Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:05 Fraværende: Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen. 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 16 Godkendelse af dagsorden 3 17 Beskæftigelsesplan 2018: Tidsplan og mål til kommentering 4 18 Evaluering af Det lokale arbejdsmarkedsråds indsats 7 19 Projekt "sammen om fastholdelse" 9 20 Status på frikommuneforsøg Aktivitetsopfølgning Effekt af løntilskud Indsats for langtidsledige dagpengemodtagere Gensidig orientering 20 2

3 16 Godkendelse af dagsorden Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forvaltningen indstiller: at dagsordenen godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 3

4 17 Beskæftigelsesplan 2018: Tidsplan og mål til kommentering Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Jobcenteret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger mål og strategi for det kommende års beskæftigelsesindsats. Forvaltningen foreslår at de 4 beskæftigelsespolitiske mål fra 2017 fastholdes og lægges til grund for Rebild Kommunes Beskæftigelsesplan Arbejdsmarkedsudvalget har truffet beslutning om tidsplan for udarbejdelse af planen. LAR skal på mødet kommentere forslag til mål. Sagsfremstilling Jobcenteret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver hvilke beskæftigelsespolitiske udfordringer jobcenteret ser for det kommende år og opstille mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i forhold til udfordringerne. I Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. fremgår det: 4. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Stk. 2. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til Det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering. Beskæftigelsesministeren har endnu ikke udmeldt ministermålene for Forvaltningen har rykket Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De kan ikke svare på, hvornår målene meldes ud. Hvis der skal ske en involvering af Det lokale arbejdsmarkedsråd og LokalMED er det nødvendigt at opstarte processen nu. Derfor foreslår forvaltningen, at indsatsområderne fra Beskæftigelsesplan 2017 fastholdes. Det er forvaltningens vurdering, at områderne fortsat er dækkende for de aktuelle udfordringer i Rebild Kommune. Arbejdsmarkedsudvalget har dog også mulighed for at adressere andre lokale udfordringer. Indsatsområderne i Beskæftigelsesplan 2017 er: 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 2. Flere unge skal have en uddannelse 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde 4 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

5 Da Rebild Kommune har valgt at videreføre Det lokale arbejdsmarkedsråd foreslås det i lighed med de foregående år, at beskæftigelsesplanen sendes til høring i rådet, selv om det ikke længere er et procedurekrav. Tidsplan AMU godkender tidsplan og sender forslag til mål i høring i LAR 4. september 2017 LAR kommenterer forslag til mål AMU fastlægger mål for Beskæftigelsesplan september 2017 CAB udarbejder forslag til Beskæftigelsesplan 2018 september-november 2017 Forslag til Beskæftigelsesplan 2018 i høring i MED 15. november 2017 LAR kommenterer forslag til Beskæftigelsesplan november 2017 AMU behandler og godkender forslag til Beskæftigelsesplan 2018 og sender den videre til ØK og byrådet 4. december 2017 ØK godkender forslag til Beskæftigelsesplan 2018 og sender den til endelig godkendelse i byrådet 13. december 2017 Byrådet godkender forslag til Beskæftigelsesplan december 2017 Beskæftigelsesplan 2018 fremsendes til orientering i RAR december 2017 Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til mål for Beskæftigelsesplan 2018 og fremsender dem til høring i Det lokale Arbejdsmarkedsråd godkender tidsplanen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018 Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2017, pkt. 69: Godkendt som indstillet. 5

6 , den : Forvaltningen indstiller, at LAR kommenterer forslag til indsatsområder. Beslutning Ministermålene er nu kendt. anbefaler derfor, at indsatsområderne i Beskæftigelsesplan 2018 følger de netop udmeldte målsætninger. Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 6

7 18 Evaluering af Det lokale arbejdsmarkedsråds indsats Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Formanden ønsker en evaluering af s indsats forud for ny Byrådsperiode. I forbindelse med de lokale og regionale beskæftigelsesråds nedlæggelse i 2014, blev det besluttet at oprette et lokalt arbejdsmarkedsråd i Rebild. Rådets formål er at være ambassadør ud i det lokale arbejdsmarked, hvor medlemmerne kan bidrage med særlig viden, forslag og ideer, som kan understøtte den aktive arbejdsmarkedspolitik, såvel i forhold til borgere som til virksomheder. Opgaver: Være bindeled og sikre samarbejdet med relevante parter inden for beskæftigelsesområdet Kvalificere det lokalpolitiske beslutningsgrundlag Input og sparringspartner for Arbejdsmarkedsudvalget og forvaltningen Understøtte fokus på fastholdelse, rekruttering og udviklingsmuligheder for borgerne Rådet har afholdt 4 årlige møder, heraf det ene som et fælles seminar med Arbejdsmarkedsudvalget og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Det er primært forvaltningen, som har sat punkter på rådets møde. Bl.a. har rådet drøftet: Beskæftigelsesplan og opfølgning derpå, nøgletal Rebild Kommune, Integrationsgrunduddannelsen (IGU), Frikommuneforsøgene, Pilotprojekt ift. forebyggelse af sygefravær for beskæftigede og politiske aftaler/ny lovgivning. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at drøfter og evaluerer rådets indsats. Beslutning Et enigt råd anbefaler, at videreføres i den kommende byrådsperiode. Det er rådets vurdering, at forummet medvirker til vidensdeling og er velfungerende i forhold til at sikre samarbejde på tværs af parterne. Rådet anbefaler, at kommissoriet justeres ift. at VEU får en permanent plads i rådet. 7

8 Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Kommissorium LAR 8

9 19 Projekt "sammen om fastholdelse" Sagsnr: P Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Jobcenter Rebild har ansøgt og fået midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til en forstærket og ikke mindst fremrykket indsats omkring sygedagpengeopfølgning ude på virksomhederne. Puljen kan søges til "fastholdelseskonsulenter" og kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere og ledere. Fokus i projektet er at førstegangssamtalerne flyttes ud på virksomhederne, og at "fastholdelseskonsulenterne" bliver den gennemgående kontakt i hele sygedagpengeforløbet i såvel i kontakten til borgeren som i forhold til virksomhederne. Sagsfremstilling Omdrejningspunktet for sygedagpengereformen er, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet ved hjælp af en tidligere og virksomhedsrettet indsats. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmeldte på den baggrund en ansøgningspulje med det mål, at fremme inddragelse af sygemeldtes arbejdsgiver. Forvaltningen har vurderet, at baggrunden for og indholdet af puljen ligger i tråd med den indsats Jobcenteret allerede gør og i tråd med Arbejdsmarkedsudvalgets politiske mål om at yde service og have et tættere samarbejde med virksomhederne. Samtidig har forvaltningen vurderet, at puljemidlerne vil understøtte de politisk godkendte strategier i beskæftigelsesplanen og ligger indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets værdigrundlag. På den baggrund har forvaltningen ansøgt styrelsen om midler fra puljen. Jobcenter Rebild har fået tilsagn. Baggrund Det fremgår af Carsten Koch-rapporten (2015): Nye veje mod job, at der for sygemeldte: findes indikation for, at indsatser som inddrager arbejdspladsen øger sandsynligheden for tilbagevenden til beskæftigelse". Puljens hovedfokus er, at første opfølgningssamtale holdes på den sygemeldtes arbejdsplads efter aftale med virksomheden, samt at der som led heri indgår en samtale med deltagelse af den sygemeldtes nærmeste leder. Målgruppe Målgruppe for projektet er alle nye sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger. Formålet med projektet Det er formålet med projektet at afprøve en model for sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse, hvor den første opfølgningssamtale afholdes ude på den sygemeldtes arbejdsplads, hvor både den sygemeldte, arbejdsgiver og kommunen deltager. Modellen skal bidrage til, at den sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed 9

10 fastholdes på arbejdsmarkedet. I dag afholdes stort set alle førstegangssamtaler på Jobcentret. Det overordnede formål med ansøgningspuljen er dermed at understøtte, at flere sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse raskmeldes helt eller delvis. Der er opstillet følgende succeskriterier: Flere sygedagpengemodtagere skal overgå til beskæftigelse 70 % af målgruppen har deres første opfølgningssamtale på deres arbejdsplads Andelen af sygedagpengemodtagere, der får en virksomhedsrettet indsats inden 13. sygefraværsuge, øges med 10 %-point Projektets indsatsmodel Første opfølgningssamtale skal finde sted på sygemeldtes arbejdsplads inden udgangen af 8. fraværsuge, hvor både arbejdsgiver, sygemeldte og beskæftigelsesrådgiver skal deltage. Derudover er der krav om, at sygemeldte kun tilknyttes en rådgiver og at denne skal varetage både fastholdelses- og myndighedsopgaven og dermed har ansvaret for hele sygedagpengesagen indtil den sygemeldte enten raskmeldes eller opsiges. Vedrørende den gennemgående sagsbehandler har Jobcenter Rebild allerede indført denne praksis for flere år siden under overskriften En hånd på bolden. Puljemidlerne derimod muliggøre/give ressourcer til at første opfølgning kan afholdes på sygemeldtes arbejdsplads samt at der kan ske kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til virksomhedssamarbejdet omkring den sygemeldte. Økonomi Forvaltningen har på den baggrund ansøgt styrelsen om kr Der er ansøgt om ekstra medarbejderressourcer, svarende til ca. ½ stilling og om midler til et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere. Projektet begynder den 1. oktober 2017 og afsluttes den 31. december Styrelsen har givet tilsagn. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at tager orienteringen til efterretning. Beslutning Orientering taget til efterretning. Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Ansoegningsskema-sammen om fastholdelse - Rebild 10

11 20 Status på frikommuneforsøg Sagsnr: P Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Jobcentret giver en status på frikommuneforsøgene. Sagsfremstilling Rådet er senest givet en status på frikommuneforsøgene på mødet den 31. maj Arbejdsmarkedsudvalget har efterfølgende på møde den 12. juni 2017 truffet beslutning om implementering af frikommuneforsøget "Formkrav til lovpligtige samtaler". Den lokale implementering i Jobcenter Rebild omfatter følgende 4 ændringer. Dagpenge 11 Første fællessamtale med a-kassen flyttes fra 1. til 2. måned, med henblik på at minimere afbud og øge kvalitet Mulighed for at afholde tematiserede gruppesamtaler for at tilbyde ledige en målrettet og gruppebaseret samtaleform Mulighed for uddannelsesrettede samtaler, hvor fokus alene er på at undertøtte uddannelsesvejen. Sygedagpenge Mere fleksibilitet i opfølgningssamtalerne, som tager udgangspunkt i den sygemeldtes situation For yderligere detaljer om de 4 ændringer henvises til bilag. I bilagene beskrives formål, målgruppafgrænsning, hvad der fritages for og hvad der foreslås sat i stedet. Formålet er desuden nedskrevet i Rebild Kommunes "frikommunevedtægt", der ligeså er vedlagt som bilag og som findes på Rebild Kommunes hjemmeside. 2. ansøgningsrunde 1. maj 2017 Social- og Indenrigsministeriet har behandlet det nordjyske frikommunenetværks ansøgninger i forbindelse med 2. ansøgningsrunde. Der er givet helt eller delvis tilsagn for de forsøg, som Rebild Kommune har medansøgt på. Det drejer sig om: Rehabiliteringsteam. Forsøget sigter mod at opnå friere rammer for rehabiliteringsteamet ift. mulighed for at fritage visse sager, for at vælge om der er behov for at indhente LÆ265 som led i forberedelse af sagen, frihed ift. valg af sundhedsfaglig rådgivning samt fritagelse til at gennemføre rehabiliteringsmøder ved akut fravær (delvis tilsagn). Psykologbehandling. Forsøget giver mulighed for at give visse borgere lettere adgang til behandling (tilsagn). Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet. Forsøget giver frihed til at indhente de lægefaglige oplysninger, som har størst relevans (tilsagn). Social- og Indenrigsministeriets svar er vedlagt som bilag. Den videre proces er, at Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til Rebild Kommunes implementering af forsøgene. Forsøgene kan tidligst træde i kraft den 1. januar 2018.

12 3. ansøgningsrunde 1. november 2017 Frikommunenetværket er i gang med at udfærdige ansøgninger til 3. og sidste ansøgningsrunde. Den videre tidsplan for 3. ansøgningsrunde er følgende: september 2017: Høring i MED og LAR vedrørende Rebild Kommunes medansøgning i konkrete forsøg 25. september 2017: Politisk behandling i Arbejdsmarkedsudvalget 12. oktober 2017: Godkendelse af medansøgning i Byrådet Økonomi Eventuelle økonomiske konsekvenser af deltagelse i frikommuneforsøgene følges i de løbende økonomivurderinger. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at tager orienteringen til efterretning. Beslutning Orientering taget til efterretning. Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Uddannelsesrettede samtaler Sygedagpenge Gruppesamtaler Første fællessamtale med a-kasse Frikommunevedtægt_1. ansøgningsrunde Svar på ansøgning om forsøg.pdf 12

13 21 Aktivitetsopfølgning Sagsnr: P Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Der fremlægges kvartalsvist en tematiseret aktivitetsopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget. Denne gang er fokus på refusionsreformen. Udviklingen viser, at Rebild Kommune har den laveste medfinansieringsgrad på ydelserne under ét i sammenligning med klyngen (kommuner med tilsvarende rammevilkår). Det vil sige, at der hjemtages højere refusion end sammenlignelige kommuner. Hvis Rebild Kommunes medfinansiering var som gennemsnittet i klyngen, ville Rebild Kommune miste 4 mio. kr. årligt. Samtidig er Rebild kommunes reduktion i bruttoudgifter cirka dobbelt så stor som klyngekommunerne. Aktivitetsopfølgningen fremsendes hermed til orientering i. Sagsfremstilling Resumé af refusionsreformen Med refusionsreformen blev der fra 2016 indført en ny model for beregning af statsrefusion til forsørgelsesudgifterne for kommunerne. Da de nye regler har været gældende i mere end et år, er det nu muligt at gøre status over Rebild Kommunes udvikling i hjemtagelse af refusion. Med de nye regler for statsrefusion blev kommunerne fra 2016 kompenseret efter en helt ny model, hvorfor det er særligt interessant at følge op på, hvordan Rebild Kommune klarer sig i sammenligning med resten af landet. Inden reformen afhang refusionen af hvilken indsats borgerne fik. Med reformen blev det i stedet afgørende, hvor lang tid borgerne har været på offentlig forsørgelse. Der ses helt konkret på, hvor lang tid inden for de seneste 3 år, en ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse. På den baggrund placeres borgerne på tværs af alle målgrupper på refusionstrappen: 13

14 Det betyder, at kommunerne kan hjemtage 80 % refusion på forsørgelsesydelser de først 4 uger. Herefter nedtrappes refusionsgraden gradvist, således at der efter et års sammenlagt offentlig forsørgelse alene kan hjemtages 20 % refusion. En borger starter forfra på refusionstrappen, når pågældende har været uden offentlig forsørgelse i sammenlagt 52 uger. Hvad betyder ændringen for kommunerne? Først og fremmest tilskynder den nye refusionsmodel til et stærkt fokus på effekterne af beskæftigelsesindsatsen. Et konkret eksempel på dette kan findes i den virksomhedsrettede indsats. Før 2016 kunne der altid hjemtages mindst 50 % i refusion, hvis en ledig var i virksomhedsrettet aktivering, hvorimod der kunne hjemtages 30 % i perioder, hvor borgeren deltog i vejledning og opkvalificering eller ikke deltog i aktivitet. Derfor medførte den virksomhedsrettede indsats altid en økonomisk gevinst. Med de nye regler er det kun, hvis den virksomhedsrettede indsats skaber en effekt (kortere ledighedsforløb), at kommunerne har et økonomisk incitament til at iværksætte en virksomhedsrettet indsats. På samme måde er der flere områder, hvor der fremadrettet ikke kan hjemtages samme refusion som tidligere, hvis indsatsen ikke medfører de ønskede effekter for borgerne. Omvendt er der også sat en minimumsrefusionsgrad på 20 %, hvilket på flere områder er højere end tidligere, hvor der slet ikke var mulighed for at hjemtage refusion. Det gjaldt fx for sygemeldte efter 52 uger på sygedagpenge. På den baggrund havde kommunerne vidt forskellige udgangspunkter, da de alle blev omfattet af de nye regler, hvilket har medført store forskelle i de økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner. Konsekvenserne for Rebild Kommune For at kunne få nogle indikationer på, hvilken betydning refusionsomlægningen har haft for Rebild Kommune, er der i vedhæftede notat lavet en række sammenligninger både over tid og med sammenlignelige kommuner. Samtidig er hele landet under ét og Region Nordjylland tilføjet sammenligningerne som kontekst. Sammenligningerne i notatet viser overordnet, at Rebild Kommune klarer sig godt under de nye refusionsregler. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Rebild Kommune i 1. kvartal 2017 havde den højeste refusionsgrad i klyngen. Samtidig havde Rebild Kommune den næstbedste udvikling i bruttoudgifter fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal Det høje 14

15 niveau for hjemtagelse af refusioner er således ikke opnået på bekostning af udviklingen i bruttoudgifterne, men ses f.eks. på dagpengeområdet som udtryk for som udtryk for positive effekter for vores borgere i form af kortere ledighedsforløb. Den positive udvikling afspejler sig også i ØKV2. I notatet gennemgås udviklingen på de enkelte områder. Her ses det, at ovenstående positive udvikling med fald i bruttoudgifter samtidig med fald i medfinansiering især ses på sygedagpenge og uddannelseshjælp. Mens der på især integrationsydelse, men også på kontanthjælp er sket en stigning, hvilket skal ses i lyset af tekniske ændringer af målgruppen og antallet af nytilkomne flygtninge de sidste år. På dagpenge ses også et positivt fald i den kommunale medfinansiering, fordi ledighedsforløbene er kortere. For yderligere henvises til bilag. Økonomi Konsekvenserne af refusionsomlægningen ses i de løbende økonomivurderinger. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget, 14. august 2017, pkt. 60: Taget til efterretning. Jens Laurits Pedersen og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen. Beslutning Orientering taget til efterretning. Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Aktivitetsopfølgning - refusion 15

16 22 Effekt af løntilskud Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: En opgørelse over effekten af ansættelse med løntilskud viser, at en stor del af forløbene resulterer i fast ansættelse efterfølgende. Sagsfremstilling Center Arbejdsmarked og Borgerservice har udarbejdet en opgørelse over effekterne af løntilskud som tilbud til ledige. Opgørelsen er baseret på 124 tilbud om ansættelse med løntilskud, som blev etableret for ledige i Jobcenter Rebild i I tabellen herunder fremgår fordelingen på ydelse og arbejdsgivertype. Ydelse Privat Kommunal Statslig Forening I alt Dagpenge Kontanthjælp Arbejdsmarkedsydelse Integrationsydelse 4 4 Uddannelseshjælp 3 3 I alt Analysen tager udgangspunkt i en gennemgang af, hvor stor en andel af de etablerede løntilskud, der resultaterede i en fastansættelse efterfølgende og dermed var en succes. Overordnet viser analysen, at ca. 62 % af de ledige i løntilskud, havde opnået fast ansættelse senest en måned efter afsluttet forløb. Udvides tidsrammen til at inkludere de efterfølgende 4 måneder, er andelen oppe på 73 %, hvoraf ca. 80 % blev ansat i den virksomhed, hvor de havde været i løntilskud. Dertil kommer, at yderligere 2 % var påbegyndt ordinær uddannelse efterfølgende. Således var kun hver fjerde etablerede løntilskud uden effekt i form af selvforsørgelse. Det betyder ikke, at disse forløb har været forgæves. De ledige vil ofte opnå kompetencer eller få skabt netværk, som øger mulighederne for at opnå beskæftigelse på sigt. Ser man lidt nærmere på effekten fordelt efter, hvilken arbejdsgivertype der er tale om, viser det sig ikke overraskende, at de private har den bedste effekt med 77 %. Men de kommunale løntilskud er ikke langt efter med en effekt på 66 %. På samme måde er det heller ikke overraskende, at dagpengemodtagerne har en højere effekt (81 %) end kontanthjælpsmodtagerne (59 %). Samlet set er det forvaltningens vurdering, at løntilskud i mange tilfælde kan være det helt rigtige redskab, til at hjælpe ledige i beskæftigelse. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at tager orienteringen til efterretning. 16

17 Beslutning Orientering taget til efterretning. Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 17

18 23 Indsats for langtidsledige dagpengemodtagere Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Jobcentret giver en status over resultaterne af den intensive indsats ved 68. ledighedsuge for dagpengemodtagere. Sagsfremstilling Med beskæftigelsesreformen, som blev implementeret i to faser henholdsvis den 1/ og 1/7 2015, blev der indført nye intervaller ift. samtaler, en ny type af fællessamtale med a-kassens deltagelse, tidligere frist for førstegangsaktivering og en intensiv periode for dagpengemodtagere ved 68 ugers sammenlagt ledighed og frem. Jobcenter Rebild har siden 1/ valgt at tilrettelægge den intensive indsats på den måde, at borgerne indkaldes til ugentlige gruppemøder, hvor der arbejdes med målrettet virksomhedsrettet aktivering. Gruppen samles en fast ugedag i IT lokalet, hvor der arbejdes med arbejdsmarkedsperspektiv og konkrete handleplaner, som tager udgangspunkt i den lediges kompetencer og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Der arbejdes også med kvalificering af ansøgningsmateriale og cv på Jobnet, samt udbredning af jobsøgning, at søge uopfordret, etablere netværk, mv. Der tages udgangspunkt i empowerment og aktiv deltagelse. På møderne afholdes desuden individuelle samtaler med personlig jobformidler. Sammen med de ledige aftales en strategi for selvforsørgelse, ligesom der gives sparring i forhold til konkrete jobåbninger, jobsøgning med videre. Der laves aftaler om jobsøgning, praktiksøgning, konkrete handlinger mellem jobcenter og borger hver uge. Aftalerne noteres på "min side", så borger kan læse det efterfølgende og således at der sker systematisk opfølgning på det efterfølgende møde. Der har i perioden fra den 1/ / været 100 ledige igennem den intensive indsats. De ledige, der når til 68. ledighedsuge har meget forskellig baggrund, hvad angår uddannelse, erfaring, køn, alder, og der er ikke udpræget overvægt af helbredsproblematikker og/eller skånehensyn. Nedenfor er en oversigt over resultaterne af den intensive indsats for ledige over 68 ugers sammenlagt ledighed. Afslutningsårsag antal I arbejde 63 Ordinær uddannelse 2 Fraflyttet kommunen 2 Efterløn 5 Barsel 4 Ny dagpengeperiode 2 18

19 tagdækker - skiftevis job/ledig 1 dagpenge med til hjemland (polen) 1 Seniorjob 6 afmeldt og selvforsørgende 5 sygemeldt fra løntilskud 1 Kontanthjælp 6 Kontantydelse 3 Ialt 100 Det vurderes at den intensive indsats er vellykket og at den sidste del af dagpengeperioden, bliver brugt på en intensiv virksomhedsrettet indsats, der matcher målgruppens behov, og giver tilfredsstillende resultater. Forvaltningen indstiller: 31. maj 2017, pkt. 13: At orienteringen tages til efterretning., 31. maj 2017, pkt. 13: Taget til efterretning. Rådet ønsker at vide hvor mange af dem, der er afsluttet til arbejde, der har foretaget et brancheskift. Kurt Alling Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Supplerende sagsfremstilling, den 13. september 2017 Af de 65 langtidsledige, der er afsluttet til beskæftigelse (63) eller uddannelse (2), har 20 personer foretaget et brancheskift. Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orientering taget til efterretning. Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 19

20 24 Gensidig orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Det Lokale arbejdsmarkedsråd Rådets medlemmer giver hinanden en gensidig orientering. Sagsfremstilling Fast punkt på dagsorden, hvor rådets medlemmer giver hinanden en gensidig orientering om relevante forhold. Jobcentret orienterer om investering i grundforløb med henblik på at nå Beskæftigelsesplanens mål om 10 voksenlærlingeforløb Jobcentret orienterer om ugens tal (bilag vedlagt) Jobcentret orienterer om Økonomivurdering for 2. kvartal Forvaltningen indstiller at bsp;at rådet giver hinanden en gensidig orientering om relevante forhold. Beslutning Henrik Christensen oplyste om det foreløbige budgetarbejde. Jesper Clausen oplyste om informationsmøde og jobmesse den 26. september for opsagte på Siemens. JC opfordrede til, at forsøge at få flere virksomheder med. Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Ugens tal 2017 (uge 36) Arbejdsmarked ØKV 2 20

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Kurt Alling Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:20 Fraværende: Morten Kamstrup Mikkelsen, Peter Thomsen, Katharina Hauge Antonsen og Kurt Alling Nielsen

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Når der sammenlignes på tværs af alle målgrupper, er Rebild Kommune i klynge med 12 andre kommuner:

Når der sammenlignes på tværs af alle målgrupper, er Rebild Kommune i klynge med 12 andre kommuner: Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning fokus på den foreløbige konsekvenser af refusionsreformen i Rebild Kommune. Baggrunden er det forhold, at de nye regler har været gældende

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Sammen om fastholdelse (FL )

Sammen om fastholdelse (FL ) Side 1 af 5 (/da.aspx) Sammen om fastholdelse (FL 17.46.66.10) Formålet med ansøgningspuljen er at afprøve en model for at bevare sygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen. Baggrund Det er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4 Herlev Kommune Referat Arbej dsmarkedsudvalget Dato: Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325 Indkaldelse Henrik Hilleberg (C) Connie Mankov (A) Bo Zabel (A) Hanne B. Holst (A) Maria Mankov (A) Rene Brohammer (A)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:10 Fraværende: Jesper F. Clausen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 20 Godkendelse af dagsorden 3

Læs mere

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG Overblik og udvikling, LEMVIG MAJ 2017 Jobcenteroverblik NR. 11 AF 27 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt skal

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Søren B Heisel,

Læs mere

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Indholdsfortegnelse Indhold 100. Åbent - Godkendelse af dagsorden... 106 101. Åbent Orientering fra formand

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 10 Godkendelse af dagsorden 3 11 Input til indledende

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Hansi Petersen Hans Rønnau Hans har ønsket at udtræde. De frivillige udpeger en ny repræsentant. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL Overblik og udvikling, EGEDAL FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 6 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse Reform af førtidspension

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATS EN I ESBJERG/FANØ

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATS EN I ESBJERG/FANØ FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATS EN I ESBJERG/FANØ Overblik og udvikling, ESBJERG/FANØ FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 1 AF 15 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Jammerbugt

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-06-2014 Tirsdag 24.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015 3 Resultatrevision

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde

Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde Punkt 5. Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2016-011266 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Ansøgning om Rehabiliteringsteam

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler Jobcenter Jammerbugt vil med dette forsøg skabe mulighed

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning januar 2011- Foreløbigt regnskab 2010 - Arbejdsmarked

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere