Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold"

Transkript

1 Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer der kræves for at sikre en virksomheds vedligeholdelsesaktiviteter. Det er dokumenteret, at manglende eller fejlagtig vedligehold med deraf følgende nedsat og ineffektiv produktion årligt koster erhvervslivet milliarder. Det er derfor nødvendigt at udstyre medarbejdere og ledere indenfor vedligehold med både teoretisk og praktisk viden, hvis en virksomheds vedligehold skal organiseres og gennemføres optimalt. Uddannelsen er på bachelorniveau, men anvendelsesorienteret i sin opbygning og rettet mod praksis. Det betyder, at vi i høj grad anvender gæsteforelæsere fra konsulentvirksomheder og undervisere med relevant erhvervserfaring. Der arbejdes i høj grad med projekter, projektarbejde i egen virksomhed og udvalgte cases. Derved sikres en høj grad af professionalisme kombineret med konkret branchekendskab i undervisningen. Resultatet er brugbar undervisning på et højt niveau. Målgruppe Uddannelsen retter sig mod personer, der arbejder med vedligehold til daglig. Målgruppen er ingeniører, maskinmestre, byggeteknikere, produktionsteknologer og installatører, der beskæftiger sig med vedligehold indenfor industrien, bygge og anlæg, søfart, offshore, proces-, energi- og miljøanlæg samt transport og infrastruktur. Værktøjerne fra diplomuddannelsen kan bruges i stillinger som ejendomsforvalter i en boligforening, driftsleder af et forbrændingsanlæg, leder af vedligehold i industrielle produktionsanlæg, vedligehold af vejanlæg, forvalter af kommunale ejendomme etc. Fleksibel opbygning Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold er en videreuddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen, der er modulopbygget, kan tilpasses individuelle ønsker og behov og kan kombineres med erhvervsarbejde. Undervisningen er problemorienteret og tager udgangspunkt i problemstillinger fra de studerendes egen hverdag. Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold består af tre obligatoriske moduler, to valgmoduler og et afgangsprojekt. Udbuddet af valgmoduler udvikles og tilpasses løbende. Kombinationen af de mange moduler, samt det personlige afgangsprojekt gør, at diplomuddannelsen kan skræddersys nøjagtigt til den enkelte deltagers behov. Modulerne Uddannelsens faglige indhold skal sikre de studerende en forståelse for de faktorer, der har indflydelse på områder som driftssikkerhed, vedligeholdsevne, forsyningssikkerhed og tilgængelighed. Der fokuseres på at kunne anvende matematiske og statiske formler samt at kunne forstå og analysere forbedringsteknikker. Derudover skal den studerende arbejde med at opstille egnede mål og strategier for virksomhedens vedligeholdelsespolitik, kunne fastlægge en vedligeholdelsesorganisation og være i stand til bevidst at bruge procesledelse og kommunikation som værktøjer. Modulerne på Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold kan tages enkeltvis eller samlet. Manglende eller fejlagtig vedligehold koster årligt erhvervslivet milliarder - alene i Danmark. Den Danske Vedligeholdsforening

2 Praktiske oplysninger om Teknisk Diplomuddannelse i vedligehold Nogle moduler forudsætter viden indenfor et bestemt fagområde, og derfor anbefales det at følge den planlagte rækkefølge. Valgmodulerne kan indeholde forudsætningskrav om andre moduler. Udover valgmoduler udbudt under Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold er det muligt at vælge moduler fra andre diplomuddannelser som valgmoduler. I øvrigt henvises til de enkelte modulbeskrivelser. Alle moduler afsluttes med en eksamen ofte i form af en evaluering af projektarbejde. Efter gennemført uddannelse opnås diplom. Adgangskrav For at blive optaget på Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold skal du have gennemført enten en videregående uddannelse på bachelorniveau indenfor maskin, el, produktion eller bygge- og anlægsteknik eller en af følgende KVU/MVU-uddannelser: maskinmestre, byggemestre, produktionsteknologer og installatører. Den teoretiske baggrund skal være kombineret med mindst to års relevant erhvervserfaring erhvervet efter endt uddannelse. Studiestart Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold starter undervisning to gange om året, ultimo januar og ultimo august; se i øvrigt skolernes hjemmesider. Det er VIA University College i Horsens og Fredericia Maskinmesterskole, der i samarbejde udbyder uddannelsen. Undervisningen foregår på hele dage fordelt på hverdage. Forløbet planlægges, så studerende fra hele landet har mulighed for at deltage i undervisningen. Økonomi De enkelte moduler på Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold koster mellem kr ,- og kr ,-. Afgangsprojektet koster kr ,-. Der tages forbehold for løbende prisjusteringer. Uddannelsesoversigt (anbefalet rækkefølge) 2 ÅR 60 ECTS (deltid) Vedligehold 1 Pålidelighed, teknik og metoder 9 ECTS Vedligehold 2 Ledelse, Organisation, Økonomi og Information 9 ECTS og Ledelse, Kommunikation og Teamrelationer og 9 ECTS Afgangsprojekt Valgmodul Valgmodul 9 ECTS 9 ECTS 15 ECTS 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. VIA UNIVERSITY COLLEGE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESDIVISIONEN CHR. M. ØSTERGAARDS VEJ HORSENS TELEFON MAIL Få mere at vide Det kommende semesters moduludbud med de konkrete datoer kan rekvireres hos VIA University College i Horsens eller Fredercia Maskinmesterskole. FREDERICIA MASKINMESTERSKOLE CENTER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD FYNSGADE FREDERICIA TELEFON MAIL Ring og spørg efter Efter- og Videreuddannelesdivisionen eller mail til Eller ring til og spørg efter Lisbeth Hansen eller mail til Se mere på uddannelser diplomuddannelser eller på Vi glæder os til at høre fra dig.

3 VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Teknisk Diplomuddannelse I Vedligehold Ansøgningsskema til Ledelse, kommunikation og teamrelationer 6 ugers forløb Navn Cpr.nr. Arbejdsplads Firma Gade Postnr./By Tlf.nr. Gade Privat Post nr./by Tlf./Mobil Følgende ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér kun én adresse): Obligatorisk modul Modulnummer Sæt X Ledelse, kommunikation og teamrelationer Der undervises på følgende datoer: Mandag, den 18. maj 2009, kl Tirsdag, den 19. maj 2009, kl Mandag, den 25. maj 209, kl Tirsdag, den 2. juni 2009, kl Onsdag, den 3. juni 2009, kl Mandag, den 8. juni 2009, kl Eksamen afholdes mandag-tirsdag d juni 2009 Pris: kr ,- tak, VIA University College arrangerer overnatning. Pris pr. overnatning kr. 800,00. (Der tages forbehold for evt. prisstigninger). Faktura ønskes sendt til: Firma, oplys venligst SE/CVR nr. / privatadresse Er du ansat i en offentlig virksomhed og skal fakturaen sendes dertil, SKAL nedenstående skema udfyldes, da fakturaen sendes elektronisk: EAN-nr. Evt. reference (nummer eller person, der får tilsendt fakturaen): VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf Fax

4 VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Teknisk Diplomuddannelse I Vedligehold Uddannelse Uddannelsessted År Ansættelsessted Stillingsfunktion Periode Adgangskravene er følgende: En videregående uddannelse på mindst bachelorniveau samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring erhvervet efter endt uddannelse. Vi anvender E-læringsværktøjet Fronter, så det er nødvendigt for studerende at have internetadgang. Det er vigtigt for behandlingen af din ansøgning, at du har vedlagt en korrekt og fuldstændig dokumentation for din videregående uddannelse. Indsend kun fotokopier. Vi gør opmærksom på, at tilmelding til modulet er bindende. Ved framelding efter ansøgningsfristens udløb vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling. Dato og underskrift: Tilmeldingsblanketten skal være os i hænde senest 1. april 2009 Der er begrænset antal pladser til rådighed som fordeles efter først til mølle princippet. Ansøgningen sendes pr. brev eller fax til: VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Chr. M. Østergaards Vej Horsens Fax VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf Fax

5 VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Modulbeskrivelse LKT-SVU Forår 2009 Version 1.0 Ledelse, kommunikation og teamrelationer Målsætning Modulets målsætning er at give den studerendes indsigt i ledelses- og kommunikationsteorier såvel som at træne brugen af konkrete værktøjer, der kan styrke den studerendes egne evner som leder både i henseende til projektledelse (faglig ledelse) og linieledelse (ledelse af medarbejdere.) Det er målet, at den studerende gennem deltagelse i modulet: Får kendskab til teorier om lederrollen og ledelsesopgaver med særligt fokus på relationer mellem leder og medarbejdere. Forstår betydningen af at kommunikere effektivt som leder, og kan anvende kommunikationsteorier aktivt i forbindelse med konkrete ledelsesopgaver. Herunder indsigt i hensigtsmæssig konflikthåndtering. Forstår sammenhængen mellem et godt samarbejde i en gruppe og opnåelse af de ønskede resultater, og kan anvende teorier vedrørende kommunikation og teambuilding i forbindelse med ledelse af og i grupper. Får indsigt i egne foretrukne adfærdsmønstre samt forståelse for hvordan egen adfærd påvirker medarbejderes motivation og adfærd, og kan anvende dette i konkrete ledelsesopgaver. Får skabt et grundlag for at arbejde med udvikling af egne personlige kompetencer i forhold til lederrollen. Får koblet teori med den enkelte studerendes dagligdag, således at de opnåede kvalifikationer kan implementeres i det daglige arbejde. Hovedindhold Personprofilanalyse, herunder afdækning af egne styrker og udviklingsmuligheder i relation til lederrollen. Lederens roller og opgaver: - Ansvar som leder - Lederen mellem topledelse og medarbejdere - Situationsbestemt ledelse, ledelse af medarbejdere og opgaver, delegering - Medarbejdersyn og motivation - Lederen som facilitator Effektiv kommunikation i ledelse: - Modeller til forståelse og analyse af kommunikation - Værktøjer til effektiv kommunikation, herunder spørge- og lytteteknik - Valg af effektive kommunikationsstrategier - Forandringskommunikation og ledelseskommunikation Teamledelse - etablering, udvikling og afvikling af teams: - Fra gruppe til team - Den ideelle sammensætning samt rekruttering af deltagere - Roller og adfærd i teamet teamroller og funktionsroller - Optimering af samarbejder og kommunikation i teams Coaching som effektiv ledelsesstil Undervisningsform Modulet er en kombination af kortere forelæsninger, oplæg, øvelser, cases og mindre rollespil. Undervisningen baseres på, at de studerende er opdelt i studieteams à 3-5 personer. Disse arbejdsteams har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om præsentationer, øvelser, cases og rollespil. At afprøve teorier omkring specielt teambuilding og coaching i forhold til praksis. At skabe rum for at teammedlemmerne kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger og udfordringer fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback på personlig/faglig udvikling). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af virksomheder og faggrænser Fuldtidsstudium Modulet er et fuldtidsstudium, og der skal derfor påregnes væsentlig tid til forberedelse af lektioner i form af læsning af relevante læremidler, refleksioner over nuværende/kommende (leder)jobs samt forberedelse af diskussioner og debatoplæg til lektionerne. Der skal desuden afsættes tid til, at studieteamsne kan mødes i perioderne mellem undervisning for på skift at forberede faglige oplæg og præsentationer efter princippet Learning by Teaching.

6 VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Modulbeskrivelse LKT-SVU Forår 2009 Version 1.0 Læremidler Hans Jørgen Skriver m.fl.: Ledelse i praksis. Seneste udgave. Forlaget Trojka Michael A. West: Teamwork metoder til effektivt samarbejde. Seneste udgave. Psykologisk Forlag. R. Meredith Belbin: Ledelsesgrupper - Betingelser for succes eller fiasko. Seneste udgave. Potential. Introduktion til Belbin s teamroller (folder). Seneste udgave. Potential. Reinhard Stelter (red.): Coaching - læring og udvikling. Seneste udgave. Psykologisk forlag. Herudover anvendes aktuelle artikler og uddrag af relevante bøger. Evaluering Valgmulighed: Mundtlig gruppeeksamen i arbejdsteamet på baggrund af en case, som den studerende får udleveret 1 uge før eksamensdatoen. Mundtlig individuel eksamen på baggrund af spørgsmål trukket på selve eksaminationsdagen; forberedelse 20 minutter. Eksaminationens varighed: Gruppeeksamination = ca. 20 minutter x antallet af studerende (dog max. 1,5 time i alt). Individuel eksamination = ca. 20 minutter. Bedømmelsesform: Individuel karakter efter 7-trinsskalaen. ECTS-point: 9 Pris: kr. xxxx Deltagerantal: Maksimalt 20 personer. Undervisningsdage: Se særskilt undervisningsplan. Forudsætninger: Engelsk modulnavn: Management, Communication and Team Relations. Modulansvarlig: Niels Hannemose

7 Bogbestilling til Ledelse, kommunikation og teamrelationer 6 ugers forløb Bestil de ønskede bøger ved afkrydsning og underskrift på sidste side. Såfremt bestillingen er os i hænde Senest 1. april 2009 vil boghandelen så vidt muligt fremsende dem inden 1. undervisningsdag. Obligatorisk modul Pris Sæt X Hans Jørgen Skriver m.fl.: Ledelse i praksis. Seneste udgave. Forlaget Trojka. 385,- Michael A. West: Teamwork metoder til effektivt samarbejde. Seneste udgave. Psykologisk Forlag R. Meredith Belbin: Ledelsesgrupper - Betingelser for succes eller fiasko. Seneste udgave. Potential. 328,- 450,- Introduktion til Belbin s teamroller (folder). Seneste udgave. Potential. 50,- Reinhard Stelter (red.): Coaching - læring og udvikling. Seneste udgave. Psykologisk forlag. 328,- Prisen er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for prisændringer og ændrede udgaver. Navn: Adresse: Bøgerne ønskes tilsendt ovenstående privatadresse (Forsendelsesomkostninger tillægges prisen). Bøgerne ønskes tilsendt nedenstående firmaadresse (Forsendelsesomkostninger tillægges prisen). Faktura på bøgerne ønskes tilsendt ovenstående privatadresse (Forsendelsesomkostninger tillægges prisen). Faktura på bøgerne ønskes tilsendt på nedenstående firmaadresse (Forsendelsesomkostninger tillægges prisen). Bemærk venligst at bøger og faktura bliver fremsendt særskilt. Firma: Navn: Adresse: Er du ansat i en offentlig virksomhed, SKAL nedenstående skema udfyldes: EAN-nr. Evt. reference (nummer eller person, der får tilsendt fakturaen): Jeg bestiller hermed de afkrydsede bøger, og forpligter mig til at købe disse. Dato Underskrift VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf Fax

8 Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til lediges uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen til en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen til ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator Du kan ikke få SVU bagud. Sender du ansøgningen efter, uddannelsen er begyndt, kan du først få SVU fra mandagen efter, en SVU-administrator har modtaget ansøgningen. Modtaget den 2. Du kan tidligst aflevere ansøgningen om SVU til en SVUadministrator 3 måneder, før uddannelsen med SVU begynder. Afleverer du ansøgningen tidligere, får du afslag. Du skal udfylde felt 2-33 Navn (stempel) Kode for SVU-administrator Skal ansøgningen til særbehandling (sæt kryds) Personnummer Stilling Adresse Telefon/privat Postnr. By/postdistrikt 3. Du søger om at få ændret en tidligere ansøgning (sæt kryds) 20. Anden offentlig støtte Får du i den periode, du søger SVU til, anden offentlig støtte, som skal dække dine leveomkostninger?... For eksempel SU, ydelse efter lov om sygdom, fødsel m.m. eller støtte til udgifter til aflønning af medhjælper. Hvis ja, hvilken slags støtte?... Hvilken periode får du anden offentlig støtte? Sådan udbetales din SVU Søger du SVU til deltagerbetaling?... SVU til deltagerbetaling udbetales altid til uddannelsesstedet Skal SVUen udbetales til dig, sættes pengene ind på din NemKonto. Du skal derfor ikke oplyse dit kontonummer. Du skal betale skat af den SVU, du får udbetalt. Kryds af for det skattekort, du ønsker at bruge til SVU... til Hovedkort Bikort Frikort 60% 32. Ekstra oplysninger Sender du bilag med? Ansøgers underskrift Her bekræfter du under strafansvar, at de oplysninger, du har givet i felt 2-32, er rigtige og erklærer, at du har læst vejledningen til udfydelse af skemaet samt at du er klar over, at SVU til deltagerbetaling udbetales direkte til uddannelsesstedet... Hvis ja, skriv antal bilag Mærk alle bilag med dit personnummer Dato Ansøgers underskrift * SVU-administratorer for videregående uddannelse: - A-kasser - Københavns Universitet og Aarhus Universitet - Professionshøjskolen Lillebælt University College, Professionshøjskolen VIA University College, Professionshøjskolen Nordjylland University College, Professionshøjskolen Sjælland University College og Professionshøjskolen Syd University College

9 36. A-kassen skal udfylde felt Er ansøger dagpengeberettiget under hele uddannelsen?... Kan hele uddannelsen tages inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed (for ledige under 25 år dog 6 måneder)?... Hvornår er dagpengeperioden begyndt?... Hvornår er ansøger uden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed (for ledige under 25 år dog 6 måneder)?... Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret Er ansøger fuldtids- eller deltidsforsikret?..., hvor ansøger i denne dagpengeperiode har fået beviliget VEU-godtgørelse efter 15, stk 3, i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse... Bruger a-kassen ansøgers hovedkort i de perioder, der søges SVU til i felt 55 og 58? A-kassens underskrift Dato A-kassens stempel Navn og underskrift Husk: Uddannelsesstedet skal udfylde side 3-4 Personnummer 2

10 46. Uddannelsesstedet skal udfylde felt Uddannelsessted Skolekode Adresse CVR-/SE-nr. Telefon Postnr. By/postdistrikt (skal udfyldes) Deltagerbetaling bliver anvist til uddannelsesstedet på grundlag af CVR-/SE-nummer, medmindre uddannelsesstedets P-nummer ønskes anvendt... P-nr. 51. Uddannelse, ansøger er optaget på Uddannelsens navn... Er der tale om heltidsuddannelse?... Angiv uddannelsesbekendtgørelsens navn... nr. og dato Uddannelsens art, omfang og varighed udfyldes ikke, hvis det drejer sig om afgangsprojekt i videreuddannelsessystemet for voksne, se felt 58 (sæt kryds) Sæt ikke kryds, hvis uddannelsen er udbudt som indtægtsdækket virksomhed. A. Åben uddannelse C. Uddannelser på andre Uddannelse på videregående niveau, som udbydes ministerområder: efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en Biblioteksassistentuddannelsen ved Danmarks uddannelsesbekendtgørelse. Biblioteksskole. Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at Styrmandsuddannelsen efter bekendtgørelse om opfylde adgangskrav, hvor der er fastsat uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og adgangskrav, og som er udbudt efter 2, stk. 2 i lov skibsassistenter. om åben uddannelse. Skibsmaskinistuddannelsen efter bekendtgørelse om B. Universitetsuddannelser: uddannelse til skibsmaskinist. Kvæginseminøruddannelsen efter 14, stk. 2 i Masteruddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 1 bekendtgørelse om tyresæd og kunstig sædoverføring i lov om universiteter, og som er omfattet af en på kvæg. uddannelsesbekendtgørelse. Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter D. Fagspecifikke kurser: 5, stk. 1, nr. 2 i lov om universiteter, og som er Der kan ikke gives SVU til fagspecifikke kurser i omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 3 i lov om universiteter. Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. 5, stk. 2 i lov om universiteter. kombination med andre uddannelser. Fagspecifikke kurser på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse. Fagspecifikke kurser, der udbydes efter 5, stk. 2 i lov om universiteter. E. Øvrige uddannelser: Anden uddannelse på videregående niveau. Oplys nøjagtig, i hvilke uddannelsesperioder der søges om SVU. Man kan fx ikke få SVU i sommerferien. til til til til,,,, Personnummer 3

11 58. Art, omfang og varighed af afgangsprojekt i videreuddannelsessystemet for voksne (Sæt kryds) Sæt ikke kryds, hvis uddannelsen er udbudt som indtægtsdækket virksomhed. Afgangsprojekt til videregående voksenuddannelse (VVU) efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Der kan kun gives SVU til udarbejdelse af afgangsprojekt én gang på samme uddannelse. Afgangsprojekt til diplomuddannelse efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Der kan kun gives SVU til udarbejdelse af afgangsprojekt én gang på samme uddannelse. Afgangsprojekt til masteruddannelse efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Der kan kun gives SVU til udarbejdelse af afgangsprojekt én gang på samme uddannelse. Oplys nøjagtig, i hvilke uddannelsesperioder der søges om SVU til til dg. md. år,, 59. Ret til løn under praktik Har ansøger ret til at få løn fra et praktiksted i samme periode, der søges SVU til?... Hvis ja, hvilken periode?... til 60. Støtte til deltagerbetaling på en videregående uddannelse Oplys deltagerbetalingen og startdatoen for undervisning i for de enkelte fag/uddannelsesaktiviteter. Hvis perioden med SVU er en del af et længere uddannelsesforløb, som der betales samlet for, skal der ske en forholdsmæssig beregning af deltagerbetalingen. Beløbet må højst omfatte deltagerbetaling for 6 ugers uddannelse. Deltagerbetaling: Kr. Startdato: Deltagerbetaling: Deltagerbetaling: Kr. Kr. 64. Uddannelsesstedets underskrift Uddannelsesstedet skal her bekræfte, at oplysningerne i felterne er rigtige. Dato Uddannelsesstedets stempel Navn og underskrift Personnummer 4

12 Vejledning til skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til lediges uddannelse på videregående niveau SVU er et tilbud til blandt andre ledige, der er mellem 25 og 65 år og har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse i dagpengeperioden. Du skal kunne tage hele uddannelsen inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Er du under 25 år dog kun 6 måneder. Som ledig kan du få SVU i op til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvis der er plads inden for den ramme på 52 uger, der i alt kan gives SVU til inden for 5 år. Flere oplysninger Du kan få mere at vide om SVU hos en SVU-administrator. Du kan finde oplysninger om SVU på Her kan du også finde adresser på SVU-administratorer. Vigtige oplysninger - hvilke felter skal udfyldes og af hvem? Ansøgningen skal udfyldes i nævnte rækkefølge: Dig selv, dit uddannelsessted og din a-kasse. Vi kan ikke behandle din ansøgning før alle relevante felter er udfyldt. Du skal udfylde felt Søger du din støtte ændret, skal du udfylde de felter, ændringen angår, samt sætte kryds i felt 3. Dit uddannelsessted skal dernæst udfylde felt Husk, at du ikke er berettiget til SVU i længere ferieperioder f.eks. sommerferier. Din a-kasse skal udfylde felt 36 og 38 Læs om de enkelte felter på næste side. Hvor skal du aflevere skemaet? Når skemaet er udfyldt, skal du aflevere det til en SVU-administrator, senest den dag uddannelsen starter. Vi gennemfører en række kontroller af, at oplysningerne i skemaet er korrekte. Det kan være strafbart bevidst at give forkerte oplysninger eller at undlade at give oplysninger. Frister Normalt må du regne med 5 ugers ekspeditionstid. Hvis du ønsker svar, før uddannelsen begynder, bør du sende ansøgningen i god tid. Vi kan kun dispensere fra ansøgningsfristen, hvis den der skal have udbetalt SVUen, kan godtgøre, at han ikke er skyld i forsinkelsen. Oplysninger om dig Vi stiller de oplysninger, vi får om dig, til rådighed for den SVU-administrator, som du har afleveret ansøgningen til. Her administreres din SVU, og her kan du få vejledning. Når vi henter oplysninger fra SKAT og CPR-registeret, bruger vi dit personnummer. Det gør vi også, når vi overfører penge til din eller din arbejdsplads konto. Vi bruger også dit personnummer, når vi giver oplysninger til SKAT og det fælleskommunale kontrolsystem, så kommunen kan se, om du får SVU. Er du medlem af en a-kasse, giver vi oplysninger om din SVU til a-kassen til brug for beregningen af feriedagpenge. Skal du betale SVU tilbage, vil vi give de relevante oplysninger om dig til SKAT. Vi er ansvarlige for behandling af oplysningerne. Er oplysningerne forkerte, skal du straks give besked til den SVUadministrator, hvor du afleverede din ansøgning. Så bliver fejlen rettet. Indsigt Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig. Du skal henvende dig til: Kontoret for Voksenuddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej København V. Tlf Fax

13 Sådan udfylder du felterne i skemaet Du skal udfylde felt 2-33 Du kan få SVU, hvis du er dansk statsborger eller tilmeldt folkeregisteret i Danmark. Er du ikke det, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere. Vedlæg et brev om det og aflever det sammen med ansøgningsskemaet. Husk at udfylde felt 32. For at få SVU skal du normalt være fyldt 25 år. Sker uddannelsen som led i jobrotation, kan du søge om fravigelse af alderskravet. Vedlæg et brev om det og aflever det sammen med ansøgningsskemaet. Husk at udfylde felt Du søger om at få ændret en tidligere ansøgning Sæt kun kryds, hvis du allerede har sendt en ansøgning om SVU til uddannelsen og nu ønsker din støtte ændret. 30. Sådan udbetales din SVU SVU udbetales til din NemKonto SVU udbetales til din NemKonto Udbetalinger fra det offentlige sker til din NemKonto. Skal SVU udbetales til dig, sætter vi den derfor ind på din NemKonto. Du kan altid ændre din NemKonto i din bank eller ved at logge ind med digital signatur på SVU til deltagerbetaling udbetales altid til uddannelsesstedet. Skat Der er trukket skat, når du får SVUen udbetalt. Du skal derfor vælge, om der skal trækkes 60 procent i skat, eller om vi skal bruge dit hovedkort, bikort eller frikort. Hvis du har sat kryds ved Hovedkort eller Bikort, får vi oplysninger elektronisk fra SKAT om dit skattefradrag og din trækprocent. Har du sat kryds ved Frikort, skal du sende frikortet til os - Kontoret for Voksenuddannelsesstøtte i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. SVU til deltagerbetaling er skattefri, hvis uddannelsen helt eller delvist har erhvervsrelateret sigte. 32. Ekstra oplysninger Vedlægger du nogen form for bilag, skal du i felt 32 skrive, hvor mange bilag du sender med, og skrive dit personnummer på alle bilagene. A-kassen skal udfylde felt A-kassen oplyser, om ansøger har ret til dagpenge under hele uddannelsen. Samtidig skal a-kassen oplyse, om ansøgere mellem 25 og 65 år kan tage hele uddannelsen inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Er ansøger under 25 år skal det oplyses, om vedkommende kan tage hele uddannelsen inden for de første 6 måneders ledighed. A-kassen skal også oplyse, hvor mange uger i dagpengeperioden, ansøger har fået VEU-godtgørelse, og om ansøger er fuldtids- eller deltids forsikret. Uddannelsesstedet skal udfylde felt Ansøger kan søge SVU til en hel eller en del af en uddannelse. Foregår uddannelsen på flere uddannelsessteder, aftaler de indbyrdes, hvem der skal udfylde skemaet. 46. Uddannelsesstedet Hvis der søges om SVU til deltagerbetaling skal uddannelsesstedet, udover oplysninger om adresse og lign., oplyse CVR/SEnummer og eventuelt påføre P- nummer. 51. Uddannelse, ansøger er optaget på Ansøger skal være optaget eller have fået tilsagn om at blive optaget på en uddannelse. Der kan kun gives SVU til et videregående uddannelsesforløb, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse. Heltidsuddannelse er undervisning, der er normeret som heltidsundervisning i de regler, som ministeriet har fastsat, eller andre former for undervisning, hvor undervisningen omfatter mindst 20 undervisningstimer i gennemsnit om ugen. 55 og 58. Uddannelsens art, omfang og varighed SVU gives kun til de uddannelser, der er nævnt i felt 55, punkt A-D og 58. For at vi kan udbetale SVUen, skal uddannelsesstedet nøjagtigt angive, hvilken del af undervisningen der søges SVU til og det nøjagtige antal uger. Felt 58 anvendes kun, når der søges SVU til afgangsprojekt på en uddannelse i videreuddannelsessystemet for voksne. Ved ansøgning om SVU til al anden uddannelse udfyldes felt 55. Det gælder fx også SVU til andre dele end afgangsprojektet på en uddannelse i videreuddannelsessystemet for voksne. SVU kan kun gives til uddannelse, der i alt giver ret til mindst 1 uges støtte - 37 timer. Til fagspecifikke kurser gives SVU ud fra en ugesats svarende til 90 procent af højeste dagpengesats. Man kan få SVU til de kortere ferieperioder og andre kortere afbrydelser i undervisningen, der skyldes uddannelsesstedets forhold. Man må ikke genoptage sit arbejde, mens uddannelsen er afbrudt. 59. Ret til løn under praktik Har ansøger ret til at få løn fra et praktiksted i uddannelsesperioden, kan der ikke ydes SVU. 60. Støtte til deltagerbetaling på en videregående uddannelse Ansøger kan få SVU til deltagerbetaling. Hvis der søges SVU til deltagerbetaling til forskellige perioder, skal perioderne og beløbene oplyses særskilt. Vejledning til skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til lediges uddannelse på videregående niveau 2

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere