Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Lønanciennitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet"

Transkript

1 8.1. K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuttiat for Timelønnede faglærte ikke-faglærte arbejdere. Indholds fortegnelse 5 1 Overenskomstens område Side: 3 2 Branchearbejdere 3 3 Arbejdstiden Løn 5 5 Pensionsbidrag indbetaling heraf Lønanciennitet 7 7 Overarbejde afspadsering. 7 B Hjemmevagt 8 9 Rådighedstillæg 9 10 Funktion 9 11 Ledsagerejser Koloni projektture Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbeløb) udstyrsgodtgørelse Individuelle tillæg A Søn- helligdagstillæg samt søgnehelligdagsbetaling Tillæg for forskudt arbejdstid arbejde på skittehold Hoidledertillæg Værkstedstillæg (akkordafsavistillæg) Sikkerhedsbeklædning m.v Ansatte på ensomt beliggende stationer Funktionstillæg 18 A5A/0PS jr. nr. 1E.40/322/2014 side i af 32

2 S.1.K.) 21 Særlige tillæg til faglærte arbejdere Særlige tillæg til ikke-faglærte arbejdere Kvalifikationstillæg Påtaleret Arbejdsafbrydelse Akkord Lønudbetaling Ferie feriegodtgørelse Efterindtægt Tjenestefrihed ved barns første sygedag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Offentlige hverv Anden særlig tjenestefrihed Fridage Uoverensstemmelser vilkårlige afskedigelser Opsigelsesvarsler Overgangsbestemmelse Overenskomstens gyldighedsperiode 32 ASA/0P5 jr. nr /322/2014 side 2 af 32

3 5.1. K.) Denne overenskomst omfatter: Overenskomstens område. a) ikke-faglærte arbejdere b) branchearbejdere c) faglærte arbejdere der ansættes på timeløn i Grønlands Hjemmestyre, Staten, Tele Greenland A/S, A/S Inissiaatileqatigiiffik INI i kommunerne som ikke omfattes af anden overenskomst. Stk. 2. Arbejdere, der har gennemført uddannelsen fået udstedt ud dannelsesbevis inden for EFG-fiskeindustriuddannelsen eller STI-fiskeindustriuddannelsen (fiskeindustriassistenter), er omfattet af reglerne for faglærte arbejdere. Stk. 3. Efter indstilling fra S.I.K.s lokalafdeling eller arbejdsgi veren efter forhandling mellem overenskomstens parter, er der mu lighed for, at tillærte ikke-faglærte arbejdere, der har opnået fær dighed i faget som egentligt faglærte, kan overgå til ansættelse som faglærte arbejdere. Stk. 4. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, Hjem mestyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. 2 Branchearbej dere. Arbejdere, der har gennemført fået udstedt uddannelsesbevis for 1. del af STI-uddannelsen inden for bygge- anlægs- samt jern- metalområderne (branchearbejdere), er omfattet af reglerne for ik ke-faglærte arbejdere. ASA/0PS jr. nr /322/2014 side 3 af 32

4 (Timelønnede faglærte Afsnit T. ikke-faglærte S.I.K..) Arbejdstiden. Den nes fra normale arbejdstid er mandag til 80 bejdstiden ligger, mindre andet er aftalt, mellem kl kl , timer for en 14-dages periode, der reg søndag i den efterfølgende uge. Ar på. ugens pà lørdage mellem kl første dage kl. Stk. 2. Tidsrummet, inden for hvilket den daglige arbejdstid lægges, fastsættes af arbejdsgiveren efter drøftelse arbejderne ses tillidsrepræsentanter) under hensyn til virksomhedens tarv. uenighed har S.I.K. påtaleret, jf. 23. ( dis Ved Stk. 3. Der foretages lønfradrag for forsømmelser inden for den dag lige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime ved kommende arbejders normale timeløn plus eventuelle tillæg for pågæl dende time. Forsømmelser af indtil time regnes som time. Stk. 4. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til arbejdssted er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan ikke føre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. d Stk. 5. Rejsetid mellem kl kl regnes d ikke tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for arbejderen. som Stk. 6. Under ledsagerejser samt ved deltagelse i lejre, koloni projektture gælder der jf d særlige løn arbejdstidsbestemmelser, ASA/0PS jr. nr /322/2014 side 4 at 32

5 3.1.K.) 4 Løn. For ikke-faglærte arbejdere under 18 time: år udgør lønnen udgør pr. trin anciennitet ar 57,35 58,55 60,30 61,88 Stk. 2. For ikke-faglærte arbejdere over 18 år, som i henhold til 6 opfylder kravene om optjening af lønanciennitet, udgør lønnen pr. time: trin anciennitet i i - 2 âr 87,14 88,34 90,09 91, år 88,46 89,66 91,41 92, år 88,79 89,99 91,74 93, år 89,06 90,26 92,01 93, år 89,33 90,53 92,28 93, fig, år 89,67 90,87 92,62 94,20 Stk. 3. For branchearbejdere over 18 år, som i henhold til 6 opfyl der kravene om optjening af lønanciennitet, udgør lønnen pr. time: trin anciennitet i 1 2 år 95,56 96,76 98,51 100, år 96,88 98,08 99,83 101, år 97,21 98,41 100,16 101, år 97,49 98,69 100,44 102, år 97,76 98,96 100,71 102, flg. år 98,10 99,30 101,05 102,63 ASA/øPS jr. nr /322/2014 side 5 af 32

6 (Timelønnede faglærte Afsnit T. ikke-faglærte S.I.K.) Stk. 4. For faglærte arbejdere over fylder kravene om 18 år, som i henhold til 6 optjening af lønanciennitet, udgør lønnen pr. time: op trin anciennitet år 105,75 106,95 108,70 110,28 år 107,07 108,27 110,02 111,60 år 107,40 108,60 110,35 111,93 år 107,68 108,88 110,63 112,21 år 107,96 109,16 110,91 112,49 fly. år 108,27 109,47 111,22 112,80 Stk. 6 time: 5. For faglærte terminalarbejdere over opfylder kravene om 18 år, som i henhold til optjening af lønanciennitet, udgør lønnen pr. trin anciennitet år 105,45 106,65 108,40 109,98 år 106,77 107,97 109,72 111,30 år 107,10 108,30 110,05 111,63 år 107,38 108,58 110,33 111,91 år 107,66 108,86 110,61 112,19 t19. år 107,97 109,17 110,92 112,50 Pensionsbidrag 55 indbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver enskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, overenskomstansattes pensionering. for den ansattes andel Af 10,20% som af den i over bidrag til den det indbetalte beløb anses 1/3 2/3 for arbejdsgiverens andel. Pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk.2. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgi ver på grundlag af ansættelsen. ASA/øps jr. nr /322/2014 side 6 af 32

7 5.1. K.) Lønanciennitet. Ikke-faglærte arbejdere optjener lønanciennitet på grundlag af beskæftigelse ved samme virksomhed. Arbejdere, der efter aftale mel lem arbejderen arbejdsgiveren overgår direkte fra en virksomhed til en anden, bibeholder deres erhvervede anciennitet. Ved nyansæt telser, som ikke er aftalt mellem arbejdsgiveren den ansatte, sker indpiacering altid på 1. trin. Stk. 2. For branchearbejdere faglærte fastsættes lønancienniteten på grundlag af det tidsrum, arbejderen har været beskæftiget ar bejde betinget af uddannelsen. For branchearbejdere faglærte kan lønancienniteten tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor uddannelsen er afsluttet. Stk 3. Deltidsansatte arbejdere beskæftigelse på 15 timer pr. uge derover optjener fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optj enes anciennitet for holdsmæssigt. Stk.4. Under forudsætning af fortsat beskæftigelse ved samme ar bejdsgiver optjenes lønanciennitet under fravær på grund af ferie, sygdom, barsel adoption samt offentlige hverv. 57 Overarbejde afspadsering. Overarbejde bør såvidt muligt undgås. For arbejde ud over normal ar bejdstid, jf. 3, stk. 1, som er beordret kontrolleret som overarbejde, betales et tillæg til timelønnen eller akkordfortjene sten. Ti].lægget udgør for samtlige timer 50%- af timelønnen i henhold til 4. Stk. 2. Overarbejde kan afspadseres efter aftale mellem arbejderen arbejdsgiveren. Ved afspadsering afløses overtidsbetalingen af frihed svarende til det optjente antal overarbejdstimer plus tillæg i tid 50%. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. A5A/0P5 jr. nr /322/2014 side 7 af 32

8 S.1.K.) Stk. 3. Tillægget for overarbejde afspadseres/udbetales først efter, at den fulde arbejdstid er præsteret i den pågældende lønningsperio de. Stk. 4. For arbejde, der har varet mindre end en lønningsperiode, be regnes den fulde arbejdstid, jf. stk. 3, som antallet at normalar bejdsdage x 8 timer. Stk. 5. Overarbejde skal varsles senest 5 timer før normal arbejds tids ophør den pågældende dag. For manglende varsel ydes der en eks tra overarbejdstimeløn ud over de faktiske overarbejdstimer. Stk. 6. For overarbejde, der varer mindst 4 timer ud over en normal arbejdsdags sædvanlige arbejdstid, ydes en ekstra overarbejdstimeløn ud over de faktiske overarbejdstimer. Stk. 7. Hvis en arbejder tilkaldes til arbejde uden for den normale arbejdstid - efter at arbejdsstedet er forladt eller på ellers ar bejdsfrie dage - ydes mindst betaling for 4 timers arbejde. 8 Hj enunevagt. For arbejdere, som uden for den normale arbejdstid pålægges hjemmevagt, betales denne 22,00 kr. pr. hjemmevagtstime. Ved tilkald under hjemmevagt betales for de faktiske overarbejdstimer. Herudover kan der ikke ydes betaling efter 7, stk ASA/ØPSjr. nr /322/2014 side 8 af 32

9 S.1.K.) 59 Rådighedstillæg. Til arbejdere, der udfører overarbejde, der ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, kan der ydes et rådighedstillæg til erstatning for følgende ydelser: a) De i 7 nævnte ydelser i forbindelse overarbejde, b) de i 14 A nævnte ydelser for arbejde på søn- helligdage, samt c) de i 15 nævnte ydelser for arbejde på forskudt tid. Rådighedstillæggets størrelse fastsættes efter forhandling mellem overenskornstparterne. 10 Funktion. Ansatte, der aflønnes i henhold til 4, der efter anmodning gør mid lertidig tjeneste i højere stilling, som overtager de arbejds opgaver, der er forbundet den højere stilling, er berettiget til betaling efter de nedenfor anførte regler. Stk. 2. Retten til betaling under midlertidig tjeneste i højere stil ling indtræder, når vedkommende har varetaget sådan stilling i 15 da ge i sammenhæng. Stk. 3. Betaling ydes herefter et beløb, der udgør forskellen mellem den for den ansattes egen stilling gældende løn incl, eventu elt tillæg den løn, vedkommende ville opnå ved oprykning i den hø jere stilling. A5A/øPS jr. nr /322/2014 side 9 af 32

10 (Timelønnede faglærte Afsnit T. ikke-faglærte 3.1.K.) Når 11 Ledsagerej ser. det efter arbejdsgiverens skøn anses for påkrævet, at en timeløn net arbejder ledsager børn, patienter eller handicappede i forbindel se anbringelse i familiepleje, på institution, hospital eller lign., ydes der betaling efter følgende regler: stk. 2. tragtes Den som tid, hvori den ansatte har ansvaret for patienten, be effektiv tjeneste pr. påbegyndt time, jf. stk. 3. Stk. 3. For døgnvagter gælder følgende regler: For samtlige timer uden effektivt arbejde samt for under vagt ydes tivt arbejde ud påbegyndt time. samme over En fastsatte arbejdstid. 8 vagthonorar de første som 8 timers effektivt arbejde den for hjemmevagt. For effek timer ydes overtidsbetaling eller frihed pr. døgnvagt indgår som fuld arbejdsdag i den i 3 stk. 4. I forbindelse tillæg i henhold til finder sted i de den effektive tjeneste jf. stk. 14 A 15, herfor relevante tidsrum. 2, ydes der såfremt den effektive tjeneste Stk. 5. For den timelønnede ansatte, der beordres eller overgår fra den normale tjeneste på institutionen til patientledsagelse, anses tidspunktet for patientledsagelse for påbegyndt fra det tidspunkt, der er anført ved tjenesteliste, såfremt dette ligger forud for tids punktet for ledsagelsens begyndelse. Stk. 6. Planlagte fridage, som falder på en ud- /eller hjem rejsedag, samt når den ansatte har ansvaret for den ledsagede, hono reres som mistede fridage. stk. 7. Under ledsagerejser ydes dagpenge jf. 13. A5A/øPS jr. nr /322/2014 side 10 af 32

11 10 Afsnit T. 5.1.K.) 5 12 Koloni projektture. Ikke-faglærte arbejdere kan deltage i kolonier, lejre lignende samt projektture. Ved koloni, lejre lignende forstås ophold, hvor institutionen forlades i minimum 2 døgn, regnet fra det tidspunkt, institutionen forlades, til det tidspunkt kolonideltagerne igen an kommer til institutionen. Stk. 2. Ved projektture forstås ophold, hvor institutionen forlades i specialpædagisk øje, f.eks. henblik på gennemførelse af fi skeri- fangstture, hundeslædeture m.v., i minimum 2 døgn, regnet fra det tidspunkt, institutionen forlades, til det tidspunkt projekt turdeltagerne igen ankommer til institutionen. Stk. 3. De i stk. 4 - nævnte regler gælder for ikke-faglærte ar bejdere, der deltager i kolonier, lejre lignende samt projektture. Stk. 4. Omfattet af reglerne er alle ikke-faglærte, der i forvejen er tilknyttet institutionen, samt ikke-faglærte, der antages specielt henblik på deltagelse i kolonien eller projektturen. Stk. 5. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden ta ges koloni/projektdage 11 timer pr. dag. Stk. 6. Der ydes godtgørelse for mistede fridage, der i videst muligt omfang gives som erstatningsfrihed. Der kan kun ydes godtgørelse for en mistet fridag pr. uge samt for helligdage. Godtgøres mistede fri dage kontant vederlag, udgør dette for en 40 timers fridag beta ling for B timer for en 64 timers fridag betaling for 16 timer. Stk- 7. øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådig hedstjeneste, tjeneste på lørdage efter kl , tjeneste på søn helligdage samt opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser, su spenderes. ASA/0PS jr. nr /322/2014 side 11 af 32

12 5.1.K.) Stk. 8. Vederlaget for deltagelse i koloni, lejre lignende udgør pr. 1. april 1991 et grundbeløb på 186,00 kr. for hverdage 271,00 kr. for lørdage samt søn- helligdage. Vederlaget reguleres som særlige tillæg, jfr. aftale mellem Grønlands Landsstyre AK. Stk. 9. Vederlaget for deltagelse i projektture udgør pr. 1. april 1991 et grundbeløb pà 400,00 kr. for hverdage 600,00 kr. for lør dage samt søn- helligdage. Vederlaget reguleres som særlige til læg, jfr. aftale mellem Grønlands Landsstyre AK. Stk. 10. Under koloni projektture ydes dagpenge, jf. 13. Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, 13 natti].læg (hoteldispositionsbeløb) udstyrsgodtgørelse. Der ydes godtgørelse til ansatte, som midlertidigt udsendes til ar bejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjeneste mænd i Grønlands 1-Ijemmestyres kommunernes tjeneste i Grønland gæl dende regler jf. særskilt aftaleoversigt. 14 Individuelle tillæg. For ansatte som oppebar tillæg pr. 1. april 2014 ydes fortsat som personlig tillæg indtil fratræden. A5A/ØPS jr. nr /322/2014 side 12 at 32

13 8.1.K.) 14 A Søn- helligdagstillæg samt søgnehelligdagsbetaling. For arbejde pà søn- helligdage betales et tillæg til timelønnen. Tillægget udgør 50 at timelønnen i henhold til 4. Hvis det drejer sig om overarbejde, skal der yderligere gives overarbejdstillæg i henhold til 7, stk. 1 eller afspadsering ± henhold til 7, stk. 2. Stk. 2. Der ydes søgnehelligdagsbetal±ng: For en hel søgnehelligdag: Over 18 år 250,00 kr Under 18 år 125,00 kr For en halv søgnehelligdag: Over 18 år 150,00 kr Under 18 år 62,50 kr hvis begge følgende betingelser er opfyldt: a) Arbejderen har umiddelbart før søgnehelligdagen haft 5 dages forudgående, sammenhængende beskæftigelse ved samme virksomhed. b) Arbejderen præsterer fuld arbejdsindsats på nærmeste arbejdsdag før efter søgnehelligdagen, mindre der forsømmes pâ grund at sygdom eller andet lovligt forfald, eller arbejdet afbrydes på grund af vej rliget, råvaremangel eller ekstraordinær lukning at virksomheden i øvrigt. ASA/ØPS jr. nr /322/2014 side 13 af 32

14 (Timelønnede faglærte Afsnit T. ikke-faglærte 5.1.K.) Stk. 3. Hvis der arbejdes dagsbetaling efter stk. ling for arbejdet. 2 på en søgnehelligdag, ydes der søgnehellig udover sædvanlig overenskomstmæssig beta Stk. 4. Til deltidsbeskæftigede arbejdere dre end 20 timer ugentligt ydes der søgne et timetal på helligdagsbetaling; min a) For en hel søgnehelligdag: Over Under år 125,00 kr. år 6250 kr. For en halv søgnehelligdag: Over Under år 62,50 kr. år 31,25 kr. b) Til deltidsbeskæftigede arbejdere et timetal på derover ugentligt ydes fuld søgnehelligdagsbetaling. 20 timer Stk. 5. Som helligdage betragtes følgende dage: a) b) c) d) e) folkekirkens helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag helligtrekongers dag (tiden efter kl ) 1. maj (tiden efter kl ) samt f) Grønlands nationaldag 21. juni. ASA/øPS jr. nr /322/2014 side 14 at 32

15 S.I.K.) 5 15 Tillæg for forskudt arbejdstid arbejde på skiftehold. Hvis arbejdstiden lægges uden for de i 3, stk. 1 nævnte inter valler, eller hvis der arbejdes på skiftehold, ydes der følgende til læg: a) I tiden mellem kl kl : 4,50 kr. b) I tiden mellem kl kl : 7,50 kr Stk. 2. For overarbejde på forskudt tid pâ skiftehold ydes afspad sering i henhold til 7, stk. 2 eller overtidstillæg i henhold til 5 7, stk. 1, i stedet tor tillæg i henhold til stk. 1. Stk. 3. For overarbejde pà skiftehold, der strækker sig ud over skift, ydes der d både det sidst oppebårne skifteholdstillæg i henhold til stk. 1, afspadsering i henhold til 5 7, stk. 2 eller overtidstillæg i henhold til 7, stk. 1. Stk. 4. For hver 40 timer, der arbejdes på skift, optjenes der 2 timers betalt frihed, som opspares gives som hele fridage efter aftale mellem arbejdsgiveren arbejderen gennem dennes til lidsrepræsentant. Ved arbejde på skift i dele af en uge optjenes opspares forholdsmæssig fritid. ASA/øPs jr. nr /322/2014 side 15 af 32

16 S.1.K.) 16 Hoidiedertij.J.æg. Til arbejdere, der fungerer som sjak- eller hoidledere, ydes et til læg: 2,75 kr. Værkstedstillæg (akkordafsavnstillæg) 17 For arbejde på elværker, skibsværfter, værksteder, forbrændings anstalter m.v., hvor der ikke er adgang til akkord, ydes et værk stedstillæg følgende beløb: Faglærte arbejdere 4,45 kr. Ikke-faglærte arbejdere : 2,65 kr. Stk. 2. Værkstedstillæg i henhold til stk. dennævnte grupper af timelønnede arbejdere: 1 skal ydes til ne a) Faglærte arbejdere på sygehuse, der beskæftiges arbejde in den for deres fag. b) Se maskinarbejdere, der er egentlige faglærte, som er ansat udelukkende til tjeneste ved tankanlæg. c) Arbejdere, der forestår vedligeholdelse af luftværktøj en treprenørmateriel. d) Kedelpassere på sygehuse. e) Lagerarbejdere i Tele Greenland A/S, der selvstændigt forestår ekspedition, rekvisitionsudskrivning kartoteksføring på lagrene. f) Ikke-faglærte arbejdere, der hovedsageligt er beskæftiget smøring på autoværksteder. ASA/øPs jr. nr /322/2014 side 16 af 32

17 S.I.K.) g) Faglærte snedkere, tømrere malere samt kedelpassere, der alle udelukkende er beskæftiget fagligt arbejde ved skoler ud lejningsejendomme. h) Telefonmontører. i) Ansatte ved forbrændingsanstalterne. Stk. 3. Tillæggene i henhold til stk. 1 kan forhøjes til følgende be løb: Faglærte arbejdere : cr. Ikke-faglærte arbejdere : 5,25 kr. Dette tillæg kan ydes til dygtige arbejdere efter forhandling mellem arbejdsgiveren tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen Sikkerhedsbeklædning ni. v. Arbejdsgiveren stiller handsker, specialfodtøj, overtrækstøj, gummi forklæder m.v. vederlagsfrit til rådighed for arbejdere, der af sik kerhedsmæssige grunde må benytte dette. 19 Ansatte på ensomt beliggende stationer. Arbejdere i Prins Chr. Sund Danmarkshavn, hvor der i henhold til cirkulære om stationstillæg er fastsat stationstillæg, omfattes af følgende bestemmelser i regulativ for specialarbejdere på ensomt beliggende stationer i Grønland: a) stationstillæg i henhold til cirkulære herom b) til- fratrædelsesfrirejser c) feriefrirejse d) kost li e) læge- tandlægehjælp f) særlige pligter (helbredsundersøgelser, kurser) A5A/øPs jr. nr /322/2014 side 17 at 32

18 S.I.1<.) Stk. 2. Arbejdere i Kangerlussuag Narsarsuag, der i henhold til overenskomst af 8. juni 1991 pr. 31. marts 1995 oppebar afsavnstillæg på 4,00 kr. pr. time, bevarer dette tillæg som en personlig ordning, sålænge ansættelsen vedvarer. 20 Funktionstillæg. Til ansatte efter gældende overenskomst i Det Grønlandske Sundhedsvæ sen, som varetager funktionen som Superbrugere ved den Elektroniske Patient Journal jf. gældende funkcionsbeskrivelse, ydes der tillæg på 6,25 kr. pr. time. Særlige tillæg til faglærte arbejdere. 21 Til faglærte arbejdere ydes der de nedenfor anførte tillæg pr. time: a) For beordret stilladsarbejde b) For rensning af skibstanke : 2,75 kr. 2,75 kr. c) For arbejde glasfiber : Pr.time 2,75 kr. d) For selv at anskaffe vedligeholde værktøj : Pr.time 1,20 kr. e) Til maskinister, samt faglærte tillærte ved Pilersuiffik.... : 6,25 kr. f) For egentligt efter uddannelseskursus : 2,75 kr. 9) For egentligt efteruddannelseskursus på mindst 4 uger h) Terminalarbejdere i Mittarfegarfiit : : 3,75 kr. Pr.time 9,00 kr. A5A/ØPS jr. nr /322/2014 side 18 at 32

19 5.1. K.) Stk. 2. Der kan kun ydes et af de i stk. 1, a), b) c) anførte til læg pr. time. Tillægget ydes til samtlige timer, hvis den faktiske tid til dette arbejde udgør mindst 50% af periodenormen. Glasfiber tillægget ydes sammen værkstedstillægget, jf. 17. Der kan kun ydes et efteruddannelsestillæg (stk. 1, f eller g) pr. time. Tillægget i henhold til stk. 1, h) træder i kraft 1. oktober Stk. 3. Der ydes for arbejde 4,00 1cr. pr. time. tolkning et tillæg pr på Stk. 4. Til faglærte arbejdere som beskæftiger sig ældreforsor gen for hvad angår arbejde afhentning af vand brændsel ydes et tillæg på: 3,00 kr. Stk. 5. Til faglærte arbejdere ansat som buschauffører ansvar for kontantbeholdning ydes et tillæg på: 5,00 kr. Stk. 6. Til faglærte arbejdere som beskæftiger dag & natreno vation, samt ansatte i forbrændningsanlæg ydes et tillæg på: 5,00 kr. Stk. 7. Til faglærte arbejdere som beskæftiger hundevaccinati oner, ydes et tillæg på: 2,33 1cr. Stk. 8. et tillæg på: Til faglærte arbejdere, der har taget kursus i rengent, ydes 2,33 kr. ASA/0PS jr. nr /322/2014 side 19 af 32

20 (Timelønnede faglærte Afsnit T. ikke-faglærte S.1.K.) 22 Særlige tillæg til ikke-faglærte arbejdere. Til ikke-faglærte arbejdere ydes der de nedenfor anførte tillæg: Stk. 2. For følgende typer af arbejde ydes der et tillæg på hen holdsvis på 2,15 kr. samt 2,75 kr. endelig på 3,15 kr. Der kan kun ydes et af disse tillæg pr. time. Tillægget ydes til samtlige timer, hvis den faktiske tid til arbejdet udgør mindst Glasfibertillægget ydes sammen 50% værkstedstillægget, jf. at periodenormen. 17: a) Tillægget udgør: 2,15 kr. 1) For at føre lastbiler, store personbiler, traktorer eller trucks (til kørsel af jordfyld) 2) Til førere af havne slæbebåde. 3) Hj emmehj ælpere. b) Tillægget udgør: Pr.time 2,75 kr. 1) For arbejde land søsætning af fartøjer. 2) For at føre gaffeltrucks, vejtromler, lastbiler blandemaskiner, bulldozers, kraner, knuseanlæg tioneringsanlæg. på byggede betonpropor 3) For arbejde lingswirer, nør. splejsning at wirestropper, sejl som rigger, samt for arbejde svære opha som mi 4) For reparation rensning at skibstanke elværker m.v., for beordret stilladsarbejde svejser certifikat. af motorer på for arbejdesom 5) For arbejde stedstillæg efter glasfiber, udover glasfibertillæg ydes værk 17. c) Tillægget udgør: 3,15 kr. 1) For betjening at gravemaskiner, graders samt for buskørsel. 2) For arbejde som telefonmontør. 3) For arbejde tolkning. ASA/ØPS jr. nr /322/2014 side 20 af 32

21 (Timelønnede faglærte cg ikke-faglærte S.I.K.) Stk. 3. Ikke-faglærte arbejdere, der i henhold til 15, stk. 2 i overenskomst af 8. juni 1991 mellem Grønlands Landsstyre, Finansmini steriet 5.1.1K. for timelønnede faglærte ikke-faglærte arbejdere pr. 31. marts 1993 oppebar tillæg for samtlige timer på 2,40 kr. pr. time for ansvar for pengekasse, tillæg på 2,40 kr. pr. time for la gerarbejde, der kræver indgående kendskab til vedkommende vare eller emballage, eller tillæg på 2,40 kr. pr. time for betjening af autoklaver, bevarer pågældende tillæg som en personlig ordning, så længe ansættelsen vedvarer. Stk. 4. Til ikke-faglærte arbejdere ved Pilersuiffik ydes et tillæg på 4,50 kr. pr. time. Stk. 5. Til ikke-faglærte arbejdere ved Lufthavnsvæsenets terminaler, men som har gennemført kursus i gennemførelse af arbejdet ydes et tillæg på 9,00 kr. pr. time. Stk. 6. Til timelønnede afdelingshjælpere, køkkenhjælpere vaskerihjælpere ydes et tillæg på: 2,65 kr. Stk. 7. For efteruddannelse ydes følgende tillæg pr. time til ik ke-faglærte arbejdere: a) For at have gennemgået et af de for ikke-faglærte arbejdere etablerede særlige kurser eller tilsvarende uddannelse: 1,05 kr. b) For at have gennemgået et egentligt specialarbejderkursus af sammenlagt mindst 4 ugers varighed: 1,65 kr. A5A/øPS jr. nr /322/2014 side 21 at 32

22 (Timelønnede faglærte Afsnit T. ikke-faglærte S.1.K.) c) For at have gennemgået et egentligt specialarbejderkursus af sammenlagt mindst 6 ugers varighed: 1,90 kr. d) For at have gennemgået et af Erhvervsuddannelsen arrangeret specialarbejderkursus 20 ugers varighed: efterfølgende praktik af sammenlagt 2,45 kr. e) For at have gennemgået et af etablerede kurser for pædaghjælpere mindst 6 henblik ugers varighed: på de okvalificering, af sammenlagt 1,90 kr. Det er en betingelse for at kunne oppebære efteruddannelsestillæg, at arbejderen beskæftiger sig sen vedrører. b), c) d) eller Der e) kan kun pr. time. arbejde af den art, som ydes et efteruddannelsestillæg (stk. efteruddannel 7, a) Stk. soner 8. Til ikke-faglærte arbejdere, der beskæftiger sig vidtgående handicap ydes et tillæg på: 1,93 kr. per Stk. 9. time for arbejde Til ikke-faglærte arbejdere ydes et tillæg på 6,00 kr. pr. lastning losning af skibe, excl. tankskibe, hvis der ikke gives adgang til akkord. Tillægget kan ikke-faglærte arbejdere der direkte har gøre, eksempelvis anhuggere, mandskab på af lossekraner samt førere af gaffeltruck. pramme, lastning kun gives til losning at betjeningsmandskab Stk. sig 10. Til ansatte efter nærværende overenskomst ældreforsorgen for hvad angår arbejde brændsel ydes et tillæg på: som beskæftiger afhentning af vand ASA/0PS jr. nr.16.40/322/2014 side 22 af 32

23 5.1.K.) 3,00 kr. Stk. 11. Til buschauf fører ansat efter nærværende overenskomst ansvar for kontantbeholdning ydes et tillæg på: 5,00 kr. Stk. 12. Til ansatte efter nærværende overenskomst som beskæftiger dag & natrenovation, samt ved forbrændningsanlæg ydes et tillæg på: 5,00 1cr. Stk. 13. Til ansatte efter nærværende overenskomst som beskæftiger hundevaccinationer, ydes et tillæg på: 2,33 kr. Stk. 14. Til ikke-faglærte arbejdere, der har gennemgået den for sundhedsnedhjælpere etablerede røntgenhjælperuddannelse labora toriehjælperuddannelse, som er beskæftiget røntgen- eller laboratoriearbejde, ydes et tillæg: 3,65 kr. Tillægget kan endvidere, efter forhandling mellem overenskomst parterne, ydes til ikke-faglærte arbejdere, der uden at have oven nævnte uddannelse, kan dokumenteres at være i stand til at udføre røntgen- laboratoriearbejde. ASA/0PS jr. nr /322/2014 side 23 af 32

24 (Timelannede faglærte ikke-faglærte 5.1.K.) 23 Kvalifikationstillæg. Der kan i ganske særlige tilfælde ydes et ikke-faglærte arbejdere. Tillægget kan kun ydes forhandling mellem overenskomstparterne. kvalifikationstillæg til efter forudgående 24 Påtaleret. S.I.K. har påtaleret manglende hensyntagen tids i henhold til til Hovedaftalen, hvis det menes, at arbejdernes ønsker om den daglige beliggenhed frilørdagsordninger ikke grundes i hensynet til virksomhedens tarv. tilstrækkeligt arbejds kan be Stk. 2. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en arbejder er til henhold at oppebære de i til berettiget 7-22 nævnte ydelser, d undtaget tillæg i 17, stk. 3, henvendelser herom gennem sentanten ikke fgrer en handles efter tilfredsstillende reglerne i Hovedaftalen. tillidsrepræ løsning, kan sagen be 25 Arbej dsafbrydelse. En arbejder, der er i arbejde, men som på grund af afbrudt, som ikke kan sættes til vejrliget bliver andet arbejde, skal mindst have betaling for normalarbejdsdagen, selv om hjemsendelse sker ved normal arbejdstids begyndelse. 26 Akkord. Parterne er enige om at tilstræbe, at så meget arbejde som muligt føres i akkord. ud ASA/øPS jr. nr /322/2014 side 24 at 32

25 Stk. 2. Afsnit T. S.I.K.) Lokale akkordprislister præmiesystemer aftales mellem ar bejdsgiveren tillidsrepræsentanten. Denne kan forlange deltagelse af repræsentanter for S.I.K.s lokalafdelings bestyrelse. Stk. 3. De lokale akkordprislister underskrives af tillidsrepræ sentanten eller dennes stedfortræder arbejdsgiveren, er, så fremt ikke andet er aftalt, gældende, indtil de opsiges 1 måneds varsel. Efter udløbet af sådant opsigelsesvarsel er hver af parterne berettiget til at kræve arbejdet udført som tidlønsarbejde efter den gældende overenskomst, mindre der ved forhandling forinden er truffet en ny lokal aftale. Underskrevne akkordprislister samt ak kordlister fremsendes til S.I.K. til orientering. Stk. 4. Ved akkordarbejde ydes forskudsbetaling et beløb svarende til vedkommende arbejders timeløn i henhold til 4 fradrag af én øre, når akkordberegningerne ikke kan færdiggøres til normal udbeta lingsdag for den pågældende lønningsperiode. Sådanne forskud fratræk kes ved akkordens endelige opgørelse. Stk. 5. Ved fællesakkorder fordeles, hvis ikke andet er aftalt, ak kordsummen i forhold til de timer, hvori de enkelte akkorddeltagere har været beskæftiget ved den pågældende akkord. Stk. 6. Det er en forudsætning ved akkordarbejde, der skal være veludført, at alle materialer hjælpeværktøjer ud over arbejdernes normale håndværktøj er til stede, når det skal anvendes. Eventuel ventetid, transport af materialer hjælpeværktøjer samt forsinkelse som følge af uforudsete gener, der måtte opstå under akkordarbej dets udførelse, betales den enkelte arbejders normaltimeløn. Hvis et akkordarbejde under arbejdets gang ændres på arbejdsgiverens foran ledning, har arbejderen krav på timeløn samt sine sædvanlige tillæg for den ekstratid, der går til arbejdets ændring. ASA/0PS jr. nr /322/2014 side 25 at 32

26 5.1.1<.) 27 Lønudbetaling. Lønningsperioden er en periode på 14 dage, der regnes fra man dag til søndag i den efterfølgende uge. Stk. 2. Hvor 14 dages aflønning på grund af de lokale forhold ikke anvendes, regnes lønningsperioden fra mandag til søn dag. Stk. 3. Arbejderen angiver en konto i et grønlandsk eller dansk pen geinstitut, som lønnen kan anvises til. Lønnen er til disposition fredag i ugen efter lønningsperiodens udløb. Stk. 4. Hvor det på grund af de lokale forhold ikke er muligt at an vise lønnen til en konto i et pengeinstitut, udbetales lønnen normalt fredag i ugen efter lønningsperiodens udløb. Hvis den normale lønud betalingsdag falder på en helligdag, udbetales lønnen på den forudgå ende hverdag. Lønnen - der kan udbetales ved check - udbetales inden for normal arbejdstid. Såfremt en arbejder ikke har kunnet få lønnen udbetalt om fredagen, sker udbetalingen, når han forlanger det. 28 Ferie feriegodtgørelse. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 12. november I henhold til landstingsloven s aftalt nedenfor anførte særlige regler. 2, er Stk. 2. Arbejderen optjener ret til en feriegodtgørelse på l24 den indtjente løn, bortset fra dagpenge, jf. 13. % af Stk. 3. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. protokollat om Feriefonden. A5A/ØPS jr. nr /322/2014 side 26 at 32

27 Afsnit T. S.I.K.) 29 Ef terindtægt. Såfremt en arbejder afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der følgende beløb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som arbejderen har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættelsesmyndighed i 1 år : 2 ugers løn år : 3 ugers løn. år mere: 4 ugers løn. 30 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives den ansatte adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. Stk. 5. For timelønnede ydes lønnen under tjenestefrihed uden løntab på grundlag af den ansattes normaltimetal normaltimeløn, incl, fa ste tillæg, den pågældende dag. ASA/0PS jr. nr /322/2014 side 27 at 32

28 S.I.K.) Anden tjenestefrihed 31 ved barns sygdom. Der gives den ansatte adgang 12 dage til 0 - til tjenestefrihed 16-årigt barns indlæggelse pâ sygehus i uden løntab i op hjembyen, som rejseledsager under barnets indlæggelse i se en at Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. eller til udenfor forbindel Stk. 2. Barnets indlæggelse forældres indlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. Der kan tillige gives adgang ved barnets indlæggelse i hjemmet mentation. til tjenestefrihed jf. efter stk. 1, lægeligt anvisning/doku Stk. 4. I ganske særlige tilfælde, dokumenteret at læge, kan nestefriheden forlænges op til B dage. tje Der gives ansatte frihed nestefrihed til 32 Offentlige hverv. efter denne overenskomst adgang varetagelse at offentlige hverv i henhold til tje til Hjem mestyrets bekendtgørelse nr. 5 at 15. marts 1994 om borgerligt onibud. Stk. 2. Fravær i henhold henseende til den ling ydes i henhold tid, til til pkt. 1 betragtes ikke som forsømmelse i hvor der skal være arbejdet før overtidsbeta overenskomst for faglærte ikke-faglærte arbejdere. Fraværet skal deles arbejdsgiveren i så god ligt. tid som mu Stk. 3. Andre offentlige hverv, som at en offentlig myndighed pålæg ges bestyrelseslemmer i S.I.K. s lokalfdelinger, bestyrelses lemmer i SIK-p Inuusuttai eller hovedbestyrelseslemmer i S.I.K. administreres i lighed de i stk. 1 2 nævnte bestemmelser. ASA/ØPS jr. nr /322/2014 side 28 at 32

29 5.1.K.) Stk. 4. Der gives tjenestefrihed løn til lemmer af hovedbesty relserne af S.I.K. s SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelser, i for bindelse deltagelse i S.I.K. s Kongres repræsentantskabsmøder, samt S.I.K. s SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange årligt. Stk. 5. ønsker fra lemmer af S.I.K. s lokalafdelingsbestyrelser S.I.K. s hovedbestyrelse SIK-p Inuusuttais hovedbestyrelse om tjene stefrihed uden løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen. 33 Anden særlig tjenestefrihed. I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom /eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret til fri rejse tjene stefrihed i overensstemmelse de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rejse tjenestefrihed i forbin delse nære pårørendes alvorlige sygdom /eller begravelse, jf. særskilt aftaleoversigt. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed frirejse indgives skriftligt til arbejdsgiveren. Stk. 3. Ved nære pårørende forstås: forældre, ægtefæller der ligestillede, børn søskende, men ikke ægtefællens der lige stilledes familie. 34 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed løn i disse dage. ASA/øps jr. nr /322/2014 side 29 af 32

30 S. I.1<.) Følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) Uoverensstemmelser vilkårlige afskedigelser. 35 Uoverensstemmelser behandles efter reglerne for faglig strid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af retten til at foretage enkeltmandsafske digelser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelse herom be handles efter reglerne i hovedaftalen om behandling af faglig strid. 36 Opsigelsesvarsler. Inden for den første ansættelsesmåned er hverken arbejdsgiver eller arbejder foroligtet til at afgive net varsel i forbindelse af brydelse af ansættelsesforholdet. Stk. 2. For ikke-faglærte arbe-idere gælder der følgende opsigel sesfrister efter den første ansættelsesmåned: I 1. år (bortset fra 1. mdr.)..: 12., 3 4. år Derefter Fra arbe-jdsgiveren Fra arbejderen 2 : 3 : 4 uger 3 dage uger luge uger 1 uge. A5A/ØPS jr. nr. 1G.40/322/2014 side 30 af 32

31 3 Afsnit T. 5.1.K.) Stk. 3. For faglærte arbe-idere gælder der følgende opsigelsesfrister efter den første ansættelsesmåned: Fra arbe-jdsgiveren Fra arbeideren I 1. år (bortset fra 1. mdr.)...: 2 uger 3 dage I 2., 3., 4., 5. år : 4 uger 2 uger Derefter : 6 uger 3 uger. Stk. 4. Opsigelsesfristerne i stk. 2 - gælder for arbejdere, der har været beskæftiget på samme virksomhed uden afbrydelse i de anfør te tidsrum. Følgende forhold regnes d ikke som afbrydelse: a) sygdom, der omgående senest inden 24 timers forløb er delt virksomheden, b) fravær i henhold til landstingsforordning om graviditet, barsel adoption, c) afbrydelse af arbejdet på grund af maskinstandsning, materiale mangel, arbejdsmangel eller lign., såfremt arbejderen genopta ger arbejdet, når det tilbydes denne, eller d) overgang fra en virksomhed til en anden i før af aftale mel lem arbejderen arbejdsgiveren, jfr. 6, stk. 1. Stk. 5. Oosigelsesfrist bortfalder ved arbejderens misligholdelse el ler ved arbejdsledighed på arbejdsstedet som følge af maskinstands ning, materialemangel anden force majeure, som standser driften helt eller delvis. Stk. 6. skriftligt. Såvel arbejder som arbejdsgiver skal afgive opsigelsesvarslet ASA/øPS jr. nr /322/2014 side 31 af 32

32 $.1.K.) 37 Overgangsbesteimnelse. For ansatte, der pr. 31. marts 2001 var ansat i henhold til over enskomst at 7. juni 1999 mellem Grønlands Landsstyre Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat gælder fortsat bestemmelsen i nævnte overenskomst 18, smudstillæg indtil fratræden. Nyansatte efter 1. oktober 2001 i henhold til ovennævnte overenskomst er ikke berettiget til tillægget. Qverenskoinstens gyldighedsperiode. 38 Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan at hver at parterne opsiges marts, d tidligst til den 31. marts måneders varsel til en 31. Stk. 2. Efter opsigelse at overenskomsten sker aflønning i henhold til de pr. 31. marts 2018 gældende lønsatser i perioden, indtil ny overenskomst indgås. Nuuk, den 14140V $ulinermik Naalakkersuisut Inuussutissarsiuteqartut e Kattutfiat. b. Jess G. Berthelsen Frederik Møller (sign.) (sign.) Finansministeriet P.M.V. e.b. Eva Hof t Sonne (sign.) Her udgâr overenskomst af 21. marts A5A/ØPS jr. nr /322/2014 side 32 af 32

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat !! OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Upernavik Seafood A/S 2 0 1 0-2 0 1 3 !2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte ,J SIK? ROYAL X ARCTIC OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Royal Arctic Line A/S For TimelBnnede faglærte og ikke faglærte 1. april 2016-31. marts 2019 1 Indhold 1- OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Afsnit T. (Tillidsrepræsentanter S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Nalaakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

APF Ap?SrØ (SIK? M?, ?L J. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Arctic Prime Fisheries ApS OVERENSKOMST. mellem. For Timelønnede

APF Ap?SrØ (SIK? M?, ?L J. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Arctic Prime Fisheries ApS OVERENSKOMST. mellem. For Timelønnede M?, (SIK??L J APF Ap?SrØ &?la 1 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Arctic Prime Fisheries ApS For Timelønnede 2017-2019 Indholdsfortegnelse! l- Overenskomstens område

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling S.I.K.) NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II t 4 10v, 2014 OVERENSKOMST meflem GrønLands Land.sstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Timelønnede faglærte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 037-15 J.nr. 2014-0513-0017 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 18 SEP. 2009 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere