Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for vognmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang il, fly og andre transportmidler. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 6 fsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Se bekendtgørelsens bilag 6. fsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Uddannelsen har en varighed på 3½ år, og det giver følgende længde på uddannelsesaftalen: Praktikadgangsvejs elever (og elever i henhold til Ny mesterlære): Skoleadgangsvejselever: 3 år og 26 uger 3 år og 16 uger Det faglige udvalg kan nedsætte uddannelsestiden med op til 6 måneder for personer, der har været beskæftiget med relevant erhvervsarbejde i 24 måneder. Evt. praktik * Grundforløb** Skole 10 uger Hovedforløb: 25 ugers skoleophold og 147 ugers praktik Praktik 1 Skole Praktik 2 Skole Ca. 49 uger 10 uger Ca. 49 uger 10 uger * n udgør en del af praktikperiode 1 (og indgår i de ca. 40 uger). ** Eller praktik i henhold til bestemmelser om Ny mesterlære. I hovedforløbet indgår yderligere 1 uges obligatorisk skoleperiode med valgfrit specialefag. Praktik 3 Ca. 40 uger Skole 4 uger Praktik 3 Ca. 9 uger fsnit 3 - Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Se bekendtgørelsens bilag 6. fsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det er op til skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg i den lokale undervisningsplan at vedtage den endelige placering af de enkelte fag på skoleperioder jævnfør dog det faglige udvalgs anbefalinger i skemaet på side 3. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter Malerfagets faglige Fællesudvalg 1

2 Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i ekendtgørelse om grundfag, som kan findes i etsinformation. Det faglige udvalg har herudover to anbefalinger vedrørende de pædagogiske principper for skoleundervisning og praktikuddannelse: - Skoleundervisningen skal så vidt muligt projektorganiseres. - Skole og virksomhed forpligter sig til at indgå i et praktikum-samarbejde, hvor elev-arbejde i praktikperioderne indgår i det efterfølgende skoleophold. De to anbefalinger beskrives nærmere i uddannelsesordningens afsnit Malerfagets faglige Fællesudvalg 2

3 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til kompetencemål nr. Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid i uger Skoleperioder 1 (10,0) 2 (10,0) 3 (4,0) Grundfag 6,0 1+8 Dansk F 2, rbejdsmiljø 1, Produktudvikling, produktion og service 2 1, Materialeforståelse 2,0 Områdefag 8,2 Kundebetjening og arbejdsmarkedsforhold egynder 1,0 2 Opmåling og prisberegning vanceret 2,2 4 Industriel overfladebehandling egynder 0,8 5 Farvelære 2 utineret 0, Materialelære 2 utineret 1, Påføringsteknikker 2 utineret 2,4 Specialefag undne specialefag 6,0 5 Farvelære 3 vanceret 1, Materialelære 3 vanceret 1, Påføringsteknikker 3 vanceret 3,8 Valgfri specialefag 1,0 Dekorationsteknikker irbrush vanceret egynder 1,0 1,0 Valgfag 3, Malerfagets faglige Fællesudvalg 3

4 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene ktiviteten bidrager til opfyldelsen af følgende kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen Sikkerhed og miljø 2. Overfladevurdering 3. fdækning 4. Slibeværktøjer og -materialer 5. ehandlingsopbygning 6. Farver 7. Klargøring og lakering 8. Kvalitetssikring 9. Kundebetjening 10. Prissætning fsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Logbog Gennem hele uddannelsesforløbet udfylder eleven en logbog, som er udarbejdet af det faglige udvalg. Logbogen dokumenterer, hvilke praktikmål og fagdiscipliner, eleven har gennemført samt på hvilket niveau disse er gennemført. Vurdering og dokumentation fastlægges i et samarbejde mellem elev og praktikvirksomhed og er underskrevet af begge parter ved afslutningen af hver praktikperiode. Projektorganisering Undervisningen på hovedforløbets første to skoleophold bør tilrettelægges projektorienteret - jævnfør afsnittet om praktikum. Problemorienteret projektorganisering vil sige, at eleverne arbejder selvstændigt med fastlagte kompetencemål og valgte problemstillinger under skolens vejledning. Inden udførelsen af det praktiske projekt beskriver eleven problemstillingen i projektets emne med angivelse af, hvordan Malerfagets faglige Fællesudvalg 4

5 der skal arbejdes med de enkelte kompetencemål. Skolen giver eleven vejledning til den endelige beskrivelse. Når eleven har afsluttet projektet, evaluerer skolen dette i forhold til de angivne kompetencemål og projektets beskrivelse. Skolen tilrettelægger undervisningen sådan, at eleverne har mulighed for at erhverve sig forudgående, relevant viden og færdigheder inden for de kompetencemål, som indgår i projekterne. Praktikum Virksomhed og skole forpligter sig til at indgå i et praktikum-samarbejde, hvor elev-arbejder i praktikperioderne indgår i det efterfølgende skoleophold. Formålet med samarbejdet er at give eleven stadigt stigende erfaring i at planlægge og udføre selvstændigt malerarbejde fagligt korrekt. Ved at tage udgangspunkt i en praktisk maleropgave i virksomheden, som eleven selv deltager i udførelsen af, sammenbindes uddannelsens kompetencemål i praktikuddannelsen og skoleundervisningen til en samlet helhed. I praktikperiode 2 og praktikperiode 3 (jævnfør model side 1) forbereder virksomhed og eleven et praktikum-samarbejde. Med udgangspunkt i en praktisk opgave, beskriver eleven sammen med virksomheden første udkast til en problemstilling, hvori indgår de kompetencemål, som er beskrevet i den lokale undervisningsplan. Virksomheden fremsender udkastet til problemstilling til skolen senest en måned inden det tidspunkt, hvor skolen har indkaldt eleven til skoleopholdet. Hvis der er elever, hvor virksomheden ikke har fremsendt et udkast til praktikum-samarbejde til den fastsatte tid, anmoder skolen det lokale uddannelsesudvalg om at kontakte virksomheden for at få et udkast fremsendt indenfor en fornyet tidsfrist. I praktikum-samarbejdet i praktikperiode 2 tages udgangspunkt i en lakeringsopgave (med tilhørende kalkulation), som indeholder bund- og afdækningsarbejde samt færdiglakering (2-lags metal). Udkastet til problemstilling skal indeholde aspekter omkring internationalisering. I den lokale undervisningsplan beskrives, hvilke kompetencemål, der skal inddrages. I praktikum-samarbejdet i praktikperiode 3 tages udgangspunkt tages udgangspunkt i en lakeringsopgave (med tilhørende kalkulation), som indeholder bund- og afdækningsarbejde samt færdiglakering (2-lags metal, spotlakering). Det anbefales at anvende et andet udgangspunkt end i det forrige praktikum-projekt. Udkastet til problemstilling skal indeholde aspekter omkring innovation. I den lokale undervisningsplan beskrives, hvilke kompetencemål, der skal inddrages. Efter elevens skoleophold evaluerer virksomheden og eleven sammen resultatet af elevens skoledel af praktikumprojektet og sammenholder det med det reelt udførte malerarbejde i virksomheden. Den resterende skoleundervisning For at bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation anbefales det, at også skolens øvrige undervisning afvikles problemorienteret og projektorganiseret Malerfagets faglige Fællesudvalg 5

6 Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i ekendtgørelse om grundfag, som kan findes i etsinformation. fsnit 6 edømmelse og beviser mv. Praktikerklæringer Efter hver praktikperiode fremsender virksomheden den for praktikperioden udfyldte logbog til skolen. Ved uddannelsens afslutning fremsendes endelig praktikerklæring til det faglige udvalg. Skolebevis Skolebevis udstedes i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsens bilag 6. Svendeprøve Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve, som udgør en svendeprøve. eglerne i eksamensbekendtgørelsen finder anvendelse. Prøven består af en skriftlig prøve og en praktisk prøve på i alt 37 klokketimer. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Elever, der ønsker det, kan få opgaverne læst op. Den skriftlige prøve varer 4 klokketimer og består af opgaver inden for områdefaget Opmåling og prisberegning samt specialefaget Materialelære 3. Opslagsmateriale, herunder elevens egne notater og regnemaskiner må anvendes. Den praktiske prøve i specialefag varer i alt 33 klokketimer og består af opgaver inden for de nedennævnte discipliner med den angivne forudsatte anvendelse af tiden. 1) ehandlingsopbygninger til færdigbehandling: 20 timer. 2) Montering og påmaling af stafferinger: 5 timer. 3) Færdiglakering med relevante produkter: 5 timer. 4) Farveefterligning: 3 timer. Den afsluttende faglige prøve er uddybet i de af skole og fagligt udvalg udarbejdede retningslinier. Prøven bedømmes af eksaminandens lærer og 2 censorer, som er udpeget af det faglige udvalg Malerfagets faglige Fællesudvalg 6

7 Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Prøvekarakteren fremgår af svendebrevet. 7-trins-karakterskalaen anvendes, og der tilføjes det bogstav i ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter. Herudover påtegnes svendebrevet efter følgende karaktergennemsnit med følgende påtegning: 02 8,4: Ingen påtegning 8,5 9,9: estået med ros 10,0 10,9: estået med bronzemedalje 11,0 12: estået med sølvmedalje Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Kundebetjening og arbejdsmarkedsforhold egynder Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven har kendskab til organisationernes og virksomhedernes struktur. - Eleven har kendskab til organisationernes funktionsområder, indflydelse og kommunikationsveje. - Eleven har kendskab til aftaler og love på arbejdsmarkedet, det fagretlige system, faglige konflikter og konfliktløsning. - Eleven har forståelse af den personlige kontakts betydning for virksomhedens relationer til forskellige typer af kunder og samarbejdspartnere. - Eleven har kendskab til intern virksomhedspolitik og dens formål. - Eleven har forståelse af sin egen rolle i virksomhedens kundepolitik. - Eleven kan agere hensigtsmæssigt i forhold til forskellige typer kunder og samarbejdspartnere og deres forventninger til en vognmalervirksomhed edømmelse Malerfagets faglige Fællesudvalg 7

8 Opmåling og prisberegning vanceret Vejledende varighed 2,2 uge Mål - Eleven er fortrolig med de opmålings- og prissætningsprincipper, som ligger til grund for de anvendte edb-systemer - Eleven behersker de edb-systemer, der benyttes i vognmalervirksomhederne til tidsnormering og prissætning af det udførte arbejde - Eleven kan udføre arbejds- og tidsplan for eget arbejde - - Eleven kan udarbejde akkordregninger - - Eleven har kendskab til, hvorledes en vejledende pris p[ en given opga ve dannes edømmelse Industriel overfladebehandling egynder Vejledende varighed 0,8 uge Mål - Eleven kan identificere forskellige typer industriel overfladebehandling. - Eleven har grundlæggende viden om, sikkerhedsforanstaltninger, materialer, anlæg og maskiner, påføringsmetoder, kontrol og kvalitetssikringsprocedurer samt reparation og vedligeholdelse edømmelse Farvelære 2 utine Vejledende varighed 0,8 uge Mål - Eleven har viden om de begreber, som anvendes indenfor farvelæren. - Eleven har viden om farvernes blandingsmæssige egenskaber og kan udføre kuløranalyse, farveblanding og farveefterligning. - Eleven har kendskab til farvernes psykologiske virkning og en bevidst holdning til at anvende farver. - Eleven kan anvende de værktøjer og hjælpemidler som er til rådighed for farveblanding og farvesætning, herunder scanner-teknik og kreativ anvendelse af edb. edømmelse Malerfagets faglige Fællesudvalg 8

9 Materialelære 2 utine Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan analysere bundens art og tilstand. - Eleven har viden om materialernes fysiske og kemiske egenskaber. - Eleven har produktkendskab og kan foretage korrekt materialevalg. - Eleven har viden om behandlingsopbygning. - Eleven kan anvende relevant teknisk information. - Eleven kender og kan anvende relevante kontrolmetoder. - Eleven kan træffe foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljø og det ydre miljø. edømmelse Påføringsteknikker 2 utine Vejledende varighed 2,4 Mål - Eleven kan udføre limning af autoplastemner. - Eleven kan opbygge en bund med slibning, manuel spartling og fylder. - Eleven kan udføre lakering med forskellige typer materialer og med forskellige sprøjteteknikker. - Eleven kan udføre effektlakering. - Eleven kan anvende forskellige tørreteknikker. - Eleven kan anvende forskellige dekorationsteknikker, herunder forskellige tapeteknikker og udtoninger. - Eleven kan udføre finish med forskellige efterbehandlingsmetoder. - Eleven kan anvende og vedligeholde apparatur og værktøj. - Eleven kan anvende de gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser herunder i henhold til gældende V.O.C. direktiver. edømmelse Malerfagets faglige Fællesudvalg 9

10 undne specialefag Farvelære 3 vanceret Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan udføre kuløranalyse, farveblanding og farveefterligning. - Eleven har kendskab til farvernes psykologiske virkning og en bevidst holdning til at anvende farver. - Eleven kan anvende de værktøjer og hjælpemidler, som er til rådighed for farveblanding og farvesætning, herunder scanner-teknik og kreativ anvendelse af edb. edømmelse Materialelære 3 vanceret Vejledende varighed 1,2 uge Mål - Eleven har produktkendskab og kan foretage korrekt materialevalg. - Eleven har viden om behandlingsopbygning. - Eleven kan anvende relevant teknisk information. - Eleven kender og kan anvende relevante kontrolmetoder. - Eleven kan træffe foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljø og det ydre miljø. edømmelse Malerfagets faglige Fællesudvalg 10

11 Påføringsteknikker 3 Vejledende varighed Mål vanceret 3,8 uge - Eleven kan udføre limning og svejsning af autoplastemner. - Eleven kan opbygge en bund med slibning, manuel spartling og fylder. - Eleven kan udføre lakering med forskellige typer materialer og med forskellige sprøjteteknikker. - Eleven kan udføre effektlakering. - Eleven kan anvende forskellige tørreteknikker. - Eleven kan anvende forskellige dekorationsteknikker herunder forskellige tapeteknikker og udtoninger. - Eleven kan udføre finish med forskellige efterbehandlingsmetoder. - Eleven kan anvende og vedligeholde apparatur og værktøj. - Eleven kan anvende de gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser, herunder i henhold til gældende V.O.C. direktiver. edømmelse Valgfrie specialefag Dekorationsteknikker vanceret Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven har et bredt kendskab til og rutine i anvendelse af dekorationsteknikkerne: Tapeteknik, applikationsteknik, udtoning samt effektog strukturlakering. edømmelse Malerfagets faglige Fællesudvalg 11

12 irbrush egynder Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan analysere, beskrive og strukturere simple og lettere avancerede arbejdsgange til fremstilling af airbrushmotiver. - Deltagerne kan opstille og betjene udstyr, værktøj og hjælpemidler til anvendelse af airbrushteknik og foretage den nødvendige rensning og vedligeholdelse af udstyret. - Deltagerne kan anvende både faste og løse afdækningsmetoder under fremstillingen af motiver i airbrushteknik - Deltagerne opnår en begyndende færdighed i fri hånds airbrush. edømmelse Malerfagets faglige Fællesudvalg 12

13 Praktikmål Tal = = egynderniveau = utineret niveau = vanceret niveau 1. Sikkerhed og miljø Mål Eleven kan på baggrund af en viden om miljøforhold træffe foranstaltninger til miljøforbedringer Eleven kan anvende personlige værnemidler 2. Overfladevurdering Mål Eleven kan vurdere karosseripladens overflade, vurdere skadeomfang og sideliggende arealer med henblik på behandlingsmønstre 3. fdækning Mål Eleven kan foretage afdækning Eleven kan foretage afdækning og benytte rudeafdækningsteknikker (herunder skum-,vippe- og tapeteknikker) 4. Slibeværktøjer og -materialer Mål Eleven kan anvende relevante slibeværktøjer og slibematerialer Malerfagets faglige Fællesudvalg 13

14 5. ehandlingsopbygninger Mål Eleven kan - foretage grunding før spartling - foretage spartling inklusiv slibning - anvende grundfarver og relevant stenslagsbeskyttelse - påføre fylder inklusiv spartling - kan foretage sealing Farver Mål Eleven kan foretage farvetilberedning Eleven kan foretage farvejustering Klargøring og lakering Mål Eleven kan - foretage klargøring af emne og kabine inden lakering - foretage klargøring til lakering - foretage reparation af plastdele - færdiglakere mindre emner - foretage færdiglakering med et og to lag unifarver samt to - og tre lag effektfarver foretage udsprøjtning med forskellige teknikker - påmale stafferinger og flerfarvede dekorationsstriber foretage klargøring til aflevering (herunder polering og lakpleje) Malerfagets faglige Fællesudvalg 14

15 8. Kvalitetssikring Mål Eleven kan udfylde afvigelsesrapport og udføre kvalitetssikring af eget arbejde 9. Kundebetjening Mål Eleven kan agere hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedens kunder og samarbejdspartnere 10. Prissætning Mål Eleven har opnået et grundlæggende kendskab til de værktøjer, som benyttes til prissætning Eleven kan foretage løn- og prisberegning Malerfagets faglige Fællesudvalg 15

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger VOGNMALER LOGBOG ens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger Velkommen som lærling i vognmalerfaget Velkommen som vognmalerlærling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skiltetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skiltetekniker Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Skiltetekniker Udstedt af det faglige udvalg for skilteteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 137 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 15. juli 2013 i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

2. Ændringer pr. 15. juli 2016 I forhold til den seneste uddannelsesordning er der foretaget følgende ændringer: Praktik 2. Skole H2.

2. Ændringer pr. 15. juli 2016 I forhold til den seneste uddannelsesordning er der foretaget følgende ændringer: Praktik 2. Skole H2. Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 213 af 8. marts 2016 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4. 2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2008 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.februar 2008, som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere