når lærlingen vender tilbage fra skolen, også for at foretage en planlægning af næste praktik. 3

4 Bekendtgørelse om uddannelse af chauffører BEK nr af 04/11/2004 (Gældende) uddannelsen 21. rne skal tilrettelægges således, at eleven opnår rutine og videreudvikler sine færdigheder både inden for de almene og de fagligt erhvervsrettede kompetenceområder. Stk. 2. Eleven skal anvende de færdigheder og kvalifikationer, som er opnået i en skole, i den efterfølgende praktik. Stk. 3. Eleven skal beskæftiges med relevante arbejdsopgaver i forhold til sit uddannelsesmæssige stade og med funktioner, som i øvrigt kendetegner erhvervet. Hvis erhvervelse af et kørekort eller certifikat forudsætter opnåelse af rutine på et forudgående niveau, så er virksomheden ansvarlig for, at eleven opnår denne rutine. 22. Målene med praktikuddannelsen er, at give eleven almene, personlige og praktiske kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage arbejdet inden for det beskæftigelsesområde, som trin1 eller det valgte speciale retter sig mod. Endvidere er det målet at give eleven sådan teoretisk og praktisk indlæring i erhvervet, at den uddannede selvstændigt kan varetage de arbejdsopgaver, dette indebærer. Stk. 2. Målene med praktikuddannelsen indebærer, at eleven: 1) på avanceret niveau kan varetage alle de operative funktioner, som findes på det valgte speciale, herunder betjene håndteringsredskaber og transportudstyr, 2) på rutineniveau kan planlægge eget arbejdsforløb samt anvende sin viden om virksomhedens logistikkæde, kvalitetsnormer, samarbejdsrelationer og kunde/leverandørforhold i sit daglige virke, 3) i sit daglige arbejde kan demonstrere selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og - normer og ansvarlighed i opgaveløsningen og 4) opnår en sådan forståelse for de regler og forhold, der vedrører erhvervets arbejdsvilkår, at den uddannede selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde inden for de givne retningslinier. Stk. 3. Målene med praktikuddannelsen omfattet af trin 1 indebærer, at eleven: 1) kan beherske elementære chaufførfunktioner herunder lastsikring og kan anvende nationale og internationale godsdokumenter, 2) kan planlægge eget arbejdsforløb på grundlæggende niveau og 3) i sit daglige arbejde demonstrerer selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og - normer og ansvarlighed i opgaveløsningen. Stk. 4. tiden efter grundforløb og kontraktindgåelse og frem til 2. skole bør ikke overstige 10 og må ikke være længere end 16. Stk. 5. tiden efter 2. skole og før 3. skole skal benyttes til at give eleven rutine i kørsel med sololastbil. Den skal mindst være af 8 s varighed og må normalt ikke overstige 16. Stk. 6. uddannelsen er knyttet til enkelte område- og specialefag efter anvisningerne i vejledningen til denne bekendtgørelse. 4

5 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 1. PRAKTIKPERIODE n falder efter grundforløbet. Den starter typisk, når uddannelsesaftalen træder i kraft. Grundforløb KAT. B 1,5 2. Max. 16 * CH Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH GODS SPEC. 7,5 * 5. SV. PRØVE 4 Specialeuddannelse 6. Formålet med 1. praktik: Lærlingen introduceres i virksomheden og præsenteres for virksomhedens arbejdsområder. Arbejdet tilrettelægges således, at lærlingen opnår et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktíoner. Lærlingen beskæftiges med lettere arbejdsopgaver, fx vedrørende køretøjets vedligeholdelse, virksomhedens administrative processer og andet relevant arbejde. Varigheden af 1. praktik må maksimalt, sammenlagt med 2. praktik, udgøre 16. Udfyldes af arbejdsgiver, arbejdstagers kontaktperson og lærling i fællesskab: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 1. praktik i virksomheden. 5

6 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende grundlæggende funktioner i virksomheden. (Vejledning: Lærlingen skal i løbet at hele sin praktiske uddannelse have haft mulighed for at arbejde med disse funktioner, men ikke nødvendigvis meget eller lige meget i hver praktik) Grundlæggende funktioner Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopgaver Godstransport med lastbil op til 6 tons Godstransport med lastbil fra 6 til 7½ tons Godstransport med lastbil over 7½ tons Almen vedligeholdelse af lastbiler Håndtering og transport af forskellige godstyper Stuvning/surring/lastsikring af gods Udfyldelse og kontrol af transportordre Udfyldelse og kontrol af fragtbreve Udfyldelse og kontrol af kørselsrapporter Udfyldelse og kontrol af ugesedler, lønspecifikationer Anvendelse af andre transportdokumenter Foretaget dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling) Kundebetjening Tur- og læsseplan Ruteplanlægning/køre-hviletid Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 6

7 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende særlige funktioner i virksomheden: (Vejledning: Som led i den praktiske uddannelse i virksomheder skal mindst 3 af nedennævnte funktioner indgå i oplæringen i løbet af den samlede praktiske uddannelse i virksomheden.) Særlige funktioner Hydraulisk hjælpeudstyr Arbejde med lad- og læssesystemer Kørsel med påhængsvogn, -kærre eller sættevogn Transport af farligt gods Transport af temperaturfølsomt gods Anvendelse af stregkodeudstyr og edb Sværgods- eller blokvognskørsel Distributions- eller fragtmandskørsel International transport Renovationskørsel Flytte- og møbeltransport Entreprenørkørsel Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter Anhugning Tanktransport Transport af levende dyr Kørsel med gaffeltruck eller selvkørende stabler Arbejde på terminal Kontakt med internationale kunder og leverandører Kørsel med varevogn under kg Andet: Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke. 7

8 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 19 til / - 19 gennemført 1. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Virksomhedens underskrift dato og stempel Underskrift fra arbejdstagernes kontaktperson Lærlingens underskrift ns påtegning: underskrift dato og stempel 8

9 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING fra SKOLEPERIODE 1. 9

10 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 2. PRAKTIKPERIODE n falder efter 1. skole hvor lærlingen har erhvervet kørekort kat. B til personbil.. Grundforløb KAT. B 1,5 2. Max. 16 * CH Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH GODS SPEC. 7,5 * 5. SV. PRØVE 4 Specialeuddannelse 6. Formålet med 2. praktik: Lærlingen beskæftiges i hovedsagen med det i den foregående skole indlærte. I særlig grad bør der lægges vægt på kundebetjening og transportpapirer. Ligeledes bør lærlingen opnå erfaring med kørsel med varebil under 3,5 tons, hvor dette er muligt. I øvrigt bør lærlingen beskæftiges med relevant arbejde inden for sit brancheområde. Varigheden af 2. praktik må maksimalt, sammenlagt med 2. praktik, udgøre 16. Udfyldes af arbejdsgiver, arbejdstager kontaktperson og lærling i fællesskab: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 2. praktik i virksomheden. 10

11 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende grundlæggende funktioner i virksomheden. (Vejledning: Lærlingen skal i løbet at hele sin praktiske uddannelse have haft mulighed for at arbejde med disse funktioner, men ikke nødvendigvis meget eller lige meget i hver praktik) Grundlæggende funktioner Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopgaver Godstransport med lastbil op til 6 tons Godstransport med lastbil fra 6 til 7½ tons Godstransport med lastbil over 7½ tons Almen vedligeholdelse af lastbiler Håndtering og transport af forskellige godstyper Stuvning/surring/lastsikring af gods Udfyldelse og kontrol af transportordre Udfyldelse og kontrol af fragtbreve Udfyldelse og kontrol af kørselsrapporter Udfyldelse og kontrol af ugesedler, lønspecifikationer Anvendelse af andre transportdokumenter Foretaget dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling) Kundebetjening Tur- og læsseplan Ruteplanlægning/køre-hviletid Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 11

12 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende særlige funktioner i virksomheden: (Vejledning: Som led i den praktiske uddannelse i virksomheder skal mindst 3 af nedennævnte funktioner indgå i oplæringen i løbet af den samlede praktiske uddannelse i virksomheden.) Særlige funktioner Hydraulisk hjælpeudstyr Arbejde med lad- og læssesystemer Kørsel med påhængsvogn, -kærre eller sættevogn Transport af farligt gods Transport af temperaturfølsomt gods Anvendelse af stregkodeudstyr og edb Sværgods- eller blokvognskørsel Distributions- eller fragtmandskørsel International transport Renovationskørsel Flytte- og møbeltransport Entreprenørkørsel Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter Anhugning Tanktransport Transport af levende dyr Kørsel med gaffeltruck eller selvkørende stabler Arbejde på terminal Kontakt med internationale kunder og leverandører Kørsel med varevogn under kg Andet: Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 12

13 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 19 til / - 19 gennemført 2. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Har det været nødvendigt at ændre i den oprindelige plan for den praktiske uddannelse: Nej Ja Hvorfor: Virksomhedens underskrift dato og stempel Underskrift fra arbejdstagernes kontaktperson Lærlingens underskrift ns påtegning: underskrift dato og stempel 13

14 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING fra SKOLEPERIODE CHAUFFØR 1 14

15 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 3. PRAKTIKPERIODE n falder efter skole Chauffør 1 og efter at lærlingen har erhvervet kørekort kat. C til lastbil samt certifikat til gaffeltruck, ADR bevis, hvidt kvalifikationsbevis og har påbegyndt den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for chauffører (EU). Grundforløb KAT. B 1,5 2. Max. 16 * CH Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH GODS SPEC. 7,5 * 5. SV. PRØVE 4 Specialeuddannelse 6. Formålet med 3. praktik, med en varighed på ca. 16. Lærlingen beskæftiges i hovedsagen med det i den forudgående skole indlærte. Der bør lægges vægt på, at eleven beskæftiges med kørselsopgaver, hvori der er stor kundekontakt, således at kundebetjening, servicering og mundtlig kommunikation afprøves og udvikles. Lærlingen bør tillige have mulighed for, at opnå rutine i betjening og arbejde med gaffeltruck i det omfang, det er muligt. Eleven bør også arbejde med farligt gods i emballager inkl. klasse 1 og i tank/tankcontainer i det omfang, det er muligt. Eleven skal arbejde med forskellige former for lad og læssesystemer. Endvidere bør lærlingen beskæftiges i en på ca. 4 med lettere administrativt arbejde, gerne med edb-baserede administrative løsninger. Varigheden af 3. praktik er mellem Udfyldes af arbejdsgiver, arbejdstager kontaktperson og lærling i fællesskab: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 3. praktik i virksomheden. 15

16 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende grundlæggende funktioner i virksomheden. (Vejledning: Lærlingen skal i løbet at hele sin praktiske uddannelse have haft mulighed for at arbejde med disse funktioner, men ikke nødvendigvis meget eller lige meget i hver praktik) Grundlæggende funktioner Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopgaver Godstransport med lastbil op til 6 tons Godstransport med lastbil fra 6 til 7½ tons Godstransport med lastbil over 7½ tons Almen vedligeholdelse af lastbiler Håndtering og transport af forskellige godstyper Stuvning/surring/lastsikring af gods Udfyldelse og kontrol af transportordre Udfyldelse og kontrol af fragtbreve Udfyldelse og kontrol af kørselsrapporter Udfyldelse og kontrol af ugesedler, lønspecifikationer Anvendelse af andre transportdokumenter Foretaget dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling) Kundebetjening Tur- og læsseplan Ruteplanlægning/køre-hviletid Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 16

17 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende særlige funktioner i virksomheden: (Vejledning: Som led i den praktiske uddannelse i virksomheder skal mindst 3 af nedennævnte funktioner indgå i oplæringen i løbet af den samlede praktiske uddannelse i virksomheden.) Særlige funktioner Hydraulisk hjælpeudstyr Arbejde med lad- og læssesystemer Kørsel med påhængsvogn, -kærre eller sættevogn Transport af farligt gods Transport af temperaturfølsomt gods Anvendelse af stregkodeudstyr og edb Sværgods- eller blokvognskørsel Distributions- eller fragtmandskørsel International transport Renovationskørsel Flytte- og møbeltransport Entreprenørkørsel Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter Anhugning Tanktransport Transport af levende dyr Kørsel med gaffeltruck eller selvkørende stabler Arbejde på terminal Kontakt med internationale kunder og leverandører Kørsel med varevogn under kg Andet: Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 17

18 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 19 til / - 19 gennemført 3. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Har det været nødvendigt at ændre i den oprindelige plan for den praktiske uddannelse: Nej Ja Hvorfor: Virksomhedens underskrift dato og stempel Underskrift fra arbejdstagernes kontaktperson Lærlingens underskrift ns påtegning: underskrift dato og stempel 18

19 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING eller SKOLEBEVIS VED AFSTIGNING SOM LASTBILCHAUFFØR fra SKOLEPERIODE CHAUFFØR 2 19

20 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 4. PRAKTIKPERIODE n falder efter skole Chauffør 2 og efter at lærlingen har bestået den grundlæggende kvalifikationsuddannelse som chauffør (EU) og dermed erhvervet alle grundlæggende kvalifikationer i erhvervet, inkl. kørekort til kat. C + E. Grundforløb KAT. B 1,5 2. Max. 16 * CH Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH Periode GODS SPEC. 7,5 * 5. SV. PRØVE 4 Specialeuddannelse 6. Formålet med 4. praktik: Lærlingen bør beskæftiges bredt for opnåelse af rutine inden for virksomhedens funktionsområder. Lærlingen bør også beskæftiges med selvstændige opgaver inden for transportplanlægning, såvel national som international ruteplanlægning, og om muligt med kørsel med påhængskøretøj. Eleven opnår rutine i praktisk by- og landevejskørsel med sættevogn i det omfang, det er muligt. Eleven opnår rutine i anvendelse af dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører, ved godstransporter. Endvidere skal lærlingen selvstændigt varetage arbejdsopgaver i forbindelse med løbende vedligeholdelse og klargøring af køretøjer og transportmateriel. Varigheden af 4. praktik fastsættes i samråd med skolen, således at de fastsatte praktikmål kan nås. Udfyldes af arbejdsgiver, arbejdstager kontaktperson og lærling i fællesskab: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 4. praktik i virksomheden. 20

21 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende grundlæggende funktioner i virksomheden. (Vejledning: Lærlingen skal i løbet at hele sin praktiske uddannelse have haft mulighed for at arbejde med disse funktioner, men ikke nødvendigvis meget eller lige meget i hver praktik) Grundlæggende funktioner Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopgaver Godstransport med lastbil op til 6 tons Godstransport med lastbil fra 6 til 7½ tons Godstransport med lastbil over 7½ tons Almen vedligeholdelse af lastbiler Håndtering og transport af forskellige godstyper Stuvning/surring/lastsikring af gods Udfyldelse og kontrol af transportordre Udfyldelse og kontrol af fragtbreve Udfyldelse og kontrol af kørselsrapporter Udfyldelse og kontrol af ugesedler, lønspecifikationer Anvendelse af andre transportdokumenter Foretaget dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling) Kundebetjening Tur- og læsseplan Ruteplanlægning/køre-hviletid Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 21

22 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende særlige funktioner i virksomheden: (Vejledning: Som led i den praktiske uddannelse i virksomheder skal mindst 3 af nedennævnte funktioner indgå i oplæringen i løbet af den samlede praktiske uddannelse i virksomheden.) Særlige funktioner Hydraulisk hjælpeudstyr Arbejde med lad- og læssesystemer Kørsel med påhængsvogn, -kærre eller sættevogn Transport af farligt gods Transport af temperaturfølsomt gods Anvendelse af stregkodeudstyr og edb Sværgods- eller blokvognskørsel Distributions- eller fragtmandskørsel International transport Renovationskørsel Flytte- og møbeltransport Entreprenørkørsel Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter Anhugning Tanktransport Transport af levende dyr Kørsel med gaffeltruck eller selvkørende stabler Arbejde på terminal Kontakt med internationale kunder og leverandører Kørsel med varevogn under kg Andet: Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 22

23 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 19 til / - 19 gennemført 4. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Har det været nødvendigt at ændre i den oprindelige plan for den praktiske uddannelse: Nej Ja Hvorfor: Virksomhedens underskrift dato og stempel Underskrift fra arbejdstagernes kontaktperson Lærlingens underskrift ns påtegning: underskrift dato og stempel 23

24 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING fra SKOLEPERIODE GODSCHAUFFØR/SPECIALE 24

25 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 5. PRAKTIKPERIODE n falder efter skole GODSCHAUFFØR/SPECIALEFAG og efter at lærlingen har opnået speciel indsigt i det valgte speciale eksempelvis: flytte, renovation, vintertjeneste, temperaturfølsomt gods, sværgods, international transport m.v. Grundforløb KAT. B 1,5 2. Max. 16 * CH Trin 1 som Lastbilchauffør Hovedforløb CH Periode GODS SPEC. 7,5 * 5. Periode SV. PRØVE 4 Specialeuddannelse 6. Formålet med 5. praktik, med en varighed på ca. 14. Lærlingen skal have lejlighed til at udføre selvstændige opgaver, og skal i praktikn udvise den fornødne selvstændighed, der kendetegner den bredt uddannede chauffør. Ligeledes bør lærlingen arbejde med lastbilmonteret kran til og med 18 tm i det omfang, det er muligt. Varigheden af 5. praktik fastsættes i samråd med skolen, således at de fastsatte praktikmål kan nås. Udfyldes af arbejdsgiver, arbejdstager kontaktperson og lærling i fællesskab: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 5. praktik i virksomheden. 25

26 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende grundlæggende funktioner i virksomheden. (Vejledning: Lærlingen skal i løbet at hele sin praktiske uddannelse have haft mulighed for at arbejde med disse funktioner, men ikke nødvendigvis meget eller lige meget i hver praktik) Grundlæggende funktioner Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopgaver Godstransport med lastbil op til 6 tons Godstransport med lastbil fra 6 til 7½ tons Godstransport med lastbil over 7½ tons Almen vedligeholdelse af lastbiler Håndtering og transport af forskellige godstyper Stuvning/surring/lastsikring af gods Udfyldelse og kontrol af transportordre Udfyldelse og kontrol af fragtbreve Udfyldelse og kontrol af kørselsrapporter Udfyldelse og kontrol af ugesedler, lønspecifikationer Anvendelse af andre transportdokumenter Foretaget dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling) Kundebetjening Tur- og læsseplan Ruteplanlægning/køre-hviletid Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 26

27 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende særlige funktioner i virksomheden: (Vejledning: Som led i den praktiske uddannelse i virksomheder skal mindst 3 af nedennævnte funktioner indgå i oplæringen i løbet af den samlede praktiske uddannelse i virksomheden.) Særlige funktioner Hydraulisk hjælpeudstyr Arbejde med lad- og læssesystemer Kørsel med påhængsvogn, -kærre eller sættevogn Transport af farligt gods Transport af temperaturfølsomt gods Anvendelse af stregkodeudstyr og edb Sværgods- eller blokvognskørsel Distributions- eller fragtmandskørsel International transport Renovationskørsel Flytte- og møbeltransport Entreprenørkørsel Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter Anhugning Tanktransport Transport af levende dyr Kørsel med gaffeltruck eller selvkørende stabler Arbejde på terminal Kontakt med internationale kunder og leverandører Kørsel med varevogn under kg Andet: Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 27

28 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 19 til / - 19 gennemført 5. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Har det været nødvendigt at ændre i den oprindelige plan for den praktiske uddannelse: Nej Ja Hvorfor: Virksomhedens underskrift dato og stempel Underskrift fra arbejdstagernes kontaktperson Lærlingens underskrift ns påtegning: underskrift dato og stempel 28

29 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING fra SKOLEPERIODE SVENDEPRØVE 29

30 VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 6. PRAKTIKPERIODE n falder efter skole SVENDEPRØVE og efter at lærlingen har opnået speciel indsigt i energirigtig kørsel, internationale forhold og branchekendskab, været på studietur og aflagt svendeprøve. Grundforløb KAT. B 1,5 2. Max. 16 * CH Hovedforløb CH Periode GODS SPEC. 7,5 * 5. Periode SV. PRØVE 4 6. Trin 1 som Lastbilchauffør Specialeuddannelse Formålet med 6. praktik: Lærlingen skal have lejlighed til at udføre selvstændige opgaver, og skal i praktikn udvise den fornødne selvstændighed, der kendetegner den uddannede chauffør med speciale. Lærlingen kan nu udføre alle chaufføropgaver selvstændigt, herunder foretage energirigtig kørsel. Varigheden af 6. praktik er til udløb af uddannelsesaftalen. Udfyldes af arbejdsgiver, arbejdstager kontaktperson og lærling i fællesskab: Lærlingen har i n / - 20 til / - 20 gennemført 6. praktik i virksomheden. 30

31 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende grundlæggende funktioner i virksomheden. (Vejledning: Lærlingen skal i løbet at hele sin praktiske uddannelse have haft mulighed for at arbejde med disse funktioner, men ikke nødvendigvis meget eller lige meget i hver praktik) Grundlæggende funktioner Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopgaver Godstransport med lastbil op til 6 tons Godstransport med lastbil fra 6 til 7½ tons Godstransport med lastbil over 7½ tons Almen vedligeholdelse af lastbiler Håndtering og transport af forskellige godstyper Stuvning/surring/lastsikring af gods Udfyldelse og kontrol af transportordre Udfyldelse og kontrol af fragtbreve Udfyldelse og kontrol af kørselsrapporter Udfyldelse og kontrol af ugesedler, lønspecifikationer Anvendelse af andre transportdokumenter Foretaget dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling) Kundebetjening Tur- og læsseplan Ruteplanlægning/køre-hviletid Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 31

32 Lærlingen har i praktikn været beskæftiget med følgende særlige funktioner i virksomheden: (Vejledning: Som led i den praktiske uddannelse i virksomheder skal mindst 3 af nedennævnte funktioner indgå i oplæringen i løbet af den samlede praktiske uddannelse i virksomheden.) Særlige funktioner Hydraulisk hjælpeudstyr Arbejde med lad- og læssesystemer Kørsel med påhængsvogn, -kærre eller sættevogn Transport af farligt gods Transport af temperaturfølsomt gods Anvendelse af stregkodeudstyr og edb Sværgods- eller blokvognskørsel Distributions- eller fragtmandskørsel International transport Renovationskørsel Flytte- og møbeltransport Entreprenørkørsel Kørsel og arbejde med kran over 8 tonsmeter Anhugning Tanktransport Transport af levende dyr Kørsel med gaffeltruck eller selvkørende stabler Arbejde på terminal Kontakt med internationale kunder og leverandører Kørsel med varevogn under kg Andet: Hvor ofte har lærlingen arbejdet med funktionen - sæt kryds Meget Noget Sjældent Slet ikke 32

33 Meddelelser til skolen: Lærlingen har i n / - 19 til / - 19 gennemført 6. praktik i virksomheden. Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisningen inden for følgende fag: Lærlingens eventuelle bemærkninger: Har det været nødvendigt at ændre i den oprindelige plan for den praktiske uddannelse: Nej Ja Hvorfor: Virksomhedens underskrift dato og stempel Underskrift fra arbejdstagernes kontaktperson Lærlingens underskrift ns påtegning: underskrift dato og stempel 33

34 INDSÆT SKOLEVEJLEDNING fra SKOLEPERIODE SVENDEPRØVE og kopi af SVENDEPRØVE-BEVIS 34

35 Har det været nødvendigt at ændre i den oprindelige plan for den praktiske uddannelse: Nej Ja Hvorfor: Virksomhedens underskrift dato og stempel Underskrift fra arbejdstagernes kontaktperson Lærlingens underskrift 35

36 AFSLUTTENDE PRAKTIKERKLÆRING Lærling: cpr.nr.: har gennemført praktikuddannelsen i virksomheden. Uddannelsesaftalen er trådt i kraft d. / - 20 Uddannelsesaftalen ophører d. / - 20 Lærlingen har hermed gennemført den praktiske del af erhvervsuddannelsen som chauffør efter de fastsatte mål. Virksomhedens underskrift dato og stempel Sendes - senest 4 før uddannelsens afslutning - til Transporterhvervets UddannelsesRåd, Bygmestervej 5, 1.sal, 2400 København NV med kopi til lærlingen. Denne erklæring er en betingelse for, at lærlingen kan få sit svendebrev og dermed afslutte uddannelsen. Svendebrevet sendes fra TUR senest 1 uge inden lærlingen bliver udlært. 36

37 Spørgeskema Virksomheden anmodes om at udfylde følgende spørgeskema om den afsluttede uddannelse, men det er frivilligt. 1. Tilbyder virksomheden fortsat beskæftigelse til den tidligere lærling efter læretiden? 2. Har den tidligere lærling fået arbejde med sin uddannelse i en anden virksomhed? 3. Ønsker den nu udlærte at få andet arbejdet end uddannelsen sigter mod? 4. Har den nu udlærte været tilfreds med uddannelsens gennemførelse og indhold? 5. Har virksomheden været tilfreds med uddannelsens gennemførelse og indhold? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Bemærkninger: Tak for hjælpen. 37

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen.

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Reddere inden for erhvervsuddannelsen til redder Firmanavn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon Adresse Postnummer Postdistrikt Virksomheden ønskes

Læs mere

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed Vejgodstransport Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse inden for Vejgodstransport i henhold

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal ERHVERVSUDDANNELSE SOM LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN MED SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for. Version 07. november 2011

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN MED SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for. Version 07. november 2011 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN MED SPECIALET GODSCHAUFFØR Uddannelsesjournal for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør Uddannel se Chaufføruddannelsen Odense Tekniske Skole Speciale(r) Godschauffør Renovationschauffør Visuelt overblik over hovedforl øbet og varighede n Chauffør 1: Chauffør 2: Speciale: 48 Kørekort B 64

Læs mere

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) EUD VEJGODSTRANSPORT Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Uddannelsesaftale Svendebrev EUD 2008: Speciale Godschauffør Grundforløb Førstehjælp + brandbekæm. 0,5 u Brancheintroduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Svendeprøve Vejledning

Svendeprøve Vejledning Erhvervsuddannelsen til chauffør Svendeprøve Vejledning Transporterhvervets UddannelsesRåd Bygmestervej 5, 1.sal 2400 København NV August 2006 Forord Denne vejledning henvender sig til censorer, faglærere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører BEK nr 467 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.62T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 26/03/2015 om vejgodstransportuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen BEK nr 336 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.10T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 364

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Vejledning for censorer ved svendeprøver. Erhvervsuddannelsen til kranfører

Vejledning for censorer ved svendeprøver. Erhvervsuddannelsen til kranfører Vejledning for censorer ved svendeprøver Erhvervsuddannelsen til kranfører Transporterhvervets Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V Udarbejdet den 3. juni 2016, ee. Forord Denne vejledning

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 363 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.73T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder I den første praktikperiode skal eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under audiometrist eller audiologiassistentuddannelsen, og under instruktion beskæftiges med enkle arbejdsfunktioner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Grafisk workflow, kvalitetsog produktionsstyring Sæt kryds(er) ud for det eller de områder, eleven arbejder med inden for en praktikperiode.

Grafisk workflow, kvalitetsog produktionsstyring Sæt kryds(er) ud for det eller de områder, eleven arbejder med inden for en praktikperiode. 1 uddannelsesplan for mediegrafiker-elev: Virksomheden: Uddannelsesansvarlig: Uddannelsens start: Slut: planlægning af praktikperioder produktionsområde 1. praktikperiode 2. praktikperiode 3. praktikperiode

Læs mere