Budget 2012 Tekster med forligsemner 1. behandling, bilag 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012 Tekster med forligsemner 1. behandling, bilag 7"

Transkript

1 Budget 2012 Tekster med forligsemner 1. behandling, bilag 7

2 BSU-1 Børne- og skoleudvalget 01 Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst Forslag nr. B kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september Besparelsen er beregnet som en reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet (1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb). Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring. Endvidere er indregnet den afledte effekt på betalingen til de private leverandører af dagtilbud. Pr. 1. august 2011 er der i Jordbærhuset i Snogebæk: 4 vuggestuebørn 7 børnehavebørn (pr. 1. september 2011 er der 5 børnehavebørn) 7 SFO børn Der er ingen børn på venteliste i løbet af Dette børnetal er hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Øst har på et møde den 9. juni 2011 drøftet dette, og distriktsbestyrelsen indstiller, at forældrene i vuggestue- og børnehave får tilbud om, at alle børn kan flyttes samlet til Stjernehuset i Nexø, hvor der er plads. Det vil pga. af ledige stillinger i Stjernehuset være muligt, at personalet i Jordbærhuset (for børnene kendte voksne) også overflyttes. Forældrene kan herudover i et vist omfang tilbydes plads i de to andre afdelinger i Nexø, hvis de ønsker dette. De resterende 7 SFO børn tilbydes plads i Nexø SFO pr. 1. eller 15. august 2011 efter nærmere aftale med forældre og SFO i Nexø 2

3 BSU-2 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Demografitilpasning til årige pr m.m. Forslag nr. BR kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, har ØA genberegnet demografikorrektionen på dagpasningsområdet. Det er antaget at forskellen på 80 børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt som i befolkningsprognosen. I opstillingen nedenfor er der anslået en udgift til personaletilpasning på området i Herudover er der i alle år indregnet et beløb fra manglende forældrebetaling sfa. at der som grundlag for forældrebetalingen hidtil har været indregnet udgifter til specialpædagogisk korps/team, som ikke må indregnes. Endelig viser der seneste gennemregning af taxameter-modellen på området en manglende budgetramme kr. Demografisk tilpasning til årige i Tilpasningudgifter (anslået beløb) 800 Rettelse af grundlag for forældrebetaling Manglende budgetramme efter nyberegning Mulig besparelse Ingen 3

4 BSU-3 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Enklere krav til pædagogiske læreplaner Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men hvert andet år Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat arbejdes med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. Forenklingen består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes hvert andet år. Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. En del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd - (Gensidighedsaftalen) 4

5 BSU-4 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Generelt bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder. Kræver ændring af budgettildelingsmodellen for dagplejen - nettobesparelse. Ikke væsentlige konsekvenser for serviceniveauet Virksomheden vil ikke kunne spare yderligere ved en udrulning af en generel besparelse på mødeaktiviteter. 5

6 BSU-5 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Udskiftning af sand i sandkasser Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser, hvert andet år i stedet for hvert år (kr årligt minus forældrebetaling) I den tekniske tilretning af budgettet fordeles besparelsen med kr. i hvert år af hensyn til budgettildelingsmodellerne på området. 6

7 BSU-6 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Reduktion i møder for dagplejere Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2, hvor afregning i dag er aftalt som lukkedage dagen efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Fremover: Kr. Himmelfartsdag uændret, men Grundlovsdag dog for "egen regning" dvs. 0,5 afspadseringsdag og ingen refusion og gæstepleje til forældre. Kræver ændring af budgettildelingsmodellen for dagplejen nettobesparelse. Dagplejere vil fremover skulle afregne med 0,5 afspadseringsdag og vil derfor være stillet ringere end tidligere. 7

8 BSU-7 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Regulering af økonomisk fripladstilskud Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig indtægtsstigning under 10 pct. pr. 1. januar hvor der er nye satser (kontanthjælp, pension, understøttelse) og pr. 1/4 eller 1/10 hvor der typisk er lønstigninger. Nettobesparelse mindre udbetaling af fripladser mm. = merarbejde i administration = kr. 8

9 BSU-8 Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Tilpasning af dagtilbudsstruktur Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dagtilbudsområdet indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbudsstruktur inden udgangen af 2011 Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne: Dagtilbudsstruktur - (1 x nybyggeri) Renoveringspulje til børne- og skoleområdet, skal ses i sammenhæng med BSU

10 BSU-9 Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Mælkebøtten reduceres med 2 pladser Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres som nedenfor: År årige Antal pladser i Mælkebøtten Regulering i antal pladser Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere vedtagne demografikorrektion (ifm. B2011) I og med at forslaget baseres på seneste visitation, vil der ikke være reduktioner i serviceniveauet 10

11 BSU-10 Børne- og skoleudvalget 01 Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten Forslag nr. B kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i et særligt dagtilbud, hvis barnet er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde. Hvis optagelsen er sket på et andet grundlag end servicelovens 32, er det dagtilbudslovens regler om tilskud og forældrebetaling, der anvendes. Kravet er, at der foretages en revisitering / konkret individuel vurdering af hvert enkelt barn. Statsforvaltningen Sjælland har i juni 2011 slået fast i forhold til en anden kommune, at kommunen ikke samlet og administrativt kan overflytte børnene i en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud. Det forudsættes, at Mælkebøtten administrativt kan omdefineres fra en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven, og at det dermed vil være muligt at opkræve forældrebetaling efter dagtilbudslovens regler for alle indskrevne børn i Mælkebøtten. Merindtægten på kr. bygger på den forudsætning, at der kan opkræves almindelig børnehavetakst på de indmeldte børn i Mælkebøtten (34 pladser i alt i 2012), samt at en mindre del af børnene (6), er børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, hvis behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud, og skal have plads i et særligt dagtilbud. Med henblik på udmøntning udarbejdes en handlingsplan til forelægges for BSU-udvalget i Forligsemnet skal ses i sammenhæng med BSU-13 Forældrene til børn i Specialinstitution Mælkebøtten betaler ikke i dag for tilbuddet. Kan have afledte merudgifter til kompensation for forældrenes merudgifter i Familie Center Bornholm. 11

12 BSU-11 Børne- og Skoleudvalget / ØKE 14 Fællesadministration Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere. Som udgangspunkt skal der investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig til ca. kr Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen, anslået til kr. Derudover mere fokus på udlevering af breve/post til kontaktpersoner via dagplejepædagogen til udlevering til alle dagplejere i legestuegrupper, i stedet for at der benyttes Post Danmark. Under forudsætning af at der ikke leveres papir til dagplejere. Besparelsen vil slå igennem hos PAS Forventes ikke at have servicemæssige konsekvenser 12

13 BSU-12 Børne- og Skoleudvalget /ØKE 01 Dagpasning og 14 Fællesadministration Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå igennem hos PAS med kr. og administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med kr.. Vedrører 2 virksomheder 13

14 BSU-13 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning og 03 Børn og Familier Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Sammenlægning af virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter. Forventes ikke implementeret før Der igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observations- og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning. Skal afklares 14

15 BSU-14 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Sænkning af klassekvotienter til 22 elever ved indskrivning og 25 elever som generelt loft pr. klase Forslag nr. B kr priser Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Klassekvotienten sænkes til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse og et generelt loft på klassestørrelsen på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes, modellen indfases for nye 0. og 7. klasser august Det forudsættes at det er den nuværende model hvor grænserne nedsættes til 22 og 25 elever. Medfører ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen afsnit 1.3 Indskrivning og 3. Klasse- og holddannelse Ændringerne indebærer, At der ved indskrivningen i 0. klasse dannes klasser med maksimalt 22 elever. At der er frit skolevalg mellem skoledistrikter, hvis elevtallet i den ønskede klasse er under 22 At der maksimalt er 25 elever i én klasse i 0. kl. til 9. kl. At der dannes klasser overbygningen med maksimalt 25 elever Kommunalbestyrelsen godkender i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. Kommunalbestyrelsen jf. folkeskolelovens 40, stk. 2 fastsætter rammer for klassedannelsen. Kommunalbestyrelsen kan i denne forbindelse beslutte, at vedtage et elevmaksimum, der ligger under folkeskolens maksimum. I henhold til folkeskolelovens 36, stk. 3 har forældrene krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg (frit skolevalg) under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer kommunalbestyrelsen har fastsat jf. 40, stk

16 BSU-15 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Effektiviseringsforslaget tager udgangspunkt i besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af to skoleafdelinger. Besparelsen er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og rengøring på afdelingerne Klemensker (inkl. SFO) og Bodilsker. Der er taget højde for at 1,5 mio. kr. til bygningsdrift og rengøring på Klemensker Skole fremover overføres til Ungdomsskolen/Dybdalskolen. Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke indgår. Lukningen påvirker også de sideaktiviteter der er i skolebygningerne KB behandlede sagen om skolestruktur den 24. februar Høringssvar og andet materiale omhandlende skolestrukturen fremgår af sagen. 16

17 BSU-16 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskole Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Reducere antallet af virksomheds-med-udvalgsmøder til 5 årlige møder 17

18 BSU-17 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Færre medarbejdermøder i alle afdelinger - Bornholms Ungdomsskole Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Reducere antallet af medarbejdermøder i alle afdelinger 18

19 BSU-18 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelse på skoleområdet. Det vurderes, at der ved nedlæggelse af afdelingerne i Klemensker og Bodilsker vil kunne reduceres i omkostningerne til ledelse, teknisk service og administration. Besparelsen på kr for hver afdeling forventes opnået ved en reduktion i skoleledelse på ½ - 1 stilling, på teknisk service ved ½ - 1 stilling samt reduktion på op til ½ stilling på det administrative område. Besparelserne er effektueret I forhold til den nuværende budgettildelingsmodel reduceres tildelingen til de 2 skoler ekstraordinært og skolen vil derfor få tildelt en mindre budgetramme. De faktiske udgifter vil dog alt andet lige være reduceret i og med at skolerne har 2 afdelinger mod tidligere 3. Skal tilpasses tildelingsmodellen på skoleområdet - alternativt indlægges som særskilte nedjusteringer indtil ny tildelingsmodel er udarbejdet fra og med skoleåret 2012/

20 BSU-19 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning 2-årig kvalitetsrapport Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forsøg med kvalitetsrapporter i folkeskolen (i 2011). Forudsætter at der søges dispensation til at gøre kvalitetsrapporten 2-årig Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Der er søgt om at gøre kvalitetsrapporten 2-årig. Undervisningsministeriet har endnu ikke afsendt svar. En del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd - (Gensidighedsaftalen) 20

21 BSU-20 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelsen Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelsen Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. En del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd - (Gensidighedsaftalen) 21

22 BSU-21 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Samkøring af registre Ungdommens Uddannelsesvejledning Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Ungdommens Uddannelsesvejledning: Bedre adgang til data efter samkøring af registre, der indeholder oplysninger om, hvilke ydelser, de årige modtager og deres aktuelle status i relation til uddannelse og beskæftigelse. Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. En del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd - (Gensidighedsaftalen) 22

23 BSU-22 Børne- og Skoleudvalget Undervisning 50 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruktur Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med skolestruktur pr. 1. august Distriktsstrukturen trådte i kraft pr. 1. august Ovenstående rammereduktion svarer til halvdelen af det beregnede provenu i overslagsårene i de oprindelige beregninger i forbindelse med skolestrukturen. Der er aldrig truffet politisk beslutning omkring anvendelsen af optimeringsprovenuet. I forhold til den nuværende budgettildeling til skolerne vil besparelsen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. 23

24 BSU-23 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Nednormering af Heldagsskolen - jf. de politiske målsætninger omkring inklusion Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I forlængelse af de politiske delmålsætninger omkring målet om at den almene undervisning skal være mere inkluderende, nedjusteres antallet af pladser på Bornholm Heldagsskole med 2 pladser årligt. Mål 2012: Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 73 pladser til 71 pladser i skoleåret 2011/2012 Mål 2013: Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 71 pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/2013 Mål 2012: Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 69 pladser til 67 pladser i skoleåret 2013/2014 Mål 2014: Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 67 pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015 Beregnet ved årlig nedjustering med 2 elever i skoledel og 1 barn i henholdsvis fritids- og behandlingsdel Takster i 2011: Skoledel Fritidsdel Behandlingsdel Nedjusteringen af antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole vil Isoleret set vil være en serviceforringelse. Et gennemslag af en demografisk effekt på målgruppen vil afbøde de servicemæssige konsekvenser. Såvel på landsplan som på Bornholm har tendensen igennem en årrække dog været at flere og flere henvises til specialundervisning. Såfremt eleverne med særlige behov skal kunne inkluderes i almenundervisningen kræver det en styrkelse af inklusionen på folkeskoleområdet hvilket falder i tråd med de lokalpolitiske målsætninger og arbejdet om at den almene undervisning skal være mere inkluderende. Udlægningen af specialundervisningen evalueres i I denne evaluering indgår også Bornholms Heldagsskole 24

25 BSU-24 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bortfald af restpulje i forbindelse med idræt på skoleområdet. Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt med en pulje til idræt, bevægelse og udeliv på kr. Af puljen anvendes årligt kr. til Projekt Skolesport. Projekt Skolesport udløber i Da der er tale om en reduktion i ikke anvendte budgetmidler, vil reduktionen ikke have konsekvenser for det nuværende serviceniveau på skolerne, men der vil ikke være mulighed for at søge støtte til idrætsprojekter før i

26 BSU-25 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub - fra 1/ Bia Lid flytter fra de nuværende bygninger til lokaler på Hasle Skole. Besparelsen er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og rengøring i Bia Lids nuværende lokaler. Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke indgår. Forudsætter at bygningerne ikke anvendes 26

27 BSU-26 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 (6-16 år) Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 i forhold til antallet af årige. Støtte til enkeltintegrerede elever og elever i specialklasserne er fra og med skoleåret 2010/2011 udlagt til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Støtteforanstaltningerne finansieres af distriktsskolerne fra den 1. august Skolerne tildeles et såkaldt specialtaxameterbeløb pr. elev. Antallet af 6-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,4 pct. fra 2011 til Antal 6-16 år Rammereduktion Kommunen har igennem flere år anvendt demografimodeller til regulering af de demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter. Der er i kommunen beregnet demografikorrektioner for børnepasning, skoler, SFO er, hjælpemidler og for ældreområdet. I forbindelse med udlægningen af specialundervisningsmidlerne blev det besluttet at specialtaxameteret ikke skulle være en del af demografikorrektionerne, hvorfor det skulle nyberegnes forud for hvert skoleår ud fra en fast budgetramme samt elevtallene pr. 5. september. Ved et faldende elevtal ville specialtaxameteret pr. elev i den nuværende model være stigende. Ved at demografikorrigere budgettet til enkeltintegrerede elever og specialklasser, nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Specialtaxameterbeløbet vil derved fastholdes på niveauet fra Kort sagt vil den samlede budgetramme til specialundervisning, fra og med 1. august 2012 blive mindre, men beløbet pr. elev vil fastholdes. 27

28 BSU-27 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt med en reguleringspulje til fluktuationer mellem prognosticeret og faktisk elevtal. Denne pulje er ikke længere nødvendig. I forhold til den nuværende budgettildeling til skolerne vil rammereduktionen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Forudsætter at bygningerne ikke anvendes 28

29 BSU-28 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning. Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I 2012 finansieres 2,5 mio. kr. af bevillingen på sekretariatspuljen for skoleområdet via overført overskud fra puljen i De 2,5 mio. kr. indgår fortsat i budget 2012, men fratrækkes overskuddet på sekretariatsbevillingen ved genbevilling i 2012 af overførte overskud fra I praksis vil der ikke være tale om en besparelse på budgettet for 2012, men at der tilbageholdes 2,5 mio. kr. i forbindelse med overførslen fra 2011 til Udviklings- og omstillingspuljen reduceres med besparelsen i Puljen er budgetteret med kr. og som reduceres til kr. Udviklings- og omstillingspuljen blev oprindelig etableret som en del af ændringen af skolestrukturen i I forhold det nuværende serviceniveau vil en nedbringelse af det akkumulerede overskud på sekretariatsbevillingen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Besparelsen i overslagsårene er en nedregulering af de puljer, der ligger på området. 29

30 BSU-29 Børne- og skoleudvalget 02 Reduceret åbningstid om fredagen i SFO med 1 time fra 1. august 2012 Forslag nr. B kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Åbningstiden i SFO, SFO-klub og vippeordning reduceres med 1 time om fredagen fra og med 1. august Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig nedjustering af den variable budgettildeling. Forældrebetalingen justeres ikke. Reduktionen i åbningstiden, vil for forældre betyde en serviceforringelse, for nogens vedkommende vil de stå med et pasningsproblem udover åbningstiden. En reduktion vil især ramme forældre uden mulighed for fleksibilitet i deres arbejdstider, samt forældre med lang transporttid eller brugere af offentlige transportmidler. Skal familier fungere i et fleksibelt arbejdsmarked, kan det blive et problem for dem hvis ikke åbningstiderne afspejler dette. Reduktion i åbningstiden vil medføre en reduktion i antallet af medarbejdertimer, hvilket igen betyder færre hænder til børnene i dagligdagen dog på færre åbningstimer. 30

31 BSU-30 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Lærernes undervisningstid øges med 1½ lektion pr. uge - fra 1. august 2012 Forslag nr. B kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Den nuværende Lokalaftale med Bornholms Lærerforening opsiges og der indledes forhandlinger med henblik på forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Beregning Anslået antal lærere 2011/ Hver lærer underviser i dag 644,44 Samlet undervisningstimetal Nyt U-timetal pr. lærer 689,44 Antal lærere 243,03 Antal lærerstillinger sparet 16,97 Anslået besparelse i kr Det samlede undervisningstimetal vil isoleret set være uændret. De servicemæssige konsekvenser vil være afhængige af forhandlingsresultatet med den faglige organisation. Alt andet lige vil rammereduktionen indebære en reduktion på ca. 17 lærere. 31

32 BSU-31 Børne- og skoleudvalget 03 Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen i antallet af 0-16-årige. Med effekt fra 2012 Forslag nr. N-03-01* kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af årige. Antallet af 0-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,3 pct. fra 2011 til Antal 0-16 år Rammereduktion Kommunen har igennem flere år anvendt demografimodeller til regulering af de demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter. Der er i kommunen beregnet demografikorrektioner for børnepasning, skoler, skolefritidsordningerne, hjælpemidler og for ældreområdet. Ved at demografikorrigere nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Kort sagt vil budgetrammen fra og med 2012 blive mindre, men beløbet pr årig fastholdes. 32

33 BSU-32 Ny daginstitutioner i Aakirkeby Anlægsforslaget vedrører Etablering af daginstitution i Aakirkeby, med plads til 100 børn, og ved sammenlægning af to eksisterende institutioner. I nedenstående beregning antages, af en nye daginstitution bygges til at kunne rumme alle børnene og har et bygningsmæssigt areal på 800 m2. Bygningsreglementet Det er ifølge Bygningsreglementet et krav, at opholdsrum (grupperum) i daginstitutioner mindst har et gulvareal på tre kvadratmeter pr. 0-2-årige barn og på to kvadratmeter pr. 3-6-årige barn. Dette er alene forholdet i opholdsrum. Hertil skal lægges garderobe, toilet, gang, køkken, lager, kontor m.v. Nedenstående beregning af byggeprisen for et sådant nybyggeri baserer sig på estimater for byggeri i DK. Estimat for byggepris: Variable udgifter Basisbyggeri m2 á kr. pr. m2 Energibyggeri m2 á kr. pr. m2 Rådgiver Faste udgifter Vand Kloak Fjernvarme El Grund og udenomsarealer Udgifter til grund Legeplads og legeredskaber Hegn, p-plads og belysning mm. I alt kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr. Halvdelen af byggesummen vil være finansieret af kvalitetsfondsmidler. Det skal bemærkes, at ovenstående er et estimat. Afhængig af placering undergrund, eventuel delvis anvendelse af eksisterende bygningsmasse, vil økonomien i anlægget variere. Konsekvenser Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: 2012 Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Ja Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej Forslag Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau nummer B-01-02A Anlæg Drift

34 BSU-33 Renoveringspulje på børne- og skoleområdet Anlægsforslaget vedrører Der afsættes i 2012 en pulje til renoveringer, herunder energirenoveringer, på børne- og skoleområdet på 10 mio. kr., hvoraf halvdelen finansieres af kvalitetsfondsmidler. Fordeling af puljen behandles i Børne- og Skoleudvalget og skal omfatte både børne- og skoleområdet. Konsekvenser Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: 2012 Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Ja Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej Forslag nummer Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau L Anlæg xx-xx-d Drift

35 SU-1 Socialudvalget 05 Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn En vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinents nøglepersoner, m.m.) af udviklings- og specialsygeplejerskerne i Visitation Ældre. Dette vil give mere tid til kerneydelserne, som borgere og pårørende efterspørger. Reduktion af undervisning/opfølgning vil primært medføre mindre undervisningstid. Konsekvensen er, at vidensdeling kan gå tabt, samt at ny viden ikke videreformidles i samme grad som nu. Teamledere i DB og BPC er til orientering 4 x årligt á 2 timers varighed med uddannelsessygepl. fra VÆ. Dette kan reduceres til 2 x årligt. Alle 5 uddannelsesspl. deltager hver gang. (svarende til 36 timer pr.år incl. forberedelse) Vejledere til både SSA-elever og SSH-elever deltager 4 x årligt i orienteringsmøder á 2 timers varighed. Disse kan reduceres til 0 gange årligt og i stedet foregå kort på temadage 2 x årligt som bibeholdes. (Svarende til 60 t. pr år incl. forberedelse. Medarbejderne i driftsvirksomhederne vil anvende tiden til opgradering af kostpiloterne samt de forestående opgaver if. m. forløbsprogrammer. I alt svarende til ca. 150 timers mindre årligt for uddannelsessygeplejerskerne, svarende til ca kr. Besparelsen vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og Centre, Døgnplejen Bornholm og Borger og Sundhed 35

36 SU-2 Socialudvalget 05 Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Oplæring af borgere til selv at kunne udføre øjendrypning. Mulighed for at tilbyde borgere at blive selvhjulpne med hensyn til øjendrypning. - målgruppen er borgere, der i dag kun modtager denne ydelse - hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan en sygeplejerske/terapeut skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. Virksomheden ønsker at sætte et projekt i gang hvor alle, der kun får hjælp til øjendrypning (op til 5 x i døgnet) og/eller rengøring hver 14. dag, får besøg af en sygeplejerske/terapeut der: - vurderer borgerens fysiske muligheder for at blive selvhjulpen - medbringer forskellige hjælpemidler til formålet - træner sammen med borgeren, indtil denne er i stand til selv at dryppe sine øjne (eller konkluderer, at borgeren ikke kan blive selvhjulpen). Målet er at BUM-ydelserne falder og borgeren bliver selvhjulpen. 36

37 SU-3 Socialudvalget 05 Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper på Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Oplæring af borgere til selv at kunne tage kompressionsstrømper på. Målgruppen er de borgere, der i dag kun modtager denne ydelse og/eller rengøring hver 14. dag, hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan sygeplejersken skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse Virksomheden ønsker at sætte et projekt i gang hvor alle, der ikke får andre ydelser end hjælp til kompressionsstrømper og/eller rengøring hver 14. dag, hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan få besøg af en sygeplejerske der: - vurderer borgerens fysiske muligheder for at blive selvhjulpen - medbringer forskellige hjælpemidler til formålet - træner sammen med borgeren indtil denne er i stand til selv at tage strømperne af og på (eller konkluderer at borgeren ikke kan blive selvhjulpen). 37

38 SU-4 Socialudvalget 05 Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Enklere regler for tilsyn på ældreområdet: Der har hidtil været krav om 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn pr. plejehjem/- center årligt på ældreområdet. Fremover er der alene tale om 1 uanmeldt tilsyn. Socialudvalget har på sit møde d. 28. juni 2010, pkt. 6, vedtaget, at tilsyn på ældreområdet fremover skal foretages efter retningslinjerne på handicapområdet. Det betyder bl.a. at der stadig skal være en dialog med de pårørende. Da man ikke kan komme uanmeldt på tilsyn og forvente, at der er pårørende til stede, er det sekretariatets vurdering, at man fremover, for at leve op til den politiske beslutning, skal invitere pårørende til et møde, så de kan give deres mening til kende, og at dette møde indgår i det samlede billede omkring tilsynet. Sekretariatet mener derfor ikke, at der kan høstes en effektiviseringsgevinst her. Hvis man ikke fremover skal i dialog med de pårørende i tilsynet, vil det betyde, at sekretariatet vil kunne effektiviseres med 44 timer årligt. Denne beregning fremkommer ved at der er 11 dialogmøder årligt á max 2 timers varighed. Sekretariatet har deltaget med 1-2 medarbejdere (beregnet med 1,5). Der bruges max. 16,5 timer på planlægning og rapportskrivning efterfølgende. Med en beregnet gennemsnitlig lønudgift på kr. i timer, vil det for sekretariatets vedkommende betyde en effektivisering på kr. årligt. Bornholms Plejehjem og - centret deltager typisk med en teamleder og en medarbejderrepræsentant i dialogmødet. En beregnet udgift hertil er oplyst fra BPC til at være i alt 7.617,06 kr. Besparelsen vedrører Bornholms Plejehjem og Centre og Social- og Sundhedssekretariatet. 38

39 SU-5 Socialudvalget 05 Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Enklere regler for ældreråd ( kr.) og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd. De ændrede regler vedr. ældreråd får ingen gennemslagskraft på Bornholm, idet det er forudsat, at der afholdes såkaldte fredsvalg. Det er ikke realistisk på Bornholm, idet der altid har været stor interesse i at stille op til Ældrerådet. Høringspligten er lempet i forhold til ældrerådet, men Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 23. september 2010 besluttet, at Ældrerådet fortsat bliver hørt i alle kommunale spørgsmål af betydning for ældre borgere. Det er nu frivilligt for kommunen at oprette bruger- og pårørenderåd. Dog er det fortsat kommunalbestyrelsens ansvar at sikre generel brugerinddragelse, så hvis man ikke gør det via bruger- og pårørenderåd, skal der tages stilling til, hvordan brugerinddragelse så tilrettelægges. Socialudvalget besluttede på sit møde d. 28. juni 2010, at bruger- og pårørenderådene skal fortsætte uændret. Nye retningslinier vil lægge op til, at personalet ikke er medlemmer i rådet, men skal stadig stå til rådighed for bisiddere, hvis det ønskes af beboerne. Hvis personalet ikke deltager vil det svare til 66 timer samlet årligt til en timepris af 145,- kr. i alt kr. årligt. Teamlederne deltager fortsat som sekretær for BPR BRK har et ænske om at der opretees bruger- og pårørenderåd. Besparelsen er relateret til Bornholms Plejehjem og Centre. 39

40 SU-6 Socialudvalget 05 Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - BUM afregning til Døgnplejen Bornholm - prisreduktion Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Prisreduktion 1,50 kr. på BUM afregningsprisen, svarende timer (2010 leverede timer) a 1,50 kr. Forventet besparelse ca. 0,5 mio. kr., som følge af øget effektivitet. Besparelsen vil bevirke, at BUM budgettet også skal reduceres i Døgnplejen Bornholm. Det vil ikke få nogle organisatoriske konsekvenser og umiddelbart heller ikke driftsmæssige konsekvenser for Døgnplejen Bornholm, idet det forventes at besparelsen kan holdes inden for døgnplejens budget. Forholdet vurderes ikke at have betydning for intern eller ekstern service. Forslaget modsvares ikke af et opprioriteringsforslag og har ikke konsekvens for andre forslag. 40

41 SU-7 Socialudvalget 05 Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Plejevederlag mv. Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Ydes i henhold til Servicelovens 119 pasning af døende. Hjælp til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Mindre udgiften til området skønnes mulig ved uændret sagsantal, hvis sagsantallet eller udgiftsniveauet stiger, kan det betyde at budgettet ikke kan overholdes. Nedsættelsen skønnes ikke at få driftsmæssige eller organisatoriske konsekvenser, men kan have indirekte afledte konsekvenser på BUM området ved stigende sagsantal. Løn (plejevederlag) kr Løntilskud (til arbejdsgivere) kr Forslaget vil ikke få betydning for intern og ekstern service. Forslaget er ikke modsvaret af et opprioriteringsforslag og har ikke konsekvens for andre forslag. 41

42 SU-8 Socialudvalget 05 Ældre Døgnplejen Bornholm reduktion hjælperområdet Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Besparelse på hjælperområdet i BUM-team. Konsekvenserne ved besparelser på medarbejderdelen, er et øget tryk på øvrige medarbejdere, mindre fleksibilitet og kontinuitet i forhold til planlægning af ydelser. Dette vil medføre en serviceforringelse i forhold til borgerne, grundet det øgede pres, en sådan besparelse medfører. Se ovenfor. 42

43 SU-9 Socialudvalget 05 Ældre Døgnplejen Bornholm - nedlæggelse af souschefstilling Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn At der ikke ansættes en souschef i Døgnplejen har konsekvenser i forhold til hele den ledelsesmæssige opgaveportefølje. Souschefen har som hovedområde, at sikre sparring, vidensdeling, udvikling af det ledelsesmæssige samspil, vejledning, kommunikation og opfølgning i de team med teamlederne, og de administrative medarbejdere. Ligeledes er souschefen daglig leder for pedelgruppen. I en så stor virksomhed, med en geografisk spredning af team og daglige ledere af disse, er vanskeligt som virksomhedsleder, at have en tæt og synlig kontakt til teamlederne i virksomheden i dagligdagen. Dette gør, at den nødvendige sparring/vejledning/kommunikation/opfølgning i ledelse af de14 teamledere tilpasses de givne ressourcer. Ligeledes medfører det, at virksomhedslederen må tage ovenstående opgaver, og må derfor beskæftige sig en del med den daglige drift (i forhold til strategi og styring), samt at arbejdsmængden for virksomhedslederen bliver overmåde stor. Se ovenfor. 43

44 SU-10 Socialudvalget 05 Ældre Døgnplejen Bornholm - Medarbejderdisponeret tid Forslag nr. N kr priser Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen til medarbejderdisponeret tid reduceres til kr. Puljen har til formål at tilføre ældreplejen et generelt løft, således at den enkelte medarbejder kan afse mere tid til komplekse omsorgsrelaterede opgaver, som der ikke kan tildeles/visiteres til i følge kvalitetsstandarden. Døgnplejens team er meget, meget glade for denne pulje, som i høj også grad giver den enkelte borger mulighed for social kontakt, gå-/ og indkøbsture, mulighed for ledsagelse til lægebesøg m.v., alle tiltag der helt klart øger livskvaliteten hos den enkelte borger, og her specielt for borgere, der ikke har et netværk. 44

45 SU-11 Socialudvalget 05 Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Betaling til/fra off. Myndigheder Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Mindre udgift til betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regionskommunen betaler for. Nedsættelsen af budgettet skønnes ikke at få driftsmæssige eller organisatoriske konsekvenser, heller ikke afledte konsekvenser på andre områder. Forslaget har ikke betydning for intern eller ekstern service. Forslaget modsvares ikke at et opprioriteringsforslag og har ikke konsekvens for andre forslag. 45

46 SU-12 Socialudvalget 05 Ældre Bornholms Plejehjem og Centre - Renholdelse af grønne arealer Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bornholms Plejehjem og -centre varetager drift af bygninger og udendørsarealer i varierende grad på de forskellige plejehjem og plejecentre, afhængig af aftaler og ejerforhold ift. Boligselskaberne på området. Når virksomheden skal finde besparelser, undgås så vidt muligt beboernære kerneydelser. Derfor peges igen på det tekniske område. Sekundært vil det få indflydelse på beboernes hverdag, idet haverne og udendørsarealerne betyder meget for beboeres oplevelser især om sommeren. Gennem de sidste år har virksomheden indgået aftale med Vej og Park vedr. pasning af de store grønne arealer, der er i tilknytning til flere af husene. Dette med udgangspunkt i lønkroner (opsigelse af 2 medarbejdere), som efterfølgende er konverteret til betaling af Vej og Park. BPC vil indgå en forhandling med Vej og Park om prisen, kombineret med færre ydelser og evt. yderligere nedsættelse af antal medarbejdertimer i BPC på det teknisk område. Endvidere vil service til andre virksomheder, som har lokaler i virksomheden, få væsentlig mindre service (DeViKa, Døgnplejen Bornholm, Borger og Sundhed (genoptræningsenheden), m fl. Blomsterbede, græsslåning ol. vil bære præg af mindre vedligeholdelse. Bruger- og pårørenderådene i de huse som ikke allerede har denne tradition, vil blive spurgt om deltagelse i 1-2 årlige havedage, hvor pårørende sammen med beboere og personale er sammen om havearbejdet. Administrativt gør vi opmærksom på, at der også er en besparelse på Vej og Park, som omhandler samme emne. Der henvises til ØKE-T-2. 46

47 SU-13 Socialudvalget 05 Ældre Bornholms Plejehjem og Centre - Nedlæggelse af souschefstilling Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Gennem det sidste år har souschef stillingen været vakant i BPC. Dette har medført at tværgående og overordnede opgaver har været nødvendige at uddelegere delvist til teamlederne. Teamlederne skal i deres daglige ledelse være tæt på både medarbejderne, beboere og pårørende, for at levere synlig ledelse, skabe god trivsel for alle samt konstant prioritere valg af ydelser ift. driften. Ved deltagelse i tværgående ledelsesmæssige funktioner i BPC og på tværs af ældreområdet, er teamlederne en del ude af huset og ikke synlige. Souschefens hovedområder i BPC er/var: overordnet sikkerhedsledelse, sparring og vidensdeling med og mellem teamlederne, støtte i vanskelige beboer-/ og personalesager, opfølgning i team og på teammøder ift. udviklingstiltag, deltagelse i tværgående sammenhænge/arbejdsgrupper på ældreområdet, medlem af visitationsudvalget, m.m. Ledelse af ledere kræver tæt opfølgning og kontakt for at følge udviklingen på tværs af virksomheden ikke mindst ift. at sikre god offentlig service til borgere og pårørende. Virksomheden har indtil videre drift af 11 plejehjem og plejecentre, som i sig selv kræver bygningsmæssige prioriteringer og styring. I de kommende år står BPC fortsat overfor lukninger, overflytninger af beboere og medarbejdere til andre huse/virksomheder, og eventuelt andre organisationsændringer. Dette kræver i den grad nærværende fusionsledelse af virksomhedsleder. Opgaveportefølgen for virksomhedsleder er/bliver overmåde stor uden en souschef. Mange daglige driftsopgaver ifm. at støtte og vejlede, opfølgning m.m. skal varetages sideløbende med stram styring, udvikling og strategiske tiltag både i virksomheden og på tværs af ældreområdet. Se overfor 47

48 SU-14 Socialudvalget 05 Ældre Bornholms Plejehjem og Centre, medarbejderdisponeret tid Forslag nr. N kr priser Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen til medarbejderdisponeret tid reduceres til kr. Puljen til medarbejderdisponeret tid har til formål, at give mere tid til borgerne /beboerne med særlige og/eller komplekse behov, ydelser som der ifølge kvalitetsstandarderne ikke kan tildeles/visiteres til. Den enkelte medarbejder kan ved at søge puljen, få tid til fx følge borger til: læge, indkøb, til ekstra vedligeholdelse/træning ud over det der kan gives jf. kvalitetsstandarden, sociale arrangementer, hvor beboer har behov for ekstra hjælp, fællesarrangementer i plejeboligen, som kræver ekstra personale til meget plejekrævende beboere, m.m. Tiltag der giver den enkelte borger tryghed og livskvalitet, da mange kun har et meget begrænset netværk. 48

49 SU-15 Socialudvalget 05 Ældre og 06 Psykiatri og Handicappede Tilskud til sociale formål ( 79) Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget indebærer, at Socialudvalgets pulje på godt kr. til tilskud til sociale formål reduceres med kr. Ingen. Puljen anvendes primært i forbindelse med Ældre og Handicappriserne og der resterer forsat godt kr. til dette formål. 49

50 SU-16 Socialudvalget 05 Ældre Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget indebærer, at Socialudvalgets pulje på kr. til tilskud til sociale formål reduceres med kr. En reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde vil betyde, at Socialudvalgets muligheder for at støtte det frivillige social arbejde på Bornholm begrænses. Det må forventes, at en del af de frivillige sociale aktiviteter der aktuelt understøttes af 18-midler ikke kan fortsætte i nuværende omfang. Besparelsen får konsekvenser for partnerskabsaftalen med Ældremobiliseringen 50

51 SU-17 Socialudvalget 05 Ældre DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af it og kvalitet Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Konsekvenserne er, at DeViKa ikke får mulighed for udvikling/opdatering af IT, opskriftssystem og kvalitetsudvikling i det hele taget. Elementer som er med til at sikre, at virksomheden til stadighed leverer kvalitet og får mulighed for at optimere driften. Det bliver endvidere svært at opfylde Fødevarestyrelsens stigende krav til dokumentation af madens indhold, da tiden til dette vil blive begrænset og økonomien til at opdatere IT systemerne ikke vil være til stede længere. 2012: Besparelse kr vedr. løn og kr vedr. budget til administration, IT drift og vedligehold. Den fulde effekt vil grundet de overenskomstmæssige forhold ikke kunne effektueres før maj Fra 2013: Besparelse kr vedr. løn og kr vedr. budget til administration, IT drift og vedligehold. Der vil opstå en længere sagsbehandlingstid for bestilling/ændring af madlevering. Der kan opstå fejl, der ikke bliver set og derfor heller ikke rettet hvilket betyder at brugerne kan blive opkrævet forkert - da tiden til at gennemgå regninger vil blive begrænset og opdateringen af IT systemerne til dette ikke bliver gennemført med samme interval, da økonomien til dette ikke længere er til stede. 51

Budgetforlig 2012-2015

Budgetforlig 2012-2015 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E-02-01 D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E-01-01 D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter.

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere