Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder"

Transkript

1 Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund Anvendte forkortelser og termer Generelle retningslinjer Undtagelse fra fast overgangstidspunkt Specifikke retningslinjer Henvisning til ambulant kontakt fra primærsektoren Henvisning til ambulant kontakt fra primærsektoren, flere ventestatusser Henvisning til ambulant kontakt fra andet afsnit Henvisning til indlæggelse fra andet afsnit Igangværende ambulant kontakt, med venteforløb på overgangstidspunkt Igangværende ambulant kontakt, uden venteforløb på overgangstidspunkt Igangværende indlæggelseskontakt, planlagt, videreudredning Igangværende indlæggelseskontakt, planlagt, endelig behandling Igangværende indlæggelseskontakt, akut TILFØJELSE: Afsnit 2.1 Undtagelse fra fast overgangstidspunkt er en tilføjelse, der tager højde for tilfælde, hvor der vil blive genereret kontakter med dublerede nøgleværdier _LPRkonvertering.doc

2 1 Baggrund De løbende omorganiseringer i sundhedsvæsenets sekundærsektor kan/bør medføre tilsvarende ændringer i sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK). Da indberetninger til Landspatientregisteret (LPR) sker på basis af denne klassifikation, medfører dette igen, at igangværende kontakter skal overføres, så disse efter en omlægning knyttes til de nye sygehus-afdelingskoder. Det skal bemærkes, at et skift af patientadministrativt system ikke i sig selv nødvendiggør en konvertering af de til skiftet eksisterende kontakter fra det gamle system. Af praktiske årsager skal disse kontakter i sagens natur lægges over i det nye system, men dette betyder ikke at de nødvendigvis skal afsluttes og genstartes. Set fra LPR s synsvinkel er det ligegyldigt, hvor kontakterne kommer fra, så længe de er korrekte. Det er alene omlægninger i SHAK, der nødvendiggør en konvertering af kontakter, da SHAK-koder bl.a. anvendes til angivelse at stamafsnit, og denne angivelse til enhver tid skal stemme overens med de aktuelt anvendte SHAK-koder. At større omorganiseringer og deraf følgende omstruktureringer i sygehus-afdelingsklassifikationen på et eller flere sygehuse i en region til tider falder sammen med skift af patientadministrativt system, er en anden sag. Det følgende tager derfor udgangspunkt i omlægninger af sygehus-afdelingskoder for dele af eller hele sygehuse, og der angives retningslinjer for overførsel af kontakter fra et sæt af SHAK-koder til et nyt. Det skal bemærkes, at der ikke er noget væsentligt nyt i nedenstående gennemgang. Overførslen af kontakter følger de generelle regler for afslutning, start og sammenknytning af kontakter, som disse er specificeret i Fællesindholdet. Med specificeringen af de generelle retningslinjer og dertil hørende eksempler skal det blot sikres, at en omlægning af en større eller mindre række af SHAK-koder, følges af en ensartet overførsel af kontakter, uanset hvor dette måtte foregå. 1.1 Anvendte forkortelser og termer I det følgende anvendes følgende forkortelser: SHAK: Sygehus-afdelingsklassifikationen LPR: Landspatientregisteret FI: Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 I forbindelse med SHAK anvendes terminologien for sygehuse og deres underliggende enheder, som disse er anvendt i Fællesindholdet jf. følgende tabel: Sygehus Afdeling Afsnit 4-karakters SHAK-kode 6-karakters SHAK-kode 7-karakters SHAK-kode Termen overgangstidspunkt betegner det tidspunkt, hvor anvendelsen af et nyt sæt af SHAK-koder tager over fra de gamle koder ved registreringen og indberetningen til LPR af kontakter. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at variere på overgangstidspunktet, for at undgå dublerede kontakter (se afsnit 2.1) _LPRkonvertering.doc side 2 af 14

3 2 Generelle retningslinjer Retningslinjerne tager udgangspunkt i Fællesindholdets regler og beskriver dermed, hvordan kontakter skal være opbygget ved indberetningen til LPR i forbindelse med skift af SHAK-koder og deraf følgende (administrativt) skift af stamafsnit. Der tages derfor ikke hensyn til, hvordan kontakter måtte være repræsenteret i et givent PAS inden indberetningen til LPR, da dette kan variere fra system til system. Overordnet set kan kontakter deles op i to typer: 1) Kontakter, hvor der på overgangstidspunktet kun foreligger en henvisning 2) Kontakter, der på overgangstidspunktet er igangsat ad 1) Ad 2) En kontakt, hvor der på overgangstidspunktet kun foreligger en henvisning, overføres til ny kontakt med ny SHAK-kode som stamafsnit. Det oprindelige henvisningstidspunkt og henvisende instans medtages. Derudover kopieres den eller de ventestatusser, der allerede er registreret på kontakten med over på den nye kontakt. Da kontakter, der kun foreligger som henvisninger, ikke indberettes til LPR, er det underordnet, om man rent faktisk udfører en egentlig konvertering af sådanne til nye kontakter, eller om man indsætter den nye SHAK-kode som stamafsnit i den eksisterende kontakt. Om man vælger den ene eller den anden løsning er delvis betinget af, om man samtidig skifter PAS i forbindelse med en omstrukturering af SHAK-koder for et givet område af sygehusvæsenet. Slutresultatet, som dette kommer til at fremstå i LPR, skal blot være i overensstemmelse med Fællesindholdet, så henvisningsperioder og ventetider bliver korrekte. Overførslen af henvisninger svarer til tidlig omvisitering, som beskrevet i FI afsnit med den undtagelse, at ventestatus kopieres direkte over på den nye kontakt. Der må altså ikke anvendes status 13 ventende, omvisiteret fra andet afsnit på den nye kontakt, da der netop ikke er tale om en reel omvisitering, men en rent administrativ overflytning af en kontakt til ny SHAK-kode for et stamafsnit, der dækker over samme fysiske afsnit. Korrekt overførsel kræver, at man ikke har henvisninger liggende, som har et henvisningstidspunkt, der ligger før startdato for nye stamafsnit, som henvisningerne knytter sig til. En kontakt, der på overgangstidspunktet er igangværende, skal afsluttes op til dette overgangstidspunkt. En kontakt med ny SHAK-kode som stamafsnit skal startes i forlængelse af den afsluttede og kontakterne skal knyttes sammen via afslutnings- og henvisningsmåde. For ikke at miste indlæggelsesdage for igangværende indlæggelser, der rent administrativt overføres fra én kontakt til en anden, anbefales det, at kontakter lukkes og åbnes om natten inden for samme døgn. Overgangstidspunktet kan f.eks. sættes til kl. 00:06, således at igangværende kontakter lukkes kl. 00:05 og nye kontakter startes kl. 00:06 på samme dato. Ved større omorganiseringer, hvor f.eks. flere sygehuse samles under én ny sygehuskode, vil man ofte af praktiske årsager arbejde med en gradvis overgang til anvendelsen af de nye koder. Dette gælder især, hvis omorganiseringen falder sammen med skift af patientadministrativt system, der i sagens natur er en større logistisk øvelse, hvor man ofte skifter til det nye system afdeling for afdeling. Det generelle krav er, at snittet i anvendelsen af gamle og nye koder er rent på afdelingsniveau, dvs. at alle afsnit under en given afdeling skifter på samme overgangstidspunkt. Undtagelsen fra regel 2 er skadestuekontakter, hvor der ikke er krav om konvertering. En skadestuekontakt kan bibeholde den oprindelige SHAK-kode som stamafsnit, uanset at det er en gammel kode og kontakten går hen over overgangstidspunktet. Ved længere skadestuekontakter, der er startet inden overgangstidspunktet dette er især relevant inden for psykiatrien er det selvfølgelig muligt at konvertere disse over til nye kontakter med angivelse at ny SHAK-kode som stamafsnit på overgangstidspunktet under iagttagelse af de generelle regler for sammenkædning af kontakter _LPRkonvertering.doc side 3 af 14

4 2.1 Undtagelse fra fast overgangstidspunkt I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at variere overgangstidspunktet inden for et mindre tidsinterval på nogle minutter for udvalgte kontakter, der skal konverteres over. I LPR identificeres en kontakt med en kompleks nøgle bestående af 4 variable: patienttype, cpr-nummer, stamafsnit starttidspunkt. Hvis et afsnit har flere igangværende ambulante kontakter for den samme patient (med forskellige diagnoser), vil disse med præcis samme overgangstidspunkt generere kontakter med identiske nøgler. De 3 første dele af nøglen kan i sagens natur ikke varieres, hvorfor det er nødvendigt at variere starttidspunktet for kontakterne for at undgå dublerede nøgler. Dette kan f.eks. ske med en tæller, der med udgangspunkt i det fastlagte overgangstidspunkt tæller slut- og starttidspunktet op med 1 minut, for hver kontakt, der ved skiftet ellers ville give dublerede nøgleværdier. De fleste PAS ville formentlig godt kunne håndtere kontakter med identiske værdier for de 4 nøglefelter, da disse systemer sandsynligvis opererer med dumme id er til identifikation af kontakter internt. Men hvis man ikke varierer starttidspunktet, vil de nye kontakter, der med LPR-briller har identiske nøgler, overskrive hinanden på skift efterhånden som de i kraft af at være ambulante kontakter kan blive indberettet igen og igen. 3 Specifikke retningslinjer I det følgende gennemgås forskellige scenarier, der kommer rundt om de fleste kontaktkombinationer. Fælles for alle scenarier er linjen, der markerer overgangstidspunktet. Overgangstidspunktet sættes i eksemplerne til kl. 00:06, sådan at igangværende kontakter kan lukkes og de nye afløsende kontakter åbnes på samme dato i henhold til anbefalingen ovenfor i de generelle retningslinjer. Når ventestatus er relevant, vises disse som orange bjælker i figurerne med angivelse af ventestatuskoder i henhold til FI. Anvendte statusser ses i følgende tabel: Kode Kodetekst Bemærkninger/beskrivelser 11 ventende på udredning anvendes når patienten venter på udredning (forundersøgelse) anvendes altid i forbindelse med en henvisningsperiode 12 ventende på behandling anvendes når patienten venter på behandling (endelig behandling) anvendes altid i forbindelse med en henvisningsperiode 23 ikke ventende efter patients ønske anvendes når patienten melder afbud til undersøgelse/behandling pga. sygdom, ferie eller af anden årsag 25 ikke ventende under udredning anvendes i perioden under udredningen. Kun på ambulante kontakter 26 ikke ventende under behandling kan anvendes i perioden under behandlingen. Kun på ambulante kontakter Efterfølgende tabeller til hvert scenarie angiver de væsentligste data for gamle kontakter før overgangstidspunktet samt gamle og nye kontakter efter overgangstidspunktet. Felter, der ikke skal udfyldes for en given kontakt markeres med ----, mens felter, der endnu ikke kan udfyldes, men skal udfyldes senere (f.eks. sluttidspunkt) vil være tomme. Sygehusafdelingskoder er i eksemplerne kun vist med de tre sidste karakterer. Gamle sygehuskoder vises som xxxx mens nye vises som yyyy. Personnumre vises som ddmmyy-nnnk. Der tages udgangspunkt i to af de tre eksisterende kontakttyper som opstillet i kontaktmodellen jf. Fællesindholdet. Da skadestuekontakter ikke konverteres, gennemgås kun eksempler for indlæggelses- og ambulante kontakter. For sidstnævntes vedkommende skelnes der ikke mellem for- og efterambulante statustyper mv., som nogle patientadministrative systemer anvender, da disse statustyper netop er systemspecifikke og der derfor ikke kan tages højde for disse i eksemplerne, der skal dække generelt _LPRkonvertering.doc side 4 af 14

5 3.1 Henvisning til ambulant kontakt fra primærsektoren Henvisning til ambulant kontakt fra primærsektoren, dvs. uden forudgående kontakt i forløbet. Kontakten er stadig i status henvist på overgangstidspunktet og vil derfor tidligst blive indberettet ved kontaktstart i forbindelse med første fremmøde/besøg. kontakt m. gammel kode, før overgang (indberettes aldrig) kontakt m. ny kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 30.9 yyyy N1.9 Patienttype (udefineret indtil kontaktstart) (udefineret indtil kontaktstart) Startdato Starttidspunkt Henvisningsdato Henvisningsmåde 1 (alment praktiserende læge) 1 (alment praktiserende læge) Henvisende sygehusafsnit Indlæggelsesmåde _LPRkonvertering.doc side 5 af 14

6 3.2 Henvisning til ambulant kontakt fra primærsektoren, flere ventestatusser Variation over eksempel 3.1 hvor der er flere ventestatusser i henvisningsperioden, som overføres/kopieres over til den nye kontakt. kontakt m. gammel kode, før overgang (indberettes aldrig) kontakt m. ny kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 30.9 yyyy N1.9 Patienttype (udefineret indtil kontaktstart) (udefineret indtil kontaktstart) Startdato Starttidspunkt Henvisningsdato Henvisningsmåde 1 (alment praktiserende læge) 1 (alment praktiserende læge) Henvisende sygehusafsnit Indlæggelsesmåde _LPRkonvertering.doc side 6 af 14

7 3.3 Henvisning til ambulant kontakt fra andet afsnit En variation over 3.1, hvor der er en henvisning til ambulant kontakt fra andet afsnit til videreudredning, dvs. der findes en forudgående, allerede afsluttet og indberettet kontakt i forløbet. Den aktuelle kontakt er som i 3.1 i status henvist på overgangstidspunktet og konverteres efter samme mønster, dvs. at henvisningskontakten med den gamle afsnitsangivelse aldrig indberettes, da den konverteres inden igangsætning. Forskellen ligger på den oprindelige, afsluttede kontakt med afsnit 30.9 som stamafsnit, hvor dennes afslutningsmåde peger hen til afsnit 32.9 inden overgangen. Efter overgangstidspunktet, hvor henvisningskontakten er overført til nyt stamafsnit, skal afslutningsmåden opdateres så denne peger hen til det nye stamafsnit N2.9, Herefter kan kontakten genindberettes med korrekt afslutningsmåde og dermed kædes korrekt sammen med den nye kontakt, når denne på et tidspunkt starter ved det første besøg og efterfølgende indberettes. En sådan opdatering skal normalt ikke give anledning til problemer, når der er tale om henvisninger mellem afsnit inden for samme sygehus/it-system, men går henvisningen på tværs af systemer f.eks. ved en henvisning til videreudredning i en anden region, er det ikke helt så enkelt at sikre, at en tidligere kontakt, der allerede er afsluttet i en anden region, bliver opdateret. I praksis omfatter problemet næppe mange kontakter, men det er et punkt, man skal være opmærksom på _LPRkonvertering.doc side 7 af 14

8 tidligere afsluttet kontakt, før overgang tidligere afsluttet kontakt, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 30.9 xxxx 30.9 Patienttype 2 (ambulant patient) 2 (ambulant patient) Startdato Starttidspunkt 10:00 10:00 Henvisningsdato Henvisningsmåde 1 (alment praktiserende læge) 1 (alment praktiserende læge) Henvisende sygehusafsnit Indlæggelsesmåde :00 13:00 L (Afsl. til sgh-afs, venteforløb, hjemmet) L (Afsl. til sgh-afs, venteforløb, hjemmet) xxxx.32.9 yyyy.n aktuel kontakt m. gammel kode, før overgang (indberettes aldrig) aktuel kontakt m. ny kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 32.9 yyyy N2.9 Patienttype (udefineret indtil kontaktstart) (udefineret indtil kontaktstart) Startdato Starttidspunkt Henvisningsdato Henvisningsmåde G (henvist fra sgh-afs, venteforløb) G (henvist fra sgh-afs, venteforløb) Henvisende sygehusafsnit xxxx.30.9 xxxx.30.9 Indlæggelsesmåde _LPRkonvertering.doc side 8 af 14

9 3.4 Henvisning til indlæggelse fra andet afsnit Svarer til 3.2, blot nu med en henvisning til videreudredning under indlæggelse. Opdateringen er fuldstændig parallel til 3.2 inklusive den omtalte problematik omkring opdatering af afslutningsmåden på den tidligere afsluttede ambulante kontakt. Tidligere afsluttet kontakt, før overgang Tidligere afsluttet kontakt, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 30.9 xxxx 30.9 Patienttype 2 (ambulant patient) 2 (ambulant patient) Startdato Starttidspunkt 10:00 10:00 Henvisningsdato Henvisningsmåde 1 (alment praktiserende læge) 1 (alment praktiserende læge) Henvisende sygehusafsnit Indlæggelsesmåde :00 13:00 L (Afsl. til sgh-afs, venteforløb, hjemmet) L (Afsl. til sgh-afs, venteforløb, hjemmet) xxxx.30.0 yyyy.n aktuel kontakt m. gammel kode før overgang (indberettes aldrig) aktuel kontakt m. ny kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 30.0 yyyy N1.0 Patienttype (udefineret indtil kontaktstart) (udefineret indtil kontaktstart) Startdato Starttidspunkt Henvisningsdato Henvisningsmåde G (henvist fra sgh-afs, venteforløb) G (henvist fra sgh-afs, venteforløb) Henvisende sygehusafsnit xxxx.30.9 xxxx.30.9 Indlæggelsesmåde 2 (planlagt) 2 (planlagt) _LPRkonvertering.doc side 9 af 14

10 3.5 Igangværende ambulant kontakt, med venteforløb på overgangstidspunkt Igangværende ambulant kontakt, hvor patienten er under udredning på overgangstidspunktet. Kontakten afsluttes op til overgangstidspunktet ( kl. 23:59) og ny kontakt startes i umiddelbar forlængelse heraf med samme ventestatus. Kontakterne knyttes sammen med afslutnings- og henvisningsmåde G-G. Den nye kontakt har henvisningsdato lig med startdato. kontakt m. gammel kode, før overgang kontakt m. gammel kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 30.9 xxxx 30.9 Patienttype 2 (ambulant patient) 2 (ambulant patient) Startdato Starttidspunkt 10:00 10:00 Henvisningsdato Henvisningsmåde 1 (alment praktiserende læge) 1 (alment praktiserende læge) Henvisende sygehusafsnit Indlæggelsesmåde :05 G (, venteforløb) yyyy.n kontakt m. ny kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode yyyy N1.9 Personnummer ddmmyy-nnnk Patienttype 2 (ambulant patient) Startdato Starttidspunkt 00:06 Henvisningsdato Henvisningsmåde G (Henvist fra sygehusafsnit, venteforløb) Henvisende sygehusafsnit xxxx.30.9 Indlæggelsesmåde ---- Ventestatus status dato fra dato til _LPRkonvertering.doc side 10 af 14

11 3.6 Igangværende ambulant kontakt, uden venteforløb på overgangstidspunkt Ambulant kontakt uden venteforløb (f.eks. en postoperationel kontrolkontakt), der op til overgangstidspunktet afsluttes og ny ambulant kontakt startes i forlængelse af denne. Kontakterne knyttes sammen med afslutnings- og henvisningsmåde F-F. kontakt m. gammel kode, før overgang kontakt m. gammel kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 30.9 xxxx 30.9 Patienttype 2 (ambulant patient) 2 (ambulant patient) Startdato Starttidspunkt 10:00 10:00 Henvisningsdato Henvisningsmåde 1 (alment praktiserende læge) 1 (alment praktiserende læge) Henvisende sygehusafsnit Indlæggelsesmåde :05 F (Afsluttet til sgh-afs) yyyy.n1.9 kontakt m. ny kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode yyyy N1.9 Personnummer ddmmyy-nnnk Patienttype 2 (ambulant patient) Startdato Starttidspunkt 00:06 Henvisningsdato Henvisningsmåde F (Henvist fra sygehusafsnit) Henvisende sygehusafsnit xxxx.30.9 Indlæggelsesmåde _LPRkonvertering.doc side 11 af 14

12 3.7 Igangværende indlæggelseskontakt, planlagt, videreudredning Igangværende indlæggelseskontakt, hvor patienten er henvist fra ambulant kontakt til videreudredning under indlæggelse, dvs. med fortsat venteforløb under indlæggelsen. Indlæggelseskontakten afsluttes op til overgangstidspunktet og fortsætter med gældende ventestatus og afslutnings- og henvisningsmåde G-G. Dette svarer logisk set til en overflytning/stor flytning uanset at patienten ikke flyttes fysisk. Den ambulante kontakt, der ligger forud for indlæggelsen og er færdigregistreret ændrer sig ikke, da den afslutter korrekt. Den er taget med i figuren for sammenhængens skyld, men er ikke medtaget i tabellerne nedenfor, hvor der kun fokuseres på indlæggelseskontakterne før og efter overgangstidspunktet. kontakt m. gammel kode, før overgang kontakt m. gammel kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 30.0 xxxx 30.0 Patienttype 0 (indlagt patient) 0 (indlagt patient) Startdato Starttidspunkt 10:00 10:00 Henvisningsdato Henvisningsmåde G (Henvist fra sgh-afs, venteforløb) G (Henvist fra sgh-afs, venteforløb) Henvisende sygehusafsnit xxxx30.9 xxxx30.9 Indlæggelsesmåde 2 (planlagt) 2 (planlagt) :05 G (Afsluttet til sgh-afs, venteforløb) yyyy.n kontakt m. ny kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode yyyy N1.9 Personnummer ddmmyy-nnnk Patienttype 0 (indlagt patient) Startdato Starttidspunkt 00:06 Henvisningsdato Henvisningsmåde G (Henvist fra sgh-afs, venteforløb) Henvisende sygehusafsnit xxxx30.0 Indlæggelsesmåde 2 (planlagt) Ventestatus status dato fra dato til _LPRkonvertering.doc side 12 af 14

13 3.8 Igangværende indlæggelseskontakt, planlagt, endelig behandling Variation over 3.9 hvor patienten er henvist fra ambulant kontakt til endelig behandling under indlæggelse, dvs. uden venteforløb fra indlæggelsens start, hvorfor afslutnings- og henvisningsmåde ved overgangstidspunktet angives til F-F. Som i 3.9 er den ambulante kontakt færdigregistreret og er derfor ikke medtaget i tabellerne nedenfor kontakt m. gammel kode, før overgang kontakt m. gammel kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 30.0 xxxx 30.0 Patienttype 0 (indlagt patient) 0 (indlagt patient) Startdato Starttidspunkt 10:00 10:00 Henvisningsdato Henvisningsmåde G (Henvist fra sgh-afs, venteforløb) G (Henvist fra sgh-afs, venteforløb) Henvisende sygehusafsnit xxxx30.9 xxxx30.9 Indlæggelsesmåde 2 (planlagt) 2 (planlagt) :05 F (Afsluttet til sgh-afs) yyyy.n kontakt m. ny kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode yyyy N1.0 Personnummer ddmmyy-nnnk Patienttype 0 (indlagt patient) Startdato Starttidspunkt 00:06 Henvisningsdato Henvisningsmåde F (Henvist fra sgh-afs) Henvisende sygehusafsnit xxxx30.0 Indlæggelsesmåde 2 (planlagt) _LPRkonvertering.doc side 13 af 14

14 3.9 Igangværende indlæggelseskontakt, akut Igangværende akut indlæggelseskontakt. Indlæggelseskontakten afsluttes op til overgangstidspunktet og fortsætter med en planlagt indlæggelseskontakt (dvs, henvisningsdato = startdato og afslutnings- og henvisningsmåde ved overgangstidspunktet angives til F-F). kontakt m. gammel kode, før overgang kontakt m. gammel kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode xxxx 30.0 xxxx 30.0 Patienttype 0 (indlagt patient) 0 (indlagt patient) Startdato Starttidspunkt 10:00 10:00 Henvisningsdato Henvisningsmåde 2 (ulykke) 2 (ulykke) Henvisende sygehusafsnit Indlæggelsesmåde 1 (akut) 1 (akut) :05 F (Afsluttet til sgh-afs) yyyy.n1.0 kontakt m. ny kode, efter overgang Sygehuskode Afsnitskode yyyy N1.0 Personnummer ddmmyy-nnnk Patienttype 0 (indlagt patient) Startdato Starttidspunkt 00:06 Henvisningsdato Henvisningsmåde F (Henvist fra sgh-afs) Henvisende sygehusafsnit xxxx30.0 Indlæggelsesmåde 2 (planlagt) _LPRkonvertering.doc side 14 af 14

Nærværende notat udstikker retningslinjer for ændringer i sygehusafdelingsklassifikationen.

Nærværende notat udstikker retningslinjer for ændringer i sygehusafdelingsklassifikationen. N O T A T RETNINGSLINJER FOR SYGEHUS-AFDELINGSKLASSIFIKATION Sygehus-afdelingsklassifikationen skal, i det omfang det er muligt, afspejle de organisatoriske forhold der omgiver driften af sygehusene. Gennem

Læs mere

MiniPas - Henvisninger

MiniPas - Henvisninger - Henvisninger Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

HVF - Henvisnings/venteforløb.

HVF - Henvisnings/venteforløb. HVF - Henvisnings/venteforløb. Hvad er HVF? Et samlet billede til registrering af henvisning + venteforløb Har eksisteret i PAS siden efteråret 2004. HVF-billedet består af ét skærmbillede, som bruges

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 11 Indledning Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 Version 2012-3 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave af Rapport nr. 6, 2010 12 Indledning 1 Indledning

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 16. udgave af Rapport

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Regler i relation til Sygehus-afdelinger

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Regler i relation til Sygehus-afdelinger Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Regler i relation til Sygehus-afdelinger Indhold 1 SghAfd-regler 2 1.1 Grundlæggende funktionalitet i SOR-applikationen 2 1.2 Anvendt terminologi 3 1.3 Regler

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 20. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave

Læs mere

Indlæggelses kvikguide

Indlæggelses kvikguide Indlæggelses kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Indlæggelse via Akutafd./AVA 2 direkte på sengeafsnit 2 direkte på Intensiv 2 booket (og se bookede patienter) 2 Indlæggelse

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2014 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 23. udgave af Rapport nr. 6, 2013-2 Fællesindhold 2014 / Vejledningsdel

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Indhold 1. PAS generelt...2 1.1 LPR fejl 608...2 1.2 LPR fejl 177...2 1.3 LPR fejl 385...2 1.4 AFL Listen (ikke udførte procedure)...2 2. HE - Henvisning...3

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2015-2 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 24. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Psykiatrisk registreringsvejledning

Psykiatrisk registreringsvejledning Psykiatrisk registreringsvejledning Indberetning til Landspatientregisteret version 7.3 / maj 2012 Psykiatrisk registreringsvejledning er en aftalt del-leverance fra projektet Udvikling af den psykiatriske

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 13. udgave af Rapport nr. 6, 2003 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2008 17. udgave Fællesindhold 2008 Forfatter: Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsstyrelsen Copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Teknisk del Forfatter:

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 19. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 19. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2010 19. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2010 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 19. udgave

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Vejledningsdel. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Vejledningsdel. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2016-1 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 25. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2017 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 26. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER 2017 Vejledningsdel version: 2017-2b Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FORORD Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2018 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 27. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 13. november 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 22. december J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 22. december J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.35.0 Den 22. december 2010 J.nr. 4004-V1581-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

4.1 Assistancer 4.2 Indlagt patient på patienthotel 4.3 Færdigbehandlet patient 4.4 Oplysninger om indlagte patienter, der medtages ved indberetning

4.1 Assistancer 4.2 Indlagt patient på patienthotel 4.3 Færdigbehandlet patient 4.4 Oplysninger om indlagte patienter, der medtages ved indberetning FÆLLESINDHOLD 2012 Indhold Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Ændringer til indberetning for 2012 1 Indledning 1.1 Private sygehuse og klinikkers indberetning til Landspatientregisteret

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

LPR udtræk til opsamling af behandlingsrelationer NOTAT / AF / Ole Bak Jensen

LPR udtræk til opsamling af behandlingsrelationer NOTAT / AF / Ole Bak Jensen PUBLICX NOTAT / LPR udtræk til opsamling af behandlingsrelationer AF / Ole Bak Jensen Indhold 1 Indledning... 2 2 LPR behandlingsrelationer... 2 3 Oprettelse og sletning af data... 3 4 Krav... 4 5 Kravsbesvarelse...

Læs mere

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Henvisning kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Emne Side Definition: Hvad er en henvisning? 1 Elektronisk henvisning Elektronisk henvisning modtag 2 Elektronisk henvisning

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2012

FÆLLESINDHOLD 2012 Page 1 of 329 FÆLLESINDHOLD 2012 Page 2 of 329 Indhold Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Ændringer til indberetning for 2012 1 Indledning 1.1 Private sygehuse og klinikkers indberetning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg InfoRM Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver. 1.2 1. november 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsdataenheden Yderligere oplysninger

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Indhold 1. PAS generelt... 2 1.1 Cancerregistrering Urologien... 2 1.2 Tillægskoder ZPP*... 2 2. HE - Henvisning... 2 2.1 Ventestatus VAS (15) uden sygehus/afdelingskode

Læs mere

Breve Fraser Makroer m.m.

Breve Fraser Makroer m.m. Koncern IT Anvendelse og udvikling Breve Fraser Makroer m.m. Oprettelse af brevprofiler (margintekst) 2 Anvendelse af brevmodul 4 Funktionsfelter i notatmodulet 6 Fremhævet tekst i notater 8 Standardtekster

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3. Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3. Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3 Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Landspatientregistret (LPR) Har eksisteret siden 1977 Har været elektronisk siden 1994 Der er senest

Læs mere

NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10

NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10 NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10 Revisionsbeskrivelse: Dato Version Initialer Revision Februar 2011 28. marts 2011 1 ASL og GB Nyt dokument. Bilag: Bilag 1 - Bestilling af specialopgave Revision af ICD-10.

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice LPR DRGgrupperet LPR esundhed 2 Hvad er Landspatientregisteret (LPR)? Nationalt register

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 12. udgave af Rapport nr. 6, 2002 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016 Indhold 1. HE - Henvisning... 2 1.1 Omvisitering af ekstern henvisning ud af regionen eller til privat aktør med tilknyttet indskrivning... 2 1.2 Automatisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 1 DK-4 Herning Tel. +45 2 22 hec@ringamt.dk www.vest.rm.dk Aktivitet i Akutafdelingen 2 - skadestuer og sengeafsnit Indhold: 1.

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til REGISTRERING Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til befolkningsregistrering, idet enkeltpersoner har kunnet identificeres via CPR personnummeret siden oprettelsen

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet? RINGKJØBING AMT Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret

Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret Hvilken type data indeholder Landspatientregisteret (LPR)? Hvordan er registeret bygget op? Hvordan laver man en udtræksspecifikation fra registeret og hvad

Læs mere

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation Nationale kvalitetsmål Dokumentation Indhold Forord... 3 Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage... 4 Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL... 5 Akutte somatiske indlæggelser blandt

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

"Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..."

Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om... "Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..." Temadag den 28. november 2011 for: Sundhedsbrugerrådet, Patientforeninger i Region Nordjylland og Regionsrådet Indhold Udfordringen Identifikation

Læs mere