Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold"

Transkript

1 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold TemaNord 2010:602 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold et bidrag fra 14 nordiske kommuner et bidrag fra 14 nordiske kommuner Gjennom det nordiske prosjektet «Lokal medvirkning for å nå 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold» presenteres resultater fra lokale prosjekter i 14 nordiske kommuner. Prosjektene som presenteres er varierte, men alle er relevante i forhold til det internasjonale 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold. Prosjektene omfatter rene bevaringsprosjekter, restaurering, bekjempelse av fremmede arter, tilrettelegging for lokal befolkning og integrering av natur og kultur. Det er lagt hovedvekt på å presentere oppnådde resultater. De deltagende kommunene i prosjektet har vært Holstebro (D), Hedensted (D), Kolding (D), Herning (D), Hammerfest (N), Stjørdal (N), Trondheim (N), Ørebro (S), Vanda (FI), Borgå (FI), Akureyri (I), Alftanes (I), Runavik (FÆ) og Nes (FÆ). De deltagende kommunene gir også noen rekommandasjoner for hva som skal til for å lykkes med lokale prosjekter. Rapporten viser at lokalt engasjement og gjennomføring at konkrete lokale prosjekter er et svært viktig bidrag for å nå internasjonale mål som 2010 målet på biodiversitet. TemaNord 2010:602 ISBN Omslag.indd :02:37

2

3

4 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold et bidrag fra 14 nordiske kommuner TemaNord 2010:602

5 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold et bidrag fra 14 nordiske kommuner TemaNord 2010:602 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN Trykk: Rosendahls Schultz Grafisk a/s Omslagsfoto: Sissel Rübberdt Opplag: 330 Trykt på miljøvennlig papir som oppfyller kravene i den nordiske miljøsvanemerkeordning. Publikasjonen kan bestilles på Flere publikasjoner på Denne rapporten er gitt ut med finansiell støtte fra Nordisk ministerråd. Innholdet i rapporten avspeiler imidlertid ikke nødvendigvis Nordisk ministerråds synspunkter, holdninger eller anbefalinger. Printed in Denmark Nordisk ministerråd Nordisk råd Ved Stranden 18 Ved Stranden 18 DK-1061 København K DK-1061 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbeidet Det nordiske samarbeid er en av verdens mest omfattende regionale samarbeidsformer. Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områdene Færøyene, Grønland og Åland. Det nordiske samarbeid er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig medspiller i det europeiske og internasjonale samarbeid. Det nordiske fellesskap arbeider for et sterkt Norden i et sterkt Europa. Det nordiske samarbeid ønsker å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Felles verdier landene imellom er med til å styrke Nordens posisjon som en av verdens mest innovative og konkurransekraftige regioner.

6 Innhold Forord... 7 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Prosjektbeskrivelse Succéfaktorer noen erfaringer og rekommandasjoner fra kommunene i prosjektet Presentasjon av kommunenes prosjekter Alftanes kommune Prosjekt 1. Restaurering av strandområde ved Þvottatjörn på Hliðstanga Prosjekt 2. Restaurering av drenert våtmark ved Kasthúsatjörn, utvidelse av vernområdet og forbedring av hekkeplasser Akureyri kommune Prosjekt 1. Hrísey gjenskape vegetasjon Prosjekt 2. Glerárdalur gjenskape vegetasjon Prosjekt 3. Naustaborgir restaurering av våtområde for fuglelivet Borgå kommune Projekt 1: Inrättande av nationalstadsparken i Borgå Projekt 2. Vård av ängslandskapet vid Marens äng Hammerfest kommune Prosjekt 1. Utsetting av kunstige rev på havbunnen Hedensted kommune Prosjekt 1. Restaurering af Skjold Å og etablering af vådområde omkring Skjold Å Prosjekt 2. Sikring af græsningsdrift/høslæt på de 30 botanisk mest værdifulde eng- og overdrevsarealer i Hedensted Kommune Prosjekt 3. Certificering af skove nord for Vejle Fjord Prosjekt 4. Den Klimatilpassede Kommuneplan for Hedensted Kommune Herning kommune Projekt 1. Naturpolitik i Herning Kommune Projekt 2. Laksehandlingsplan i Skjern Å-systemet Projekt 3. Klimainnsats i Herning kommune Holstebro kommune Projekt 1. Oprensning eller nygravning af 25 vandhuller Prosjekt 2. Iværksættelse af afgræsning Prosjekt 3. Adgang til gydepladserne for laksen Kolding kommune Prosjekt 1. Skærsø, Nørremose og Husted Mose genopretning af sø og tilhørende moseområder Prosjekt 2. Åkær Å genopretning af vandløb og etablering af vådområder Nes og Runavík kommuner Projekt 1: Toftavatn Natur, oplevelser og trivsel Stjørdal Prosjekt 1 Kulturlandskap i Forradalen Tiltak som er gjennomført Prosjekt 2. Regulering av vannmiljø og mulige tiltak i gamle elveløpet Halsøen, Langøra og Stjørdal havn

7 15. Trondheim kommune Prosjekt 1. Gjenåpnet av Ilabekken restaurering av biologisk mangfold i en urban bekk Prosjekt 2. Forvaltning av kulturlandskapet på Lian Solem skjøtsel og restaurering for å ivareta biologisk mangfold Prosjekt 3. Sårbare viltarter i Trondheim bymark skjøtsel og restaurering for å ivareta biologisk mangfold Vanda kommune Den biologiska mångfalden i Vanda Projekt 1. Kommunal generalplan som verktyg vid bevarandet av naturens mångfald på lokalnivå Projekt 2. Förnyandet av Vanda stads principer för skogsvård Projekt 3. Utveckling av natur- och rekreationsområdet Petikko med beaktande av naturens mångfald Ørebro kommune Från bakgård till naturreservat Strandskogarna, en spännande miljö Vassarna och de grunda vikarna Beteslandskapet och blomsterängarna De återskapade strandängarna Samantekt Yhteenveto Summary

8 Forord Prosjektets mål er å vise viktigheten av en lokal innsats i arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet. Prosjektet har vært finansiert av Nordisk Ministerråd, men prosjektgruppens medlemmer har også lagt inn en betydelig egeninnsats. Kommunene har selv for egne midler gjennomført de prosjektene som beskrives i rapporten. Ved oppstart av prosjektet ble det opprettet en prosjektgruppe med representanter fra de deltagende nordiske landene. Prosjektet har vært ledet av Direktoratet for naturforvaltning, Norge, ved leder av prosjektgruppen Terje Klokk. Prosjektet har også knyttet til seg prosjektmedarbeidere i prosjektperioden. Prosjektgruppens deltagere har vært: Terje Klokk, (leder), Norge, Eva Juul Jensen, Danmark, Stefan Skog, Finland, Sune Sohlberg, Sverige, Bergmann Finnsson, Færøyene, Arni Bragasson ( ), Trausti Baldursson ( ), Hjalti Gudmunsson ( ), Island. Følgende personer har vært prosjektmedarbeidere i prosjektperioden; Jenny Selnes, Ingvild Kalland, Lars Ekker, Hege Husby Talsnes og Lise Grønning Michalsen. Vi håper at prosjektene som presenteres kan motivere andre kommuner til å starte opp og gjennomføre prosjekter som ivaretar det biologiske mangfoldet i sin kommune. Direktoratet for naturforvaltning Yngve Svarte avdelingsdirektør Terje Klokk leder prosjektgruppen

9

10 Sammendrag Dette nordiske prosjektet demonstrerer viktigheten av å ta vare på det biologiske mangfoldet på det lokale plan og kommunenes viktige rolle som arealforvaltere. De 30 lokale prosjektene som beskrives viser at det er mulig å gjennomføre viktige prosjekter som ivaretar biodiversitet. Prosjektene som beskrives i rapporten er mangoldige, fra rene bevaringsprosjekter til restaurering, kommunale planer og bekjempelse av fremmede arter. Nedenfor følger en kort sammenfatning av de prosjektene som kommune rapporterer. Akureyri En tidligere søppelplass ved inngangen til Glerárdalur friluftsområde har blitt ryddet. Det skal sås frø fra den islandske flora for å gjenskape vegetasjonsdekket. På denne måten vil områdets landskapstrekk falle naturlig inn i resten av området. På øya Hrisey har de fremmede artene hundekjeks (Anthriscus sylvestris), sandlupin (Lupinus nootakensis) tatt overhånd og utgjør i dag % av øya. Området med fremmede arter slås med jevne mellomrom og det såes frø fra islandsk flora for å gjenskape det biologiske mangfoldet. Naustaborgir er en del av friluftsområdet nord for Akureyri. Tidligere var dette et landbruksområde og ble derfor ryddet og drenert. For å skape bedre betingelser for et naturlig rikt fugleliv har grøftene blitt lukket. Naturlig tilsig av vann samles som før i tiden og har dannet et tjern. Området har også blitt gjort mer tilgjengelig for allmennheten. Alftanes Et tidligere drenert våtmarksområde restaureres og ferdsel reguleres. Informasjon om hvor viktig det er at fuglene ikke forstyrres i hekketiden skal også settes opp. Det ubebygde arealet rundt presidentboligen vil bidra til å styrke funksjonen til dette området. Samtidig vil dette bety en utvidelse av et fredet område. En tidligere hektisk hekkeplass for arktisk terne, strandsnipe og tjeld var dekket med høyt gress og lupin. Den store kolonien av hekkende fugler forsvant til tross for at kysten utenfor er rik på småfisk. Området er nå restaurert og flere arter og flere fugler bruker området nå. Våren 2009 ble det igjen observert hekkeaktivitet ved Þvottatjörn. Borgå Kommunen har opprettet en nasjonalbypark i Nasjonalbyparken ivaretar de særtrekk som bidrar til å fortelle byens historie. En nasjonalbyparkstatus vil også sikre områdene når byen vokser og presset blir større.

11 10 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold Marens Eng er et av de viktigste områdene innenfor Borgås nyetablerte nasjonalbypark. Denne gamle hagemarken har høy landskapsverdi og biotopverdi og det er satt i gang tiltak for å holde denne i hevd. Området blir ofte besøkt av skoleklasser og fungerer utmerket som lærested om biologisk mangfold. Stedet blir oftere oppsøkt nå enn før fordi folk er mer bevisste på dets betydning for artene og bynaturen. Hammerfest Kommunen setter ut kunstige fiskerev. Dette er et system bestående av plasrør. Så langt viser tiltaket et markant oppsving i biologisk mangfold på stedet. Revene fungerer blant annet som gjemmested for fiskeyngel. Hensikten er å erstatte tareskogen som er blitt nedbeitet av kråkeboller. Denne utsettingen er en unik mulighet til å studere mulige tiltak for å restaurere ødelagte marine habitater. Hedensted Øvre del av Skjold Å har fått mer varierte fysiske forhold i elveløpet. Gytebanker har blitt laget for å skape bedre ynglebetingelser for sjøørret (Salmon trutta trutta). For å sikre tilbakeholdelse av nitrogen (N) og fosfor (P) i elveløpet ble det etablert et nytt våtområde. Dette har forbedret leveområdene for andefugler og vadefugler. Disse tiltakene, samt konstruksjon av et fugletårn, høyner områdets rekreative verdi og formidler i seg selv verdien av biologisk mangfold. I Hedensted er det minst 30 botanisk verdifulle små naturområder som inneholder truede, sårbare, sjeldne, fredede eller karakteristiske arter i lysåpne naturtyper. For at det biologiske mangfoldet i denne naturtypen skal vedlikeholdes er det satt i gang skjøtselstiltak med beiting. I sammarbeid med grunneiere er kommunen i gang med miljøsertifisering av skoger ved Vejle Fjord. Det utarbeides en klimaplan for kommunen for å få en oversikt over områder som blir mest berørt av klimaendringer. Herning Hernings naturpolitikk ble ferdig utformet i 2008 og året etter ble det igangsatt ulike prosjekt fordelt på 10 innsatsområder. Visjonen er å stoppe tap av biologisk mangfold og å sikre fremtidige generasjoner en variert natur. Dette konkretiseres gjennom å sikre eksisterende naturverdier, skape større sammenhengende naturområder, gjenskape våtområder, sikre leveområdene for kommunens planter og dyr og formidling av naturverdier. Ved å gjenopprette naturen i nedre del av Skjern Å-systemet har laksen fått bedre levevilkår. Laks stiller store krav til levesteder og er derfor en god indikatorart. Flere fisk i elveløpet vil trekke til seg både fugler og oter. Så langt er det registrert merkbar framgang for laks og den sjeldne elveøyenstikkeren «grønn køllegullsmed» (Gomphus vulgatissimus).

12 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold 11 Klimaendringene er en stor trussel for biologisk mangfold. Mange arter rekker ikke å tilpasse seg endringene og har ikke mulighet til å forflytte seg raskt nok. Med bakgrunn i dette utarbeides det en klimahandlingsplan med konkrete mål. Tiltakenes konkrete effekt på biologisk mangfold lar seg vanskelig vurdere, men reduksjonen i CO2-utslipp fra Herning kommune som geografisk område lar seg måle. Holstebro Som en følge av endringer i landbruket har Holstebros karakteristiske engområder langsomt blitt invadert av piletrær. Foruten en artsrik flora omfatter engene et rikt insekts- og fugleliv. Derfor satte kommunen sammen med grunneiere i gang beiteprosjekter med sau, hest og andre dyr for å bevare disse lokalitetene. For å forbedre forholdene til stor vannsalamander (Triturus cristatus), spissnutefrosk (Rana arvalis), løkfrosk (Pelobates fuscus) og strandpadde (Bufo calamita) har Holstebro renset opp en rekke dammer og tjern og nå finnes det 88 tjern og dammer amfibiene kan leve og formere seg i. Tidligere var dambruk for fiskeproduksjon svært vanlig i Danmark. Fire demninger har nå blitt avviklet og 2.5 km av det opprinnelige elveløpet har blitt gjenskapt. Dette har bidratt til å forbedre passasjeforholdene for laks, ørret og niøyer (lampretter). Til sammen har laksen nå 23 km med fri adgang i hovedelveløpet og vannlevende organismer som indikerer god økologisk tilstand har vendt tilbake. Kolding I 1988 fikk lobeliesjøen Skærsjø av en uforklarlig grunn svært grumsete vann. Dette var uheldig for bunnplantene «tvepibet lobelie» (Lobelia dortmanna), «sortgrønn brasenføde» (Isoetes lacustris) og «strandbo» (Littorella uniflora) som trives best i klart og næringsfattig vann. I dag er situasjonen bedre, men fremdeles kritisk. Individer av disse artene er ofte overvokst av et tykt lag alger. Kommunen driver også aktiv skjøtsel i tilgrensende våtmarksområder. Tilførsel av sand i elvas øverste del gjør at arter ikke trives der selv om den er relativt lite forurenset. De fysiske forholdene til elva Åkær er forbedret. Flere slynger på elva og tilførsel av stein og grus på en 17 km lang strekning skaper flere levesteder for ørret (Salmon trutta), smerling (Noemacheilus barbatulus), bekkeniøye (Lampreta nieri) og oter (Lutra lutra). Nes og Runavik Nes og Runavik er nabokommuner på Færøyene. En undersjøisk tunnel er planlagt fra hovedstadsområdet til Runavik. Tunnelutgangen er planlagt å komme ut rett ved kommunegrensa til Nes og innlandssjøen Toftavatn. Toftavatn er en viktig lokalitet med hensyn til biologisk mangfold. En kartlegging av biologisk mangfold ble for første gang gjennomført i Det er laget en natursti for å kanalisere fersel og det er også laget informasjonsmateriell.

13 12 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold Stjørdal De rike beitemarkene og slåttemarkene trues av gjengroing og derfor har bygdelaget «Færbøgda i lag» sørget for at den lokale interessen for kulturlandskapet holdes i hevd. Kartlegging av engvegetasjon har gitt et faglig grunnlag for forvaltning av området. Skjøtsels- og restaureringstiltak er nå etablert for 17 områder. I 2008 ble det for første gang arrangert «slåttedag», et vellykket arrangement som skal videreføres. Prosjektet har synliggjort verdien av kulturlandskapet som ressurs for lokalsamfunnet og inspirert til ny aktivitet lokalt. Vår og høst fungerer strandområdene ved Halsøen-Langøra som rasteplass for vadefugler og andefugler. Arealbruksinteressene for Halsøen- Langøra er for øvrig kryssende og det foreligger planer for utbygging for næringsliv, byutvikling, tilretteleggelse for friluftsliv og utbygging av samferdselsanlegg. Gjennom dette prosjektet er konfliktpunktene og utredningsbehovene tydeliggjort. Trondheim I forbindelse med et større veiprosjekt ble Ilabekken åpnet. Tiltak for å redusere forurensningsutslipp fra kommunale avløp har gitt gode resultater for vannmiljøet. Biotoptiltak for å sikre levedyktige sjøørretbestander har også vist seg å være vellykket. Det har blitt observert gyteaktivitet i bekken, hovedsakelig sjøørret, men også laks. Nasjonalfuglen, fossekallen (Cinclus cinclus), og oter (Lutra lutra) ser også ut til å trives i det nye og forbedrede miljøet. Indikatorer for god økologisk tilstand vil kontinuerlig overvåkes av kommunen. Tiuren (kjäder) (Tetrao urugallus) i Bjørkåsen i Bymarka blir overvåket årlig. Trondheim er en viltrik kommune, men leveområdene for mange arter trues på grunn av fragmentering av leveområder. Tiuren brukes som indikator for ønsket økologisk tilstand i skogen. Tiurbestanden nærmer seg nå en kritisk grense. All hogst har blitt stoppet siden 2007 og det er gjort et politisk vedtak på at ingen nye stier eller skiløyper skal opprettes i dette området. I et kulturlandskap (Lian-Solem) er det gjennomført systematisk skjøtsel for å sikre området som historisk kulturlandskap. Rydding av gjengrodde arealer og regelmessig slått skal sikre og restaurere biologisk mangfold. Botanisk overvåkning blir årlig fulgt opp for å sikre at skjøtselen er i tråd med intensjonene. Ved å sammenligne data fra 2001 ser man at det nå finnes flere arter her. Vanda Petikko-området (1700 hektar) inneholder over halvparten av Vandas naturvernområder og områder med biologisk mangfold av stor lokal betydning. Petikko er også et populært friluftsområde både på sommer- og vinterstid. Fra 2006 har en arbeidsgruppe jobbet med å utvikle området på en måte som forener hensynet mellom friluftsliv og biologisk mangfold. I 2009 har gruppen kommet fram til en rekke tiltak som skal bidra til at kommunens innbyggere

14 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold 13 får et godt bilde av naturen og rekreasjonsmuligheter. Tiltakene skal iverksettes i tiden som kommer. I desember 2007 ble det vedtatt ny kommuneplan i Vanda som tar hensyn til biologisk mangfold. Naturvernområdene økte fra 2 % til 6 % av det totale kommunearealet. Regionale utredninger og systematisk kartlegging av planter, fugler, flaggermus, flygeekorn, tresopp, sommerfugler og andre insekter utgjør et viktig grunnlag for denne planen. Naturvernområdene utgjør kjernen på 1450 ha. I tillegg kommer «Luo-områdene» på 800 hektar som er spesielt viktige for naturens mangfold på lokalt nivå. Dette er små områder som ligger utenfor naturvernområdene og der spesielle skjøtselstiltak må til for å bevare naturens mangfold. Øvrige grøntområder på 5700 hektar inneholder små parker, elvebakker og friluftsområder. Vandas kartlegging av biologisk mangfold har også bidratt til å utvide planene om å opprette nasjonalparken «Sibbo storskog». Til sammen spenner det foreslåtte området seg over tre kommuner hvorav 300 hektar skog ligger i Vanda. Målet med all skogsvern er å ivareta skogenes mangfold og livskraft. Kartlegging av biologisk mangfold er gjennomført og utgjør et godt utgangspunkt for videre overvåkning og oppfølging av biologisk mangfold i Vanda. I LUO-områdene er det åpnet for skogsvernarbeid som styrker områdenes naturverdi og rekreasjonsverdi. Ørebro Ved å rydde opp en gammel søppelfylling og omgjøre en tidligere oljehavn til dampark har Ørebro kommune fått et våtmarksområde med et rikt fugleliv som nå har status som naturreservat. Her her et område som var nesten helt ødelagt blitt fullstendig renovert og dette er nå et populært utfarsområde.

15

16 1. Bakgrunn for prosjektet Under partsmøtet for konvensjonen for Biodiversitet i Haag i 2002, og på verdenstoppmøtet i Johannesburg samme år ble det vedtatt et mål om å redusere tapet av biologisk mangfold innen år Dette ble forsterket på ministerkonferansen i Kiev i 2003, til at målet er å stanse tapet av biologisk mangfold i Europa innen De nordiske regjeringene har sluttet seg til dette målet. Alle de nordiske landene har forpliktelser mot 2010 målet, men uten lokalsamfunnenes medvirkning vil det være svært vanskelig å nå dette målet. Prosjektet passer godt inn i den nordiske bærekraftstrategien. Strategiens punkt 5.2 understreker at de nordiske landene skal være i front når det gjelder å ta vare på biodiversiteten: «.. de nordiske länderna skall vara föregångare när det gäller att bevare den biologiska mångfalden.» 2010 målet er sentralt i den nordiske miljøhandlingsplanen Prosjektet er en direkte oppfølging av strategien for et «Bæredyktig Norden». Med denne bakgrunn ble det i 2006 etablert et nordisk prosjekt i regi av Nordisk Ministerråd der 14 nordiske kommuner deltar. Fig. 1 Kommunene som deltar i prosjektet.

17 16 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold Nedenfor følger webadresser til alle de deltagende kommunene: annen nettportal: annen nettportal:

18 2. Prosjektbeskrivelse Kommunene som ble forespurt om å delta var kommuner som hadde satt biodiversitet på agendaen. De ble bedt om å melde inn konkrete prosjekter som de senere skulle rapportere resultater fra. Eneste føringen på prosjektene skulle være at de var i regi av kommunen selv og at de skulle være relevant for det internasjonale 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold. Kommunene som ble med i prosjektet forpliktet seg til følgende: Melde inn inntil tre prosjekter som var relevante for 2010 målet som de skulle gjennomføres innenfor denne tidsrammen. Dette trengte ikke være kun nye prosjekter, men også prosjekter som var godt i gang. Det måtte rapporteres status på prosjektene og det måtte gjøres en sluttrapportering i slutten av Kommunene skulle sørge for at det ble lagt ut informasjon om prosjektene på sine nettsider, helst også med en kort presentasjon på engelsk. Det var sterkt ønskelig at kommunene som ble med signerte Countdown 2010 deklarasjonen, men det var ikke en betingelse for å bli med i nettverket Kommunen som ble med måtte påregne og kunne bli forespurt om å delta på arrangementer og å gi presentasjoner om sitt arbeid på ulike konferanser omkring 2010 målet. Gjennom arealforvaltingen i kommunene møtes flere sektorer som landbruk, skogbruk, fiskeri, miljøforvaltning og arealforvaltning. Ivaretakelse av biodiversitet blir på det kommunale nivået satt i en helhetlig kontekst. Prosjektet så tidlig nytten av det nordiske samarbeidet ved erfaringsutveksling og idedugnad på tvers av landegrensene. Dette gav muligheten til å lære av andres erfaringer og samarbeide om løsninger på felles problemer. I prosjektperioden har det vært arrangert årlige samlinger. Hensikten med samlingenen har først og fremst vært erfaringsutveksling, men også å stimulere og motiverer til videre innsats. Gjennom deltagelse i prosjektet ville de også bidra til å sette et sterkere fokus på lokalsamfunnenes og da spesielt kommunenes viktige rolle i miljøarbeidet. Dette kan også være med på å gi en positiv identitetsskapning knyttet til kommunen og miljøkvaliteter i kommunen. Følgende samlinger for kommunene har vært avholdt:

19 18 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold Oslo, 2006 Kolding, 2007 Vanda og Borgå, 2008 Akureyri og Alftanes, 2009 Bortsett fra den første samlingen i Oslo i 2006 er det kommuner i prosjektet som har vært vertskap for samlingene. Prosjektet har vært presentert på flere internasjonale og nasjonale konferanser der også kommunene har deltatt.

20 3. Succéfaktorer noen erfaringer og rekommandasjoner fra kommunene i prosjektet Kommunene i prosjektet har sittet sammen og diskutert felles erfaringer og kommet fram til noen felles anbefalinger for hva som er viktig om en skal lykkes med miljøprosjekter på det kommunale nivået. Nedenfor listes opp det kommunene med bakgrunn i sin erfaring mener er de viktigste faktorene for å kunne lykkes. Lokal forankring Å ha lokale verdifulle biologiske forekomster eller verdifulle kulturmiljø er noe som gir tilhørighet og som både innbyggere, jordeiere, politikere og bedrifter kan være stolte av. Med økt kunnskap følger ønsket om å ta godt vare på disse. I det hele tatt bør man vite hva naturen gir deg og gjør for deg for at du kan forstå hvorfor den skal beskyttes. Derfor er det viktig at forskere har god kontakt med lokalbefolking og politikere. Det er spesielt viktig å skape interesse for og eierskap til framtidig skjøtsel. Lokalt engasjement i den demokratiske prosessen verdsettes høyt av politikerne. Derfor er det viktig å ha kontakt med nettverk som innbyggerforeninger og lokale miljøorganisasjoner. En god start for arbeidet i en kommune er å knytte biologisk mangfold til et aktuelt pågående utviklingsprosjekt. Slike prosesser, som allerede er i gang, har fokus i lokalmiljøet og det gir bedre rom for å skape interesse for biologisk mangfold. Politisk forankring og engasjement Nasjonale initiativer fører ikke nødvendigvis til lokale tiltak, spesielt ikke i små kommuner. Derfor er det viktig å engasjere og involvere både politiske organer og enkeltpolitikere. For eksempel kan det holdes offentlige møter når et naturprosjekt settes i gang, eller politikere kan inviteres til befaringer i viktige områder. For å få tilslutning hos lokal politikerne trengs et handlingsprogram for naturmiljø og biologisk mangfold. En oversikt over områder med verdifullt biologisk mangfold og på hvilke måter disse kan være truet er også nødvendig. Biologisk mangfold er ofte koblet til kulturmiljø og friluftsområder og disse bør ses i sammenheng. På denne måten kan bevaring av biologisk mangfold ses som en forutsetning for andre verdier. Det er best om ressurskrav også kobles til handlingsplanen. Det har stor betydning å få informasjon i god tid før avgjørelser skal tas. Det gir en god forankring hos relevante interessenter og det gir tid til å få fram gode ideer som kan bidra til å oppnå gode helhetsløsninger der alle berørte parter er

21 20 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold representert. Dette er også grunnlaget for en god arealbruksplan for kommunen med lokale, regionale og nasjonale interesser. Etter hvert som nye politikere kommer til kan det komme nye vurderinger. Derfor bør de langsiktige perspektivene sikres med bred politisk forankring. Kompetanse Kompetanse er viktig og det gjelder å ta vare på de muligheter som finnes. Spesielt tverrfaglig samarbeid og samarbeid med nabokommuner er nødvendig og gir verdifull kompetanseutvikling som er til stor nytte i det daglige arbeidet. Det øker også innsikten i hvilke spørsmål det går an å søke svar på. Ikke alle kommuner har ansatte som jobber direkte med biologisk mangfold. Dette gjelder særlig de små kommunene. Selv større kommuner kan ha mangel på folk med god kunnskap om biologisk mangfold. I disse tilfellene viser de seg at personlig og lokal interesse er avgjørende for å realisere et prosjekt. Naturformidling og naturen som lærested Tilgangen til et godt naturmiljø for skoler og barnehager har ofte bred politisk støtte, men for å få formidlet verdien av biologisk mangfold er gode kontakter med disse svært viktig. Pågående prosjekt er en ressurs som kan utnyttes både mot skoler og barnehager og mot resten av befolkningen. Det at noe skjer og er under utvikling skaper i seg selv interesse, og offentlige arrangement knyttet til disse kan øke kunnskapen om naturens betydning. Ved at områdene blir tilgjengelige og tatt i bruk kan folk se artene og naturtypene i en større sammengheng. Samarbeid mellom nasjonale og lokale nivåer Et godt samarbeid mellom nasjonale og lokale nivåer er nødvendig i spørsmål som berører natur- og kulturmiljø ettersom det handler om et delt ansvar. Det er en felles oppgave å beskytte det biologiske mangfoldet. Det bør være åpne dører mellom partene i samarbeidet. Og det er ønskelig at myndighetene på sentralt nivå har mulighet til å samarbeide om prosjekter, etc. på lokalt nivå. Finansieringsmuligheter Muligheten for at få naturprosjekter finansiert er avgjørende. Utviklingsprosjekter for boliger, ferdselsårer og industri kan gi gode muligheter. I slike prosjekter er det som regel betydelige økonomiske ressurser, som gjør det lettere å få finansiert et delprosjekt om biologisk mangfold. En annen mulighet er å hjelpe andre med å skaffe ressurser til prosjektet. Da kreves et bredt samarbeid mellom internasjonale, nasjonale og lokale NGOer; EU og nasjonale og lokale myndigheter; organisasjoner som Nordiske Ministerråd og industrien for å få fram ressurser.

22 Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold 21 Internasjonalt samarbeid Dette Nordiske samarbeidet har gitt deltagerne mulighet til å se samspillet mellom Internasjonale mål og lokale prosjekter og løsninger. Mange av prosjektene i de fjorten kommunene ville ha gått sin gang uten dette samarbeidet, men for en del kommuner har det fungert som en katalysator for framgang i prosjektene. Deltagelse i et nordisk nettverk har også styrket den politiske forankringen. Her er et utvalg typiske kommentarer fra kommunene i prosjektet: Prosjektet viser at kommunene har et internasjonalt ansvar, men at de må handle lokalt for å oppnå globale resultater. Det er verdifullt å delta i det nordiske nettverket. Det har høynet bevisstheten blant deltakerne om viktigheten av gode ferdigheter. Det er veldig interessant å se nye prosjekter og løsninger i andre land en utmerket idébank. Prosjektet åpner øynene, slik at vi ser nye perspektiver. Det gir oss mulighet til å fungere bedre hjemme. Dette prosjektets styrke, sett med internasjonale øyne, er at man har klart å koble lokale prosjekter med et internasjonalt mål, og å spre kunnskap og samarbeidet på tvers av Norden.

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt Lars Petter Røed John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2013 Meteorologisk institutt Husker du i fjor? 3 Husker du i fjor? 4 To gode nyheter fra MET: #1

Læs mere

Vision og retningslinier for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Vision og retningslinier for samarbejdet mellem spejderne i Norden Vision og retningslinier for samarbejdet mellem spejderne i Norden Visjon og formål Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Senior Power, en pensionist er vores gnist Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Poody Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 16/2006 Bjørn Stensaker og Trine Danø Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid? NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om nordisk romfartspolitisk samarbeid. Næringsutvalgets betenkning over.

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om nordisk romfartspolitisk samarbeid. Næringsutvalgets betenkning over. BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betenkning over Medlemsforslag om nordisk romfartspolitisk samarbeid 1. Utvalgets forslag foreslår, at rekommanderer Nordisk Ministerråd, at ta initiativ til økt satsing,

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid Bjørn Stensaker og Trine Danø NIFU STEP TemaNord 2006:575 Nordisk kvalitetssikring av høyere

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Foreldreundersøkelsen (2011-2013)

Foreldreundersøkelsen (2011-2013) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 X 93 X 03.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 X 83 X 03.01.2014 Stokkan ungdomsskole-10.

Læs mere

Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik TemaNord 2015:554 Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik ISBN 978 92 893 4255 1 (PRINT) ISBN 978 92 893 4257 5 (PDF) ISBN

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Team Hardcore!!! Hammerum skole. Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 12. maj 2009 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, Store Strandstræde 18, København, møderum 408 Store Strandstræde

Læs mere

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LP-MODELLEN Pædagogiske forelæsninger torsdag d. 3. september 2009 kl 13-16 og 18-21, Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15 3 Implementeringen af LP-modellen på alle skoler

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

NVF Udformning af veje og gader

NVF Udformning af veje og gader NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Trondheim 1.-2. oktober 2012 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson Program Mandag 1. oktober: Ankomst Rica Nidelven 20:00 Middag på Solsiden

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betenkning over Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk 1. Utvalgets forslag foreslår, at rekommanderer de nordiske landes regeringer,

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget 6.årgang Hammerum skole Klodserne Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

Kenneth Sandberg, COWI AS

Kenneth Sandberg, COWI AS Avfallskonferansen Midt-Norge 2017 Evalueringskriterier i anbudskonkurranser: et kritisk blikk på poengsystemer. Eller stein-saks-papir, om du vil Kenneth Sandberg, COWI AS 1 16. FEBRUAR 2017 COWI POWERPOINT

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Assens10 Vi kommer fra Assens Snittalderen på våre deltakere er 16 år Laget består av 0 jenter og 12 gutter. Vi representerer Assens 10. klassecenter Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke).

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). DK Spilleregler for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR06 + 4 x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). 1 detektor og 2 nøgler 1 skattekiste med aftagelig diamant 10 opgavekort

Læs mere

Struktur og språk i personvernforordningen. Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

Struktur og språk i personvernforordningen. Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Struktur og språk i personvernforordningen Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Forholdet mellom den generelle personvernforordningen (PVF) og annen

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport.

Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. 13 april 2015 Agenda Mars/ April 2015 13-14 April Transportutskottet sammanträder 17 April IRU General Assembly,

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

TIDSSKRIFTET. Nr. 2 oktober 2007

TIDSSKRIFTET. Nr. 2 oktober 2007 Nr. 2 oktober 2007 Viden om Læsning nr. 2, oktober 2007 Redaktører: Birgit Jelert og Klara Korsgaard (ansv.) Layout: CVU Storkøbenhavn Foto: Anders Hviid Viden om Læsning udgives som elektronisktidsskrift

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

Korpsnytt. September, Oktober og November 2013. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8.

Korpsnytt. September, Oktober og November 2013. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8. Korpsnytt September, Oktober og November 2013 Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8.12 Korpslederen har ordet.. Tiden går fort. I mars 2012 kom vi

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget SP'erne Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

Hvad vil du forandre?

Hvad vil du forandre? Hvad vil du forandre? Kick-off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 www.interreg-oks.eu #interregoks Kick Off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 VARMT VÄLKOMNA! Eriksbergshallen i Göteborg

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Gutt 10 år 0 Lasse Qvistgaard Gutt 12 år 2. Lisbeth Husted Tanggaard

FIRST LEGO League. Herning Gutt 10 år 0 Lasse Qvistgaard Gutt 12 år 2. Lisbeth Husted Tanggaard FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget De Hotte - Slettet Af Censur (Foreningen for Naturfagsinteresserede i Sorring) Vi kommer fra Sorring Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består

Læs mere

Kulturkalender. Januar, februar, mars og april 2014. Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud psykisk helse

Kulturkalender. Januar, februar, mars og april 2014. Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud psykisk helse Kulturkalender Januar, februar, mars og april 2014 Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud psykisk helse JANUAR 2014 SPESIELLE BEGIVENHETER, SE EGNE ARK. DAG DATO HVA SKJER? Onsdag 01 1.nyttårsdag Torsdag

Læs mere

Dansk kommunereform - til inspirasjon?

Dansk kommunereform - til inspirasjon? Dansk kommunereform - til inspirasjon? v. kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg Kommune Ålesund d. 25 september 2014 Litt om meg Kim Herlev Jørgensen 2013 - Formann i kommunaldirektørforeningens

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Senior Helpers Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team operators Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Spor i jord. Parken og hagen på Bogstad restaureres

Spor i jord. Parken og hagen på Bogstad restaureres Spor i jord Parken og hagen på Bogstad restaureres Spor i jord prosjektet på Bogstad av museumsleder Else Espeland Bogstad Gård innledet i 2003 et flerårig arbeid med restaurering av hagen og parken på

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende brug af træ i Norden til levnedsmiddelformål

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende brug af træ i Norden til levnedsmiddelformål - Nordic Wood 2 Prosjekt P 98141 «Tre i næringsmiddelindustrien» Sten Rønhave, Teknologisk Institut Delrapport nr. 4 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende brug af træ i Norden til levnedsmiddelformål Forord

Læs mere

AVFALLSKALENDER 2011 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

AVFALLSKALENDER 2011 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Foto: Stine Nordnes Romerike Avfallsforedling IKS Bølerveien, 202 SKEDSMOKORSET Postboks 98 Telefon : 07623 Faks: 64 83 57 30 Epost: firmapost@roaf.no Papiret i denne trykksaken er 00% resirkulert og klimakompensert.

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet

Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet «Begrepenes marked» Begreper er verktøy for forskning og utvikling Men begreper er også business. og politikk «Samskapelse»

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

Eksamensoppgave i LGU 11007, Norsk 1 (1-7), emne 1: Norskfaget på trinn

Eksamensoppgave i LGU 11007, Norsk 1 (1-7), emne 1: Norskfaget på trinn Institutt for grunnskolelærerutdanning 1.-7. og bachelor i arkiv og samlingsforvaltning Eksamensoppgave i LGU 11007, Norsk 1 (1-7), emne 1: Norskfaget på 4. 7. trinn Faglig kontakt under eksamen: Gun Svartaas

Læs mere

3 Protokollering av generalsekretærbeslutninger vedrørende utnevnelse av medlemmer i komitéer og styringsgrupper 2006:

3 Protokollering av generalsekretærbeslutninger vedrørende utnevnelse av medlemmer i komitéer og styringsgrupper 2006: NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 5/2006 den 9.9.2006 på Svalbard Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Jnr:

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Emne: Pædagogens arbejde med udeliv i børnehaven

Emne: Pædagogens arbejde med udeliv i børnehaven Emne: Pædagogens arbejde med udeliv i børnehaven VIA University College, Pædagog uddannelsen JYDSK, Randers og Grenå Ekstern prøve i bachelor type 1 Forår semester 2011 Gruppe: 40 Studerende: Anja Peider

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari WC 2015 in Herning Denmark 2013-11-01 Timo Rajasaari a Nordic cooperation www.vm2015.com NIF Nordisk Islandshestforbund Even Hedland, Chairman, Norge Haraldur Þórarinsson, Island Magnus Tiderman, Finland

Læs mere

Evaluering af Det nationale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen (NKVS) noen aktuelle funn og fortolkninger

Evaluering af Det nationale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen (NKVS) noen aktuelle funn og fortolkninger Evaluering af Det nationale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen (NKVS) noen aktuelle funn og fortolkninger Af Gro Kvåle og Gjert Langfeldt, Agderforskning og Poul Skov, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Prop. 43 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 43 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 43 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om Tilråding

Læs mere

En kort presentasjon og nytt siden siste institusjonsseminar, februar 2008 av Jessica Kathle

En kort presentasjon og nytt siden siste institusjonsseminar, februar 2008 av Jessica Kathle En kort presentasjon og nytt siden siste institusjonsseminar, februar 2008 av Jessica Kathle NordGen Nordisk genressourcecenter Bevaring og udnyttelse af vores genetiske ressourcer med relevans for födervarer

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten VESTBY SENTRUM Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten Placering i regionen OSLO TOG 33 min E6 42 min VESTBY Afstand fra Oslo Fremtidig placering i regionen Holmenkollen 39 min med T-banen

Læs mere

Nyhedsbrev. @Thomas Olesen, thomas.olesen@ru.rm.dk. Region Midtjylland Ansvarshavende redaktør Thomas Olesen thomas.olesen@ru.rm.

Nyhedsbrev. @Thomas Olesen, thomas.olesen@ru.rm.dk. Region Midtjylland Ansvarshavende redaktør Thomas Olesen thomas.olesen@ru.rm. Nyhedsbrev Marianne Hagel, Sinatur Hotel Skarrildhus, Skjern Å side 2 Claës Ljung och Agnieszka Polak-Ring, Alvhaga Vildmark AB, Sverige side 3 John Simoni, biolog og naturvejleder, Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) i Danmark - Evaluering af pilotprojektet 2010-2012

Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) i Danmark - Evaluering af pilotprojektet 2010-2012 Dansk resumé: Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) i Danmark - Evaluering af pilotprojektet 2010-2012 TØI rapport 1301/2014 Forfattere: Beate Elvebakk, Michael W. J. Sørensen, Terje Assum Oslo 2012

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over.

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over. BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk 1. s forslag foreslår at rekommanderer Nordisk Ministerråd at etablere et nordisk informationskontor

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget The Wonders Vi kommer fra Gentofte Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Tjørnegårdsskolen

Læs mere

Rekommandationer som godkänts av Nordiska Rådet under den 62:a sessionen

Rekommandationer som godkänts av Nordiska Rådet under den 62:a sessionen Rekommandationer som godkänts av Nordiska Rådet under den 62:a sessionen Rek. 7/2010 Nordiska ministerrådets planer og budget for 2011 (B 266/presidiet) Nordiska rådet rekommanderar Nordiska ministerrådet,

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 5. 5 01. okt. - 31. des. 2011 La de små barna komme til meg. Velsignet jul og fredfylt nytt år! 1 Korpsnytthilsen Hva skal vi så si til dette? Er Gud

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

14. Nordisk språk- och kulturpolitik

14. Nordisk språk- och kulturpolitik Nordisk språk- och kulturpolitik 161 14. Nordisk språk- och kulturpolitik Inge Lønning over tok ledelsen av forhandlingene. Dokumentasjon: - Ministerrådsförslag om Nordiska ministerrådet och det civila

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

En skole i bevægelse

En skole i bevægelse sintef19.qxp 04/05/04 15:12 Side 1 Thomas Dahl Lars Klewe Poul Skov En skole i bevægelse Evaluering af satsning på kvalitetsudvikling i den norske grundskole Danmarks Pædagogiske Universitet og SINTEF,

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget Lego senil City Vi kommer fra Brabrand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 8 gutter. Vi representerer Sødalskolen Type

Læs mere

Sumvirkninger Sandnes og Vardafjellet vindkraftverk

Sumvirkninger Sandnes og Vardafjellet vindkraftverk Sumvirkninger Sandnes og Vardafjellet vindkraftverk Innhold: 1. Støy o 1A. Støyberegninger. Utbygging av Sandnes og Vardafjellet vindkraftverk som vist i konsesjonssøknad o 1B. Støyberegninger. Utbygging

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere