Det gode og sunde ældreliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode og sunde ældreliv"

Transkript

1 Dok. nr Sag nr Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013

2 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5 Politikkens liv... 6 Vision og værdier... 8 Overordnende indsatsområder... 9 Sundhedsfremme, forebyggelse og mestring af eget liv Boformer Innovation og teknologi Medborgerskab: Det nære netværk og frivillige Ældreområdet - en attraktiv arbejdsplads Bemærk Politikken Det gode og sunde ældreliv består af to dele. Den del du sidder med her, indeholder visionen, værdierne og de overordnede indsatsområder med tilhørende målsætninger, og den anden del er en handleplan, hvor de politiske prioriterede handlinger til udmøntning af indsatsområderne fremgår. Opdelingen af politikken er foretaget ud fra det formål, at vision og de overordnede målsætninger skal medvirke til at give en fælles langsigtet retning for ældreområdet, og handlingerne i handleplanen skal kunne tilpasses de aktuelle behov, og dermed være mere fleksible. Handleplanen revideres hvert år. 2

3 Forord Politikken for Det gode og sunde ældreliv i Odsherred Kommune er nu en realitet. Den får betydning for de politiske beslutninger og vil påvirke den praktiske hverdag for både borgere og medarbejdere i de kommende år. Odsherred Kommune står overfor en række udfordringer på ældreområdet i fremtiden. Dels vil befolkningssammensætningen ændres, dels vil ønskerne til god ældreservice ikke opleves så ensartet som tidligere. Ændringerne i befolkningssammensætningen betyder, at gruppen af 65+-årige medborgere bliver større og gruppen af medborgere i den erhvervsaktive alder bliver mindre. Disse udfordringer kræver nytænkning, prioriteringsvilje og mod til at drøfte alternative løsninger, herunder udfordring af begrebet vi plejer, så Odsherred Kommune også fremadrettet kan yde en god og professionel service til de medborgere, der rammes af sygdom og alderdomssvækkelse. Det er derfor vigtigt med en samlet og retningsgivende politik for området. Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret fem overordnede indsatsområder til at understøtte det gode og sunde ældreliv: 1. Sundhedsfremme, forebyggelse og mestring af eget liv 2. Boformer 3. Innovation og teknologi 4. Medborgerskab: Det nære netværk og frivillige 5. Ældreområdet en attraktiv arbejdsplads Ældrepolitikkens indsatsområder er pejlemærker som kommunens indsats på ældreområdet skal sigte efter. Det betyder, at politikkens målsætninger ikke alle forfølges fra dag ét, men søges opnået over en årrække. Vi forventer, at vores ældre medborgere bevarer og tager ansvar for eget liv, og derfor ses også et overvejende fokus på forebyggelse i denne politik. Nogle ældre er friske og raske og kan klare sig selv og har kun sparsom og sporadisk kontakt til kommunen. Dem skal vi motivere til at fortsætte det gode og sunde liv ved at lette adgangen til information og foreningsliv. Andre ældre har behov for mere massiv hjælp og støtte, dette skal vi fortsat yde med værdighed og respekt for den enkeltes behov, ressourcer og livshistorie. Ufrivillig ensomhed er en af de mere markante udfordringer der skal arbejdes med. En udfordring som både handler om ældre medborgeres mobilitet, mulighederne for at skabe nye netværk samt eksisterende og fremtidige boformer. Når man som ældre medborger får brug for omsorg og pleje, skal man fortsat kunne modtage dette fra veluddannet og velkvalificeret personale, både i hjemmeplejen og på plejecentre. Derfor er ældreområdet som attraktiv arbejdsplads af stor betydning. Også i fremtiden bliver det afgørende at kunne rekruttere dygtigt personale. Det handler om arbejdsmiljø og trivsel. Det handler om 3

4 intelligent brug af velfærdsteknologi. Det handler om uddannelse, stærk ledelse, høj faglighed og hele ældreområdets identitet. Det gode og sunde ældreliv er et fælles ansvar. Vi skal derfor udmønte politikken i fællesskab og på tværs af generationer og fagligheder. Ved at arbejde sammen, kan vi sammen skabe et ældreliv, som tager hensyn til den enkeltes ønsker og behov, og opnå målet om at skabe det gode og sunde ældreliv for og med vores ældre medborgere i Odsherred Kommune. En stor tak skal lyde for engagementet, energien og inspirationen de mange aktører, der har været involveret i udarbejdelse af politikken, har bidraget med. Ambitionen med udarbejdelsen af denne politik er at skabe en aktiv og inddragende ældrepolitik. Derfor vil politikkens målsætninger og handleplan hvert forår blive drøftet med områdets interessenter og revideret, forud for Social- og Sundhedsudvalgets og Byrådets arbejde med budgettet. Vi glæder os til, at vi sammen skal omsætte politikken til konkrete handlinger. Thomas Adelskov Borgmester Michael Kjeldgaard Formand for Social- og Sundhedsudvalget 4

5 Lidt om processen Som nævnt i forordet er ambitionen en aktiv og inddragende politik. Aktiv og inddragende har også været nøgleordene for processen frem til den endelige politik. I februar 2011 besluttede Social- og Sundhedsudvalget en tids- og aktivitetsplan for udformning af ny ældrepolitik. Tidshorisonten for arbejdet har været et år for at sikre en grundig inddragelse af ældreområdets interessenter. Hensigten med processen har været, at Ældrepolitikken blev udfordret gennem nye input og idéer Få afstemt og dermed skabt et fælles billede af fremtidens udfordringer og potentialer Indsatserne for fremtidens ældreområde blev prioriteret. Dialogerne har taget udgangspunkt et Udfordringskatalog, hvor ældreområdets udfordringer samt data fra både interne og eksterne undersøgelser, analyser og rapporter om ældre var beskrevet. På de forskellige dialogmøder har der bl.a. været fokus på: Hvad kendetegner det gode og sunde ældreliv? Hvad er I stolte over ved ældreområdet i Odsherred Kommune i dag? Hvad drømmer I om i forhold til det fremtidige ældreområde i Odsherred Kommune? Hvad skal den nye ældrepolitik fokusere på? Hvilke indsatser/handlinger skal der til for at imødegå udfordringerne og nå de politiske målsætninger? Der har været anvendt forskellige metoder ved dialogmøderne. F.eks. brainstorm, test af de overordnede indsatsområdet ud fra forskellige brugerprofiler og i forhold til styrker, svagheder, muligheder og trusler. Der har været anvendt en forretningsmodel, hvor indsatsen blev vurderet ud fra aktiviteter, ressourcer, evt. barrierer og tidshorisont for igangsættelse. Derudover har Social- og Sundhedsudvalget foretaget en prioritering af de overordnede indsatsområder og formuleret de politiske målsætninger. Med baggrund i alle disse input og forslag fra dialogmøderne blev udkastet til politikken udformet og sendt i offentlig høring, herunder præsenteret på et borgermøde. Høringsfasen gav 25 høringssvar. Fremadrettet skal politikken holdes aktiv og inddragende ved, at målsætninger og handleplan med indsatser hvert forår drøftes med områdets interessenter og revideres, forud for Social- og Sundhedsudvalgets og Byrådets budgetarbejde. 5

6 Politikkens liv For at sikre at politikken bliver en integreret og aktiv del af ældreområdet følges nedenstående tre trin hvert år. 1. Dialog/status Politikken er blevet til ved dialog med ældreområdets interessenter og skal fortsat vedligeholdes ved dialog. Der skal afholdes et årligt dialogmøde, hvor der gøres status på det tilbagelagte år samt drøftes forslag til næste års handlinger. 6

7 2. Budget Med baggrund i dialogmødets forslag, de aktuelle behov samt udviklingstendenser foretager Social- og Sundhedsudvalget en prioritering af handlingerne og medtager disse i budgetlægningen. 3. Handlinger Der fastlægges en række handlinger hvert år. Disse fremgår af politikkens del 2, handleplanen. De er ikke indskrevet i politikken af hensyn til et ønske om en fleksibel politik, hvor handlingerne skal kunne besluttes i forhold til udvikling og behov. 7

8 Vision og værdier Grundlaget for Odsherred Kommunes Ældrepolitik er Servicelovens formål om at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten og at hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie samt at hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Visionen for det gode og sunde ældreliv er derfor: Borgere i Odsherred er sunde og aktive hele livet. Vi tager ansvar for os selv og vores familie. Vi deltager i lokalsamfundet uanset alder, ressourcer og geografi. I Odsherred Kommune tror vi på, at alle ældre ønsker et liv, hvor man er i stand til at klare sig selv så lang tid som muligt, hvor livet er præget af sundhed og sociale fællesskaber, og hvor man har den fulde selvbestemmelsesret over sit eget liv. Det gode og sunde ældreliv skaber vi i fællesskab. Et fællesskab hvor værdierne dialog, medansvar, gensidig respekt, tryghed, frihed og livskvalitet er i fokus. 8

9 Overordnende indsatsområder Ældrepolitikken har fem overordnede indsatsområder, der samlet og hver for sig understøtter kommunens vision om det gode og sunde ældreliv i Odsherred. Sundhedsfremme, forebyggelse og mestring af eget liv Boformer Det gode og sunde ældreliv Medborgerskab: Det nære netværk og frivillige Værdier Ældreområdet en attraktiv arbejdsplads Innovation og teknologi 9

10 Sundhedsfremme, forebyggelse og mestring af eget liv Den politiske målsætning er: At højne livskvaliteten både fysisk og mentalt ved: Længst muligt i eget liv Indsats mod ufrivillig ensomhed Fokus på den enkelte borgers behov ved tildeling af hjælp Med mestring menes menneskets evne til at reagere og handle hensigtsmæssigt på indre og ydre hændelser, der kan påvirke både funktionsevnen og oplevelsen af mening med livet. Hvad omfatter det? Odsherred Kommune vil understøtte livskvaliteten i det gode og sunde ældreliv ved at tilbyde samt udvikle aktiviteter, så borgernes evne og motivation til at mestre eget liv opretholdes længst muligt. Vi vil have fokus på målrettet information, rådgivning, vejledning, træning og pleje og i den rækkefølge. Vejledning om kost, rygning, alkohol og motion skal være med til at forebygge sygdom og fremme sundheden. Vi vil understøtte sociale aktiviteter og derved øge muligheden for, at borgerne danner netværk og bevarer/styrker deres sociale relationer og minimerer ufrivilligt ensomhed. Vi vil arbejde for at sikre en tidlig indsats for demente og deres pårørende ved at have fokus på aktiviteter og teknologiske muligheder på området. Dette skal være med til at skabe rammerne for et værdigt liv med demens. Med længst mulig i eget liv menes, at fokus ændres fra almindelig pleje til at hjælpe borgerne til en større grad af selvhjulpenhed og øget livskvalitet gennem målrettet træning tilpasset den enkelte borger. Træningen udøves i borgerens eget hjem eller i nærmiljøet med henblik på, at borgeren skal udvikle, genvinde, bibeholde eller forebygge forringelse af sine funktioner og evner. 10

11 Boformer Den politiske målsætning er: Jeg tror, de har en lille have og jeg tror, de har et loft. Johan, 3.b., Bobjergskolen At skabe rammer for alternative boformer for seniorer eller på tværs af generationer Hvad omfatter det? Boligen er af stor betydning for livskvaliteten. Det er vigtigt, at boligen er afpasset den enkeltes behov og funktionsniveau. Boformen kan medvirke til at understøtte mestringen af de daglige gøremål og dermed give mulighed for at give en meningsfyldt hverdag. Dette gælder både i forhold til plejecentre, ældreboliger, midlertidige tilbud som fx Lynghus samt nye boformer. I Odsherred Kommune ved vi, at individualitet vil præge fremtidens ældre i deres valg af boliger og indretning af deres liv i alderdommen. Vi vægter derfor, at der skal være plads til forskelligheden, også når der planlægges boliger for ældre inden for et fysisk afgrænset område. Vi finder det vigtigt, at ældre, der har lyst til det lokale naboskab kan vælge det til, og at andre, kan vælge det fra, uden at miste nærheden til de øvrige funktioner, der kan gøre en hverdag så bekvem som mulig for de ældre. Jeg synes det er godt, at der findes plejehjem for ellers kunne de gamle ikke passes. Tænker at vi måske selv kommer på plejehjem. Jeg glæder mig til at se om jeg selv kommer på plejehjem. Jeg tror, at jeg bliver 82 år og så tror jeg kommer på plejehjem. Julie, 3.b., Bobjergskolen Vi vil derfor arbejde for at skabe et varieret udbud af botilbud til ældre, herunder støtte op om oprettelse af bofællesskaber. Gamle mennesker bor på plejehjem, hvor de hygger sig sammen med hinanden. Og de bliver passet godt. Julius, 3.b., Bobjergskolen 11

12 Innovation og teknologi Den politiske målsætning er: At udvikle nye former for velfærdsydelser som giver øget livskvalitet og bedre arbejdsmiljø Hvad omfatter det? Innovation og teknologi omfatter nye og/eller forbedret løsninger på ældreområdet, herunder brug af velfærdsteknologi og it. Teknologi er et område i hastig udvikling og udbuddet er stort. Derfor skal vi afveje de forskellige løsninger i forhold til hinanden og vurderer dem i forhold til at brugen skal sikre kvalitet, effektivitet og et godt arbejdsmiljø. Innovation bliver her defineret som en ny eller væsentligt forbedret tjenesteydelse, en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig nysamarbejdsmodel. Odsherred Kommune ønsker, at bruge innovative løsninger og teknologi i forhold til at understøtte den enkelte borgers mulighed for kunne klare sig selv, samt de medarbejdere, der leverer eller udfører velfærdsydelser. Ligeledes skal vi indtænke innovation og teknologi, når der bygges nyt. Vi vil være opmærksomme på, at anvendelsen af teknologi sker i den takt, at de involverede er klædt på til at håndtere løsningen. Vi vil fortsat bringe borgere og medarbejdere sammen i arbejdet med udvikling af nye løsninger af velfærdsydelser. 12

13 Medborgerskab: Det nære netværk og frivillige Den politiske målsætning er: Hvad omfatter det? Fra bruger til medborger Dette indsatsområde omfatter samarbejdet med det nære netværk, lokalsamfundet, de frivillige og de frivillige organisationer i forhold til den enkelte ældre borger eller en gruppe af ældre borgere. Medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab, at vise social ansvarlighed og om at have rettigheder og pligter indenfor fællesskabet. Og sidst men ikke mindst handler medborgerskab om at deltage i udviklingen af fællesskabet. Dette vil vi understøtte. Den allerede eksisterende store frivillige indsats fra mange foreninger og enkeltpersoner er yderst værdifuld i forhold til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunen. Dette ønsker vi fortsat at understøtte ved at tilbyde lokaler og anden facilitering. Ligeledes vil vi understøtte gode initiativer igennem tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter 18. Hvad vil du lave med en ældre? Det er sjovt at spille med de gamle som barn. Man kan spise flødeboller sammen med de gamle. Man kan gå ture med deres hunde og snakke hyggeligt imens. Jeg ville handle for hende og man kan hjælpe hende med at gøre rent. Man kan tage på ferie. Man kan hjælpe med opvasken og man kan snakke og spise småkager. 3.b., Bobjergskolen En opprioritering af den frivillige indsats vil betyde, at frivillige og ansatte i Odsherred Kommune skal indgå i et tættere samarbejde. Vi skal derfor have fokus på hvordan, vi gør det bedst for alle parter. Vi mener, at velfærd er et resultat, vi skaber sammen. 13

14 Ældreområdet - en attraktiv arbejdsplads Jeg tror, at I bor på et plejehjem, hvor I bliver passet af unge. Julie F., 3.b., Bobjergskolen Den politiske målsætning er: At skabe øget trivsel gennem god ledelse, kompetenceudvikling og involvering Hvad omfatter det? Medarbejderne er den vigtigste ressource i arbejdet på ældreområdet og forudsætningen for, at denne politik bliver udmøntet. Den enkelte borger er hovedperson i arbejdet og medarbejderne arbejder fagligt og koordineret med denne hovedperson. Som medarbejdere på ældreområdet i Odsherred Kommune vil vi vores borgere. Ældreområdet i Odsherred Kommune skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, og vi har fokus på rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af medarbejdere på ældreområdet. Vi vil løbende være opmærksomme på behovet for udvikling, så vi kan sikre den bedste service. Kvaliteten i servicen og opgaveløsningen skal sikres gennem en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne er med til at pege på behovet for kompetenceudvikling og har indflydelse på indhold og opgaveløsning. Vi har ansvarlige ledere, der sætter rammerne for arbejdet via motivation, udfordringer, støtte og anerkendelse. Vi vil ligeledes arbejde med områdets image og kommunens omdømme, da dette også er en del af at være en attraktiv arbejdsplads. At arbejde med ældre. A: Min mormor arbejder selv for gamle mennesker, det er meget ironisk. Hun er sådan en gammelmandsdamehjælper, der går rundt og giver dem mad og tørrer dem i numsen og alt det. Og min mor er faktisk ved at blive uddannet som sådan en. Jeg tænker ad, når jeg tænker på den slags arbejde. B: Der er nok noget arbejde man ville foretrække først. A: Det tror jeg også. Men hun er meget glad for at hjælpe mennesker. To drenge fra 8. kl., Bobjergskolen 14

15 Forslag til bagside 15

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion Sundheds- og Ældrepolitik Silkeborg Kommune Høringsversion 26. maj 2011 Forord Processen med at udarbejde den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune startede i efteråret 2010. Den første fase

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Ældrepolitik

Ældrepolitik Ældrepolitik 2007-2017 Ældrepolitik - Pixiversion FORORD SIDE 3 SUNDHED OG FOREBYGGELSE SIDE 4 INFORMATION OG KOMMUNIKATION SIDE 5 KVALITET I ÆLDREPLEJEN SIDE 6 BOLIGER OG NETVÆRK SIDE 8 FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune

Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune 2007-2017 Social og Sundhed 2007 maj 2007 tilretninger herfra indarbejdet i dette dokument 25. maj 2007 Fremtidens udfordringer...3 Forord...4 Furesø Kommunes ældrepolitik...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv Et godt En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016 og aktivt liv 1 Forord Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Træning og Omsorg Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby Fotos: Jakob

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere