Skolelederen i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelederen i Københavns Kommune"

Transkript

1 1

2 Prolog D. 14. April 2012 stiller Radikale Venstre et forslag om, at alle folkeskoleledere indenfor fem år skal have en diplomuddannelse i ledelse, for at højne det faglige niveau i folkeskolen (Jyllands-Posten, 2012) Ledere skal på ledelseskurser. Men ledelse er ligesom kommunikation og innovation ved at blive et buzzword, der i den grad også har slået kløerne i de offentlige velfærdsinstitutioner. I Københavns Kommune tænker man stort og lancerer en række tiltag, der skal løfte folkeskolens niveau på en lang række faglige og social punkter. En stærk ledelse skal løfte opgaven, hvorfor der satses massivt på diplomuddannelser i ledelse. Den københavnske skoleleder er under forandring. 2

3 Kapitelgennemgang KAPITELGENNEMGANG 4 1. INDLEDNING PROBLEMFELT 5 2. TEORI VALG AF TEORI ROLLER DER RYKKER 7 3. METODE METODEFIGUR ANALYSEDESIGN OPERATIONALISERING VALG AF EMPIRISK DATA SPØRGESKEMAMETODE ANALYSE SKOLELEDEREN SOM VIRKSOMHEDSLEDERHYBRID SKOLELEDEREN I KØBENHAVN DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE PENSUM TIL PROJEKT 37 BILAG

4 Kapitelgennemgang Følgende er en kort beskrivelse af projektets enkelte kapitler Kapitel 1. Her indledes projektet med problemfeltet, hvor det opridses, hvilke teser og tanker, der ligger bag arbejdet med opgaven. Slutteligt mundes der ud i en problemformulering og projektets arbejdsspørgsmål forklares Kapitel 2. Projektets teoriafsnit. Her gives først en kort forklaring på teorivalget, hvorefter der kommer en teoretisk redegørelse for Karina Sehesteds virksomhedsleder, og dens fire varianter. Kapitel 3. Her kortlægges projektets metode. Der indledes med en metodefigur, der opsummerer arbejdsspørgsmålene. Dernæst gennemgås projektets analysedesign og operationalisering. Slutteligt gives der en beskrivelse af de inddragede data, og metoden og hensigten med spørgeskemaet beskrives. Kapitel 4. Projektets analyse. Analysen er delt i to. I første del analyseres der frem til, de forhold der har ført til den særlige skolelederrolle, som vi ser i dag; hvilken samfundsmæssig udvikling skyldes det. I anden del, sammenlignes Københavns Kommunes skolelederes svar i et spørgeskema med de særlige karakteristika, der gør sig gældende fra teoriafsnittets beskrivelse af de fire lederroller. Dermed skabes et billede af, hvilken type skoleleder, der i København er tale om. Kapitel 5. Med udgangspunkt i analysen, diskuteres det her, hvilke særlige tendenser og fænomener, der påvirker Københavnerrollen. Kapitel 6. Her sammendrages analysen og diskussionen, og der konkluderes på projektets problemformulering. Slutteligt inddrages konklusionens pålidelighed og gyldighed. Kapitel 7. Her perspektiveres projektet med udgangspunkt i den indledende prolog, der har dannet baggrund for projektet i kraft af den underliggende tese, om at videreuddannelse skaber forandringer i skolekulturen. 4

5 1. Indledning 1.1 Problemfelt Den danske folkeskole er under forandring. De sidste år har flere reformtiltag ændret den måde, man arbejder på i folkeskolen. Der er kommet flere nye typer arbejdsopgaver i kraft af en massiv decentralisering fra kommuner og ud til skolerne. Samtidig har New Public Management reformbølger gjort velfærdsinstitutionerne til næsten selvstændige virksomheder, men som i kraft af deres vundne autonomi qua decentraliseringen, skal måle og veje de mål og retningslinjer, der er fastsat fra kommune og stat (Sehested, 2003, s. 188). De nye arbejdsopgaver og de nye managementredskaber stiller store krav til skoleledernes formåen, og denne rolle er derfor under udvikling. Skolelederne er traditionelt set hvervet som de fremmeste blandt ligemænd, og derfor uddannede skolelærere (Fisker & Christensen, 2009). Danmarks skolelederforening insisterer således også på, at skolelederne er uddannede lærere (Sløk, 2011, s. 148). Indenfor uddannelsesforskningen taler man om en dikotomi mellem fagprofessionalitet (eks. lærere, sygeplejersker, pædagoger o. lign.) og lederfaglighed eller managementismen (Sløk, 2011, s. 149). Det er netop denne dikotomi, som skolelederne i dag står presset imellem. Der kan tales om en såkaldt hybridleder (Sløk, 2011, s. 150). Hybriden skal i sin funktion som leder, dels skelne mellem at kunne lede fagprofessioner, altså lærerne, men også at manøvrere i en offentlig og politisk kontekst med forskellige og modsætningsfyldte forventninger (Ibid.) Denne nye type leder omtales også som virksomhedsleder som følge af folkeskolernes udvikling til små selvstændige virksomheder. Denne leder kan tage flere former, der alle adskiller sig fra den traditionelle fagprofessionelle leder, og disse er udtryk for de forandringer, som decentralisering og New Public Management har ført med sig (Sehested, 2003, s. 203ff). I Københavns Kommune har man søgt at imødekomme de stigende krav til skolelederne ved at sende dem på diplomuddannelser i ledelse. Gennem udviklingsprojektet Faglighed for alle sendte de gennem % af Københavns Kommunes skoleledere på disse diplomuddannelser (Børne- og Ungdomsudvalget, 2009). Diplomuddannelsen er et af mange tiltag, der igennem Faglighed for alle (FFA) søgte at styrke ledelsen under parolen: 5

6 en dygtig og professionel ledelse er afgørende for enhver organisation særligt, når der skal skabes udvikling og forandring. Derfor forbedrer vi ledelsesstrukturen på de københavnske skoler og klæder desuden skolelederne på til at navigere i forandringsprocesser. (Ibid.). Denne massive efteruddannelse kan muligvis forandre skolelederne i kommunen, idet de via uddannelsen bliver professionaliserede ledere, lærer ny ledelseslingo, får nye redskaber samt management- og videnskabsteoretisk indsigt. Min underliggende tese er at efteruddannelsen kan skabe et enormt normativt pres på de Københavnske folkeskoler. Denne opgave har derfor til formål at fungere som en art forstudie, og der søges derfor undersøgt hvilke typer skoleledere, der er tale om i Københavns Kommune. Ved at typisere skolelederne ud fra forskellige mål og værdier, kan der gives et stilbillede af den københavnske folkeskoleleder anno Der tages i opgaven fat på fire idealtypeafarter af virksomhedslederen, og gennem en spørgeskemaundersøgelse med de københavnske skoleledere undersøges det, hvilke tendenser de afspejler i forhold til de særlige karakteristika som hver idealtype indeholder. Derfor bliver projektets problemformulering: Hvilken type ledere er folkeskolelederne i Københavns Kommune? Projektet vil arbejde med to arbejdsspørgsmål, der søges besvaret i to analysedele. Det første: Hvordan har den traditionelle fagprofessionelle skoleleder udviklet sig til en "virksomhedsleder" og hybridleder?. Dette søges belyst dels gennem teori og empiriske undersøgelser, der giver en forklaring på denne udvikling, dels på det normative indhold i projekt Faglighed for alle. Det andet: Hvilke rolletyper er skolelederne mest udtryk for?. Her sammenholdes svarene fra projektets spørgeskemaundersøgelse med de elementer, der er indeholdt i idealtyperne. Dette munder ud i en diskussion af de særlige forhold og tendenser, der gør sig gældende for skolelederne i Københavns Kommune. 6

7 2. Teori 2.1 valg af teori I projektet søges der arbejdet med rollevarianter af skolelederen. Derfor inddrages Karina Sehesteds undersøgelse af kommunale ledere. Dette udmønter sig i fire idealtyper, der senere vil blive brugt i analysen. Da projektet stiler efter at give et stilbillede af den københavnske folkeskoleleder, er teorien valgt, fordi dens idealtyper er udformet på baggrund af en række undersøgelser med kommunale professionsledere indenfor flere velfærdssektorer, bl.a. folkeskolen. Disse idealtyper er meget ens de skoleledere jeg søger at undersøge, og deres karakteristika vil derfor være lettere at tilpasse i analysen. 2.2 Roller der rykker Karina Sehested beskriver i Kommunale ledere mellem profession og management, hvorledes ledere på velfærdsområdet har oplevet et skred i deres daglige arbejde. Traditionelt er det professionsuddannede, der har ledt områder som folkeskoler, hjemmeplejen og børnehaverne. Således blev der op igennem 1970 erne opbygget en forvaltningskultur, der gennem fagprofessionelle skulle sikre kvaliteten på velfærdsområdet (Sehested, 2003, s. 187). Via de fagprofessionelle; skolelærerne, sygeplejerskerne og pædagogerne, blev der dannet et styringsrationale bygget på deres faglige ekspertviden. Et rationale der blev dominerende. Dominansen gav de fagprofessionelle ledere en stor portion autonomi (Ibid.). Denne autonomi, finder Sehested, er under pres på grund af senere års reformer. Velfærdinstitutionerne og styringen af disse er blevet mere indviklede og fragmenterede. Dette skred er sket igennem navnlig tre reformtiltag: decentralisering i kommuneregi, der giver mere ansvar til de enkelte enheder i kommunerne. Omvendt er denne decentralisering blevet mødt med New Public Management reformer, der bl.a. søger at virksomhedsliggøre velfærdsinstitutionerne gennem en lang række managementværktøjer (Sehested, 2003, s. 187f). Folkeskolerne er eksempelvis således blevet tildelt flere selvstændige opgaver, samtidig med at en lang række retningslinjer er fastlagt fra øverste ledelse i kommunerne. Tiltag, der bl.a. indeholder målstyring, kontrakter og virksomhedsplaner (Sehested, 2003, s. 198). Samtidig bliver brugerdemokrati inddraget i højere grad, hvorfor skolelederne nu også i højere grad skal lytte til borgere, der retter henvendelse. Dette mener Sehested, 7

8 sammen med New Public Management (NPM), kan underminere ledernes autonome professionsstyring (Sehested, 2003, s. 188). I forlængelse heraf beskriver Sehested, hvordan de fagprofessionelle ledere er blevet til virksomhedsledere: Den radikale decentralisering har bevæget institutionslederne mod rollen som selvstændig virksomhedsleder med nye (forvaltnings-)opgaver og ansvar for både drift og udvikling på institutionen. De er kommet på forvaltningsniveau og har fået en mere styrende rolle på institutionen, og er på den måde ved at koble blive koblet fra professionen( ) (Sehested, 2003, s. 203) Denne nye virksomhedsrolle er stadigvæk under udvikling, og der kan derfor ikke fastsættes en helt klar profil af virksomhedslederrollen endnu. De enkelte lederes rolle er stadig generel og diffus (Sehested, 2003, s. 204). Sehested er derfor gået analytisk til værks, og har gennem en lang række interviews med institutionsledere indenfor folkeskole, sygepleje og børnehave præsenteret fire typer rollevarianter af virksomhedslederen. Rollevarianterne præsenteres som idealtyper, men i praksis består lederne af et miskmask af disse. Virksomhedslederen som faglig udviklingsleder Den faglige udviklingsleder har fagligheden som det centrale omdrejningspunkt og rationale. Personen er først og fremmest skolelærer eller sygeplejerske. Den vigtigste ledelsesfunktion er at skabe grobund for faglig udvikling. Den faglige udviklingsleder skaber denne udvikling gennem en hidtil umoderne faglig målstyring, via en målrettet styring af faglige dialoger på institutionerne (Sehested, 2003, s. 206). Den faglige udviklingsleder bruger dokumentation i arbejdet med udviklingen, og prioriterer denne højere end de administrative ledelsesopgaver, der tager for meget tid. De administrative opgaver bliver uddelegeret, da det ikke er ønskværdigt, at sidde med hovedet bag en computerskærm, langt væk fra børnene (Ibid.) I modsætning til den traditionelle fagprofessionelle leder, så accepterer den faglige udviklingsleder den politiske styring, da denne er relevant for udviklingen, og derfor arbejder lederen for, at de ansatte skal imødekomme politiske tiltag. Samtidig tager udviklingslederen også aktiv del i det politiske spil ved at påvirke politikernes 8

9 beslutninger, men følger ellers disse loyalt. Dette sker bl.a. igennem fælles kommunale netværk og arrangementer (Sehested, 2003, s. 206f). Den faglige udviklingsleder sætter faglig uddannet personale højt, men deltager også på kurser, så længe deres indhold ikke er alt for administrativt, om end de tit føler sig presset til at deltage i sådanne kurser. Der værnes om fagligheden, men lederen er blevet mere åben overfor omverdenen og bruger mere tid på aktivt at kommunikere deres faglighed ud (Sehested, 2003, s. 207). Virksomhedslederen som manager Manageren er det tætteste man kommer på den klassiske embedsmandsrolle. Han/hun er orienteret mod kommunens politiske ledelse og de fælles politiske mål. En vigtig ledelsesopgave er derfor implementeringen af den kommunale politik. Manageren bygger bro mellem det fagligt bedste produkt, og det politisk passende produkt (Sehested, 2003, s. 208). Manageren ser sig selv som en ligeværdig faglig sparringspartner og ikke blot som en underordnet embedsmand. Manageren bruger flittigt de nye management redskaber, og der bruges derfor meget tid foran computeren med det administrative arbejde. De administrative opgaver er ikke uvedkommende, men skal jo netop bruges til at skabe den faglige udvikling i institutionen (Ibid.). Resultater skabes gennem mål- og resultatstyring. Der bruges dels tid på de faglige netværk, men der tages også kontakt langt ind i forvaltningen. Manageren bruger sin indflydelse indirekte, da alt andet opfattes som udemokratisk (Sehested, 2003, s. 209). Der indgås netværksgrupper på tværs, således at man kan få sparring fra flere professioner, og manageren søger efteruddannelse indenfor offentlig og administrativ viden, fremfor den faglige viden. Man kan ikke både være den fremmeste blandt fagfolk, og en dygtig leder, hvorfor manageren også har en tendens til at inddrage ikkefaglige aktører i arbejdet (Ibid.). Virksomhedslederen som driftsleder Driftslederen ligger i konkurrence med andre institutioner på feltet. Der stræbes mod overlevelse og effektiv levering af ydelser. Driftslederen er resultatorienteret og ser ikke sig selv som embedsmand, men som direktør for en virksomhed. Politik, lovgivning og økonomi er i vejen for lederens muligheder for at skabe hurtige resultater. Omvendt er de også en del af spillet, og skal udnyttes fuldt ud (Sehested, 2003, s. 210). Lederen står for 9

10 ansvaret med driften og tager de mange managementredskaber til sig i arbejdet for, at opnå de optimale vilkår for virksomheden. Som med manageren, sætter driftslederen meget tid af til de administrative opgaver og til dokumentation og kontrol. (Sehested, 2003, s. 210f). Interessen for kommunal politik er lav, da krav udefra mest af alt er til gene for driften. Driftslederen networker i øjenhøjde med andre relevante institutioner på markedet. Det kan både dreje sig om offentlige og private aktører. Samtidig er netværket denne omgås en lille lukket kerne, der sikrer effektivitet. Der skal være klare rammer og regler i ansvarsfordelingen driftslederen og forvaltningen imellem således at, der ikke opstår uenigheder. Faglighed vægtes højt, da fagligheden sikrer kvalitet i arbejdet. Ligesom med manageren skal fagligheden dog suppleres med efteruddannelse indenfor administration og ledelse (Sehested, 2003, s. 212) Virksomhedslederen som netværksleder Netværkslederen ligger sine kræfter i processen omkring den gode service. Dette forudsætter konsensus og en fælles forståelse. Derfor handler opgaven i høj grad om, at få både personale, brugere, borgere, forvaltere, politikere og andre relevante parter til at bidrage til processen. Det bedste produkt skabes igennem en demokratisk proces er rationalet bag (Sehested, 2003, s. 212). Netværkslederen ser sig selv som proceskonsulent frem for en bureaukratisk embedsmand. Igennem holdningsarbejde søger lederen, at påvirke normer og værdier og skabe medejerskab til opgaverne. Derfor sidder han/hun også lidt bag computerskærmen, men er meget ude og i dialog med relevante parter, hvor de får diskuteret sig frem til enighed og fælles forståelse (Sehested, 2003, s. 213). Det betyder også at netværkslederen ikke giver meget for evaluering, dokumentation og kontrol, men sætter pris på tillid og dialog. Derfor arbejdes der også sammen med politikere og forvaltning, om at sætte de rigtige mål på serviceområdet (Ibid.). Netværkslederen danner sine netværk horisontalt og vertikalt på kryds og tværs af faggrupper, institutioner og kommuner. Dette er med til at opbygge en fællesskabsfølelse og giver inspiration. Netværksrelationerne er uformelle og netværkslederen deltager på lige fod med personalet, når brugerne har brug for hjælp (Sehested, 2003, s. 214). Lederen kombinerer egen faglighed med tværfaglighed idet, der både inddrages pædagogiske og organisatoriske aspekter af udviklingsarbejdet. Dette sammenholdes med en inddragelse af brugernes viden (Ibid.). 10

11 Opsummerende finder Sehested frem til fire varianter: Den faglige udviklingsleder, manageren, driftslederen og netværkslederen. Fælles for alle rollerne er, at de alle i varierende grad er udtryk for nye ledelsestendenser. Alle er afarter af virksomhedslederen og alle adskiller sig fra den traditionelle fagprofessionelle leder. Deres forskellige karakteristika inddrages i analysen af den københavnske skoleleder, og afsnittet her giver os derfor et muligt fingerpeg om, hvad vi kan forvente af denne ledertype. Virksomhedslederen som: Rationale og orientering Viden Netværksform Metastyring Faglig udviklingsleder Faglighed og Faglig Fagprofessionelle Deltage i og politik: Det specialistviden. netværk, pol/adm etablere netværk, fagligt bedste Viden om netværk: Lukkede, faglig og politisk produkt kommunikation og elitære netværk målstyring. formidling Påvirke normer og værdier Manager Politik og Faglig generel Pol/adm netværk, Deltage i og effektivitet viden. Viden om formelle etablere netværk, gennemførelse: ledelse og politik organisationer: faglig og politisk Det politisk Lukkede, elitære målstyring. passende netværk Påvirke normer og produkt værdier Driftsleder Konkurrence, Faglig generel Lokale partnere, Deltage i og økonomi og viden. Viden om pol/adm netværk: etablere netværk effektivitet: Det økonomi og ledelse Lukkede elitære mulige produkt netværk Netværksleder Opbygning af Faglig generel Alle relevante Deltage i og fælleskab og viden. Viden om aktører: Åbne, etablere netværk, konsensus: Den proces og plurale netværk understøtte gode proces organisation netværk, skabe fælles mening 11

12 3. Metode Følgende afsnit redegør for projektets metodiske design, der skal bruges til at besvare projektets problemformulering i konklusionen. Afsnittet indeholder en metodefigur, analysestrategi, operationalisering af teori og spørgeskemaguide. 3.1 Metodefigur Figuren indeholder arbejdsspørgsmål og data/teknik. Det giver et hurtigt overblik over projektets analytiske opbygning og databrug. Arbejdsspørgsmål Hvordan har den traditionelle fagprofessionelle skoleleder udviklet sig til en "virksomhedsleder" og hybridleder? Hvilke rolletyper er skolelederne mest udtryk for? Data/teknik Brug af Camilla Sløk, til blandt andet at underbygge pointer fra Karina Sehested. Gennemgang af Projekt Faglighed for alle Spørgeskemaundersøgelse med Københavns Kommunes folkeskoler. Svarene holdes overfor karakteristika fra de fire rollevarianter. 3.2 Analysedesign For at besvare problemformuleringen Hvilken type ledere er folkeskolelederne i Københavns Kommune? gøres der i projektet brug af to arbejdsspørgsmål, der begge udmønter sig og besvares i to analysedele. Første arbejdsspørgsmål: Hvordan har den traditionelle fagprofessionelle skoleleder udviklet sig til en "virksomhedsleder" og hybridleder? skaber grobund for hele analysen idet, der her beskrives en udvikling i samfundet, som har haft konsekvenser for den traditionelle fagprofessionelle skoleleder. Vha. Karina Sehesteds analyse af den samfundsmæssige udvikling frem til virksomhedslederen skabes grobund for 12

13 forståelsen af skolelederen anno Dette sammenholdes med Camilla Sløks analyse af den nye hybridleder, og der gives her en forståelse for de udfordringer og muligheder, som denne type leder har. Dette sammenholdes med de normative aspekter af Projekt Faglighed for alle, der beskriver en række ønsker for den københavnske skoleleder. På baggrund af denne nye type tages der i anden del fat på projektets empiriske undersøgelse. I besvarelsen af arbejdsspørgsmålet: Hvilke rolletyper er skolelederne mest udtryk for, undersøges det hvilken type rollevarianter, skolelederne i Københavns kommune, kan siges at ligne mest. Via en spørgeskemaundersøgelse med skoleledere i Københavns Kommune, søges det gennem en operationalisering belyst, hvilke ledelsestendenser, der bedst matcher de forskellige af Sehesteds rollevarianter. På baggrund af de to analysedele vil de særlige forhold, der tænkes at påvirke skolelederne i København blive inddraget og diskuteret, og efterfølgende bliver der konkluderet og besvaret på projektets problemformulering. 3.3 Operationalisering I undersøgelsen af skolelederens nuværende roller, arbejdes der ud fra en række idealtyper/rollevarianter, som er skabt på baggrund af et stykke empirisk arbejde i kommunalt regi (Sehested, 2003, s. 195). Disse varianter og deres karakteristika søges sammenlignet med projektets egen spørgeskemaundersøgelse. Denne skaber forhåbentlig et billede af skolelederne i Københavns Kommune, som kan sammenlignes med Sehesteds rollevarianter. Da der er tale om idealtyper, vil de typer der fremkommer i København, muligvis være en blanding af flere, hvorfor der muligvis kan blive skabt en ny variant i analysen. Via en analyse og sammenligning af skoleledernes svar, kan disse kategoriseres som forskellige varianter af virksomhedslederen ud fra deres rækker af forskellige karakteristika. Analysens resultater afhænger i høj grad af, hvor stor spredning, der er i svarmulighederne, idet der derfor kan være tale om mange forskellige rollevarianter, varianter der afhænger af alder, erfaring osv. 3.4 Valg af empirisk data Projektet gør brug af tre typer empiri, der sammen med teorien skal søge at besvare projektets problemformulering. 13

14 Projektets undersøgelse af skolelederrollerne stammer fra en for projektet underliggende tese om, at diplomuddannelser i ledelse skaber et normativt pres på skoleledere og folkeskoler. Faglighed for alle Der tages derfor fat i udviklingsprojektet, projekt Falighed for alle (FFA) for at undersøge, hvilke normative tendenser, der her ses for skoleledelse. Det skaber et billede af den skoleleder, som Københavns Kommune søger at skabe, og de udfordringer, som de ser. FFA startede i 2006 og løb til I alt var der 10 indsatsområder, der alle skulle søge at forbedre de københavnske folkeskoler på en række områder 1. Det sidste område Skoleledelse bestod af fire overordnede tiltag: 1.Diplomuddannelse i ledelse til skolelederne 2.Ny ledelsesstruktur med indførslen af ledelsesteams bestående af skolelederen, en administrativ leder, en souschef/pædagogisk leder samt evt. en KKFO leder (Københavns Kommunes Fritidsordning). 3. Indførslen af kontraktledelse og målstyring 4. Løbende coaching, sparring og rådgivning, samt ledelse i praksis (Børne- og Ungdomsudvalget, 2009). I projektet inddrages relevante skrivelser fra udviklingsprojektets hjemmeside; Skolelederen som hybrid I projektet inddrages desuden Camilla Sløks; To Be or Not to Be a Head Teacher : The Need of Hybrids as Deparadoxification Machines (Sløk, 2011). Teksten bruges til at Styrket indsats i dagtilbud Integrationsindsats Trygge børn Styrket faglighed Udsatte børn Skole- hjem samarbejde Sunde børn Demokratisk dannelse Heldagsskoler Skoleledelse (Børne- og Ungdomsudvalget, 2009) 14

15 analysere på udvikling af skolelederrollen udviklingens baggrund, bevæggrunde og skolelederens udfordringer. Teksten virker desuden understøttende for Sehesteds idealtyper, idet Sløks brug af hybridleder kommer som følge af de samme udfordringer, som Sehested har udviklet sine virksomhedsledere på baggrund af. Spørgeskemaundersøgelse Der gøres i projektet brug af en spørgeskemaundersøgelse med et udsnit af Københavns 65 skoleledere. Spørgeskemaet indeholder en række emner, der skal bruges i analysen til, at sætte ord på, hvilken type af de forskellige af Sehesteds rollevarianter de ligner i Københavns Kommune. Spørgeskemaer og især svarmulighederne og svarfortolkninger skaber en begrænset forståelse af skolelederrollerne, om end der er tale om et bredt udsnit. Spørgeskemaet vil blive uddybet i næste afsnit. 3.5 Spørgeskemametode Spørgeskemaundersøgelsen er lavet ud fra et ønske om at få så mange skoleledere med i projektet som muligt. Spørgeskemaet indeholder 15 spørgsmål, og blev sendt elektronisk ud til Københavns Kommunes 65 folkeskoler. Der blev inden da taget telefonisk kontakt til alle skolerne, hvoraf jeg fik fat på 53 af skolesekretærerne. Over telefon forklarede jeg mit ærinde, og bad dem om, at videresende spørgeskemaet til den respektive skoles skoleleder. Det viste sig dog hurtigt, at alle skolelederne automatisk fik den almindelige skol , der var anført på skolerne hjemmesider. Dog mener jeg at kontakten til skolesekretærerne har sikret en større svarprocent, idet de fleste gav udtryk for at skolelederne havde meget travlt for tiden. En skole sagde på forhånd, at de ikke havde tid til det, og 11 af skolerne fik jeg ikke fat på. De fik efterfølgende spørgeskemaet tilsendt på mail, med en ekstra uddybende forklaring. Jeg fik i alt 16 respondenter. Spørgeskemaet er udsendt med Survey-Xact, og det er bl.a. her og i Excel, at statistikkerne er lavet. Spørgsmål og svarmuligheder er vedhæftet i bilag 1. Men jeg vil her liste spørgsmålene og de metodiske overvejelser jeg gjorde mig omkring spørgsmålene. Spørgsmålene blev inddelt i kategorier, der skal søge at sætte fokus på de temaer, som Sehested har sat fokus på, nemlig; Rationale og orientering, Viden, Netværksform og Metastyring. 15

16 Spørgsmålene er som følger: 1. Alder, Køn og antal år som skoleleder: Ved en stor forskel i skoleledernes roller, kan ovenstående muligvis give en forklaring på forskellene. Måske har ældre kvindelige ledere lettere ved én ting, og yngre mandlige ledere har mere tendens til noget andet. 2. Hvad er din ledelsesmæssige uddannelsesbaggrund Da FFA postulerer, at de har sendt 90% af skolelederne på diplomuddannelser, finder jeg at det vil være givende at få det bekræftet. Eks. kan det tænkes at de resterende 10% uden diplomuddannelse, påtager sig helt andre roller. 3. Hvor meget tid bruger du på administrativt arbejde? De fire varianter bærer i høj grad præg af, hvor meget tid de bruger på administrativt arbejde. 4. I hvor stort et omfang uddelegerer du administrative opgaver, som du ellers selv normalt udfører? (til eksempelvis andre ledere i dit team, skolesekretæren eller udvalgte medarbejdere): Som med spørgsmålet ovenover, er nogle typer roller mere tilbøjelige til at uddelegere opgaver, hvor andre sætter mere pris på dem. 5. Du bedes fordele 100 procentpoint på følgende tre arbejdsopgaver, så det passer nogenlunde til den måde dit arbejde fordeler sig på: Procent Arbejde der vedrører skolens drift (herunder administration, organisering, planlægning og tilrettelæggelse, kommunikation, 16

17 Procent forældrehenvendelser, ikkeledelsesmæssige aktiviteter) Arbejde der vedrører skolens pædagogiske udvikling (herunder forandringsledelse, undervisningsledelse, faglig supervision, kontrolopgaver, personaleledelse og strategiarbejde) Undervisning (og forberedelse af egen undervisning) Efterfølgende blev de bedt om at fordele 100 procentpoint igen på, hvordan de selv ville fordele arbejdsbyrden, hvis de helt selv kunne bestemme. Dermed kan forholdet mellem den reelle fordeling og den ønskelige fordeling af arbejdet belyses. Nogle rollevarianter giver eksempelvis udtryk for, at de bruger for meget tid på nogle ting, og ønsker mere tid til andet. 6.1 Hvor vigtige er kurser og uddannelse i ledelse, for at du kan udføre dit arbejde tilfredsstillende? 6.2 Hvor vigtige er kurser og uddannelse i administrative redskaber, så som økonomistyring og drift, for at du kan udføre dit arbejde tilfredsstillende? 6.3 Hvor vigtige er kurser og uddannelse i faglig specialviden for at du kan udføre dit arbejde tilfredsstillende? (eks. Pædagogik, inklusion, didaktik) Alle tre spørgsmål, der sætter fokus på de kurser, og dermed også den viden der er på spil i lederens arbejde. Nogle roller prioriterer fagfaglighed, andre sætter stor pris på driftsredskaber. 17

18 7.1 I forbindelse med din rolle som skoleleder, indgår du så i sparrings- og vidensdelings netværk? (eks. Netværk som du selv har startet, som kommunen faciliterer eller igennem Skolelederforeningen) 7.2 Hvis ja, hvilke netværk er der tale om? 7.3 Accepterer du graden af politisk styring? (Fra kommune og stat) 7.4 Deltager du i aktiviteter, der søger at påvirke politikere, i den retning du finder favorabel for skolens udvikling og dit arbejde? Fælles for de fire rollevarianter er deres tilgang til netværk, og der er klare forskelle på de fire typer i deres brug af netværk samt hvilke typer netværk de bruger. De fire rollevarianter har meget forskellige måder, at forholde sig til den politiske styring på. Nogle accepterer det som en del af spillet, mens andre bruger det aktivt til at fremme skolen, og nogle ser det som en klods om benet. Samtidig bruger de deres netværk i større eller mindre omfang til at påvirke den politiske styring på skoleområdet. 4. Analyse 4.1 Skolelederen som virksomhedslederhybrid Som nævnt i problemfeltet er der de sidste år sket store forandringer på skoleområdet. Da velfærdsinstitutionerne i Danmark traditionelt set er ledet af fagprofessionelle, har de mange nye forandringer presset dem på deres lederevner i stadig højere grad. Presset på bl.a. skolelederne kommer fra flere fronter: Decentralisering i kommunerne har igennem en lang række år lagt stadig mere og mere ansvar over til de enkelte skoler (Sehested, 2003, s. 187). Decentraliseringen har påvirket skolelederne, som følge af de mange økonomiske og administrative opgaver de er blevet pålagt. Decentraliseringen giver altså lederne en større grad at autonomi, om end en lang række af opgaverne indebærer drift af skolen (Sehested, 2003, s. 196). Skolelederne blandt andre, er derfor blevet til virksomhedsledere, og deres arbejde tager nu i højere grad afsæt i udvikling af ledelse og ikke udvikling af pædagogik. Der er særligt tre nye typer opgaver i den forbindelse: personaleledelse, administrative opgaver og faglig 18

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Skoleledelse tæt på eller langt fra

Skoleledelse tæt på eller langt fra EVA BJERRUM LISBETH LUNDE FREDERIKSEN ANNE BØGH FANGEL Skoleledelse tæt på eller langt fra EN ANALYSE AF SAMTLIGE SKOLELEDERE I SILKEBORG KOMMUNE Er skolelederen tæt på eller langt fra lærere og børn?

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

LEDELSE AF FOLKESKOLERNE

LEDELSE AF FOLKESKOLERNE LEDELSE AF FOLKESKOLERNE VILKÅR OG FORMER FOR SKOLELEDELSE 11:39 MOGENS JIN PEDERSEN ANDERS ROSDAHL SØREN C. WINTER ANDERS POSSELT LANGHEDE MIKKEL LYNGGAARD 11:39 LEDELSE AF FOLKESKOLERNE VILKÅR OG FORMER

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Rektor som forandringsagent

Rektor som forandringsagent Marianne Abrahamsen Rektor som forandringsagent Temaet i denne artikel er ledelse i gymnasiet i forbindelse med forandringsprocesser. Der sættes fokus på forholdet rektor/inspektorer topleder/ mellemledere

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo 1. Forside Ledelse af folkeskolen Chefroller i et fagbureaukrati Specialeafhandling ved HD Organisation Aalborg Universitet Maj 2011 Vejleder: Lone Broberg Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo,

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere