Lederudvikling. Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederudvikling. Randers Kommune"

Transkript

1 Lederudvikling Randers Kommune

2 Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december Pjecen er udsendt til alle kommunens ledere, og kan endvidere downloades fra Broen. Antal ledere i Randers Kommune Der er 504 ledere i Randers Kommune. De fordeler sig på: 7 direktører 26 chefer 143 institutionsledere 311 øvrige ledere. 2 LEDERUDVIKLING I RANDERS KOMMUNE

3 Indhold Indhold Lederudviklingsprogram... 4 Førlederudvikling... 5 Den nye leder... 6 Mentorordning... 7 Diplomuddannelse... 8 Masteruddannelse... 9 Lederevaluering Supplerende tilbud til ledere LEDERUDVIKLING I RANDERS KOMMUNE 3

4 Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke blot kunne levere og dokumentere høj kvalitet og effektivitet. Man skal også kontinuerligt udvikle sin organisation til en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og yder deres bedste, og, hvor det bliver muligt at tiltrække nye medarbejdere fra et arbejdsmarked med hård kamp om hoveder og hænder. Derfor er det vigtigt, at styrke lederskabet både fagligt og personlig. Der skal være tid og rum til de teoretiske refleksioner over den daglige praksis og egne udviklingsmuligheder. Moderne ledelse handler i høj grad om det personlige lederskab, hvor egne ledelsesmæssige værdier er i højsædet. En moderne leder skal have et nært forhold til sine medarbejdere og vise dem tillid. Han/hun skal være visionær og kunne skabe enighed. For at imødegå de udfordringer, som en moderne offentlig leder vil blive stillet overfor, er der med trepartsaftalen vedtaget en ny diplomuddannelse for offentlige ledere Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Derfor har Randers Kommune, sammen med 4 omkringliggende kommuner, dannet Østjysk Ledelsesakademi. Østjysk Ledelsesakademi har indgået samarbejde med COK om afviklingen af uddannelsen, som er en fleksibel, modulopbygget lederuddannelse, hvor det første modul i grunduddannelsen netop tager sit afsæt i Det personlige lederskab. Med DOL uddannelsen og de øvrige tiltag omkring ledelse - Randers Kommunes lederudviklingsprogram - vil direktionen skabe klarhed på muligheder og forventninger til ledernes kompetenceudvikling i Randers Kommune. Men ledelse har også sit udspring i den organisation, den udøves i. I kommunens ledelsesgrundlag står der således at al ledelse i Randers Kommune har fokus på at give borgerne den bedst mulige service samt på at udøve myndighed på en korrekt og menneskelig måde inden for de rammer, Byrådet og andre har besluttet. 4 LEDERUDVIKLING I RANDERS KOMMUNE

5 Førlederudvikling Nye ledere på vej? Randers kommune står, som alle andre kommuner i landet, overfor et markant generationsskifte på lederniveau. Indenfor de næste 5 år vil hver anden af de kommunale ledere forlade arbejdsmarkedet, for at gå på pension. Det betyder, at nye ledere skal findes, motiveres og udvikles, hvis vi skal undgå en situation med massiv ledermangel. Ved at finde og uddanne de mange potentielle ledertalenter, der allerede findes i Randers Kommune i dag, kan vi være med til at sikre et mere balanceret generationsskifte. Talentudvikling vil ligeledes give et bredere ansøgerfelt til de ledige stillinger, og Randers Kommune vil opleves som en attraktiv arbejdsplads med udviklings- og karrieremuligheder. Tilmelding og vejledning Førlederudviklingsprogrammet er nærmere beskrevet på Broen. Datoer og tilmeldingsprocedurer annonceres på Broen. Spørgsmål rettes til Personale og HR på mail: eller tlf Økonomi Pris pr. deltager er ca kr. inkl. forplejning og kursusmaterialer som afholdes af det enkelte arbejdssted. Målgruppe Målgruppen er medarbejdere med lederpotentiale, som endnu ikke er ledere. Direktionens forventning Direktionen forventer, at alle nuværende ledere medvirker til at rekruttere nye ledere. Ser man et ledertalent så giv opfordringen! LEDERUDVIKLING I RANDERS KOMMUNE 5

6 Den nye leder Introduktion for nye ledere Randers kommune inviterer 2-3 gange om året, nye ledere til en introduktion til ledergerningen. Introduktionen tager afsæt i følgende emner: Randers Kommunes ledelsesgrundlag Randersmodellen en styringsmodel Personalepolitik og MED-aftale Byrådets vision 2016 Trivsel og arbejdsmiljø Broen det fælles intranet Målgruppe Målgruppen er alle nye ledere i Randers kommune på alle niveauer. Direktionens forventning Direktionen forventer, at alle nye ledere deltager i den fælles introduktion. Nærmeste leder er ansvarlig for tilmelding. Tilmelding og vejledning Tidspunkter for introduktion til nye ledere annonceres på Broen. Tilmelding sker til Personale og HR på mail: eller tlf Økonomi Det er gratis at deltage. 6 LEDERUDVIKLING I RANDERS KOMMUNE

7 Mentorordning Mentorordning Som en del af det, at starte som ny leder, tilbydes alle som tiltræder en lederstilling i Randers Kommune, en mentorordning. Mentorordningen består i, at en erfaren leder med tilsvarende kompetencer, og indenfor samme fagområde, udpeges til at være mentor for en nytiltrådt leder. Mentorordningen strækker sig over en periode på 6-12 måneder, og formålet med ordningen er: At give alle nye og nyansatte ledere en god start i Randers Kommune At skabe rum for videndeling og udvikling af ledelsesopgaven At styrke kendskabet til ledelsespraksis indenfor og/eller på tværs af fagområderne Direktionens forventning Direktionen forventer, at ansættende ledere i hele organisationen sikrer, at den nytiltrådte leder tilbydes en mentor. Vejledning Oplysninger om mentorordningen kan læses på Broen. Der kan også rettes kontakt til Personale og HR på mail: eller tlf eller Målgruppe Målgruppen er alle nytiltrådte ledere i Randers Kommune. Den ansættende leder tager initiativ til, at den nytiltrådte leder tilbydes en mentor. LEDERUDVIKLING I RANDERS KOMMUNE 7

8 Diplomuddannelse Diplom i offentlig ledelse Randers Kommune har, sammen med Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Mariagerfjord kommuner, dannet et fælles Østjysk Ledelsesakademi, der i regi af Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) skal udbyde Den Offentlige Lederuddannelse til kommunernes ledere. Målgruppe Målgruppen for Den Offentlige Lederuddannelse er ledere i den offentlige sektor med personaleansvar af et vist omfang, med mindst to års erhvervserfaring og som minimum en kort videregående uddannelse eller kompetence svarende hertil. Målgruppen for lederuddannelsen udgør således en stor del af lederne i Randers Kommune. Med trepartsaftalen har nogle ledere opnået ret til en lederuddannelse. Det drejer sig om: Institutionsledere og andre decentrale ledere med borgernære service opgaver og/eller væsentligt løn- og personaleansvar som primær jobfunktion. Altså institutionernes øverste leder, men ikke mellemledere som fx afdelingsledere m.fl. Ledere i administrationen med borgernære serviceopgaver Direktionens forventning Direktionen forventer, at alle ledere i Randers Kommune, der med trepartsaftalerne har opnået ret til en lederuddannelse og som ikke allerede har en diplom i ledelse som minimum gennemfører den offentlige lederuddannelse i perioden For mellemledere, afdelingsledere m.fl. er den offentlige lederuddannelse et tilbud. Nærmeste leder er ansvarlig for, ved den årlige lederudviklingssamtale, at afklare den enkelte leders eventuelle optagelse på den offentlige lederuddannelse. Tilmelding og vejledning Tilmelding sker til Personale og HR efter aftale med nærmeste leder. Oplysninger herom findes på Broen. Oplysninger om uddannelsens indhold kan ligeledes findes på Broen eller ved henvendelse til Personale og HR på mail: eller tlf Der kan også rettes henvendelse til COK. Økonomi Randers Kommune har købt et antal uddannelsespladser hos COK. Uddannelsen (svarende til i alt 60 ECTSpoint) vil derfor være centralt finansieret. 8 LEDERUDVIKLING I RANDERS KOMMUNE

9 Masteruddannelse Master i offentlig ledelse Fra 1. september 2009 har offentlige ledere fået mulighed for at tage en ny masteruddannelse, der er specielt udviklet til at matche de krav, der stilles til offentlige ledere. Formålet med uddannelsen er at kvalificere, udvikle og udfordre offentlige ledere, så de bliver endnu bedre til at udøve professionel ledelse under de særlige vilkår, der gælder i den offentlige sektor. Målgruppe Den fleksible masteruddannelse henvender sig til alle ledere i stat, regioner og kommuner uanset faglig sektor. Adgangskravene til uddannelsen er: Relevant uddannelse på diplom-, bachelor- eller kandidatniveau Mindst to års erfaring og et aktuelt job som leder med et vist personaleledelsesansvar Direktionens forventning Direktionen forventer, at deltagelse i den nye fleksible masteruddannelse tages op og afklares i forbindelse med MUS samtale med nærmeste leder. Tilmelding og vejledning Uddannelsen udbydes af to konsortier: Østkonsortiet: CBS og Københavns Universitet med udbud i København og Aalborg. Vestkonsortiet: Syddansk universitet og Aarhus Universitet med udbud i København, Odense og Aarhus. Oplysninger om uddannelsens indhold fås ved kontakt til: Syddansk Universitet, Mastersekretariatet tlf Økonomi Randers Kommune har i perioden mulighed for at søge personalestyrelsen om refusion på kr. pr. ECTS-point. Ansøgning om refusion indsendes til Personale og HR. Ansøgningsblanket findes på Broen. Er der spørgsmål hertil kontaktes Personale og HR på mail: eller tlf LEDERUDVIKLING I RANDERS KOMMUNE 9

10 Lederevaluering Lederevaluering I forlængelse af Kvalitetsreformen og den efterfølgende trepartsaftale, blev det i 2007 besluttet, at offentlige ledere skal evalueres mindst hvert 3 år. I Randers Kommune gennemføres lederevalueringen første gang i 2009/2010. Formålet med lederevaluering er, at give lederne et kvalificeret grundlag for udvikling af egne evner og kompetencer. Desuden skal evalueringen styrke den fælles dialog om ledelsesopgaven og sikre en målrettet lederudviklingsstrategi. Resultaterne af lederevalueringen udmøntes efterfølgende i en udviklingsplan for den pågældende leder. Målgruppe Målgruppen er alle ledere i Randers kommune på alle niveauer. Direktionens forventning Direktionen forventer, at alle ledere lader sig evaluere og deltager aktivt i evalueringen af ledelseskolleger. Nærmeste leder er ansvarlig for deltagelse og efterfølgende gennemførelse af Lederudviklingssamtale (LUS) og lederudviklingsplan. Lederudviklingssamtale gennemføres senest 3 uger efter evalueringsrapport er modtaget. Tilmelding og vejledning Personale og HR er administratorer af det elektroniske evalueringssystem 360 graders måling. Spørgsmål kan rettes til Personale og HR på mail: eller tlf LEDERUDVIKLING I RANDERS KOMMUNE

11 Supplerende tilbud til ledere Lederforum Fag- og stabschefer indgår sammen med direktionen i Lederforum. Der afholdes møde i Lederforum 6-8 gange om året. Formålet med lederforum er, at direktionen har mulighed for at drøfte og orientere om emner og projekter, som er iværksat samt at udfordre lederne på nye ideer. Ledernetværk I Randers Kommune findes der en række ledernetværksgrupper. Netværkene er fagligt funderet, og er nedsat af fagcheferne på de enkelte områder. De mange netværk er opstillet i en oversigt på Broen. Netværkene, som består af både interne og eksterne netværk, er lukkede fagspecifikke interessenetværk. Oplysninger om netværkene fås via fagscheferne. LEDERUDVIKLING I RANDERS KOMMUNE 11

12 Randers Kommune BUCHS.DK

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere