UDBUD AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTER"

Transkript

1 UDBUD AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTER Line Markert, advokat og partner Marie Løvbjerg, advokat Daniel Batistoti Cesar, advokatfuldmægtig Den 29. maj 2017

2 DAGENS EMNER side 2 Introduktion til udbud Introduktion til udbudsreglerne - Tærskelværdier hvornår skal et indkøb i udbud? - Udbudsformerne hvordan kan klimatilpasningsprojekter udbydes? Forberedelse inden udbuddet Intern forberedelse - Fokus på tekniske kravspecifikationer Forberedelse inden udbuddet (fortsat) Mindstekrav og konkurrenceparametre - Kontakt med markedet: Hvorfor og hvordan? Praktisk overblik over udbudsproces Udbudsprocessen efter udbuddet er offentliggjort - Spørgsmål svar i udbuddet - Evaluering og underretning Sandwich og netværk Pause 10.20

3 INTRODUKTION TIL UDBUD side 3

4 DET UDBUDSRETLIGE LANDSKAB side 4 TEUF Koncessions -direktivet Forsyningsvirksomhedsdirektivet Udbudsdirektivet Forsvarsog sikkerheds direktivet Udbudsloven Tilbudsloven

5 TÆRSKELVÆRDIER side 5 Dikterer, hvornår en given kontrakt er omfattet af: Udbudsloven/forsyningsvirksomhedsdirektivet. Tilbudsloven. Tærskelværdien afhænger af kontrakttypen: Bygge- og anlægskontrakt Vareindkøbskontrakt Tjenesteydelseskontrakt

6 TÆRSKELVÆRDIER: BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER side 6 Udbudsloven Afsnit II Forsyningsvirksomheds -direktivet Afsnit II kr. Tilbudsloven Afsnit I

7 TÆRSKELVÆRDIER: VARER OG TJENESTEYDELSER side 7 Udbudsloven Afsnit II Klar, grænseoverskridende interesse? Udbudsloven Afsnit IV og V Forsyningsvirksomheds -direktivet Afsnit II kr. (stat) kr. (kommuner/off. selskaber) kr. (FSVD)

8 UDBUDSFORMERNE VED EU-UDBUD side 8 Offentligt udbud kan altid anvendes Begrænset udbud kan altid anvendes Konkurrencepræget dialog særlige betingelser (dog ikke ved udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet) Udbud med forhandling særlige betingelser (dog ikke ved udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet) Udbud med forhandling uden offentliggørelse særlige betingelser

9 OFFENTLIGT UDBUD side 9 Bekendtgørelse Tilbudsfrist Udvælgelse/Evaluering Tildelingsbeslutning Tilbud Stand-still Enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud Sikrer den største grad af konkurrence (teoretisk set) Medfører dog risiko for et meget stort antal tilbud

10 BEGRÆNSET UDBUD side 10 Bekendtgørelse Ansøgningsfrist Udvælgelse Tilbudsfase Tilbudsfrist Evaluering Tildeling Stand-still Ansøgning De interesserede økonomiske aktører tilkendegiver deres interesse ved en ansøgning om prækvalifikation Ordregiver kan begrænse antallet af virksomheder, der får mulighed for at afgive tilbud

11 UDBUD MED FORHANDLING side 11 Bekendtgørelse Ansøgningsfrist Prækvalifikation Tilbudsfrist Tildelingsbeslutning Mulighed for forhandling Standstill De interesserede økonomiske aktører tilkendegiver deres interesse ved en ansøgning om prækvalifikation Ordregiver kan begrænse antallet af virksomheder, der får mulighed for at afgive tilbud Der gennemføres typisk forhandlinger med tilbudsgiverne Kan med fordel anvendes, hvis ordregiver ønsker god kvalitet.

12 KONKURRENCEPRÆGET DIALOG side 12 Bekendtgørelse Ansøgningsfrist Prækvalifikation Tilbudsfrist Tildelingsbeslutning Forhandlingsforbud Dialogfase Forhandlingsforbud Standstill Hvornår giver det mere mening af gennemføre konkurrencepræget dialog frem for udbud med forhandling? Komplekse kontrakter, hvor behov for dialogfase til at fastlægge de krav, der skal være gældende i kontrakten. Kontrakter, hvor der vurderes at være mange mulige udførelsesmetoder, og hvor den konkurrenceprægede dialog kan være egnet til at indsnævre de bedste udførelsesmetoder.

13 RAMMEAFTALER side 13 Udbudsloven 24, nr. 30 Rammeaftale: En aftale indgået mellem en eller flere ordregivere og en eller flere økonomiske aktører, og som fastsætter vilkårene for kontrakter, der tildeles i løbet af en nærmere fastsat periode, navnlig med hensyn til pris og påtænkte mængder. Fleksibel indkøbsform, hvorefter ordregiver kan trække på aftalen ved behov, men ikke på forhånd forpligter sig til at indkøbe en bestemt mængde af varen.

14 RAMMEAFTALER: DIREKTE TILDELING ELLER MINIUDBUD side 14 Tildeling af kontrakter på grundlag af en rammeaftale kan enten ske ved direkte tildeling og/eller ved en genåbning af konkurrencen (miniudbud). Direkte tildeling - Direkte tildeling på baggrund af en rammeaftale med flere leverandører skal ske på grundlag af rammeaftalens bestemmelser og de objektive kriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet. kontrakt med. - Eksempler på modeller for direkte tildeling af en kontrakt: Kaskademodellen (rangordning af leverandørerne) Behovsmodellen (ordregivers konkrete behov)

15 RAMMEAFTALER: DIREKTE TILDELING ELLER MINIUDBUD side 15 Miniudbud HR: konkurrencen ved et miniudbud baseres på samme vilkår som dem, der anvendes ved tildelingen af rammeaftalen. Proceduren: For hver kontrakt, der skal indgås under rammeaftalen skal ordregiver skriftligt og på samme tid opfordre de leverandører, der er i stand til at udføre opgaven, til at afgive tilbud. Direkte tildeling og miniudbud Ordregiver kan på samme rammeaftale tildele kontrakter på baggrund af både direkte tildeling og miniudbud. Ordregiver skal i udbudsmaterielet for rammeaftalen fastsætte objektive kriterier for valget mellem de to tildelingsformer det skal klart fremgå, hvad der er afgørende for valget mellem de to tildelingsformer (ordregiver må ikke have frit valg).

16 FORBEREDELSE INDEN UDBUDDET side 16

17 MILEPÆLE OG INDDRAGELSE - EKSEMPEL side 17 SG PG +/- SG PG +/- SG PG +/- SG PG +/- SG PG +/- SG +/- BM Modning Konkretisering Skitseprojektering Detailprojektering Entreprise Gennemførelse Drift 1) Iværksættelse Valg af projektleder Definere ønsker/behov 2) Aftale mellem parterne (kommune + forsyning) Fastlægger - Økonomi - Risici - Kvalitet - Tid Anvendte forkortelser: PG: Projektgruppe SG: Styregruppe BM: Borgmester/bestyrelsesformand 3) Skitseprojektering Overblik over nødvendige tilladelser Vurdering - Økonomi - Risici - Kvalitet - Tid 4) Skitseprojekt Udbud af detailprojektering Vurdering - Økonomi - Risici - Kvalitet - Tid 5) Detailprojekt Beslutning om tildeling af entrepriseopgaven Vurdering - Økonomi - Risici - Kvalitet - Tid 6) Godkendelse Vurdering - Økonomi (anlægsregnskab) - Risici - Kvalitet - Tid Evaluering af Driftsaftale

18 UDBUDSMATERIALET side Kravspecifikationen (TAG, SAB) = Hvad køber vi ind 2. Kontraktgrundlaget = Hvilke vilkår gælder for indkøbet/kontrakten 3. Udbudsbetingelserne = Procesdokument 4. Udbudsbekendtgørelsen = Skematisk gennemsigtighed 5. ESPD = En egenerklæring for, at tilbudsgiveren opfylder de ovennænvte kriterier 6. Eventuelle spørgsmål og svar 7. Tilbudsliste 8. Eventuelt materiale fra markedsundersøgelse Bemærk Ordregiver skal både ved offentligt og begrænset udbud + udbud med forhandling "offentliggøre det øvrige udbudsmateriale på datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen."

19 KRAV TIL ET KLIMATILPASNINGSPROJEKT side 19 Hvad ønsker parterne (kommune, forsyning, evt. private)? Serviceniveau Rekreative interesser Pris Fleksibilitet Driftsikkerhed Typisk uoverensstemmende ønsker Kommune ønsker højt serviceniveau og inddragelse af andre (rekreative) interesser Forsyning ønsker lav pris, fleksibilitet og driftssikkerhed Overordnet dog samme hovedformål

20 KRAV TIL KLIMATILPASNINGSPROJEKT side 20 Parternes fælles krav Tekniske krav fra forsyning Andre funktionskrav fra grundejer/kommune/andre? Fordeling af opgaver og ansvar mellem parterne? Hvad betyder det for udbudsmaterialet? Særlige krav til entreprenøren? Kommune Forsyning Entreprenør

21 ANSVARSFORDELING, OVERORDNET side 21 Kommune forsyning private/virksomheder Kommunerne: Den overordnede (spildevands-)planlægning Ansvar for at klimatilpasning gennemføres Ansvar for overflader i kommunen Forsyninger: Håndtering af spildevand, herunder skybrudsvand Etablering, drift og vedligehold af spildevandstekniske anlæg Private/virksomheder Håndtering af vand på egen grund o Ved nedsivning/lokal anvendelse eller tilledning til kloak

22 INDEN UDBUD INTERNE AFTALER side 22 Forudsætninger for projektet Processen opgavefordeling: Projektering Etablering Drift Vedligeholdelse Ovenstående kan afhænge af teknisk mulig løsning, og rådgivere vil derfor ofte skulle inddrages (efter udbud afhængig af værdi) Håndtering af uenigheder

23 BESKRIVELSE AF DET UDBUDTE side 23 Nøjagtig

24 KRAVSPECIFIKATION side 24 Hvad er kravspecifikations funktion? Beskrivelse af egenskaber, der kræves ved et produkt, en tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde vha. tekniske specifikationer. Beskrivelsen skal være klar og præcis. Medtag kun krav, der er nødvendige og passende for at kunne gennemføre de tilsigtede mål.

25 MODNING side 25 Kommune og forsyning har ofte ikke ressourcer til at udarbejde detaljerede projektforslag De overordnede formål (håndteret vandmængde og andre hensyn) kan dog ofte beskrives præcist To typetilfælde: Det er klart, hvad der skal gennemføres: Projekt kan beskrives nøjagtigt uden teknisk rådgiver. Det er uklart, hvordan ønsker opfyldes: Teknisk rådgiver vil typisk inddrages i tidlig modningsfase. Opmærksomhedspunkt: Hvordan håndteres det, hvis det viser sig, at projektet mest hensigtsmæssigt udformes anderledes end først antaget?

26 KRAVSPECIFIKATION side 26 Balance: Ordregiver skal udforme kravene så præcist, at ydelsen er tilstrækkeligt beskrevet, uden at kravene bliver så detaljerede, at de unødigt begrænser tilbudsgiverne. Sørg for at have kravspecifikationen klar, når ydelsen sendes i udbud! NB: Der gælder et absolut forbud mod at skræddersy kravspecifikation!

27 ANSVARSFORDELING, I PROJEKTET side 27 Afhængig af omfang bør parterne (kommune + forsyning) involveres mere eller mindre Enkelt, ukompliceret projekt kan drives af én på baggrund af en aftale Mere komplicerede projekter kræver løbende involvering og dialog. Der bør i alle projekter være én overordnet ansvarlig Beslutningskompetence afhænger af behov Kan inddrage definerede styre- eller projektgrupper løbende Kun én part bør have direkte kontakt til rådgivere, entreprenører mv.

28 PAUSE side 28

29 MINDSTEKRAV side 29 Definition: Krav til egenskaber ved ydelsen som alle tilbud skal overholde. Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for mindstekrav og der kan ikke konkurreres på opfyldelse af mindstekrav, medmindre det udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet. Som klart udgangspunkt er det ikke muligt at ændre på mindstekrav efter udbuddets offentliggørelse, da det vil karakteriseres som en ændring af et grundlæggende element.

30 UNDERKRITERIER OG KONKURRENCEPARAMETRE side 30 Ordregiver skal offentliggøre den fremgangsmåde, der benyttes ved evaluering af tilbudsgivere En beskrivelse i udbudsmaterialet af, hvad ordregiver konkret lægger vægt på ved bedømmelsen af tilbud. Det skal klart fremgå, hvordan de enkelte underkriterier prioriteres/vægtes. Ordregiver er bundet af sine underkriterier ved bedømmelsen af tilbuddene.

31 UNDERKRITERIER VS. MINDSTEKRAV side 31 Mindstekrav: Kan ikke opfyldes i højere eller mindre grad; de er absolutte kriterier. Er ikke konkurrenceparametre. Skal modsat almindelige krav - opfyldes, hvis et tilbud skal anses for konditionsmæssigt er mindstekrav ikke overholdt vurderes tilbud ikke. Eksempel: Skybrudsvej skal være færdig senest 1. januar Underkriterier: Er udbuddets konkurrenceparametre Opfyldelsen har underkriterier har betydning for, hvilken score tilbuddet opnår hos ordregiver. Eksempler: Pris, kvalitet, design, tidsplan mv.

32 FORUDGÅENDE KONTAKT MED MARKEDET side 32 Hvorfor gøre brug af markedsundersøgelser: - Oplysninger om, hvorvidt der er nye måder at løse opgaven på. - Overblik over hvilke produkter, ydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er på et bestemt marked. - Ordregiver har ikke selv den fornødne faglige kompetence til at foretage den tekniske beskrivelse af opgaven. Eksempler på markedsundersøgelser: Indhentning af faktiske oplysninger om opgaven fra den virksomhed, som hidtil har haft kontakt med ordregiver. Udbudsmaterialet sendes i høring hos markedet. Enkelte/specifikke spørgsmål til markedet. Kravspecifikationen sendes i høring hos markedet.

33 FORUDGÅENDE KONTAKT MED MARKEDET side 33 Opmærksomhedspunkter: Kommunikerer skriftligt. Dvs. lav mødereferater, skriv s mv. Dialogen må ikke føre til, at en eller flere virksomheder opnår en væsentlig konkurrencefordel. Alle nødvendige oplysninger om markedsdialogen skal i forbindelse med udbuddet være tilgængelige for alle interesserede virksomheder. Dialogen bør foregå med flere virksomheder på markedet for at undgå favorisering af virksomheder (forbud mod at udbuddet skræddersyes).

34 UDBUDSMATERIALET - OPSAMLING side Kravspecifikationen (SAB, TAG, TBL mv.) = Hvad køber vi ind 2. Kontraktgrundlaget = Hvilke vilkår gælder for indkøbet/kontrakten 3. Udbudsbetingelserne = Procesdokument 4. Udbudsbekendtgørelsen = Skematisk gennemsigtighed 5. ESPD = En egenerklæring for, at tilbudsgiveren opfylder de ovennænvte kriterier 6. Eventuelle spørgsmål og svar 7. Tilbudsliste 8. Eventuelt materiale fra markedsundersøgelse

35 MILEPÆLE OG INDDRAGELSE - EKSEMPEL side 35 SG PG +/- SG PG +/- SG PG +/- SG PG +/- SG PG +/- SG +/- BM Modning Konkretisering Skitseprojektering Detailprojektering Entreprise Gennemførelse Drift 1) Iværksættelse Valg af projektleder Definere ønsker/behov 2) Aftale mellem parterne (kommune + forsyning) Fastlægger - Økonomi - Risici - Kvalitet - Tid Anvendte forkortelser: PG: Projektgruppe SG: Styregruppe BM: Borgmester/bestyrelsesformand 3) Skitseprojektering Overblik over nødvendige tilladelser Vurdering - Økonomi - Risici - Kvalitet - Tid 4) Skitseprojekt Udbud af detailprojektering Vurdering - Økonomi - Risici - Kvalitet - Tid 5) Detailprojekt Beslutning om tildeling af entrepriseopgaven Vurdering - Økonomi - Risici - Kvalitet - Tid 6) Godkendelse Vurdering - Økonomi (anlægsregnskab) - Risici - Kvalitet - Tid Evaluering af Driftsaftale

36 TEKNISK FORBEREDELSE side 36 Behov for analyse og beskrivelse af de faktiske forhold og forudsætninger for projektet Faktiske vandmængder Grundvandsforhold Havvand eller andet? Modeller Løsninger sparring

37 RÅDGIVNING side 37 Detailprojektering Serviceniveau Krav til overflade, systemer, koordinering m.v. Bygherrerådgivning Myndighedstilladelser m.v. Forberedelse af teknisk udbudsmateriale m.v. samarbejdsforhold sparring

38 ETABLERING side 38 Anlæg Underleverandører eller koordinering Løsninger Forhold til flere bygherre? Betaling fra flere bygherre? Håndtering af mangler?

39 UDBUDSPROCESSEN EFTER UDBUDDET ER OFFENTLIGGJORT side 39

40 SPØRGSMÅL-SVAR I UDBUDDET side 40 Tilbudsgiverne har som udgangspunkt mulighed for at stille spørgsmål helt frem til 6 dage før tilbudsfristen. Bemærk, at der tælles kalenderdage og ikke arbejdsdage! Kun hvis det ikke er muligt at besvare spørgsmålet senest 6 dage før tilbudsfristen, kan besvarelse afslås (overvej altid, om det er et bedre alternativ at forlænge tilbudsfristen og besvare spørgsmålet) Tip: Hav ressourcer klar omkring fristen, da det typisk er her spørgsmålene kommer.

41 SPØRGSMÅL-SVAR I UDBUDDET side 41 Forslag til formulering af spørgsmål: Tilbudsgiver opfordres til at fremsætte sine skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet senest den xx.xx. 20xx. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Bemærk, at der tælles kalenderdage og ikke arbejdsdage! Udbudsloven: "Den hellige 6-dages frist" gælder også i prækvalifikationsfasen!

42 SPØRGSMÅL-SVAR I UDBUDDET side 42 Eksempel på spørgsmål og svar: Spørgsmål: Af Kravspecifikationens pkt fremgår, at leverandøren skal afholde undervisning på alle hverdage. Kan ordregiverne uddybe dette? Gælder det alle årets hverdage (mandag-fredag) i alle årets uger? Svar: Ordregiver kan oplyse, at der skal være undervisning alle hverdage i samtlige uger af året, herunder hverdagene mellem jul og nytår.

43 SPØRGSMÅL-SVAR I UDBUDDET side 43 Nogle spørgsmål giver anledning til at ændre udbudsmaterialet. Hvad betyder det for den videre udbudsproces? Afhænger af frist for ansøgning eller tilbud Ændringens karakter Processen kan illustreres således: Spørgsmål ændring af udbudsmaterialet ( ) ændring af tidsfristen

44 EVALUERING side 44 Udbudslovens 160: En ordregiver skal i udbudsmaterialet angive kriterierne for tildeling, beskrive evalueringsmetoden samt beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen. Stk. 2. En evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet i overensstemmelse med stk. 1, kan ikke tilsidesættes af klage- og retsinstanser, hvis den er gennemsigtig og overholder ligebehandlingsprincippet. Pligt til at offentliggøre evalueringsmetode i udbudsbetingelserne.

45 EVALUERING side 45 EKSEMPEL: Ved evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Pris" vil XXX lægge vægt på den samlede tilbudspris, der fremgår af tilbudslistens side 1. Evalueringsmetoden på underkriteriet "Pris" er som følger: Der tildeles points på en skala fra Den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste tilbudspris, tildeles 100 point. En fiktiv tilbudssum på 50 % dyrere end laveste pris tildeles 0 point. Øvrige tilbudspriser tildeles points ud fra en lineær interpolation mellem ovennævnte yderpunkter (pointmodel). Det tildelte point x med vægtningen af underkriteriet "Pris". Såfremt der mod forventning modtages tilbud (mindst et), der er højere (dyrere) end laveste tilbudspris plus 50 %, tildeles karakteren 0 i stedet til den højeste (dyreste) afgivne tilbudspris (primær tilpasningsmodel), dog kan den pris, der tildeles pointtallet 0 aldrig overstige laveste pris plus 80 % (sekundær tilpasningsmodel). Spændet på pointskalaen er således maksimalt laveste tilbudspris plus 80 %. Ved anvendelse af den sekundære tilpasningsmodel vil tilbud, som overstiger laveste pris + 80 % alle vil blive tildelt pointtallet 0.

46 INDHENTNING AF DOKUMENTATION side 46 Ordregiver skal indhente dokumentation for, at vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af: Relevante udelukkelsesgrunde Typisk er en serviceattest tilstrækkelig. Krav til egnethed Fremsendelse af årsregnskaber, certifikater referencelister eller lign. Afhænger af egnethedskravene i udbuddet. Tidspunkt for indhentning af dokumentation: Typisk efter evaluering. Vær opmærksom på, at tilbudsgivere skal have en passende frist (min. 2,5 uger) til fremskaffe dokumentation.

47 UNDERRETNING side 47 Udbudslovens 171, stk. 1: Ordregiver skal underrette om tildeling af kontrakt. Der skal ske underretning til alle berørte tilbudsgivere. Underretningen skal indeholde følgende: - Angivelse af, hvornår standstill-perioden udløber. - Begrundelse for ordregiverens beslutning. UP: Oplys altid vindende tilbudsgivers tilbudspris. Dog ikke nødvendigt, at oplyse delpriser. Sondring mellem tilbudsgivere, der har afgivet henholdsvis uantagelige og antagelige tilbud.

48 STANDSTILL side 48 Ordregiver må tidligst indgå kontrakt med den valgte tilbudsgiver efter udløbet af standstill-perioden. Formål: At give forbigåede tilbudsgivere reel mulighed for at klage over ordretivers tildelingsbeslutning, inden ordregiver og den vindende tilbudsgiver har underskrevet kontrakten, og hvor en evt. overtrædelse af udbudsreglerne derfor stadig kan afhjælpes. Klager, der indgives i standstill-perioden har automatisk opsættende virkning, og kontrakten må derfor ikke underskrives, før Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om klagens opsættende virkning. Varighed: - Underretning sendt elektronisk: Mindst 10 kalenderdage - Underretning sendt pr. brev: Mindst 15 kalenderdage

49 SPØRGSMÅL side 49 Line Markert LinkedIn: HORTENS Udbudsrettens A-Z HORTEN Vandsektoren i Danmark HORTEN Juridiske nyheder for kommuner Nyheder Viden Kurser

50 Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 DK-2900 Hellerup, Copenhagen Tel Fax horten.dk

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

SK SERVICE A/S LEVERING AF FJERNAFLÆSTE EL-, VAND- OG VARMEMÅLERE UDBUDSBETINGELSER VERSION: 8. DECEMBER 2016

SK SERVICE A/S LEVERING AF FJERNAFLÆSTE EL-, VAND- OG VARMEMÅLERE UDBUDSBETINGELSER VERSION: 8. DECEMBER 2016 SK SERVICE A/S LEVERING AF FJERNAFLÆSTE EL-, VAND- OG VARMEMÅLERE UDBUDSBETINGELSER VERSION: 8. DECEMBER 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 UDBUDDETS OMFANG... 3 1.2 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG...

Læs mere

ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT

ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT side 2 Fra licitationen.dk DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT side

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret 1 Oplægsholder Anders Nørgaard Jensen Advokat PUBLICURE Advokatfirma Telefon 2015

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)"

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG 3 1.2 UDBUDSFORM

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Side 1 af 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Den ordregivende myndighed... 2 1.2 Tilbudsfrist... 3 1.3 Mærkning af tilbud... 3 1.4 Åbning

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. UDBUDSBETINGELSER JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAMMEAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave Kim Lundgaard Hansen René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave Kim Lundgaard Hansen og René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3851-0 Omslag:

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Landsdommer Kirsten Thorup, næstformand Landsdommer, ph.d., Michael Ellehauge, formand Klagenævnet for Udbud Dansk Forening for Udbudsret 27. januar

Læs mere

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler?

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Oplæg på DI medlemsmøder Februar og Marts 2016 Jesper Fabricius Advokat, partner 1 Hovedpunkter i den nye udbudslov Fem lange 1) Fleksible udbudsformer

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRHUS: 16. NOVEMBER 2015 KØBENHAVN: 23. NOVEMBER 2015 1 OVERSIGT Alle de nye regler Hvorfor en ny udbudslov? Hvad siger de nye udbudsregler? Helikopterblik på udbudsloven Markedsundersøgelser

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER Emner 1. Udbudsprocessen grundlæggende ændringer 2. Fem gode råd til tilbudsgivere faldgruber og tips 3. IT-kontraktmuligheder under opførelsen

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere