Side 1 Færøsk-Kapitel /1/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 Færøsk-Kapitel 29-141863 3/1/11"

Transkript

1 Kapitel 29 ORGANISKE KEMIKALIER Bestemmelser 1. Hvor intet andet følger af sammenhængen, omfatter dette kapitel kun: a) Isolerede kemisk definerede organiske forbindelser, også med indhold af urenheder. b) Blandinger af to eller flere isomere af samme organiske forbindelse (også med indhold af urenheder), undtagen blandinger af isomere (dog ikke stereoisomere) af mættede eller umættede acycliske carbonhydrider (kap. 27). c) Stoffer nævnt under pos , sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere og salte deraf nævnt under pos samt stoffer nævnt under pos , også når de ikke er kemisk definerede. d) De under punkterne a), b) og c) nævnte stoffer opløst i vand. e) De under punkterne a), b) og c) nævnte stoffer opløst i andre opløsningsmidler end vand, når det af sikkerhedsmæssige eller transporttekniske grunde er sædvanlig og nødvendig at opbevare disse stoffer i opløst stand, og forudsat at opløsningsmidlet ikke gør stoffet mere egnet til specielle formål end til almindelig anvendelse. f) De under punkterne a), b), c), d) og e) nævnte stoffer tilsat stabiliseringsmidler (herunder stoffer til modvirkning af sammenklumpning), der er nødvendige for stoffernes konservering eller transport. g) De under punkterne a), b), c), d), e) og f) nævnte stoffer tilsat et støvdæmpende middel eller tilsat farveeller fugtstoffer for at lette deres identifikation eller af sikkerhedsmæssige grunde, forudsat at tilsætningen ikke gør stoffet mere egnet til specielle formål end til almindelig anvendelse. h) Følgende standardiserede stoffer til fremstilling af azofarvestoffer: diazoniumsalte, koblingskomponenter til disse salte samt diazoterbare aminer og deres salte. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer henhørende under pos og rå glycerol henhørende under pos b) Ethanol (ethylalkohol) (pos og 22.08). c) Methan og propan (pos ). d) Carbonforbindelser nævnt i bestemmelse 2 til kapitel 28. e) Urinstof (pos eller 31.05). f) Vegetabilske og animalske farvestoffer (pos ), syntetiske organiske farvestoffer, syntetiske organiske produkter der anvendes som optisk hvidt eller som luminophorer (pos ) samt farvestoffer, formet eller pakket til detailsalg (pos ). g) Enzymer (pos ). h) Metaldehyd, hexamethylentetramin og lignende stoffer i form af tabletter, stænger eller lignende til brug som brændstof samt flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form der anvendes i cigarettændere eller lignende tændere i beholdere med et rumindhold på 300 cm 3 eller derunder (pos ). ij) Ildslukkere og ladninger til ildslukningsapparater henhørende under pos ; blækfjerningsmidler i pakninger til detailsalg henhørende under pos k) Optiske artikler, f. eks. af ethylendiamintartrat (pos ). 3. Varer, der kan henføres til to eller flere positioner i dette kapitel, skal tariferes i den af de pågældende positioner, der har det højeste nummer. 4. Pos , og omfatter foruden halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater også blandingsderivater såsom sulfohalogenerede, nitrohalogenerede, nitrosulfonerede og nitrosulfohalogenerede derivater. Som andre»nitrogenholdige grupper«(pos ) betrages ikke nitro- og nitrosogrupper. Som»oxygenholdige grupper«i pos , 29.12, 29.14, og betrages kun de grupper (de karakteristiske organiske oxygenholdige grupper), der nævnes i pos A) Estere dannet af organiske syrer, der henhører under underkapitlerne I-VII, og organiske forbindelser, der henhører under de samme underkapitler, henføres til samme position som den af esterkomponenterne, der henhører under positionen med det højeste nummer. B) Estere dannet af ethanol (ethylalkohol) og organiske syrer, der henhører under underkapitlerne I-VII, henføres til samme position som de pågældende syrer. C) Med de begrænsninger der følger af bestemmelse 1 til afsnit VI og bestemmelse 2 til kapitel 28: 1) henføres uorganiske salte af organiske forbindelser såsom syrer, phenoler og enoler samt organiske baser, der henhører under underkapitlerne I-X eller pos , til samme position som de pågældende organiske forbindelser, 2) henføres salte, dannet mellem organiske forbindelser henhørende under underkapitlerne I-X eller pos , til samme position som den af de baser eller syrer (herunder forbindelser med phenol- eller enol-grupper), hvoraf de er dannet, som har det højeste nummer i kapitlet. 3) henføres koordinationsforbindelser, undtagen stoffer henhørende under underkapitel XI eller pos.2941, til den position i kapitel 29, der har det højeste nummer blandt de positioner, der omfatter delelementer dannet ved spaltning af alle metalbindinger, bortset fra metal-carbon-bindinger. D) Metalalkoholater henføres til samme position som de tilsvarende alkoholer, bortset fra ethanol (pos ). E) Halogenider af carboxylsyrer henføres til samme position som de pågældende syrer. 6. Under pos og 2931 henhører kun organiske forbindelser, hvis molekyler foruden atomer af hydrogen, oxygen eller nitrogen indeholder atomer af andre grundstoffer (f. eks. svovl, arsen eller bly) med direkte binding til carbonatomer. Pos (organiske svovlforbindelser) og pos (andre uorganisk/organiske forbindelser) omfatter ikke sulfoeller halogenderivater (herunder sammensatte derivater), der bortset fra hydrogen, oxygen og nitrogen kun indeholder sådanne svovl- eller halogenatomer med direkte binding til carbon, der giver forbindelserne karakter af sulfo- eller halogenderivater (eller sammensatte derivater). 7. Pos , og omfatter ikke enoxider med treleddede ringe, ketonperoxider, cycliske polymere af aldehyder eller thioaldehyder, anhydrider af polycarboxylsyren cy Side 1 Færøsk-Kapitel /1/11

2 cliske estere af polyvalente alkoholer eller polyphenoler og flerbasiske syrer samt imider af flerbasiske syrer. Ovenstående bestemmelser gælder kun, når den heterocycliske struktur udelukkende skyldes de ovenfor anførte ringdannede funktioner. 8. For anvendelse af pos gælder: a) Betegnelsen hormoner omfatter hormonfrigivende og hormonstimulerende stoffer, hormonhæmmere og hormonantagonister (anti-hormoner). b) Udtrykket»hovedsagelig anvendt som hormoner«anvendes ikke alene på hormonderivater og strukturelle analogstoffer, der hovedsagelig anvendes på grund af deres hormonale virkning, men også på sådanne derivater og stukturelle analogstoffer, der hovedsagelig anvendes som basisprodukter i syntesen af produkter henhørende under denne position. Underpositionsbestemmelser 1. I hver hovedposition i dette kapitel tariferes derivater af en kemisk forbindelse (eller gruppe af kemiske forbindelser) i samme position som den pågældende forbindelse (eller gruppe af forbindelser), forudsat de ikke er specielt nævnt i en anden position og der ikke i den pågældende gruppe af positioner findes en med teksten»andre varer«2. Bestemmelse 3 til kapitel 29 gælder ikke for underpositionerne i dette kapitel.. I. CARBONHYDRIDER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, OG NITROSODERIVATER DERAF Acycliske carbonhydrider: Mættede % kg Umættede: Ethyfen % kg Propen (propylen) % kg Buten (butylen) og isomere deraf % kg Buta-l,3-dien og isopren % kg Andre varer % kg Cycliske carbonhydrider: Cycloalkaner, cycloalkener og cycloterpener: Cyclohexan % kg Andre varer % kg Benzen % kg Toluen % kg Xylener: o-xylen % kg m-xylen % kg p-xylen % kg Blandinger af xylenisomere % kg Styren % kg Ethylbenzen % kg Andre varer % kg Halogenderivater af carbonhydrider: Mættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider: Chlormethan (methylchlorid) og chlorethan (ethylchlorid) ,5% kg Dichlormcthan (methylenchlorid) ,5% kg Chloroform (trichlormethan) ,5% kg Tetrachlormethan (carbontetrachlorid) ,5% kg Ethylendichlorid (ISO) (1,2-dichlorethan) ,5% kg ,1,1 Triklorethan (metylkloroform) 5,5% kg Andre varer ,5% kg Umættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider: Vinylchlorid (chlorethylen) ,5% kg 29 2 Side 2 Færøsk-Kapitel /1/11

3 Trichlorethylen % kg Tetrachlorethylen (perchlorethylen) ,5% kg Andre varer ,5% kg Fluor-, brom- og jodderivater af acycliske carbonhydrider Ethylendibromid(ISO) (1,2-dibromethan) 5,5% kg Brommetan (metylbromid) 5,5% kg Andre varer 5,5% kg Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder mindst to forskellige halogener: Trichlorfluormethan ,5% kg Dichlordifluormethan ,5% kg Trichlortrifluorethaner ,5% kg Dichlortetrafluorethaner og chlorpentafluorethan Dichlortetrafluorethaner 5,5% kg Chlorpentafluorethan ,5% kg Andre derivater perhalogeneret udelukkende med fluor og chlor Chlortrifluormethan 5,5% kg Pentachlorfluorethan 5,5% kg Tetrachlordifluorethaner 5,5% kg Heptachlorfluorpropaner 5,5% kg Hexachlorfluorpropaner 5,5% kg Pentachlortrifluorpropaner 5,5% kg Tetrachlortetrafluorpropaner 5,5% kg Trichlorpentafluorpropaner 5,5% kg Dichlorhexafluorpropaner 5,5% kg Chlorheptafluorpropaner 5,5% kg Andre varer 5,5% kg Bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan og dibrometetrafluorethaner: Bromchlordifluormethan 5,5% kg Bromtrifluormethan ,5% kg Dibromtetrafluorethaner ,5% kg Andre perhalogenerede derivater ,5% kg Andre varer: Halogeneret udekukkende med fluor og chlor Af metan, ethan eller propan: Chlordifluormethan (Hcfc-22) ,5% kg ,1-dichlor-1-fluorethan (Hcfc-14lb ,5% kg Andre Hydrochlorfluormethaner ,5% kg I Andre tilfælde ,5% kg Halogeneret udelukkende med fluor og brom: Af metan, ethan eller propan ,5% kg Bromchlormethan ,5% kg ,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN) ,5% kg Aldrin (ISO), chlordan (ISO) og heptachlor (ISO) ,5% kg Andre varer ,5% kg Halogenderivater af aromatiske carbonhydrider: Chlorbenzen, o-dichlorbenzen og p-dichlorbenzen ,5% Hexachlorbenzen (ISO) og DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis (p-chlorphenyl)ethan) ,5% kg Andre varer ,5% kg Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede: Derivater, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethylestere deraf ,5% kg Derivater, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper ,5% kg Andre varer ,5% kg 29 3 Side 3 Færøsk-Kapitel /1/11

4 II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO ELLER NITROSODERIVATER DERAF Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf: Mættede monovalente alkoholer: Methanol (methylalkohol) ,5% kg Propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol). 5,5% kg Butan- 1 -ol (n-butylalkohol) ,5% kg Andre butanoler ,5% kg Octanol (octylalkohol) og isomere deraf ,5% kg Dodecan-I-ol (laurylalkohol), hexadecan-i-ol (cetylalkohol) og octadecan-i-ol (stearylalkohol) ,5% kg Andre varer ,5% kg Umættede monovalente alkoholer: Acycliske terpenalkoholer ,5% kg Andre varer ,5% kg Divalente alkoholer: Ethylenglycol (ethandiol) ,5% kg Propylenglycol (propan-1,2-diol) ,5% kg Andre varer ,5% kg Andre polyvalente alkoholer: Ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol (trimethylolpropan). 5,5% kg Pentaerythritol ,5% kg Mannitol % kg D-glucitol (sorbitol) % kg Glycerol ,8% kg Andre varer ,5% kg Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af acycliske alkoholer: Ethchlorvinol (INN) ,5% kg Andre varer ,5% kg Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosodervater deraf: Cycloalkanske-, cycloalkenske- eller cycloterpenske: Menthol ,5% kg Cyclohexanol, methylcyclobexanoler og dimethylcyclohexanoler 5,5% kg Steroler og inositoler ,5% kg Andre varer ,5% kg Aromatiske: Benzylalkohol % kg Andre varer ,5% kg III. PHENOLER OG PHENOLALKOHOLER SAMT HALO- GEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF Phenoler; phenolalkoholer: Monovalente phenoler: 29 4 Side 4 Færøsk-Kapitel /1/11

5 Phenol (hydroxybenzen) og salte deraf % kg Cresoler og salte deraf ,1% kg Octylphenol og nonylphenol samt isomere deraf; salte af disse produkter ,5% kg Naphtholer og salte deraf ,5% kg Andre varer ,5% kg Polyvalente phenoler; phenolalkoholer: Resorcinol og salte deraf ,5% kg Hydroquinon (quinol) og salte deraf ,5% kg ,4 -Isopropylidendiphenol (bisphenol A, diphenylolpropan) og salte deraf ,5% kg Andre varer ,5% kg Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af phenoler eller phenolalkoholer: Derivater, kun indeholdende halogensubstituenter og salte deraf Pentachlorphenol (ISO) ,5% kg Andre varer ,5% kg Andre varer: Dinoseb (ISO) og salte deraf 5,5% kg Andre varer ,5% kg 29 5 Side 5 Færøsk-Kapitel /1/11

6 IV. ETHERE, ALKOHOLPEROXIDER, ETHERPEROXIDER, KETONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRELEDDEDE RINGE, ACETALER OG HEMIACETALER SAMT HALO- GEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etheperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro-eller nitrosoderivater deraf: Acycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf: Diethylether ,5% kg Andre varer ,5% kg Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf ,5% kg Aromatiske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro-eller nitrosoderivater deraf % kg Etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf: ,2 -Oxydiethanol (diethylenglycol, digol) ,5% kg Monobutylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol ,5% kg Andre monoalkylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol 5,5% kg Andre varer ,5% kg Etherphenoler og etheralkoholphenoler samt halogen-, sulfo-, nitroeller nitrosoderivater deraf ,5% kg Alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf ,5% kg Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf: Oxiran (ethylenoxid) ,5% kg Methyloxiran (propylenoxid) ,5% kg l-chlor-2,3-epoxypropan (epichlorohydrin) ,5% kg Dieldrin (ISO, INN) ,5% kg Andre varer ,5% kg Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf: Alle varer ,0% kg V. ALDEHYDER Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymere af aldehyder; paraformaldehyd: Acycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper: Methanal (formaldehyd) ,5% kg Ethanal (acetaldehyd) ,5% kg Andre varer ,5% kg 29 6 Side 6 Færøsk-Kapitel /1/11

7 Cycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper: Benzaldehyd ,5% kg Andre varer ,5% kg Aldehydalkoholer ,5% kg Aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper: Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) ,5% kg Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) ,5% kg Andre varer ,5% kg Cycliske polymere af aldehyder ,5% kg Paraformaldehyd ,5% kg Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter henhørende under pos : Alle varer ,5% kg VI. KETONER OG QUINONER Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf: Acycliske ketoner uden andre oxygenholdige grupper: Acetone ,5% kg Butanon (methylethylketon) ,5% kg Methylpentan-2-on (isobutylmethylketon) ,5% kg Andre varer ,5% kg Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenketoner uden andre oxygenholdige grupper: Campher ,5% kg Cyclohexanon og methylcyclohexanoner ,5% kg Iononer og methyliononer ,5% kg Andre varer ,5% kg Aromatiske ketoner uden andre oxygenholdige grupper: Phenylacetone (phenylpropan-2-one) ,5% kg Andre varer ,5% kg Ketonalkoholer og ketonaldehyder ,5% kg Ketonphenoler og ketoner med andre oxygenholdige grupper ,5% kg Quinoner: Anthraquinon ,5% kg Andre varer ,5% kg Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater ,5% kg VII. CARBOXYLSYRER OG DERES ANHYDRIDER, HALO- GENIDER, PEROXIDER OG PEROXYSYRER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERI- VATER DERAF Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf: Myresyre samt salte og estere deraf: Myresyre ,5% kg Salte af myresyre ,5% kg 29 7 Side 7 Færøsk-Kapitel /1/11

8 Estere af myresyre ,5% kg Eddikesyre og salte deraf; eddikesyreanhydrid: Eddikesyre ,5% kg Eddikesyreanhydrid ,5% kg Andre varer ,5% kg Estere af eddikesyre: Ethylacetat ,5% kg Vinylacetat ,5% kg n-butylacetat ,5% kg Dinoseb (ISO) acetat ,5% kg Andre varer ,5% kg Mono-, di- og trichloreddikesyrer samt salte og estere deraf ,5% kg Propionsyre samt salte og estere deraf ,2% kg Butansyrer og pentansyrer samt salte og estere deraf ,5% kg Palmitinsyre og stearinsyre samt salte og estere deraf ,5% kg Andre varer ,5% kg Umættede acycliske monocarboxylsyrer og cykliske monocarboxylsyrer samt deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf: Umættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf: Acrylsyre og salte deraf % kg Estere af acrylsyre % kg Methacrylsyre og salte deraf % kg Estere af methacrylsyre % kg Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf.... 6% kg Andre varer % kg Cycloalkan-, cycloalken- cller cycloterpenmonocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf % kg Aromatiske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf: Benzoesyre samt salte og estere deraf % kg Benzoylperoxid og benzoylchlorid % kg Phenyleddikesyre samt salte deraf % kg Estere af phenyleddikesyre % kg Binapacryl (ISO) % kg Andre varer % kg Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf: Acycliske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf: Oxalsyre samt salte og estere deraf % kg Adipinsyre samt salte og estere deraf % kg Azelinsyre og sebacinsyre samt salte og estere deraf % kg Maleinsyreanhydrid % kg Andre varer 6% kg Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf % kg Aromatiske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf: Dioctylorthophthalater % kg Dinonyl- eller didecylorthophthalater % kg Andre estere af orthophthalsyre % kg 29 8 Side 8 Færøsk-Kapitel /1/11

9 Phthalsyreanhydrid % kg Terephthalsyre og salte deraf % kg Dimethylterephthalat % kg Andre varer % kg Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf: Carboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper, men uden oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf: Mælkesyre samt salte og estere deraf % kg Vinsyre % kg Salte og estere af vinsyre % kg Citronsyre % kg Salte og estere af citronsyre % kg Gluconsyre samt salte og estere deraf % kg Chlorbenzilat (ISO) % kg Andre varer % kg Carboxylsyrer indeholdende phenolgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf: Salicylsyre og salte deraf % kg O-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf % kg Andre estere af salicylsyre og salte deraf % kg Andre varer % kg Carboxylsyrer indeholdende aldehyd- eller ketongrupper, men uden andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf % kg Andre varer: ,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorphenoxyeddikesyre), salte og estere deraf % kg Andre varer % kg VIII.ESTERE AF UORGANISKE SYRER AF IKKE-METAL- LER OG DERES SALTE SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OG NITROSODERIVATER DERAF Estere af phosphorsyre og deres salte (herunder lactophosphater); halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf: Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat % kg Andre varer % kg Estere af andre uorganiske syrer af ikke-metaller (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf: Parathion (ISO) og parathion-methyl (ISO)(methyl-parathion)... 6% kg Andre varer % kg Andre varer % kg 29 9 Side 9 Færøsk-Kapitel /1/11

10 IX. FORBINDELSER MED NITROGENHOLDIGE GRUPPER Aminer: Acycliske monoaminer og derivater deraf; salte af disse produkter: Methylamin, dimethylamin og trimethylamin og salte deraf.... 6% kg Andre varer % kg Acycliske polyaminer og derivater deraf; salte af disse produkter: Ethylendiamin og salte deraf % kg Hexamethylendiamin og salte deraf % kg Andre varer % kg Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpenmonoaminer og -polyaminer samt derivater deraf; salte af disse produkter % kg Aromatiske monoaminer og derivater deraf; salte af disse produkter: Anilin og salte deraf % kg Anilinderivater og salte deraf % kg Toluidiner og derivater deraf; salte af disse produkter % kg Diphenylamin og derivater deraf; salte af disse produkter % kg Naphthylamin (alfa-naphthylamin) og 2-naphthylamin (beta-naphthylamin) samt derivater deraf; salte af disse produkter 6% kg Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fencamfetamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN) og fentermin (INN); salte deraf % kg Andre varer % kg Aromatiske polyaminer og derivater deraf; salte af disse produkter: o-, m- og p-phenylendiamin og diaminotoluener samt derivater deraf; salte af disse produkter % kg Andre varer % kg Aminer indeholdende oxygenholdige grupper: Aminoalkoholer, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper samt ethere og estere deraf; salte af disse produkter: Monoethanolamin og salte deraf % kg Diethanolamin og salte deraf % kg Triethanolamin og salte deraf % kg Dextropropoxyphen (INN) og salte deraf % kg Andre varer % kg Aminonaphtholer og andre aminophenoler, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, samt ethere og estere deraf, salte af disse produkter: Aminohydroxynaphthalensulfonsyre og salte deraf % kg Andre varer % kg Aminoaldehyder, aminoketoner og aminoquinoner, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper; samt ethere og estere deraf; salte af disse produkter: Amfepramon (INN), methadon (INN) og normetadon (INN); salte deraf % kg Andre varer % kg Aminosyrer, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, og estere deraf; salte af disse produkter: Lysin og estere deraf; salte af disse produkter % kg Glutaminsyre og salte deraf % kg Anthranilsyre og salte deraf % kg Tilidin (INN) og salte deraf % kg Side 10 Færøsk-Kapitel /1/11

11 Andre varer % kg Aminoalkoholphenoler, aminosyrephenoler og andre aminoforbindelser med oxygenholdige grupper % kg Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; lecithiner og andre phosphoaminolipider, også når de ikker er kemisk definerede: Cholin og salte deraf % kg Lecithiner og andre phosphoaminolipider ,7% kg Andre varer % kg Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre (kulsyre): Acycliske amider (herunder acycliske carbamater) og derivater deraf; salte af disse produkter % kg Meprobamat (INN) % kg Fluoroacetamid (ISO), monocrotophos (ISO) og phosphamidon (ISO) % kg Andre varer % kg Cycliske amider (herunder cycliske carbamater) og derivater deraf; salte af disse produkter: Ureiner og derivater deraf; salte af disse produkter % kg Acidamidobenzoesyre (N-acetylanthranilsyre) og salte deraf.. 6% kg Ethinamat (INN) % kg Andre varer % kg Imider af carboxylsyrer (herunder saccharin og salte deraf) samt iminer: Imider og derivater deraf; salte af disse produkter: Saccharin og salte deraf % kg Glutethimid (INN) % kg Andre varer % kg I miner og derivater deraf; salte af disse produkter: Chlordimeform (ISO) % kg Andre varer % kg Nitriler: Acrylonitril % kg l-cyanoguanidin (dicyandiamid) % kg Fenproporex (INN) og salte deraf; methadon (INN) mellemprodukt (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutan) % kg Andre varer % kg Diazo-, azo- og azoxyforbindelser Alle varer % kg Side 11 Færøsk-Kapitel /1/11

12 29.33 Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er): Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin Alle varer % kg Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper: Isocyanater % kg Andre varer % kg X. ORGANISKE-UORGANISKE FORBINDELSER, HETE- ROCYCLISKE FORBINDELSER, NUCLEINSYRER OG DERES SALTE SAMT SULFONAMIDER Organiske svovlforbindelser: Thiocarbamater og dithiocarbamater % kg Mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram % kg Methionin % kg Captafol (ISO) og methamidophos (ISO) % kg Andre varer % kg Andre organiske-uorganiske forbindelser: Alle varer % kg Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er): Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret furanring (også hydrogeneret): Tetrahydrofuran % kg Furaldehyd(furfuraldehyd) % kg Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol % kg Andre varer % kg Lactoner: Cumarin, methylcumariner og ethylcumariner % kg Andre lactoner % kg Andre varer: Isosafrol % kg (1,3-Benzidioxol-5-yl) propan-2-one % kg Piperonal % kg Safrol % kg Tetrahydrocannabinoler (alle isomerer) % kg Andre varer % kg Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyrazolring (også hydrogeneret): Side 12 Færøsk-Kapitel /1/11

13 Phenazon (antipyrin) og derivater deraf % kg Andre varer % kg Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret imidazolring (også hydrogeneret): Hydantoin og derivater deraf % kg Andre varer % kg Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyridinring (også hydrogeneret): Pyridin og salte deraf ,3% kg Piperidin og salte deraf % kg Alfentamil (INN), anileridin (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), methylphenidat (INN), pentazocin (INN), pethidin (INN), pethidine (INN) mellemprodukt A, phencyclidin (INN) (PCP), phenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) og trimeperidin (INN); salte af disse produkter % kg Andre varer % kg Forbindelser, der omfatter en guinolon- eller isoquinolinringstruktur (også hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe: Levorphanol (INN) og salte deraf % kg Andre varer % kg Forbindelser, hvis struktur omfatter en pyrimidinring (også hydrogeneret) eller en piperazinring: Malonylurinstof (barbitursyre) og salte deraf % kg Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), sechubtabarbital (INN), secobarbital (INN) og vinylbital (INN); salte af disse produkter % kg Andre derivater af malonylurinstof (barbitursyre); salte af disse produkter % kg Loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN) og zipeprol (INN); salte af disse produkter % kg Andre varer % kg Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret triazinring (også hydrogeneret): Melamin % kg Andre varer % kg Lactamer: Hexanlactam (epsilon-caprolactam) % kg Clobazam (INN) og methyprylon (INN) % kg Andre lactamer % kg Andre varer: Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxid (INN), clonazepam (INN), clorazepat (INN), delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) og triazolam (INN); salte af disse produkter.. 6% kg Andre varer % kg Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; andre heterocycliske forbindelser: Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazolring (også hydrogeneret) % kg Forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur (også hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe % kg Side 13 Færøsk-Kapitel /1/11

14 Forbindelser, der omfatter en phenothiazinringstruktur (også hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe % kg Andre varer: Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), phendimetrazin (INN) og sufentanil (INN); salte af disse produkter % kg Andre varer % kg Sulfonamider: Alle varer % kg XI. PROVITAMINER, VITAMINER OG HORMONER Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproducerede (herunder naturlige koncentrater), derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, samt indbyrdes blandinger af disse stoffer; opløsninger af disse produkter, uanset opløsningsmidlets art: Vitaminer og derivater deraf, ublandede: Vitamin A og derivater deraf % kg Vitamin B 1 og derivater deraf % kg Vitamin B 2 og derivater deraf % kg D- eller DL-pantothensyre (vitamin B 3 og vitamin B 5 ) samt derivater deraf % kg Vitamin B 6 og derivater deraf % kg Vitamin B 12 samt derivater deraf % kg Vitamin C og derivater deraf % kg Vitamin E og derivater deraf % kg Andre vitaminer og derivater deraf % kg Andre varer, herunder naturlige koncentrater % kg Hormoner, prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener, naturlige eller syntetisk reproducerede; derivater og strukturelle analogstoffer deraf, herunder polypetider med modificeret kædestruktur, der hovedsagelig anvendes som hormoner: Polypeptidhormoner, proteinhormoner og glycoproteinhormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf: Somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf. 0% kg Insulin og salte deraf % kg Andre varer % kg Steroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf: Cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) og prednisolon (dehydrohydrocortison) % kg Halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner % kg Østrogener og progestogener % kg Andre varer % kg Katekolaminhormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf: Epinephrin % kg Andre varer % kg Derivater af aminosyre % kg Prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener, samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf % kg Side 14 Færøsk-Kapitel /1/11

15 Andre varer 0% kg XII.GLYCOSIDER OG PLANTEALKALOIDER, NATURLIGE ELLER SYNTETISK REPRODUCEREDE SAMT SALTE, ETHERE, ESTERE OG ANDRE DERIVATER DERAF Glycosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf: Rutosid (rutin) og derivater deraf % kg Andre varer % kg Plantealkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf: Opiumalkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter: Koncentrater af valmuestrå eller -stængler; buprenorphin (INN), codein, dihydrocodein (INN), ethylmorphin, etorphin (INN), heroin, hydrocodon (INN), hydromorphon (INN), morphin, nicomorphin (INN), oxycodon (INN), oxymorphon (INN), pholcodin (INN), thebacon (INN) og thebain; salte deraf % kg Andre varer % kg Cinchona-alkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter 0% kg Coffein og salte deraf 0% kg Ephedriner og salte deraf: Ephedrin og salte deraf % kg Pseudoephedrin (INN) og salte deraf % kg Cathin (INN) og salte deraf % kg Andre varer % kg Theophyllin og aminophyllin (theophyllin-ethylendiamin) samt derivater deraf; salte af disse produkter: Fenetyllin (INN) og salte deraf % kg Andre varer % kg Alkaloider af meldrøje samt derivater deraf; salte af disse produkter: Ergometrin (INN) og salte deraf % kg Ergotamin (INN) og salte deraf % kg Lysergsyre og salte deraf % kg Andre varer % kg Andre varer: Cocain, ecgonin, leveometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat; salte, estere og andre derivater deraf... 0% kg Andre varer % kg XIII.ANDRE ORGANISKE FORBINDELSER Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra saccharose, lactose, maltose, glucose og fructose); sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf, bortset fra produkter henhørende under pos , og 29.39: Alle varer % kg Antibiotika: Side 15 Færøsk-Kapitel /1/11

16 Penicilliner og derivater deraf, med penicillansyrestruktur; salte af disse produkter % kg Streptomyciner og derivater deraf; salte af disse produkter % kg Tetracycliner og derivater deraf; salte af disse produkter % kg Chloramphenicol og derivater deraf; salte af disse produkter % kg Erythromycin og derivater deraf; salte af disse produkter % kg Andre varer % kg Andre organiske forbindelser: Alle varer % kg Side 16 Færøsk-Kapitel /1/11

Fortegnelse over euforiserende stoffer optaget i FN's narkotikakonventioner

Fortegnelse over euforiserende stoffer optaget i FN's narkotikakonventioner Fortegnelse over euforiserende stoffer optaget i FN's narkotikakonventioner Forskelle mellem de enkelte landes nationale regler betyder, at en rejsende, der har brug for at medbringe et lægemiddel, i princippet

Læs mere

Fortegnelse over euforiserende stoffer optaget i FN's narkotikakonventioner

Fortegnelse over euforiserende stoffer optaget i FN's narkotikakonventioner Fortegnelse over euforiserende stoffer optaget i FN's narkotikakonventioner Forskelle mellem de enkelte landes nationale regler betyder, at en rejsende, der har brug for at medbringe et lægemiddel, i princippet

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: 10-06-2016. Kap 28 Síða 1

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: 10-06-2016. Kap 28 Síða 1 AFSNITVI PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER Bestemmelser 1. A) Varer (undtagen radioaktive malme), der omfattes af varebeskrivelsen i pos. 2844 eller 2845, skal tariferes i den pågældende position,

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 25. april 1983

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 25. april 1983 11. 5. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 123/31 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 25. april 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 10 PVD 1 WTO 27 UD 23 Jordi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR.

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR. BRUGERVEJLEDNING VAREMÆRKE ART.NR. SILVER SHIELD / 4H 111 060 111 070 111 080 111 090 111 100 111 110 Størrelse 6 Størrelse 7 Størrelse 8 Størrelse 9 Størrelse 10 Størrelse 11 BESKRIVELSE Kemikaliehandske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD 35 Jordi

Læs mere

Narkotikalisterne A, B, C, D og E

Narkotikalisterne A, B, C, D og E Narkotikalisterne A,B,C,D og E - senest ajourført den 22 april 2009 NEC, Dokumentation & Efterretninger Narkotikalisterne A, B, C, D og E Liste A omfatter stoffer, der ikke må forefindes her i landet (jf

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

Bilag I Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet

Bilag I Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet Bilag I Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet DA 1 DA Bilag I a) Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet (jf.

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. om

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Mercaptobenzothiazol Kun et meget lille

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Vestegnen HF &VUC Stx Kemi

Læs mere

Alkohol Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 7 Skole: Navn: Klasse:

Alkohol Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 7 Skole: Navn: Klasse: Alkohol Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 7 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Der findes mange forskellige alkoholer. Hvad hedder den alkohol, der er i alkoholiske drikke som øl, vin og spiritus? Der er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy Mors VUC & HF Hfe Kemi C-B Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 007 Ethanols fysiske egenskaber Kogepunkt 78,5 o C På side 8 i Alkohol også vises Frysepunkt -114, o C opskriften på et forsøg til bestemmelse af Massefylde 0,789

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114

Læs mere

Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester

Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester Varekataloget indeholder de varekoder, som køb af råvarer, hjælpestoffer og komponenter skal fordeles på ved indberetning til statistikken Industriens

Læs mere

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Styrk Sikkerheden www.3msikkerhed.dk SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Følgende er vigtigt at vide, når du bruger Filterguiden! Denne filterguide er udarbejdet for

Læs mere

DIVERSE KEMISKE PRODUKTER

DIVERSE KEMISKE PRODUKTER Kapitel 38 DIVERSE KEMISKE PRODUKTER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Isolerede grundstoffer og isolerede kemisk definerede forbindelser, med undtagelse af følgende: 1) Kunstig grafit (pos.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Anvendt kemi 2 - ekstraopgaver

Anvendt kemi 2 - ekstraopgaver 1 Anvendt kemi - ekstraopgaver Enthalpiberegninger Stoffet ethan (H6) kan afbrændes. a) Opskriv og afstem reaktionsskemaet for forbrændingen. b) Beregn H for reaktionen. Opgave Betragt følgende redoxreaktionsskema:

Læs mere

Vørunummar Vørutekstur Gatt

Vørunummar Vørutekstur Gatt Fylgiskjal 1 Vøru Vørutekstur Gatt 02 01 1000 Hele og halve kroppe af hornkvæg, fersk/kølet 12,8% 02 01 2000 Kød af hornkvæg, ikke udbenet, fersk/kølet, undt hele og 12,8% halve kroppe 02 01 3000 Kød af

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV Nr. L 162/ 20 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22. 6. 83 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV af 13. juni 1983 om ændring af bilaget til Rådets

Læs mere

08-10-2015. Police criteria for deciding on taking a blood sample. From FDM s member journal Motor, 1971. Traffic case circumstances

08-10-2015. Police criteria for deciding on taking a blood sample. From FDM s member journal Motor, 1971. Traffic case circumstances Drugs in traffic: Forensic analytical aspects Kristian Linnet Section of Forensic Chemistry Dept. of Forensic Medicine University of Copenhagen 2015 From FDM s member journal Motor, 1971 Early study on

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2014 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER INDLEDNING KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER Christian Strøbech, Accoat A/S Belægning med fluorpolymersystemer har i det sidste 1 år gennemgået en rivende udvikling, således at der til brug indenfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi BA Nis Bærentsen

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin VIN 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi B Trille Hertz Quist 2.a keb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

FORORDNINGER. (5) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft straks. Artikel 1

FORORDNINGER. (5) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft straks. Artikel 1 L 226/2 30.7.2014 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 825/2014 af 30. juli 2014 om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 om restriktioner på import af varer med oprindelse på Krim eller i

Læs mere

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze Acetaldehyde C C B D A D B C A C Acetal oplűsningsmiddel B B A A A D D D A D Acetone A A A A A D A D A B Acetylen A A A D A A A A A A Acrylonnitrile A C B A A D D D A A Alkohol B C B B B A A A A A Alkohol-amyl

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 4 PART 2/3 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi B Merete Tryde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi C-B

Læs mere

Organisk kemi for biologer 2007

Organisk kemi for biologer 2007 rganisk kemi for biologer 2007 eaktioner og reagenser, der er vigtige i organisk kemi Ikke at fortolke på den måde, at ikkenævnte reaktioner og reagenser ikke er vigtige!! Kigga Inge Margrethe Aae hristensen

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi B Gunnsteinn Agnar Jakobsson, kemi tfj-keb Holdet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Fag: Kemi C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi B enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jacob Juhl Gjerluf

Læs mere

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål Koncentration Til et kemiforsøg skal der fremstilles en række opløsninger af letopløselige salte. Udregn for hver af de følgende opløsninger, hvor mange gram af det aktuelle

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 18.12.2014 L 363/67 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1342/2014 af 17. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så

Læs mere

Organisk Kemi for Biologer

Organisk Kemi for Biologer rganisk Kemi for Biologer Supplerende noter Kemisk Institut Aarhus Universitet Forår 2010 Steen Uttrup Pedersen Indholdsfortegnelse Bindingsforhold.3 eduktion med NaB 4 og LiAl 4.3 versigt over Grignard

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Carbonhydrider kursus-mappe af Mads Albæk Sørensen og Simon Steffen Andersen H 3 C. Lavet af Simon Steffen Andersen og Mads Albæk Sørensen

Carbonhydrider kursus-mappe af Mads Albæk Sørensen og Simon Steffen Andersen H 3 C. Lavet af Simon Steffen Andersen og Mads Albæk Sørensen 3 C C 3 Lavet af Simon Steffen Andersen og Mads Albæk Sørensen 1 Side Indholdsfortegnelse Definition af Carbonhydrider:... 3 Opbygning af Carbonhydrider:... 3 Inddeling af Carbonhydrider i grupper... 4

Læs mere

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x Kemi B 2a3ax 2012 Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x De har læst kemi C efter forskellige lærebogssystemer På Kemi B har vi brugt H Mygind Basiskemi B, 1.

Læs mere

Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe

Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe Når du anvender kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord, skal du tage en række forholdsregler. Denne pjece fortæller, hvordan

Læs mere

Oxidationstal og elektronparbindinger December 2015

Oxidationstal og elektronparbindinger December 2015 idationstal og elektronparbindinger December 2015 idationstal og elektronparbindinger I redokemi findes en række simple regler, som gør det muligt at bestemme oidationstal for et atom i en kemisk forbindelse,

Læs mere

Opgave 1.1 1 KemiForlaget

Opgave 1.1 1 KemiForlaget Opgave 1.1 Byg et monosaccharid Kulhydrat-molekylerne består af tre forskellige atomer : arbon, (sorte); ydrogen, (hvide), og Oxygen,O (røde). 1. Lav en ring af 5 -atomer og et O-atom. 2. Byg en gruppe

Læs mere

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER Kapslings- og tavlemateriel.

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER Kapslings- og tavlemateriel. 12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER 12.00 Kapslings- og tavlemateriel 1 Minipol fremstilles af nordspanske virksomhed Cahors Española, som er en del af Cahors Group.

Læs mere

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen Bilag Bilag.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen 19983 Bilag. Hovedbestanddele i landovervågningen 19983 Bilag.3 Hovedbestanddele i vandværkernes boringskontrol 19983 Bilag 3.1 Uorganiske sporstoffer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau HF & VUC Nordsjælland - Hillerød afdeling HF-e Kemi B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Organiske mikroforureninger

Organiske mikroforureninger Organiske mikroforureninger I dette kapitel behandles de organiske mikroforureninger, der er omfattet af programmet for grundvandsovervågning i NOVA 2003 (Miljøstyrelsen, 2000b). De enkelte stoffer er

Læs mere

OA1: Afleveringssæt i organisk kemi

OA1: Afleveringssæt i organisk kemi OA1: Afleveringssæt i organisk kemi Angiv elektronkonfigurationen for grundtilstanden i kortfattet skrivemåde (f.eks. [Ne]3s 1 for natrium) for følgende atomer: 1) P 2) As 3) Sn 4) Zr 5) Al Opgave 2 Angiv

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Gsk Kemi CB Mette Lillistone 12KECB11

Læs mere

Strukturisomeri. Tautomeri. Diastereomeri. Enantiomeri

Strukturisomeri. Tautomeri. Diastereomeri. Enantiomeri Kædeisomeri trukturisomeri tillingsisomeri Funktionsisomeri Tautomeri Isomeri tereoisomeri Diastereomeri Enantiomeri E/Z-isomeri Figure : De forskellige former for isomeri. Bemærk at diastereomeri der

Læs mere

Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch.

Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch. Opgave 1 Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch. Carbon og hydrogenatomer er angivet i følgende struktur

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HFe Kemi C B Eva Egeberg Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Januar 2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi B Peter Lindhardt 1a keb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (foreløbig)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution EUC Syd Tønder Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Kemi B Frank Heiden og

Læs mere

Artikel 2: Kulhydratkemi

Artikel 2: Kulhydratkemi Artikel 2: Kulhydratkemi Kulhydrater dannes i planter ved hjælp af fotosyntese og er en vigtig kilde til ernæring for mennesket. Navnet kulhydrat dækker over en række forskellige sukkerarter, som inddeles

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Sikkerhed omkring tekniske installationer for AU Roskilde

Sikkerhed omkring tekniske installationer for AU Roskilde 1 Indhold Alarmsystemer og teknik... 2 Alarmer... 2 Teknisk brandalarm... 2 Brintalarm... 2 Ammoniakalarm... 2 CO 2 alarm... 2 Etheralarm... 2 Stinkskabe... 2 Lafbænke... 5 Mikrobølgeovne... 5 Laboratoriets

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL 2x Ke/s 2015 med Jørgen Mogensen

EKSAMENSSPØRGSMÅL 2x Ke/s 2015 med Jørgen Mogensen EKSAMENSSPØRGSMÅL 2x Ke/s 2015 med Jørgen Mogensen Eksamensdato: Tirsdag den 2. juni 2015 Antal elever: 2 Information til elever: Nedenfor er eksamensspørgsmålene anført. Der er 8 forskellige. Bilag til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Overskrifter til kemispørgsmål, Kemi C 2012 1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 2. Grundstoffer i mennesket

Læs mere

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08 AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Varer i sæt bestående af to eller flere særskilte bestanddele, der alle eller for en dels vedkommende henhører under nærværende afsnit,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Gerda

Læs mere

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +L15 8911 t1811 info@verdo.dk www.verdn.dk Grønt regnskab 2013 Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forløb: 9/7-2010 9/8-2012, Eksamen: 15/8-2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

99S0003 Geriatrisk behandlinger, Antal=233 BAFA6 Smertebehandling med blokade BAFA82 Smertebehandling med fysioterapi BAFA85 Smertebehandling med

99S0003 Geriatrisk behandlinger, Antal=233 BAFA6 Smertebehandling med blokade BAFA82 Smertebehandling med fysioterapi BAFA85 Smertebehandling med 99S0003 Geriatrisk behandlinger, Antal=233 BAFA6 Smertebehandling med blokade BAFA82 Smertebehandling med fysioterapi BAFA85 Smertebehandling med laser BAHY0 Behandling med stærke analgeticum BAHY4 Behandling

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2014 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Kemikaliernes stamtræ

Kemikaliernes stamtræ 14 KEMI Kemikaliernes stamtræ Alle ved, at den moderne verden er afhængig af olie som brændstof. Men olie er samtidig råstoffet, som hele den kemiske industri bygger på. Olie er således udgangspunktet

Læs mere

Eksamensspørgsmål kemib VUC Vejle 16. juni og 17. juni 2014. Spørgsmål:

Eksamensspørgsmål kemib VUC Vejle 16. juni og 17. juni 2014. Spørgsmål: Spørgsmål: 1. og 12. Syrer og baser, herunder øvelsen Bestemmelse af phosphorsyreindhold i cola. 2. og 13. Syrer og baser, herunder demonstrationsforsøget Phosphatpuffer 3. og 14. Syrer og baser, herunder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C COL 16kemc21 Oversigt

Læs mere

TouchNTuff

TouchNTuff 92-600 92-605 KEMISK BESKYTTELSE OG VÆSKETÆTHED NITRIL STÆNK MODEL # BELÆGNING FORMATE RIALE GREBDESIGN MANCHET- MODELLER FARVE AQL UPUD RET EN-STR. LÆNGDE MM TYKKELSE MM PAKNING 92-500 Nitril N/A Strukturerede

Læs mere

Benzen. Toluen. Ethylbenzen. Ortho-xylen Meta-xylen Para-xylen Styren Benz(a)pyren 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethylen Bly

Benzen. Toluen. Ethylbenzen. Ortho-xylen Meta-xylen Para-xylen Styren Benz(a)pyren 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethylen Bly Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for autoværksteder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere