PKU - Proceskonsulentuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PKU - Proceskonsulentuddannelsen"

Transkript

1 PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København) og VIA i Aarhus (Aarhus hold). Den henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer. Uddannelsen giver dig lejlighed til at fordybe dig i konsulentrollen set fra et systemisk perspektiv, og den kobler teori og praksis tæt. En proceskonsulentuddannelse som valgmodulspakke på diplomniveau ved Go Proces giver dig en uddannelse, der indeholder vigtige indsigter og redskaber du kan bruge i din hverdag og du tager 3 valgmoduler på diplomuddannelse i ledelse; Ledelse, kommunikation og organisation, Videns- og Innovationsledelse samt Forandringsledelse Diplomniveau og Diplomuddannelse At uddannelsen er valgmoduler i en diplomuddannelse betyder, at der til uddannelsen knytter sig arbejde med skriftlige opgaver, arbejde i en studiegruppe, praksisøvelser og en mundtlig individuel eksamen på baggrund af skriftligt materiale. Arbejdet i studiegruppen og med praksisøvelserne er nogle af de steder i uddannelsen, hvor du for alvor har mulighed for at arbejde med at integrere læringen fra uddannelsen i din praksis. Dit udbytte Færdigheder så du kan stå for at forberede, afvikle og evaluere mindre komplekse processer Metoder, der kvalificerer møder samt refleksion og læring Værktøjer til at håndtere involvering af mange medarbejdere i udviklingsprocesser Metoder til at håndtere kommunikation på tværs af fagligheder Metoder til brug af anerkendende kommunikation Øgede kommunikative kompetencer - spørgeteknikker, vidensdeling og feedback Indsigt i organisatorisk læring og udvikling Kendskab til innovative og kreative processer Grundlæggende indføring i den systemiske tankegang, teori og praksis Det særlige ved Proceskonsulentuddannelsen hos Go Proces At teoretisk tyngde og omtanke går hånd i hånd med humor, arbejdsglæde, kreativitet og nærvær. At uddannelsen har refleksiv og praksisbetonet læring som sit omdrejningspunkt. At der tages udgangspunkt i deltagernes egen praksis, og at teorien kobles til hverdagen og de aktuelle arbejdsopgaver. At moral og etik omkring konsulentens rolle og virkemidler vægtes højt - og at vi ser netop det som afgørende for holdbarheden af både løsninger og relationer. At der bliver lagt stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer, der umiddelbart kan anvendes i deltagerens hverdag og egen praksis. 2 undervisere på holdet (afhænger af deltagerantal).

2 Målgruppe Du er leder, intern eller ekstern konsulent eller noget helt andet hvor du ofte befinder dig i situationer, hvor mennesker mødes om at gøre noget sammen. Du har måske ikke anden systemiske uddannelse, men du er nysgerrig og vil gerne introduceres grundigt til systemisk teori. Du fokuserer især på, hvordan teorien kan anvendes i praksis. I dagligdagen har du brug for at vide mere om læreprocesser og om formidling. Du vil gerne arbejde med centrale proceskonsulentområder både for små grupper i eksempelvis teamsamarbejde, gruppe-samtaler, mødefacilitering og i store grupper som eksempelvis konferencer og seminarer. Du er nysgerrig i forhold til anerkendende praksis, feedback, tilrettelæggelse af processer, kreative procesværktøjer og vil gerne være målrettet i din måde at bruge sproget i arbejdet med at få andre til at lykkes. Du vil gerne inspireres til at tænke og handle på nye måder, og du har lyst til og mulighed for at prøve det, du tilegner dig på kurset, af i hverdagen. Du er nysgerrig i forhold til de andre deltagere på holdet og vil gerne dele erfaringer og viden. Om valgmodulspakken Arbejdet med procesfacilitering ligger i spændingsfeltet mellem det personlige og det faglige. På seminarerne vil du blive udfordret på dine konkrete kompetencer og din egen forståelse af dig selv som procesansvarlig. Udfordringen kommer både fra underviserne og fra dine medkursister. Det er det, der giver nerve! Arbejdsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, forskellige former for debat, gruppedialog og praksistræning. Vi vil have fokus på at koble modeller, metoder og redskaber til egen dagligdag, og cases fra deltagernes egne organisationer vil blive brugt aktivt i undervisningen. Valgmodulspakken spænder over fagene: Ledelse, kommunikation og organisation, Viden- og innovationsledelse og Forandringsledelse. Omfang Uddannelsen er sammensat af 3 diplom valgmoduler a hver 5 ECTS point og strækker sig over i alt 12 undervisningsdage og en eksamensdag. Vejledning er enten indlagt i undervisningen, eller afvikles i umiddelbar tilknytning til undervisningen. Der oprettes studiegrupper, der arbejder mellem undervisningsdagene. Du skal forvente at være aktiv i en studiegruppe, hvor du, sammen med andre PKU- deltagere bl.a. skal afvikle en proces ude i en organisation og lave skriftligt materiale, der skal forberede dig til den mundtlige eksamen. Du skal forvente at bruge et antal dage, ud over antallet af dage med undervisning, på forberedelse, studiegruppearbejde og skriftlige afleveringer. Undervisning vil blive varetaget af to undervisere fra Go Proces (afhænger af deltagerantal). Der deltager max. 22 på et hold. Dit bidrag Du er nysgerrig i forhold til de andre deltagere på holdet og vil gerne dele erfaringer og viden. Du har lyst til at læse teoretisk litteratur så du kan opgive 500 sider pr. fag. Vi regner som udgangspunkt med fuldt fremmøde det er vigtig for dynamik og læring.

3 Uddannelse på diplomniveau En diplomuddannelse består af seks obligatoriske fag(o), tre valgmoduler(v) samt et afgangsprojekt(a). I samarbejde med UCC - Professionshøjskolen i København og VIA i Aarhus udbyder Go Proces PKU, som valgmodulspakke til en diplomuddannelse. Valgsfagspakken udløser 15 ECTS. Der er ingen krav om, at du på diplomuddannelsen skal tage fagene i en bestemt rækkefølge - fx. at du skal have taget de obligatoriske fag før du kan tage valgmodulerne. Du forpligter dig ikke til at tage en fuld diplomuddannelse, når du begynder på uddannelsen. Pris Prisen for uddannelsen er ,- (momsfritaget) ekskl. materialer og forplejning. Hvis du vælger at købe litteratur skal du regne med en udgift omkring kr. 1500,-. Støttemuligheder SVU Afhængigt af dit nuværende uddannelsesniveau kan der være mulighed for at søge svu støtte. Læs mere her under menupunktet Hvem kan få? Den kommunale kompetencefond Afhængigt af om du er offentligt ansat og hvilken overenskomst du er tilknyttet, kan der være mulighed for at søge støtte i Den kommunale kompentencefond. Læs mere her Holdstart Du kan finde oplysninger om næste holdstart her

4 Overblik over PKU Uddannelsens opbygning : Seminar 1 (2 dage): Procesfacilitering og læringsforståelse Seminar 2 (2 dage): Sproget som omdrejningspunkt for forandring Anerkendende kommunikation og træning af udviklende samtaler Portfolioeksamen (skriftlig eksamen) i faget Ledelse, kommunikation og organisation Seminar 3 (2 dage): Kommunikation i Procesarbejdet Seminar 4 (2 dage): Procesværktøjer til facilitering af kreative og innovative udviklingsprocesser + Læringsdag Skriftlig opgave i faget Videns- og innovationsledelse Seminar 5 (2 dage): Proceskonsulent i praksis Seminar 6 (2 dage): Processer og proceskonsulentens betydning for udvikling og forandring i organisationen + vejledning Mundtlig eksamen på baggrund af Procesbeskrivelse (Grp. Arb. individuel eksamen) i faget Forandringsledelse : Seminar 1 (2 dage): Procesfacilitering og læringsforståelse Her arbejder vi med at få et fælles teoretisk fundament, læringforståelse egen læring og gruppelæring. Sammen afdækker vi: Procesfacilitering hvad laver en Proceskonsulent Det systemiske paragdigme Egen læringspraksis Fra baggrunden for systemisk tænkning og teori bevæger vi os frem mod den mest aktuelle forståelse af teorien og af, hvordan den kan anvendes i praksis. Systemiske begreber som multivers, forforståelser, konstruktiv forstyrrelse, relationer og kontekst vil efterhånden blive konkretiseret med masser af eksempler og øvelser. Noget helt centralt for proceskonsultation er sprogforståelse og læringsteori. Ud fra et teoretisk fundament arbejder vi med den enkelte deltagers læringspraksis, og hvordan facilitering af andres læring kan gøres målrettet og vedkommende. Studiegrupper dannes. Seminar 2 (2 dage): Sproget som omdrejningspunkt for forandring Anerkendende kommunikation og træning af udviklende samtaler For proceskonsultation med anerkendende tilgang er sproget et meget vigtigt virkemiddel. Et omdrejningspunkt i systemisk organisationsforandring er den fælles skabelse af en stærk fortælling om den ønskede forandring. Den anerkendende tilgang er et spændende oplæg til debat om, hvordan du kan anvende undersøgelser og anerkendende principper til at påvirke fremtiden. Appreciative Inquiry (AI) er en måde at tænke og facilitere processer, hvor samskabelse tillægges særlig værdi og effekt. Skaber vi fremtiden, mens vi taler om den?

5 Kan vi påvirke virkeligheden med sprog? Kan positive reformuleringer få os til at se nye muligheder i vanskeligheder i organisationen og forebygge nye? AI praktiseres gennem anerkendende og undersøgende spørgsmål. Når den sociale virkelighed ses som noget, der samskabes i gennem sproget, kan en anerkendende undersøgelsesproces skabe positive forandringer og udvikling både i organisationen og hos den enkelte. Dette gør man blandt andet ved at fokusere på det, der allerede virker, og ved at fortælle de gode historier om organisationen. På seminaret arbejder vi med konkrete AI-metoder og ser nærmere på AI som et redskab til at skabe de nødvendige trygge rammer for læring og positiv forandring. Desuden er vi optagede af sprogbruget og den sproglige kultur i organisationen. Eksamen 1: Portfolioeksamen (skriftlig eksamen) Seminar 3 (2 dage): Kommunikation i procesarbejdet Vi kan ikke ikke-kommunikerer. Som på seminar 2 arbejder vi med forskellige elementer i kommunikationen mellem mennesker og dens betydning for ledelse af processer. Vi har særlig fokus på to ting: Feedback og Domæneteori. Feedback er et vigtig element af kommunikation, når samspil og samarbejde mellem mennesker skal drøftes konstruktivt og ordentligt. Feedback kan skabe gode rammer for refleksion, udvikling og villet forandring. Vi træner at opdele Feedback i tre elementer: Iagttagelse, Oplevelse og Fortolking og vi drøfter bl.a. Hvordan giver man feedback der ikke bliver for personlig? Hvordan kan feedback blive en fast del af vores daglige arbejde og vores kultur? Hvordan lærer man andre at give og modtage feedback? Domæneteori skaber rammer for opmærksomhed på de forskellige udgangspunkter, der kan være tilstede i samtaler, på møder, i organisationens kultur m.m. Hvem taler hvorfra? Hvilke spørgsmålstyper arbejdes der med i domænerne? Proceskonsulentes opmærksomhed på kommunikationen er afgørende for den udviklende dialog, videndeling og retning for processen. Seminar 4 (2 dage): Procesværktøjer til facilitering af kreative og innovative udviklingsprocesser + Læringsdag: Fokus og perspektiver på egen læring En gren af procesfacilitering ind i udviklingsprocesser er, at sætte rammerne for at andre kan få mange nye idéer samt sorterer, pritoriterer og arbejde videre med dem. På denne seminar dag prøver vi forskellige værktøjer der kan håndterer forskellige faser. Der vil blive undervist i procesværktøjer med fokus på igangsættelse og fastholdelse af både kreative og innovative udviklingsprocesser. Vi ser på hvad kreativitet er, og hvordan man gennem kreative processer kan udvikle nye løsninger på konkrete problemer. Hvordan kan vi bryde mønstre, og undgå bare at gøre som vi plejer? Hvordan fremmes en kreativ kultur i organisationer? Hvordan er man innovativ - og hvordan får man andre med?

6 Eksamen 2: Skriftlig opgave Seminar 5 (2 dage): Proceskonsulent i praksis (Træning af facilitering) På dette seminar bruger vi god tid på at samle op hvad har vi lært indtil nu? Vi nuancerer begrebsforståelser og fortæller de gode historier om egen læring og ændringer i praksis. Nu arbejder vi konkret med planlægning og afvikling af processer. Vi bruger metoderne fra de øvrige dage og har særligt fokus på den læring der opstår før, under og efter processerne. Hvilket behov i organisationen skal processen i mødekomme? Hvordan laver man en workshop i praksis? Hvordan arbejder proceskonsulenten med planlægning og afvikling? Hvordan skabes der grundlag motivation og energi i processen? Hvordan håndterer man processer med forskellige deltagere og tilsvarende forskellige dagsordener? Hvordan kan man arbejde konstruktivt med Tid som et vilkår? Hvordan improviserer man, når der sker noget helt uforudset? Vi arbejder med hverdagsnære processer og ønsker at koble direkte til konkrete udfordringer i dagligdagen. En case kunne handle om nye måder at afvikle møder, eller det kunne handle om håndteringen af et udviklingsseminar for en hel afdeling. Vi arbejder med hele processen fra formøder, over hvordan forskellige dagsordner integreres og til den konkrete afvikling og den personlige stil i afviklingen. Dermed forholder vi os også til proceslederens mange forskellige udfordringer. Vi evaluerer fortløbende og udveksler viden og erfaringer. Seminar 6 (2 dage): Processer og proceskonsulentens betydning for udvikling og forandring i organisationen + vejledning i grupper Vi starter med reflektioner fra sidste modul og afslutter disse med et konkret bud på proceskonsulentens huskeliste, inden vi retter fokus mod proceskonsulentens virke i et bredere perspektiv og i længervarende forandringsprocesser. Processer og procesfacilitering er ofte en afgørende faktor for afdækning og forankring af ønskede forandringer i organisationer. Et stykke arbejde der kræver opmærksomhed på: Hvordan man finder frem til de centrale organisatoriske behov og muligheder? Hvordan en organisation kan lære af sin praksis? Hvordan - og af hvem - defineres proceskonsulentens (facilitators) rolle? Hvem tager hvilken position og hvornår? Vi arbejder med den organisation som en dynamisk forståelse af systemerne, i en organisation, der befinder sig i en konstant tilstand af tilpasning og forbedring. Ud fra deltagernes perspektiv og kontekst arbejder vi med betydningen af sociale konstruktioner og forforståelser i organisationer. Gennem en aktuel casefortælling udforsker vi, hvordan man som systemisk orienteret proceskonsulent kan understøtte en lang, udviklende og lærende forandringsproces i organisationer. Vejledning: På dag 2 bruger vi tid på vejledning i studiegrupperne i forhold til den mundtlige eksamen. Vi skærper fokus på koblingen mellem den proces gruppen har afviklet og den enkeltes egen læring og praksis.

7 Eksamen 3: Mundtlig Eksamen på baggrund af Procesbeskrivelse (Grp. arb.) Eksamensinfo/Form Proceskonsulentuddannelsen indeholder 3 eksamener en efter hvert afsluttet valgmodul. Vi tror på, at der sker masser af god læring i forbindelse med en eksamen og har valgt tre eksamener, der er forskellige i deres form for at tilgodese forskellige måder at lære og forankre læring på. Eksamen 1 Portfolio: Den første eksamen knytter sig til faget Ledelse, kommunikation og organisation Det er en skriftlig eksamen i form af Portfolio (en form for Logbog med udvalgte nedslag i refleksioner over egen læring og relevant teori). Portfolio udleveres på første dag. Den skal støtte og synliggøre læring og refleksioner gennem Proceskonsulentuddannelsen. Den udfyldes med læringspointer og refleksioner omkring teorier, metoder, praksisøvelser m.m. Portfolio må max have et omfang svarende til anslag (ca. 6 normalsider) Eksamen 2 Skriftlig opgave: Den anden eksamen ligger efter seminar 4 og knytter sig til faget Videns- og Innovationsledelse. Fokus for opgaven vil koble sig på din position som facilitator den der sætter rammen for at andre kan dele viden og være innovative i udvikling og i deres samarbejde. Denne opgave må max have et omfang svarende til anslag (ca. 6 normalsider) Eksamen 3 Proces i gruppe, Procesbeskrivelse og Mundtlig eksamen Den tredje eksamen knytter sig til uddannelsens sidste del og afsluttes med mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt materiale i faget Forandringsledelse. I studiegrupperne afvikles der en proces i en organisation sidst i forløbet. På baggrund af den afviklede proces udarbejder gruppen samlet en Procesbeskrivelse på max anslag ex. bilag. Procesbeskrivelsen skal indeholde gruppens refleksioner omkring processen før, under og efter afvikling. Den mundtlige eksamen skal tage afsæt i Procesbeskrivelsen og kobles til egen læring i forhold til praksis i organisationen. Det er den individuelle mundtlige præstation der bedømmes. Yderligere information i forbindelse med de enkelte eksaminer gives på første seminar.

8 Tilbud Hvis to eller flere deltagere fra samme organisation tilmelder sig på samme hold, tilbyder vi jer gratis to timers gruppesparring i forhold til at sikre en effektiv implementering af procesarbejdet i organisationen, Optagelse Få tilsendt optagelsesark til uddannelsen ved at kontakte Susanne Munkholm eller ring på tlf Betaling af uddannelsen Betaling af uddannelsen forfalder 6 uger før opstart. Betalingen er din bindende tilmelding til uddannelsen. Se for det med småt omkring afmelding m.m. Spørgsmål For spørgsmål vedrørende det faglige indhold på modulerne bedes du rette henvendelse til Go Proces på tlf: Vi tager meget gerne en afklarende snak med dig, hvis du er i tvivl om PKU er noget for dig. i samarbejde med

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere