Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?"

Transkript

1 Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby, Dr.Med, Ledende overlæge og Preben U Pedersen Ph.d. Lektor Denne artikel sætter fokus på indsamlingen af den bedste evidens til belysning af kliniske spørgsmål i forbindelse med udviklingen af kliniske retningslinjer. Gennem de sidste år er der arbejdet intenst med udviklingen af systemer til forbedring af evidens [1-3]. Det er blandt andet begreber som oversigtsartikel (review), systematisk oversigtsartikel (systematic review) og metaanalyser (meta-analysis), der optræder i forskellige sammenhænge, og ofte bruges i flæng. I denne artikel gives en oversigt over ligheder og forskelle mellem oversigtsartikel og systematisk oversigtsartikel. Afslutningsvis skitseres perspektiver på den forventede udvikling inden for området. Formålet er, at skabe endnu stærkere evidens til understøttelse af kliniske beslutninger til gavn for patienter, sundhedspersonale og deres pårørende. Et tilbageblik I tiden før Center for Kliniske Retningslinjer, arbejdede hvert enkelt hospital med udvikling af kliniske retningslinjer som grundlag for kliniske beslutninger. Ved centrets oprettelse er dette arbejde dels blevet landsdækkende, således at en retningslinje kan anvendes af alle, dels er arbejdet med en systematisering af viden inden for kliniske områder højt prioriteret, for at sikre den bedst mulige evidens indenfor de respektive kliniske områder. Hovedhjørnestenene i denne proces er for det første det stillede kliniske spørgsmål, der danner grundlaget for udformningen af et fokuseret spørgsmål, og for det andet den efterfølgende systematiske litteratursøgning, med udvælgelse af viden baseret på kritisk vurdering af de fundne artikler. Arbejdet med kliniske retningslinjer kræver den bedst tilgængelige evidens, hvorfor der arbejdes ud fra systematiske søgninger på

2 prævurderede materialer. Her tænkes på litteratur fra Cochrane, CINAHL, PubMed etc. Arbejdet vurderes og klassificeres ud fra evidensstyrke og -grad. Højeste niveau er metaanalyse og systematiske oversigtsartikler og laveste en oversigtsartikel [4]. I Center for Kliniske Retningslinjer støder vi ofte på spørgsmål om, hvad der adskiller systematiske oversigtsartikler og oversigtsartikler. Systematiske oversigtsartikler versus oversigtsartikler Cochrane Collaboration definerer systematiske oversigtsartikler således: A review of a clearly formulated question that uses systematic and explicit methods to identify, select, and critically appraise relevant research, and to collect and analyse data from the studies that are included in the review. Statistical methods (meta-analysis) may or may not be used to analyse and summarise the results of the included studies [5]. I modsætning hertil står oversigtsartikler som hos Cochrane defineres som: A review article in the medical literature which summarises a number of different studies and may draw conclusions about a particular intervention. Review articles are often not systematic. Review articles are also sometimes called overviews. [5]. Det bliver således et klart skel mellem systematiske oversigtsartikler (se Tabel 1) og oversigtsartikler, idet oversigtsartiklen giver en grundig oversigt over et emne på et givent tidspunkt - altså et relativt bredt beskrevet område, mens den systematiske oversigtsartikel kommer betragteligt dybere ned i emnet, og således giver en specifik viden om det helt præcise fokuserede spørgsmål, der ønskes besvaret gennem arbejdet. Systematiske oversigtsartikler Systematiske oversigtsartikler skal udarbejdes af et team på mindst to personer, der har en grundig forståelse af både det kliniske område og indsigt i den nødvendige metodologi til kritisk vurdering af den foreliggende forskning. Dette tjener til at minimere - uden helt at udelukke - menneskelige fejl og bias (4). Systematiske oversigtsartikler må ikke forveksles med meta-analyser, der i realiteten er en statistisk analyse af resultaterne fra forskellige undersøgelser. Meta-analyser er ofte inkluderet i systematiske oversigtsartikler, hvor det er muligt (4).

3 Ved publicering via Cohrane Collaboration eller Joanna Briggs Institute, skal der foreligge en protokol, der skal godkendes af eksperter inden arbejdet påbegyndes. Tabel1.: Forskelle i krav til Systematisk oversigtsartikel og oversigtsartikel Sammenligning af krav til Systematiske oversigtsartikel og oversigtsartikel Systematisk Oversigtsartikel Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling? oversigtsartikel Ikke krav Metodologi 1 Ikke krav Var litteratursøgningen tilstrækkelig grundig til at identificere alle relevante undersøgelser? Foretages systematisk vurdering af de inkluderede studiers kvalitet af min. 2 personer uafhængigt? Var undersøgelsernes kvalitet vurderet og taget i betragtning? Berører analysen alle potentielle positive og Ikke krav Ikke Ikke Ikke krav 1 En af nøgledistinktionerne mellem en systematisk oversigtsartikel (systematic review) og en almindelig oversigtsartikel (review) er anvendelsen af systematisk metodologi. En systematisk oversigtsartikel bør indeholde en detaljeret beskrivelse af metoden til at identificere og evaluere de enkelte undersøgelser i oversigten. Hvis denne beskrivelse mangler, er det umuligt at foretage en grundig bedømmelse af oversigtens kvalitet (SST) aspx

4 negative effekter af interventionen? Kritisk vurdering Kritisk vurdering - som er kernen af en systematisk oversigtsartikel forudsætter tid og fornøden metodisk indsigt. Processen begynder med grundig gennemgang af alle aspekter af undersøgelserne, der er udvalgt til optagelse i den systematiske oversigtsartikel. Vurderingen nedbryder undersøgelsen i en række komponenter med henblik på systematisk at få foretaget en vurdering af undersøgelsernes kvalitet. Vurderingen fokuserer bl.a. på: karakteristik af deltagere, de mål for resultaterne, der anvendes, studiets planlægning og opfølgning i forhold til deltagere, og hensigtsmæssigheden af statistiske analyser. Fordelene ved en systematisk oversigtsartikel (4): Kondensering: gør det muligt for læseren at få adgang til konsoliderede resultater af store mængder af oplysninger; Mål: at mindske (men ikke fjerne) risikoen for bias og fejl Balanceret: vurdere pro et contra i forhold til en klinisk problemstilling, da alt relevant litteratur er fundet og vurderet på baggrund af en grundig og systematiske søgestrategi Verificerbar: processen er gennemskuelig, den giver læseren indsigt i nøjagtigt, hvordan konklusioner blev nået Gentages: kan eftergøres af andre ved hjælp af den beskrevne strukturerede metode Fleksibel: kan opdateres regelmæssigt Dynamisk: der identificeres områder, der er ved at blive underundersøgt eller ved at påpege nye forskningsspørgsmål Læsbare: præsenterer en samling af forskningsresultater i et format, der er lettere at læse og forstå. Grundlag for evidens I bestræbelserne på, at udvikle et stærkere grundlag for evidensbaseret viden i de danske kliniske retningslinjer er Centrets strategi at indgå i internationalt samarbejde

5 for at understøtte denne udvikling. Som beskrevet i anden artikel i dette nyhedsbrev er et samarbejde med Joanna Briggs institute University of Adelaide i en spirende fase. The Joanna Briggs Institute arbejder ud fra systematiske oversigtsartikler, der bygger på en sammenskrivning af artikler, der repræsenterer forskellige studiedesigns som for eksempel cohortestudier, diagnostiske tests og case control studier [6], i modsætning til Cochrane, der anvender metaanalyser, som metode til sammen-skrivning af klinisk kontrollerede studier (RCT). I forlængelse heraf skal for god ordens skyld nævnes, at Joanna Briggs er medstifter af Cochrane for Nursing, der bygger på samme designkrav som Cochrane. Overført til udarbejdelsen af kliniske retningslinjer kan påpeges, at et review, kan være medvirkende til at inspirere til udarbejdelsen af såvel det kliniske - som fokuserede spørgsmål, mens det systematiske review kan være medvirkende i besvarelsen af det stillede fokuserede spørgsmål Diskussion Arbejdet med evidensbaseret viden er et vigtigt skridt i retningen af en bedre kvalitet i løsningen af de kliniske problemstillinger i praksis. Det er derfor nødvendigt hele tiden at være opmærksom på, hvilke udviklingstendenser, der er indenfor området, samtidig med, at den enkelte besidder den kompetence, der kræves i arbejdet med udarbejdelsen af kliniske retningslinjer. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der internationalt, med voldsom hast, sker en stigning/øgning inden for den evidensbaserede viden. Det er en udvikling, som vi er nødt til at sætte os ind i, følge med og deltage i, således at det danske sundhedsvæsen, kan leve op til kravet om anvendelse af den bedste nationale og internationale viden. Dette er et politisk mål i Danmark. Samarbejdet med Joanna Briggs Institute giver muligheder for at få øget indsigt og færdigheder i at udarbejde systematiske oversigtsartikler, til publicering på Cochrane for Nursing, men også for at deltage i ovennævnte udvikling. Konklusion Som det fremgår af tabel 1 er en oversigtsartikel en udmærket artikelform, som giver en bred indføring i et område, hvor viden er indsamlet i en given tidsperiode. Dette giver således god mening til anvendelse i eksempelvis den kliniske retningslinjes

6 baggrundsafsnit. Herover for står systematiske oversigtsartikler, der giver mulighed for at få svar på det helt konkrete stillede fokuserede spørgsmål, og således kan være medvirkende til, at der arbejdes i dybden med området altså, at der er en meget høj evidens for det, der ønskes besvaret. Perspektiver Udviklingen inden for den evidensbaserede sygepleje følges nøje af centrets medarbejdere, og der arbejdes strategisk hen mod deltagelse i den løbende udvikling af arbejdet med evidensbaseret viden. Inspireret af artiklen: Accessing pre-appraised evidence [1] vil Center for Kliniske Retningslinjer i den kommende tid fokusere på udarbejdelse af systematiske oversigtsartikler. Centret vil indgå i det internationale arbejde med den videre udvikling af evidensbegrebet. Dette ses som en nødvendighed for at etablere det bedst mulige grundlag for at træffe de bedste beslutninger i klinisk praksis. Referencer 1. DiCebso, A.B., Liz ; Haynes, Brian, Accessing pre-appraised evidence: fine tuning the 5S model into a 6S model. Evidence based nursing, (4): p Higgins, J.P.T., et al., Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ, (7414): p Glasziou Paul, D.M., Chris, Salisbuty Janet, Evidence-Based practice workbook. second ed. 2009: Blackwell Publishing Systematic Reviews. Research matters., in govenance, equity and healt The Joanna Briggs Institute, Joanna Briggs Institute Reviewers Manual: 2008 edition. 2008: The Joanna Briggs Institute.

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Efter Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, j., & Westmorland, M., 1998 McMaster University

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger

En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger VIDENSKAB 647 European Valproate Mania Study Group. J Clin Psychopharmacol 2000;20:195-203. 20. Smith LA, Cornelius V, Warnock A et al. Acute bipolar mania: a systematic review and meta-analysis of co-therapy

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Hvad måler Campbell Collaboration?

Hvad måler Campbell Collaboration? Hvad måler Campbell Collaboration? En kritisk kommentar til rapporten: School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization Af Inge Henningsen, Helle Rabøl Hansen og Dorte Marie Søndergaard Campbell

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Indholdsfortegnelse Forskningskortlægning / 1 1 Overordnet introduktion / 3 1.1 Baggrund / 3 1.2 Konceptet

Læs mere

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler 62 Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 4 2012 Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler How do nurses take the patient perspective at hospital admission ORIGINALARTIKEL

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere